UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

08-10-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-10-2014 17:00:00


PUNKTER

161. Godkendelse af dagsorden til møde den 8. oktober 2014
162. Vedtagelse af BeskæftigelsesPlan 2015
163. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri
164. Beslutning - Status på lokalplaner samt prioritering af nye lokalplaner
165. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej
166. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Sophienholm Grusgrav samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen
167. Beslutning - Vinterregulativ 2014/2015
168. Beslutning - Udbud af grunde Ridebanevej, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt
169. Beslutning - Udbud Ridebanevej 48, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt
170. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
171. Beslutning - Køb/salg af ejendomme - Lukket punkt
172. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 3. kvartal 2014
173. Beslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland
174. Orientering om status på Helhedsorienteret sagsbehandling (Kontrolgruppen)
175. Orientering om revitalisering af Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser
176. Godkendelse af mødeplan for 2015
177. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, august 2014161. Godkendelse af dagsorden til møde den 8. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 8. oktober 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling162. Vedtagelse af BeskæftigelsesPlan 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget. Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter BeskæftigelsesPlan 2015 og tager de indkomne høringssvar til efterretning

 2. Anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i byrådet.

 3. Indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at vedtage måltal indenfor rammen af budget 2015

 4. Indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til løbende at justere måltallene indenfor rammen af budget 2015, hvis prognosen for udviklingen i ledigheden ændrer sig.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i perioden marts til august i et tæt samarbejde mellem bl.a. Udvalget for Arbejdsmarkedet, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) og administrationen, herunder Arbejdsmarkedscenteret. BP skal bl.a. forholde sig til de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og de beskæftigelsespolitiske målsætninger.

 

Den overordnede beskæftigelsesstrategi


Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

 

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette også for de borgermålgrupper, der ikke er omfattet af de nationale eller lokale målsætninger. Nedenfor er BP’s nationale og lokale beskæftigelsespolitiske målsætninger gengivet:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse.

 

Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (539 personer).

 

Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, med en varighed over 52 uger begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (507 borgere).

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes.

 

Antallet af langtidsledige skal begrænses til x personer i december 2015, svt. et fald på y pct. fra december 2013 (391 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Den lokale samarbejdsgrad skal stige fra 35,2 i december 2013 til 42,0 i december 2015, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 i december 2013 til 50,0 i december 2015.

 

Lokalt mål 1: Ungeledigheden skal bekæmpes

 

Antallet af borgere på kontanthjælp eller a-dagpenge under 30 år skal begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (267 personer).

 

Lokalt mål 2: Der skal skabes flere fleksjob

 

Der skal i 2015 etableres mindst 175 fleksjobforløb

 

Lokalt mål 3: Arbejdsstyrken skal øges

 

Jobcenteret skal skabe jobs til mindst 70 førtidspensionister og styrke arbejdet med at udvikle socio-økonomiske arbejdspladser. Herunder konkret sikre, at kantinedriften på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed.

 

Det er endnu ikke muligt at fastsætte måltallene for flere af planens mål, da dette sker på baggrund af det kommunale budget og en teknisk fordeling af rammen på de enkelte ydelser og borgermålgrupper. Dette arbejde er i gang med ikke afsluttet. Målfastsættelsen sker også på baggrund af beregninger fra Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og vil derfor blive behandlet politisk af Udvalget for Arbejdsmarkedet, når disse beregninger har været mulige at foretage.

 

BP2015 er vedlagt sagen i hele sin længde. I planen er strategien for hvert enkelt mål nærmere beskrevet.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

BeskæftigelsesPlanen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget i oktober. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen bliver tilrettet i overensstemmelse hermed samt muligvis korrigeret, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Beskæftigelsesplanen har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i planen.

 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=130598)

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Arbejdsmarkedet, sag 39 af 24. juni 2014

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Udvalget drøftede BeskæftigelsesPlan 2015 og tog de indkomne høringssvar til efterretning.
 2. Udvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i byrådet.
 3. Udvalget indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at vedtage måltal indenfor rammen af budget 2015
 4. Udvalget indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til løbende at justere måltallene indenfor rammen af budget 2015, hvis prognosen for udviklingen i ledigheden ændrer sig.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3687642e1.pdf
3687637e3.pdf
3696659e2.docx

Bilag

Beskæftigelsesplan 2015 - høringsudgave.pdf
BRHS kommentarer til BP15
LBRs høringssvar til BP2015


163. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget. Byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1) Drøfter perspektiverne og indholdet af partnerskabsaftalen

2) Indstiller partnerskabsaftalen til vedtagelse i Byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er under betingelse af Byrådets godkendelse indgået en forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Holbæk Kommune.

 

Partnerskabsaftalen skal generelt bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser. En lignende aftale er under udarbejdelse i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv. Aftalen skal med kommunale briller i særlig grad medvirke til, at unge i Holbæk gennemfører en kompetencegivende uddannelse og dermed sænke antallet af unge på uddannelseshjælp.

 

Alle partnerne spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

 
 

Styrket uddannelsesvalg og bedre vejledning

Aftalen ønsker at styrke og fremme samarbejdet mellem folkeskole, UU, forældre, unge og lærere, så unge får en bedre indsigt i byggefagenes uddannelses- og jobmuligheder. Dette skal styrke både den generelle søgning mod de tekniske uddannelser, men også den unges motivation for sit uddannelsesvalg.

Gennemførsel af uddannelse

Aftalen ønsker at styrke det daglige samarbejde mellem de mange forskellige parter der er involveret i unges vej gennem uddannelse. Folkeskolen og UU styrker den unges kompetencer og motivation på vej i uddannelse, EUC Nordvestsjælland styrker fastholdelsen i grundforløbet, Dansk Byggeri styrker fastholdelsesinitiativer for unge i hovedforløb, og Arbejdsmarkedscenteret styrker mentorindsatsen overfor unge igennem hele uddannelsen.

 

Flere elev- og praktikpladser i byggefagene

Aftalen arbejder på at sikre praktikpladser til alle unge der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg. Dette gennem et forpligtende samarbejde, hvor Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland intensiverer samarbejdet for at øge antallet af elev- og praktikpladser i byggefagene.

 

Styrket efter- og videreuddannelse

Virksomhederne og Arbejdsmarkedscenteret skal i fællesskab styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse. Dette gennem løbende opkvalificering af medarbejdere gennem bl.a. jobrotation og AMU-kurser og af de ledige gennem beskæftigelsesindsatsen og den virksomhedsrettede indsats.

 

Ændrede betingelser for udbud

Indgåelse af partnerskabsaftalen vil betyde, at Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for sociale klausuler ved udbudspligtige anlægsopgaver ændres. Holbæk Kommune vil i aftaleperioden forudsætte, at Dansk Byggeri gennem den forpligtende partnerskabsaftale bidrager til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger i byggefagene. Denne forpligtelse erstatter altså de bestemmelser om uddannelsesklausuler, der ellers er beskrevet i den politisk vedtagne udbudsstrategi. Det er derfor nødvendigt at forlægge særligt dette forhold for Byrådet.

 

Partnerskabsaftalen er vedlagt sagen.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Aftalen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser

Indgåelse af partnerskabsaftalen vil betyde, at Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for sociale klausuler ved udbudspligtige anlægsopgaver ændres som beskrevet i sagsfremstillingen

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Drøftet perspektiverne og indholdet af partnerskabsaftalen.
 2. Udvalget indstiller partnerskabsaftalen til vedtagelse i Byrådet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles tiltrådt
 

Referat
Sagsfremstilling

3699662e4.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale DB final.pdf


164. Beslutning - Status på lokalplaner samt prioritering af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag i Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag i Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Klima og Miljø tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning

2. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte nye lokalplaner (jf. bilag 1)

3. Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen til administrationen i følgende planer:

a) Lokalplan for boligområde i Mørkøv (revision af gældende plangrundlag)

b) Lokalplan for campingplads i Holbæk by

c) Lokalplan for Kalvemosevej 1 i Holbæk

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Klima og Miljø får løbende forelagt en status på igangsatte lokalplaner.

 

Nye lokalplaner prioriteres på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

 

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endeligvedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

På bilag 1 fremgår det, at der kun er en ny lokalplan som skal prioriteres. Herudover er der to lokalplaner (lokalplan for campingplads i Holbæk, samt lokalplan for Kalvemosevej 1 i Holbæk) som indstilles til delegation idet, administrationen vurderer at planerne ikke er principielle.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Pkt. 1 og 2 anbefales.
Pkt. 3; kun pkt. 3a tiltrædes. Pkt. 3b og 3c tiltrædes således ikke.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet Vølundsvej, Rishøjgaard og Havnen/konkurrence prioriteres, mens lokalplaner for 12 parkeringspladser ved Rema 1000, Vipperød Bakker, Kalvemosevej 1 og Platanvej 1 udskydes til igangsættelse primo 2015.
 

Referat
Sagsfremstilling

3687522e5.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu sep 2014.pdf


165. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplanforslag 1.38 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne mindre rettelser og ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projektønske fra ejer af den eksisterende dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej 3, Holbæk. Udvidelse af dagligvarebutikken ligger inden for detailhandelsrammerne såvel i Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. Udvidelsesmuligheden er beskrevet i den eksisterende Lokalplan 1.27, der dog foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan for denne udvidelse. Da udvidelsen af butikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er der udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

 

Der er i den offentlige høring indkommet 5 høringssvar, heriblandt høringssvar fra 3 bolignaboer, samt fra Dansk Supermarked og fra rådgiver bag centerprojekt Rosen. Høringssvarene omhandler i det væsentligste parkerings- og trafikforhold, samt de afledte gener herfra. 2 af bolignaboerne ønsker parkeringen flyttet længere væk fra deres bolighaver, og foreslår, at der i stedet etableres p-kælder under butikken, som det er tilfældet ved Føtex. Dansk Supermarked foreslår ligeledes en p-kælder, under henvisning til at manglende p-pladser vil betyde, at Aldi´s kunder vil benytte eksisterende p-pladser ved Føtex.


Projektudvikler bag Aldi tilkendegiver, at krav om p-kælder vil fordyre projektet i en grad, så dette ikke vil være rentabelt, samt at kunderne foretrækker fladeparkering fremfor parkering i p-kælder.


Administrativt vurderes, at der med det foreliggende planforslag er tilstræbt en afvejning af de modstridende interesser, der forsøger at tilgodese såvel udviklerinteresser som de eksisterende boliger. Boligerne får med planforslaget lidt ekstra haverum, samt bedre afskærmning. Ideelt set var bolighaverne tillagt større areal og større afstand til ny parkering, men dette ville indebære at det samlede antal p-pladser ville blive uforholdsmæssigt lavt.


Til sagen er vedlagt et bilag med indkomne høringssvar og administrationens vurdering heraf. Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der gøres følgende mindre rettelser og tilføjelser:

- det tilføjes i § 11.4, at træ i skel mod Skolegade 26 kan nedtages

- der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse, ”Lokalplanens gennemførelse”, hvori det fastsættes, ”at der ikke under byggeperioden må ske oplag eller lign. der blokerer adgangsvejen helt eller delvis til p-areal og p-kælder ved Føtex.”


Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg kan ses på planportalen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Der er gennemført en offentlig høring og afholdt et borgermøde på Holbæk Bibliotek. Ved borgermødet blev fremsat bemærkninger fra de nærmeste naboer, der er bekymrede for de afledte miljømæssige gener, herunder primært støj, fra den med planen muliggjorte p-plads mod deres bolighaver. Behandling af de indkomne bemærkninger i den offentlige høring fremgår af vedlagte bilag, jf. endvidere ovenstående sagsfremstilling.

 

Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Et flertal bestående af V, S og O indstiller forslaget godkendt. B er imod.
 

Referat
Sagsfremstilling

3691573e6.doc

Bilag

Skema med behandling af indkomne høringssvar


166. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Sophienholm Grusgrav samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen vedtages endeligt med hovedforslaget uden ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sophienholm Grusgrav søgte i 2012 om tilladelse til indvinding af ca. 1,6 millioner m³ sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen omhandler det af Vestsjællands Amt tilladte areal, samt et tilknyttet areal mod nord og vest. Ansøgningen er begrundet i udnyttelse af restressourcen.

 

Den nuværende grusgrav ligger uden for de af Region Sjælland udpegede gravområder og interesseområder og grusgravens samlede aktivitetsperiode er mere end 10 år. Det ansøgte forudsætter derfor bla., at der vedtages et kommuneplantillæg og et tilhørende tillæg til Redegørelsen om Byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser. Sidstnævnte skyldes, at Sophienholm Grusgrav ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Kommuneplantillæg nr. 1 og Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen

På baggrund af ovenstående besluttede Byrådet på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 77) at sende Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og det tilhørende Forslag til tillæg nr. 1 til Redegørelsen for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-redegørelse) i offentlig høring. Planforslagene, der fremgår af bilagene til den ovennævnte dagsorden, muliggør udnyttelse af restressourcen af sten og grus i Sophienholm Grusgrav.

 

Planforslagene indeholder både et hovedforslag og et alternativ, der kun adskiller sig fra hinanden i forhold til størrelsen på det fremtidige graveområde i Sophienholm Grusgrav. Hovedforslaget udlægger et graveområde på ca. 19,9 ha., mens alternativet udlægger et graveområde på ca. 22,8 ha., se bilag nr. 1.

 

Det er afgørende, at planforslagene bliver vedtaget endeligt med enten hovedforslaget eller alternativet. Ellers bliver det tvetydigt i de vedtagne planer, hvad der er det fremtidige graveområde i Sophienholm Grusgrav.

 

Administrationen anbefaler, at de to planforslag bliver vedtaget endeligt med hovedforslaget, dvs. det mindste graveområde. Dette skyldes en vurdering om, at alternativet i modsætning til hovedforslaget vil medføre betydelige landskabsmæssige konsekvenser.

 

Administrationen vurderer desuden, at der ikke skal ske yderligere, indholdsmæssige ændringer af de to planforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse.

 

Sammenfattende miljøredegørelse

I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 1. Redegørelsen, der fremgår af bilag nr. 2, vil blive offentliggjort sammen med det endeligt vedtagne Kommuneplantillæg nr. 1.

 

Færdigbehandling af VVM-redegørelse og råstoftilladelse

Regionerne har fra den 1. juli 2014 overtaget myndighedsrollen på råstofindvinding. Det er således Region Sjælland, der skal færdigbehandle den VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) og det udkast til råstoftilladelse, som Byrådet også besluttede at sende i offentlig høring på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 77).

 

Region Sjælland har skriftligt bekræftet, at regionen er indstillet på at udstede råstoftilladelse til graveområdet for hovedforslaget i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til tillæg nr. 1 til Redegørelsen for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Fortsat råstofindvinding i planområdet vil medføre landskabelige forandringer. Det vil derfor fremgå af efterbehandlingsplanen, der er et bilag til råstoftilladelsen, at grusgraven efter endt råstofindvinding skal tilpasses omgivelserne.


Høring

Under den offentlige høring blev der d. 16. juni afholdt borgermøde på Maglesø Traktørsted med deltagelse af ca. 15 personer. Der var interesse for det fortsatte gravearbejde i området. Væsentligste betænkeligheder var omkring trafikale forhold og vejvedligeholdelse.

 

Under den offentlige høring blev der indsendt ét høringssvar til det offentliggjorte udkast til råstoftilladelse. Høringssvaret vedrørte ikke nogen af de øvrige, offentliggjorte dokumenter. Høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

LBK 587 af 27. maj 2013. Lov om Planlægning

LBK 939 af 3. juli 2013. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

BEK 1654 af 27. december 2013. Bekentgørelse af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

LBK 657 af 27. maj 2013. Lov om råstoffer.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3690364e7.pdf
3682786e8.pdf
3682794e9.pdf

Bilag

Hovedforslag og alternativ
Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 1.pdf
Behandling af høringssvar til den nye planlægning for Sophienholm Grusgrav samt redaktionelle ændringer ved endelig vedtagelse.pdf


167. Beslutning - Vinterregulativ 2014/2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2014/2015 bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal i henhold til "bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse. Vinterregulativet er forsættelse af principper vedtaget i tidligere regulativ 2013/2014 godkendt i byrådet den 11. september 2013.

 

Veje:

· Klasse A veje holdes farbare alle ugens dage hele døgnet

· Klasse B veje holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00

· Klasse C veje holdes farbare mellem kl. 09.00 og 22.00 på betingelse af, at klasse A og B veje er farbare. Ryddes dog ikke i weekender og på helligdage. Det må forventes, at der kan forekomme forsinkelser ved snefald på klasse C veje

· Klasse D veje holdes farbare inden for normal arbejdstid man-tors. kl. 7.00 og kl. 15.00, fredag mellem kl. 7.00 og kl. 12.00 og ikke i weekenden, på betingelse af at klasse A, B og C-veje er farbare. Der må forventes en del forsinkelse efter snefald

· Klasse E veje - offentlige veje uden kommunal saltning/snerydning

· Klasse F veje private fællesveje – grundejerforpligtelse

 

Stier:

· Klasse 1 stier holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00

· Klasse 2 stier holdes farbare inden for normal arbejdstid man-tors. kl. 7.00 og kl. 15.00, fredag mellem kl. 7.00 og kl. 12.00 og ikke i weekenden, på betingelse af at klasse 1 stier er farbare

· Klasse 3 stier offentlige interne stier uden kommunal saltning/snerydning (ofte grundejerforpligtelser)

· Klasse 4 stier offentlige grusstier stier uden kommunal saltning/snerydning

 

Kriterierne for busplanens indarbejdelse i vinterplanen sker på følgende principper:

Ordinære busruter og skolebusser placeres minimum i klasse B.

 

Nye veje/stier:

· Stationsvej, Vipperød – forlængelsen indplaceres som klasse B

· Asmindrupvej, Vipperød – Stitunnel under banen indplaceres som klasse 1

· Tølløsevej, Tølløse – Gangtunnel under banen indplaceres som klasse 2

· Hjortholmvej, Tølløse – Pendlerparkering indplaceres som klasse B

 

Ovennævnte ændringer giver følgende samlede antal km på de enkelte vinterklasser:

· Klasse A – ca. 138 km

· Klasse B – ca. 346 km

· Klasse C – ca. 217 km

· Klasse D – ca. 108 km

· Klasse E – ca. 63 km

 
 

Stier:

· Klasse 1 – ca. 88 km

· Klasse 2 – ca. 17 km

 
 

Udførelse

Rydning af sne i Holbæk Kommune foretages traditionelt af Vej og Park. Udvalget for Klima og Miljø har tidligere ønsket at private udbydere på forsøgsbasis får mulighed for at stå for snerydningen i St. Merløse, Mørkøv og Tuse Næs. Der fremlægges på møde i oktober forslag til proces herfor.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Funktion 2.28.14 Vintertjeneste

 

Forbrug pr. 21. august 2014 er 5,087 mio. kr. svarende til 41% af budgettet

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”

 

Regulativet er sendt til politiets orientering.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt, idet C veje ryddes fra kl. 7.00 og D veje fra kl. 9.00.
 

Sagsfremstilling
Referat

3673914e11.pdf
3604398e10.doc
3673857e12.pdf
3673874e13.pdf
3673875e14.pdf
3673876e15.pdf
3673877e16.pdf
3673878e17.pdf
3673879e18.pdf
3673880e19.pdf
3673881e20.pdf
3673882e21.pdf
3673883e22.pdf
3673884e23.pdf
3673873e24.pdf
3673872e25.pdf
3673866e26.pdf

Bilag

Kommuneveje - Holbæk kommune
Regulativ 2014/2015
Stikort - Holbæk kommune
Stikort Kirke Eskilstrup
Stikort Mørkøv
Stikort Sdr Jernløse
Stikort Store Merløse
Stikort Svinninge
Stikort Tuse-Gl Hagested
Stikort Tølløse
Stikort Udby
Stikort Ugerløse
Stikort Undløse
Stikort Vipperød og Ågerup
Stikort Jyderup
Stikort Holbæk
Stikort Gislinge og Kundby


168. Beslutning - Udbud af grunde Ridebanevej, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 
169. Beslutning - Udbud Ridebanevej 48, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 
170. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 
171. Beslutning - Køb/salg af ejendomme - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 
172. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 3. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. at der i 3. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 4.116.000 kr. eks. moms samt 2.401.000 kr. som er momsfrit. I alt 6.517.000 kr.

 2. at der i 3. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Køb og salg 3. kvartal 2014

Center for Ejendomme foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. juli til 30. september 2014 er der solgt følgende:

Torpet, Holbæk – 1 parcelhusgrund

Guldhalevej, Holbæk – 1 areal til rækkehuse

Auroravej, Holbæk – 2 parcelhusgrunde

Industrivej 12, Tølløse – 1 ejendom

Platanvej 4a & b, Holbæk – 1 ejendom

Åvej 1, St. Merløse – 1 ejendom

 
 

Der er pr. 30. september 2014 følgende salgsmuligheder:

 • 13 ejendomme sat til salg for i alt 23.906.000 kr.

 • 56 parcelhusgrunde til salg for i alt 15.524.000 kr. eks. moms

 • 28.077 m2 erhvervsarealer til salg for i alt 4.465.525 kr.

 • 2 storparcel til boligformål til salg for i alt 7.500.000 kr.

 • 4 erhvervsarealer til salg for i alt 17.249.530 kr.

 
 

Køb og salg i alt 2014

  

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Total 2014

Solgt

7.876.000

13.193.488

6.517.000

27.586.488

Købt

0

0

0

 
 

Sammenligning af salgssummer mellem år

Efter ønske fra ØU ændredes opgørelsen af salgssummer ved årsskiftet. Salgssummerne blev tidligere opgjort uden moms. Fra årsskiftet 2014 er salgssummerne opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det betyder, at det ikke er muligt at sammenligne salgssummerne før/efter årsskiftet 2013/2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling173. Beslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Økonomiudvalget

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller at:

 • Det godkendes, at arbejdet med at etablere et politisk beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest muligt samt i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan

 • Principperne for etableringen af det fælleskommunale beredskab godkendes

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formål

På baggrund af blandt andet økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening skal der i Byrådet/Kommunalbestyrelsen træffes beslutning om etablering af et fælleskommunalt Beredskab for de vestsjællandske kommuner. Nærværende sag rummer således et forslag til et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, som skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab.

 

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i sagens natur vil være en lang række forhold, der vanskeligt vil kunne træffes beslutning om på nuværende tidspunkt, idet det beror på nærmere analyser og undersøgelser, som netop skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners Beredskaber.

 

Baggrund

Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016. Allerede tidligere på året har der været gennemført drøftelser mellem de vestsjællandske kommuner om mulighederne for etablering af et fælles Beredskab, og der er i den forbindelse blandt andet gennemført en kortlægning af beredskabsområdet i de respektive kommuner.

 

Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber.

 

KKR Sjælland har på både juni- og september-møderne drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette blandt andet med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab og derved ikke lades alene tilbage. På den baggrund drøftede KKR Sjælland på sit møde den 9. september 2014, to forskellige modeller for hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med tre beredskabsområder - og i den anden (B2) med fire beredskabsområder. Forskellen på de to modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende;

 

"KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne.

 

I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage.

På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler."

 

Det følger således af den af KKR anbefalede model, at der lægges op til etablering af et beredskabsområde, bestående af Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Lejre og Slagelse kommuner, hvilket giver mulighed for at arbejdet med at etablere det fornødne beslutningsgrundlag for etablering af det fælleskommunale beredskab i de vestsjællandske kommuner nu kan igangsættes.

 

Det skal bemærkes, at Lejre Kommune tager endelig stilling til om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner den 27. oktober. Lejre Kommune har tidligere orienteret sig mod et samarbejde med de vestsjællandske kommuner, hvilket også er oplyst i sagsfremstillingen til KKR, og bekræftes af foreløbige tilbagemeldinger fra Lejre Kommune. Det forudsættes derfor i denne sagsfremstilling, at Lejre Kommune deltager i samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner.  

 

Som en del af principbeslutningen om igangsætning af det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner vedlægges som bilag et forslag til grundlæggende principper for arbejdet. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten.

 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive hvilke konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3722108e27.pdf
3722103e28.pdf

Bilag

Bilag. Forslag_til_principper_fælleskommunalt_Beredskab_p.pdf
Bilag. Forslag_til_faseplan_administrativ_Beredskab


174. Orientering om status på Helhedsorienteret sagsbehandling (Kontrolgruppen)

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Økonomiudvalget

 1. tager orientering om status på kontrolarbejdet 1. halvår 2014 til efterretning

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den landspolitiske holdning til sociale ydelser er, at disse ikke må udbetales til andre borgere, end dem, som er berettiget til at modtage dem.

 

Holbæk Kommune ønsker i tråd med dette at sikre, at de sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen.

 

Derfor besluttede byrådet i 2009 at nedsætte Kontrolgruppen, som har til opgave at foretage kontrol af sager, hvor der er mistanke om, at borgeren modtager uberettigede ydelser. Kontrolgruppen kendes også som HOS-gruppen, der står for helhedsorienteret sagsbehandling.

 

Ydelsesafdelingerne og Udbetaling Danmark har på hver deres myndighedsområder særligt fokus på at sikre korrekt information og vejledning om regler og pligter i forbindelse med ansøgning og bevilling af de sociale ydelser. I samarbejde med dem forebygger, kontrollerer og hindrer Kontrolgruppen socialt bedrageri.

 

Halvårlig redegørelse for kontrolområdet

Arbejdsmarkedscenter Holbæk udarbejder to redegørelser årligt. Redegørelsen i oktober måned er en kortere status på første halvdel af året, mens redegørelsen i februar/marts omhandler det samlede (forudgående) år.

 

Redegørelsen om status på kontrolområdet første halvår 2014 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Heraf fremgår det blandt andet:

 
 • Området socialt bedrageri har fortsat stor bevågenhed, omend medierne ikke omtaler det i samme omfang som i tidligere år. Dette er også slået igennem i Holbæk


  Kommune, hvor der i 2014 ikke er brugt uforholdsmæssig meget tid på enkeltsager.

 • Kontrolgruppen har i første halvår af 2014, i lighed med tidligere år, modtaget i gennemsnit 4 anmeldelser pr. uge.

 • Kontrolgruppen har i første halvår af 2014 haft 247 sager, hvoraf 60 er afsluttet med resultat. Det foreløbige resultat for 2014 udgør en kommunal andel på kr. 1.935.156,00 på årsbasis. Heraf udgør indsatsen vedrørende borgere uden fast bopæl kr. 951.871,-.

 • Sager fra Holbæk behandlet i Udbetaling Danmark beløber sig for årets 2 første kvartaler til kr. 198.177,-.

 • I 2013 etablerede Kommunernes Landsforening et partnerskab med deltagelse af udvalgte kommuner, herunder Arbejdsmarkedscenter Holbæk. En arbejdsgruppe under partnerskabet skal bl.a. se på området socialt bedrageri og fejludbetalinger.

 • Det igangsatte arbejde bliver nu færdiggjort i regi af det daglige samarbejde mellem SKAT, Udbetaling Danmark og kommunerne. Konkret skal arbejdsgruppen fastlægge og definere rammer for, hvornår et krav fra en borger kan anses for at være bevidst snyd. Desuden skal arbejdsgruppen fastlægge rammerne for kommunernes behov for bistand til udsøgninger fra SKAT’s IT-systemer.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Taget af. Behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.
 

Referat
Sagsfremstilling

3717318e29.pdf

Bilag

Status på helhedsorienteret sagsbehandling 1. halvår 2014


175. Orientering om revitalisering af Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Sagen behandles i Økonomiudvalget

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget

 
 1. tager orientering om den nye strategi for brugerundersøgelser til efterretning, herunder annullering af de nuværende tidsplaner for brugerundersøgelser

 2. tager til efterretning, at Demokratieksperimentariet drøfter, hvordan brugerundersøgelser kan understøtte dialogen med borgerne og det bredere demokrati

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Direktionen har besluttet en ny strategi for brugerundersøgelser, som understøtter arbejdet i Demokratieksperimentariet. Strategien gør det muligt at gennemføre brugerundersøgelser hyppigere og nemmere. Strategien lægger op til, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.

 

I den forbindelse annulleres de nuværende tidsplaner for brugerundersøgelser. Dermed får de politiske udvalg frihed til at beslutte en ny tidsplan for, hvornår hvilke brugerundersøgelser skal gennemføres, så det passer sammen med udvalgenes øvrige arbejde med udvikling af kerneopgaver og politikker.

 

Demokratieksperimentariet drøfter på deres møde den 28. oktober, hvordan brugerundersøgelser konkret kan være med til at understøtte dialogen med borgerne og det bredere demokrati. I november og december skal de stående udvalg og økonomiudvalget beslutte ny tidsplan for brugerundersøgelser på deres forskellige udvalgsområder. Demokratieksperimentariet vil bidrage til, at der i 2015 sker en opsamling og deling af erfaringerne med hyppigere og mere systematisk brug af brugerundersøgelser.

 

Hovedelementer i strategi for brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser er et redskab, som på flere måder kan hjælpe byrådet med et styrket politisk lederskab. Brugerundersøgelser kan være med til at:

 
 • Sætte borgeren i centrum – brugerundersøgelser kan give byrådet konkret viden om borgernes og virksomhedernes ønsker og behov til brug for fx udvikling af kerneopgaverne

 • Sikre fokus på effekt – brugerundersøgelser kan bruges som én af flere måder til at måle og dokumentere, hvordan brugerne oplever resultater og effekt af byrådets mål og politikker

 • Sikre repræsentativitet og understøtte det bredere demokrati – ved at anvende brugerundersøgelser er der ikke fokus på enkeltsager, men derimod et bredere billede af borgernes og virksomhedernes oplevelser af kommunens opgaveløsning

 • Have fokus på forenkling og tillid – en let gennemførlig brugerundersøgelse kan (måske/nogle steder) erstatte andre former for dokumentation og samtidig blive oplevet som mere meningsfuld for borgere, medarbejdere og ledere

 

Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor:

 

1) Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hvert 2. år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO, samt hjemmepleje. Konceptet gør det muligt at sammenligne Holbæk Kommune med andre kommuner. (Dette spor indgik også i den gamle strategi for brugerundersøgelser)

2) Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er tale om mini-brugerundersøgelser med kun fem spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter, hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.

3) Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet er under udvikling og planlægges at være klar i 1. kvartal 2015. Det forventes at blive et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed mv.). Økonomiudvalget samler byrådets bestillinger af undersøgelser til borgerpanelet.

 

Strategiens hovedelementer er uddybet i vedlagte bilag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

Konsekvenser ved at annullere tidsplaner

I februar 2013 blev Økonomiudvalget og de stående udvalg orienteret om forventet tidsplan for brugerundersøgelser på deres respektive områder. I princippet følger der ingen konsekvenser ved at annullere disse tidsplaner. Udvalgene skal til november beslutte en ny tidsplan og har her mulighed for at beslutte at arbejde videre med den nuværende tidsplan. Ved annulleringen af nuværende tidsplan, skal udvalgene dog være opmærksomme på at orientere om beslutningen, hvis der er interessenter, der forventer at de angivne undersøgelser gennemføres.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3723890e30.pdf

Bilag

Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser 02102014.pdf


176. Godkendelse af mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget godkender mødeplan for 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget mødes i kommunens administrationsbygning på følgende tidspunkter:

 • Tirsdag d. 13. januar 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 4. februar 2015, kl. 14-18

 • Tirsdag d. 3. marts 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 8. april 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 6. maj 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 10. juni 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 5. august 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 26. august 2015, kl. 14-16 (1. behandling af budget)

 • Onsdag d. 2. september 2015, kl. 14-17

 • Onsdag d. 30. september 2015, kl. 14-18 (2. behandling af budget)

 • Onsdag d. 7. oktober 2015, kl. 14-17

 • Tirsdag d. 3. november 2015, kl. 14-18

 • Onsdag d. 2. december 2015, kl. 14-18

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e31.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


177. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, august 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2014 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ledigheden for de forsikrede ledige er yderligere faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 21 mio. kr.

 

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr., er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

 

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 58 mio. kr.

 

Forventningen til regnskabsresultatet bærer fortsat præg af sikker drift.

 

Anlæg

Anlægsudgifterne er estimeret til 186 mio. kr., hvilket er ca. 65 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på ca. 115 mio. kr.

 

I tabel 1 vises forventningen til det samlede regnskabsresultat med udgangspunkt i estimaterne ved udgangen af august måned.

 

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget pr. 31.8.2014

Forventet regnskab pr. 31.8.2014

Forventet afvigelse pr. 31.8.2014

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter

-4.081,3

-4.085,4

-4.071,2

14,2

Skatter

-2.901,1

-2.901,1

-2.896,5

4,6

Tilskud og udligning

-1.180,2

-1.184,3

-1.174,6

9,7

Driftsudgifter

3.908,4

3.954,4

3.933,3

-21,2

- Økonomiudvalget

453,0

479,9

476,6

-3,2

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.190,8

1.186,6

-4,2

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.153,1

1.160,5

7,4

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

145,1

153,8

8,7

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

870,1

840,3

-29,8

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

115,4

115,4

0,0

Renter

27,7

27,7

23,7

-4,0

Strukturel balance

-145,2

-103,3

-114,2

-10,9

Anlæg

143,8

251,1

186,4

-64,7

Forsyningsvirksomhed

-0,1

7,3

7,3

0,0

Resultat

-1,4

155,1

79,5

-75,6

Finansiering

-63,8

-84,0

-65,8

18,2

- Låneoptagelse

-131,4

-153,7

-122,4

31,3

- Afdrag på lån

60,4

60,4

48,0

-12,4

- Balanceforskydninger

7,2

9,3

8,5

-0,7

Resultat i alt

-65,2

71,1

13,7

-57,5

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3715471e32.pdf
3698410e33.pdf
3700639e34.pdf
3703325e35.pdf
3698638e36.pdf
3699411e37.pdf
3698644e38.pdf

Bilag

Notat ØA-08 til Økonomiudvalget- august 2014
ØA_08_2014-10_ØU-UDV.pdf
ØA_08_2014-20_UB-UDV
ØA_08_2014-30_UV-UDV
ØA_08_2014-40_UKM-UDV.pdf
ØA_08_2014-50_UAM-UDV.pdf
ØA_08_2014-60_UKF-UDV.pdf