UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

08-04-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-04-2015 12:00:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. april 2015
65. Beslutning om bevilling af ressourcer til administration af kvoteflygtninge i 2015
66. Beslutning om Holbæk Kommunes valgfremmeindsats
67. Godkendelse af anlægsbevilling til ny samlet svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet i Holbæk
68. Beslutning om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med afdeling Gislinge og Svinninge
69. Beslutning om undervisningslokaler på skoleafdeling Bjergmarken
70. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2015
71. Beslutning - Rabat til alle pensionister på Orøfærgen
72. Beslutning - Godkendelse af midler til landsbyfornyelse i Ugerløse
73. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt tag på Rådhuset i Holbæk . Sag nr. 14/1306
74. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner
75. Beslutning - Retningslinjer for dialogen i forbindelse med nye rammer for foreninger og brugeres aktiviteter
76. Budgettilpasning fordi overenskomstforhandlinger gav lavere lønstigninger end forventet.
77. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2015
78. Beslutning om salg af ejendomme og arealer - april 2015
79. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - april 2015 - Lukket punkt
80. Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse - Lukket punkt
81. Godkendelse af salg af Silvangrunden - Lukket punkt
82. Orientering om status på fælles beredskab
83. Årsregnskab 2014 - oversendelse til revisionen
84. Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk a.m.b.a.
85. Godkendelse af ændringer i Kasse- og Regnskabsregulativ
86. Godkendelse af projektudbud af Østre skole, Tidemandsvej 1, Holbæk
87. Orientering om revisionens delberetning for 2014
88. Beslutning vedr. høringssvar ifm. Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi
89. Beslutning om ny procedure i forbindelse med afskedigelse af tillidsvalgte medarbejdere
90. Godkendelse af trafikbestilling til Movia for 2016
91. Orientering om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde
92. Orientering til Økonomiudvalget64. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. april 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 8. april 2015 bliver godkendt.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Godkendt idet overskriften på punkt 86 ændres til ”Godkendelse af projektudbud af Østre skole, Tidemandsvej 1, Holbæk”.
 
 

Referat
Sagsfremstilling65. Beslutning om bevilling af ressourcer til administration af kvoteflygtninge i 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:
 1. Giver en tillægsbevilling på 3,25 mio.kr.  Ved budgetrevision 3 undersøger administrationen, om beløbet kan finansieres ved færre udgifter på andre politikområder.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Tillægsbevillingen skal dække 6,5 fuldtidsmedarbejdere, som skal arbejde med administration af indkvartering, beskæftigelsesindsats og myndighedssagsbehandling på børneområdet mv. for 182 kvoteflygtninge og familiesammenførte i 2015.
 
Som konsekvens af det kraftigt forhøjede forventede antal kvoteflygtninge, skal der i 2015 tilføres yderligere ressourcer til bl.a. modtagelse og indkvartering, beskæftigelsesindsats samt myndighedssagsbehandling for kvoteflygtninge og familiesammenførte i 2015.
 
Det budgetmæssige udgangspunkt for 2015 var, at Holbæk Kommune forventedes at modtage 65 kvoteflygtninge. En stigning i antallet af kvoteflygtning til 182 flygtninge, medfører naturligvis et behov for at tilføre området flere ressourcer til at løfte opgaverne i forbindelse hermed.
 
Byrådet har på møde den 18. marts behandlet sag 44 ”Beslutning om modtagelse af kvoteflygtninge i 2015”, og som konsekvens heraf, skal der foretages en bevilling af ressourcer til de politikområder der varetager indsatsen. Som beskrevet i sag 44, er det administrationens vurdering, at det forøgede antal kvoteflygtninge vil medføre et forøget ressourcebehov på 2,25 mio. kr., til administration af indkvartering, beskæftigelsesindsats mv. for 182 kvoteflygtninge i 2015. Familiesammenføringer medfører derudover et stærkt stigende antal myndighedssager på børneområdet, der giver akut behov for at tilføre området 1,0 mio. til 2 yderligere årsværk. Det samlede akutte behov for yderligere administrative ressourcer mv., er således 3,25 mio.
 
Der er endnu ikke tilgået kommunen meddelelse om hvordan den statslige finansiering af det forhøjede antal forventede kvoteflygtninge vil foregå, og derfor er det nødvendigt her og nu at foretage en kassefinansieret bevilling. Når administrationen har modtaget meddelelse om den statslige finansiering af opgaven, vil økonomiudvalget blive forelagt dette til fornyet behandling.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling66. Beslutning om Holbæk Kommunes valgfremmeindsats

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet beslutter:
 1. at afsætte 75.000 kr. i de år, hvor der afholdes valg, til at få flere til at stemme blandt de vælgergrupper, som har en lav valgdeltagelse.
 2. at valgfremmeindsatsen skal udføres af administrationen i tæt samspil med repræsentanter for vælgergrupper med lav valgdeltagelse.
 3. at der ikke gives specielle brevstemmemuligheder for vælgergrupper med lav valgdeltagelse ud over muligheden for at brevstemme i Borgerservice i Holbæk samt på bibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse.
 4. at indsatsen forankres i Demokratieksperimentariet, der løbende skal orienteres om indsatsen.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Byråd besluttede den 12. juni 2013, at der op til kommunalvalget i 2013 skulle være en række initiativer for at få flere til at stemme med fokus på unge, socialt udsatte og nydanskere. Som i alle andre kommuner steg stemmeprocenten i Holbæk Kommune sammenlignet med 2009, nemlig fra 66,7 pct. til 71,4 pct. Desuden steg stemmeprocenten i næsten alle vælgergrupper. I forhold til målgrupperne for valgfremmeinitiativer var det specielt blandt de unge, at stemmeprocenten steg, fx med 15 pct.-point blandt de 19-21-årige.
 
Demokratieksperimentariet drøftede d. 23. september 2014 den fremtidige valgfremme-indsats på baggrund af erfaringerne fra kommunalvalget. Anbefalingen fra Demokratieksperimentariet er, at kommunen skal fortsætte indsatsen for at få flere til at stemme. Desuden anbefales det, at der skal være en valgfremme-indsats ved alle valg, da det at stemme er en vanesag. Derfor vil en høj valgdeltagelse ved ét valg have en positiv effekt på valgdeltagelsen for det følgende valg.
 
Demokratieksperimentariet drøftede valgfremme-indsatsen igen d. 24. marts 2015. Her tilføjede Demokratieksperimentariet følgende til anbefalingerne:
I forhold til det sidste punkt om gratis kollektiv trafik på valgdagen har administrationen estimeret, at det vil koste minimum 80.000 kr.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til valgfremme finansieres gennem kontoen til afholdelse af valg samt byrådets konto.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Møde i byrådet, 12. juni 2013, pkt. 106: Kommunalvalg 2013 - valgdeltagelse
 
Møde i Økonomiudvalget, 3. marts 2015, pkt. 43: Beslutning om Holbæk Kommunes valgfremmeindsats
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Punkterne 1, 2 og 4 indstilles godkendt af alle, idet det præciseres, at valgfremmeindsatsen forankres i Demokratieksperimentariet indtil det ophører, hvorefter indsatsen forankres i valgbestyrelsen.
 
Punkt 3 indstilles godkendt af et flertal bestående af V, A, C og O.
 
B ønsker protokolleret, at der gives specielle brevstemmemuligheder for vælgergrupper med lav valgdeltagelse, på ungdomsuddannelserne og i beboelseskvarterer med særligt mange vælgere af anden etnisk oprindelse end dansk og med særligt mange socialt udsatte.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3916601e1.pdf
3916602e2.pdf

Bilag

Statistik for deltagelsen i kommunalvalget i Holbæk Kommune
Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013


67. Godkendelse af anlægsbevilling til ny samlet svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 28,5 mio. kr. (fra 2012-2015) til projektomkostninger til ny samlet svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet
 2. budgettet for arkæologiske udgravninger godkendes
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Arbejdet med at etablerer et finansielt, juridisk og planmæssigt grundlag for svømmehal, idræts- og sundhedscenter har været i gang siden 2012.
 
Undervejs har der været afsat 3 bevillinger, hvor den første blev godkendt af byrådet den 13. marts 2012 - tillægsdagsorden punkt nr. 46. Her godkendte byrådet en bevilling på 3,45 mio. kr. til rådgiverydelser, brugsrettigheder til ideprojekt, arkitektkonkurrence, bistand til bl.a. jura, revision, DGI, tekniske undersøgelser, VVM samt aflønning af rådgiver til fundraising og finansiering.
 
Den anden bevilling blev godkendt den 12. juni 2013 – tillægsdagsorden nr. 122.
Byrådet godkendte en bevilling på 5 mio. kr. til finansiering af projektomkostninger.
Midlerne er bl.a. til arkitektonisk bistand og tilretning af masterplan og lokalplanbidrag, miljørapport, juridisk-, finansiel og teknisk bistand til kontrakt, udbudsmaterialer og dialog og forhandling med OPP-leverandører, arkæologiske forundersøgelser, geotekniske undersøgelser, administrationsomkostninger og rådgiver bistand fra DGI.
 
