UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

13-08-2019 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-08-2019 17:30:00


PUNKTER

23. Godkendelse af dagsorden til mødet den 13. august 2019
24. Drøftelse af arbejdsform og eksterne deltagere
25. Orienteringer på mødet den 13. august 2019
26. Underskriftark23. Godkendelse af dagsorden til mødet den 13. august 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 13. august 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 13. august 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 13-08-2019

Godkendt

24. Drøftelse af arbejdsform og eksterne deltagere

Drøftelse af arbejdsform og eksterne deltagere

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. arbejdsform og overordnet tidsplan drøftes
 2. forslag til eksterne deltagere drøftes

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse påbegynder i august 2019 arbejdet med et nyt emne: En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung og voksen. På dette første møde, hvor kun projektudvalgets politikere deltager, drøfter udvalget to emner:

 

Arbejdsform og overordnet tidsplan - Administrationens foreløbige overvejelser

Udvalget skal ikke aflevere en stor rapport som afslutning på 2½ års projektarbejde. Det er nedslagene undervejs, der er interessante.

Vi tager udgangspunkt i Holbæk-specifikke data om målgruppen, som er unge i alderen 25-30 år, som ikke har gennemført en uddannelse eller er i job. Hvordan ser indikatorerne ud i Holbæk (manglende uddannelse, ledighed, psykisk sårbarhed, kriminalitet, misbrug, hjemløshed)? Hvor bor de, og hvordan ser deres livsforløb ud (evt. via cases)?

Dernæst kigger vi på, hvad vi allerede gør i Holbæk i forhold til indikatorerne samt hvordan vi i de forskellige indsatser arbejder med de fire kerneproblemstillinger (relationer og fællesskab, styr på hverdagen, selvværd og handlekraft, læringsrum).

På den baggrund identificerer projektudvalget hvilke temaer udvalget ønsker at dykke ned i og komme med løsningsforslag/anbefalinger i forhold til.

 

Forslag til overordnet tidsplan/mødeplan:

August 2019: Møde for de fem politikerne i projektudvalget, som drøfter:

 • Forslag til eksterne deltagere (skal besluttes i KB i september)
 • Drøftelse af oplæg til arbejdsform/mødeplan

Oktober 2019: Udflugt for hele det nye projektudvalg:

 • Relationsopbygning (hvem er vi, og hvordan har vi hver især berøring med unge-gruppen)
 • Vidensopbygning (besøg hos fx BikubenFonden til oplæg og drøftelse af debatoplægget Unge på kanten)

November 2019: Møde i projektudvalget:

 • Præsentation af data/analyse (indikatorer), som administrationen udarbejder hen over efteråret 2019.
 • Drøftelse af analysens resultater: Hvor er de store udfordringer?

Februar 2020: Møde i projektudvalget:

 • Præsentation af kortlægning (hvad gør vi allerede ift. indikatorer, og hvordan arbejdes med kerneproblemstillinger), som administrationen gennemfører henover efterår/vinter 2019/20
 • Drøftelse og udvælgelse af hvor det vil være interessant for udvalget at dykke ned/hvilke temaer udvalget vil arbejde med på kommende temamøder (ca. fire temaer)

Temamøder i april, juni, september og november 2020:

 • Inspirationsoplæg (forsker, fagperson eller andre med viden om temaet)
 • Hvor har andre kommuner haft succes med en indsats inden for dette felt?
 • Drøftelse: Hvilke løsninger ser vi kunne virke i Holbæk Kommune? Er der nogle anbefalinger vi vil sende videre til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse?
 • Ide: Det kunne være en ambition, at udvalget efter hvert temamøde udpeger et par af udvalgsmedlemmerne, som får til opgave at konkretisere en idebeskrivelse eller formulere anbefalinger.

Beslutningsmøder i maj, august, oktober og december 2020:

 • Afhængig af udvalgets konklusioner på temamødet kan det blive nødvendigt med et kortere beslutningsmøde efter hvert temamøde

Januar: Pit-stop-møde i projektudvalget:

 • Hvor langt er vi nu i arbejdet? Hvad er der behov for, at vi arbejder videre med?


Forslag til eksterne deltagere i projektudvalget – Administrationens overvejelser

Administrationens forslag til eksterne deltagere præsenteres på mødet. De eksterne deltagere skal efterfølgende formelt udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Følgende overvejelser ligger til grund for forslagene:

 • Det var godt i det sidste projektudvalg, at de eksterne ikke alle var ledere. Det betød, at drøftelserne blev praksisnære og at erfaringer fra direkte interaktion med unge kom i spil. Vi stiler efter samme koncept i dette projektudvalg.
 • Vi går efter at få udpeget personer, som vi kender og ved kan bidrage konstruktivt.
 • Det er ok, hvis Ungdomsrådet gerne vil sende to personer.
 • Hvis der er to virksomheder, som ville være gode at have med ombord, inviterer vi begge ind.
 • Desuden kan aktører (herunder fra administrationen), der er relevante i forhold til de specifikke emner, inviteres med til møderne.
 • I indstillingen til KB skal det pointeres, at er en deltager forhindret kan man sende en suppleant.

Som bilag til sagen er vedhæftet Kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse, emne 2 samt debatoplægget ’Unge på kanten’ som nævnes i kommissoriet.


Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 13-08-2019

Drøftet.

Mødeplanen suppleres med et introduktionsmøde for projektudvalget primo oktober, når Kommunalbestyrelsen har udpeget udvalgets eksterne deltagere.caseno19-22046_#4956919_v1_kommissorium - emne 2 - projektudvalget unge og uddannelse - til kb - endelig.pdf
caseno19-22046_#4975647_v1_mm - unge pa kanten - debatoplaeg.pdf

Bilag

Kommissorium - emne 2 - Projektudvalget Unge og Uddannelse - til KB - endelig
MM - Unge pa kanten - debatoplaeg


25. Orienteringer på mødet den 13. august 2019

Orienteringer på mødet den 13. august 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringer givet på mødet tages til efterretning

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 13-08-2019

Ingen orienteringer

26. Underskriftark

Underskriftark