UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-09-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-09-2014 18:00:00


PUNKTER

138. Godkendelse af dagsorden til møde den 3. september 2014
139. Beslutning af konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl.
140. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen
141. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger
142. Godkende lån og huslejestigning i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup
143. Beslutning vedrørende udbud - Lukket punkt
144. Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands Afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse
145. Oplæg til oprettelse af Integrationsråd
146. Beslutning om regnskab og beretning for 2013
147. Beslutning om styrende princip for ny administrativ organisering
148. Godkendelseaf salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
149. Opkrævnings- og gebyrpolitik for Holbæk kommune
150. Restanceudvikling i Holbæk kommune
151. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til omlægninger af dagplejepladser
152. Beslutning om ekspropriation til sikring af Holbæk Forsynings vandforsyningssikkerhed
153. Beslutning om byggesagsbehandling uden gebyr
154. Beslutning - Færdiggørelse af byggemodninger 2014
155. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsynings-selskab.
156. Orientering til Økonomiudvalget den 3. september 2014138. Godkendelse af dagsorden til møde den 3. september 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling139. Beslutning af konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. indstiller til byrådet, at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion til ældre på plejecentre m.fl. med udgangspunkt i scenarie 1 uden lokalitetskrav.

 

Scenarie 1

Uden lokalitetskrav:

Scenarie 2

Med lokalitetskrav – forpagtningsaftale:

I dette scenarie får markedet mulighed for at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at producere i kommunens køkkenfaciliteter, eller om der er eventuelle stordriftsfordele ved at benytte virksomhedens egne faciliteter. På den måde sikrer Holbæk Kommune sig, at de indkomne tilbud tager udgangspunkt i den mest effektive produktionsform.

 

Kontrolbud fra kommunens eget produktionskøkken skal i dette scenarie udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende produktionsforhold. Sundhed og Ældre vurderer, at kommunens kontrolbud sandsynligvis ikke vil være konkurrencedygtig på prisen, da kommunens nuværende produktionsfaciliteter ikke er optimale i forhold til den udbudte opgaveportefølje.

Madproduktionen udbydes med det specifikke krav, at opgaven skal udføres i kommunens nuværende køkkenfaciliteter. Udbuddet skal således indeholde en forpagtningskontrakt.

 

Det vurderes, at kravet om at de nuværende køkkenfaciliteter skal anvendes som produktionssted for den kommende madproduktion, vil formindske de eventuelle stordriftspotentialer, der ligger i at centralisere produktionen jf. ovenstående. Derudover vurderes det, at de store leverandører på markedet ikke vil være interesserede i at drive kommunens produktionskøkkener, hvilket må antages at få betydning for konkurrencesituationen ved et udbud under dette scenarie.

 

Kommunens kontrolbud, samt evt. tilbud fra private virksomheder, skal i dette scenarie udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende produktionsfaciliteter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne besluttede den 2. april 2013, at der skulle foretages en konkret vurdering af om kommunens madproduktion til plejecentrene m.fl. egner sig til at blive konkurrenceudsat.

 

Udvalget for Voksne besluttede den 26. maj 2014, at materialet blev tilpasset, og sendt i høring.

 

Potentialeafklaringen har nu været i høring og høringssvar samt udtalelser er vedlagt som bilag.

 

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at Holbæk Kommunes madservice til ældre i plejeboliger og caféer er udbudsegnet. Der er virksomheder, som vil være interesserede i at byde på opgaven og dermed vil det være muligt at lave konkurrence på pris og kvalitet.

 

Hvis kommunens madservice til plejeboliger og caféer konkurrenceudsættes, anbefales det, at dette sker med udgangspunkt i scenarie 1 (nuværende produktionsform uden lokalitetskrav).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Et flertal af Voksenudvalget indstiller til byrådet, at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion til ældre på plejecentre m.fl. med udgangspunkt i scenarie 1 uden lokalitetskrav (A, O og V)
 
Leif Juhl ønsker ikke at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3652215e1.docx
3652185e2.docx
3652181e3.docx
3652502e4.docx
3657115e5.docx

Bilag

Høringssvar Ældreråd vedr. potentialeafklaring
Udtalelse fra det lokale MED-udvalg
Kommentarer til potentialeafklaring fra personalet i produktionskøkkenet
Sundhed og Ældres kommentarer til høringsvar samt udtalelser
Høringssvar Handicapråd 12.august 2014


140. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet:

 
 1. tager den midlertidige evaluering til efterretning.

 2. godkender at hjerneskadeprojektet sættes i drift efter projektperiodens udløb og finansieres i budget 2015.

 3. godkender at hjerneskadeindsatsen udvides til at omfatte borgere over 65 år.

 4. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2012 fik Holbæk Kommune bevilget 1.830.000 kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et 3-årigt projekt til at styrke indsatsen for borgere fra 18 til 65 år med erhvervet hjerneskade. Projektet blev forankret i Sundhedsafdelingen og udløber ved udgangen af 2014.

 

Projektet har overordnet i perioden vist, at der er et stort behov for at øge fagligheden og sikre en koordineret indsats for borgere med erhvervet hjerneskade, - og at en faglig vurdering og hurtig indsats tidligt i forløbet er afgørende for et godt resultat af rehabiliteringen. En indsats for en borger kan fx meget ofte involvere både socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, genoptræningen og hjemmeplejen.

 

Projektet har også vist, at der fortsat er behov for at styrke og koordinere indsatsen, fordi borgerne har forskelligt behov og hyppigheden ikke er høj for de enkelte typer af hjerneskade. Borgernes livssituation og nære omgivelser vil ofte blive stærkt påvirket – og kontakten med mange indgange i vores organisation ikke optimal.

 

Projektet er undervejs blevet tilrettet. I den indledende fase var indsatsen baseret på én hjerneskadekoordinator, som havde kontakten til borgeren. Projektet viste dog, at indsatsen var for sårbar og ikke kunne dækkes af en og samme person. Det blev derfor ændret til en funktion som hjerneskaderådgiver, som nu bistår afdelingerne med at udarbejde og gennemføre et koordineret rehabiliteringsforløb. En ændring, som også svarer til tankerne i omstillingsprojektet ”Aktiv hele livet” under Holbæk i Fællesskab.

 

Projektperioden har derudover vist, at der også er behov for at styrke indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade over 65 år, da denne målgruppe på tilsvarende måde har stort behov for at få et koordineret forløb i deres rehabilitering frem for en række enkelt indsatser.

 

Den 3-årige projektperiode har ikke været tilstrækkelig til at påvise den økonomiske effekt. Egedal Kommune, der gennem en længere periode haft erfaring med en systematisk hjerneskadeindsats, kan påvise en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 128.000 kr. pr. år til sociale ydelse, overførsler i arbejdsmarkedsområdet og hjemmepleje.

 

Dette skal sammenlignes med, at Holbæk Kommune årligt har 83 nye borgere med behov for hjerneskaderehabilitering.

 

Det anbefales derfor, at hjerneskaderådgiveren fortsætter efter projektets udløb og forankres i Center for Specialundervisning (CSU) hvor en del kommunens neurofaglige indsats i forvejen findes. Samtidig foreslås det at udvide rådgivningsfunktionen til også at omfatte borgere over 65 år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udgiften til hjerneskaderådgiveren er på 0,6 mio. årligt, inklusiv øvrige personaleudgifter og foreslås finansieret ligeligt i en fordeling mellem Arbejdsmarkedsområdet, Socialområdet og Sundheds- og ældreområdet for budget 2015 og frem.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingerne godkendt.
 
Voksenudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3661672e6.docx

Bilag

Midlertidig evaluering af hjerneskadeindsatsen


141. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. der indgås en aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger i Holbæk, primært til unge under 30 år.  At matr. nr. 1 agn og del af matr. nr. 1 nz Ladegården udstykkes og sælges til Lejerbo. Arealet er beliggende på adressen Slotshaven 3P, Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger i Holbæk, primært til unge under 30 år.

 

Boligerne opføres på matr. nr. 1 agn og del af matr. nr. 1 nz Ladegården som udstykkes og sælges til Lejerbo. Arealet er beliggende på adressen Slotshaven 3P, Holbæk.

 

Boligerne tænkes primært udlejet til uddannelsesparate unge som er på uddannelseshjælp. Det aftales med Lejerbo at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til boligerne.

 

Boligerne i Lejerbos projekt ”Startbo” er 1-rums boliger på netto 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen inkl. forbrug udgør 3.000 kr. pr. måned.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Opførelsen af de 40 almene boliger er udgiftsneutral for Holbæk Kommune.

 

Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Voksenudvalget anmodede i mødet den 28. april 2014 administrationen om at undersøge muligheder og komme med oplæg om:

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling142. Godkende lån og huslejestigning i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Vestsjællands Almene Boligselskab får tilladelse til at optage et realkreditlån på 4.473.000 kr. til renovering af afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup samt, at den afledte huslejestigning godkendes.

 2. Administrationen får bemyndigelse til, at godkende huslejestigninger i almene boliger i forbindelse med låneoptagelse hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, når afdelingsmødet har godkendt huslejestigningen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det godkendes, at:

 

- Vestsjællands Almene Boligselskab optager et realkreditlån i afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup på 4.473.000 kr. til renovering af facader, læmure, og carporte samt udskiftning af tage, efterisolering og nye kedler.

- Den afledte huslejestigning jævnfør nedenstående godkendes.

- Administrationen får bemyndigelse til at godkende huslejestigninger i almene boliger, i forbindelse med låneoptagelser hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, når afdelingsmødet har godkendt huslejestigningen. Derved kan sagsgangen forenkles.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde, den 22. maj 2014, godkendt renoveringen og den afledte huslejestigning.

 

Huslejestigninger:

Boligstørrelse 53,7 m2 stigning 440 kr. pr. måned svarende til 13,84 %

Boligstørrelse 110,8 m2 stigning 907 kr. pr. måned svarende til 19,16 %

Boligstørrelse 127,8 m2 stigning 1.046 kr. pr. måned svarende til 20,0 %

 

Boligselskabet forventer, at den samlede huslejestigning bliver væsentlig mindre, idet der forventes besparelse på forbrug af varme på henholdsvis 100 kr., 350 kr. og 370 kr. pr. måned.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Da der ikke kræves kommunegaranti for lånet har låneoptagelsen ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven § 29.

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger

12. marts 2014: Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling143. Beslutning vedrørende udbud - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Et flertal af Voksenudvalget (A, O og V) indstiller, at:
 
1.         hjemmeplejeområde Øst genudbydes.
2.         genudbud gennemføres med kontrolberegning.
 
Leif Juhl indstiller, at hjemmeplejeområde Øst hjemtages til kommunens drift.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Et flertal bestående af V, O, B og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt, jf. Voksenudvalgets beslutning.
 
Et mindretal bestående af A, indstiller den alternative indstilling tiltrådt.
 
144. Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands Afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Boligselskabet Sjælland får tilladelse til at optage et realkreditlån på 3.434.000 kr. til renovering af afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse, at der stilles kommunegaranti for 72,51 procent af lånet samt, at den afledte huslejestigning godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det godkendes at:

 

- Boligselskabet optager et realkreditlån i afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse på 3.434.000 kr. til renovering af tag, døre, vinduer og installationer.

- Der stilles kommunegaranti for 72,51 procent af realkreditlånet, svarende til 2.490.000 kr.

- Den afledte huslejestigning på ca. 18,91 procent svarende til 1.085 kr. pr. måned godkendes.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde, den 15. maj 2014, godkendt renoveringen og den afledte huslejestigning.

 

Huslejen stiger gennemsnitlig fra 5.743 kr. pr. måned til gennemsnitlig 6.828 kr. pr. måned for en bolig på 91 kvadratmeter i et rækkehusbyggeri i to plan.

 

Voksenudvalget godkendte i sit møde den 23.juni 2014, at indstille låneoptagelsen og huslejestigningen samt en kommunegaranti på 25,98 procent til godkendelse, svarende til 892.000 kr.

 

Da boligselskabet efterfølgende har ansøgt realkreditinstituttet om at få udbetalt realkreditlån på 1.598.000 kr. til udskiftning af køkkener i ejendommen, kræver realkreditinstituttet at der skal stilles en større kommunegaranti for lånet til renovering af tag, døre, vinduer og installationer.

 

Lån til udskiftning af køkkener blev godkendt af byrådet den 20. februar 2013. Der stilles ikke kommunegaranti for dette lån.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Realkreditinstituttet kræver kommunegaranti for den del af realkreditlånet på 3.434.000 kr. som ligger ud over 60 procent af ejendommens værdi, her 72,51 procent svarende til 2.490.000 kr.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens lånerammer.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 29 og § 98.

 

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger

23.juni 2014 – Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse.

 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling145. Oplæg til oprettelse af Integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at byrådet:

 1. godkender det fremlagte kommissorium for Integrationsråd i Holbæk kommune

 2. træffer beslutning om hvilke personer fra byrådet, som skal sidde i Integrationsrådet

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014, at der skal etableres et Integrationsråd i Holbæk kommune.

 

Integrationsrådet vil politisk referere til Arbejdsmarkedsudvalget mens det administrativt skal forankres i Socialcentret.

 

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver blandt andet Integrationsrådets ansvarsområder, samt bemanding af rådet (herunder hvordan medlemmerne af rådet skal udpeges). Der lægges op til, at byrådet har to repræsentanter i Integrationsrådet.

 

Når Integrationsrådet er etableret, vil Socialcentret invitere både Integrationsråd og Arbejdsmarkedsudvalget til dialog omkring udarbejdelse af en integrationsstrategi.

 

Når medlemmerne af Integrationsrådet er fundet, vil Arbejdsmarkedsudvalget blive orienteret herom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i henholdsvis 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal blandt andet dække transportudgifter for rådets medlemmer og mødeforplejning samt mulige aktiviteter, som rådet ønsker at igangsætte.

 

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt, idet evalueringen sker med udgangen af 2015.
 

Referat
Sagsfremstilling

3656519e7.docx

Bilag

Bilag: Kommissorium for Integrationsråd


146. Beslutning om regnskab og beretning for 2013

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2013 godkendes

 2. Revisionens beretning for 2013 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2013.

 

BDO Kommunernes Revision har den 14.08.2014 afgivet den afsluttende beretning for 2013. Beretningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer 18.08.2014.

 

Revisionens årsberetning for 2013 vedhæftes i sin helhed.

 

I beretningens afsnit 1 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 1.5.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Regnskabsafdelingen vil foretage tilretning vedr. de ikke-korrigerede forhold samt følge op på revisionens anbefalinger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Det indstilles, at regnskab 2013 godkendes, og revisionens beretning 2013 tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3660626e8.pdf
3660597e9.pdf

Bilag

Holbæk Kommune årsberetning 2013 140814.pdf
Holbæk Kommune årsberetning underskrift 2013.pdf


147. Beslutning om styrende princip for ny administrativ organisering

Sagsgang og sagstype

ØkonomiudvalgBeslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget

 
 1. godkender styrende princip for ny administrativ organisering

 2. godkender tidsplan

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund


Holbæk Kommunes nuværende administrative organisation (’Tid til strategisk tænkning og handling’, april 2010) har bidraget til robust økonomistyring og prioritering af strategisk udvikling.Byrådet har med ‘Holbæk i Fællesskab’ sat retning på udvikling af fremtidens kommune. Vækstudvalget, Demokratieksperimentariet og de politiske omstillingsgrupper viser, hvordan byrådet vil skabe resultater i fællesskab med borgere, erhvervsliv, foreninger, frivillige og medarbejderne. Vi har vist, hvordan udvikling og innovation kan opstå, når vi går nye veje - sammen med andre.Fremtidens Holbæk Kommune har kerneopgaven i centrum. Med kerneopgaven forstås den forskel, kommunen skal skabe for og med borgerne. Målet er, at borgerne får mulighed for at udfolde deres eget liv, med livskvalitet og værdighed.En stærk medspiller


For at få kerneopgaven i centrum og samtidig styrke mulighederne for at være ’kommune på en ny måde’ vil vi forandre den nuværende administrative organisation.Denne forandring skal være styret af ét overordnet princip:

· Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere

 

Som arbejdsplads skal organisationen være præget af nytænkning og effektivitet, og af at vi værdsætter den enkeltes indsats. En arbejdsplads, hvor borgere og virksomheder møder kompetente medarbejdere, der stræber efter at skabe resultater for og med borgerne. De seks værdier fra personalepolitikken - tillid, retfærdighed, samarbejde, ansvarlighed, faglighed og engagement - skal kendetegne kvaliteten af relationer og samarbejde mellem ledere, medarbejdere, borgere og virksomheder.Endeligt skal den ny organisation være en organisation med færre ledere, og med forenkling, afbureaukratisering, tillid og innovation. En fleksibel organisation, som er hurtigere og dygtigere til implementering - til glæde for borgerne.Tidsplan

 • 3. september (Økonomiudvalg): Beslutning om principper for ny organisation

 • 5. november (Økonomiudvalg): Indstille at byrådet sender forslag til ny organisation i høring

 • 12. november (Byråd): Beslutte at sende ny organisation i høring

 • 13. - 27. november: Høring i MED-organisation

 • 3. december (Økonomiudvalg): Indstille at byrådet beslutter ny organisation

 • 10. december (Byråd): Beslutte ny organisation

 • Januar 2015: Realisering af ny organisation

 

Arbejdet med at udvikle forslag til ny organisation er forankret i direktionen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Godkendt, idet tidsplanen ændres, så byrådet træffer beslutning den 12. november 2014.
 

Referat
Sagsfremstilling148. Godkendelseaf salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 
149. Opkrævnings- og gebyrpolitik for Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget - Byrådet

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Opkrævnings- og gebyrpolitik for Holbæk kommune vedtages.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den nye opkrævnings- og gebyrpolitik udspringer af den eksisterende politik vedtaget i 2009.

 

Der er følgende hovedændringer i den nye opkrævnings- og gebyrpolitik:

 • Opsætning og formulering er blevet mere læsevenlig, med henblik på offentliggørelse og tilgængelighed på Holbæk kommunes hjemmeside.

 • Der er fjernet opkrævningsområder, der er overgået til UDK (Udbetaling Danmark) – blandt andet underholdsbidrag og boligstøtte.

 • Der er fjernet opkrævningsområder, der nu opkræves at Holbæk Forsyning A/S – forbrugsafgifter og fjernvarme.

 • Rammen for indgåelse af betalingsaftaler på beboerindskudslån er øget til 24 måneder.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3664693e10.docx

Bilag

Opkrævnings- og gebyrpolitik


150. Restanceudvikling i Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder bliver taget til efterretning.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Restancerne i Holbæk kommune udgør pr. 31/12 2013 kr. 75.1 mill.

 

Restanceudvikling og fordelingen er vist på de medsendte diagrammer og gennemgået i det medsendte notat.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3664700e11.docx
3664670e12.pdf

Bilag

Notat om restanceudviklingen 2013
Restamceudvikling 2005-2013


151. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til omlægninger af dagplejepladser

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn, Økonomiudvalget og byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. der af frigives 1,6 mio. kr. fra puljen ”omlægninger af dagplejepladser” til gennemførsel af en række mindre anlægsprojekter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I budgettet for 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 1,6 mio. kr. og 1 mio. kr. til omlægning af dagplejepladser til daginstitutionspladser. Baggrunden for bevillingen er, at byrådet ved budgetlægningen besluttede at øge effektiviteten i dagplejen gennem en mere stabil indskrivning. Det betyder, at dagtilbudsdistrikterne har brug for at indrette flere daginstitutionspladser til 0-2 årige børn for, at kunne imødekomme behovet for pladser også ved spidsbelastning.

 

Center for Ejendomme ønsker nu puljen frigivet således, at en række mindre anlægsprojekter under puljen kan gennemføres og afsluttes. Følgende projekter forventes gennemført:

 

Dagtilbudsdistrikt Katrinedal

På grund af øget efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige er kapaciteten i Svinninge ikke tilstrækkelig. Det undersøges, om der kan indrettes pladser til aldersgruppen i børnehuset Elverbo.

 

Dagtilbudsdistrikt Tornved

Daginstitutionskapaciteten i Jyderup er ikke tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Ved at udvide pusle- og toilet faciliteter i Børnehuset Sølyst, får børnehuset mulighed for at indskrive flere børn.

 

Dagtilbudsdistrikt Isefjord

Det er vanskeligt at udnytte 0-2 års faciliteterne i Børnehuset Elverhøjoptimalt fordi sovefaciliteterne ikke er tilstrækkelige. Derfor opføres liggehal.

 

Dagtilbudsdistrikt Engskov

Dagplejen Engskovs legestuefaciliteter i Regstrup skal lukkes og genetableres i områdets 2 børnehuse Spirrekassen og Nr. Jernløse. Der er afsat 0,3 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2015 til finansiering af anlæg i tilknytning til flytningen.

 

Det anbefales at arbejderne igangsættes i indeværende år, og at de to anlægsrammer fremover ses under et.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling152. Beslutning om ekspropriation til sikring af Holbæk Forsynings vandforsyningssikkerhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 • byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Holbæk Forsynings forsyningssikkerhed, såfremt Holbæk Forsyning ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder omkring matr. nr. 1s Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup,

 • administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Holbæk Forsynings erhvervelse af nødvendige arealer omkring matr. nr. 1s Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup, såfremt Holbæk Forsyning ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, og

 • at byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at udtrykke sin vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige arealer omkring den eksisterende kildeplads ”Havreholm”, matr. nr. 1s, Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup, se bilag 1.

 

Holbæk Forsyning har en forventning om at skulle kunne levere en stigende mængde vand til sine kunder de kommende år. De eksisterende bynære kildepladser tåler ikke forøgelse af indvindingsmængderne og har endvidere dårligere geologisk beskyttelse, hvorfor kommunen i sine indvindingstilladelser har stillet vilkår om at etablere nye boringer/kildepladser, som aflastning og til dækning af det øgede behov.

 

Området ved Havreholm er udvalgt som kildeplads på grund af et meget højtydende grundvandsmagasin, som er særdeles velbeskyttet mod forurening.

 

Holbæk Forsynings ønske om at udvide sin forsyningssikkerhed er af administrationen vurderet at være velbegrundet. Endvidere finder administrationen det både aktuelt og nødvendigt for Holbæk Forsyning af sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand.

 

Såfremt et ekspropriationsforløb igangsættes skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse heraf.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Holbæk Forsyning, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Holbæk Forsyning. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.

 

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

 

By og Landskab forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Holbæk Forsynings udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 
 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af By og Landskab i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3656213e13.pdf

Bilag

Bilag 1


153. Beslutning om byggesagsbehandling uden gebyr

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Holbæk Kommune afskaffer gebyr for byggesagsbehandling.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune fokuserer på at skabe gode rammevilkår for vækst i hele kommunen.

Vi er samlet set godt på vej i en erhvervsvenlig retning, hvor vi har foretaget et markant spring fremad i den seneste måling fra Dansk Byggeri.

 

Byggesagsgebyr er et vigtigt paramenter for erhvervsvenlighed, når vi sammenligner os med andre kommuner.

 

Ved at afskaffe gebyret til fordel for vores lokale og tilflyttende virksomheder vil det blive endnu mere attraktivt at etablere og udbygge virksomhed i Holbæk Kommune.

Samtidigt vil det fremme borgernes lyst til og mulighed for at forbedre deres bolig samt understøtte tilflytning og bosætning i kommunen.

 

Endnu et tiltag til en klar serviceforbedring set i forhold til det forholdsvis beskedne beløb, der tjenes på disse gebyrer, vil være at afskaffe gebyr i byggesager.

 

Byggesagsbehandling uden gebyr vil vedvirke til, at Holbæk Kommune kan bibeholde den gode placering, som en erhvervsvenlig kommune - til fordel for erhvervslivet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der skal årligt bevilliges 3,6 millioner kr. svarende til manglende gebyrindtægt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Byggesagsgebyret må ikke kunne betragtes som en form for skat, da det efter grundlovens § 43 ikke er tilladt at opkræve skat med mindre det er bestemt ved lov.

Derfor skal kommunen ved opkrævning af byggesagsgebyr dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger, som kommunen har i forbindelse med varetagelsen af byggelovsomårdet og de opgaver, som kommunen har i medfør af den status som bygningsmyndighed.

Det skal bemærkes, at det ikke er tilstrækkeligt at opgørelser foretages som skøn.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Indstilles godkendt med anbefaling om at finansiering findes uden for Klima & Miljøudvalgets budget.
 
Ole Brockdorff(S) og Ole Hansen(S) stemte imod.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Udsat, idet der ikke er anvist finansiering.
 

Referat
Sagsfremstilling154. Beslutning - Færdiggørelse af byggemodninger 2014

Sagsgang og sagstype

Klima og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. der frigives 1.080.000 kr. til færdiggørelse af 4 byggemodninger.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etablering af nye byggemodninger efterlades visse arbejder til udførelse på et senere tidspunkt for ikke at disse arbejder skal beskadiges af byggerierne.

 

Normalt færdiggøres byggemodningerne inden for et par år efter de er påbegyndt, men det vigende boligmarked har i nogle år yderlige udskudt behovet for færdiggørelser.

 

Nu er byggeaktiviteterne i flere byggemodninger så langt, at det er passende at færdiggøre disse.

 

Byggemodning

Veje

Aktiviteter

Pris

 

Regstrup Å

Hyacintvej og Jasminvej

Asfaltslidlag og gartner arbejde

250.000 kr.

Gislinge Vest

Morelhaven

Slidlag, fortov og grønning

350.000 kr.

Stenhusvej

Leddet, Koblet og Brynet

Fortove, efterplantning

400.000 kr.

Tølløse Vest etape 2

Schulin Parken

Fortov

80.000 kr.

 

I alt

 

 

1.080.000 kr.

 

Arbejderne søges afsluttet i efteråret 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere givet anlægsbevilling til de 4 byggemodninger, men siden 2012 har der ikke været adgang til at overføre restmidlerne til færdiggørelsen. Det indstilles derfor, at udgifterne til færdiggørelserne finansieres af provenuet fra køb og salg af kommunens ejendomme (bl.a. byggegrunde) i 2014.

 

Financieringen af de 1.080.000 kr. kan ske således:

Drift af igangværende byggemodninger 80.000 kr.

Salg af kommunes ejendomme 1.000.000 kr.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Anbefales godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling155. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsynings-selskab.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. der tages politisk stilling til principbeslutning om Holbæk Forsyning A/S deltagelse i et Fælles Holding A/S kan godkendes

 2. hvis indstillingens punkt 1 godkendes, at administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelse, og sagen forelægges til endelig beslutning for Byrådet forventelig primo april 2015

 3. hvis indstillingens punkt 1 godkendes, at der etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation for de interesserede forsyningsselskaber.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2013 at indgå i en foranalyse vedr. etablering af et fælles forsyningsselskab. Økonomiudvalget er den 4. juni 2014, sag nr. 97, blevet orienteret om foranalysens resultater, som ligeledes har været drøftet i bestyrelserne for forsyningsselskaberne. Foranalyserapporten vedlægges som bilag.

 

Der peges i analysen på muligheden for at skabe en større, stærk, levedygtig virksomhed, der kan løse forsyningsopgaven effektivt med øget fokus på service, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne, og som kan være løftestang for yderligere regional udvikling. Et fælles selskab vil styrke det faglige miljø og blive en mere attraktiv arbejdsplads i forsyningsbranchen.

Et fælles holdingselskab vil muliggøre realisering af væsentlige synergier, som skønnes til årligt mere end 169 mio. kr. ud af de samlede omkostninger på 1.070 mio. kr. og en anlægsinvesteringsbase på 860 mio. kr. (2012-niveau).

 

Sammenlagt giver et fuldt integreret selskab det største potentiale (fuld fusion), men det vurderes ikke realistisk på kort sigt, hovedsagligt på grund af forskelle i selskabernes takster og nødvendigt investeringsomfang. Forsyningernes takster skal harmoniseres ved fuld fusion.

 

Det indstilles på den baggrund, Holbæk Kommune fortsætter arbejdet med etablering af beslutningsgrundlaget for dannelse af et fælles selskab i forventning om, at flere kommuner tilslutter sig samme model.

 

I første omgang etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation fra de interesserede forsyningsselskaber, som skal forberede beslutningsgrundlaget. Senere etableres en politisk interimbestyrelse. Projektorganisationen skal afklare tvivlsspørgsmål med offentlige myndigheder, forberede godkendelse af eventuel sammenlægning, forhandle ejeraftale, udarbejde nødvendige selskabsdokumenter.

 

Der foretages en principbeslutning i ejerkommunernes kommunalbestyrelser senest i september 2014 om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab, når interessen fra øvrige kommuner er kendt. Byrådet vil senest i november 2014 modtage en orientering om, hvilke ejerkommuner, der tilslutter sig det videre forløb.

 

I april 2015 vil der blive forelagt enslydende politisk sagsfremstilling for de kommuner, der har valgt at indgå i et fremtidigt forsyningsselskab med oplæg til endelig beslutning. Det fælles selskab forventes etableret per 1. januar 2016.

 

Yderligere informationer om etablering af et fælles forsyningsselskab er tilgængeligt på www.forsyningssamarbejde.dk

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunens økonomi, da omkostningerne i forbindelse med etableringen af det fælles selskab vil afholdes af de berørte forsyningsselskaber. Der vil dog være et mindre honorar til advokatbistand i forbindelse med udfærdigelse af ejeraftalen på ca. 15.000 – 20.000 kr. per ejer-kommune.

Det nye forsyningsselskab skal afholde etableringsomkostningerne, som jf. Foranalyserapporten s. 10 vurderes til at have etableringsomkostninger på i alt 150 mio. kr. Der vil samtidig være en overgangsperiode på 1-2 år før synergierne overstiger sammenlægningsomkostninger.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt, idet der vil være tæt dialog mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning i forløbet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3659287e14.pdf
3659289e15.pdf
3659273e16.pdf
3659269e17.pdf
3659292e18.pdf
3659277e19.pdf
3659282e20.pdf

Bilag

Bilag 1: Foranalyserapporten
Bilag 2a: Individuelle synergier for Holbæk Forsyning A/S
Bilag 2b: Individuelle synergier for Holbæk Forsyning A/S - antal målere
Bilag 3: Kommentarer og synspunkter fra Holbæk Forsyning A/S
Bilag 4: Oversigt på forskellige forhold ved øget samarbejde
Bilag 5: Procesplan for det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab
Bilag 6: Kommunikationsplan


156. Orientering til Økonomiudvalget den 3. september 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Intet.
 

Referat
Sagsfremstilling