UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

13-01-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-01-2015 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. januar 2015
2. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab
3. Beslutning om opfølgning på budgetaftalen for budget 2015-2018
4. Godkendelse af politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2016-2019
5. Beslutning om nye måder at løse driftsopgaver på
6. Beslutning om afskaffelse af flagregulativet
7. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og borgerpanel
8. Godkendelse af takster 2015 for Børne- og Voksenspecialområdet
9. Godkende helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403, Bent Grubbes vej og Marievej, Holbæk
10. Beslutning om mellemfinansiering af projektet "Ugerløse i Bevægelse"
11. Beslutning - Principper for arealoptimering
12. Beslutning - Tillægsbevilling til byggeriet af det nye børnehus Midgård
13. Beslutning om salg af ejendomme og arealer
14. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - Lukket punkt
15. Beslutning - Frigivelse af energimidler og midler fra renoveringspulje 2015
16. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner
17. Beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo
18. Beslutning om ekspropriation til sikring af vandforsyning, Knabstrup Vandværk
19. Beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling (2015-2018)
20. Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence
21. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015
22. Mandat til KKR repræsentanter i praksisplanudvalget
23. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 4. kvartal 2014
24. Orientering om fælles forsyningsselskab med Holbæk, Lejre, Roskilde og Sorø
25. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2014
26. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Ugerløse Friluftsbad1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet d. 13. januar 2015 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn/Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:

 1. udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i omstillingerne under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 10. december 2014 følgende emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015:

Medlemmer af de udvalg, hvor omstillingerne bliver forankret, deltager i omstillingerne under deres udvalgsområde. Følgende byrådsmedlemmer, som ikke er i omstillingsgrupperne på grund af deres medlemskab af de stående udvalg, skal indgå i omstillingsgrupperne:

Ved udpegningen af byrådsmedlemmer til de enkelte omstillinger skal byrådet sikre en bred politisk repræsentation i omstillingerne, og at der evt. er repræsentation fra udvalg, som kan bidrage med nye vinkler på omstillingen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Udvalget fordeler sig på følgende måde:
Lars Dinesen (Formand)
Maria Friis
Peter Hansen
Rasmus Brandstrup Larsen (Formand)
Karen Thestrup Clausen
Jens Kristiansen
Rolf Rasmussen
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Drøftet. Udpegningen foretages af grupperne i forbindelse med byrådsmødet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Udpegningen sker i forbindelse med byrådsmødet.
 

Referat
Sagsfremstilling3. Beslutning om opfølgning på budgetaftalen for budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:

 1. beslutter, hvordan der skal følges op på budgetaftalen for budget 2015-2018

 2. beslutter, at de stående udvalg skal drøfte aftalen på deres møder i februar

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I oktober 2014 vedtog byrådet budgetaftalen for 2015-2018.

 

Vi er nu trådt ind i det nye år og bringer budgetaftalen i erindring med det formål at afklare, hvordan der skal følges op på den i løbet af året.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Det indstilles, at der følges op på budgetaftalen kvartalsvis, og at de stående udvalg drøfter aftalen første gang i januar.
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e1.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


4. Godkendelse af politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2016-2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2016-2019 godkendes.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet et forslag til en politisk tids- og arbejdsplan for den kommende budgetperiode 2016-2019.

 

Planen tager, i lighed med sidste år, højde for at byrådet ønsker at inddrage borgere og virksomheder mere aktivt i budgetarbejdet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3834785e2.docx

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan 2015


5. Beslutning om nye måder at løse driftsopgaver på

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. byrådet tiltræder vedlagte program for udarbejdelse af potentialeafklaringer for konkurrenceudsættelse i henhold til Budgetaftalen 2015 – 2018.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er indgået budgetaftale for 2015 – 2018 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

I aftalen indgår 15 områder til potentialeafklaringer ved konkurrenceudsættelse:

Formålet med potentialeafklaringen er at afdække, hvorvidt det er muligt for Holbæk Kommune selv, at løse opgaven eller om der skal benyttes en ekstern leverandør for levering af den bedst mulige kvalitet til den laveste pris.

Programstyring

For at nå i mål med det aftalte i budgetaftalen foreslås det, at der laves et samlet program for de valgte områder, der skal potentialeafklares.

Programmet skal synliggøre vejen til gevinsterne, og det skal være muligt at følge de forskellige potentialeafklaringer, og forbinde dem med budgetaftalens samlede mål.

 

Deadline for gennemførelse af programmet er udgangen af 2017.

 

Af vedlagte bilag fremgår en nærmere beskrivelse af stadier og forslag til tidsplan.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3833216e3.pdf
3846239e4.pdf

Bilag

Budgetaftale_25_september_2014.pdf
Notat - program for potentialeafklaringer januar 15.pdf


6. Beslutning om afskaffelse af flagregulativet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. flagregulativet afskaffes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sagen er et led i byrådets arbejde med at forenkle administrationsgrundlag og regulativer mv.

 

Baggrund for flagregulativet

Formålet med flagregulativet var at få et politisk besluttet regelsæt for flagning fra kommunens bygninger – herunder hvilke dage og med hvilke flag, der skal flages.

 

Regulativet læner sig tæt op ad de officielle flagregler og flagdage, og omfatter desuden nogle særlige kommunale flagdage, herunder valgdage, officielle besøg mv.

 

Flagregulativet blev vedtaget af byrådet den 11. april 2012. Efterfølgende vedtog byrådet en tilrettet version den 24. januar 2013. Her blev politiets flagdag slettet af regulativet, fordi politiet var flyttet fra Det Gamle Rådhus, og der derfor ikke længere skulle flages fra bygningen på politiets særlige flagdag.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det vil ikke have økonomiske konsekvenser at afskaffe flagregulativet.

 

Øvrige konsekvenser

Hvis byrådet afskaffer flagregulativet, vil det fremover være administrationens ansvar at beslutte regningslinjer for flagning fra de kommunale bygninger. Det ansvar havde administrationen også tidligere, og der blev dengang – i det væsentlige - flaget de samme dage.

 

En afskaffelse vil derfor primært have den konsekvens, at byrådet fremover slipper for at tage stilling til eventuelle tilretninger af flagregulativet.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Et flertal bestående af V, A og B indstiller, at regulativet afskaffes, og at der flages i overensstemmelse med de nationale regler. DF kan ikke tiltræde, at regulativet afskaffes.
 

Referat
Sagsfremstilling

2978637e5.pdf

Bilag

Flagregulativ.pdf


7. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og borgerpanel

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget

 1. beslutter tidsplan for 2015 med brugerundersøgelser og brugerpejlinger, der ligger under Økonomiudvalget

 2. beslutter tidsplan for borgerpanelet


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Demokratieksperimentariet og de stående udvalg har nu drøftet Strategi for brugerundersøgelser.

 

Som led i strategien har Økonomiudvalget ansvaret for at koordinere indkomne ønsker til undersøgelser til borgerpanelet fra udvalgene. Økonomiudvalget har også ansvar for at beslutte tidsplan for brugerundersøgelser og -pejlinger under Økonomiudvalgets område.

 

Tidsplan for brugerundersøgelser- og pejlinger for Økonomiudvalgets område

Brugerundersøgelser og -pejlinger har brugerne af en konkret service som målgruppe.

 

Administrationen foreslår følgende tidsplan for undersøgelser:

Undersøgelser ved brug af borgerpanelet

Borgerpanelundersøgelser har et repræsentativt udsnit af Holbæk borgere som målgruppe.

 

På baggrund af de stående udvalgs drøftelser af temaer til borgerpanelundersøgelser, foreslår administrationen, at der afsættes plads i tidsplanen til borgerpanelundersøgelser, som knytter sig til omstillingsgrupperne. Temaerne og tidsplanen til omstillingsgruppernes borgerpanelundersøgelser skal ikke godkendes af Økonomiudvalget.

 

Udvalget bedes på udvalgsmødet desuden beslutte, om der er andre konkrete temaer, som skal indgå i tidsplanen.

 

Hvis der viser sig et behov i løbet af 2015, så vil det være muligt for udvalget at beslutte supplerende borgerpanelundersøgelser og brugerundersøgelser og -pejlinger i løbet af året.

 

Baggrund

Direktionen besluttede i august 2014 en ny strategi for brugerundersøgelser. Strategien understøtter arbejdet i Demokratieksperimentariet og gør det muligt at gennemføre brugerundersøgelser hyppigere og nemmere. Strategien lægger op til, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.

 

Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling8. Godkendelse af takster 2015 for Børne- og Voksenspecialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. Takster 2015 for Børne- og Voksenspecialområdet bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende de specialiserede kommunale tilbud.

 

Efter budgetvedtagelsen for budget 2015 er der foretaget en korrektion af flere af taksterne på børne- og voksenspecialområdet. Taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3834508e6.pdf

Bilag

Takstoversigt 2015


9. Godkende helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403, Bent Grubbes vej og Marievej, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender Skema A for helhedsplanen for Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej, Marievej, Holbæk, samt at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti, yder et lån på 200.000 kr. til kapitaltilførsel og, godkender den afledte huslejestigning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har fremsendt Skema A for helhedsplanen for renovering af afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk.

 

Byrådet godkender samtidig, at:

Helhedsplanen, som vedrører renovering af køkkener, badeværelser, tag, vinduer og døre, samt afløb m.m., er foreløbig behandlet og godkendt af Landsbyggefonden.

 

Landsbyggefondens endelige tilsagn kræver kommunens anbefaling og fornødne garantistillelse.

 

Afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk består af 12 dobbelt huse med i alt 24 boliger. Boligerne er opført i 1944.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille 100 % kommunegaranti for realkreditlånet til de støttede arbejder på 12.358.543 kr. Landsbyggefonden stiller 50 % regaranti for lånet.

 

Der skal ikke stilles kommunegaranti for realkreditlånet til de ustøttede arbejder.

 

Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Kommunen skal ydes et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel på 200.000 kr. i 2016.

 

Den samlede kapitaltilførsel udgør 1.000.000 kr. og finansieres således:

 

Boligselskabet tilskud med 1/5

200.000 kr.

Kreditforeningen lån med 1/5

200.000 kr.

Kommunen lån med 1/5

200.000 kr.

Landsbyggefonden 2/5 henholdsvis lån og tilskud

400.000 kr.

I alt

1.000.000 kr.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 29, 91, 91a, 92

Driftsbekendtgørelsen §§ 45 og 76, stk. 4

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling10. Beslutning om mellemfinansiering af projektet "Ugerløse i Bevægelse"

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. mellemfinansiering på i alt 153.000 kr. til projektet ”Ugerløse i Bevægelse” på de betingelser, som er anført nedenfor under punktet ”økonomiske konsekvenser”

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Frivillige i Ugerløse har iværksat projektet ”Ugerløse i Bevægelse – den nye historie”. Projektets formål er at skabe aktivitet og sammenhed i lokalområdet gennem nye faciliteter for bevægelse og leg i Ugerløse.

 

Projektet har opnået tilsagn om støtte i form af 153.000 kr. i LAG-midler. Disse midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor søger foreningen om kommunal mellemfinansiering på 153.000 kr.

 

Projektet skal ses i lyset af ”Holbæk i Fællesskab”. Derudover vil projektet på langt sigt være med til at gøre lokalområdet mere attraktivt for nye beboere, ved at skabe et aktivt bevægelsestilbud og samlingssted i Ugerløse.

 

Projektets indhold

Projektet vil etablere en offentlig tilgængelig aktivitetsplads ved i Ugerløse tæt på skole og idrætsfaciliteter. De nye faciliteter vil kunne bruges af både børn og voksne til fysisk aktivitet. Aktivitetspladsen vil indeholde klatretårn, skaterfaciliteter og parkour-anlæg samt opholdsfaciliteter (se vedlagte projektbeskrivelse).

 

Foreningen forventer at kunne begynde anlægsfasen i foråret 2015, så projektet kan indvies i sommeren 2015.

 

Foreningen afholder selv driftsudgifterne, når faciliteterne er opført.

 

Kommunale tilskud til projektet

Projektet har modtaget tilsagn om følgende kommunale tilskud

Derudover besluttede Udvalget for Kultur og Fritid, den 5. januar 2015, at yde et tilskud til projektet på 40.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget for projektet er 311.750 kr.

 

Den samlede anlægsfinansiering er:

 

LAG-midler

153.000 kr.

Tilsagn er opnået

Lokalområdernes udviklingspulje

68.750 kr.

Tilsagn er opnået

Sundhedspuljen

50.000 kr.

Tilsagn er opnået

Frivilligheds- og sundhedspulje

40.000 kr.

Tilsagn er opnået

Total

311.750 kr.

 

 

Mellemfinansiering

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen vil være betinget af:

Såfremt projektet – mod forventning – ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagt beløb retur igen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3821427e7.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse Ugerløse version 08.12.2014


11. Beslutning - Principper for arealoptimering

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. De 3 principper for arealoptimering vedtages

 2. Ansvarsfordeling mellem Økonomiudvalg og administration fastlægges således, at administrationen foretager arealoptimering inden for rammerne af de politiske vedtagne principper

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Historik

Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift af kommunens ejendomme (arealoptimering) på 20 mio. kr. inden udgangen af 2018. Omregnet til kvadratmeter på baggrund af nøgletal betyder dette, at der skal ske en reduktion af kvadratmeterantallet med ca. 15 %.

 

Økonomiudvalget drøftede på møde 5. november 2014 10 principper for arealoptimering og udtrykte i forlængelse af drøftelsen ønske om, at der blev udarbejdet et revideret oplæg med færre og lettere forståelige principper. På denne baggrund er oplægget revideret, og antallet af principper er reduceret til 3 stk.

 

De 3 reviderede principper

Princip 1: Bygningerne skal anvendes af flere personer pr. kvadratmeter og i længere tidsrum.

 

For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt at undersøge om bygningerne udnyttes optimalt i den tid de er i brug? Samtidig skal det undersøges om bygningerne kan anvendes af andre funktioner i de tidsrum hvor bygningerne ikke benyttes til det nuværende formål. For at få plads til flere funktioner i bygningerne kan det være nødvendigt at forskellige personalegrupper deler eks. køkken-, møde- og omklædningsfaciliteter. Det betyder eks. at alle personalegrupper på en skole deler samme personalefaciliteter.

 

Princip 2: Der anlægges en økonomisk helhedsvurdering når funktioner flyttes og samles i færre bygninger.

 

For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt at flytte funktioner sammen. Der anlægges en samlet økonomisk vurdering, hvor både direkte driftsudgifter og afledte udgifter til eks. øget transport mv. medregnes. Der vil ofte kunne realiseres den største besparelse ved at samle funktioner i bygninger med middel eller god bygningsmæssig stand (kategori 1-3) og så frasælge dårligt udnyttede bygninger samt bygninger i dårlig stand (kategori 4-5). Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at samle funktioner i bygninger i dårlig stand, hvis disse ikke kan sælges og derfor vil påføre kommunen forsatte udgifter.

 

Princip 3: Bygninger kan kun tages i anvendelse efter en samlet vurdering af lokalebehovet på tværs af kommunens fagområder.

 

For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt, at der anlægges et helhedsperspektiv og, at bygningerne anvendes ud fra hvad der er mest optimalt for hele kommunen og ikke i forhold til, hvad der giver mest mening for et enkelt fagområde. Det betyder også, at bygningerne ikke ”ejes” af eller kan disponeres over, af de funktioner som anvender bygningerne i dag. Hvis der skal ske en ændring af anvendelsen, så skal dette ske, efter der er foretages en samlet central vurdering af lokalebehovet ud fra geografiske og faglige behov.

 

Ansvarsfordeling mellem Økonomiudvalg og administration

For at realisere reduktionen er det nødvendigt, at der arbejdes med arealoptimering på tværs af hele organisationen og arealoptimering berører derfor mange forskellige interessenter (brugere, politikere og ansatte). Det betyder samtidigt, at det ofte er uklart hvem af de mange interessenter, der kan træffe den endelige beslutning når eksempelvis en funktion skal flyttes fra en matrikel til en anden matrikel. Den manglende klarhed medfører, at simple arealoptimeringer ofte trækker ud, og at muligheden for et helhedsorienteret syn på den kommunale bygningsmasse forsvinder.

 

For at imødegå problemstillingen om uklarhed om beslutningskompetence indstilles det, at Økonomiudvalget fastlægger rammer og principper for arealoptimeringer, og at administrationen inden for disse forestår det konkrete arbejde.

 

Der vil fortsat i visse tilfælde være behov for, at der træffes konkrete politiske beslutning før, der kan foretages arealoptimering eksempelvis hvis arealoptimering forudsætter nybyggeri eller lovgivning kræver dette. Ligeledes kræver frasalg af bygninger fortsat politisk behandling.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt, idet
 

Referat
Sagsfremstilling12. Beslutning - Tillægsbevilling til byggeriet af det nye børnehus Midgård

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 7,85 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet af det nye børnehus Midgård.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Historik

Primo 2013 indgik Holbæk Kommune kontrakt på opførelsen af en ny dagsinstitution, Midgård, i Tølløse med hovedentreprenør Jönssons A/S. Jönssons A/S gik konkurs 19. november 2013. Byggeriet af Midgård blev kort efter under stormen Bodil i december 2013 skadet og den bærende konstruktion skulle efterfølgende rettes op.

 

Frem til sommeren 2014 blev projektet afklaret, så der kunne gennemføres et nyt udbud.

 

Desværre løb byggeriet efterfølgende ind i yderligere en forsinkelse. Holbæk Kommune var nødsaget til at ophæve entreprisekontrakten med tagpap entreprenøren. Der er efterfølgende indgået en ny kontrakt med næst billigste tagpapentreprenør fra udbudsfasen. I perioden efter opsigelse af kontrakten med Icopal var konstruktionen desværre afdækket mangelfuldt. Dette resulterede i en omfattende vandskade og skimmesvamp.

 

Behov for ekstrabevilling

Udbedring af vandskade

De samlede udgifter til udbedring af vandskaden forventes at beløbe sig til i alt 8,2 mio. kr. ekskl. moms. Da de endelige omkostninger ikke kendes før senere i byggeriet indeholder det samlede beløb 10 % til uforudseelige udgifter, svarende til godt 0,7 mio. kr. ekskl. moms. Der er indgået aftale med HM Gruppen om at dele udgiften på 3,0 mio. kr. ekskl. moms til fjernelse af vandskadede bygningsmaterialer samt genopførelse til samme stade. Holbæks Kommunes umiddelbare udgifter beløber sig derfor på grund af vandskaden til 8,2 – 1,5 = 6,7 mio. kr. ekskl. moms.

 

Det er under overvejelse at gennemføre en voldgiftsag med henblik på at fastslå evt. erstatningsansvar. Administrationen udarbejder et notat om disse overvejelser med indstilling til byrådets godkendelse. Det er vigtigt at pointere, at udgifter til at indlede og gennemføre en evt. voldgiftssag ikke er indeholdt i budgettet for vandskaden. Det vil kræve en særskilt bevilling.

 

Uforudseelige udgifter samt ændret vejadgang

Normalt afsættes et rimeligt beløb til uforudseelige udgifter i forbindelse med byggerier. Der er på nuværende tidspunkt gjort et ret stort indhug i disse reserver.

 

Administrationens vurdering er, at de ikke-disponerede midler er stramt kalkuleret. Der er bl.a. ikke afsat uforudseelige udgifter til rådgivere. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. ekskl. moms. til dækning af de supplerende uforudseelige udgifter. I dette beløb er indeholdt 0,27 mio. kr. til en ændret udkørsel fra Midgård til Tølløsevej. Endelig udformning er under afklaring.

 

Honorar til byggeledelsen

Det har som følge af byggeriets udvikling været nødvendigt at ansætte en ekstern byggeleder. Udgiften til honorar til byggelederen forventes at blive på i alt 0,25 mio. kr.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der gives en samlet tillægsbevilling til færdiggørelse af Midgård.

 
 

Beløb i mio. kr.

Udbedring af vandskade

6,70

Uforudseelige udgifter samt ændret vejadgang

0,90

Honorar til rådgiver

0,25

Total

7,85

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling13. Beslutning om salg af ejendomme og arealer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. arealet på Murervej 9, 4370 St. Merløse bliver sat til salg i offentligt udbud

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.

 

Administrationen foreslår, at grunden Murervej 9, 4370 St. Merløse bliver solgt i offentligt udbud.

Grunden er på ca. 32.800 m2 og ligger som råjord til erhverv. Der er ikke nogen lokalplan for området.

 

En del af grunden bliver i øjeblikket udlejet til foreningen MC Riders. Lejekontrakten er indgået 1. februar 1999, og kan opsiges med et halvt års varsel.

Derudover har nabovirksomheden oplag af containere samt grus og sten på en del af grunden.

Begge parter har ytret ønske om at overtage en del af grunden på forskellige vilkår.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Udsat
 

Referat
Sagsfremstilling14. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Udsat
 
15. Beslutning - Frigivelse af energimidler og midler fra renoveringspulje 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

 1. Renovering af kommunens bygninger på i alt 11,5 mio. kr.

 2. Energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Ejendomme varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på i alt 11,5 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

 

Hvorfor frigives midlerne så tidligt

Midlerne til byggeprojekter skal være anvendt inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre, at byggeprojekterne kan blive afsluttet.

 

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er en oversigt over hvilke bygninger der i 2015 skal renoveres og/eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.

Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Opfølgning

Som opfølgning på den vedlagte oversigt laver Center for Ejendomme ultimo januar en prioriteret version af bilag 1, der viser vigtigheden af de individuelle projekter.

 

Derudover vil der i juni komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget for Klima og Miljø.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Renoveringspulje 2015

Anlæg

11.500.000 kr

Energibesparende foranstaltninger

Energi

10.000.000 kr

I alt

 

21.500.000 kr

 

Udover de frigivne midler jf. bevillingsskemaet forventes det, at der overføres anlægsmidler fra renoveringspuljen 2014 til 2015 som led i den samlede opgørelse af drifts- og anlægsmidler, der skal overføres fra 2014 til 2015

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt, idet igangsætning af projekterne vedrørende skoler og børnehuse afventer arbejdet i omstillingsgruppen henover foråret.
 

Referat
Sagsfremstilling

3826556e9.pdf

Bilag

Bilag 1 -14-41303 - Oversigt over Renovering og Energi Puljen 2015.pdf


16. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød

 2. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for Solcelleanlæg på Lammefjorden.

 3. Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød til administrationen

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for Flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød skal erstatte den nuværende lokalplan, hvor området er udlagt til motel og kursusvirksomhed. Formålet med Lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød (jf. bilag 2) er at udvide anvendelsesbestemmelserne i den nuværende lokalplan til også at omfatte flygtningecenter.

 

Lokalplan for Solcelleanlæg på Lammefjorden (jf. bilag 1) skal give mulighed for opstilling af et solcelleanlæg, der kan producere op til 67,3 mio. kWt pr. år, hvilket svarer til strømforbruget i ca. 22.000 husstande. Lokalplanområdet omfatter et areal på 180 ha, syd for de eksisterende vindmøller ved Hagesholm.

 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles der, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplanen for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Ejendommen har tidligere været anvendt til flygtningecenter, men den tidligere lovhjemmel er bortfaldet og denne anvendelse er derfor ikke længere mulig. Det vurderes, at der i denne lokalplan ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til den nuværende lokalplan samt overordnede planlægning og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

 

Lokalplanen for solcelleanlæg på Lammefjorden kan ikke delegeres grundet væsentlige forholdt i kommuneplanen samtidig med, at området vil være et nyt rammeområde i kommuneplanen.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
 
KMU har drøftet og tilsluttet sig indholdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3819739e11.pdf
3820608e10.doc

Bilag

Indstillingsnotat_ flygtningecenter Vipperød.pdf
Indstillingsnotat til prioritering - solcelleanlæg på Lammefjorden.doc


17. Beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:

a) Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og den tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.

b) Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.

c) Miljøvurdering af Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. november 2013 (sag nr. 218) at igangsætte en ny planlægning for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.

 

Ansøger ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på et areal, der i den gældende planlægning kun er udlagt til deponi (affalds- og jorddeponi). Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og en ny lokalplan for området. Desuden skal der i tilknytning til kommuneplantillægget og lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 med tilhørende VVM-redegørelse, udkast til lokalplanforslag nr. 6.13 samt en miljøvurdering af de to planforslag. Dokumenterne kan ses her.

 

Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Administrationen vurderer, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.

 

Planforslagenes indhold

Planområdet ligger i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 67,2 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift og affaldshåndteringsanlæg, herunder biogasanlæg og deponeringsanlæg. Den østlige del af området henligger som ubebygget græsmark.

 

Lokalplanforslaget inddeler planområdet i fire delområder med følgende hovedanvendelser:

 
 1. Affaldshåndteringsanlæg. Deponeringsanlæg og biogasanlæg, herunder også anlæg til komprimering og opgradering af biogas.

 2. Jorddeponi og solenergianlæg

 3. Jord- og affaldsdeponi

 4. Jorddeponi

 

Grænserne imellem delområderne fremgår af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området.

 

Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 belyser miljøpåvirkningerne af de to planforslag. Hovedkonklusionen i dokumentet er, at planforslagene ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den gældende planlægning for området.

 

VVM-redegørelsen belyser miljøpåvirkningerne af det konkrete projekt for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg. Hovedkonklusionen i dokumentet er, at projektet for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg i området ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til de eksisterende anlæg i området.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Øvrige konsekvenser


Høring

Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg i perioden 15. april – 13. maj 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, der fremgår af bilag nr. 1. I høringssvaret bliver der udtrykt en bekymring ift. fremtidige lugtgener fra affaldshåndteringsanlægget i området. De potentielle lugtgener og konsekvenserne heraf er belyst i både miljørapporten til de to planforslag samt i VVM-redegørelsen for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg.

 

I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning. Efter høringen har der været en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet. Bl.a. for at sikre, at lokalplanforslaget sikrer det nødvendige hensyn til hovedvejen rute 21, der ligger vest for området.

Der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring af den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.


Lovgrundlag – link

 • Planloven

 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 • VVM-bekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger

Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218).


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3821842e12.pdf

Bilag

Bilag 1 til sagen om et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo - Bilag 1 Høringssvar til kommunen - i fordebatten, Affaldshåndteringsanlæg og solcelleanlæg ved Audebo.pdf


18. Beslutning om ekspropriation til sikring af vandforsyning, Knabstrup Vandværk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Knabstrup Vandværks forsyningssikkerhed, såfremt Knabstrup Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring på matr. nr. 6a Bakkerup By, Mørkøv, og for etablering af en ny råvandsledning over matr. nre. 5ap, 5c og 5a, Bakkerup By, Mørkøv,

 2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Knabstrup Vandværks erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring og råvandsledning, som ovenfor nævnt, såfremt Knabstrup Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, og

 3. at byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Knabstrup Vandværk har anmodet Holbæk Kommune om at udtrykke sin vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring på matr. nr. 6a Bakkerup By, Mørkøv, og for etablering af en ny råvandsledning fra denne boring til vandværket på Stoltenborgvej 8, 4440 Mørkøv

 

Knabstrup Vandværks har i dag to boringer ved vandværket på Stoltenborgvej 8, som er henholdsvis 51 og 43 år gamle og ligger med kort indbyrdes afstand. Boringerne vurderes af Holbæk Kommunes Grundvands-team at have en yderst begrænset restlevetid. Den nye boring skal sikre vandforsyningen dels til vandværkets egne forbrugere og dels Vandfællesskabet Nordvestsjælland, som leverer vand til vandforbrugende industrier i Kalundborg.

 

Den nye boring søges placeret længst væk fra kendte forureningskilder og på en placering, oven over et udnytteligt grundvandsmagasin

 

Holbæk Kommune, Grundvandsteamet har den 16. oktober 2013 givet vandværket tilladelse til at indvinde vand fra både de to eksisterende boringer og fra den nye påtænkte boring.

 

Knabstrup Vandværks ønske om at udvide sin forsyningssikkerhed er af administrationen vurderet at være velbegrundet. Endvidere finder administrationen det både aktuelt og nødvendigt for Knabstrup Vandværk at sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand.

Såfremt et ekspropriationsforløb igangsættes skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse eller indskrænkning heri.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Knabstrup Vandværk, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Knabstrup Vandværk. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.

 

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

By og Landskab forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Knabstrup Vandværks udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af By og Landskab i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3786783e13.pdf

Bilag

Skitse


19. Beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling (2015-2018)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. godkendelse af samarbejdsaftale med Hjalm i perioden 2015-2018 samt frigivelse af de midler, som i budgettet er afsat til dette formål.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2015-2018 afsatte byrådet 210.000 kr. årligt til at indgå en flerårig aftale med fonden bag træskibet Hjalm. Kultur og Fritid har efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale med fonden. Denne aftale skal godkendes af byrådet, som også skal frigive de midler, som er afsat i budgetaftalen.

 

Formål med samarbejdet

Formålet med aftalen er at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø i Holbæk gl. havn, som Hjalm er en vigtig del af. Samarbejdet sikrer, at Hjalm fortsat vil være et grundelement i formidling af fjordens liv og det maritime miljø til folkeskoleelever og andre interesserede

 

Aftalens indhold

Aftalen indebærer, at Holbæk Kommune yder et årligt tilskud på 210.000 kr. til Hjalm.

 

Hjalm forpligter sig til at afholde op mod 25 sejladser årligt for folkeskoleelever i samarbejde med den kommunale naturvejleder. På sejladserne vil eleverne blive introduceret til det maritime miljø og gøres til ansvarlige trafikanter på vandet. Eleverne vil også lære om livsbetingelser for livet i fjordene.

 

Hjalm forpligter sig også til at afholde et årligt togt med overnatning i samarbejde med Brorfelde Observatorium, så der skabes en sammenhæng mellem den naturfaglige formidling på Brorfelde Observatorium og på Hjalm.

 

Endelig er det et element i aftalen, at der fortsat er dialog mellem Hjalm og Holbæk Kommune (Uddannelse for alle unge) om etablering af praktikpladsforløb.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen bliver finansieret via de midler (210.000 kr. årligt) som er afsat i budget 2015-2018 til at indgå en flerårig aftale med Hjalm.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 8. oktober 2014: Budgetaftale 2015-2018

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3824432e14.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale m Hjalm 2015-2018


20. Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 1. at frigive anlægsbudget på 1 mio. kr. fra halpuljen til en udviklingspulje på kultur og fritidsområdet til nye idrætsfaciliteter og at puljen fordeles ved konkurrence.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommunes budget for 2015-2018 er der under halpuljen afsat en udviklingspulje på kultur- og fritidsområdet på 1. mio. kr. årligt til nye faciliteter i sportshallerne i lokalområderne.

 

Mange af kommunens haller er bygget i 60’erne og 70’erne og der er behov for at skabe nye udviklingstiltag i disse haller og deres udeanlæg, som kan appellere til nye brugere – såvel organiserede som uorganiserede.

 

I budgetaftalen er det præciseret, at udviklingspuljen alene må anvendes til at skabe nye faciliteter, som ikke findes i en radius af 10 km. fra, hvor aktiviteten etableres.

 

Der udmeldes en konkurrence om fordeling af puljen, hvor lokale aktører kan ansøge til projekter, der opfylder puljens formål fra budgetaftalen.

 

Proces og tidsplan for konkurrencen

Kriterier for konkurrencen godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid

5. januar 2015

Konkurrence annonceres på hjemmeside med ansøgningskriterier og frister mv. Der udsendes desuden pressemeddelelse.

Primo februar 2015

Idé-workshop for hal- og foreningsaktører med fagfolk fra kommunen.

Primo marts 2015

Deadline for ansøgninger.

1. maj 2015

Kvalificering og screening af ansøgninger.

Maj 2015

Udvælgelse af projekter.

1. juni 2015

Nedsættelse af følgegruppe til udvalgte projekter.

Efter sommerferien 2015

 

Dommerkomite

Kultur- og fritidssekretariatet bemyndiges til at sammensætte en dommerkomite til at behandle de indkomne projektforslag. Komiteen skal bestå af:

 • En administrativ medarbejder fra kommunens byggemyndighed.

 • En administrativ medarbejder fra kommunens kultur- og fritidsområde.

 • Tre medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid.

 • Et medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Desuden indbydes Lokale og Anlægsfonden til at deltage med en repræsentant i dommerkomiteen.

 

Kriterier

Følgende kriterier vil indgå i bedømmelsen af de projektforslag, der kan opnå støtte:

· Stærk lokal forankring – lokale foreninger eller brugere skal stå bag.

· Nye faciliteter som ikke findes i en radius af 10 kilometer, hvorfra aktiviteten etableres.

· Projekter skal appellere til selvorganiserede brugere og aktiviteter.

· Projekter skal appellere til nye brugertyper.

Hvem kan ansøge?

Ansøgninger kan komme fra foreninger, frivillige brugere, borgere mv. Ansøgninger skal indsendes via den lokale halbestyrelse. Hver halbestyrelse kan kun indsende en ansøgning.

 

Ansøgninger

Idéer og projektforslag må indleveres som skitser, da det primært er den gode idé, som efterspørges. Efterfølgende vil der ske en faglig kvalificering og projektering af forslag.

 

Vinderen af konkurrencen kan forvente

· Bistand til at kvalificere projektet.

· Økonomisk bistand til at realisere projektet.

 

Der er afsat 1. mio. kr. til puljen i 2015, men realisering af idéer og projektforslag må gerne koste mere end 1. mio. kr., da projekter gerne må budgettere med medfinansiering fra anden side.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt, idet alle medlemmer af Udvalget for Kultur og Fritid er medlemmer af dommerkomiteen.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Referat
Sagsfremstilling21. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. der frigivelse af anlægsmidler til renovering af hallerne i Holbæk Kommune på i alt 9,4 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Center for Ejendomme varetager større renoveringsprojekter på haller placeret i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af hallerne i Holbæk Kommune på i alt 9,4 mio. kr.

 

Hvorfor frigives midlerne så tidligt

Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.

 

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er en oversigt over de haller, som i 2015 vil blive renoveret eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærkninger samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu. Derfor har oversigten en samlet total der ligger over de 9,4 mio. kr.

 

Opfølgning

Som opfølgning på den vedlagte oversigt laver Center for Ejendomme ultimo januar en prioriteret version af bilag 1, der viser vigtigheden af de individuelle projekter.

 

Derudover vil der i juni 2015 komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Halpulje 2015

Anlæg

9.400.000 kr

I alt

 

9.400.000 kr

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt, idet klatrevæg i Værftet og serviceaftaler ikke indgår udmøntningen af midlerne, idet disse opgaver falder uden for formålet med midlerne, jf. budgetaftalen for budget 2015-2018.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3827554e15.pdf

Bilag

Bilag 1 -14-70842 - Oversigt over Halpuljen 2015.pdf


22. Mandat til KKR repræsentanter i praksisplanudvalget

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at

 • Der gives mandat til KKR-repræsentationen om at underskrive implementeringsaftalen om opstart af det Fælles Medicin Kort

 • Den forventede ekstraudgift til implementeringen finansieres af midler til ”det nære sundhedsvæsen” fra økonomiaftalen for 2015


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har 7/1 2015 modtaget anmodning fra formandsskabet i KKR Sjælland om at give mandat til de kommunale repræsentanter i det regionale praksisplanudvalget til at indgå aftale med de praktiserende læger om honorering for en ekstraordinær oprydning på medicinkortet.

 

Formandsskabet anmoder om at mandatet gives senest den 1. februar 2015 og hvis muligt gerne inden 14. januar 2015.

 

I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK), har kommunerne oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK.

 

For at gøre det muligt for kommunerne at basere medicinadministration på oplysningerne i FMK er det nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.Ved den nye overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blev lægerne honoreret for at tage det nye Fælles Medicin Kort i brug. Der har imidlertid ikke kunne opnås enighed med lægerne om at varetage den ekstraordinære oprydning inden for rammerne af overenskomsten.

 

For at komme hurtig videre med det Fælles Medicin Kort har KL, Danske Regioner og PLO aftalt en plan for den ekstraordinære oprydning. Planen skal forhandles på plads i det regionale praksisplanudvalg.

 

KL har beregnet, at oprydningen vil koste Holbæk Kommune 176.250 kr. som finansieres af midlerne fra økonomiaftalen til styrkelse af det nære sundhedsvæsen - herunder ekstra-ordinære indsatser hos de praktiserende læger.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt under forudsætning af Voksenudvalgets godkendelse.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850634e16.pdf

Bilag

Udkast til lokal implementerings aftaler mellem kommuner regioner PLO.pdf


23. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 4. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. At der i 4. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 5.796.000 kr. eks. moms samt 10.707.000 kr. som er momsfrit. I alt 16.503.000 kr.

 2. At der i 4. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Køb og salg 4. kvartal 2014

Administrationen foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. oktober til 31. december 2014 er der solgt følgende:

 

Torpet, Holbæk – 5 parcelhusgrunde

Brynet, Holbæk – 1 areal til rækkehuse

Auroravej, Holbæk – 3 parcelhusgrunde

Ridebanevej, Tuse Næs – 1 parcelhusgrund

Elmegården 156, Jyderup - 1 ejendom

Hovedgaden 15, Regstrup – 1 ejendom

Sønderstrupvej 186, Kr. Eskilstrup – 1 ejendom

Brøndevej 18A, Orø – 1 ejendom

Gl. Skovvej 158, Regstrup – 1 ejendom

Øvej 1, Undløse – 1 ejendom

Vestervangen 65, Holbæk – 1 ejendom

Udby Kirkevej 30, Udby – 1 ejendom

Kirkevej 12D, Gislinge – 1 ejendom

 

Der er pr. 31. december 2014 følgende salgsmuligheder

 

7 ejendomme til salg med en udbudspris på i alt 17.350.000 kr.

45 parcelhusgrunde til salg for en minimumspris på i alt 7.520.000 kr. eks. moms

28.077 m2 erhvervsarealer til salg for en minimumspris på i alt 2.450.000 kr. eks. moms

2 erhvervsarealer til salg for i alt 16.949.530 kr. eks. moms

 

Køb og salg i alt 2014

 

1 kvartal

2 kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Total 2014

Solgt

7.876.000

13.193.488

6.517.000

16.503.000

44.089.488

Købt

0

0

0

0

0

 

Sammenligning af salgssummer mellem år

Efter ønske fra ØU ændredes opgørelsen af salgssummer ved årsskiftet.

Salgssummerne blev tidligere opgjort uden moms. Fra årsskiftet 2014 er salgssummerne opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det byder, at det ikke er muligt at sammenligne salgssummerne før/efter 2013/2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling24. Orientering om fælles forsyningsselskab med Holbæk, Lejre, Roskilde og Sorø

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2013 at indgå i en foranalyse vedr. etablering af et fælles forsyningsselskab. Der er truffet principbeslutning i de fire kommuner Holbæk, Lejre, Roskilde og Sorø om deltagelse i det videre arbejde i september 2014. Et fælles holdingselskab på tværs af de fire forsyningsselskaber vil muliggøre realisering af væsentlige synergier, som skønnes til mere end 55 mio. kr. årligt.

 

Projektorganisationen er på den baggrund etableret og bemandet. Efterfølgende er der oprettet et rådgivende udvalg med repræsentation af de fire bestyrelsesformænd. Formålet er at sikre dialog om processen samt input om selskabsspecifikke forhold.

 

Der gennemføres udbud af juridiske tjenesteydelser, management og økonomi. Udbuddet på de juridiske tjenesteydelser er afsluttet og rådgiverne blev HORTEN. Management og økonomi gennemføres som EU-udbud og afsluttes i uge 6 2015.

 

I januar 2015 igangsættes proces om oplæg til fælles ejeraftale. Ejeraftalen skal eksempelvis indeholde ejerfordeling og hver ejerkommunes indflydelse i det nye fælles forsyningsselskab, bestyrelsessammensætning, minoritetsbeskyttelse og kapitaliseringen af synergigevinsterne fra potentialeafklaringen. Den forventes klar til beslutning i kommunalbestyrelserne i løbet af april 2015. På baggrund af ejeraftalen forventes endelig godkendelse af fusion af de fire forsyningsselskaber i september 2015.

 

Kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser vil inden politisk behandling af forslag til ejeraftalen blive inviteret til et halvdagsarrangement i marts 2015.

 

Yderligere informationer om etablering af et fælles forsyningsselskab er tilgængeligt på www.forsyningssamarbejde.dk

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3845426e17.pdf
3845434e18.pdf
3845440e19.pdf
3845443e20.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektorganisation 3.0
Bilag 2 - Faseoverblik 3.0
Bilag 3 - Hvad afdækker vi lige nu 2.0
Bilag 4 - Hvad har vi afdækket 2.0


25. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november 2014 tages til efterretning

 2. der gives en anlægsbevilling på samlet set 7,5 mio. kr. til diverse ombygninger (sikring af formalia)

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende meget – og mere udtalt end på landsplan. Denne tendens har afspejlet sig i forventningerne til det samlede regnskabsresultat på området. Forventningen ved denne sidste budgetopfølgning i 2014 er ingen undtagelse. Vi forventer yderligere mindreforbrug.

 

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.887 mio. kr., hvilket er 48 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug på 61 mio. kr. på områder med overførselsadgang og et merforbrug på 13 mio. kr. på områder uden overførselsadgang. Mindreforbruget på 61 mio. kr. vil blive ansøgt overført til 2015.

 

Anlægsudgifterne er estimeret til 151 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Af mindreforbruget på 71 mio. kr. vil 63 mio. kr. blive ansøgt overført til 2015.

 

Den forventede reduktion af de samlede driftsudgifter er - sammen med forventningen om samlet set lavere anlægsudgifter - medvirkende til, at regnskabsresultatet, som viser et forventet overskud på 69 mio. kr., er forbedret med 37 mio. kr. i forhold til budgetrevision 3.

 

I tabel 1 vises forventningen til det samlede regnskabsresultat med udgangspunkt i estimaterne ved udgangen af november måned 2014.

 

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget 30.11.2014

Forventet

regnskab 30.11.2014

Forventet

afvigelse 30.11.2014

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter

-4.081,3

-4.066,9

-4.067,7

-0,8

Skatter

-2.901,1

-2.892,2

-2.893,0

-0,8

Tilskud og udligning

-1.180,2

-1.174,6

-1.174,6

0,0

Driftsudgifter

3.908,4

3.934,5

3.886,6

-47,9

- Økonomiudvalget

453,0

473,8

446,2

-27,6

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.201,6

1.185,2

-16,4

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.162,9

1.163,1

0,2

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

144,8

145,2

0,4

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

833,5

829,2

-4,4

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

117,9

117,7

-0,2

Renter

27,7

23,7

23,7

0,0

Resultat af primær drift

-145,2

-108,6

-157,4

-48,8

Anlæg

143,8

222,3

151,1

-71,2

Forsyningsvirksomhed

-0,1

7,3

7,3

0,0

Resultat

-1,5

121,0

1,0

-119,9

Finansiering

-63,8

-70,7

-69,6

1,1

- Låneoptagelse

-131,4

-119,1

-89,0

30,1

- Afdrag på lån

60,4

48,0

48,0

0,0

- Balanceforskydninger

7,2

0,4

-28,6

-29,0

Resultat i alt

-65,2

50,3

-68,6

-118,9

 
 

Anlægsprojekter hvortil der søges om anlægsbevillinger:

 

Der søges om anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. for årene 2012, 2013 og 2014 til diverse ombygninger. Bevillingen dækker udgifter til sikring (risikostyring), lokaleombygninger, flytteudgifter og IT-investeringer.

 

Der er ikke tale om en bevilling, der påvirker kommunens bundlinje. Ansøgningen sikrer udelukkende, at formalia kommer på plads, idet der principielt skal gives bevilling til at dække vores anlægsudgifter i takt med, at vi bruger dem.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3849142e21.pdf
3833780e22.pdf
3834587e23.pdf
3834649e24.pdf
3834427e25.pdf
3834379e26.pdf
3834512e27.pdf

Bilag

Notat ØA-11 til Økonomiudvalget- november 2014
ØA_11_2014-10_ØU-UDV
ØA_11_2014-20_UB-UDV
ØA_11_2014-30_UV-UDV
ØA_11_2014-40_UKM-UDV
ØA_11_2014-50_UAM-UDV.pdf
ØA_11_2014-60_UKF-UDV


26. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningsforslag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:

 
 1. Der bliver frigivet anlægsmidler på 7,3 mio. kr. til renovering af Ugerløse Friluftsbad, vandbehandling og bassin, samt naturlige følgearbejder.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Renoveringen af friluftsbadet omfatter:

 

Primært omhandler renoveringen kun selve bassinet og vandbehandlingsanlægget, som i dag ikke lever op til nutidens krav, og er helt nedslidt, dog har det vist sig at beton konstruktionen, stadig er i en god stand. Trapper til omklædning er ved at smuldre og der er stor risiko for at disse går i stykker, når der graves tæt på. For at bevare hovedbygningen, vil denne blive malet.

 1. Nye højtliggende overløbs render på langsiderne af bassinet

 2. Ny bund i bassinet med nyt indløbssystem

 3. Nye klinker på alle overflader

 4. Udvidelse af eksisterende teknikkælder

 5. Nyt vandbehandlingsanlæg, kemikalieanlæg,

 6. Ny udligningsbeholder og skyllevandstank.

 7. Nyt bassinudstyr

 8. Myndighedskrav om lukning af en vandboring som forefindes i teknikrum, der skal sløjfes af vandmiljømæssige årsager.

 9. Udskiftning af trapper til omklædning

 10. Maling af klubhus

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved grundopgaven med renovering af bassin og vandbehandling vil der være anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. Midlerne er afsat i budgettet for år 2015.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Hvis ikke renovering og opdatering bassin og vandbehandlingsopgaven bliver igangsat, kan det ikke forventes at bassin kan åbne i år 2015.

 

Ved renovering af bassin og vandbehandling, bevares et stykke kulturhistorien, da Ugerløse Friluftsbad er en af de ældste i Danmark.

Samtidig bevares det store lokale engagement, der er forbundet med bassinet.

 

Det skal forventes, at bade- og omklædningsfaciliteterne skal renoveres inden for de næste par år. Indtil da vil der være afledte driftsudgifter på dette område, da faciliteterne er i dårlig stand.

En renovering af faciliteterne vil koste mellem 1,1 og 2,5 mio. kr. alt efter hvilken løsning der bliver valgt.

 
 
 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat