UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-08-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-08-2014 18:00:00


PUNKTER

121. Godkendelse af dagsorden til møde den 6. august 2014
122. Beslutning - Holbæk Fjord Camping - Påtegning af servitut - Lukket punkt
123. Beslutning - Salg af del af matr. 9b, del af vejareal matr. "C" og del af vejareal matr. "At" Svinninge By, Svinninge - Lukket punkt
124. Beslutning - Salg af Spejdergården, Rævebjergvej 1, 4440 Mørkøv - Lukket punkt
125. Beslutning - Udstykning af Karre nr. 3, Holbæk Havn - Lukket punkt
126. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
127. Beslutning af frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet
128. Beslutning af ekspropriation til cykel- og gangsti til Megacenter II
129. Beslutning - Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling
130. Beslutning om mellemfinansiering af "Kildebo-projektet" i Soderup
131. Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2014
132. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013
133. Orientering om opfølgning på budgetaftalen for i år
134. Orientering til Økonomiudvalget den 6. august 2014121. Godkendelse af dagsorden til møde den 6. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling122. Beslutning - Holbæk Fjord Camping - Påtegning af servitut - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 
123. Beslutning - Salg af del af matr. 9b, del af vejareal matr. "C" og del af vejareal matr. "At" Svinninge By, Svinninge - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 
124. Beslutning - Salg af Spejdergården, Rævebjergvej 1, 4440 Mørkøv - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 
125. Beslutning - Udstykning af Karre nr. 3, Holbæk Havn - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 
126. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt, idet minimumssalgsprisen for Østergårdsvej 49, 51 og 53, Undløse, 4340 Tølløse fastsættes til 5 mio. kr.
 
127. Beslutning af frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget beslutter:

 
 1. at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene,

 2. at frigive 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å,

 3. at 450.000 kr. overføres til regnskabsår 2015.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har ønsket at styrke indsatsen på vandløbsområdet og afsat 1 mio. kr. til dette formål i 2014. Midlerne er afsat til anlæg og på mødet i KMU den 27.05.2014 blev det besluttet, at der i 2014 skal arbejdes videre med at styrke indsatsen på kontrol af spærringer i vandløbene og et reguleringsprojekt for Åmose Å opstrøms Bromølle. Hertil afsættes 550.000 kr. i 2014. De resterende 450.000 kr. skal overføres til 2015 og anvendes i dialog med vandsynsgrupperne.

 

Den ekstra kontrol af vandløbene vil medføre, at åmændene - udenfor den ordinære grødeskæring - går vandløbene igennem og fjerner de ”forhindringer” i form af grøde, grene og andet materiale, der kan medføre risiko for opstuvninger i vandløbene. Det undersøges om der er arbejdsmarkedsordninger som jobrotation, nyttejob m.v., der kan benyttes. Denne ekstra ydelse vil blive søgt forhandlet med de nuværende entreprenører på vandløbsvedligeholdelsesområdet, som er hhv. Park og Vej og Compac Sj.

 

Opgaven med udarbejdelse af et forslag til reguleringsprojekt for Åmose Å opstrøms Bromølle, vil blive overdraget til en konsulent.

 

Yderligere tiltag på vandløbsområdet vil blive et emne på de kommende vandsynsmøder for alle 3 vandsynsgrupper. Indkøb og opsætning af flere vandstandsloggere har allerede været rejst som et ønske.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling128. Beslutning af ekspropriation til cykel- og gangsti til Megacenter II

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller,


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 2.60 – Erhvervsområde Megacenter II, Vestbyen Holbæk (lokalplan som har muliggjort opførelse af ny Netto dagligvarebutik og nyt Silvan byggemarked) vurderede Trafik og Ejendomme de trafikale konsekvenser ved etablering af Netto og Silvan og konkluderede, at det var nødvendigt at forbedre tilkørselsforholdene for både tunge og lette køretøjer samt for de bløde trafikanter

 

Derfor blev der indgået en udbygningsaftale, hvorefter projektudvikleren af lokalplanområdet forpligtede sig til overfor Holbæk Kommune, bl.a. at etablere cykel- og gangsti langs Stenshusvejs vestlige side frem til Omfartsvejen. Se vedlagte bilag 1, oversigtskort.

 

Etablering af cykel- og gangstien betyder, at det er nødvendigt at erhverve ca. 260 m² fra matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, beliggende Stenhusvej 72-80, 4300 Holbæk.

 

Det pågældende areal bruges i dag som færdsels- og parkeringsareal i forbindelse med ejendommens forretningsdrift.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Med udbygningsaftalen har projektudvikleren påtaget sig alle udgifter i forbindelse med arbejdet med at etablere cykel- og gangstien, herunder udgifter til erhvervelse af det nødvendige areal, evt. ved ekspropriation og de derved forbundne udgifter til landinspektør og evt. taksation.


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune som ekspropriationsmyndighed iværksætter ekspropriationssagen med afholdelse af åstedsforretning. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation, hvis ikke aftale kan opnås. Ekspropriationsmyndigheden gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Infrastruktur står for godkendelse af projektet.

 

Etableringen af stianlægget medfører forbedrede trafikforhold og større trafiksikkerhed.

 

Høring

Projektudvikler har haft forhandlinger med ejeren af matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, men det har, efter det oplyste, ikke været muligt indtil nu at opnå en aftale om erhvervelse af det nødvendige areal.

 

Trafik og Infrastruktur har også haft kontakt med ejeren, uden at det har medvirket til en aftale.

 

Lovgrundlag – link

Hjemmelen til at ekspropriere er kap. 5, § 43 i lov om offentlige veje.

Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i lov om offentlige veje.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 
Ole Brockdorff deltager i eventuel ekspropriation.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3548111e10.pdf

Bilag

Kortbilag 1


129. Beslutning - Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. Der frigives 6.0. mio. kr. i anlægsmidler i 2014 til håndtering af forurening i det første byggefelt på matrikel nummer 356-ac.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2013 solgte Holbæk Kommune matrikel nummer 356 ac, Holbæk Bygrunde, beliggende Parallelvej 21, til Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S for 20,8 mio. kr.

 

Af købsaftalen fremgår det, at Holbæk Kommune skal stå for oprensning af den forurening der er på matriklen samt for etablering af den omkringliggende infrastruktur. Oprensningen og etablering af infrastruktur forventes gennemført i årene 2014, 2015 samt 2016

 

I 2014 gennemføres nedenstående arbejder til en samlet udgift på 6 mio. kr.

 

Forberedende arbejder og planlægning af forklassificering

 

Jordarbejder

Jordarbejder forud for opførelse

Deponerinsgafgift + transport

Eventuelle afværgeforanstaltninger

 

Kraghs Brygge, havnepromenade, midlertidige reparationer

 
 

Der anmodes derfor om, at der i 2014 frigives anlægsmidler for i alt 6 mio. kr. således, at de nødvendige arbejder kan gennemføres.

 

Senest ultimo 2014 fremsendes en ny sag omhandlende prioritering af projekterne for 2015.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Indtægterne på i alt 20,8 mio. kr. fra grundsalget er tilgået Holbæk Kommune i efteråret 2013 og efterfølgende overført fra 2013 til 2014. I 2014 forventes 6 mio.kr. brugt på oprensning af jordforurening samt til etablering af den omkringliggende infrastruktur på følgende måde

 

Forberedende arbejder og planlægning af forklassificering

900.000 kr.

Jordarbejder

4.900.000 kr.

Kraghs Brygge, havnepromenade, midlertidige reparationer

200.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

 

Såfremt alle planerne for området ønskes gennemført forventes de samlede omkostninger at andrage op imod 40 mio. kr. Fremadrettet skal der derfor tages stilling til hvilke infrastrukturprojekter der skal igangsættes. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at det kun er ca. 1/3 af matrikel 356-ac der bliver gennemført oprensning på.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling130. Beslutning om mellemfinansiering af "Kildebo-projektet" i Soderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

 1. beslutter at yde mellemfinansiering på 758.245 kr. til ”Kildebo-projektet”.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har iværksat et renoveringsprojekt af Soderup bys gadekær samt tilhørende hus og have – det såkaldte ”Kildebo”.

 

Det samlede budget for projektet er 1.215.472 kr., hvoraf bylavet har opnået tilsagn om støtte på 758.245 kr. (tilsagn er givet fra LAG, Lokale og Anlægsfonden samt Lokalområdernes Udviklingspulje). Disse fondsmidler kommer først til udbetaling, når der er indsendt regnskab. Derfor har Soderup Bylav anmodet om kommunal mellemfinansiering indtil fondsmidlerne bliver udbetalt.

 

Soderup Bylav er i dialog med Realdania om den resterende finansiering.

 

Beskrivelse af ”Kildebo-projektet”

Formålet med projektet er at renovere Soderups fælles jord og hus til glæde og gavn for byens beboere og besøgende på tværs af alder. Projektet vil skabe et samlingssted- og værested for byens indbyggere, som kan danne udgangspunkt for eksisterende og nye kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

 

Udtalelse fra Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede sagen den 23. juni 2014. På den baggrund afgav udvalget følgende udtalelse:

 

”Udvalget bifalder, at der ydes mellemfinansiering under forudsætning af, at bylavet selv rejser det samlede beløb på 1.215.472 kr.”

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning, da beløbet skal registreres som et tilgodehavende.

 

Det betyder, at i det/de år hvor udlægget udbetales skal der for hvert enkelt år gives en tillægsbevilling på der svarer til udlægget, i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen er betinget af følgende vilkår:

 

Ifald projektet – mod forventning - ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist - få det det udlagte beløb retur igen.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur: Drøftelse 23. juni 2014

 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling131. Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. at der i 2. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 12.193.487,60 kr. eks. moms samt 1.000.000 kr. som er momsfrit. I alt 13.193.487,60 kr.

 2. at der i 2. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Køb og salg 2. kvartal 2014

Center for Ejendomme foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. april til 30. juni 2014 er der solgt følgende:

Torpet, Holbæk – 4 parcelhusgrunde

Kastanie Alle, Svinninge – en erhvervsejendom

Auroravej, Holbæk – 18 parcelhusgrunde

 

Det bemærkes, at salgssummen jf. beslutning i Økonomiudvalget d. 15. januar er opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det er således ikke muligt – hvis ønsket – direkte at sammenligne med opgørelser fra før denne dato idet, at disse var opgjort uden moms.

 

Der er pr. 30. juni 2014 følgende salgsmuligheder:

 

Køb og salg i alt 2014

 

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Total 2014

Solgt

7.876.000

13.193.488

21.069.488

Købt

0

0

0

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling132. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013

Sagsgang og sagstype

 

De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2013 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Henvendelser og sager

Borgerrådgivningen har behandlet 1414 Førstegangshenvendelser i 2013 imod 1440 sidste år, hvilket viser en lille tilbagegang. Henvendelserne fordeler sig som følger:

 

I 2013 er oprettet 127 sager mod 112 året før og 104 i 2011. De 111 er klagesager og 16 er formidlingsager.

Derudover er der oprettet 484 notatsager mod 398 i 2012 og 350 i 2011.

Sager som er afsluttet


Der er lukket 91 sager i 2013. Det skal bemærkes, at pga. den lange sagsbehandlingstid vedr. klager i Ankestyrelsen, er nogle af de lukkede sager fra 2012.

23% af sagerne endte med at borger fik bevilling ( 2012: 8%).


Borger fik medhold i andre 12% ( 2012: 39%).


Dialog blev skabt i 16,5% ( 2012: 17%).


I 24% fik borger ikke medhold i deres klage (2012: 34%).

I det vedhæftede bilag, Borgerrådgiverens beretning 2013, kan ses en mere uddybende forklaring på ovennævnte.

 

Mødevirksomhed 2013

I årets løb er der afholdt 863 møder med borgere i Borgerrådgivningen. Der er afholdt 467 aftalte møder mod 395 i 2012. Udover de aftalte møder har 396 henvendt sig personligt uden aftale, mod 433 sidste år. 27 borgere har ønsket hjemmebesøg – i 2012 blev der aflagt 10.

46 gange har Borgerrådgivningen deltaget som bisidder mod 25 gange i 2012.

Borgerrådgiver har deltaget i 29 møder i organisationen/netværk mod 24 møder året før.


Tolk har været til stede 32 gange mod 28 gange i 2012. I alle tilfælde har borgerne selv medbragt tolk/ven.

 

Bemærkninger og kritiske områder

Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, kan der gå op til 3 uger før de får en afgørelse. De henvender sig løbende til både Borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).

Dette kunne afhjælpes med en straks afgørelse, - det er også her og nu borgeren mangler forsørgelse.

Generelt er behovet for råd og vejledning steget i Borgerrådgivningen. En mulig årsag kan være, at de enkelte afdelinger er meget skarpe og koncentreret om egne paragraffer og ydelser, hvilket kan påvirke den generelle rådgivningsforpligtigelse. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at have overblik over den samlede organisation og de forskellige tilbud, ydelser etc.

Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ofte viser sig ikke at være tilfældet.

Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad der sker i pågældendes forløb i Jobcentret. Der har ligeledes været pres på afklaring af pensionssager og sagsbehandlingsfristerne har ikke kunnet overholdes.

 

Anbefalinger


Kommunikationen mellem borger og Holbæk kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

 

Samarbejde og dialog med organisationen

Der foregår dagligt dialog med afdelinger og medarbejdere, og nu hvor der kun sker en årlig tilbagemelding i form af årsberetningen, tages problemer og oplevelser op løbende med de respektive afdelinger og ledelser. Der er aftalt og planlagt faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.

Samarbejdet med organisationen opleves fra Borgerrådgivningen som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige løsninger og eller forståelse.


Bisidderfunktionen opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger og for medarbejderen/afdelingen. Funktionen har været benyttet i stigende grad i 2013 uden, at det har givet anledning til problemer.

 

Det er oplevet som meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og/eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål.

 

Borgerrådgivningen.

Der er i 2013 udsendt følgende skrivelser fra Borgerrådgivningen:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Kommunernes styrelse

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-06-2014
Taget til efterretning
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-06-2014
 
Borgerrådgivningens beretning 2013 taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-06-2014
Borgerrådgivningens beretning for 2013 blev taget til efterretning.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3541940e11.docx
3586174e12.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2013
Kommentar til Borgerrådgivningens årsrapport 2013


133. Orientering om opfølgning på budgetaftalen for i år

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget tager opfølgningen på budgetaftalen for 2014 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er udarbejdet en oversigt som viser, hvordan det går med at sætte de aftaler i værk, som blev indgået med budgetaftalen for 2014, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

 

Budgetaftalen er blevet opdelt i mindre delprojekter, og cheferne har markeret hvordan det går med de forskellige delprojekter. Markeringen er rød, gul, grøn. Er projektet grønt, går alt som planlagt, er det rødt er der risiko for at projektet ikke bliver realiseret, som forudsat.

 

Det er hensigten at vi fremadrettet udarbejder oversigten ved hver budgetrevision. Næste oversigt over hvordan det går med at implementere aftalerne fra budgetaftalen bliver i forbindelse med Budgetrevision 3.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3584743e13.pdf

Bilag

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017


134. Orientering til Økonomiudvalget den 6. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:

 1. Status på renovering af Ladegårdsparken

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3633320e14.pdf

Bilag

Status på renovering af Ladegårdsparken