UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

05-11-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-11-2014 18:00:00


PUNKTER

178. Godkendelse af dagsorden til møde den 5. november 2014
179. Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
180. Beslutning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse
181. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret
182. Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning for 2015
183. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
184. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt
185. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt
186. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.
187. Beslutning om opnormering af stofmisbrugsbehandling
188. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård sendes i høring
189. Beslutning - Ekspropriation til forlængelse af Stationsvej
190. Beslutning - Nedlæggelse af vejarealer i Svinninge
191. Beslutning - Godkendelse af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020
192. Beslutning - Godkendelse af omdisponering af midler til tilgængelighed
193. Beslutning - Udbud af vinterruter
194. Beslutning om støtte til projekt Images 2015 -16
195. Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2014
196. Beslutning - Principper for arealoptimering
197. Beslutning - Flytning af SFO2 i Jyderup
198. Beslutning om forslag til ny organisation - ’En stærk medspiller’
199. Beslutning om udvidet mellemfinansiering af Kildebo projektet
200. Holbæk Forsyning A/S. Godkendelse af gebyrer og budget 2015 vedrørende Holbæk Affald A/S
201. Legalitetsgodkendelse af takst og budget for 2015 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for 2015 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S
202. Beslutning - Pensionistrabat på Orø-færgen
203. Beslutning om Budgetrevision 3 2014
204. Beslutning om tillægstakster vedr. afdelinger178. Godkendelse af dagsorden til møde den 5. november 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 5. november 2014 bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling179. Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.

 1. forslag om at skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.

 

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til at lægge afdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken og til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse. Byrådet skal nu beslutte, om man ønsker at sende det konkrete forslag i høring for herefter at træffe endelig beslutning.

 

Baggrund

Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet med omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste 4 år vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk.

 

Den konkrete sag om at lægge skoleafdelinger sammen er byrådets første skridt til, at iværksætte konkrete initiativer, som skal sikre budgetmålet for omstillingen ”læring og trivsel”. Byrådet vil i de næste måneder tilrettelægge en proces, som skal sikre, at der bliver udarbejdet flere og forskellige løsningsforslag afhængigt af hvilke distrikter og temaer, der er tale om. I dette arbejde vil forældrebestyrelser, borgere og unge blive inviteret med til at sikre de bedste løsninger for børn og unge.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken

Begge skoleafdelinger (Østre og Bjergmarken) er en del af Sofielundskolen. Skolebestyrelsen for Sofielundskolen og Udvalget for børn har inden for det seneste halve år været i dialog. Senest på initiativ fra skolebestyrelsen som har ønsket at drøfte afdeling Østres fremtid. Den vigende indskrivning til afd. Østre har været udgangspunktet for dialogen. Det har givet anledning til at drøfte, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø. Bestyrelsen har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger på afd. Bjergmarken. Administrationen arbejder i samarbejde med bestyrelsen på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligget tæt op af afdeling Bjergmarken.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Hagested sammen med afdeling Tuse

Begge skoleafdelinger (Hagested og Tuse) er en del af Skolen ved Tuse Næs. Initiativ til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen er igangsat af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.

 

Administrationen anbefaler at igangsætte en sammenlægning med virkning pr. 1. august 2015. Det skal ses ud fra, at elevgrundlaget på afdeling Hagested pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3. klasse. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagested, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår afdelingen har, heraf delt ledelse med afdeling Udby og det at få personaleressourcer til at række. Indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt. Administrationens anbefaling skal også ses på baggrund af forældrenes søgningsmønster, og det at klasserne på afdeling Hagested fysisk kan rummes på Tuse skoleafdeling. Ligesom administrationen har lagt vægt på, at skoleområdets økonomi som følge af budget 2015-18 skal reduceres. Her vil en sammenlægning frigive økonomi, da skolen ikke længere vil få tildelt det grundbeløb, som tildeles pr. skoleafdeling i distriktet.

 

Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagested lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes undervisning i Hagested lokalområde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det konkrete forslag vil betyde en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem. I 2015 er der en budgetreduktion fra 1. august 2015 (5/12 af 3,4 mio.kr.). Det sker ved, at Sofielundskolen og Skolen ved Tuse Næs fra skoleåret 2015-16 ikke længere tildeles det grundbeløb, skolerne får pr. skoleafdeling og pr. SFO i distriktet.

 

Herudover bidrager forslaget også til byrådets mål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift, da det vil betyde at afd. Østre ikke anvendes til undervisning. Afd. Hagested anvender samme bygning som Hagested børnehus, hvorfor forslaget her i mindre omfang betyder reduktion af bygningsdrift.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring forud for endelig beslutning i byrådet.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Et flertal i Udvalget for børn anbefaler indstillingerne godkendt, således at:
 1. forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.
 2. forslag om at skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.
 
Karen Thestrup Clausen er imod at sende de 2 forslag i høring, idet Enhedslisten er imod lukning af de pågældende skoleafdelinger.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3752271e1.pdf

Bilag

Bilag, beslutningspunkt om at lægge skoleafdelinger sammen, d. 22.10.2014.pdf


180. Beslutning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse.

 2. Byrådet godkender, at sælge matr. nr. 4 r, Kvarmløse By, Tølløse beliggende Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til at bygge 20 almene familieboliger på adressen Jernbanevej 26A, Tølløse.

 

Tilsagn til opførelse af almene familieboliger betyder samtidig, at:

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

 

Boligerne er 3-rums boliger på 75 m2. Heraf udgør 2,6 m2 boligens andel af et fællesrum til boligerne på 54 m2.

 

Anskaffelsessummen udgør 29 mio. kr.

 

Den foreløbige leje er beregnet til 865 kr. pr. m2 svarende til 5.406 kr. pr. måned plus forbrugsudgifter.

 

Forbrug af el, vand, varme og it m.m. er skønsmæssigt sat til 1.500 kr. pr. måned.

 

Salg af matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse

Grunden sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab til brug for opførelse af 20 almene familieboliger.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 2,9 mio. kr. ved at sælge matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.

 

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Når der gives tilsagn til at opføre almene familieboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget indstiller at:
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse.
 2. Byrådet godkender, at sælge matr. nr. 4 r, Kvarmløse By, Tølløse beliggende Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3740132e2.pdf

Bilag

Ideoplæg til boliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse


181. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret skal fornys med virkning for perioden 2014-2018. Det er Lejerbo Holbæk og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.

 

Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:

 

De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Lejerbo Holbæk og relevante dele af Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at aktiviteterne omfattet af den kommende boligsociale helhedsplan supplerer den kommunale sociale og boligsociale indsats på de respektive områder.

 

Samtidig har samarbejdsprocessen afstedkommet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Dette peger frem mod en mere tværgående organisering af indsatserne i tråd med intentionerne i Holbæk i Fællesskab.

 

Der udarbejdes en overordnet samarbejdsaftale mellem Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune samt delsamarbejdsaftaler mellem Lejerbo Holbæk og de relevante kommunale afdelinger.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen om en helhedsplan for Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering.

 

Fordelingen af medfinansieringen fremgår af tabellen (2014-tal):

 
 

2014-2018

Sundhedsafdelingen (under indsatsområdet Sundhed)

1.940.000

Børnekonsulentcentret (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

711.000

Tandplejen (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

200.000

Center for Misbrug og Forsorg (under indsatsområdet Udsatte grupper)

800.000

Center for Mental Sundhed (under indsatsområdet Udsatte grupper)

200.000

I alt

3.851.000

 

De enkelte dele af administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien. Indsatserne er forpligtende for kommunen.

 

Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Lejerbos egen finansiering udgør tilsammen 14.198.000 kroner fordelt over fire år.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 91 a

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Udvalget for børn anbefaler økonomiudvalget og byrådet at godkende den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret og den kommunale medfinansiering heri.
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret og den kommunale medfinansiering heri.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3740959e3.pdf
3751457e4.pdf

Bilag

Fællesskab i Vangkvarteret - budget for boligsocial helhedsplan i Vangvarteret 2014-2018
Fællesskab i Vangkvarteret - Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014 - 2018


182. Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning for 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelser for lån på 70,0 mio.kr., som Holbæk Forsyning optager til delvis betaling af anlægsinvesteringer. Holbæk Forsyning har planlagt anlægsinvesteringer i 2015 på i alt 111,2 mio.kr.

 

Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Koncernen Holbæk Forsyning A/S har i skrivelse af 10.10.2014 ansøgt Holbæk Kommune om, at der meddeles garanti for lån på i alt 70 mio.kr.

 

Lånene skal anvendes til delvis finansiering af anlægsprojekter i 2015 på 111,2 mio.kr.

 

Lånebehovet og de forventede anlægsudgifter for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:

 

Selskab

Anlægsinvesteringer mio.kr.

Lånebehov mio.kr.

Holbæk Spildevand A/S

100,0

67,0

Holbæk Vand A/S

3,0

3,0

Holbæk Affald A/S

6,2

0,0

Jyderup Varme A/S

1,0

0,0

St. Merløse Varme A/S

1,0

0,0

I alt

111,2

70,0

 

Ifølge lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

I h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlende anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for Holbæk Forsyning A/S ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling183. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 
184. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 
185. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 
186. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte Lokalplan for boligområde på Vølundsvej og Lokalplan for boligområde ved Rishøjgård i henhold til tidsplanen nedenfor.

2. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af Lokalplanen for boligområdet på Vølundsvej til administrationen.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplanen for boligområde på Vølundsvej (jf. bilag 1) muliggør etagebyggeri og tæt lavt byggeri. Det indstilles at planen igangsættes i 4. kvartal 2014.

 

Lokalplanen for Rishøjgård (jf. bilag 2) er en ny lokalplan for et boligområde i Holbæk Vest, som muliggør ca. 100 parcelhusboliger. Det indstilles at planen igangsættes i 1. kvartal 2015.

 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af Lokalplanen for boligområde på Vølundsvej delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Det vurderes at der i denne lokalplan ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til den nuværende lokalplan og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt. Ydermere forelå ingen høringssvar ved høringen af områdets nuværende lokalplan.

 

Lokalplanen for Rishøjgård kan ikke delegeres grundet væsentlige forhold i kommuneplanen, herunder kystnærhed og drikkevandsområder samtidig med, at området vil være et nyt rammeområde i kommuneplanen.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt, idet udvalget noterede sig, at Klima- og Miljøudvalget forinden forelæggelsen for Økonomiudvalget, var blevet orienteret om sagen.
 

Sagsfremstilling
Referat

3717676e8.pdf
3717666e6.doc
3717662e7.doc

Bilag

Status på lokalplaner til kmu okt 2014.pdf
Prioriteringsgrundlag Vølundsgrunden
Prioriteringsgrundlag Rishøjgård


187. Beslutning om opnormering af stofmisbrugsbehandling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den ambulante stofmisbrugsbehandling har det seneste år modtaget et støt stigende antal henvendelser. Der er derfor et ønske om at permanentgøre en projektstilling oprettet som led i Misbrugscentrets Sundhedsprojekt. Dette vil være en opnormering af den ambulante stofmisbrugsbehandling.

 

Sundhedsprojektet har ansat en sygeplejerske, der varetager en forebyggende sundhedsudredning hos nyindskrevne borgere i risikogruppen også i alkoholbehandlingen. Omfanget af denne indsats er en halv stilling.

 

I den anden halvdel af stillingen varetager sygeplejersken en halv sagsstamme i den sociale behandling af de tungest belastede stofmisbrugere (18 borgere).

 

En fortsat stigende tilgang til behandlingen kan håndteres ved at skrue ned for den forebyggende sundhedsudredning. Denne er dog værdifuld for borgerne, idet der findes mange alvorlige sygdomme, som borgeren ingen viden har om, at de har.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

2015 finansieres ved omlægning af midler fra døgnbehandling.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Det anbefales at stofmisbrugsområdet opnormeres med en stilling finansieret ved omlægning af midler fra døgnbehandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling188. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård sendes i høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages og sendes i offentlig høring.

 2. Det reviderede forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, vedtages og sendes i offentlig høring sammen med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet den 24. juni 2014 at tiltræde administrationens hovedforslag til en ny disponering af området ved Høbjærggård, dog med et særligt hensyn til områdets trafiksikkerhed. På den baggrund har administrationen udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård.

 

Planforslagenes indhold 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger hele området til boligformål og er udarbejdet for at rammeområde 19.B12 kan blive udvidet og afspejle grænsen på det reviderede lokalplanforslag.

 

Det reviderede lokalplanforslag 19.05 er i forhold til det oprindelige lokalplanforslag blevet udvidet, så det omfatter området vest for Søndermarken. Årsagen er udvalgets beslutning den 24. juni 2014, der bl.a. fastlægger, at hele planområdet skal have vejadgang fra Sønderstrupvej via Søndermarken.

 

Det reviderede lokalplanområde afgrænses dermed af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 24 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

 

Se revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

 

Det reviderede lokalplanforslag 19.05 fastlægger følgende disponering af lokalplanområdet:

Administrationen blev inviteret til møde ved lokalplanområdet med repræsentanter fra de to grundejerforeninger nord for lokalplanområdet. På mødet blev følgende forslag fremlagt af grundejerforeningerne:

 1. Ønske om at nedlægge den eksisterende cykelsti mod Nr. Eskilstrup og som alternativ forlænge den eksisterende cykelsti på bagsiden af de vestligste boliger i Søndermarken gennem lokalplanområdet til Nr. Eskilstrup.

 2. Ønske om større afstand mellem eksisterende boliger på Søndermarken og ny adgangsvej til lokalplanområdet.

 3. Ønske om ny vejstruktur, der følger lokalplanområdets afgrænsning mod syd og vest og dermed muliggør anvendelse som fremtidig adgangsvej for tung trafik til Høbjærggård.

Forslagene er blevet behandlet i administrationen, men har ikke givet anledning til ændringer. Begrundelsen herfor er, at

 1. den eksisterende cykelsti mellem Nr. Eskilstrup og Tølløse kun krydser en enkelt vej – den foreslåede sti gennem Søndermarken vil krydse 3 veje, hvilket forringer trafiksikkerheden. Det reviderede lokalplanforslag forhindrer ikke, at cykelstien på bagsiden af de vestligste boliger i Søndermarken forlænges ned til adgangsvejen i lokalplanområdet.

 2. der vil være en afstand på mindst 20 meter fra skel ved den nærmeste boliggrund på Søndermarken til den dobbeltrettede adgangsvej, hvilket anses for rimeligt.

 3. det vurderes at være en uhensigtsmæssig løsning at lede eventuel fremtidig tung trafik gennem det nye boligområde, særligt i forhold til trafiksikkerheden i området.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, forventes at blive gennemført på den nuværende ejers bekostning.

 

I forbindelse med realisering af det reviderede lokalplanforslag, skal der ske en ombygning af den eksisterende adgangsvej vest for Søndermarken. Grundejeren af lokalplanområdet har accepteret omlægningen af adgangsvejen med de økonomiske følger den måtte have.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorikken vedr. den politiske behandling af den tidligere udgave af lokalplanforslaget fremgår af bilag 1.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3708260e9.pdf

Bilag

Bilag 1 Sagshistorik.pdf


189. Beslutning - Ekspropriation til forlængelse af Stationsvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og til den førte åstedprotokol, (bilag 4),

 2. tiltræder forligstilbud accepteret af lb. nr. 1, 4 og 5, (bilag 5 - 7),

 3. fastholder de til lb. nr. 2, 3 og 6 fremsendte forligstilbud samt bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,

 4. bemyndiger administrationen til at udbetale erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagt taksationskendelser, således:

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På mødet den 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation til forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej, Nygårdsvej, syd for Vipperød.

 

I løbet af foråret 2014 blev arbejdet med anlæggelse af Stationsvejs forlængelse aktualiseret af, at BaneDanmark skulle i gang med spor- og vejomlægningsarbejder ved Vipperød Station. For at mindske trafikbelastningen fra disse arbejder på områdets eksisterende vejnet indgik administrationen aftale med BaneDanmark om at benytte Stationsvej i stedet. Administrationen har derfor indgået aftaler om leje og midlertidig brug af arealerne for den nye Stationsvej med de berørte lodsejere.

 

Der er afholdt åstedsforretninger med de berørte lodsejere den 23. maj 2014, iht. indvarslingerne (bilag 3) udsendt til ejerne og iht. annonce (bilag 8).

 

Ingen af de berørte lodsejere har gjort indsigelse mod projektet, jf. bilag 4.

 

Lb. nr. 1, 4 og 5 har tiltrådt det fremsatte forligstilbud, jf. bilag 5, 6 og 7.

 

Med lb. nr. 2 og 3 (BaneDanmark) er der på åstedsforretningen og i efterfølgende dialog enighed om, (jf. bilag 4, side 3-5), at BaneDanmark afstår hele arealet vest for jernbanen og at BaneDanmark modtager et afskåret areal på ca. 1550 m², som grænser op til banen, jf. bilag 1.

 

BaneDanmark har ikke kunnet acceptere det fremsatte forligstilbud, som fra administrationens side er begrundet i, at jernbanearealer – i lighed med vejarealer – sædvanligvis erstattes med kr. 0. Udover at BaneDanmark er tilbudt at modtage et afskåret areal 1550 m² kræves en erstatning på kr. 662.000,- for afståelse af arealet. Erstatningsspørgsmålet for denne ejendom må derfor forventes at skulle indbringes for taksationskommissionen.

 

Lb. nr. 6 (Qubiqa A/S) gav til kende allerede under åstedsforretningen, at det mundtligt fremsatte forligstilbud ikke kunne accepteres. Ejendommen var også inddraget ved ekspropriation til udvidelse af jernbanen og den sags afgørelse af erstatningsspørgsmålet verserer i øjeblikket ved taksationsmyndighederne. Ejeren ønsker derfor vished for, at erstatningen i nærværende sag fastsættes ud fra samme principper som ved jernbaneekspropriationen. Erstatningsspørgsmålet for denne ejendom må derfor forventes at skulle indbringes for taksationskommissionen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsomkostninger, incl. ekspropriationserstatninger, forventes at andrage 3,5 mio. kr. Der er bevilliget 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013. Der anvendes 3 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2014.

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af BaneDanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug.

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 
 
 

Høring

Igennem hele høringsfasen for udvidelsen af Nordvestbanen, har det været et ønske fra Vipperådet, (sammenslutning af lokale foreninger), at Stationsvej blev ført igennem til den nye omfartsvej, Nygårdsvej. Vipperådet har ved samtlige dialogmøder påpeget ønsket om dette projekt. Ekspropriationssagen er gennemført iht. vejlovens procedureregler for ekspropriation.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Anlæggelse af Stationsvejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.

 

Erhvervelse af de nødvendige arealer ved ekspropriation sker i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Stationsvejs forlængelse er indarbejdet i Holbæk Kommuneplan 2013-2025.

 

Sagshistorik, henvisninger

I perioden 2012-2015 arbejder BaneDanmarks med udvidelse af jernbanen mellem Lejre og Vipperød til 2 spor. I den forbindelse lukkes jernbaneoverkørslen på Asmindrupvej og der er anlagt en omfartsvej (Nygårdsvej) syd om Vipperød mellem Roskildevej og Nybyvej.

 

I forbindelse med miljøredegørelsen om jernbanearbejderne blev muligheden for en forlængelse af Stationsvej omtalt og vurderet. Men Stationsvejs forlængelse er ikke medtaget i anlægsloven for jernbaneudbygningen.

 

Holbæk Kommune fik dog udvirket, at Nygårdsvej med en rundkørsel er forberedt for en forlængelse af Stationsvej.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3734599e10.pdf
3734602e11.pdf
3734605e12.pdf
3734614e13.pdf
3734615e14.pdf
3734617e15.pdf
3734622e16.pdf
3734731e17.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarslingsbreve
Bilag 5, Lb.nr. 1 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 6, Lb.nr. 4 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 7, Lb.nr. 5 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 8, Annonce til By og Land 22-04-2014
Bilag 4, Protokol med protokolbilag, lb.nre. 1-6


190. Beslutning - Nedlæggelse af vejarealer i Svinninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Der træffes beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal ved Markedsvej i Svinninge.

  1. Markedsvej nedlægges som offentlig vej og ændres til privat fællesvej, forvaltningen bemyndiges til når den 4 årige karensperiode udløber at foretage den endelige nedklassificering til privat fællesvej.

  2. Offentligt vejareal som i dag fungerer som parkeringsareal, nedlægges og sælges med det formål at etablere butiksformål i henhold til lokalplan 10.07

  3. Offentligt vejareal som i dag fungerer som parkeringsareal, nedlægges og ændres til privat fællesvej straks, for at skabe adgang til Matr. Nr. 17aø og 17aæ.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med at tilvejebringe de fysiske rammer for en ny dagligvarebutik i Svinninge skal der nedlægges offentlige vejarealer omkring Markedsvej.

 1. Markedsvej nedlægges som offentlig vej og genopstår som privat fællesvej åben for almen trafik, samtidig vil vejen fungere som parkeringsvej til dagligvarebutikken. I henhold til vejloven kan nedklassificeringen først træde i kraft 4 år fra byrådets beslutning, og først efter en teknisk gennemgang af at vejanlægget som skal sikre at dette har en passende restlevetid. Vejarealet overdrages til den kommende dagligvarebutik

 2. En del af vejarealet nedlægges, og indgår i salg til en kommende dagligvare butik. Arealet kan nedlægges straks efter Byrådets beslutning

 3. En del af vejarealet nedlægges med det formål at skaffe vejadgang til matr. Nr.17aø og 17aæ, arealet kan nedlægges straks og overgå til privat fællesvej, idet det sker ved aftale på et fuldt oplyst grundlag.

Arealerne fremgår af vedlagte bilag.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsudgifterne på den nedklassificerede del af Markedsvej afholdes af vejens kommende ejer. I den 4 årige periode hvor vejen skal opretholdes som offentlig vej, aftales det at den kommende vejejer forestår al ombygning og drift.

 
 

Øvrige konsekvenser

I en kortere periode hvor Markedsvej ombygges, vil benyttelsen være begrænset af anlægsarbejder, i denne periode må beboerne på Markedsvej benytte den smalle tilkørsels vej fra Chr. Hansensvej til dobbeltrettet trafik.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3741451e18.pdf

Bilag

Vejarealer - Markedsvej


191. Beslutning - Godkendelse af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 bliver godkendt

 2. byrådet beslutter, at indsatsen til forbedringer på skolevejene prioriteres højt når der afsættes midler til forbedring af trafiksikkerheden

 3. forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne, der kan inddrage lokalfora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 er byrådets arbejdsredskab for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde.

 

For at sikre, at der altid er den bedste trafiksikkerhed på kommunens veje besluttede byrådet den 15. maj 2013 at revidere den eksisterende trafiksikkerhedsplan fra 2008.

 

Der er nu udarbejdet en revideret Trafiksikkerhedsplan 2014-2020, som har følgende indhold:

Trafiksikkerhedsplanen 2014-2020 udpeger trafikfarlige skoleveje på baggrund af antallet af ulykker på strækninger og i kryds. Der sker flest ulykker i Holbæk by, derfor er der flere veje i Holbæk by, som udpeges som trafikfarlige i forhold til tidligere udpegninger. Hvis en skoleelev skal færdses på en vej, som er udpeget som trafikfarlig skolevej eller, hvis strækningen mellem hjem og skole er for lang, er Holbæk Kommune forpligtiget til at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet. Udover udpegningen af trafikfarlige skoleveje på baggrund af registrerede trafikuheld kan der også udpeges trafikfarlige vejstrækninger og kryds på baggrund af vejens geometri, manglende faciliteter for lette trafikanter, dårlige oversigtsforhold m.v. Politiet skal altid høres i forbindelse med udpegning af trafikfarlige skoleveje.

 

Dansk cyklistforbunds Holbækafdeling har været inviteret til møde den 14. august 2014, hvor de kort fik beskrevet indholdet af planen. Cyklistforbundet havde ingen umiddelbare kommentarer til planens indhold. Skole og Uddannelsesområder var inviteret til samme møde, men deltog ikke.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

For at nå planens mål, bør der afsættes årlige midler til at efterkomme trafiksikkerhedsplanens anbefalinger. Specielt til forbedringer på skolevejene, så skoleelever selv kan transportere sig på trafiksikre og trygge veje.

 

Der foreslås afsat en pulje på 2 mio.kr. til trafiksikkerhedsplanen fra 2016 og frem. Midlerne kan dække mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger som midterheller, bump, kampagner og lignende. Hvis der skal afsættes midler til større anlæg f.eks. cykelstier, skal dette gøres via egen anlægsbevilling i kommende budgetår.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Forslag til Trafiksikkerhedsplan sendes i høring hos skolebestyrelserne, der kan inddrage lokalfora.

 
 

Lovgrundlag – link

Kommunens forpligtigelse til at sørge for befordring af skoleelever er bestemt i folkeskoleloven og beskrevet på kommunens hjemmeside under skolekørsel

 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 15. maj 2013: 88 : Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler

 

Udvalget for Klima og Miljø 24. september 2013: 100 : Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 2013

 

Udvalget for Klima og Miljø 27. maj 2014: 38 : Beslutning af trafiksikkerhedsplan

 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt, idet arbejdet med trafiksikkerhedsplanen skal følge arbejdet med Holbæk i fællesskab i regi af Børneudvalget. Skolebestyrelserne opfordres til at involvere lokalområdet i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Sagen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde sommeren 2015. 
 

Referat
Sagsfremstilling

3749220e19.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan, forslag oktober 2014.pdf


192. Beslutning - Godkendelse af omdisponering af midler til tilgængelighed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. der ud af de allerede disponerede 300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter afsættes 150.000 kr. til akutte trafiksikkerhedsprojekter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet afsatte i 2013 300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter. Status er:

Administrationen foreslår derfor, at der bruges 150.000 kr. til tilgængelighedsprojekter, og at restbeløbet på 150.000 kr. foreslås omdisponeret til en nyoprettet pulje til nødvendige trafiksikkerhedsfremmende projekter. Midlerne kan f.eks. anvendes til en hurtig og nødvendig indsats på vejarealerne efter alvorlige ulykker.

 

Tilgængelighedsprojekter der forventes udført:

 

· Ujævne belægninger (fortove) 70.000 kr.

· Ganglinjer, anlæg (Ahlgade, Holbæk) 50.000 kr.

· Busstoppested, indretning mv. (Smedelundsgade, Holbæk) 15.000 kr.

· Handicapparkering 15.000 kr.

 

Trafiksikkerhedsprojekter der umiddelbart ønskes udført og finansieret af puljen er:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

At der af den meddelte anlægsbevilling på 300.000 kr. sker anvendelse af 150.000 kr. til tilgængelighedsprojekter, som anført under Beskrivelse af sagen. Restbevillingen på 150.000 kr. omdisponeres og anvendes til nødvendige trafiksikkerhedsfremmende projekter.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling193. Beslutning - Udbud af vinterruter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 
 1. at Holbæk Kommune i forbindelse med vintertjenesten udbyder 3 ruter fra og med vinteren 2015/2016 

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Klima og Miljø har tidligere ønsket at private udbydere på forsøgsbasis får mulighed for at stå for snerydningen i St. Merløse, Mørkøv og Tuse Næs. Udvalget blev på seneste møde orienteret om, at administrationen på møde i udvalget 26. oktober 2014 ville blive forelagt forslag til proces herfor.

 

Byrådet har efterfølgende, ved vedtagelse af budgetaftale for budgetåret 2015, indgået aftale om, at iværksætte en potentialeafklaring af, om vintertjeneste med fordel kan konkurrenceudsættes.

 

Udbud af 3 ruter

Det ønskes allerede nu truffet beslutning om at udbyde dele af vintertjenesten dog således, at der i stedet for geografiske områder i stedet udbydes 3 ruter. Årsagen til dette er, at et udbud i geografiske områder så kræver det, tilbudsgiveren skal have materiel og mandskab til forskellige typer af opgaver, f.eks. til større og mindre veje, til stier langs de større veje og stier i eget tracé og til fortove. Mængderne indenfor de forskellige opgaver kan risikere at være forholdsvis små.

 

Hvis vintertjenesten derimod udbydes med eksempelvis 3 ruter, der udspringer i 3 forskellige geografiske områder, vil volumenet indenfor den enkelte opgavetype blive større og mere rentabelt for tilbudsgiver at byde på. Muligheden for at sammenligne udbyttet for Holbæk Kommune, vil ligeledes være langt bedre i denne situation.

 

Derfor anbefales det, at der udvælges 3 ruter, der udspringer henholdsvis i Mørkøv, Tuse og St. Merløse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling194. Beslutning om støtte til projekt Images 2015 -16

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 
 1. at godkende vedlagte samarbejdsaftale mellem CKU (Center for Kultur og Udvikling) og Holbæk Kommune om ”IMAGES” i 2015 og 2016.

 
 1. at afsætte 250.000 kr. i 2015 samt 250.000 kr. i 2016 fra Udvalget for Kultur og Fritids Eventpulje til projektet ”IMAGES”

 
 1. at de i budgettet øremærkede midler (250.000 kr. i 2015 og 250.000 i 2016) bliver frigivet til gennemførelse af projektet ”IMAGES”

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Siden 2012 har Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) samarbejdet med CKU (Center for Kultur og udvikling) omkring tilrettelæggelse og afvikling af en række kunst- og kulturfaglige projekter med særlig fokus på samtidskunst og kulturudveksling. Indsatserne skaber på en gang kunst og medvirker til at skabe læring og forståelse om udviklingslande for de børn og unge som deltager i projekterne.

 

På baggrund af de hidtidige samarbejder med Holbæk Kommune tilbyder CKU at indgå i et samarbejde med Holbæk Kommune i forbindelse den foranstående event IMAGES i 2016, hvor CKU er indstillet på at bidrage med 4,4 mio. kr. ifald Holbæk Kommune bidrager med 1,0 mio. kr.

 

IMAGES er et landsdækkende kulturprojekt, som præsenterer international samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.

Projektet har fokus på de visuelle kunstarter (billedkunst, skulptur, installation, film, fotografi, designkunst, videokunst, projektionskunst/video mapping, performance kunst, kunst i det offentlige rum og grafiske kunstarter).

 

Images forventes også i 2016 og få national opmærksomhed, hvorfor eventen vil medvirke til at sætte Holbæk på det kulturelle danmarkskort. Der skal bl.a. arbejdet med kunst i det offentlige byrum i Holbæk, på Roskilde Festivallen og fra Kunsthal Charlottenborg. Alle events som Holbæk kommunen – med økonomisk bistand fra CKU – skal medvirke til at arrangere.

 

Formål med IMAGES i Holbæk

Motivationen bag IMAGES i Holbæk Kommune ligger ikke alene i gennemførelsen af en række internationale udstillingsprojekter af høj kunstfaglig kvalitet. Projektet vil bl.a. inddrage og inspirere publikumsgrupper, der ellers sjældent deltager i kulturtilbud med kunstneriske værker der overrasker, pirrer, provokerer og udfordrer gængse holdninger og derigennem belyser ny kontekster og formidlingsformer for kunstneriske oplevelser.

 

IMAGES vil også understøtte læringsprocesser samt længerevarende kunstneriske processer og samarbejdsformer, som inddrager lokale produktionsværksteder og videregående uddannelser i tæt samspil med kunstnere fra lande i Afrika, Asien og Mellemøsten for at skabe en vekselvirkning af erfaringer og øget kulturforståelse og kompetenceudvikling.

 

Det er ligeledes sekretariatets ansvar at sikre lokal inddragelse og forankring til aktiviteterne. Konkrete har der allerede været ført indledende dialoger med blandt andet Holbæk Teater og Holbæk Art omkring deltagelse i projektet.

 

IMAGES er et landsdækkende kulturprojekt, som præsenterer international samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.

 

Projektet har fokus på de visuelle kunstarter (billedkunst, skulptur, installation, film, fotografi, designkunst, videokunst, projektionskunst/video mapping, performance kunst, kunst i det offentlige rum og grafiske kunstarter).

 

Sammenspil med kerneopgaver

 

Images understøtter kerneopgaverne Læring og trivsel samt Vækst og bæredygtighed.

 

Læring og Trivsel

Skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud vil få mulighed for at møde kunst og kultur fra såkaldte udviklingslande, som bidrager til at nuancere og udfordre de typiske billeder af de lande. Der er masser af kultur og kunst i Afrika, Asien og Mellemøsten, som kan berige både os og de besøgende kunstnere.

 

Der er i budgettet afsat midler til midlertidig ansættelse af en formidler, som skal udfolde og varetage kerneopgaven omkring læring gennem målrettede tilbud og dialog med skoler og dagtilbud. Dette skal ske i tæt samarbejde med CKU, som udarbejder et overordnet undervisningsmateriale til unge.

 

Vækst og bæredygtighed

Projektet forventes at medvirke til at brande Holbæk på internationalt plan i forhold til at være interessant bosætnings- og kulturby.

 

Om CKU

 

CKU’s aktiviteter indgår som et element i Udenrigsministeriets arbejde med kultursamarbejde og public diplomacy og gennemføres inden for rammerne af Udenrigsministeriets udviklingspolitiske strategier.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for den del af IMAGES 2016, som Holbæk Kommune er ansvarlig for er 5,4 mio. kr.

 

Projektet finansieres således:

 

CKU bidrag 4,4 mio. kr.

Holbæk Kommune 1,0 mio. kr*

 

*500.000 kr. er afsat i budgettet for 2015 og 2016. De resterende 500.000 kr. finansieres via Kultur og Fritidsudvalgets Eventpulje (250.000 kr. i hhv. 2015 og 2016 jf. indstillingen)

Udover den økonomiske finansiering bidrager begge parter med administrative ressourcer.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Indstillingerne 1-3 indstilles godkendt.
 
Udvalget lægger vægt på at blivende produkter prioriteres ligesom der også skal satses på aktiviteter og værker i Holbæk Kommune.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3732096e20.pdf
3732092e21.pdf
3732115e22.pdf
3751334e23.docx

Bilag

Organisationsdiagram HK IMAGES.pdf
HK IMAGES BUDGET FINAL.pdf
HK IMAGES - koncept.pdf
Samarbejdsaftale 9. oktober 2014 - efter korrektur uden synlige ændringer.docx


195. Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Tidsplan for afslutning af regnskabet for 2014 godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedurer for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab.

 

Med udgangspunkt i nævnte lovgivning har KL og regeringen i økonomiaftalen for 2014 aftalt, at der som led i en god økonomistyring, skal ske en hurtigere godkendelse af de kommunale regnskaber. På den baggrund er fristerne fremrykket 1 måned som følgende:

 
 • At årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts.

 • At aflæggelse til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj.

 • At revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet senest 15. juni.

 • At byrådet senest 31. august godkender regnskabet og behandler revisionens beretning med tilknyttede bemærkninger fra økonomiudvalget. Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier.

 

På baggrund af ovenstående retningslinier har Regnskabsafdelingen udarbejdet vedhæftet forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2014.

 

Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Den kommunale styrelseslov  § 45, 46 og 57.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3744117e24.xls

Bilag

Tidsplan regnskabsafslutningen 2014


196. Beslutning - Principper for arealoptimering

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. Principper for arealoptimering vedtages

 2. Ansvarsfordeling mellem Økonomiudvalg og administration fastlægges således, at administrationen foretager arealoptimering inden for rammerne af de politiske vedtagne principper

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift af kommunens ejendomme (arealoptimering) på 20 mio. kr. inden udgangen af 2018. I forbindelse med budgetcamp 2014 blev Byrådet som del af budgetmaterialet forelagt 10 principper, for hvordan der kan og skal arbejdes med arealoptimering. Principperne skal sikre, at der gælder ens vilkår for brugen af kommunens ejendomme.

 

Principper:

1. Lokaler skal anvendes af flere personer pr. kvadratmeter.

2. Kommunale funktioner skal samles og lokaler indrettes, således at køkkener, møde- og omklædningsfaciliteter mv. kan anvendes af forskellige personalegrupper.

3. Lokaler skal kunne anvendes til forskellige funktioner på forskellige tidspunkter.

4. Tomme eller ekstensivt udnyttede bygninger samt bygninger i dårlig stand (kategori 4-5) afhændes og funktioner flyttes til andre bygninger.

5. Ved flytning af funktioner sker dette til bygninger, hvor der er mulighed for at øge kvadratmeterudnyttelse og belægningsgrad og som er i god bygningsmæssig stand, eller som er svære at afhænde.

6. Lokaler kan kun tildeles på baggrund af en samlet vurdering af lokalebehovet på tværs af kommunens fagområder.

7. Samarbejdsaftaler, lejekontrakter, brugsaftaler mv. følger samme standard.

8. De samlede økonomiske konsekvenser af placering af en funktion i en bygning, skal altid beregnes og forelægges beslutningstager.

9. Bygninger som ikke skønnes mulige at sælge på almindelige markedsmæssige vilkår kan overdrages godkendte foreninger for en symbolsk pris plus salgsomkostninger. Som det er sket med eksempelvis Forsamlingshusene. Dette forudsætter dog at Holbæk kommune får en tilbagekøbsmulighed for det samme beløb ved ophør af foreningsaktivitet, samt at det aftales med foreningen, at der ikke kan ydes lokaletilskud til den pågældende bygning.

10. Alle politikområde skal bidrage til at nå den samlede ambition

 

For at realisere reduktionen er det nødvendigt, at der arbejdes med arealoptimering på tværs af hele organisationen og arealoptimering berører derfor mange forskellige interessenter (brugere, politikere og ansatte). Det betyder samtidigt, at det ofte er uklart hvem af de mange interessenter, der kan træffe den endelige beslutning når eksempelvis en funktion skal flyttes fra en matrikel til en anden matrikel. Den manglende klarhed medfører, at simple arealoptimeringer ofte trækker ud, og at muligheden for et helhedsorienteret syn på den kommunale bygningsmasse forsvinder.

 

For at imødegå problemstillingen om uklarhed om beslutningskompetence indstilles det, at Økonomiudvalget fastlægger rammer og principper for arealoptimeringer, og at administrationen inden for disse forestår det konkrete arbejde.

 

Der vil fortsat i visse tilfælde være behov for, at der træffes konkrete politiske beslutning før, der kan foretages arealoptimering eksempelvis hvis arealoptimering forudsætter nybyggeri. Ligeledes kræver frasalg af bygninger fortsat politisk behandling.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Drøftet. Der udarbejdes et revideret oplæg med færre og lettere forståelige principper, hvorefter sagen behandles igen.
 

Referat
Sagsfremstilling197. Beslutning - Flytning af SFO2 i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. SFO2, Tornved skole, afdeling Jyderup flyttes fra Elmegården 56 til skoleafdelingens lokaler på Holbækvej 108.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Arealoptimering – en del af Holbæk i Fællesskab

Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift på ejendomme (arealoptimering) på 20 mio. kr. inden udgangen af 2018. Allerede i 2015 skal der realiseres en reduktion af udgifter til drift på 10 mio. kr. Arealoptimering udgør således et væsentligt bidrag til at bringe kommunens budget i balance og skabe mulighed for udvikling af kommunen.

 

På byrådets budgetcamp i august 2014 behandledes – som del budgetmaterialet – en række principper for, hvordan der skal ske arealoptimering. Af principperne fremgår det, at kommunens lokaler dels skal kunne anvendes til forskellige funktioner på forskellige tidspunkter. Dels at funktioner der skal flyttes, skal flyttes til bygninger, hvor der er mulighed for at øge kvadratmeterudnyttelse og belægningsgrad.

 

Administrationen gennemgår i forbindelse med arealoptimering kontinuerligt alle kommunens ejendomme for at analysere, hvor der kan optimeres på kvadratmeterudnyttelsen. Som en del af dette gennemgik rådgivningsfirmaet Bascon i foråret 2014 en række af kommunens skoleafdelinger herunder Tornved skolens, afdeling Jyderup for at kortlægge potentialet for arealoptimering. Bascon peger på, at afdeling Jyderup har potentiale til at frigøre betydelige arealer.

 

SFO 2

Afdeling Jyderups SFO 2, er i modsætning til de fleste andre skoleafdelingers SFOer placeret på en selvstændig matrikel. Det er derfor nærliggende at opnå bedre arealudnyttelse ved at samle skolens funktioner på færre matrikler. Dette kan ske ved at flytte SFO 2 til lokaler på skolens matrikel.

 

Aktiviteter i forbindelse med en flytning

I forbindelse med flytningen er det vigtigt at afdække, hvordan SFO 2 funktionens flytning kan medvirke til at optimere anvendelsen af skolens øvrige arealer til glæde for brugerne. Herunder sikre den bedst mulige udnyttelse, som også kan være med til at understøtte intentionerne i folkeskolereformen om en mere varieret skoledag og ønsket om at sikre en tæt sammenhæng mellem læringsaktiviteter i skole og SFO (jf. pejlemærkerne i Holbæk Danner Skole). Det anbefales derfor, at CFE sammen med skolens ledelse igangsætter en analyse af, hvordan lokale tilpasninger i forbindelse med flytningen af SFO 2 funktionen bedst bidrager til disse formål i fremtiden.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsbesparelsen på Bygningen er 147.224 kr. pr. år. Besparelsen er beregnet på nøgletal.  

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 
Finn Martensen, A, deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 

Referat
Sagsfremstilling198. Beslutning om forslag til ny organisation - ’En stærk medspiller’

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg – ByrådBeslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet

 

1. beslutter forslag til ny organisation - ’En stærk medspiller’

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sammenfatning


Forslaget til ny organisation ’En stærk medspiller’ har nu været i høring i MED-udvalg, Ældreråd og Handicapråd. På baggrund af høringen er forslaget rettet til (bilag 1).Med ’En stærk medspiller’ får Holbæk Kommune kerneopgaven i centrum: Læring & trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Aktiv hele livet, Ansvar for fremtiden og Fællesskab.Der er i alt modtaget 49 høringssvar (se alle høringssvar i bilag 2 og en kort sammenfatning i bilag 3). Generelt er der i høringssvarene stor opbakning til den nye organisering med kerneopgaven i centrum og til at Holbæk Kommune skal være ’en stærk medspiller’ til borgerne, virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere. Mange høringssvar gør opmærksom på behovet for at udvikle nye samarbejder både internt og eksternt, ligesom der er en række forslag og opmærksomhedspunkter til den konkrete realisering. Endeligt er en del høringssvar med konkrete ændringsforslag (se bilag 4).Den nye organisation træder i kraft 1. januar 2015.Baggrund


Holbæk Kommunes nuværende administrative organisation (’Tid til strategisk tænkning og handling’, april 2010) har bidraget til robust økonomistyring og prioritering af strategisk udvikling.Byrådet har med ’Holbæk i Fællesskab’ sat udvikling af fremtidens kommune for og med borgerne øverst på dagsordenen. Derfor forandrer vi nu den måde, vi er organiseret på.Økonomiudvalget besluttede i september 2014, at forandringen skal være styret af ét overordnet princip: Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. I oktober 2014 sendte Byrådet direktionens forslag til ny organisation ’En stærk medspiller’ i høring.Sammenfatning af høringssvar


De mange høringssvar vidner om stort engagement i udviklingen af Holbæk Kommune:

 
 • Der er i høringssvarene generelt meget stor opbakning til den nye organisering med kerneopgaven i centrum og til at Holbæk Kommune skal være ’en stærk medspiller’ til borgerne, virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere. Dette ligger i direkte forlængelse af den nye personalepolitik (december 2013) og af byrådets ambitioner om ’Resultater gennem forenkling og tillid’ for at styrke medarbejdernes mulighed for at lykkes med kerneopgaven.

 
 • Mange høringssvar gør opmærksom på behovet for at udvikle nye samarbejder både internt og eksternt.

 
 • En række høringssvar bidrager med forslag og opmærksomhedspunkter til den konkrete realisering. Alle bidrag er vigtige i det videre arbejde med at gøre den nye organisation til virkelighed, og cheferne har et særligt ansvar for at bidragene bliver brugt.

 
 • Endeligt er en del høringssvar med konkrete ændringsforslag (se bilag 4)

 

Udover de ændringsforslag, der er indarbejdet i det endelige forslag til ny organisation giver høringssvarene konkret anledning til følgende handlinger:

 

a) Samarbejdet med borgere, virksomheder og andre skal være stærkere. Det samme skal det interne samarbejde. De ledere og medarbejdere, der er tættest på borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter skal opleve, at de har både ansvar og kompetence til at samarbejde.

b) Der skal ske en forenkling af styringen og dokumentationen. Koncernledelsen bliver ansvarlig for dette og inddrager ledere og medarbejdere i arbejdet.

c) Trepartsmidlerne prioriteres til kompetenceudvikling i forhold til kerneopgaver, effekt og samarbejde.Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget bidrager til byrådets beslutning om færre ledere i Holbæk Kommune.
Øvrige konsekvenser

Medarbejdere, hvis opgaver flytter fra et område til et andet, flytter som udgangspunkt med opgaverne. Alle medarbejdere og ledere skal senest den 12. december 2014 kende deres rolle i den nye organisation.

Høring

Forslaget ’En stærk medspiller’ har været i høring i MED-organisation (kommunens samarbejdsfora for medarbejdere og ledere), Ældreråd og Handicapråd fra 9. til 24. oktober 2014. Der er modtaget i alt 49 høringssvar (bilag 2).Efter byrådets beslutning den 12. november bliver relevante lokale MED-udvalg involveret i den konkrete organisering og det fremtidige samarbejde indenfor og mellem de nye områder i organisationen.
Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt med den ændring, at Folkeskolen i sin helhed ( 0.-9. kl) placeres under chefen for læring og trivsel.
 

Sagsfremstilling
Referat

3762017e25.pdf
3762021e26.pdf
3762028e27.pdf
3762147e28.pdf

Bilag

Bilag 1 - En stærk medspiller oktober 2014
Bilag 2 - Alle høringssvar samlet
Bilag 3 - Temaer i høringssvar
Bilag 4 - Ændringsforslag


199. Beslutning om udvidet mellemfinansiering af Kildebo projektet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. at yde mellemfinansiering på i alt 1.237.999 kr. til ”Kildebo-projektet” i Soderup til realisering af projektet, idet mellemfinansieringen sker på de betingelser, som er anført nedenfor under punktet ”økonomiske konsekvenser”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I august 2014 besluttede byrådet at yde mellemfinansering på 758.245 kr. til ”Kildebo-projektet” i Soderup. Den 17. oktober 2014 henvendte folkene bag Kildebo-projektet med en fornyet ansøgning om mellemfinansieringen. Der ansøges nu om at mellemfinansieringen øges fra 758.245 kr. til i alt 1.237.999 kr.. Der er opnået fondstilsagn svarende til dette beløb. Disse tilsagn bliver imidlertid ikke udbetalt, før projektet er udført. (Fondstilsagn er vedlagt sagen)

 

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 27.10.2014 afgivet en fornyet positiv udtalelse om at yde mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet” i Soderup. Udvalget anbefaler, at der ydes mellemfinansiering på i alt 1.237.999 kr.

 

Formål med ”Kildebo-projeket”

At genskabe brugen af Soderups fælles jord og hus til glæde og gavn for byens beboere og besøgende på tværs af alder. Projektet vil skabe et samlingssted- og værested for byens indbyggere, som kan fungere som udgangspunkt for eksisterende og nye kulturelle aktiviteter i byen.

 

Indhold i ”Kildebo-projektet”

 • Omdanne haven til æblelund og indretning af opholdsstæder

 • Nedrive det eksisterende hus og genopføre et tilsvarende bindingsværkshus, som skal fungere som formidlingsstation, opbevaringsrum, mødelokale samt huse el, vand, håndvask, arbejdsbord mv.

 • Nedrivning og genopførelse af anneks med toiletfacilitet.

 • Gadekær oprenses og brinken renovers.

 

Det er Kultur og Fritids vurdering, at projektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens målsætning om at ”Skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder”. Dels vil foreninger på mere formel vis afholde arrangementer og aktiviteter i landsbyen, dels vil indretning af æblelund og opholdsstæder medvirke til at skab attraktive rammer for uformelle møder mellem borgere i området - herunder med mulighed for sammenkomster på tværs af generationer.

 

Samme indsats understøtter målsætningen om at udvikle nye initiativer til fremme af frivilligt arbejde, hvilket er et fokuspunkt i byrådets frivillighedsstrategi. Der er tale om et godt konkret eksempel at man også i de helt små lokalsamfund kan udvikle og løfte initiativer som understøtter frivillighed.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning, da beløbet skal registreres som et kortfristet tilgodehavende.

 

Det betyder, at i det/de år hvor udlægget udbetales skal der for hvert enkelt år gives en tillægsbevilling på der svarer til udlægget, i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen vil være betinget af, at:

 

- projektet er fuldt finansieret før det påbegyndes

- der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse

- der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn (LAG-midler, Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet, A.P.Møller fonden)

- mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end tilsagnet fra LAG-midler og eksterne fonde (ej sponsormidler eller lignende)

- der kan kun ske udbetaling i takt med afholdelse af faktiske udgifter (dokumentation fra den ansvarlige for projektets gennemførelse)

- udbetalingerne kan kun medgå til betaling af de forudsatte anlægsudgifter

- udbetalingerne må ikke anvendes til drift af projektet

- der er en deadline for lånets tilbagebetaling (max. løbetid på f.eks. 2 år)

 

Ifald projektet – mod forventning - ikke fuldføres efter igangsættelsen, er der risiko en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvis - få det det udlagte beløb retur igen.

 

Øvrige konsekvenser

Relateret til arbejdet med arealoptimering ønsker Holbæk Kommune ikke at påtage sig omkostninger relateret til driften af bygningen.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3549233e33.docx
3750008e29.pdf
3746283e30.pdf
3549230e31.pdf
3549231e32.pdf
3549236e34.docx

Bilag

Tilsagnsbrev, Landdistriktspuljen
Tilsagnsbrev, Friluftsrådet.
Tilsagnsbrev, A.P. Møller fonden
Tilsagnsbrev, NaturErhvervsstyrelsen
Tilsagnsbrev, Lokale og Anlægsfonden
Tilsagnsbrev, Lokalområdernes Udviklingspulje v. Holbæk Kommune


200. Holbæk Forsyning A/S. Godkendelse af gebyrer og budget 2015 vedrørende Holbæk Affald A/S

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 

1. godkender affaldsgebyrerne for 2015

2. godkender drift- og anlægsbudget 2015 for Holbæk Affald A/S

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Forsyning A/S har fremsendt forslag til affaldsgebyrer og affaldsbudgetfor 2015 for Holbæk Affald A/S.

 

Affaldsgebyrer 2015

 

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning, baseret på de indtægter/udgifter, som er opgjort i Holbæk Forsyning A/S regnskaber. Over en årrække skal hver ordning hvile i sig selv.

 

Ordningerne omfatter:

Generel Administration Husholdning

Generel Administration Erhverv

Ordning for dagrenovation

Ordning for storskrald og haveaffald

Ordning for glas, papir og pap

Ordning for farligt affald

Genbrugspladser Husholdninger

Genbrugspladser Erhverv

 

Samlet set giver gebyrfastsættelsen for 2015 den samme omsætning som i 2014. For forskellige typiske kundesegmenter sker der dog mindre ændringer.

 

Erhvervsvirksomheder vil generelt opleve en stigning i takstniveauet, hvor det for tilmelding til genbrugspladsen vil betyde en takststigning på ca. 10 %. Ordningen for den erhvervsmæssige brug af genbrugspladserne trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Her har det i løbet af de sidste år vist sig, at antallet af kunder der er tilmeldt ordningen, ikke står mål med, hvad det koster at drive ordningen. Direktionen og bestyrelsen i Holbæk Forsyning arbejder videre på mulige alternative løsninger i 2015.

 

For en almindelig hustand vil gebyrerne blive reduceret med 3%. For en gennemsnitlig husstand vil gebyret blive på 1.947.92 kr. eks. moms. Sommerhuse vil tilsvarende opleve en reduktion på 4%, hvis helårstilmelding vælges.

 

Den største stigning i taksterne vedrører dagrenovation, hvor specielt kunder med mange  kg affald opleve en takststigning. Stigningen skyldes finansieringen af beholdere til plast/metal og vedrører kun 2015. I 2016 vil der således forventes en reduktion i taksten for dagrenovation.

 

Affaldsbudget 2015

 

 Holbæk Affald A/S budgetterer i 2015 med et overskud på driften på 3,5 mio.kr.

 

Indtægterne i 2015 er marginalt ændret med 0,1 mio. kr. i forhold til 2014. På omkostningssiden er de samlede omkostninger øget med 11,4 mio. kr. Den største post er de samlede omkostninger til beholdere af Plast/metal på 9,7 mio. kr. Ligeledes påvirker en ny fordelingsnøgle af omkostningerne fra Holbæk Service A/S budgettet med 2,3 mio. kr.

 

Samlede besparelser på dagrenovation er på 2,3 mio. kr. hvoraf hovedparten er på helårseffekt af ny kontrakt med Reno/Norden.

 

Det fastlagte investeringsprogram for 2015 på 6,2 mio. kr. er egenfinansieret, hvorved det ikke er nødvendigt at anmode om garanti. Investeringerne omhandler primært færdiggørelse af Tornved Genbrugsplads, ombygning af Tølløse Genbrugsplads samt containerkøb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3750729e35.pdf

Bilag

Budget og takst for 2015 - Holbæk Affald AS.pdf


201. Legalitetsgodkendelse af takst og budget for 2015 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for 2015 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 

1. legalitetsgodkender takster og budget for 2015 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S

 

2. bliver orienteret om takst og budget for 2015 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Spildevand A/S – Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har udfærdiget taksten for den normale vandafledning pr. m3 for 2015. Taksten bliver på 24,82 kr. ekskl. moms. Det svarer til et takstfald på 10,5 % i forhold til 2014. For kunder på tømningsordningen er taksterne for 2015 uændrede.

 

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed (spildevand + regnvand) er i 2015 fastsat til 48.141,90 kr. ekskl. moms, og tilslutningsbidrag pr. boligenhed (kun spildevand) er fastsat til 28.885,14 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 0,9 %.

 

Der er i 2014 indført trappemodel, som giver erhvervsmæssige virksomheder ret til rabat, jo større mængder de afleder. Ordningen indfases fra 2014 frem til år 2018, hvor rabatten øges fra år til år. Dette forhold lægger et pres på omsætningen for det erhvervsmæssige kundesegment og det betyder, at det er nødvendigt at vælte den tabte omsætning over på det private kundesegment. Set i dette lys, er der med virkning fra 2015 indført fast bidrag per stik på 500,00 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag opkræves per stik, hvilket er i tråd med at langt størstedelen af omkostningerne til afledning af spildevand er faste omkostninger.

 

Takstfastsættelsen for 2015 betyder overordnet, at erhvervsmæssige virksomheder vil opleve et takstfald, mens en privat kunde med lavt forbrug og med et stik vil opleve en takststigning. En privat forbruger bosiddende i lejlighed vil derimod opleve et mindre takstfald og private med et højt forbrug vil opleve uændret pris.

 

Holbæk Spildevand A/S budgetterer i 2015 med et resultat/overskud på 9,1 mio.kr. før skat.

 

De fastsatte takster og det samlede budget overholder reglerne i vandsektorloven og er indenfor rammerne af det modtagne prisloft 2015 fra Forsyningssekretariatet.

 
 

Holbæk Vand A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har udfærdiget den samlede takst for vandafgift pr. m3 for 2015. Taksten bliver på 13,78 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en stigning på 0,4 %.

Holbæk Vand A/S budgetterer i 2015 med et resultat/overskud på 0,6 mio.kr. før skat.

Den fastsatte takst og det samlede budget overholder reglerne i vandsektorloven og er indenfor rammerne af det modtagne prisloft 2015 fra Forsyningssekretariatet.

 

Jyderup Varme A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har fremsendt takst og budget for 2015 til Byrådets orientering. Budgettet for 2015 udviser et resultat/overskud før skat på 0,1 mio. kr., som resulterer i en takststigning på samlet 2,9 %.

Den varme vinter fra oktober 2013 - marts 2014 samt højere bidrag fra El-salg medfører en overdækning (kunderne har betalt for meget) i Jyderup Varme A/S ultimo 2014. Betingelserne omkring el-produktion ændrer sig markant frem mod 2018, da bidraget for at stå til rådighed, bortfalder. For at kompensere for det positive bidrag fra el-aktiviteten, er det nødvendigt allerede nu at foretage opsparing til alternativ varmekilde. Den samlede opsparing (henlæggelse) indgår i budget 2015 med 5,0 mio. kr.

 

St. Merløse Varme A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har fremsendt takst og budget for 2015 til Byrådets orientering. Budgettet for 2015 – som er fastlagt i h.t. årsregnskabsloven - udviser et resultat/underskud før skat og reguleringer på 0,4 mio. kr., som resulterer i en takstreduktion på samlet 7,9 %. Takstreduktionen kan primært henføres til en estimeret overdækning (kunderne har betalt for meget) for 2014. Overdækningen skyldes den varme vinter i halvåret oktober 2013 – marts 2014.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3749368e36.pdf
3749477e37.pdf
3749506e38.pdf
3749527e39.pdf

Bilag

Takst og budget for 2015. Holbæk Spildevand A/S. Legalitetsgodkendelse.pdf
Budget og takst for 2015 - Holbæk Vand AS. Legalitetsgodkendelse.pdf
Budget og takst for 2015 - Jyderup Varme AS. Orientering.pdf
Budget og takst for 2015 - St. Merløse Varme AS. Orientering.pdf


202. Beslutning - Pensionistrabat på Orø-færgen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. Det besluttes at indføres pensionistrabat ved sejlads med Orøfærgen i perioden 17. november 2014 til 31. januar 2015.

2. At rabatten fastsættes sådan at pensionister kan medbringe bil til samme pris som er gældende for cykler.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er udtrykt ønske om at der ydes rabat til pensionister med bil i perioden 17. november 2014 til 31. januar 2015. Det konkrete forslag og motivation herfor kan læses i vedhæftede bilag.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget forventes at være udgiftsneutralt. Se i øvrigt bilag.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt, idet udvalget noterede sig, at sagen forinden har været drøftet i KMU.
 

Referat
Sagsfremstilling

3756037e40.docx

Bilag

Notat vedr. julerabat til pensionister med Orø-færgen


203. Beslutning om Budgetrevision 3 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. budgetrevision 3 2014 tages til efterretning

 2. budgettet reduceres med 20,2 mio. kr. på baggrund af estimaterne ved budgetrevision 3 2014

 3. der gives en anlægsbevilling på samlet set 82 mio. kr. til vejbelysning

 4. udviklingspuljen på småbørnsområdet nedlægges og de 0,4 mio. kr. der er i puljen, indgår i finansieringen af de yderligere 5 mio. kr. til børneområdet som er en del af budgetaftalen for 2015-18

 5. opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 3 at blive ca. 102 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

 

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

 

En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

 

Samlet set viser budgetrevision 3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften. Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

 

Tabel 1: Totalbalance

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget 30.9.2014

Forventet regnskab 30.9.2014

Forventet afvigelse 30.9.2014

Ompla-cering

Forventet overførsel til 2015

Tillægs-bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Indtægter

-4.081,3

-4.085,4

-4.066,9

18,5

0,0

0,0

18,5

Skatter

-2.901,1

-2.901,1

-2.894,6

6,5

0,0

0,0

6,5

Tilskud og udligning

-1.180,2

-1.184,3

-1.172,3

12,0

0,0

0,0

12,0

Driftsudgifter

3.908,4

3.954,2

3.894,6

-59,6

0,0

-40,3

-19,3

- Økonomiudvalget

453,0

479,9

449,4

-30,5

3,4

-29,5

-4,4

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.190,9

1.182,9

-7,9

8,4

-16,5

0,2

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.153,1

1.165,8

12,7

0,1

5,2

7,4

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

145,0

145,2

0,2

-6,5

0,5

6,3

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

870,1

833,4

-36,7

-5,7

0,0

-31,0

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

115,3

117,9

2,6

0,4

0,0

2,2

Renter

27,7

27,7

23,7

-4,0

0,0

0,0

-4,0

Resultat af primær drift

-145,2

-103,4

-148,6

-45,1

0,0

-40,3

-4,8

Anlæg

143,8

259,9

180,5

-79,4

0,0

-41,8

-37,6

Forsyningsvirksomhed

-0,1

7,3

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat

-1,5

163,8

39,2

-124,6

0,0

-82,1

-42,4

Finansiering

-63,8

-92,7

-70,5

22,2

0,0

0,0

22,2

- Låneoptagelse

-131,4

-153,7

-119,1

34,6

0,0

0,0

34,6

- Afdrag på lån

60,4

60,4

48,0

-12,4

0,0

0,0

-12,4

- Balanceforskydninger

7,2

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat i alt

-65,2

71,1

-31,4

-102,4

0,0

-82,1

-20,2

Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 

Indtægter

Ændringen af budgettet med 18,5 mio. kr. under skat, tilskud og udligning omhandler flere modsatrettede forhold. Den væsentligste ændring vedrører beskæftigelsestilskud, hvor der er tale om endelig regulering for 2013 og midtvejsregulering for 2014. Her er der samlet set en tilbagebetaling på 15,0 mio. kr. (mindreindtægt).

 

Udover regulering af beskæftigelsestilskuddene for 2013 og 2014 er der en række ændringer vedrørende skat og en række andre reguleringer vedrørende diverse tilskud, som samlet set betyder færre indtægter på 3,5 mio. kr. (mindreindtægt).

 

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.895 mio. kr., hvilket er ca. 60 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på ca. 57 mio. kr.

 

Det samlede forventede mindreforbrug dækker over forventet ansøgning om overførsel til budget 2015 på 40,3 mio. kr. og en reduktion af budgettet med 19,3 mio. kr.

 

Uddybende bemærkninger om det samlede behov for budgetmæssige ændringer i driftsbudgettet fremgår af sagsnotat.

 

Udviklingspulje på småbørnsområdet

I 2014 er der afsat 0,4 mio. kr. til udviklingspulje på småbørnsområdet. De penge bliver lagt i kassen og vil indgå som en del af finansieringen af ”Styrket læring og trivsel af førskolebørn”, som er en del af budgetaftalen for 2015-2018.

 

Denne ændring indgår ikke i totalbalancen og er derfor en yderligere reduktion af driftsudgifterne i 2014.

 

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er estimeret til ca. 181 mio. kr., hvilket er ca. 79 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på ca. 115 mio. kr.

 

Reduktionen af det forventede forbrug på anlægsbudgettet kan sammenfattes i tre hovedpunkter. For det første vil der være en reduktion vedrørende energirenoveringer, for det andet vil der være realiserede salgsindtægter på grunde og ejendomme og for det tredje vil en række anlægsprojekter ikke nå at blive færdiggjort i 2014 hvilket betyder, at der vil være ansøgninger om overførsel til 2015.

 

Der er en anlægssag indeholdt i Budgetrevision 3, hvortil der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb. Sagen har været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø og udvalget har indstillet rådighedsbeløb frigivet. Uddybende bemærkninger fremgår af sagsnotat.

 

Øvrige forhold

Øvrige forhold omhandler renter, lånoptagelse og afdrag på lån. Uddybende bemærkninger vedrørende disse forhold fremgår af sagsnotat.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Pkt. 1 og 5 taget til efterretning.
 
Pkt. 2, 3 og 4 indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3763507e41.pdf
3763509e42.pdf
3763485e43.pdf
3751497e44.pdf
3751299e45.pdf
3751459e46.pdf
3750825e47.pdf
3751698e48.pdf
3750781e49.pdf

Bilag

Budgetrevision 3 - Notat til Økonomiudvalget
Sagsnotat - Budgetrevision 3 2014
BR_3_2014-10_ØU-UDV
BR_3_2014-20_UB-UDV
BR_3_2014-30_UV-UDV
BR_3_2014-40_UKM-UDV
BR_3_2014-50_UA-UDV.pdf
BR_3_2014-60_UKF-UDV
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3


204. Beslutning om tillægstakster vedr. afdelinger

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender fremsatte principper for fastsættelse af tillægstakster.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget vedtog den 4. juni 2014 fælles principper for opkrævning af tillægstakster.

 

Socialministeriet har efterfølgende underkendt principperne, idet tillægstaksten skal være beregnet på baggrund af de faktiske ekstra omkostninger der er, til varetagelse af socialtilsynets opgaver i forhold til det konkrete tilbud.

 

De fremtidige principper vil være at:

 • Der skal være tale om en meropgave.

 • Der skal være tale om en fysisk adskilt enhed.

 • Adskiller enheden sig indholdsmæssigt fra de øvrige dele af tilbuddet.

 

Tillægstaksten vil blive opgjort som en fast timepris, der baseres på det faktiske tidsforbrug i tilbud med flere afdelinger end 2.

 

Det vurderes, at en timepris udregnet med udgangspunkt i de direkte og indirekte udgifter vil udgøre 470 kr.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Socialtilsyn Øst er 100 % takstfinansieret, hvorfor der ikke er økonomiske konsekvenser af indstillingen.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling