UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

04-06-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-06-2014 18:00:00


PUNKTER

119. Beslutning - Udbud af Havnevej 7 - Lukket punkt
120. Beslutning - Antennepolitik i Holbæk kommune119. Beslutning - Udbud af Havnevej 7 - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.
120. Beslutning - Antennepolitik i Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

  1. Der vedtages generelle retningslinjer for udleje af arealer og bygninger til antenner.

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Antennepolitik generelt

Der er i Holbæk kommune behov for en ensrettet politik, når der lejes et areal eller en bygning ud til antenner. Lige nu er lejen meget varierende, men den nye antennepolitik, skal være med til at sikre en ensartet behandling af henvendelser vedrørende opsætning af antenner. Priserne i dag svinger fra 2.000 til 40.000 kr. fastsættelse er sket ud fra forhandlinger med udbyder. Der har dog været flere henvendelser fra udbydere, som mener priserne er for høje og gerne vil have genforhandlet lejen.

 

Holbæk Kommune ønsker at have en nuværende og fremtidig god mobil- og datadækning, for at kunne sikre dette og samtidig have en ensartet behandling af ansøgninger om leje af arealer mm. til opsætning af antenner, skønnes det at være bedst at der fastsættes en pris for leje, således at forskelsbehandling ikke sker, ved indgåelse af aftaler med forskellige udbydere.

 

Markedslejen for arealer til opsætning af master

Størrelsen af det udlejede areal aftales mellem parterne i lejeforholdet. Ved arealets fastlæggelse skal der tages højde for adgangsveje til det lejede og anvendelse af eventuel ”spildplads” rundt om mast og udstyr. I forbindelse med prisfastsættelse af jordarealer til opstilling af antenner, master og udstyr er der taget udgangspunkt i Holbæk Kommunes salgspris kr. 150 ekskl. moms ved salg af erhvervsarealer, som ikke må benyttes til beboelse. Ved opsætning af antenner, master og udstyr på et areal skal en årlig leje være 7,50 kr. pr. m2 ekskl. moms. Herudover 2.000 kr. i administrationsudgifter.

Lejen reguleres med nettoprisindekset.

 

Markedslejen for placering af antenner på bygninger

Ved leje til opsætning af antenner til telekommunikationsformål på bygninger, vil der typisk være tale om placering af mobilantenner på bygningens tag eller på siden af bygningen.

Når telekommunikationsudstyr placeres på en bygning, er der typisk tale om faciliteter, som i meget begrænset omfang har andre erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder. Det gælder eksempelvis for tagkonstruktioner, gavle eller siderne på fx skorstene og vandtårne.

 

Idet at prisfastsættelse ikke kan ske ved en pris per m2 er lejen et fast beløb per antenne. Dette er uanset om udstyret placeres ovenpå bygningen, inden i bygningen eller i tilknytning til bygningen udendørs. Lejen dækker forrentning af værdien af det udlejede, drift og vedligeholdelse m.v. i det omfang, der ikke særskilt indgås særlige aftaler herom – se nedenfor.

Lejen skal fremover ved opsætning af antenner på en bygning el. lign. være 2.000 kr. i administrationsudgift og 2.000 kr. i leje årligt. I alt 4.000 kr. plus moms årligt.

Lejen reguleres med nettoprisindekset.

 

Administration

Kommunen vil have udgifter til administration i forbindelse med indgåelse af aftalen og til vedligeholdelse af en indgået lejeaftale – udsendelse af fakturaer, korrespondance med lejer m.v. Administrationens omfang er den samme uanset, om der er tale om leje af et areal eller leje af areal på/i en bygning.

Administrationsopgaven fastsættes skønsmæssigt til en omkostning på 2.000 kr. ekskl. moms årligt.

 

Aftalen

I forbindelse med indgåelse af de konkrete lejeaftaler kan der være faktiske forhold og omstændigheder, der skal tages specifikt stilling til i aftalen. Dette kan eksempelvis være:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige lejeindtægt udgør ca. 200.000 kr. Med vedtagelsen af antennepolitikken må der forventes en væsentlig reduktion i lejeindtægten. Den samlede reduktion i lejeindtægt afhænger af antallet af master og de konkrete forhandlinger med operatøren.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling