UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

07-05-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-05-2014 18:00:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. maj 2014
63. Holbæk Arena - finansiering af 1.etape
64. Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab' - maj
65. Orientering om tidsplan for Holbæk i Fællesskab frem til oktober 2014
66. Drøftelse af nøgletal på børne- og voksenspecialområdet
67. Årsregnskab 2013 - oversendelse til revisionen
68. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
69. Beslutning - Salg af Tølløse Centertorv - Lukket punkt
70. Beslutning - udlejning af bygningen "Sølyst" til Jyderup Højskole
71. Godkendelse af digitaliseringsstrategi 2014-2018
72. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde
73. Forhåndsgodkendelse af ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj
74. Godkende helhedsplan for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende budgettet for 2014
75. Detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte i medfør af Kommuneplan 2013
76. Beslutning om forlængelse af stationsvej i Vipperød frigivelse af anlægsmidler
77. Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn
78. Beslutning vedr. 3 ejendomme der ønsker at træde ud af Bukkerup Spildevand Aps
79. Sophienholm Grusgrav - Komuneplantillæg og råstofindvindingstilladelse, sag 12/39976
80. Beslutning om forlængelse af overgangsperiode for Museum Vestsjælland
81. Orientering om godkendelse af anskaffelsessummen for Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter
82. Orientering om kanalstrategi Borgerservice 2013/2014
83. Orientering om status på projekt Nemt på Nettet
84. Orientering om status på telefonpolitik62. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling63. Holbæk Arena - finansiering af 1.etape

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller at Byrådet beslutter

 

1. at der udarbejdes et OPP-udbudsmateriale som omfatter 1. etape af Holbæk Arena.

2. at projektets tidsplan, jf. bilag 1, godkendes

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 12. juni 2013 at arbejde for at afdække hvorvidt det var muligt for Holbæk Kommune at anvende OPP som finansieringsmodel til at etablere en række af faciliteterne i Holbæk Arena.

Projektet er nu på et stadie hvor der kan igangsættes udarbejdelse af selve udbudsmaterialet med henblik på at der i september 2014 kan træffes politisk beslutning om at gennemføre selve udbuddet og en endelig beslutning om kontraktindgåelse når udbuddet har været afholdt.

Nærværende beslutningspunkt omhandler således alene en beslutning om at fortsætte processen samt at afstikke rammerne for administrationens videre arbejde.

 

1.etape

Frem til nu har der været arbejdet med at vurdere hvilke faciliteter som kan finansieres via en OPP-model og under den forudsætning af at Holbæk Kommunes andel til infrastruktur og deponering skulle kunne holdes indenfor rammerne i det nuværende budget for 2014-2017. I forhold til de tidligere antagelser vil en væsentlig større andel af idrætsfaciliteter kunne blive etableret allerede i 1. etape.

 

De faciliteter som er indeholdt i det mulige udbud er:

 • Sundhedscenter,

 • Svømmehal (50 meter bassin, terapibassin, morskabsafdeling, undervisningsbassin),

 • Multihal,

 • Foyer (forenings- og klubzone, omklædning, reception mv.)

 • Terræn (parkeringspladser og udearealer)

 

Faciliteterne er valgt ud fra at starte med de mest nedslidte faciliteter som i dag trænger til en gennemgribende renovering. En renovering som er anslået til at udgøre 88 mio. kr. for at bringe faciliteterne i en vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand. Her ud over forventes en del af faciliteterne helt at skulle udskiftes på sigt grundet deres tilstand. Størrelsen af denne investering er endnu ikke blevet vurderet. I stedet er der foretaget et estimat over de forventede vedligeholdelsesomkostninger som ville skulle tillægges de nuværende driftsomkostninger på 6,5 mio. kr. Her er forventningen at driftsomkostningerne skal forøges med 1,7 mio. kr. årligt udover de 88 mio. kr.

 

Faciliteterne i 1. etape er valgt med baggrund i at kunne tilbyde en bred vifte af idrætsgrene, nye faciliteter med en lang række synergier.

 

Det har været et væsentligt princip for udvælgelsen af faciliteterne, at udover at kunne tilbyde en bedre tilgængelighed, fleksibilitet og bevægelse, også at sikre en fornuftig fremtidig drift.

 

Følgende fordele forventes bl.a.:

 • Mere bevægelse i form af flere og bedre tilbud både ude og inde

 • Større synlighed

 • Mulighed for samarbejde mellem foreningerne på tværs

 • Flere tilbud - fx fysioterapi, ernæring, kost, hjælp til afholdelse af stævner, kontingent opkrævning, reklamering af diverse arrangementer og foreningstiltag mm.

 • Bedre muligheder for afholdelse af stævner

 • Flere sundhedsfaglige tilbud

 • Bedre mulighed for at fastholde de borgere der har været i et givent genoptræningsforløb i et aktivt liv via udslusning til foreningerne efter endt behandling

 • Optimal udnyttelse af de fysiske rammer fx kan faciliteterne i sundhedscentret bruges af foreningerne i aftentimerne

 • Bedre forhold for handicappede

 • Flere svømmehalstilbud både for svømmeklubben og borgerne

 • Bidrage til kommunens vækst og udvikling idet den bliver byens og kommunens levende samlingssted. Bosætningsparametre som idrætsliv, fritidsliv og kulturliv er i høj grad med til at tegne kommunen og Holbæk Arena er tidligere nævnt som et af de tre fyrtårne som der med fordel kunne satse på.

 

Udover de nævnte faciliteter i 1. etape er der en forventning om fitness, spa og wellness vil kunne drives på kommercielt plan.

 

Anlægsstart på 1.etape forventes, såfremt byrådet vedtager projektet, ultimo 2015 og det forventes at kunne ibrugtages primo 2018.

 

Finansieringsmodel

Såfremt 1. etape af Holbæk Arena realiseres som et OPP projekt, vil det være OPP-selskabet som opfører og finansierer projektet. Finansieringen af 1. etape er dermed uafhængig af salg af Holbæk Have. Hvad der videre skal ske med Holbæk Have afklares i en særskilt politisk beslutningsproces.

 

Holbæk Kommune vil i øvrigt skulle foretage en deponering af et beløb svarende til den kommunale brugsret.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune skal deponere et beløb svarende til den kommunale brugsret. Der er på nuværende tidspunkt opnået en deponeringsfritagelse på 30 mio.kr. og der vil blive søgt om en yderligere deponeringsfritagelse.

I forbindelse med 1. etape vil der være en række afledte udgifter som skal afholdes af Holbæk Kommune i form af;

 

· infrastruktur

· adgangsveje (stier og veje)

· tilslutningsafgifter

· indledende jordbundsundersøgelser

· rådgivere mv.

 

Disse udgifter forventes at udgøre ca. 19 mio. kr.

 

I kommunens budget er der afsat midler til Holbæk Arena som svarer til det beløb som Holbæk Kommune skal bruge til projektet dvs. finansiering af henholdsvis deponering og førnævnte afledte udgifter.

 

I den efterfølgende driftsperiode er der i det vedtagne budget 2014-2017 afsat de nødvendige midler til drift af arenaen.

 

Projektet fordrer således ikke en budgetudvidelse til hverken anlæg eller drift.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Økonomiudvalget anbefaler at hovedindstillingen godkendes og følgende bemærkninger protokolleres:
 
For at kunne træffe en politisk beslutning omkring en mulig Holbæk Arena eller mulig alternative placeringer, nedsættes der en styregruppe som kan følge disse arbejder meget tæt frem til et grundlag for en eventuel beslutning i foråret 2015.
 
I styregruppen vil alle partier i byrådet have plads, for at sikre at alle er tæt på kvalificeringerne af de ønsker der måtte være i forhold til økonomi, brugerinteresser og ikke mindst om de alternative forslag som har været præsenteret i dagspressen.
 
Det skal samtidig sikres, at de økonomiske forudsætninger er tilstede, og at der bliver tale om en gennemsigtig finansieringsmodel, således alle risici kan vurderes og belyses.
 
Det er helt afgørende at det kommende projekt:
 • ikke etableres på bekostning af idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by og dermed i den øvrige del af Holbæk kommune.
 • ikke finansieres på bekostning af tilskud til forenings- og fritidslivet uden for Holbæk by og dermed i den øvrige del af Holbæk kommune.
 • ikke lader opførelsen og/eller driften af Holbæk Arena påvirke servicen negativt på kommunens kernevelfærdsområder.
 
Styregruppen tillægges ingen kompetencer til at træffe formelle beslutninger, men den gives alene den opgave, at belyse baggrunden for, potentialet og mulighederne i at skabe bedre idræts – og svømmefaciliteter i Holbæk kommune. Alle resultaterne fra arbejdet, vil tilgå byrådet til brug for dets videre behandling og det videre arbejde frem mod et grundlag for en eventuel beslutning i foråret 2015.
 

Sagsfremstilling
Referat

3522676e1.pdf
3522448e2.pdf

Bilag

Bilag 2 - Notat om baggrunden for Holbæk Arena.pdf
Bilag 1 Tidsplan.pdf


64. Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab' - maj

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget drøfter status på ’Holbæk i Fællesskab’, herunder omstillingsgrupper og øvrige tiltag.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

’Holbæk i Fællesskab’ er rammen om, hvordan byrådet - sammen med borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og medarbejdere - tager fat på arbejdet med at imødegå både de økonomiske udfordringer og de udfordringer, som handler om fællesskabet og fremtidens velfærd.

 

Omstillingsgrupper

De fire politiske omstillingsgrupper danner rammen om et nyskabende samarbejde i Holbæk Kommune mellem politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter. Grupperne skal undersøge og foreslå omstillinger, som gør det muligt at løfte kerneopgaverne bedre og billigere. Hver gruppe arbejder med et tema, som har stor betydning for både den enkelte og for vores samfund - og som samtidig udgør en stor del af kommunens økonomi:

 • Aktiv hele livet

 • Læring og trivsel hos børn og unge

 • Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet

 • Uddannelse til alle unge 16-30 år

 De politiske omstillingsgrupper arbejder fra marts til juni 2014. Gruppernes slutprodukt er et eller flere mulige scenarier/modeller til byrådet, som byrådet kan vælge at bruge i budget 2015-18, men ikke er forpligtet til at bruge.

 

Øvrige tiltag

Udover omstillingsgrupperne er der også igangsat en række øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab:

  1. Velfærdsteknologi

  2. Kerneopgaver og hverdagsinnovation

  3. Digitalisering

  4. Udbud og indkøbsoptimering

  5. Ledelse

  6. Administration

  7. Arealoptimering

  8. Andre tiltag

Det er hjemmesiden (www.holbaek.dk/Politik/HolbaekIFaellesskab.aspx), der er omdrejningspunkt for formidlingen af fremdriften i `Holbæk i Fællesskab’ til borgerne.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

3523926e3.pdf

Bilag

Status Holbæk i Fællesskab - bilag maj 2014


65. Orientering om tidsplan for Holbæk i Fællesskab frem til oktober 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. orientereres om tidsplan for ’Holbæk i Fællesskab’ frem til oktober 2014.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund


I forbindelse med Økonomiudvalgets status i april 2014 på arbejdet med ’Holbæk i Fællesskab’ blev det aftalt, at udvalget på mødet i maj måned ville få præsenteret tidsplanen for det videre politiske forløb frem til oktober 2014 (budgetvedtagelse).Tidsplan

Dato

Emne

Deltagerkreds

Maj / juni

Udvalgene drøfter Holbæk Kommunes overordnede kerneopgaver

Stående udvalg

3. juni kl. 16-21

Fælles møde med opsamling på de fire politiske omstillingsgrupper -

inkl. møde i hver omstillingsgruppe, evaluering af proces og samarbejde samt præsentationer i plenum

Omstillingsgrupper


Byråd


Hovedudvalg (kl. 20-21)


Strategisk forum (kl. 20-21)

Budgetcamp 14.-15. august

Dag 1, formiddag: Byrådet drøfter forslag, ideer mv. med de fire omstillingsgrupper


Dag 1, eftermiddag samt dag 2: Byrådet arbejder med Holbæk i Fællesskab

Dag 1, formiddag:

Omstillingsgrupper


Byråd


Hovedudvalg


Strategisk forumResten af budgetcampen:


Byråd og direktion

27. august

1. behandling af budget 2015-18

Byråd

28. august –


19. september

Høringsperiode: ’Holbæk i Fællesskab’/ budget 2015-18

 

Mulighed for debat/chat med politikere på Facebook

 

1. september

 

Borgermøde: Høring om Holbæk i fællesskab / budget 2015-18


Transmitteres ’live’; mulighed for at stille spørgsmål via SMS/Facebook

 

Omstillingsgrupper


Byråd

 

I øvrigt åbent for alle

10. september

Temamøde for byrådet: Holbæk Kommunes overordnede kerneopgaver

Byråd

8. oktober

2. behandling af budget 2015-18

Byråd

 

Ultimo 2014

’Holbæk i Fællesskab’, næste skridt

 

Byråd

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling66. Drøftelse af nøgletal på børne- og voksenspecialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. drøfter benchmark nøgletal på børne- og voksenspecialområdet. Drøftelsen munder ud i opklarende spørgsmål til henholdsvis Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomi har udarbejdet oplæg til Økonomiudvalgets temadrøftelse om børne- og voksenspecialområdet.

 

Drøftelserne tager udgangspunkt i det materiale, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) i januar.

 

Udvalget har allerede drøftet tilsvarende dilemmaer på skole- og daginstitutionsområdet og på ældre- og sundhedsområdet.

 

Sammenligningen sker denne gang i forhold til K4 (dvs. de tre kommuner, som Holbæk har et nøgletalssamarbejde med: Køge, Næstved og Slagelse).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Drøftet. Spørgsmålene oversendes til drøftelse i Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne.
 
Resultatet af drøftelserne samles og indgår i det fremadrettede politiske arbejde.

Sagsfremstilling
Referat

3428182e4.pdf
3517425e5.pptx

Bilag

Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune
KØF-nøgletal på specialområdet


67. Årsregnskab 2013 - oversendelse til revisionen

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. regnskabet for 2013 behandles med henblik på oversendelse til revisionen.

 2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2013 for i alt netto 281,5 mio.kr. godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45 og 57 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til byrådet således, at regnskabet kan overgives til revisionen senest 1. juni året efter regnskabsårets udløb.

 

Revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning senest 15. august, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.

 

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2013 viser et overskud på 19,2 mio.kr.

 
 

Resultatopgørelse i mio.kr.

Oprindelig budget 2013

Korrigeret budget 2013

Regnskab 2013

Skatteindtægter

-4.033,7

-4.014,7

-4.018,0

Driftsudgifter – service

2.766,2

2.788,0

2.725,3

Driftsudgifter – overførsler

869,1

882,1

871,3

Medfinansiering af sygehusene

244,0

251,1

254,9

Renter

31,1

23,1

22,1

Resultat af primær drift

-123,2

-70,4

-144,5

Anlægsudgifter netto

185,3

275,1

122,1

Forsyningsområdet

0

0

0

Resultat af det skattefinansierede område

62,1

204,7

-22,4

Finansiering. Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger

-58,1

-62,2

3,2

Regnskabsresultat

4,0

142,5

-19,2

 

Holbæk Kommune kom ud af 2013 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.

 

Resultatet blev et overskud på 19,2 mio.kr. mod et budgetlagt underskud på 4 mio.kr.

 

Årets resultat er ganske tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske situation, og medvirker til at realisere de økonomiske pejlemærker.

 

Selvom regnskabsresultatet for 2013 er blevet bedre end forventet, er den likviditetsmæssige udfordring, som Holbæk i Fællesskab skal adressere, stort set uændret. Forbedringen fremkommer i al væsentlighed på grund af forskydninger i forbruget mellem 2013 og 2014 på såvel drift som anlæg.

 

Det samlede resultat af primær drift (indtægter minus drift og renter) kan opgøres til et overskud på 144,5 mio.kr., hvilket skal ses i forhold til et forventet driftsoverskud på 123,2 mio.kr.

 

De samlede netto anlægsudgifter udgør 122,1 mio.kr. og er 63,2 mio.kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang eller er blevet udskudt til 2014.

 

De udskudte projekter er renovering af diverse haller, renovering af Engskovskolen i Nr. Jernløse, IT på skolerne, opførelse af Holbæk Arena, etablering af gadelys, daginstitutionen i Tølløse.

 

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifterne/indtægterne på affaldsområdet indarbejdes kommunens regnskab, selvom området er selskabsgjort og fremgår af Holbæk Forsynings regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultat blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.

 

I 2013 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsudgift på 5,8 mio.kr., som er optaget på status med -5,8 mio.kr.

 

Vedrørende den samlede finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) har der været en udgift på 3,2 mio.kr. imod en forventet indtægt på 58,1 mio.kr. eller en forringelse på 61,3 mio.kr. Dette skyldes, mindre låneoptagelse som følge af færre anlægsudgifter, et fald i den kortfristede gæld til leverandører (regnskabstekniske forskydninger mellem årene), samt forskydninger af udgifter/indtægter mellem regnskabsårene.

 

I forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen fastsættes en ramme for, hvor høje driftsserviceudgifterne i kommunerne, set under ét, må være. I Holbæk Kommune har det faktiske forbrug været 53 mio.kr. mindre end den udmeldte ramme.

 

Den likvide beholdning udgjorde primo 2013 89,6 mio.kr. og 108,3 mio.kr. ultimo 2013

 

 

Mio.kr.

Likvid beholdning primo 2013

89,6

Regnskabsresultat 2013

19,2

Kursregulering

-0,5

Likvid beholdning ultimo 2013

108,3

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdning de sidste 365 dage) er steget fra 223 mio.kr. til 244 mio.kr. ultimo 2013 eller en stigning på 21 mio.kr.

 

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.452 mio.kr. til 1.502 mio.kr. ultimo 2013 eller en stigning på 50 mio.kr.

 

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 281,5 mio.kr. Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3515553e6.docx
3515591e7.docx

Bilag

Regnskab 2013 - bind I
Regnskab 2013 - bind II


68. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Anbefales godkendt.
69. Beslutning - Salg af Tølløse Centertorv - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.
70. Beslutning - udlejning af bygningen "Sølyst" til Jyderup Højskole

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

 1. godkender, at Holbæk Kommune indgår en 10-årig aftale med Jyderup Højskole om leje af ejendommen Sølyst. Lejen fastsættes til 25.000 kr. årligt, derudover afholder Jyderup Højskole alle forbrugsudgifter. Jyderup Højskole er desuden ansvarlig for al udvendig og indvendig vedligehold af ejendommen og forpligter sig til årligt at deponere et fastsat beløb til vedligeholdelse af Sølyst.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ejendommen Sølyst i Jyderup har siden 2013 dannet rammerne om Jyderup Højskole, som har en 1-årig benyttelsesaftale frem til 31.august 2014.

 

Såfremt Jyderup Højskole skal kunne modtage statstilskud, er det bl.a. en forudsætning, at højskolen har en 10-årig lejekontrakt. Derfor har Jyderup Højskole og Holbæk Kommune har været i dialog om en lejekontrakt, som vil kunne danne grundlag for statstilskud. Parterne er enige om vedlagte udkast til lejekontrakt.

 

Indhold i lejekontrakt

 • Jyderup Højskole er ansvarlig for al udvendig og indvendig vedligeholdelse af Sølyst og forpligter sig i den forbindelse til at deponere et årligt beløb på 154.000 til vedligehold af Sølyst. Beløbet svarer til den del af statstilskuddet som er forbeholdt bygningsudgifter.

 • Jyderup Højskole afholder alle driftsudgifter ved ejendommen (vand, varme, el mv.).

 • Jyderup Højskole betaler en årlig leje på 25.000 kr., som dækker Holbæk Kommunes udgifter til administration og tilsyn med ejendommen.

 • Jyderup Højskole må bruge Sølyst til højskolevirksomhed, herunder udleje Sølyst til offentlige almene formål. Udlejning skal ske på markedsvilkår og til markedspris.

 • Jyderup Højskole har ret til at benytte udenomsarealerne til aktiviteter, som er forenelige med det nuværende plangrundlag. Deri ligger bl.a. at arealerne fortsat er åbne for offentlig færdsel og ophold.

 • Såfremt Holbæk kommune beslutter at sælge Sølyst i kontraktsperioden har højskolen forkøbsret.

Fremadrettet samarbejde

Højskolen har tilkendegivet, at den fortsat vil bidrage aktivt til at fremme kulturelle aktiviteter i lokalområdet, herunder samarbejde med Holbæk Kommune og lokalforum om fremtidige aktiviteter.

 

Jyderup Højskole vil have mulighed for på et senere tidspunkt at iværksætte en dialog med Holbæk kommune med henblik på et køb af ejendommen Sølyst.

 

Udvalget for Kultur og Fritid blev den 28. april 2014 forelagt en særskilt sag med henblik på, at afgive en positiv udtalelse om udlejning af Sølyst til Jyderup Højskole.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af lejekontrakten, at Jyderup Højskole afholder alle udgifter til indvendig/udvendig vedligeholdelse af Sølyst.

 

Lejekontrakten forventes ikke at medføre øgede udgifter for Holbæk Kommune, idet den fastsatte leje anslås at kunne dække kommunens udgifter til løbende bygningstilsyn.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om folkehøjskoler giver kommunen mulighed for at yde støtte til en højskole. Støtte kan fx bestå i at indgå en aftale om leje af kommunale lokaler til en leje, som ligger under markedslejen.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om 1-årig benyttelsesaftale 

11.09.2013: Byrådet beslutter at udskyde et salg af Sølyst til Jyderup Højskole, idet det ikke er muligt for højskolen at opnå statstilskud, på baggrund af de aftalte salgsvilkår. I stedet beslutter byrådet, at indgå en 1-årig benyttelsesaftale med Jyderup Højskole. Aftalen indebærer bl.a. at Sølyst stilles gratis til rådighed for højskolen, som afholder alle forbrugsudgifter.

 

Beslutning om betinget salg af ejendommen

Den 15.05.2013 beslutter Byrådet på et lukket dagsordenspunkt, at sælge ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til Jyderup Højskole. Salget skulle ske, såfremt en række forudsætninger var opfyldt. En af disse forudsætninger var, at Holbæk Kommune via en tilbagekøbsklausul, skulle have mulighed for at købe ejendommen tilbage til salgsprisen, såfremt højskolen ikke længere brugte Sølyst til højskole virksomhed.

 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3515664e9.pdf
3522449e10.docx

Bilag

Udkast lejeaftale for Sølyst 2014-2024 inkl bilag (12-6350).pdf
Udtalelse fra Udvalget for Kultur og Fritid


71. Godkendelse af digitaliseringsstrategi 2014-2018

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,

 1. at evaluering af Digitaliseringsstrategien for 2011-2015 tages til efterretning.

 2. at den revurderede Digitaliseringsstrategi for 2014-2018 godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet i Holbæk Kommune vedtog i 2011 en digitaliseringsstrategi for årene 2011-2015. Til strategien blev knyttet en ambitiøs økonomisk målsætning og en række pejlemærker. Strategien kan evalueres med, at den er nået så langt, at den økonomiske målsætning er tæt på at være nået, og vi er kommet langt i forhold til at nå de vedtagne pejlemærker. Enkelte pejlemærker rækker ind i 2015, hvor de fortsat vil blive iværksat som vedtaget.

 

Vedhæftet følger bilag til ny revurderet Digitaliseringsstrategi 2014 – 2018, der indeholder øget ambitioner på det økonomiske område og en revurdering af de pejlemærker og principper, der knytter sig til strategien.

 

I den ny Digitaliseringsstrategi 2.0 er der lagt mere vægt på implementering, da det har vist sig, at det oftest er her der er udfordringer. Det betyder, at tidligere pejlemærke vedrørende ”effektivitet” er udskiftet med ”implementering” og indeholder et princip der siger: ”vi arbejder med digitalisering, der hvor det giver størst effekt i forhold til indsatsen, og vi gevinstrealiserer via business cases”.

 

Der vil årligt blive udarbejdet et særskilt bilag til strategien, hvilket vil indeholde oversigt over de aktiviteter, der forventes iværksat for indeværende år.

Bilaget vil hver gang blive forelagt styregruppen for Digitalisering- og velfærdsteknologi.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3514491e11.docx

Bilag

Digitaliseringsstrategi 2.0 - Holbæk kommune


72. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker og direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udviklingsaftalen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde senest 1. juni 2014. Aftalen indgås årligt.

 

Forslaget til Rammeaftale 2015 foreligger nu i form af udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Den omfatter et tillæg (en allonge) om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler, at kommunalbestyrelserne godkender dem.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Strategien indeholder 4 fokusområder for 2015, og fokuser i øvrigt på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og behovet for at oprette nye pladser.

 

Fokusområder

Udviklingsstrategiens fokusområder aftales typisk for et år af gangen.

 

Fokusområderne for 2015 er:

 1. Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

 2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.

 4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

 

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland drøftede fokusområderne på et temamøde den 28. februar 2014. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog også.

 

Ministertemaet

Ministeren har anmodet om, at der er fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Ministeren ønsker herudover, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område

De ændrede kontanthjælpssatser kan give unge, der har brug for et botilbud efter Serviceloven, problemer med at betale huslejen i de almene botilbud. Tilsvarende kan unge med psykiske problemer opleve ikke at have råd til at bo i egen lejlighed eller i botilbud, når de ikke har en førtidspension.

 

Derfor indeholder rammeaftalen et forslag om, at kommunerne sætter særlig fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25 årige). Samtidig skal de konsekvenser, der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne belyses.

 

Metodeudvikling

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case.

På metodesiden er det også væsentligt at belyse evidens og effekt. Der er et stigende krav om

dokumenteret effekt for borgerne/brugerne af indsatserne. Dette belyses konkret med misbrugsområdet som case. Endelig belyses måling af og målemetoder i forhold til evidens og effekt.

 

Psykiatriområdet

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og Regionen. Det er fortsat vigtigt at sikre, at samarbejdet, udviklingen på psykiatriområdet og tilbud til borgerne løbende er til dialog, og at der bliver taget de nødvendige initiativer på området.

 

Der er fortsat temaer på psykiatriområdet, som er vigtige at analysere og udvikle. Særligt kommer reformen på førtidspensionsområdet og opgavedeling mellem Region og kommuner til at have et fokus.

 

Kapacitetsbehov

Hovedkonklusionen er, at der samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for. Behovet for at regulere antallet af pladser er yderst begrænset. Indenfor forsorgsområdet (Herberger og forsorgshjem) oplever kommunerne generelt høj belægning og der forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Udviklingsaftalen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3486087e12.pdf
3486055e13.pdf

Bilag

Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf
Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf


73. Forhåndsgodkendelse af ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet forhåndsgodkender rammetidsplanen og fremskyndelse af projektet for ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj til servicearealer og aktivitetscenter samt opførelse af 40 almene handicapboliger

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Med henblik på at få fremskyndet processen for ombygning af de eksisterende bygninger på Bostedet Jyderup - Tornhøj til servicearealer og aktivitetscenter samt opførelse af 40 almene handicapboliger anmodes om en forhåndsgodkendelse af rammetidsplanen og en fremskyndelse af den videre proces.

 

Ved en forhåndsgodkendelse af rammetidsplanen er det muligt, at arbejde videre med de processer som ellers først ville blive udført når lokalplanen er godkendt og der kan gives tilsagn til opførelse af de 40 almene handicapboliger.

 

Lokalplanen forventes godkendt pr. 31. juli 2014.

 

Ved at arbejde videre med processen nu, kan projektet fremskyndes med 3 måneder og byggearbejdet igangsættes i september 2014 med aflevering og indflytning medio december 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Omkostningerne til den videre proces er indeholdt i de budgetterede byggeudgifter.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

14. august 2013: Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter Holbæk.


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3484233e14.pdf
3484236e15.pdf

Bilag

Rammetidsplan
Skitser for om- og tilbygning til Bostedet Jyderup


74. Godkende helhedsplan for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende budgettet for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet godkender helhedsplan for renovering af etape II i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger.

 2. byrådet godkender at stille kommunegaranti for byggeskadearbejder m.m. med 10.334.075 kr. og 3.298.515 kr. for forbedringsarbejder

 3. byrådet godkender, at yde afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej et rente og afdragsfrit lån på 300.000 kr. under forudsætning af, at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og Boligselskabet Sjælland yder lån/tilskud for tilsammen 1.200.000 kr.

 4. byrådet godkender det ændrede budget for 2014 med en huslejestigning på 17 %.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Sjælland anmoder byrådet om, at godkende helhedsplanen for renovering af 14 af afdelingens huse i etape II, med en anskaffelsessum på 15.282.590 kr.

 

Derudover anmodes byrådet om, at stille kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af renoveringen samt yde et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med anden kapitaltilførsel. Kommunens andel udgør 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 1.500.000 kr.

 

Boligselskabet har indbragt en tvist med afdelingen om afdelingens budget for 2014 og anmoder byrådet om, at godkende et ændret budget med en huslejestigning på 17 %.

 

Afdelingen består af 20 fritliggende huse opført i 1960. Seks af husene blev renoveret i etape I i 2006.

 

Boligselskabet Sjælland ønsker, at renovere de resterende 14 huse i etape II, men afdelingen har modsat sig renoveringen, på trods af fugtproblemer i gulve og ydervægge med omfattende skimmelproblemer til følge.

 

Der er i perioden fra 2008 til juni 2013 blevet brugt 1.130.787 kr. til skimmelafrensning, et forbrug som ville være undgået hvis husene var blevet renoveret tidligere.

 

Udgifterne til skimmelafrensning har resulteret i underskud i afdelingen samt, at der har været et stort træk på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 

Tilsynet har via styringsdialogen med boligselskabet efterlyst yderligere henlæggelser til vedligeholdelse samt fulgt planerne for renovering af afdelingen. Boligselskabet har ageret på skimmelproblematikken og den manglende renovering, så hurtigt det har været muligt.

 

Boligselskabets repræsentantskab vedtog den 25. maj 2013, at renoveringen af etape II skal gennemføres uanset, at beboerne ikke ønsker boligerne renoveret.

 

Beslutningen blev indberettet til Holbæk Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som begge har taget indberetningen til efterretning og Landsbyggefonden har godkendt, at den videre proces for renoveringen gennemføres.

 

Beboerne er på et afdelingsmøde den 21. februar 2014 orienteret om sagen, herunder om den forventede huslejestigning. Som ved en gennemsnitlig beregning udgør 80 kr. pr. m2 pr. år.

 

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, at opgøre hvor store de individuelle huslejeforhøjelser vil blive.

 

Beboerne har varmeudgifter på ca. 2.800 kr. pr. måned, denne udgift vil falde væsentligt, når boligerne bliver isolerede og har fået udskiftet de gamle oliefyr med nye gasfyr.

 

Når afdelingens opsamlede underskud er afviklet, vil der være plads til, at nedsætte lejen. Nedsættelsen kan bruges til, at betale huslejestigningen i forbindelse med renovering. For nogle beboere forventes det, at gå lige op, andre vil få en mindre huslejestigning.

 

Budgettvist

Ved, at godkende helhedsplanen for renovering af afdelingen, bliver behovet for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser mindre.

 

Boligselskabet Sjælland har derfor udarbejdet et revideret budget for 2014, hvor virkningen af helhedsplanen er indregnet.

 

Det reviderede budget medfører en huslejestigning på 849 kr. pr. måned svarende til en stigning på 17 %.

 

Huslejen pr. 1. januar 2014, vil med det nye budget stige fra 4.995 kr. pr. måned til 5.889 kr. pr. måned.

 

Det oprindelige budget medførte en huslejestigning på 27,9 % og en husleje på 6.389 kr. pr. måned.

 

De store huslejestigninger skyldes, at afdelingen gennem de seneste år har afholdt store udgifter til skimmelrenovering. Det har medført underskud. Den opsamlede underskudssaldo udgjorde pr. 31/12 2012 -556.730 kr.

 

Samtidig er der trukket ekstraordinært på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der skal ydes kommunegaranti for støttede og ustøttede realkreditlån på henholdsvis 10.334.075 kr. og 3.298.515 kr. Kommunegarantien er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.334.075 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Garantierne som maksimalt udgør 13.632.590 kr. påvirker ikke kommunens låneramme og vil kun få konsekvenser for kommunen, såfremt boligafdelingen ikke er i stand til at betale lånene.

 

Kapitaltilførslen er på 1.500.000 kr. og fordeles med 1/5 til kommunen, 1/5 til kreditforeningen, 1/5 til boligorganisationen og 2/3 til Landsbyggefonden.

 

Kapitaltilførslen, som er et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr., skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.

 

Lånet til kapitaltilførslen skal ydes i 2015/2016 og kræver en tillægsbevilling til kontoen for indskud i Landsbyggefonden m.m.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgettvisten om det oprindelige budget har været i høring i afdelingsbestyrelsen.

 

Der blev i den forbindelse holdt et møde med Boligselskabet Sjælland og afdelingsbestyrelsen, den 23. januar 2014 for, at se om det var muligt, at finde en afgørelse på den indbragte tvist om budgettet for 2014.

 

Det blev på mødet besluttet:

 • At afdelingsformanden skulle vejre stemning for en godkendelse af budgettet på afdelingsmødet, om den planlagte renovering af afdelingen, i februar måned 2014.

 • At hvis stemning var for en godkendelse af budgettet skulle afdelingsformanden indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde hvor godkendelse af budgetter for 2014 endnu en gang skulle på dagsordenen.

Afdelingsformanden meldte tilbage, at stemningen hos beboerne er uforandret og at det derfor ikke vil være muligt, at få afdelingsmødet til at godkende budgettet.

 

Tilsynets bemærkninger til budgettet

Boligselskabet har udarbejdet et revideret budget, hvor huslejestigningen bliver 17 % når renovering i henhold til helhedsplanen indregnes.

 

Helhedsplanen bevirker, at årets henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kan nedsættes, da en del af udgifterne afholdes over helhedsplanen.

 

Der er dog stadig tale om en stor huslejestigning som skyldes, at de tidligere års underskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år og at der fortsat skal henlægges til planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser for, at henlæggelserne kan dække de almindelige planlagte vedligeholdelsesudgifter.

 

Tilsynet indstiller, at det reviderede budget for 2014 godkendes.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Repræsentantskabets beslutning om renovering af afdelingen.

 

Boligselskabet Sjællands indberetning om renovering af afdelingen af 4. juni 2013 beskriver boligernes tilstand og problemer med skimmelsvamp og indeklima.

 

Det fremgår af indberetningen, at der i perioden fra 2008 til maj 2013 er brugt 1.130.787 kr. til skimmelafrensning, et forbrug, som ville være undgået, hvis husene var blevet renoveret.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3115953e16.pdf
3488600e17.pdf
3488606e18.pdf

Bilag

Boligselskabet Sjællands indberetning
Nyt budget 2014
Oprindeligt budget 2014


75. Detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte i medfør af Kommuneplan 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager sagen til efterretning

 2. Økonomiudvalget og byrådet beslutter at genoptage Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk bymidte til fornyet behandling

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har modtaget én klage over vedtagelsen af kommuneplan 2013. Klagen er modtaget den 5. marts 2014 fra Strategi og Investering A/S, der klager på vegne af K/S Ahlgade 41 Holbæk.

 

Der er alene klaget over afsnittet om detailhandel for Holbæk bymidte. Klager finder, at der ikke kan påvises et behov for et arealudlæg til detailhandel i Holbæk bymidte på i alt 22.000 m2. Arealudlæg er det der muliggør, at byens butiksareal kan vokse udover det, der allerede er i byen.

 

Klager ønsker, at Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) skal ophæve kommuneplanen om detailhandel af ovennævnte grund. Der er i klagen henvist til, at kommuneplanen har de samme mangler, som kommuneplantillæg nr. 38 (Rosen), der blev ophævet af NMKN med afgørelse af 12. februar 2014.

 

Holbæk Kommune har ikke haft mulighed for at inddrage de bemærkninger i kommuneplanarbejdet, der fremgår af NMKNs afgørelse af 12. februar 2014, da afgørelsen tidsmæssigt ligger efter vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2013-2025.

 

En klage skal sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet senest tre uger efter klagefristens udløb, hvilket var den 28. marts 2014.

Der er også mulighed for, at Holbæk Kommune kan genoptage sagen.

 

Sagsbehandlingstiden i NMKN er meget lang (vi oplever ofte, at der går mere end 1 år). Det vil være usikkert, hvilken ramme Holbæk bymidte har for detailhandel i denne periode, og det er administrationens vurdering, at NMKN efter omstændighederne vil kunne nå til samme resultat, som ved ovennævnte afgørelse i februar 2014.

Administrationen vil derfor anbefale, at Holbæk Kommune af egen drift genoptager afsnittet om detailhandel for Holbæk bymidte.

 

NMKN er orienteret om klagen, og at sagen er til behandling i udvalg og byråd.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Såfremt detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte genoptages til fornyet behandling, vil disse skulle udsendes i offentlig høring, inden en genvedtagelse kan ske.

 

Lovgrundlag – link

 

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingens punkt 2 anbefales godkendt.

Referat
Sagsfremstilling76. Beslutning om forlængelse af stationsvej i Vipperød frigivelse af anlægsmidler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der frigives 2,6 mio. kr. til anlæggelse af Stationsvejs forlængelse

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På mødet d. 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation af forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej i Vipperød.

 

På mødet den 10. april 2014 godkendte byrådet en principbeslutning om at ekspropriere de nødvendige arealer for forlængelsen.

 

Vejen anlægges med en normalbredde på 13 m, heraf 7 m kørebane med 3 m kantbane og rabat i begge sider.

 

Forlængelse af Stationsvej vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 3,1 mio. kr.

Der er frigivet 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013

Der ønskes frigivet 2,6 mio. kr. til dækning af den resterende anlægssum.

 

Anlægsudgifterne fordeler sig således:

Entreprenør omkostninger 1,7 mio. kr.

Afledte entreprenørudgifter 0,05 mio. kr.

Arealerhvervelser 1,05 mio. kr

Projekt og tilsyn 0,3 mio. kr

I alt 3,1 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser

 

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af Banedanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Trafik og Ejendomme gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Trafik og Ejendomme gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Ejendomme står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling77. Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der, indtil der foreligger reviderede takster, gives dispensation for indskud for tildeling af havneplads for lystfartøjer, således at indskuddet ændres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. fra foråret 2014 og frem til nye takster foreligger.

 2. der, indtil der foreligger reviderede takster, gives dispensation for indskud for tildeling af havneplads for joller, således at indskuddet ændres fra 8.000 kr. til 5.000 kr. fra foråret 2014 og frem til nye takster foreligger.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april 2008: ”at der ved fremtidig tildeling af havnepladser, der administreres af Holbæk Kommune, opkræves et indskud på kr. 30.000 vedr. både og et indskud på kr. 8.000 vedr. joller - udover den normale bådleje.”

 

Indskuddet er tiltænkt eventuelle erstatninger og/eller reparationer efter opsigelse af havneplads.

 

Holbæk Kommune har fået flere henvendelser vedrørende kommunens ”Takster for havneområdet” herunder særligt størrelsen på indskud på 30.000 kr. En af henvendelserne omhandler en turistvirksomhed som ønsker at sejle turister rundt i de nord- og vestsjællandske fjorde. De oplyser, at indskuddet er af så væsentlig en størrelse, at det afholder dem fra at lægge til i Holbæk Havn. De overvejer i stedet at vælge andre havne i de vestsjællandske nabobyer, hvor det er væsentligt billigere.

 

Nye takster gælden fra 2015

De nuværende takster på havneområdet er blandt andet udarbejdet ud fra forudsætningen om, at Holbæk Havn er en erhvervshavn. Fra sommeren 2014 stopper det sidste erhverv. I forlængelse heraf er det naturligt at revidere hele takstbladet i forhold til de nye forudsætninger. Reviderede takster forelægges til politisk godkendelse efteråret 2014.

 

I forbindelse med revision af taksterne, skal der dannes et fuldt overblik over allerede indbetalte indskud. Eventuel tilbagebetaling af allerede indbetalte indskud udskydes således til at der vedtaget nye takster.

 

Dispensation fra gældende takster

Indtil der foreligger reviderede takster indstilles at der fra foråret 2014 dispensation således, at indskuddet for nye pladser til lystfartøjer ændres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. og indskuddet for nye jollepladser ændres fra 8.000 kr. til 5.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Det indstilles, at der ikke opkræves depositum i 2014, og størrelsen på et eventuelt fremtidigt depositum afklares i forbindelse med revideringen af taksterne i efteråret 2014.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt, herunder indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø.

Referat
Sagsfremstilling78. Beslutning vedr. 3 ejendomme der ønsker at træde ud af Bukkerup Spildevand Aps

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersent indstiller, at byrådet:

 1. godkender revideret forslag til tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018”, hvilket betyder at spildevandsoplandet for Bukkerup forbliver privat spildevandskloakeret og at tre ejendom at udtræder af Bukkerup Spildevand og overgår til ”åbent land”

 
 

Alternativ indstilling

 

Det indstilles alternativt, at udvalget:

1. annullerer Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan, hvilket betyder at alle omfattede ejendomme i Bukkerup overgår fra privat spildevandskloakeret til spildevandskloakeret.

 

Beskrivelse af sagen

 

En række beboerne i Bukkerup har stiftet ”Bukkerup Grønne Spildevandslav” med henblik på at etablere et privat spildevandslav, som erstatning for en offentlig kloakering af spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af kommunens spildevandsplan 2010 - 2018, at den vil arbejde på at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til et privat spildevandsopland.

 

Ved godkendelse af Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan på byrådsmøde den 11. september 2013, blev opland BP01 og KE04 Bukkerup ændret fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret.

 

Efterfølgende ønsker tre ejendom at udtræde af Bukkerup Spildevand og overgå til ”åbent land”.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

By og Landskab annullerer Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan til Holbæk Kommunes Spildevandsplan, således at opland BP01 og KE04 Bukkerup ændres fra privat spildevandskloakeret til spildevandskloakeret, hvilket betyder at de omfattede ejendomme i Bukkerup overgår til offentlig kloakering, via Holbæk Forsyning.

 
 

Økonomiske konsekvenser

 

Begge indstillinger har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Bukkerup Spildevands samlede økonomi ikke forringes væsentligt, og projektet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt, hvis hovedindstillingen godkendes.

 

Holbæk Forsyning har på møde med Bukkerup Spildevand den 24. marts 2014 oplyst, at:

 
 • forsyningen ikke ser de tre ejendommes eventuelle udtræden af Bukkerup Spildevand og overgang til ”Åbent Land”, som et problem i forhold til Holbæk Forsyning

 • forsyningen forbeholder sig at hele projektet Bukkerup Spildevand revurderes i forhold til spildevandsplan og kloakerings/renseløsninger, såfremt flere ejendomme måtte ønske at udtræde af Bukkerup Spildevand

 
 
 

Øvrige konsekvenser

 

Ved godkendelse af hovedindstilling skal By og Landskab skal meddele påbud om forbedret rensning til de 3 ejendomme jf. bestemmelser for ”Åbent land” til udførelse i 2014.

 

Ved godkendelse af alternativ indstilling, skal Holbæk Forsyning udarbejde projekt for kloakering i spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 
 

Høring

 

Forslag til spildevandstillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Miljølovens § 32

 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Vedr. Ændring af opland BP01 og KE04 Bukkerup fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret

 

12. marts 2014: Tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Vedr. Ændring af BP01 (En ejendom udtræder)

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3493156e19.docx
3493134e20.docx
3461332e21.docx
3452336e22.docx
3440356e23.docx

Bilag

Tillæg nr. 7 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan
Referat af møde
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav


79. Sophienholm Grusgrav - Komuneplantillæg og råstofindvindingstilladelse, sag 12/39976

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager punktet til efterretning.

 2. Økonomiudvalg og byråd godkender udkast til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, til offentliggørelse i 8 uger.

 3. Økonomiudvalg og byråd tager udkast til råstoftilladelse for Sophienholm Grusgrav til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Sophienholm Grusgrav har i 2012 søgt om tilladelse til indvinding af ca. 1,6 millioner m³ sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen omhandler det af Vestsjællands Amt tilladte areal, samt et tilknyttet areal mod nord og vest. Ansøgningen er begrundet i udnyttelse af restressourcen.

 

Den nuværende grusgrav ligger uden for de af Region Sjælland udpegede gravområder og interesseområder og grusgravens samlede aktivitetsperiode er mere end 10 år. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg (bilag 1) med tilhørende VVM-redegørelse. Kommuneplantillægget indeholder desuden opsamling på første offentlighedsfase, samt miljørapport. VVM-redegørelsen er vedhæftet som bilag 2.

 

VVM-redegørelsen er udarbejdet i efteråret 2013. Sideløbende er der udarbejdet udkast til råstofindvindingstilladelse (bilag 3).

 

Region Sjælland skal som planmyndighed på råstofområdet give samtykke til råstofindvinding uden for regionalt graveområde. Det forventes at ske primo 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Fortsat råstofindvinding må forventes at medføre forøgede omkostninger til vedligeholdelse af Sophienholmvej og Tjørnedevej.

 

Øvrige konsekvenser

 

Forsat råstofindvinding vil medføre landskabelige forandringer. Efterbehandlingsplanen vil tilpasse grusgraven til omgivelserne.

 

Høring

 

I sommeren 2013 blev der indkaldt ideer og forslag til den videre planlægning. Indkomne bemærkninger og ideer fremgår af kommuneplantillægget.

 

Der gennemføres et borgermøde i offentlighedsperioden.

 

Lovgrundlag – link

 

LBK 587 af 27. maj 2013. Lov om Planlægning (Planloven)

LBK 939 af 3. juli 2013. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

BEK 1654 af 27. december 2013. Bek. Om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

LBK 657 af 27. maj 2013. Lov om råstoffer (Råstofloven)

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3499952e24.docx
3500014e25.doc
3500028e26.docx
3500023e27.docx
3506607e28.pdf
3506601e29.docx
3508351e30.pdf
3508345e31.docx

Bilag

Endelig VVM
Bilag B Deklaration
Bilag D Efterbehandling
Bilag C Graveplan
Bilag E - Beregning af sikkerhedsstillelse.pdf
Tilladelse - endelig
Forslag til tillæg nr 1 til OSD-redegørelse110414.pdf
Forslag til Kommuneplantillæg 1


80. Beslutning om forlængelse af overgangsperiode for Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 1. godkender at overgangsperioden for Museum Vestsjælland (2013-2014) samt det nuværende driftstilskud forlænges til udgangen af 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune indgik den 31. december 2012 en aftale med 5 andre kommuner på midt- vestsjælland om fusion af museumsdriften. Det nye Museum Vestsjælland (MVE) var en realitet 1. januar 2013. Som led i fusionen aftalte kommunerne en overgangsperiode på 2 år (2013 og 2014).

 

MVEs bestyrelse har i foråret 2014 bedt de involverede kommuner om at forlænge overgangsperioden med afsæt i de mange tidskrævende opgaver vedrørende struktur, ledelse, organisering som en så omfattende fusionsproces har indebåret. Desuden er regnskabet for det første driftsår (2013) først afsluttet i foråret 2014, hvorfor et realistisk billede af driftsomkostninger endnu ikke foreligger.

 

Indhold i overgangsaftale

I overgangsperioden bliver kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdt. Den nye museumsbestyrelse har i samme periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag skal harmoniseres.

 

De årlige kommunale museumstilskud i 2013-2014 fordeler sig således:

 

Holbæk

kr. 2.605.000

Kalundborg

kr. 2.813.000

Odsherred

kr. 3.930.000

Ringsted

kr. 2.735.000

Slagelse

kr. 1.482.000

Sorø

kr. 1.072.359

 
 

Der blev endvidere i fusionsprocessen aftalt, at den nuværende bestyrelsessammensætning skulle fastholdes i overgangsperioden (2013-2014), hvorefter der skal nedsættes et repræsentantskab, som vil udpege medlemmer til den nye bestyrelse.

 

De bidragende kommuner pålagde i fusionsprocessen, at der i overgangsperioden frem til udgangen af 2014 arbejdes på at etablere et museum på fagligt og kvalitetsmæssigt højt niveau funderet på et forretningsmæssigt professionelt grundlag. Bestyrelsen skal inden udgangen af 2014 sikre, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med denne intention.

 

Baggrund for forlængelse af overgangsperioden

Ifølge MVE er baggrunden for en forlængelse af overgangsperioden:

 1. Et ordentligt beregningsgrundlag for den fremtidige fordelingsnøgle. Budgetforhandlingerne i kommunerne for budget 2015 indledes i forår 2014. På det tidspunkt er Museum Vestsjællands regnskab for 2013 fortsat under afslutning. Det er således først i foråret 2014 muligt at beregne, hvad fællesudgifterne til samdriftsmuseet udgør. Disse beregninger er væsentlige for udregningen af en fremtidig fordelingsnøgle.

 2. Afslutning af mellemregninger med kommunerne.

I det første år siden fusionen har der været en hel del mellemregninger med de enkelte kommuner:

- Udskillelse af dele af museumsdriften (Trelleborg, Bagerimuseet og Trykkeriet i Slagelse)

- ny ejerstruktur i forbindelse med bygningsmassen (Odsherred og Holbæk)

- mellemregninger i forbindelse med overgangen fra kommunal til egen administration (Ringsted og delvis Kalundborg).

 

Før disse mellemregninger er afsluttet, er det ikke muligt at afdække det faktuelle omfang af de enkelte kommuners bidrag til museet.

 

Status hos de øvrige kommuner

I Slagelse og Odsherred har Kultur og Fritidsudvalgene indstillet, at kommunerne imødekommer en forlængelse af overgangsaftalen

 

I Sorø, Ringsted og Kalundborg vil spørgsmålet blive behandlet politisk i april måned.

 

Fremadrettet proces

MVE forventer, at et forslag til fordelingsnøgle for kommunale tilskud samt forslag til nye vedtægter vil blive fremsendt til drøftelse i de enkelte kommuner ultimo 2014.

 

MVE forventer, at der i oktober 2015 kan indgås en ny samdriftsaftale mellem kommunerne gældende fra januar 2016. Det forventes samtidigt, at den nye bestyrelse for MVE kan konstituere sig januar 2016.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

En forlængelse af overgangsperioden betyder, at Holbæk Kommunes museumstilskud i 2015 bliver fastholdt på 2014-niveau. En ændring af museumstilskuddet vil således blive udskudt til 2016.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3501672e32.pdf

Bilag

MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion


81. Orientering om godkendelse af anskaffelsessummen for Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet tager til efterretning, at borgmesteren har godkendt anskaffelsessummen for Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenters friplejeboligbyggeri.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For at undgå forsinkelser, i Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenters projekt med opførelse af friplejeboliger, har borgmesteren på byrådets vegne godkendt anskaffelsessummen for boliger og servicearealer jf. § 31 i lov om kommuners styrelse.

 

Anskaffelsessummen for henholdsvis boliger og servicearealer udgør 176.886 tkr. og 32.030 tkr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gav den 6. december 2013 Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter tilsagn til at etablere 84 støttede friplejeboliger med tilhørende serviceareal på et areal i Holbæk Havn.

 

Det er kommunen, som godkender anskaffelsessummen før byggeriets start, samt det endelige byggeregnskab.

 

Der er ingen økonomiske forpligtelser for kommunen forbundet med at godkende anskaffelsessummen og det endelig byggeregnskab.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Etableringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

 

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling82. Orientering om kanalstrategi Borgerservice 2013/2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen om kanalstrategi Borgerservice 2013/2014 tages til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det er vedtaget i Kanalstrategien, at Borgerservice skal have særligt fokus på at flytte henvendelser til selvbetjening, telefoni, chat og digital post, hvilket sker på forskellig vis.

Nedenfor gives status på udviklingen for 2013/2014

 

Telefoni:

Kontaktcenteret har i 2013 modtaget ca.17.000 kald pr. måned. Heraf er 40 pct. af kaldene til Borgerservice blevet afklaret 100 pct. i Kontaktcenteret uden viderestilling, og uden at borger skal henvende sig igen eller skal kontaktes af sagsbehandler. I mellem 5 og 8 pct. er 100 pct. afklaret for hver af afdelingerne:Arbejdsmarkedscenter, Socialcenter, Familiecenter, Ældre, Sundhed, By & Landskab og Trafik & Ejendomme.

 

Målsætningen i den vedtagne Kanalstrategi for 2013 var en straksafklaringsprocent på 45 pct. for Borgerservice og 25 pct. for de øvrige afdelinger.

 

Faldet i antal kald til Borgerservice, der er 100 pct. straksafklaret, skyldes, at områderne boligstøtte, børnebidrag og dele af pensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark.

 

Flest af de kald, der modtages til Arbejdsmarkedscenter, Socialcenter, Familiecenter, Ældre, Sundhed, By og Landskab og Trafik & Ejendomme, håndteres under kategorien generel vejledning.

 

Den måde kaldet registreres på er ændret for at give et mere realistisk billede af, hvorvidt kaldet er 100 pct. straks afklaret, der er givet generel vejledning eller om der er sendt telefonbesked om at kontakte borger. Denne ændring sammenholdt med færre kald indenfor Borgerserviceområdet har betydet, at straksafklaringsprocenten er faldet en smule siden 2012 fra knap 45 pct. til ca. 40 pct. i gennemsnit pr. måned for Borgerservice.

 

Set i lyset af den ny telefonpolitik med én indgang, den ændrede registreringsform og den faktiske afklaringsprocent på ”øvrige områder” bør målsætningen i kanalstrategien justeres. Det foreslås, at fagområderne nedjusteres til mellem 5 og 10 pct. for henholdsvis Socialcenter, Familiecenter, Ældre, Sundhed, By & Landskab samt Trafik & Ejendomme. I forhold til Arbejdsmarkedscenter tænkes et øget fokus på mere straksafklaring, idet deres kald udgør 1/3 af den samlede mængde telefoniske henvendelser. Eks. et måltal på 15 pct. For Borgerservice fastholdes målsætningen på 45 pct.

 

Chat:

Hovedparten af de indkomne chats er modtaget indenfor den almindelige åbningstid kl. 8-15. To af samarbejdskommunerne opsagde samarbejdet i efteråret 2013. Dette har medført en fornyet drøftelse af fremtidigt samarbejde, hvor det ses nødvendigt at tilbyde mere end blot chat. I slutningen af 2013 blev chatløsningen opsagt med ophør pr. 28.02.14. Der er nu iværksat et samarbejde med de samme kommuner, hvor der tilbydes telefonisk kontakt uden for den normale åbningstid, i første omgang med hjælp til selvbetjening og dermed fortsat fokus på borgerens valg af digitale løsninger. Det er tanken at udbygge dette til også at kunne besvare yderligere henvendelser på tværs af kommunerne.

 

Selvbetjening og personlige henvendelser:

Der er fortsat målt på de løsninger, der indgik i 1. bølge af obligatorisk digital selvbetjening, som trådte i kraft december 2012. Ved næste status indgår løsninger fra bølge 2, som trådte i kraft december 2013.

 

 

Januar kvt. 2012

Januar kvt. 2013

Januar kvt. 2014

Område

Antal brugere

Selv-

betjening

Antal brugere

Selv-

betjening

Antal brugere

Selv-

betjening

Sundhedskort (gule)

1.586

69%

2.439

83%

2.820

87%

EU-kort (blå)

738

76%

1.251

93%

4.678

96%

Flytteløsning

1.000

94%

1.421

87%

1.545

89%

Pladsanvisning

1.306

*

2.256

*

4.004

Total

4.630

7.367

13.047

*Kan ikke opgøres procentvis.

 

Der er ikke så kraftig stigning i graden af selvbetjening, som ved første runde, men stadig en stigende tendens, som også afspejler sig i henvendelsestallene for personlig fremmøde, som fortsat er faldende. Mange af de ”lette” borgere er flyttet over på selvbetjening og den restgruppe af borgere, der fortsat kommer i ekspeditionen har behov for ekstra hjælp. Det giver en stigende ”tyngde” i henvendelserne, som dermed er blevet mere tidskrævende.

 

 

Januar kvt. 2012

Januar kvt. 2013

Januar kvt. 2014

Frontekspeditionen

12.792*

9.963

9.261

*ved sidste afrapportering fejl oplyst til 13.885

 

Målsætningen for reduktion af de personlige henvendelser er i kanalstrategien sat til 10 pct. fra 2012 – 2013 og yderligere 10 pct. fra 2013 – 2014 og denne er nået.

 

Henvendelsestallet for 1. kvartal, faldt i 2012/2013 med 22 pct. og i 2013/2014 med 7 pct.

Årsagen til dette er i lighed med faldet i telefoniske henvendelser, at områderne boligstøtte, børnebidrag og dele af pensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark. Samtidig er der i 2014 tallene indeholdt 1000 ekstra henvendelser i marts måned, hvor det blev muligt at søge fritagelse for Digital Post. Uden disse ”ekstrahenvendelser” er faldet i personlige henvendelser på 17 pct. fra januar kvartal 2013 til januar kvartal 2014. Digitaliseringsstyrelsen har udmeldt, at ca. 20 pct. af de berørte borgere (alle borgere over 15 år), forventes at være berettiget til en fritagelse for Digital Post. For Holbæk kommune udgør dette ca. 11.000 borgere.

 

Digital post

Ved udgangen af 1. kvartal 2014 er 35 pct. af Holbæk kommunes borgere tilmeldt Digital Post. På landsplan ligger tallet på 36 pct., så der er fortsat behov for målrettet fokus på området.

 

Borgerservice arbejder tæt sammen med Digitaliseringsafdelingen om Digital Post. Her er særligt fokus på at imødegå den utryghed mange og særligt ældre har omkring den Digitale Post, så der tages hånd om den gruppe af borgere der er berettiget til at blive fritaget. Der er i den forbindelse tilrettelagt 14 infomøder (april – oktober) primært på aktivitetscentrene.

 

Eksterne aktiviteter:

Hovedtemaet har for efteråret 2013 været og er i hele 2014 introduktion i og hjælp til oprettelse af Digital Post. I efteråret 2013 særligt for virksomheder og hele 2014 for borgere.

Samtidig fortsætter aktiviteterne i projekt ”Nemt på Nettet” (fællesprojektet mellem Bibliotek og Borgerservice), hvor der undervises i emner indenfor brug af PC, NemId, selvbetjening m.v. Projektet er i gang med 4. kursusrunde (forår 2014) og efterårets kursus-række planlægges med hovedvægt på Digital Post.

 

Ved siden af ”Nemt på Nettet” er der gennemført undervisning i alle 10. klasser i Holbæk kommune, i brug af NemId, selvbetjening og digital post ligesom kompetencecentrene har haft besøg af Borgerservice.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

3513371e33.pdf

Bilag

Kanalstrategi - endelig udgave


83. Orientering om status på projekt Nemt på Nettet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om status på projekt Nemt på Nettet til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Projektets formål

Projektets formål er at understøtte og øge borgernes brug af NemID og digitale selvbetjeningsløsninger med udgangspunkt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og Holbæk Kommunes overordnede kanalstrategi. Målet er at øge borgernes digitale færdigheder via bedre digitale kvalifikationer og kompetencer. Projektperioden er fra 1. september 2012 og forlænget til den 31. december 2015.

 

Målgrupper

Projektet henvender sig til borgere i Holbæk Kommune. Borgerne tilbydes hjælp og vejledning i brug af de digitale løsninger. Fokus er på de grupper, som ikke af sig selv benytter selvbetjeningsløsninger. Det gælder:

 • It-svage: ældre og andre, der ikke er fortrolige med brug af it

 • It-modvillige: borgere, der af forskellige grunde ikke kan eller vil bruge selvbetjeningsløsninger

 • Unge: er fortrolige med brug af nettet, men mange mangler viden om, hvordan de offentlige systemer er indrettet og kan derfor have svært ved at bruge løsningerne

It-kurser og it-caféer


Vi tilbyder korte kurser af 2 timers varighed, i forløb af 8 uger 2 gange om året.


På kurserne veksles mellem korte oplæg og opgaver ved pc, hvor borgerne selv kommer til tasterne, og vi underviser ud fra faste manuskripter og opgaver, så en ensartet kvalitet sikres.


Borgerne kan komme på kursus i: Kom i gang med pc, Internet for begyndere, Digital selvbetjening, Digital Post og Brug af iPad. Der er tilmelding til kurserne, og det er gratis at deltage.

 

Kurserne i Holbæk holdes i It-caféen på Holbæk Bibliotek. Desuden er der undervisning på lokalbibliotekerne i Jyderup, Tølløse og Svinninge. Kurserne suppleres med åbne It-caféer, hvor man kan få individuel hjælp.

 

Organisation


Projektgruppen består af medarbejdere fra Borgerservice og Bibliotek. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Ældresagen, Datastuerne, Aftenskolerne og It-afdelingen.

 

Kursusaktiviteter

Antal

Efterår 2012

Forår 2013

Efterår 2013*

I alt

Afholdte kurser

36

34

45

115

Kursusgange **

46

44

61

151

Kursusdeltagere

350

469

458

1277

It-caféer

7

11

13

31

Besøg i it-café

68

128

63

259

*Foreløbige tal, da alle kurser endnu ikke er afholdt.

**Kom i gang og internet-kurser er fordelt på 2 gange.

 

Der har været en stigende interesse for kurserne og venteliste på mange af dem.

 

Brugerevalueringer


92 procent af de borgere, der evaluerede kurserne i foråret 2013 er tilfredse, 84 procent har en computer derhjemme, 82 procent har en NemID og 66 procent kender siden Borger.dk.

Tværgående projektaktiviteter

Aftenskoleundervisning

AOF og LOF modtager tilskud fra projektet til at holde længerevarende it-kurser for de borgere, der har brug for længere kursusforløb.

AOF har haft 103 kursister igennem i efteråret 2013 og LOF har haft 52 kursister igennem. Kurserne er gratis for borgere i Holbæk Kommune og har udelukkende været holdt i Holbæk.

Undervisning i Ladegårdsparken

For at nå ud til nogle af de grupper borgere, der ikke selv melder sig til kurser, har vi i 2013 i samarbejde med beboerrådgiverne afholdt kursus i digital selvbetjening og it-caféer.

 

Forsorgshjemmet Karlsvognen

Vi har i 2013 afholdt 4 digitaliseringskurser målrettet beboerne fra Karlsvognen.

 

Udlån af It-café

Når It-caféen i Holbæk ikke bruges af projektet, udlånes den til anden it-undervisning. Ældresagen bruger caféen to eftermiddage om ugen, hvor frivillige underviser andre ældre.

 

It-hjælp til mindre virksomheder og foreninger

Digital postkasse er blevet obligatorisk for virksomheder fra 1.11.2013 og der har derfor været behov for at tilbyde hjælp til mindre virksomheder og foreninger. Der er afholdt it-caféer for virksomheder hver torsdag i november og december 2013 i samarbejde med Digitaliseringsafdelingen.

 

I støbeskeen

IT-hjælp i eget hjem

Nogle borgere har brug for undervisning i eget hjem, pga. fysiske eller psykiske handicap. Derfor vil vi gerne tilknytte en seniorjobber, der kan tage ud til borgerne. Vi håber i 2014 at finde en person med de rette kompetencer.

 

Unges brug af digitale løsninger

Vi er godt i gang med at undervise de unge i de digitale løsninger – der i blandt den digitale postkasse.

 

Kompetencecentre

Ultimo 2013 har vi holdt korte kurser i digital selvbetjening for kompetencecentrene i kommunen og det fortsætter vi med primo 2014.

 

Adgang til computer og internet

Af rapporten: It-anvendelse i befolkningen 2012 fremgår, at 65 % af befolkningen over 65 år har adgang til en computer i hjemmet, at 29 % af befolkningen mellem 65 og 89 år aldrig har brugt en computer og 38 % har aldrig brugt internettet.

 

I Holbæk er der 12.185 ældre mellem 65 og 89 år – og tallet er stigende. Hvis vi antager, at Holbæk ligner landsgennemsnittet, svarer det til at 3.534 ældre i Holbæk Kommune aldrig har brugt en computer og at 4.592 ældre aldrig har brugt internettet.

 
 

Opsummering

Projektet følger og understøtter Holbæk Kommunes overordnede kanalstrategi for 2012-2015. Målet er, at borgerne bliver i stand til at bruge internettet og dermed de digitale selvbetjeningsløsninger. Selvom mange borgere har benyttet sig af kursustilbuddene, er der stadig en stor gruppe, der ikke er i gang endnu, og nogle, der har brug for flere kurser.

 

For nogle borgere er det en meget stor omvæltning at skulle betjene sig selv digitalt.

Denne gruppe af borgere vil vi gerne komme i møde ved fortsat at tilbyde gratis it-kurser i Holbæk Kommune.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Økonomi

Projektet er finansieret i forbindelse med budgetaftale for 2013-2016.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om Obligatorisk Selvbetjening.

Link:

LOV nr 558 af 18/06/2012 - Retsinformation

 

Lov om Digital Post

Link:

Lov om Offentlig Digital Post - retsinformation.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling84. Orientering om status på telefonpolitik

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen om status på telefonpolitik tages til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den ny telefonpolitik for Holbæk Kommunes administrative afdelinger trådte i kraft den 1. oktober 2012, som et led i Kanalstrategien med kortere åbningstid for personligt fremmøde og for at forbedre serviceoplevelsen ved telefonisk kontakt til Holbæk Kommune.

Telefonpolitikken er vedhæftet som bilag.

 

Målet med politikken var primært at skabe én telefonisk indgang, så borger ikke ringer forgæves på direkte numre eller ikke har fat i den rette, at kaldet screenes i Kontaktcenter for enten at kunne straksafklare (ingen viderestilling eller opringning til borger efterfølgende), give generel vejledning eller viderestille til rette person.

 

Samtidig blev indført en telefontid for sagsbehandler i tidsrummet kl. 8.30 – 10.00, dels for at frigive ro til sagsbehandler for andre opgaver i løbet af dagen, men også for at give borger mulighed for at træffe sagsbehandler uden at ringe forgæves.

 

I 2013 er modtaget 202.217 kald på hovednummeret (Kontaktcenteret). Af disse er 10 % blevet 100 % straksafklaret, hvilket imidlertid dækker over, at 40 % er 100 % straksafklaret for Borgerservice og mellem 5 og 8 % for hver af de øvrige afdelinger.

 

For at opnå en højere straksafklaring på øvrige afdelinger (Arbejdsmarkedscenter, Socialcenter, Familiecenter, Ældre, Sundhed, By og Landskab og Trafik & Ejendomme) vil det være nødvendigt med en tættere dialog omkring vidensdeling og vilje til overdragelse af mindre opgaver der med fordel vil kunne ekspedereres i Kontaktcenter uden specifik faglig ekspertise.

 

Hver måned registreres i gennemsnit 2100 returkald, som er kald der er viderestillet fra Kontaktcenter og kommer retur da kaldet ikke besvares.

 

Disse kald belaster i perioder ventetiden og giver et øget pres på telefonerne, hvilket kan medfører en ringere serviceoplevelse for borger. Her vil blive iværksat en intern informationskampagne, der kan medvirke til at nedbringe antallet af returkald.

 

Ventetiden ved kald til Kontaktcenteret viser, at 36 % bliver besvaret indenfor 10 sekunder, 81 % besvares indenfor 1 minut og 93 % besvares indenfor 2 minutter. Kun 0,66 % har en ventetid på over 3 minutter, hvilket forekommer i forbindelse med udbetalingsdage.

 

I vedhæftede notat er beskrevet, hvilke tekniske og organisatoriske udfordringer der er konstateret og hvor der ses mulighed for forbedring.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Til efterretning. Økonomiudvalget har bemærket, at organisationen ikke alle steder lever op til telefonpolitikken, hvorfor udvalget ønsker fokus på, at arbejdet tilrettelægges, så der er medarbejdere som betjener borgerne i telefontiden.
 
Økonomiudvalget ønsker en status om 6 måneder.

Sagsfremstilling
Referat

3516966e34.doc
3517436e35.docx

Bilag

Holbæk Kommunes Telefonpolitik
Notat