Den tredje bevilling blev godkendt den 11. juni 2014 punkt nr. 87. Her godkendte byrådet en bevilling på 6 mio. kr.
 
Arbejdet har grundet ønsket om afdækning af alternative muligheder været sat i bero. Opgaven har siden den første gang blev udbudt til rådgiverne ændret karakter i det første etape indeholder nu også omfatter fodboldfaciliteter, tennis og atletik. Samtidig er en del af de tidligere finansieringsomkostninger blev brugt til afdækning af alternativerne.
 
For at kunne sikre en anlægsstart i 2016 er der lavet et nyt overslag på de fremadrettede projektomkostninger for 2015. Budgettet indbefatter følgende øvrige bygherreomkostninger:
 
I alt forventes projektomkostninger at udgøre 8,0 mio. kr.
 
Honorar til rådgiverne
Der arbejdes videre med den tekniske, finansielle og juridiske rådgiver. Honoraret dækker over ydelser i forbindelse med udarbejdelse af funktionsprogrammet herunder dialog med de nye faciliteter tennis, fodbold og atletik. Udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, udbudsbetingelserne, betalingsmekanismerne, prækvalifikationen, dialogen med byderne, gennemgang af tilbud samt kontrahering mv. Beløbet er en ramme.
 
Arkæologiske udgravninger
Der er i 2013 blevet foretaget arkæologiske forundersøgelser af området mellem Ladegårdsalleen og Omfartsvejen i Holbæk, hvor der blev konstateret spor efter forhistorisk aktivitet på det meste af arealet. I fem områder ligger aktivitetssporene så koncentreret, og er af så væsentlig karakter, at der er grundlag for egentlige udgravninger.
 
Da arealet er udpeget til idrætsformål, ønskes området frigivet til at kunne anvendes i henhold til formålet. Museum Vestsjælland har derfor fremsendt et budget for udgravningerne, da undersøgelserne først kan iværksættes efter byrådets accept jf. Museumslovens § 25 og § 27 stk. 3-10.
 
Budgettet udgør 1.240.752 kr. jf. Bilag 1 Budget for arkæologiske udgravninger. Budgettet kræver byrådets godkendelse og der skal således søges om bevilling samt frigivelse af midler hertil. Fristen for godkendelse af budgettet udløber den 26. maj 2015, herefter skal der udarbejdes et nyt budget.
 
Museum Vestsjælland har oplyst, at de ved godkendelse vil igangsætte udgravningerne primo august og forventer, at udgravningerne er færdige inden vinter.
 
 
Køb af jord til vejadgang mm.
For at få en optimal indgang til området arbejdes der med en vejadgang fra Omfartsvejen. Arealerne her er ikke ejet af Holbæk Kommune og jorden skal derfor erhverves i henhold til regelsættet om køb af jord. I den forventede projektøkonomi er der afsat midler til udarbejdelse af vejprojekt, køb af jord/arealerstatning hvis der skal eksproprieres, landinspektør omkostninger, ejendomsforringelse samt erstatning for defigurering mm. Beløbet er en ramme.
 
Geotekniske undersøgelser, visualiseringer, miljørapport
I forhold til selve udbuddet skal der foretages en række geotekniske undersøgelser af jorden i forhold til bæreevne og nedsivningskapacitet. Der skal udarbejdes VVM redegørelse, miljørapport herunder en række beregninger i forhold til støj og visualiseringer. Beløbet er en ramme.
 
Honorar til byderne
For at sikre modtagelsen af seriøse og gennemarbejdede tilbud ydes der en kompensation på 200.000 kr. pr. bud såfremt byder opnår prækvalifikation. Beløbet er en ramme og er afhængig af, hvor mange der opnår prækvalifikation.
 
Projektledelse mv
Der er afsat en ramme på 2 mio. kr. til projektledelse for 2015 samt udarbejdelse af plandokumenterne, trafikredegørelser, håndteringen af køb af jord samt anden administrativ bistand.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I alt forventes projektomkostninger i 2015 at udgøre 8 mio. kr. Der er i perioden 2012-2015 samlet givet et rådighedsbeløb på 28,5 mio. kr heraf er der tidligere givet en anlægsbevillig på samlet 14,4 mio. kr. Af anlægsbevillingen på de 14, 4 mio. kr. er der til dagsdato brugt 10,3 mio. kr. Derfor indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr.
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Hovedindstillingens to punkter indstilles godkendt af et flertal bestående af A, B og V.
 
O og C ønsker at afvente resultatet af udbuddet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3646954e3.pdf

Bilag

Bialg 1Budget for de arkæologiske udgravninger


68. Beslutning om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med afdeling Gislinge og Svinninge

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015, og elevernes tilbydes undervisning på én af skolens to øvrige afdelinger i Gislinge og Svinninge.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn besluttede på møde d. 3. februar 2015 at sende forslag i høring om, at Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015, og at elevernes tilbydes undervisning på skolens to øvrige afdelinger.
 
Forslaget har nu været i høring, og der skal tages politisk stilling til forslaget på baggrund af høringssvarene.
 
Baggrund
Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet med omstillingsprojektet ”Læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste fire år vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk.
 
Det betyder, at der er kommet fokus på de mindre afdelinger i kommunens folkeskoler. Kundbyafdelingen er en af de skoleafdelinger, der har en lav klassekvotient. Der går pt. 67 elever på skoleafdeling Kundby. I følge prognoserne er der ikke udsigt til, at børnetallet i Kundbyområdet vil stige, men at der fortsat i de kommende år vil være et mindre fald. Skoleafdeling Kundby er derfor en af de skoleafdelinger, der vil komme i fokus i byrådets kommende omstillingsarbejde med at skabe bæredygtige skoler og børnehuse.
 
Som en reaktion på usikkerheden om de mindre afdelinger har en kreds af borgere i Kundby etableret grundlaget for at etablere en friskole, såfremt byrådet beslutter at lukke Katrinedalskolens afdeling i Kundby.
 
Henvendelse fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen ved Katrinedalsskolen har henvendt sig til Udvalget for Børn, og der har i starten af januar 2015 været holdt møde mellem bestyrelse og repræsentanter for udvalget, hvor situationen blev drøftet. Efterfølgende har Katrinedalskolens bestyrelse anmodet Udvalget for Børn om at sætte en beslutningsproces i gang med henblik på at lukke afdelingen i Kundby og tilbyde eleverne at blive overflyttet til en af skolens afdelinger i Gislinge og Svinninge.
 
I henvendelsen til udvalget fremhæver skolebestyrelsen, at de oprindelig ikke har haft planer om at anmode om en lukning af afdeling Kundby, idet de mener, at det er godt for byen, at der er en skole. Men for at skabe ro og klarhed for elever og forældre anbefaler bestyrelsen en lukning pr. 1. august 2015.
 
Høringssvarene
Høringssvar fra skolebestyrelsen, forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal, MED-organisation og lokalforum er vedlagt i sagen.
 
Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen, MED-udvalg og forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt tilslutter sig beslutning om at lægge afdeling Kundby sammen med afdeling Gislinge og afdeling Svinninge fra. 1. august 2015. Skolebestyrelsen og MED-udvalg fremhæver, at der vil være behov for at inventar på afdeling Kundby kan overføres til de to andre afdelinger, ligesom skolebestyrelsen mener at det vil kræve ressourcer at overflytte én afdeling.
Kundby lokalforum giver udtryk for et stort ønske om at bevare skoleafdeling Kundby. I høringssvaret fremhæves, at en lukning af skoleafdelingen vil fjerne et vigtigt samlingspunkt, der binder området socialt sammen. Der udtrykkes blandt andet bekymring for, om en lukning vil kunne fjerne grundlaget for foreningslivet og gøre det sværere at fastholde og tiltrække borgere til Kundby.
 
Hvordan vil en sammenlægning foregå?
Der er plads til alle eleverne fra afdeling Kundby på Katrinedalsskolens øvrige afdelinger i Gislinge og Svinninge. Katrinedalsskolens ældste elever (7. kl – 9. kl.) går på nuværende tidspunkt i Svinninge. Ved en sammenlægning af afdelingerne er det skolebestyrelsen, som formulerer principper for klassedannelserne og overflytningen af elever. Den endelige klassedannelse foretages af Katrinedalsskolens leder på baggrund af bestyrelsens principper og eventuelle andre hensyn, der vurderes konkret på skolen.
 
Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?
Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for skolestrukturen er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Hvis forslaget vedtages vil der ikke længere tilbydes folkeskoleundervisning i lokalområdet Kundby.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Forslaget om at lægge afdeling Kundby sammen med de to øvrige afdelinger i Katrinedalskolen vil betyde en budgetreduktion på kr. 1,8 mio. kr. årligt. I 2015 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af kr. 1,8 mio., hvilket svarer til kr. 0,8 mio. En mindre del af budgetreduktionen i 2015 vil blive anvendt til udgifter i forbindelse med sammenlægningen.
 
Herudover bidrager forslaget også til byrådets mål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift, da bygningerne i Kundby ikke længere anvendes til folkeskole. Den årlige udgift til bygningsdrift udgør 1,7 mio. kr.
 
Eventuelle øgede udgifter til transport skal modregnes den samlede budgetreduktion. Hvis en gruppe af elever fra Kundby overflyttes til Gislinge, skal der etableres kørselsmuligheder for eleverne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en præcis økonomisk beregning af dette, da det forudsætter et konkret kendskab til antallet af elever, som får brug for skolekørsel.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Den kommunale styrelsesvedtægt for Folkeskolen beskriver, hvem der skal høres. Forslaget har været i høring i skolebestyrelsen, forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal, MED-organisation og lokalforum.
 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Et flertal (Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis, Rolf Rasmussen, Lars Dinesen og Jens Kristiansen) anbefaler Indstillingen godkendt.
 
Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen kan ikke anbefale sammenlægningen godkendt.
”Vi mener, det er en kommunal opgave at sikre en folkeskole i alle områder. Derudover mener vi, at en beslutning under alle omstændigheder bør udskydes til efter omstillingsgruppernes arbejde.”
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3938509e4.pdf
3938503e5.docx
3938484e6.pdf
3945715e7.pdf
3938496e8.pdf
3899156e9.pdf

Bilag

Skolebestyrelsen - Høringssvar om sammenlægning - 201503090948.
Dagtilbudsdistriktet - Hørringssvar vedr sammenlægning af skoleafdeling - Hørringssvar vedr sammenlægning af skoleafdeling
Høringssvar fra Katrinedalskolens MED-udvalg
15.03.04 MED Dialogmøde.pdf
Kundby Lokalråds høringssvar
050206 Datamateriale udvikling i elevtal distrikt Katrinedal.pdf


69. Beslutning om undervisningslokaler på skoleafdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. antallet af undervisningslokaler på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken udvides midlertidig med 5 klasselokaler, som indrettes i pavilloner, der opstilles på afdeling Bjergmarkens grund.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 18. februar 2015, at de to skoleafdelinger i Sofielundskolen, Østre og Bjergmarken, sammenlægges til én afdeling på afdeling Bjergmarken
 
Samtidig blev det besluttet, at Udvalget for Børn på udvalgsmødet i marts måned arbejder videre med og behandler forslag til lokaleløsningen for 8. og 9. klasserne på Sofielundskolen for det kommende skoleår.
 
I forbindelse med forberedelserne til at kunne lægge de to skoledelinger sammen havde administrationen i samarbejde med skolebestyrelsen for Sofielundskolen peget på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang ville have klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligger tæt op ad afdeling Bjergmarken.
 
Umiddelbart efter byrådets beslutning om sammenlægning af de to skoleafdelinger blev der holdt dialogmøde om den fremtidige fælles brug af Seminariet mellem administrationen, skolebestyrelsen for Sofielundskolen, bestyrelsen for CSU (Center for Specialundervisning) og Handicaprådet. Udgangspunktet for mødet var en afklaring af, hvordan Seminariet kunne danne fælles ramme for læring og trivsel for unge fra Sofielundskolen og Center for Specialundervisning og Uddannelse til alle. I dialogen var det ikke muligt at finde konkrete bud på, hvordan en fælles brug kunne ske til alles tilfredshed.
 
Forslag til udvidelse med 5 klasselokaler på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken
Skolebestyrelsen og Udvalget for Børn holdt herefter møde d. 10. marts 2015, hvor mulige lokaleløsninger blev drøftet. Skolebestyrelsen anbefaler, at der etableres en løsning med ekstra klasselokaler på afdeling Bjergmarken, sådan at skolen kan opnå de fordele, som der er ved at være samlet som skole ét sted. Skolebestyrelse og ledelse på Sofielundskolen ønsker at fortsætte den gode proces, som er sat i gang i forhold til medarbejdere og elever om en kommende samling af skolens aktiviteter på afdeling Bjergmarken. Skolebestyrelsen har været positiv over for at finde en løsning, hvor lokaler på seminariet blev anvendt til en del af skolens undervisningsaktiviteter. Som alternativ hertil peges derfor på opsætning af midlertidige ekstra lokaler på afdeling Bjergmarkens grund.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser

Byrådets beslutning om at lægge afdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken betyder, at udgifterne til skoledrift reduceres med 1.8 mio. kr. svarende til det grundbeløb skolen får for hvert undervisningssted (matrikel) og SFO, som skolen har i distriktet. Denne sag ændrer ikke på denne forudsætning.
Finansiering af ekstra klasselokaler:
Udgifter til bygningsdrift på afdeling Østre er pt. årligt på 2.4 mio. kr. Administrationen anbefaler, at udgifter til ekstra klasselokaler på afdeling Bjergmarken finansieres inden for driftsbudgettet til bygningsdrift på skoleområdet, da der samtidig forventes en mindre udgift til bygningsdrift på skoleområdet, som følge af at afdeling Østre ikke længere anvendes til undervisning.
På skoleafdeling Bjergmarken vil der blive behov for ekstra fem klasselokaler, samt at der foretages enkelte tilpasninger for at optimere nuværende lokalanvendelse. Optimering af nuværende lokaleudnyttelse anslås at koste 100.000 kr.
Vækst og Bæredygtighed anslår, at udgifter til drift af 5 ekstra klasselokaler på afdeling Bjergmarken udgør følgende:
I 2015: 1,1 mio. kr. (opsætning af pavilloner samt leje fra august til december).
I 2016: 0,8 mio. kr. (lejeudgift i 12. måneder).
Ved ophør af brugen af pavillonerne betales for nedtagning.
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Et flertal (Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis, Rolf Rasmussen, Lars Dinesen, Jens Kristiansen og Peter Hansen) anbefaler Indstillingen godkendt.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Enhedslisten mener ikke økonomien er godt nok belyst.
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3961532e10.pdf

Bilag

Notat om undervisningslokaler på Sofielundskolen


70. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladsanlæg i 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladsanlæg.
 
Baggrunden for beslutningen var den iværksatte gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Kommunens legepladsinspektør anmoder nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2015 frigives og anvendes således:
 1. Der reserveres en pulje på 0,5 mio. kr. til løsning af akut opståede problemer, flytning og geninstallering af legeredskaber i forbindelse med eventuelle sammenlægninger af børnehuse og skoleafdelinger. Hvis puljen ikke er disponeret i løbet af 1. halvår af 2016 – prioriteres midlerne efter samme kriterier som nedenfor.
 2. Der anvendes 1,5 mio. kr. på indkøb og installation af prioriterede legepladser.
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.
 
Kommunens legepladser ejes af Vækst og Bæredygtighed – Kommunal drift. Det betyder, at afdelingen har det endelige ansvar for sikkerheden på pladserne og finansierer udskiftninger af legeredskaber m.v. Ved nedlæggelse af børnehuse og afdelinger afgør afdelingens medarbejdere, om redskaberne på de nedlagte legepladser skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
 
I 2013/2014 er der i den løbende vedligeholdes fokuseret på udbedring af sikkerhedsrisici eller fjernelse af farlige legeredskaber. Det betyder, at en række af vore skoler og børnehuse har fået fjernet legeredskaber, uden at der har været økonomisk mulighed for at erstatte disse.
 
Liste over legeredskaber der ønskes prioriteret vedlægges som bilag. Skoler eller dagtilbudsdistrikter inddrages i forbindelse med den konkrete gennemførelse af de prioriterede anlæg.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Anbefales godkendt.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3932736e11.xlsx

Bilag

Oversigt over prioriteringer 2015 (2016)


71. Beslutning - Rabat til alle pensionister på Orøfærgen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. billetprisen for alle pensionister, der fremadrettet medtager alm. personbil på Færgefarten Orø-Holbæk i perioden fra 1. november til 1. marts, bliver 25,00 kr. for en enkeltbillet og 44,00 kr. for en returbillet.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I perioden fra den 17. november 2014 til den 31. januar 2015 blev der tilbudt en julerabat til pensionister, der ønskede at medbringe en personbil på Orøfærgen. Det betød, at pensionisterne kunne medtage personbilen på Orøfærgen til en meget fordelagtig pris.
En evaluering af ordningen har vist, at det også var økonomisk fordelagtigt for Orøfærgen.
 
 
Permanent rabatordning
På baggrund af erfaringerne fra julerabatten foreslår administrationen nu, at der hvert år i perioden fra 1. november til 1. marts bliver indført en permanent rabatordning til pensionister, der tager en almindelig personbil med ombord på Orøfærgen.
  
Vurdering i forhold til permanent rabat
Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv ville det være mest være hensigtsmæssigt med en højere belægningsprocent uden for højsæsonen.
En af færgens hovedindtægtskilder er sommersæsonens turister, og der er stort set ikke leding kapacitet til flere biler i juli. Da færgen allerede har en meget høj belægning i sommerperioden er administrationens vurdering, at en tilsvarende pensionistrabat i sommerhalvåret ikke vil medfører nogen økonomisk gevinst, snarere det modsatte i forhold til turister, som betaler fuld pris.
Ligeledes har færgen allerede en sommerhusrabat, hvor sommerhusejere kan få en vis rabat.
 
For at det er økonomisk rentabelt for Orøfærgens økonomi, så skal rabatprisen være 25,00 kr. for en enkeltbillet og 44,00 kr. for en returbillet.
Fremover vil billetprisen blive fastsat en gang årligt i forbindelse med takstbladet, som bliver vedtaget samtidig med budgettet.
Af hensyn til administration og billettering gælder rabatten for alle pensionister, uanset bopæl. Kørekort eller lignende skal forevises for at opnå rabat.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt, idet perioden udvides til 1. oktober til 1. april, og der laves en rabatordning på afgange med lav belægning. Rabatordningen fremsendes forud for Byrådets behandling.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3970287e12.pdf

Bilag

Notat til sagen om pensionistrabat på Orø-færgen - Notat - Orø færgen.pdf


72. Beslutning - Godkendelse af midler til landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen igangsætter en landsbyfornyelsessag for nedrivning af ejendommene Hovedgaden 15, 17A og 17B i Ugerløse, herunder en bevilling på 559.000 kr. inkl. moms, hvoraf 60 % refunderes fra staten.
 2. Fristerne for arbejdernes udførelse fastsættes til den 1. november 2015 og aflæggelse af endeligt byggeregnskab den 1. februar 2016.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Ministeriet for By- boliger og Landdistrikter udmeldte i 2014 den statslige pulje til landsbyfornyelse i 2015. Holbæk Kommune er tildelt en udgiftsramme på 3 mio. kr. Ved beslutning om støtte til landsbyfornyelse i Ugerløse fastfryses en del af midlerne til brug i Ugerløse og kan ikke anvendes til landsbyfornyelse andre steder.
 
Projektet
Ugerløse Brugsforening (Dagli’Brugsen) har erhvervet 3 ejendomme beliggende Hovedgaden 15, 17A og 17B med henblik på at igangsætte et tiltag til forskønnelse af byen. De pågældende ejendomme fremstår væsentligt nedslidte og forfaldne i bybilledet. (Beskrivelse af projektet og budget fremgår af bilag 1).
 
Dagli’Brugsen ønsker at omdanne området til et grønt område indtil evt. nyt byggeri opføres. Det påtænkes at bevare den eksisterende randbeplantning på området og der bliver opsat et lavt hegn ud mod Hovedgaden.
 
De eksisterende bygningers fysiske tilstand
Beboelsesejendommene Hovedgaden 15 og 17A er opført før 1960 og fremstår væsentligt nedslidte og er egnede til nedrivning. Der er ingen beboere i ejendommene.
Erhvervsejendommen Hovedgaden 17B fremstår ligeledes væsentligt nedslidt og er egnet til nedrivning. Fotoregistrering af de enkelte ejendomme fremgår af bilag 1.
 
Administrationen vurderer, at projektet ligger indenfor kriterierne for at få økonomisk støtte med midler fra Pulje til Landsbyfornyelse.
 
 
Arbejdernes udførsel
Ifølge byfornyelsesloven § 25, stk. 2 skal der, i forbindelse med beslutning om at yde støtte, fastsættes frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab.
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Dagli’Brugsen i Ugerløse søger om 559.000 inkl. moms til nedrivning af ejendommene hovedgaden 15, 17A og 17B.
 
Nedrivningen kan støttes med midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Støtten ydes som kontant tilskud til ejer og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet. Den samlede kommunale udgift til projektet vil være (559.000 kr. x 0,4 = 223.600 kr. inkl. moms)
Kommunen kan efterfølgende ikke løfte momsen af, da kommunen ikke ejer ejendommene.
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 863 af 03-07-2014 med seneste ændringer.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Det blev på byrådsmødet den 13. november 2013 besluttet at igangsætte en planproces for byomdannelse i Ugerløse. I projektet indgik en række ejendomme beliggende på Hovedgaden i Ugerløse.
 
Det blev på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 3. december 2013 indstillet, at arbejdet med lokalplan for ovennævnte byomdannelsesprojekt også kom til at omfatte hovedgaden 15 og 17. På byrådsmødet den 18. december 2013 blev det vedtaget at igangsætte lokalplanprocessen for et område på Hovedgaden i Ugerløse.
 
Det blev på byrådsmødet den 11. juni 2014 besluttet at yde støtte til byfornyelsesprojektet på Hovedgaden 21, 25, 29 og 31 i Ugerløse. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at få ejendommene beliggende i nr. 15 og 17 med i projektet.
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3921631e13.pdf

Bilag

Ansøgning om midler til puljen til landsbyfornyelse. - Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf


73. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt tag på Rådhuset i Holbæk . Sag nr. 14/1306

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 10 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til nyt tag på Holbæk Rådhus, Rådhusvej 1, 4300 Holbæk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund:
I anlægsbudgetter for 2015 er der afsat 10 mio. kr. til af udskiftning af tagbeklædningen på Holbæk Rådhus og i 2014 blev de bestilte tagsten produceret og 1/3 leveret, resten afventer byggeriets opstart. Det er administrationens opfattelse at tagudskiftningen ikke kan udskydes længere, da følgeskaderne på de bemalede lofter og vægge samt tagværk og murværk er stærkt stigende.
 
 
Den videre proces.
I januar 2015 blev der frigivet midler til renovering af gulvet i arrestens kælder. Dette projekt bevirker, at de indsatte bliver flyttet og arresten bliver lukket i 3 mdr. fra midt april 2015.
Det vil være væsentligt bedre sikkerhedsmæssigt at udføre udskiftningen af taget samtidig med nedlukning af arresten.
Licitation afholdes den 12.03.2015 og arbejdet forventes udført fra uge 13 til uge 44 2015.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
 
Budgetforslag for tagudskiftning på Holbæk Rådhus:
 
 
Beløb i kr.
Byggeplads inkl. stillads, overdækning, sikkerhed og kraner
 
1.700.000
Håndværkerudgifter
 
7.497.000
Sikkerhedskoordinator + rådgivere
 
803.000
Samlet bevilling
10.000.000
 
Beløbene i budgettet er et overslag, da de endelige tilbudspriser ikke er indkommet endnu.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling74. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  1. Lokalplan for Solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.
  2. Lokalplan for Stenhus Gymnasium og Kostskole.
  3. Lokalplan for boliger på Torpet 24, Holbæk vest
 1. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af:
  1. Lokalplan for Stenhus Gymnasium og Kostskole.
  2. Lokalplan for boliger på Torpet 24, Holbæk vest
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kort beskrivelse af lokalplaner
Lokalplan for solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup (jf. bilag 1). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at etablere et solenergianlæg, herunder en akkumuleringstank på 22 m. ved Lynggårdsvej i Jyderup. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes 2. kvartal 2015.
 
Lokalplan for Stenhus Gymnasium og Kostskole (jf. bilag 2). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere nye idræts- og undervisningsfaciliteter ved Stenhus Gymnasium og Kostskole. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.
 
Lokalplan for boliger på Torpet 24, Holbæk vest (jf. bilag 3). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere 40-70 mindre boliger på området. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 2. kvartal 2015.
 
 
Delegering
Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningskompetencen vedrørende udsendelse i høring samt endelig vedtagelse af planer, behandles sagen også af byrådet.
 
For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af følgende lokalplaner delegeres til administrationen:
Det vurderes, at lokalplanerne ikke har principiel karakter, da der ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til gældende planlægning for området
 
Lokalplan for Solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup er af principiel karakter, da den har indflydelse på den fremtidige varmeforsyning for hele Jyderup by, og kan derfor ikke delegeres til administrationen.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Drøftet. Lokalplanen for Torpet udsættes.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3927813e14.pdf
3927816e15.pdf
3933454e16.pdf

Bilag

Bilag 1_Solenergianlæg i Jyderup.pdf
Bilag 2_Stenhus Gymnasium.pdf
Bilag 3_Torpet 24, Hobæk vest.pdf


75. Beslutning - Retningslinjer for dialogen i forbindelse med nye rammer for foreninger og brugeres aktiviteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 1. At godkende de opstillede retningslinjer for dialogen med foreninger og brugere i forbindelse med arealoptimeringen og de deraf følgende nye rammer for brugernes aktiviteter.
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Det er politisk besluttet, at driften og vedligeholdelsen af kommunale ejendomme inden udgangen af 2018 skal bidrage med årlige besparelser på 20 millioner kroner gennem en arealoptimeringsproces. Denne finder sted med deltagelse af alle kerneopgaveområder og det arbejde, der foregår i omstillingsgrupperne. Arealoptimeringsprocessen indebærer, at de kommunale funktioner skal samles på færre kvadratmetre.
Ændringer i denne størrelsesorden vil afstedkomme bygningssalg og nye rammer for brugeraktiviteter i ejendomme, der huser folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven eller frivillige/brugergrupper.
 
Med udgangspunkt i de af Byrådet besluttede tre principper for arealoptimering er der derfor behov for en række overordnede retningslinjer, som Kultur og Fritid, Vækst og Bæredygtighed, den enkelte kerneopgave og de lokale kræfter (heriblandt de relevante Fælles-skabere) i fællesskab kan bruge som grundlag for den givne ændring i rammerne for de lokale brugeraktiviteter.
 
Retningslinjerne skal ikke ses som en ufravigelig manual, da hvert ændringsforløb har sine egne præmisser. De har snarere karakter af en inspirationskilde for de involverede medarbejdere, så man i fællesskab kan finde en løsning, der giver den bedst mulige proces i hvert enkelt tilfælde.
 
Retningslinjer for dialogen med brugere og foreninger
1. Brugermæssig vurdering
1.1. I forbindelse med udfasningen og afhændelsen af en ejendom udarbejdes der inden offentliggørelsen af salget en vurdering af de brugermæssige konsekvenser.
 
2. Brugerinddragelse: Samarbejde, dialog og netværk
2.1. De relevante kerneopgaver inddrages helt fra starten af processen sammen med lokalt funderede kræfter. Disse kunne inkludere såvel brugerne som lokalområdets Fælles-skaber og lokalråd. Som udgangspunkt føres den lokale dialog imidlertid med brugerne.
 
2.2. De involverede medarbejdere afholder møder i det omfang, som det enkelte ændringsforløb fordrer. Som eksempel afholdes der altid et åbningsmøde.
 
2.3. De eksisterende netværk skal anvendes bedst muligt, og der skal skabes nye mellem de involverede medarbejdere og de relevante brugergrupper.
 
3. Formidling
3.1. Der formuleres inden salgsudmeldingen en kommunikationsstrategi i forbindelse med den enkelte afhændelse.
 
4. Ejendommens brugere
4.1. Der udarbejdes en oversigt over de nuværende brugere af ejendommen.
 
4.2. I forbindelse med denne oversigt overvejes det fra starten, hvilke lokaler, der for fremtiden kunne danne ramme om disse brugeres aktiviteter, og om disse grupper ville kunne udtrykke særlige ønsker til eksempelvis afstand, niveaufri adgang, depotplads og ergonomi indenfor (møblering, toiletforhold og lignende).
 
5. Inddragelsen af det politiske niveau
5.1. Dialogen med foreninger og brugere varetages som udgangspunkt af administrationen.
 
5.2. Dialogen om det enkelte ændringsforløb kan imidlertid suppleres af et rammemøde med deltagelse af repræsentanter fra Byrådet. Her vil de på vegne af Byrådet kunne tage en dialog med de lokale kræfter om det overordnede udgangspunkt for forløbet funderet i disse retningslinjer.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Enhver bygningsafhændelse, som fordrer nye lokaliteter for brugerne, må forventes at afstedkomme engangsomkostninger for Holbæk Kommune. Omkostningsniveauet kan imidlertid ikke anslås på forhånd, eftersom de afhænger af det enkelte forløbs præmisser.
 
Det tilstræbes at holde engangsomkostningerne på et overkommeligt niveau og undgå nye driftsomkostninger.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 15. januar 2015 punkt 26: Principper for arealoptimering.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling76. Budgettilpasning fordi overenskomstforhandlinger gav lavere lønstigninger end forventet.

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet giver en negativ tillægsbevilling på 9,7 mio.kr. Fordelingen på politikområder fremgår af sagsfremstillingen.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Overenskomstforhandlingerne i foråret har givet lavere lønstigninger end det KL regnede med sidste år, da vi pris- og lønfremskrev budgettet.
 
Det betyder at budgettet er 9,7 mio.kr. for højt i forhold til det beløb, som Holbæk Kommune kommer til at bruge på aflønning af medarbejderne.
 
KL anbefaler i skrivelse af 18. februar, at kommunerne reducerer lønbudgetterne i henhold til den nye overenskomst.
 
Bevillingsændringen er sammensat således:
 
I 1.000 kr.
 
Politikområde 1
-41
Politikområde 2
-1.844
Politikområde 4
-2.696
Politikområde 5
-1.527
Politikområde 6
-641
Politikområde 7
-170
Politikområde 8
-1.777
Politikområde 9
-153
Politikområde 10
-14
Politikområde 11
-161
Politikområde 12
-228
Politikområde 13
-205
Politikområde 15
-198
I alt
-9.655
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling77. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. februar 2015 tages til efterretning
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes pr. 28. februar 2015 at blive et underskud på 95,7 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end korrigeret budget og på linje med det forventede.
 
I forventningerne til regnskabsresultat indgår ikke estimeringer af forventet forbrug af driftsoverførsler eller anlægsoverførsler fra 2014 til 2015.
 
Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg
I mio. kr.
Oprindeligt budget
Korrigeret budget februar 2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
 
A
B
C
D=C-B
Indtægter
-4.062,7
-4.064,3
-4.064,3
0,0
Skatter
-2.934,6
-2.934,6
-2.934,6
0,0
Tilskud og udligning
-1.128,1
-1.129,7
-1.129,7
0,0
Driftsudgifter
3.885,8
3.892,1
3.894,1
2,0
- Økonomiudvalget
441,0
425,2
425,2
0,0
- Udvalget for Børn
1.163,0
1.183,4
1.183,4
0,0
- Udvalget for Voksne
1.192,3
1.192,7
1.192,7
0,0
- Udvalget for Klima og Miljø
143,4
143,4
143,4
0,0
- Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
832,2
834,2
2,0
- Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
115,1
115,1
0,0
Renter
18,3
18,3
18,3
0,0
Resultat af primær drift
-158,6
-154,0
-152,0
2,0
Anlæg
170,2
184,6
184,6
0,0
Forsyningsvirksomhed
-5,8
-5,8
-5,8
0,0
Resultat
5,8
24,8
26,8
2,0
Finansiering
68,7
68,9
68,9
0,0
- Låneoptagelse
-38,5
-38,5
-38,5
0,0
- Afdrag på lån
70,9
70,9
70,9
0,0
- Balanceforskydninger
36,3
36,5
36,5
0,0
Resultat i alt
74,5
93,6
95,7
2,0
Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrunding
 
 
Driftsudgifter
De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.894,1 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end korrigeret budget.
 
I tabel 2 vises forventningen til driftsudgifterne på kerneopgaverne, med udgangspunkt i estimaterne ved udgangen af februar måned.
 
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet, hvor der i øvrigt ikke forventes afvigelser.
 
Tabel 2: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.010,1
1.050,8
1.050,8
0,0
Uddannelse til alle unge
299,4
237,8
237,8
0,0
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
990,1
988,2
990,2
2,0
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
929,7
970,2
970,2
0,0
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
315,8
316,9
316,9
0,0
Total - Kerneopgaver
3.545,1
3.563,8
3.565,9
2,0
Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Anlæg
Anlægsudgifterne forventes at svare til korrigeret budget. I forhold til oprindeligt budget forventes øgede udgifter på 14,4 mio. kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3948816e17.pdf
3957789e18.pdf
3948804e19.pdf
3952950e20.pdf
3948934e21.pdf
3952959e22.pdf
3957858e23.pdf

Bilag

ØA_02_2015-10_ØU
ØA_02_2015-20_UB
ØA_02_2015-30_UV
ØA_02_2015-40_UKM
ØA_02_2015-50_UAM
ØA_02_2015-60_UKF
Notat ØA-02 til Økonomiudvalget - februar


78. Beslutning om salg af ejendomme og arealer - april 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.
 2. Administrationen bemyndiges til at iværksætte nedrivning af de i sagsfremstillingen nævnte ejendomme
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Trønningevej 11 og 13, Kundby, 4520 Svinninge
Sagen har været på dagsorden i december 2014, hvor byrådet tilkendegav at ejendommen sælges til Kundby Friskole.
 
Godkendelse af salget forudsætter at byrådet vælger at lukke skoleafdeling Kundby.
 
Areal ved Schulin Parken, 4340 Tølløse del af matr.nr. 2ap Tølløse Hgd., Tølløse
Arealet ligger i lokalplan 1-38 Tølløse Vest II – et nyt boligområde udlagt som 6 1½ etage dobbelthuse. Hen over arealet ligger en gasledning der giver en del udfordringer i forhold til bebyggelsen.
En omlægning af gasledningen vil koste ca.2 mio. kr.
Arealet sælges om råjord, hvor køber sørger for byggemodning, anlæg af vej mv. jfr. lokalplanens bestemmelser.
 
Morelhaven 1 – 13, 2 - 4 og 10 – 12, 4532 Gislinge.
Parcellerne er lige nu i udbud hos Nybolig, Svinninge. Pga. manglende køberinteresse vurderer mægler, at grundene skal sættes ned.
 
Murervej 9, 4370 St. Merløse, del af matr.nr. 11ay St. Merløse By, St. Tåstrup
Byrådet udsatte i januar 2015 et salg af hele arealet på Murervej 9. Det er kun en del af arealet (i alt ca. 4.388 m2), der nu foreslås solgt. Kortbilag er vedlagt.
De ca. 4.388 m2 er ikke særskilt vurderet. Arealet ligger som råjord og der er ikke lokalplan for området. Der er 2 brugere af arealet.
 
MC Riders lejer ca. 1.108 m2 af arealet og kan opsiges med 6 måneders varsel. MC Riders er interesseret i at overtage arealet på nærmere vilkår. Da arealet er under 2.000 m2 kan det sælges uden offentlig udbud.
 
Nabovirksomheden har på ca. 3.280 m2 af arealet oplag af containere samt grus og sten uden at have en skriftlig aftale. Denne virksomhed er interesseret i at købe arealet, men da arealet er over 2.000 m2 skal dette areal i offentlig udbud.
 
Det resterende areal på Murervej 9 er pt. udlejet til St. Merløse kræmmermarked. Denne aftale udløber 31. december 2015, hvorefter det kan tages op til ny vurdering, om dette areal skal sælges eller forsat ligge til benyttelse for kræmmerne.
Bilag over alle arealerne på Murervej 9 er vedlagt.
 
Auroravej 7, 4300 Holbæk
På grund af meget blød bund og udgifter til ekstrafundering har køber valgt at hæve handlen.
Mægler Nybolig, Holbæk anbefaler derfor at minimumsprisen sættes ned.
 
Østre Havnevej 12, 4300 Holbæk
Ejendommen er overtaget pr. 1. april 2015 med henblik på nedrivning og afslutning i grus, så arealet kan anvendes til midlertidig p-plads
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt, idet salg af Murervej 9 sker på betingelse af, at der fortsat kan afholdes kræmmermarked i Store Merløse.
 

Referat
Sagsfremstilling

3942706e24.pdf

Bilag

kortbilag Murervej 9, St. Merløse


79. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - april 2015 - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Et flertal bestående af B, C, O og V indstiller hovedindstillingen godkendt.
 
Et mindretal bestående af S ønsker at salg af Kundby Skole sker som projektudbud, og at Katrinedalsskolen tilføres 400.000 kr.  af provenuet, som godtgørelse for white board tavler m.m.
 
80. Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-03-2015
Udvalget tager til efterretning at Danske Diakonhjem har afgivet det bedste tilbud og dermed vinder udbuddet af opførelse og drift af nyt plejecenter i Tølløse.
 
Leif Juel ønsker ikke at tage orienteringen til efterretning ud fra en vurdering af, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst, og ud fra en opfattelse af, at det kan give udfordringer for borgere med anden etnisk baggrund, at Danske Diakonhjem hviler på et kristent grundlag.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Økonomiudvalget indstiller at byrådet tager orienteringen til efterretning.
 
81. Godkendelse af salg af Silvangrunden - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Et flertal bestående af A, B og V indstiller hovedindstillingen godkendt. C og O undlod at stemme.
 
82. Orientering om status på fælles beredskab

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Økonomiudvalget.
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at
 
1. orienteringen tages til efterretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Kommunalbestyrelserne/byrådene i Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse, Sorø og Holbæk traf i 2014 principbeslutning om at samordne de kommunale beredskaber i de 6 kommuner. Principbeslutningen i Holbæk Kommune blev vedtaget på byrådsmødet d. 22. oktober 2014 (referatet kan læses her).
 
Baggrunden for principbeslutningen var, at der, i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015, blev indgået aftale om at kommunerne skulle samordne beredskaberne, således at der pr. 1. januar 2016 maksimalt er 20 kommunale beredskaber. Formålet med aftalen var dels at skabe mere robuste kommunale beredskaber. Det indgik ligeledes i aftalen, at der var et effektiviseringspotentiale på i alt 225 mio. kr., således at bloktilskuddene blev reguleret med 25 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 samt at der herudover er et effektiviseringspotentiale på 100 mio. kr.
Det samlede effektiviseringspotentiale for de 6 kommuner kan for 2016 og fremover således beregnes til ca. 6,3 mio. kr., hvoraf bloktilskudsreguleringen i 2016 udgør ca. 2,7 mio. kr.
 
Status
Den tidsplan (bilag 4), der blev godkendt i forbindelse med principgodkendelsen er blevet overholdt. Analysefasen, som blev startet ultimo november 2014 er således ved at være afsluttet. Beslutningsfasen igangsættes umiddelbart efter påsken med at der den 9. april 2015 afholdes en minikonference på Comwell Korsør.
Den overordnede tids- og procesplan er vedlagt som bilag.
Alle væsentlige projektdokumenter, referater m.v. er tilgængelige på projektets hjemmeside:
www.brand-redning-vest.dk
 
De notater, der ligger til grund for projektorganisationens og den politiske styregruppes aktuelle forberedelser af de videre politiske drøftelser i kommunerne, er vedlagt som bilag.
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Sammenlægningen af det operative beredskab pr. 1. januar 2016 har de økonomiske konsekvenser, som aftalt mellem regeringen og KL, der henvises til i sagsfremstillingen.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Orienteringen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3966833e27.pdf
3966838e28.pdf
3966841e29.pdf
3966844e30.pdf

Bilag

Notat om opgaver, der ønskes overført til § 60-selskabet.pdf.PDF
Notat om Udbud.
Notat om aktiver og passiver, der overdrages til § 60-selskabet.
Tidsplan.


83. Årsregnskab 2014 - oversendelse til revisionen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at
 
 1. Regnskabet for 2014 oversendes til revisionen.
 2. De afsluttede anlægsregnskaber i 2014 for i alt netto 97,5 mio.kr. godkendes.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45 og 57 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til byrådet således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden den 1. maj året efter regnskabsårets udløb.
 
Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.
 
Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2014 viser et overskud på 81,5 mio.kr.
 
Resultatopgørelse i mio.kr.
Oprindelig budget 2014
Korrigeret budget 2014
Regnskab 2014
Skatteindtægter
-4.081,3
-4.066,9
-4.073,2
Driftsudgifter – service
2.756,1
2.815,7
2.733,6
Driftsudgifter – overførsler
897,1
855,9
849,9
Medfinansiering af sygehusene
256,0
262,9
265,2
Renter
27,7
23,7
19,0
Resultat af primær drift
-144,5
-108,6
-205,4
Anlægsudgifter netto
143,1
222,3
129,5
Forsyningsområdet
0
0
0
Resultat af det skattefinansierede område
-1,4
113,6
-75,9
Finansiering. Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger
-63,9
-63,3
-5,6
Regnskabsresultat
-65,2
50,3
-81,5
Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.
 
Holbæk Kommune kom ud af 2014 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.
 
Resultatet blev et overskud på 81,5 mio.kr., mod budgetlagt 65,2 mio.kr.
 
Årets resultat er ganske tilfredsstillende set i forhold til den samlede økonomiske situation, og medvirker til at realisere de økonomiske pejlemærker.
 
Det samlede resultat af primær drift (indtægter, minus drift og renter) kan opgøres til et overskud på 205,4 mio.kr., hvilket skal ses i forhold til et forventet driftsoverskud på 144,5 mio.kr.
På serviceudgifterne har der været et mindreforbrug til blandt IT-projekter, fremtidens skole, trepartsmidler, vintertjeneste m.m.
På overførselsudgifterne skyldes mindre forbruget et fald i ledigheden både i Holbæk Kommune og på landsplan.
 
Anlægsudgifterne var 140,2 mio.kr. og salg af grunde og ejendomme minus byggemodningsudgifter gav en nettoindtægt på 10,7 mio.kr.. således af anlægsudgifterne netto blev 129,5 mio.kr.
Anlægsudgifterne er primært anvendt til energirenovering af kommunens bygninger og renovering af skoler, daginstitutioner, haller m.m. Herudover er der brugt penge på veje, stier, gadelys, renovering af Holbæk Skibsværft.
Salgsindtægterne fra salg af grunde er hovedsageligt fra Stenhusvej og Auroravej. Herudover er der solgt ejendomme for netto 5,5 mio.kr.
 
I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifterne/indtægterne på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selvom området er selskabsgjort og fremgår af Holbæk Forsynings regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.
I 2014 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsindtægt på 12 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende udgift.
 
Vedrørende den samlede finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) har der været en indtægt på 5,6 mio.kr. imod en forventet indtægt på 63,9 eller en forringelse på 58,3 mio.kr. Forringelsen skyldes mindre låneoptagelse som følge af færre anlægsudgifter (energirenovering udskudt til 2015), mindre afdrag på lån på grund af mindre låneoptagelse tidligere år, samt et fald i den løbende kortfristede gæld og øvrige finansforskydninger.
 
I forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen fastsættes en ramme for, hvor høje driftsserviceudgifterne i kommunerne, set under ét, må være. I Holbæk Kommune har det faktiske forbrug være 20 mio.kr. mindre end den udmeldte ramme.
 
Den likvide behold udgjorde primo 2014 108,3 og 190,4 mio.kr. ultimo 2014.
 
 
mio.kr.
Likvid beholdning primo 2014
108,3
Regnskabsresultat 2014
81,5
Kursregulering
0,6
Likvid beholdning ultimo 2014
190,4
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) er steget fra 244 mio.kr. til 334 mio.kr. ultimo 2014 eller en stigning på 90 mio.kr.
 
Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er faldet fra 1.653 mio.kr. til 1.631 mio.kr. ultimo 2014 eller et fald på 22 mio.kr.
 
Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 97,5 mio.kr. Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3960906e31.pdf
3960916e32.pdf

Bilag

Regnskab 2014 - Bind I.pdf
Regnskab 2014 - Bind II.pdf


84. Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk a.m.b.a.

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og byråd
 
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for lån på 5,5 mio. kr. som Mørkøv Varmeværk a.m.b.a. vil optage til etablering af biomassefyret kedelanlæg. Garantistillelsen betinges af, at den af tidligere Tornved Kommune afgivne selvskyldnerkaution på kr. 1 mio. kr. over for Den Danske Bank frigives/bringes til ophør.
 
Herudover er påtagelse af forpligtigelsen betinget af:
 
· At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
· At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
· At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. det forudsatte anlægsprojekt
· At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
· At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
· At Mørkøv Varmeværk a.m.b.a., ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
· At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. årligt af den udnyttede garanti pr. 1. januar hvert år.
 
 

Alternativ indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller alternativt, at:
 
 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for lån på 5,5 mio. kr. som Mørkøv Varmeværk a.m.b.a. vil optage til etablering af biomassefyret kedelanlæg. Garantistillelsen betinges af, at den af tidligere Tornved Kommune afgivne selvskyldnerkaution på kr. 1 mio. kr. over for Den Danske Bank nedskrives til 600.000 kr. og, at der betales en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. af garantisummen.
 
Herudover er påtagelse af forpligtigelsen på 5,5 mio. kr. betinget af:
 
· At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
· At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
· At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. det forudsatte anlægsprojekt
· At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
· At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
· At Mørkøv Varmeværk a.m.b.a., ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
· At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. årligt af den udnyttede garanti pr. 1. januar hvert år.
 
 

Beskrivelse af sagen
Mørkøv Varmeværk a.m.b.a. har i mail af 11. februar 2015 ansøgt Holbæk Kommune om, at meddele garanti for lån i KommuneKredit på kr. 5,5 mio. kr. til etablering af biomassefyret kedelanlæg.
 
Mørkøv Varmeværk har via rådgivningsfirmaet Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. fået udarbejdet et projektforslag til opgørelse af et nyt 860 KW biomassefyret kedelanlæg. Iflg. projektbeskrivelsen vil det nye fyr primært producere varme på træflis eller træpiller svarende til ca. 62,5 pct. af varmebehovet i Mørkøv. Herudover suppleres med varmeproduktion på eksisterende naturgasanlæg.
Iflg. projektbeskrivelsen er den samlede årlige besparelse ved etablering af biomassefyret opgjort til ca. 1,7 mio. kr.
Byrådet har i møde 15. januar 2015 godkendt det fremsendte projektforslag under forudsætning af, at der ved høringen ikke kommer indsigelser mod projektet.
 
Til brug for behandling af ansøgningen har varmeværket, udover projektbeskrivelsen, fremsendt budgetter, finansieringsforslag fra KommuneKredit m.v.
 
Finansieringsforslaget omhandler et 20-årigt fast forrentet annuitetslån på kr. 5,5 mio. kr. med en rente på 1,37 pct. p.a.
 
I budgetmaterialet er prissætningen i år ét - 2015/2016 - kalkuleret med en nedsættelse af forbrugerpriserne på 14 pct. og i 2016/2017 med en nedsættelse på 10 pct. for igen, at lade priserne stige over de efterfølgende 3 år med henholdsvis 3 pct., 8 pct. og 8 pct.
 
Tidligere Tornved Kommune afgav i januar måned 2006 en selvskyldnerkaution til Den Danske Bank. Kautionen blev givet som garanti for 2 lån, som Mørkøv Varmeværk a.m.b.a. optog i Den Danske Bank. Begge lån er indfriet, men varmeværket har fortsat en trækningsret på 1 mio. kr. Trækningsretten har ikke været udnyttet siden lånets indfrielse i 2011/2012.
 
Selvskyldnerkautionen indebærer, at ved misligeholdelse af det lån der er kautioneret for, kan de manglende terminsbetalinger straks afkræves af Holbæk Kommune – d.v.s. at Holbæk Kommune kan komme til at betale renter, gebyr og øvrige omkostninger vedr. lånet på 1 mio. kr. Herefter kan låneforholdet fortsætte – og – samme procedure kan gentage sig, såfremt misligeholdelse indtræder ved senere terminsbetalinger.
Holbæk Kommune kan ved misligeholdelse også vælge/være nødsaget til, at indfri lånet på 1 mio. kr. + betalinger for renter, gebyr m.v.
Hvorvidt låneforholdet fortsætter eller lånet indfris vil angiveligt være afhængig af en konkret vurdering af de faktuelle økonomiske og driftsmæssige forhold.
 
Administrationen ikke bekendt med, at andre af kommunens forsyningsselskaber har en tilsvarende driftsgaranti/kaution stillet til rådighed, hvorfor frigivelse af nævnte kaution har været drøftet med varmeværket.
 
Mørkøv Varmeværk fastholder, at en sådan garanti er nødvendig i tilfælde af et akut kapitalbehov (større ledningsbrud o.lign.) idet, varmeværket iflg. Varmeforsyningsloven ikke må oparbejde fri kapital, men påligne forbrugerne en sådan omkostning i det følgende varmeår. Der vil være en væsentlig risiko for varmeforsyningen, hvis muligheden for at kunne låne på kassekreditten må opgives, men værket finder dog, at et garantibeløb på 600.000 kr. vil være tåleligt.
På direkte forespørgsel blev det oplyst, at der aldrig har været akutte problemer i en sådan grad, at der har været behov for udnyttelse af garantien.
 
Sluttelig skal bemærkes, at det er administrations opfattelse, at Mørkøv Varmeværk anlægger en stram fortolkning af Varmeforsyningslovens regler omkring fri kapital/opsparing.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Iflg. lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.
 
Påtagelse af garantiforpligtigelser over for forsyningsselskaber henregnes ikke til kommunens låntagning (lånerammen).

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling85. Godkendelse af ændringer i Kasse- og Regnskabsregulativ

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Ændret Kasse- og Regnskabsregulativ godkendes
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I Den Kommunale Styrelseslov fremgår følgende:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgange inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft”.
 
Iflg. regulativets retningslinjer har Regnskabsafdelingen pligt til, at tage initiativ til at foretage relevante ændringer og tilretning af såvel regulativ som tilhørende bilag.
 
I forbindelse med regeringens og KL´s forhandlinger om den kommunale økonomi for 2014 blev der som led i ”Projekt god Økonomistyring” indgået aftale om, at der skal ske hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskab. Således blev det besluttet, at fremrykke regnskabsafslutning og byrådsgodkendelse 1 måned, set i forhold til tidligere år.
 
De afledte ændringer i kasse- og regnskabsregulativet kan kort skitseres som følgende:
 
Pkt. 2.6 – Regnskabet aflægges snarest efter regnskabsårets udløb – dog inden 1. maj det
efterfølgende år, hvorefter det overgives til revisionen.
 
Regnskab, beretning samt besvarelse af revisionens bemærkninger skal godkendes
af byrådet, senest ved udgangen af august måned året efter.
 
Pkt. 2.8 – Årsregnskabet afgives til revision inden 1. maj året efter det år, regnskabet
omhandler og inden 15. juni samme år, skal den af Holbæk Kommune ansatte
revision, afgive beretning om revision af årsregnskabet.
 
I kasse- og regnskabsregulativet beskrives de mest overordnede retningslinjer inden for udøvelse af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
 
Regulativet er tilsendt kommunens revision.
 
Det samlede kasse- og regnskabsregulativ vedhæftes sagen.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
§ 42 stk. 7 i Den kommunale styrelseslov
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3963152e33.doc

Bilag

Kasse- og regnskabsregulativ


86. Godkendelse af projektudbud af Østre skole, Tidemandsvej 1, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Tidemandsvej 1, Holbæk matr.nr. 337 Holbæk Bygrunde udbydes til salg gennem et projektudbud
 2. Byrådet forelægges vinderforslag til endelig godkendelse af salg og realisering
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i februar 2015 at skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015. Administrationen har vurderet, at ejendommen ikke findes egnet til andre kommunale formål. Derfor foreslås ejendommen udbudt til salg som et projektudbud.
 
Ejendommen udbydes i en projektudbud, der skal sikre, at det først sker i salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, der respekterer den gamle bygnings, udtryk og arkitektur. Ved denne model vægtes, at den fremtidige anvendelse af ejendommen vil medvirke positivt til bylivet og at de omkringliggende aktiviteter ved markedspladsen fortsat kan udvikles som et aktivt og grønt byrum i Holbæk. Yderligere krav til projektet vil blive beskrevet i udbudsmaterialet.
 
Udbuddet gennemføres af en af administrationen udvalgt ejendomsmægler.
 
Udarbejdelsen af udbuddet forventes i gangsat maj 2015, da anvendelsen til skoleformål ophører juli 2015. Efter udpegning af vinderforslag igangsættes projektlokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling87. Orientering om revisionens delberetning for 2014

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og byråd
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Revisionens delberetning for 2014 tages til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.
 
BDO Kommunernes Revisionen har udført revisionsarbejder vedr. den løbende revision for 2014 og redegør i delberetning nr. 19 for det udførte arbejde. Revisionens bemærkninger skal meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger.
 
Delberetningen er modtaget den 17. marts 2015 og skal iflg. § 42 b i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse udsendes til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Delberetningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer den 20. marts 2015.
 
I beretningens afsnit 2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og videresendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. afsnit 2.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Anbefalinger, kommentar m.v. der er nævnt i beretningens øvrige afsnit, vil regnskabsafdelingen følge op på.
 
Beretning nr. 19 vedlægges sagen.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
§ 42, 42b og 42c i lov om kommunernes styrelse.
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3954891e34.pdf
3954901e35.pdf

Bilag

Delberetning for regnskabsåret 2014 pdf
Delberetning for regnskabsåret 2014 - underskrift side


88. Beslutning vedr. høringssvar ifm. Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den nye strategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale muligheder. Og peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det fundament, der er skabt med den tidligere strategi. Strategiforslaget er blevet til i samarbejde mellem KL og kommunerne. Visionerne omsættes til konkrete projekter i en handlingsplan i efteråret 2015.
 
Høringssvaret fra Holbæk Kommune er udarbejdet og medsendt som bilag. Høringssvaret har været drøftet på Direktionsmøde den 26. marts 2015.
 
Det foreslås fra KL, at den politiske drøftelse af forslaget kan tage udgangspunkt i strategiens målsætninger om:
 
· at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor
 
· at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark
 
· at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder
 
· at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fællesskab.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3956967e36.docx
3953246e37.pdf
3953269e38.pdf

Bilag

Høringssvar udarbejdet af Koncernsservice
Følgebrev fra KL
Fælleskommunal digitalisering_udsendelse


89. Beslutning om ny procedure i forbindelse med afskedigelse af tillidsvalgte medarbejdere

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Enhedslisten indstiller, at:
 1. byrådet beslutter, at der i fremtiden ikke varsles afskedigelse af beskyttede tillidsvalgte medarbejdere, uden at disse varslinger har været behandlet politisk i byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Enhedslisten vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at afskedigelse af beskyttede tillidsvalgte medarbejdere behandles politisk i byrådet, inden eventuel varsling og afskedigelse iværksættes.
 
Med beskyttede tillidsvalgte medarbejdere menes tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, disses suppleanter samt MED-udvalgsmedlemmer.
 
Ændringen vil medføre, at Økonomiudvalgets delegationsplan af 11. december 2013 skal revideres.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Møde i Økonomiudvalget, 11. december 2013 (pkt. 237: Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager)

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på behandling af Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan, hvorefter sagen genoptages i byrådet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Det indstilles at Økonomudvalget fremover, inden en eventuel varsling af afskedigelse af tillidsvalgte medarbejdere, orienteres om årsagen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3331692e39.docx

Bilag

Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan


90. Godkendelse af trafikbestilling til Movia for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. trafikbestilling til Movia for 2016 på 30.600.000, kr (genbestilling af eksisterende kørselsomfang) bliver godkendt.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I henhold til lov om Trafikselskaber skal kommunerne hvert år pr.1. maj bestille næste års trafik hos Movia.
 
Kommunens trafikbestilling er uden væsentlige ændringer i linjeføring af de eksisterende linjer, udover de få ændringer der er aftalt med skolerne for at tilpasse eksisterende linjer til skolernes ringetider.
 
Væsentlige ændringer afventer det igangværende omstillingsprojekt, som vil danne grundlag for trafikbestillingen for maj 2016.
 
Beslutning fra Udvalget for Klima og Miljø vil foreligge til mødet.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er en divergens mellem kommunens budget til gule busser og udmeldingen fra Movia.
 
I kommunes budget er afsat 30.134.865 kr. og Movia estimerer i deres basisbudget en udgift på 30.600.000 kr.
 
Det vil sige, at trafikbestillingen hos Movia for 2016 koster 465.135 kr. mere end der er afsat i budgettet for 2016.
Underskuddet kan finansieres af en forventet mindre udgift på 1,3 mio. kr. til Movia for regnskabsåret 2014. Mindreudgiften bliver udbetalt i 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Hvis der skal ske en besparelse i 2016 på kollektiv trafik vil forvaltningen indarbejde det i trafikbestillingen og efter anbefaling fra Movia vil der blive reduceret i kørslen på en linje med mindst kundegrundlag.
 
 

Høring
Der kan ikke nås at blive foretaget høring i forbindelse med trafikbestillingen udover det samarbejde der altid foregår med skolerne inden trafikbestillingen.
 

Lovgrundlag – link
Lov om Trafikbestilling
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-04-2015
Indstilles godkendt
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling91. Orientering om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og byråd
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. orienteringen om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde tages til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forsyningssamarbejdet mellem Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner er på vej mod fusion, som efter planen gennemføres den 1. januar 2016. Ved fusionen stiftes et nyt fælles holdingselskab, som kommunerne vil eje i fællesskab. De eksisterende serviceselskaber fusioneres til et. Forsyningsselskaberne (vand, varme, spildevand og affald) fortsætter uændret under det fælles holdingselskab.
 
Kommunerne og forsyningsselskaberne afholdt i fællesskab en konference den 19. marts 2015 med fokus på formålet og processen for fusionen samt indholdet af ejeraftalen, som indgås mellem kommunerne og det fremtidige ejerskab til den fælles forsyingskoncern.
 
Formålet med fusionen er at etablere et stærkt, fælles forsyningsselskab, som kan opfylde de stadigt stigende krav til forsyningssektoren om professionalisering og effektivisering. Derudover skal det fælles forsyningsselskab være en kompetent samarbejdspartner for kommunerne og erhvervsvirksomhederne i kommunerne samt en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.
 
Der arbejdes nu frem mod, at der kan træffes beslutninger om det fremtidige forsyningsselskab (kompetencefordeling), og nedenstående er en orientering om, hvad der nu arbejdes med, som der senere i processen skal træffes beslutning om.
 
Ejeraftalen vil blandt andet tage stilling til, hvilke beslutninger om det fælles forsyningsselskab, som ejerkommunerne skal godkende på generalforsamlingen i holdingselskabet. Den politiske styregruppe anbefaler, at generalforsamlingen i enighed skal træffer beslutning om følgende spørgsmål;
 
a) Udvidelse af ejerkredsen – i Holding eller i datterselskaberne
b) Iværksættelse af nye aktiviteter i koncernen (fx elforsyning, fjernkøling m.v.)
c) Dispositioner i koncernen af stor økonomisk betydning for ejerkommunerne eller det fælles forsyningsselskab
d) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller det fælles forsyningsselskab
e) Vilkårene for en ejerkommunes udtræden med vand og spildevand
Bestyrelsessammensætning i den fremtidige forsyningskoncern
Ejeraftalen kan også fastlægge bestyrelsens størrelse og sammensætning. Bestyrelsen i forsyningskoncernen kan sammensættes på forskellige måder. Den politiske styregruppe anbefaler en flerstrenget bestyrelse, hvor der er både politiske og eksterne repræsentanter i holding- og serviceselskabet, sammen med medarbejderrepræsentanter. Bestyrelserne i driftsselskaberne skal bestå af ledende medarbejdere fra koncernen samt to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i hvert vandselskab.
Formand og næstformand i bestyrelsen
Den politiske styregruppe anbefaler, at kommunerne i fællesskab udpeger formanden, som skal have professionel bestyrelseserfaring og branchekendskab, og er uden politisk tilknytning til kommunerne. Næstformanden vælges blandt kommunernes (politiske) repræsentanter i bestyrelsen.
Endelig beslutning og valg af medlemmer til interim-bestyrelsen
Ejeraftalen vil ligge klar til politisk behandling på byrådsmødet d. 19. august 2015, hvor kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til spørgsmålet om fusion. I den forbindelse vil kommunalbestyrelsen også skulle udpege medlemmer til interim-bestyrelsen, som planlægges nedsat, efter kommunerne har truffet endelig beslutning om fusionen.
Formålet med at etablere en Interim-bestyrelse er at sikre en forankring hos ejerne af de overordnede beslutninger om at forberede implementeringen af den fælles forsyningskoncern, fx ansættelse af direktør, overordnet organisering af det fremtidige fælles forsyningsselskab og valg IT-platform.
Interim-bestyrelsen er ikke et selskabsretligt organ, som formelt har beføjelser til at træffe beslutninger med juridisk bindende virkning for de eksisterende forsyningsvirksomheder eller for ejerkommunerne. De siddende bestyrelser i de eksisterende forsyningsvirksomheder fortsætter frem til 1. januar 2016, hvor fusionen planlægges gennemført. Deres opgaver og ansvar i perioden vil være at bidrage til at forberede de enkelte forsyningsvirksomheder på fusionen.
I andre kommunale fusioner har der være gode erfaringer med, at interim-bestyrelsen har kunnet bistå projektledelsen med at ansætte en direktør for det fusionerede selskab og forberede det fusionerede selskab til "dag et-parathed".
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Økonomiudvalget indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3969326e40.pdf
3969331e41.pdf
3969335e42.pdf

Bilag

Bilag 1 - Faseoverblik
Bilag 2 - Kompetencefordeling og bestyrelsen
Bilag 3 - Fusionsproces tidslinje


92. Orientering til Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at følgende tages til efterretning:
 1. Orientering fra Sparekassen v./adm. direktør Lars Petersson om kommunens kontrakt med Sparekassen og situationen omkring kommunale udbud af bankforretning.
 2. Flytning af Økonomiudvalgets møde d. 5. august 2015.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2015
Orienteringen tages til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling