UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300

STARTTIDSPUNKT

15-11-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-11-2018 18:00:00


PUNKTER

12. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15. november 2018
13. Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge
14. Orientering om temaet på næste møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse12. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15. november 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15. november 2018

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden for møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15. november 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15-11-2018

Godkendt

13. Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge

Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ er udmøntet i ny lovgivning, som skal implementeres i kommunerne. Et af de større emner i lovgivningen er kommunernes virksomhedsindsats for unge - med særligt fokus på virksomhedspraktikker. Projektudvalget for Unge og Uddannelse og interessenter indenfor feltet har på arbejdsmøde i oktober 2018 behandlet emnet ’virksomhedsvejen’ med udgangspunkt i den nye lovgivning.

På baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet har administrationen udarbejdet forslag til fire anbefalinger. Projektudvalget skal beslutte hvilke anbefalinger, udvalget vil sende videre til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

 

Forslag til anbefalinger

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 1. opgaven med at etablere praktikpladser for elever på FGU’s erhvervsgrunduddannelseslinje udføres af FGU
 2. koordinering af praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser på tværs af grundskole, FGU og jobcenter sker via et koordinerende og vidensdelende netværk
 3. it-understøttelse af den koordinerende praktik- og virksomhedsopsøgende indsats så vidt muligt sker via udnyttelse af funktionerne i de fag-systemer, der allerede anvendes i dag
 4. den kommunale ungeindsats sikrer, at kerneopgaven uddannelse til alle unge forsat prioriteres, når det gælder unge i alderen 25-29 år på trods af, at den nye lovgivning kun omhandler de 15-24-årige

 

Beskrivelse af og argumentation for anbefalingerne findes i bilag 1 ’Anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats’.

Bilag 2 og 3 indeholder notatet, der dannede baggrund for projektudvalgets drøftelser på arbejdsmødet, samt præsentationen fra mødet.


Lovgrundlag – link

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ udmøntes gennem fire love:

 


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15-11-2018

Godkendtcaseno17-20674_#4747238_v1_anbefalinger virksomhedsvejen 30.10.18.pdf
caseno17-20674_#4747255_v1_udvalgsnotat opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik - endelig.pdf
caseno17-20674_#4747259_v1_projektudvalgsmøde 25. oktober 2018 - præsentation - endelig.pdf

Bilag

Anbefalinger Virksomhedsvejen 30.10.18
Udvalgsnotat Opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik - endelig
Projektudvalgsmøde 25. oktober 2018 - præsentation - endelig


14. Orientering om temaet på næste møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orientering om temaet på næste møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om temaet på næste møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ har to hovedspor: Den forberedende grunduddannelse (FGU) og den kommunale ungeindsats (KUI).

Teamet på næste møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse er den kommunale ungeindsats, og der vil i drøftelserne sat særligt fokus på tre emner:

 • Målgruppevurdering til FGU
 • Kontaktpersonordning
 • Uddannelsesplanen

 Målgruppevurdering til FGU

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år fastlægger, at den kommunale ungeindsats skal vurdere, om en ung tilhører målgruppen for den forberedende grunduddannelse (FGU).

Målgruppevurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, karakterer fra grundskolen, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb på forberedende grunduddannelse.

Kommunen skal være klar til at målgruppevurdere unge i forhold til FGU pr. 1. januar 2019. Ungeindsatsen er derfor gået i gang med at forberede den nye opgave. På projektudvalgsmødet gøres status på implementering af målgruppevurderingen og erfaringer, udfordringer og eventuelt behov for ændringer drøftes.

Kontaktpersonordning

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har ansvar for at etablere en kontaktpersonordning for unge, som har behov herfor. Af loven fremgår det, at:

 • Der udpeges en gennemgående kontaktperson, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen.
 • Kontaktpersonens opgave er at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.
 • Kontaktpersonen kan udpeges blandt de medarbejdere, der allerede er ansat i kommunen, eller der kan udpeges personer med tilknytning til f.eks. forberedende grunduddannelse eller andre personer, som opfylder de kompetencekrav, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
 • En kontaktperson kan tildeles unge fra grundskolens 8. klassetrin.
 • Kontaktpersonordningen ophører, når den unge er forankret i ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Fuldfører den unge ikke sin uddannelse, eller bliver den unge ledig inden det fyldte 25. år, kan kontaktpersonordningen genetableres.

Det er sigtet, at kontaktpersonordningen skal afløse nogle af de eksisterende mentor- og kontaktpersonordninger, kommunen dag benytter i medfør af forskellige lovgivninger, og at kontaktpersonerne skal følge den unge igennem overgangene fra grundskole til FGU, uddannelse og job.

På projektudvalgsmødet drøftes mulige løsninger.

Uddannelsesplan

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år fastlægger, at kommunalbestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af en uddannelsesplan i samarbejde med den unge med henblik på at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Nye elementer i forhold til den tidligere lovgivning på området er:

 • Ansvaret for udarbejdelse af den unges uddannelsesplan flyttes fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til Kommunalbestyrelsen. Der er således ikke længere et krav om, at der findes et UU i kommunen, men kompetencekravene til de medarbejdere, der udfører vejledningen, fastholdes.
 • Indtil den unge er fyldt 25 år og har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet, skal uddannelsesplanen revideres, når det er påkrævet (tidligere indtil den unge er fyldt 18 år).
 • Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats, herunder i form af specialpædagogisk støtte på baggrund af hidtidigt skoleforløb og pædagogisk-psykologisk vurdering, socialindsats og misbrugsindsats.
 • Uddannelsesplanen skal for elever, der ønsker forberedende grunduddannelse (FGU), indeholde aftale om et eventuelt afsøgningsforløb til FGU, begyndelse på et af de tre uddannelsesspor, varighed af afsøgningsforløbet, uddannelsens mål og eventuelt behov for social støtte og behandling.

På projektudvalgsmødet drøftes mulige løsninger.

Praktisk i forhold til projektudvalgsmødet

Som forberedelse til mødet udarbejder administrationen et notat, som for hvert af emnerne beskriver:

 • Hvad siger den nye lovgivning?
 • Hvad gør vi i forvejen?
 • Hvad skal der til at nyt? (forslag til løsninger)

Drøftelserne på mødet vil tage udgangspunkt i notatet.

På mødet deltager udover projektudvalget en række fagpersoner, som arbejder indenfor feltet i dag.

Mødet afholdes den 28. februar 2019 kl. 12-16 (frokost fra 11.30-12) i Seminarieparken, hvor Uddannelse til Alle unge holder til.


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15-11-2018

Taget til efterretning