UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

11-06-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-06-2018 18:00:00


PUNKTER

9. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11. juni 2018
10. Beslutning om anbefalinger vedr. indsats i udskolingen
11. Orientering om vedtagelse af lovpakke til reform af de forberedende tilbud9. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11. juni 2018 godkendes


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11-06-2018
Godkendt
10. Beslutning om anbefalinger vedr. indsats i udskolingen

Beslutning om anbefalinger vedr. indsats i udskolingen

Sagsgang og sagstype
Projektudvalgt for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. anbefalinger vedrørende indsats i udskolingen godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg (et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg) som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen ligger til grund for en reform af de forberedende tilbud, hvis lovpakke blev vedtaget af Folketinget den 29. juni 2018.
 
Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som formelt refererer til Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse, arbejder henover det næste 1½ år med fire temaer i relation til reformen:
 
Andet arbejdsmøde om udskolingen
På projektudvalgets andet arbejdsmøde om udskolingen den 24. maj 2018 blev der sammen med Udvalget for Børn og Skole samt en række interessenter på området sat fokus på udskolingen med udgangspunkt i den nye uddannelsespolitiske målsætning.
 
På baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet har administrationen udarbejdet forslag til overordnede anbefalinger og et katalog med forslag til konkrete indsatser i udskolingen. Projektudvalget skal på mødet beslutte hvilke anbefalinger, udvalget vil sende videre til Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.
 
Bilag 1 indeholder forslag til overordnede anbefalinger med en kortfattet motivation, samt et katalog indeholdende forslag til konkrete indsatser til at sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen.
 
Forslag til anbefalinger til
Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Anbefaling 1:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at udfordringen med at nå den nye uddannelsespolitiske målsætning får høj prioritet – der skal handling til nu!

Anbefaling 2:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at den aktive anvendelse af data bliver styrket for at højne niveauet i udskolingen og sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen

Anbefaling 3:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at udvikling af kvalitet i udskolingen sker med en tværgående systematik og konsekvent opfølgning på effekten af indsatserne

Anbefaling 4:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at indsatsen for at indfri den nye uddannelsespolitiske målsætning sker via en generel højnelse af kvaliteten i udskolingen – ikke via specialindsatser for de mest udsatte unge

Katalog – forslag til indsatser
  1. Hvad siger de unge selv?
  2. Relationer er gødning for læring
  3. Elevtjeneste og stærke overgange
  4. Fokuseret U&J-indsats i udskolingen
  5. Højere fagligt niveau
  6. Håndværksfag og praktisk læring
  7. Digital dannelse og regulering af digital støj

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11-06-2018
Godkendt med ændringer
Nyt bilag med tilrettet tekst vedlægges referatet


caseno17-20674_#4604282_v1_forslag til anbefalinger - udskoling - 6.juni.pdf
caseno17-20674_#4612993_v1_anbefalinger udskoling - endelige.pdf

Bilag

Forslag til anbefalinger - Udskoling - 6.juni
Anbefalinger Udskoling - endelige


11. Orientering om vedtagelse af lovpakke til reform af de forberedende tilbud

Orientering om vedtagelse af lovpakke til reform af de forberedende tilbud

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orientering om vedtagelse af lovpakke til reform af de forberedende tilbud tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Den 13. oktober 2017 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti »Aftale om bedre veje til uddannelse og job«, hvori det er aftalt, at en række forberedende tilbud og uddannelser skal omlægges, og at der i stedet skal etableres et nyt, samlet forberedende uddannelsestilbud til personer under 25 år benævnt forberedende grunduddannelse (fgu).
 
Udmøntningen af aftalen indebærer udformning af to nye love, udvidelse af vejlederloven samt ændringer til en række forskellige love. I det følgende gives et kort resumé af de fire love, som blev vedtaget i Folketinget den 29. maj 2018. Resuméerne er baseret på resuméer fremlagt ved 3. behandling af lovforslagene.
 
Resumé af L199 Lov om forberedende grunduddannelse
Loven har til formål at etablere en ny forberedende grunduddannelse. Den forberedende grunduddannelse skal være et tilbud primært for personer under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om og opkvalificering til deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.
 
Den forberedende grunduddannelse skal bestå af tre uddannelsesspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Loven indeholder desuden bestemmelser, som fastlægger formålet med og sætter rammerne for struktur, indhold m.v. for forberedende grunduddannelse.
 
Der etableres særlige afsøgningsforløb af kortere varighed.
 
Den forberedende grunduddannelse vil normalt have en samlet varighed på op til 2 år.
 
For elever, der som følge af funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder har behov for specialpædagogisk bistand, herunder særlige støtteformer f.eks. i form af hjælpemidler, skal der efter loven gives tilbud herom. Der etableres mulighed for, at elever, hvis funktionsnedsættelse, kroniske sygdom, psykiske sårbarhed eller misbrugsbehandling hindrer fuld deltagelse i forberedende grunduddannelse, kan deltage på nedsat tid.
 
Resumé af L200 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Loven har til formål at fastlægge rammerne for de statslige selvejende institutioner, der skal varetage udbuddet af forberedende grunduddannelse. Loven fastlægger desuden finansieringen af institutionerne og bestyrelsernes sammensætning, opgaver og ansvar. Hovedformålet er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af forberedende grunduddannelse.
 
Der etableres helt nye institutioner, som skal udbyde og varetage forberedende grunduddannelse. Målet er at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner og et landsdækkende udbud af forberedende grunduddannelse med nærhed til de unge.
 
Loven bygger på den selvejemodel, som har været anvendt på undervisningsområdet i en længere årrække, og som er baseret på decentralt ansvar og på at fremme og understøtte det personlige og faglige engagement og medansvar på uddannelsesinstitutionerne.
 
Loven fastlægger derudover rammerne for institutionernes øvrige virksomhed, herunder bestyrelsernes arbejde, institutionernes ledelse og opgavevaretagelsen på institutionerne i øvrigt.
 
Resumé af L201 Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
Med loven udvides lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., idet der indsættes et nyt afsnit om etablering af en sammenhængende kommunal indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år. Et hovedelement i loven er, at kommunalbestyrelsen får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune og alle unge kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen. Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver.
 
Kommunalbestyrelsens ansvarsområder omfatter en række af de områder, som allerede i dag varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 
Det foreslås, at uddannelsesplanen skal være omdrejningspunktet for den unges forløb, idet det tænkes, at planen skal anvendes som et fagligt værktøj til brug for sikring af, at der sker en sammenhængende indsats for den unge.
 
Resumé af L202 Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser
Udmøntningen af aftalen indebærer ændringer i en lang række love inden for ressortområderne for henholdsvis Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skatteministeriet. Disse ændringer implementeres med denne lov (følgelovgivning).
 
Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om produktionsskoler ophæves. Samtidig justeres målgruppen for almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning, således at hovedmålgruppen for disse tilbud er personer, der er fyldt 25 år.
 
Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse videreføres under navnet fgu-baseret erhvervsuddannelse, og der tilvejebringes hjemmel til befordringsrabat til elever i den nye forberedende grunduddannelse.
 
Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser ophæves, og i forlængelse heraf justeres sammensætningen af bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut.
 
Indkomst fra børn under 18 år ikke skal indgå i grundlaget for beregning af boligstøtte, og deres formue indgår ikke i formuetillægget.
 
Data på individniveau fra Danmarks Statistik i AUB-registret skal være fortrolige.
 
Loven indeholder tillige en lang række konsekvensændringer som følge af de foreslåede ændringer.

Lovgrundlag – link
Lovpakke

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 11-06-2018
Taget til efterretning


caseno17-20674_#4604293_v1_lov om forberedende grunduddannelse l199_som_vedtaget.pdf
caseno17-20674_#4604299_v1_lov om institutioner for forberedende grunduddannelse l200_som_vedtaget.pdf
caseno17-20674_#4604307_v1_lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv mm l201_som_vedtaget.pdf
caseno17-20674_#4604309_v1_lov om ændring af avu-loven m.fl l202_som_vedtaget.pdf

Bilag

Lov om forberedende grunduddannelse L199_som_vedtaget
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse L200_som_vedtaget
Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv mm L201_som_vedtaget
Lov om ændring af avu-loven m.fl L202_som_vedtaget