UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

EUC, Absalonsvej 20, lok. D 179

STARTTIDSPUNKT

29-11-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-11-2018 17:30:00


PUNKTER

107. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2018
108. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
109. Orientering om Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse
110. Drøftelse af budget 2018, november
111. Beslutning om budgetrevision 4 2018
112. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019
113. Godkendelse af Uddannelsesplan 2019
114. Beslutning om etisk kodeks for leverandører i beskæftigelsesindsatsen
115. Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge
116. Orientering om flytning af Pensionsbevillingsnævnet
117. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018
118. Underskriftsark107. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018 godkendes.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Godkendt.

108. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. foreløbig status for ”Virksomhedsrettet partnerskabsaftale” drøftes

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune indgik den 1. juni 2018 en partnerskabsaftale med EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, LO og Dansk Byggeri. Aftalen blev underskrevet af alle parter på Holbæk Erhvervsforums borgmestermorgenmøde den 30. maj 2018. Partnerskabsaftalen løber over tre år til 1. juni 2021.

Partnerskabsaftalen har to hovedformål

1. Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne – herunder:

 • Øge forældres, læreres og unges viden om, motivation for og fokus på erhvervsuddannelserne gennem praktisk undervisning og et tværgående samarbejde mellem folkeskolerne i Holbæk Kommune, Uddannelse til alle unge, EUC og virksomhederne
 • Styrke vejledningen af de unge i Holbæk Kommune i forhold til at rådgive unge om karrieremulighederne ved valg af en erhvervsfaglig uddannelse – også i relation til senere videregående uddannelser
 • Styrke virksomhedernes fokus på vigtigheden af, at de har en aktiv rolle i forhold til de unge på erhvervsuddannelserne således, at de i samarbejde med grundskolen er med til at motivere og vejlede eleverne i retning mod en erhvervsuddannelse

 

2. Fastholdelse i erhvervsuddannelserne – herunder:

 • Stille praktikpladser til rådighed på virksomheder for unge under uddannelse på EUC-Nordvestsjælland, der har færdiggjort grundforløbet
 • Understøtte de unges motivation og fastholdelse i uddannelsen
 • Styrke virksomhedernes fokus på vigtigheden af, at de har en aktiv rolle i forhold til de unge på erhvervsuddannelserne ved at medvirke til, at antallet af praktikpladser, matcher behov, der er for de unge på en erhvervsuddannelse på EUC og få identificeret årsagerne til frafaldet på erhvervsuddannelsen

 

Partnerskabsaftalen består af selve aftalen samt et ”appendiks”, som indeholder bruttoliste over mål og aktiviteter.

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19. marts 2018 er det besluttet, at udvalget skal mødes 2 gange årligt med repræsentanter for gruppen bag partnerskabet for at sikre den nødvendige politiske opmærksomhed og følge op på de fastsatte mål. Første møde mellem partnerskabsgruppen og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse fandt sted den 31. maj 2018. Opsamling på mødet er vedlagt som bilag.

Status den 29. november 2018

Den administrative styregruppe har ønsket, at samle informationerne om partnerskabet i så få dokumenter som muligt. Derfor er aftalens ”appendiks” bearbejdet i forhold til den oprindelige udgave og hedder nu ”Partnerskab. Status over aktiviteter”. Det fremgår nu tydeligere, hvordan partnerskabsaftalens aktiviteter hænger sammen med de to hovedformål: 1) Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne og 2) Fastholdelse i erhvervsuddannelserne - og deres tilhørende undermål.

Endvidere er der i ”Partnerskab. Status over aktiviteter” indsat af en rød, gul og grøn farvekode. Dette er gjort for visuelt at markere, hvilke af partnerskabsaftalens aktiviteter, der er i gang, hvilke der er planlagt - men ikke afviklet - og hvilke aktiviteter, der ikke er i gang.

De vedtagne målepunkter fremgår af ”Partnerskabstal, rapport”. Denne rapport vil være grundlaget for at følge udviklingen i måltallene i løbet af partnerskabets tre år.

”Partnerskab. Status over aktiviteter, november 2018” og ”Partnerskabstal, rapport november 2018” er vedlagt som bilag.

Regeringsudspillet ”Fra folkeskole til faglært”

Regeringen fremlagde den 13. september sit udspil ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”. Den administrative styregruppe konstaterer, at partnerskabets afviklede og planlagte initiativer er i tråd med mange af de forslag regeringsudspillet fremsætter.

Regeringsudspillet er vedhæftet som link til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Drøftelsespunkter

Repræsentanter fra partnerskabsgruppen deltager under punktet og ønsker at drøfte følgende med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 • Udviklingen i hovedtallene
 • Status på de igangsatte aktiviteter
 • Prioritering af ikke-igangsatte aktiviteter
 • Evt. prioritering af aktiviteter

 

Deltagere fra partnerskabsgruppen er:

 • Jens Peter Jensen, EUC-Nordvestsjælland
 • Caspar Christensen, Holbæk Erhvervsforum
 • Mette Gammelgaard, Uddannelse til Alle Unge (tovholder på partnerskabsaftalen)

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Lovgrundlag – link

Regeringsudspillet ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/eududspil

 


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale, 19. marts 2018


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Drøftet.caseno17-16031_#4758806_v1_partnerskabstal, rapport 12.11.18.pdf.pdf
caseno17-16031_#4758803_v1_partnerskab. status over aktiviteter, november 2018.pdf.pdf
caseno17-16031_#4758799_v1_opsamling på møde mellem buu og repræsentanter fra partnerskabet, 31. 05.18.pdf.pdf
caseno17-16031_#4758789_v1_partnerskabsaftale 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabstal, rapport 12.11.18.pdf
Partnerskab. Status over aktiviteter, november 2018.pdf
Opsamling på møde mellem BUU og repræsentanter fra partnerskabet, 31. 05.18.pdf
Partnerskabsaftale 2018-2021.pdf


109. Orientering om Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse

Orientering om Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

 


Indstilling

Orienteringssag

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 

 1. præsentationen af området UngHolbæk Fritid og Forebyggelse tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

UngHolbæk Fritid og Forebyggelse hører organisatorisk til i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Målgruppen for UngHolbæk Fritid og Forebyggelse er alle unge mellem 13 og 18 år. Dog rummer enkelte aktiviteter andre aldersgrupper. Arbejdet med denne gruppe unge taler således ind i såvel Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Udvalget ”Uddannelse og Job” traf den 22. marts 2017 beslutning om organiseringen af arbejdet med fritid og forebyggelse i Uddannelse til Alle Unge. Udvalget understregede, at der i Holbæk skal være et samlet fritids- og forebyggelsesområde med et fælles fokus på kerneopgaven, med høj kvalitet i tilbuddene, tæt sammenhæng med udskolingerne og målrettethed mod uddannelse. Endvidere tilkendegav Udvalget ”Uddannelse og Job”, at en øget fleksibilitet i organiseringen er hensigtsmæssig, således at ressourcerne hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem.

Orienteringen indledes med en kort præsentation af organiseringen, som den har været gældende fra august 2017 og en status på, om organiseringen virker hensigtsmæssigt. Dernæst præsenteres de aktiviteter Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse er ansvarlig for.

Baggrund

En forudsætning for at unge gennemfører en uddannelse er, at de har udviklet deres faglige, personlige sociale og demokratiske kompetencer i en grad, så de er i stand til at møde de mange forskellige krav, som de mødes af i uddannelsesmiljøet og i deres øvrige ungdomsliv. Udviklingen af disse basale kompetencer grundlægges i familien, i dagtilbud, skole og fritidstilbud.

I ungdomsårene vil mange unge være søgende, og nogle sætter spørgsmålstegn ved de normer og værdier, som de er opflasket med. Der kan opstå en usikkerhed i forhold til sig selv og eget værd, ensomhedsfølelse eller måske behov for et stærkt gruppetilhørsforhold. Uddannelse til Alle Unge understøtter på mange forskellige måder udvikling af de unges faglige, personlige og sociale kompetencer. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, er en væsentlig medspiller for de unge i denne periode af deres liv.

Organisering pr 1. august 2017

Den understøttelse, som UngHolbæk Fritid og Forebyggelse kan give de unge, sker med mange forskelligartede initiativer, der tager udgangspunkt i de unges forudsætninger, og hvor forebyggelse og tidlig indsats har en grundlæggende værdi i arbejdet.

Fritids- og forebyggelsesindsatsen er organiseret med udgangspunkt i de fire skoledistrikter. Til hvert skoledistrikt er knyttet en koordinator og en SSP konsulent til at koordinere og systematisere den lokale indsats i ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP og samarbejdet med skolen.

Der arbejdes med afsæt i et medarbejderteam i skoledistriktet. Herfra understøttes og igangsættes den lokale indsats, der tilrettelægges ud fra lokale behov og geografiske muligheder. Klubtilbuddet er koncentreret om et udvidet tilbud på en fælles adresse, og der er samtidig i mindre omfang klubaktiviteter og andre aktiviteter på flere matrikler/lokalområder. Frivillige tilbud understøttes.

SSP er er en central ressource men med en tæt kobling på de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i teamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Status på organiseringen, som den har været gældende fra 1. august 2017, er, at den sikrer kvalitet og alsidighed i tilbuddene og understøtter systematikken i samarbejdet med skolen. Der er et stærkt samarbejde på tværs - for og med den unge. Endvidere giver organiseringen mulighed for effektiv ledelse og administration.

Aktiviteter i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Ungdomsskole (13 – 18 år)

 • Almene ungdomsskolefag
 • Valgfag i udskolingen i samarbejde med skolerne
 • Erhvervsrettede aktiviteter, der understøtter uddannelsesparathed
 • ”Jagten” for alle 8. klasser. En skoledag med ide-udvikling til arbejdet i Fritid og Forebyggelse
 • 7’eren for alle 7. klasser. En skoledag med fokus på sundhed, motion, bevægelse og sociale fællesskaber

Ungdomsbyråd

 • Demokratidag i november, arrangeret af ungdomsbyråd, kommunalbestyrelsen og 8. årgang
 • Events og workshops på det årlige folkemøde på Bornholm. Interaktion med mange interessenter
 • ”Demokraten” – de unges eget rum/hus. Arbejder med unges medindflydelse og ind i ’åben skole’

Ungdomsklubber (13 – 18 år)

 • Klubaktiviteter for alle i målgruppen i de fire skoledistrikter. Værested som giver de unge et tilhørsforhold og således en vigtig brik i det tidlige forebyggelsesarbejde

Understøttelse af frivilligdrevne eller private klubtilbud

SSP (0 – 18 år. Rummer også op til 30 år om nødvendigt)

 • Koordinering og samarbejde mellem socialområdet, skolen og politi. Arbejder forebyggende ift. kriminalitet og generel mistrivsel f.eks. gennem udarbejdelse og implementering af antiradikaliserings-handlingsplanen

Cirkus Kæphøj (10 – 16 år)

 • Temafritidsklub

Sommerferieaktiviteter (8 – 18 år)

 • Tilrettelægges i samarbejde med over 60 forskellige aktører bl.a. sportsklubber og frivillige

 

Projekter og tværgående aktiviteter

Udover de faste aktiviteter er en række projekter, der knytter an til den overordnede opgaveportefølje i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse:

 • Fritidsjobs til unge fra udsatte boligområder
 • Hjælp til børn og unge i udsatte boligområder til deltagelse i foreningsidræt
 • ’Ung-til-ung’. Uddannelse af unge dialogskabere
 • Kriminalitetsforebyggelse og medborgerskab
 • Samarbejde med de boligsociale helhedsplaner
 • Partnerskab med Ungdommens Røde Kors ’unge etablerer aktiviteter til andre unge’

 

Mette Hunsdahl, områdeleder Uddannelse til Alle Unge og Mads Buus Madsen, afdelingsleder Ung Holbæk deltager i orienteringspunktet


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Denne sag blev først forelagt udvalget den 25.10.2018, men blev udsat.

Udvalget "Uddannelse og Job" 24.08.16. Drøftelse af temaet 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'

Udvalget "Uddannelse og Job" 26.10.16. Drøftelse af omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Udvalget "Uddannelse og Job" 11.01.17. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring

Udvalget "Uddannelse og Job" 22.03.17. Beslutning om omlægning af Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Taget til efterretning.caseno18-42159_#4762895_v1_fritid og forebyggelse 2018 beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf.pdf

Bilag

Fritid og Forebyggelse 2018 Beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf


110. Drøftelse af budget 2018, november

Drøftelse af budget 2018, november

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

 

Opmærksomhedspunkter til udgiftsdriverne, oktober 2018

 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

A-dagpenge

 • Antallet af modtagere af a-dagpenge er faldet markant den seneste måned på trods af en forventning om en stigning. Tallet bliver formentligt opjusteret den kommende måned, men faldet er bemærkelsesværdigt og betyder, at merudgiften på a-dagpenge er mindre i budgetrevision 4 end i de tidligere budgetrevisioner.

 

Sygedagpenge

 • Udgifterne har de seneste måneder været højere end budgettet.  Det skyldes, at der er flere modtagere på ydelsen end forventet.

 

Ressourceforløb – borgere over 30 år

 • Antallet af modtagere siden april er steget med ca. 10 pct., mens der i samme periode er budgetlagt et fald.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

 

Uddannelseshjælp

 • På Uddannelseshjælp er der et merforbrug, som skyldes, at der har været flere borgere end budgetteret i første 1. halvår af 2018. Gennemsnitsudgiften pr. borger har dog været lavere end forventet, og det er med til at reducere udfordringen.
  I 2. halvår af 2018 falder antallet af modtagere af uddannelseshjælp, men ikke så meget som forventet i de tidligere estimeringer. Det kan give nogle udfordringer i 2019.

 

Ressourceforløb – borgere under 30 år

 • Antallet af modtagere falder som ventet. Dermed er forventningen, at budgettet i 2018 holder.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Drøftet.caseno18-35361_#4769309_v1_budget på forsørgelsesområderne - udgiftsdrivere.pdf

Bilag

Budget på forsørgelsesområderne - udgiftsdrivere


111. Beslutning om budgetrevision 4 2018

Beslutning om budgetrevision 4 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. at der foretages bevillingsberigtigelse ved at buffer til uforudsete udgifter anvendes til dækning af:
  1. merforbrug på folkeskoler på 13.400.000 kr.
  2. merforbrug på administration på ”Alle kan bidrage” 4.500.000 kr.
  3. 500.000 kr. på tværgående sagsbehandling jf. beslutning i budgetaftalen

Herudover anvendes:

 1. 1.000.000 kr. fra buffer til uforudsete udgifter samt 9.700.000 kr. af mindreforbrug på kommunal medfinansiering til dækning af merforbrug på politikområde voksenspecialområdet og politikområde skoler
 1. der gives tillægsbevilling på 5.432.000 kr. til deponering af udgift til lejemål finansieret af kommunal medfinansiering
 2. der udarbejdes handleplaner til fremlæggelse i nedenstående udvalg primo januar 2019 og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019 med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer i udvalgene
  1. Udvalget for Børn og Skole
  2. Udvalget for Beskæftigelse
  3. Udvalget for Ældre og Sundhed
  4. Socialudvalget
 3. budgetrevision 4 godkendes

Beskrivelse af sagen

Samlet

Kommunalbestyrelsen godkendte i september budgetrevision 3. Resultatet ved budgetrevision 3 var et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 72,9 mio. kr. Dette indeholder også overførsler fra 2017 til 2018. Resultatet af budgetrevision 4 viser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 176,6 mio. kr. og viser dermed en forbedring i forhold til budgetrevision 3.

Forbruget opgjort ved BR4 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017, har haft indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed på forbruget i 2018.

 

Drift

I 2018 er der mindreforbrug på langt de fleste områder. Det gælder såvel løn som øvrig drift.

På baggrund af dette forventes derfor mindreforbrug på driften på 109,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften skyldes primært:

 • Forventede mindreudgifter på 26 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. på dagpasningsområdet
 • Forventede mindreudgifter på 7 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 25 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 34 mio. kr. under Økonomiudvalget, herunder bl.a. buffer til uforudsete udgifter, udviklingspulje til lokalområder og barselspulje

 

Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på Socialudvalget på 6 mio. kr.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i som kommer fra indtægter fra salg af grunde og ejendomme, der modregnes i anlægsudgifterne.

 

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. som er overført fra 2017 på drift, anlæg og deponering. Herudover er tilskud og udligning reguleret med 48 mio. kr. på baggrund af midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud jf. styringsprincip 3. Det betyder, at der samlet set er givet tillægsbevillinger for 174 mio. kr. i løbet af året.

Det er på denne baggrund, at det forventede mindreforbrug på samlet set 176,6 mio. kr. skal ses. Hvis der ses på afvigelsen i forhold til oprindeligt budget, er der kun tale om et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 176,6 mio. kr. består af:

 

                           Mindreudgifter på driften på 109,7 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget en mindreudgift på 70,3 mio. kr.)

                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt forbrug en mindreindtægt på 50,1 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 15,8 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, samt udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter (i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.)

                           Merforbrug på deponeringer på 11,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 44,3 mio. kr.)

 

Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. Den nuværende kassestyrkelse forventes at blive på 41,7 mio. kr.

Det forventede årsresultat kan derfor opsummeres som følger:

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2018 BR4

Indtægter

-4.344,5

-4.296,9

-4.294,4

2,5

-50,1

Driftsudgifter

4.098,5

4.138,0

4.028,3

-109,7

70,3

-serviceudgifter

2.821,7

2.860,1

2.794,2

-65,9

27,5

-overførsler

901,5

902,6

875,8

-26,8

25,7

-andet ej service

375,4

375,3

358,3

-17,0

17,1

Renter

21,7

21,7

21,7

0,0

0,0

Anlæg

154,2

211,1

130,2

-80,9

24,0

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

31,1

61,0

72,5

11,5

-41,4

Resultat i alt

-38,9

134,9

-41,7

-176,6

2,8

Kasseopbygning

38,9

-134,9

41,7

176,6

-2,8

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen + barselsudligningsordning.

 

Forbruget på servicerammen for 2018 forventes at ligge 27,5 mio. kr. under det oprindelige budget afsat til serviceudgifter. Der forventes altså, at forbruget på områder inden for servicerammen ligger under det budgetterede hertil og det drejer sig primært om midler på udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

 

Selvom der samlet set er mindreforbrug på driften er der enkelte politikområder med merforbrug. Det betyder, at der ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse, således at alle politikområderne har bevillinger til at afholde de forventede udgifter. Herudover udmøntes buffer til uforudsete udgifter her ved BR4.

Bevillingsberigtigelse

Jf. Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal politikområder med forventet merforbrug sikres bevilling til at dække de forventede udgifter, der er på politikområdet. Ved BR4 drejer det sig om politikområderne Skoler og Voksenspecialområdet. En stor del af merforbruget på politikområde Skoler forventes dækket af udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter, som beskrevet nedenfor. Efter udmøntning af buffer til uforudsete udgifter og øvrige omplaceringer, resterer der 6,9 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet og 3,8 mio. kr. på politikområde Skoler.

Udover den resterende del af buffer til uforudsete udgifter er det nødvendigt at omplacere 9,7 mio. kr. for at dække merforbruget på politikområde Voksenspecialområdet samt politikområde Skoler. Dette foreslås omplaceret fra mindreforbruget på kommunal medfinansiering.

 

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter.  

Buffer til uforudsete udgifter foreslås udmøntet til at dække merforbruget på de 4 folkeskoler på 13,4 mio. kr., merforbruget på administration på ”Alle kan bidrage” på 4,5 mio. kr. samt til tværgående sagsbehandling på 0,5 mio. kr. Når disse 3 poster er finansieret, resterer der 1 mio. kr., som foreslås anvendt til bevillingsberigtigelsen nævnt ovenfor.

 

Tabelmæssigt ser bevillingsberigtigelse og udmøntning af buffer til uforudsete udgifter således ud

Mio. kr. (+ området tilføres budget, - området reduceres i budget)

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter

Bevillings-berigtigelse

Folkeskoler

13,4

 

Administration

4,5

 

Tværgående sagsbehandling

0,5

 

Bevillingsberigtigelse

1,0

-1,0

Politikområde skoler udover folkeskoler

 

3,8

Politikområde Voksenspecialområdet

 

6,9

Kommunal medfinansiering

 

-9,7

Buffer til uforudsete udgifter

-19,4

 

I alt

0,0

0,0

Note: Buffer til uforudsete udgifter er på 19,4 mio. kr., da der tidligere er truffet beslutning om tilskud til NVPRO på 0,6 mio. kr. i byråd i 2017

 

Uddybende forklaringer på afvigelser

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. ved BR4. Det skyldes primært mindreforbrug på integration, kontanthjælp og beskæftigelsesindsatser. Der er merforbrug på førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen, som blev givet som tillægsbevilling på tilskud og udligning ved BR3. Der blev midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. på hele udvalget. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 20 mio. kr., der foreslås bevillingsberigtiget her ved BR4. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 13 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. Merforbruget på folkeskolerne foreslås her ved BR4 dækket fra buffer til uforudsete udgifter. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter har et mindreforbrug på 26 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering. Den usikkerhed gør sig stadig gældende på nuværende tidspunkt. Mindreforbruget her foreslås sammen med buffer til uforudsete udgifter anvendt til finansiering af bevillingsberigtigelsen.

Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 10,6 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 17,0 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,3 mio. kr.

 

Socialudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der bevillingsberigtiges på voksenspecialområdet.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes anvendt i 2019.

 

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet for udvalget forventes at balancere.

  

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 19,4 mio. kr. forudsættes udmøntet ved denne budgetrevision som beskrevet ovenfor. Herudover forventes mindreforbrug på 15 mio. kr. en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder, barselsudligning, kompetencemidler mv.

 

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. De vigtigste mindreforbrug udgøres af Sportsbyen og skimmelsvampssanering i St. Merløse. Yderligere mindreforbrug kan ses af bilag 3.

Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter

 

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes merforbrug til tilbagebetaling af grundskyld.

Der blev ved BR3 givet en tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er der derfor på tilskud og udligning en samlet mindreindtægt på 50,1 mio. kr.

 

Finansforskydninger

Der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget skyldes grundkapitalindskud på Ny Taastrupvej 2. Salgsindtægten fra samme ejendom er en del af merindtægten på salg under anlæg.

 

Overblik på forventet forbrug på drift på udvalg sammenholdt med budget 2019

I lighed med BR4 i 2017 gives der ved BR4 i år et kort overblik omkring situationen på de enkelte udvalg i forhold til budget 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i forhold til budgetforudsætningerne for 2019. Dette imødegås delvist af en forventning om mindreudgift til integration. Samlet set ses der en udfordring med at holde budgettet for 2019, som i forvejen er tilpasset i nedadgående retning.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Børn og Skole:

På dagtilbudsområdet er der et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., som ikke kan bruges til at finansiere merforbrug på skolerne, jf. politisk beslutning. Derfor forventes beløbet  overført til 2019. På skoleområdet er der et forventet merforbrug på 20 mio. kr. og selvom området er tildelt ekstra penge i budgettet for 2019, er området økonomisk presset i forhold til resultatet for 2018. Budgettet for udvalget for 2019 forventes derfor som helhed at kunne holde. Men politikområde skoler forventes ikke at kunne holde budgettet.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner på politikområde skoler, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Budgettet for 2019 forventes at kunne holde. Der ses dog en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Socialudvalget:

Der forventes i 2018 et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Udgiftspresset forventes at fortsætte ind i 2019 bl.a. på midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse. Da børnespecialområdet kun har et lille mindreforbrug og der samtidig er pres på området er der for nuværende en forventning om merforbrug i 2019 på udvalget.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Budget 2019 forventes at kunne holde

Udvalget for Klima og Miljø

Budget 2019 forventes at kunne holde

Økonomiudvalget:

Budget 2019 forventes at kunne holde

 

 

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose. 

 

 

I prognosen var det forudsat, at der skulle overføres 40 mio. kr. på drift samt at alle anlægsmidler blev anvendt i 2018. Da såvel drift som anlæg forventer et mindre forbrug end forudsætningen er den faktiske likviditet over prognosen. Forudsætningen om deponeringsfrigivelse af 50 mio. kr. fra salg i tidligere år er endvidere indfriet i 2018.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Ved budgetrevision 4 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles som beskrevet ovenfor udmøntning af buffer til uforudsete udgifter samt bevillingsberigtigelse

 

De tekniske omplaceringer drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

 

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget bemærker, at kerneområdet Alle Kan Bidrages merforbrug på 4,5 mio. kr. på konto 6 skal ses i lyset af et relativt stort mindreforbrug på konto 5.caseno18-15744_#4768758_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768760_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768761_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768762_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768749_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768751_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768752_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768753_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768755_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768756_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf


112. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Ifølge lovgivningen skal det kommende års beskæftigelsesplan vedtages af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

 

Målgrupper for beskæftigelsesplan 2019

 • Beskæftigelsesplanen dækker målgruppen af ledige og sygemeldte borgere over 30 år. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for borgere under 30 år varetages af kerneområdet Uddannelse til alle unge, og rammerne sættes i Uddannelsesplan 2019, som behandles politisk sideløbende med beskæftigelsesplanen.


Målsætning og hovedspor

Beskæftigelsesplanen sætter to overordnede målsætninger for 2019.

 • Det første mål sættes i fællesskab med indsatsen for unge under 30: Ved årets udgang skal der være 400 færre såkaldte helårspersoner i alderen 16-66 år på en ydelse. 330 af disse skal være over 30 år og dermed i målgruppen for beskæftigelsesplanen. De sidste 70 helårspersoner er under 30 og er i målgruppen for Uddannelsesplan 2019.

 

 • Ved årets udgang har 250 flere såkaldte helårspersoner været i virksomhedsforlagt aktivering, altså virksomhedspraktik, nytteindsats eller job med løntilskud. Denne målsætning er sat, fordi der er evidens for, at virksomhedsforlagt aktivering giver de bedste beskæftigelsesresultater.

 

For at kunne indfri målsætningerne sætter planen tre hovedspor for indsatser i 2019.

 • Et styrket samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med erhvervslivet skal give fordele for både virksomheder og borgere. Holbæk Kommune har i dag et samarbejde med færre end en fjerdedel af virksomhederne i kommunen og regionen, og dette tal skal hæves, idet samarbejde med virksomheder øger job-og fastholdelseseffekten. Jobcentret skal i højere grad være det sted, virksomhederne henvender sig først, når man har brug for arbejdskraft. Jobcentret skal desuden bidrage til at sikre, at personer på overførselsindkomst får tilegnet sig tilstrækkelige jobkompetencer og faglige kompetencer til at kunne komme tilbage i job inden for områder med flaskehalse. Desuden skal jobcentret i højere grad bidrage til at finde løsninger, så flere sygemeldte fastholder deres job.

 

 • Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Færre borgere skal være langvarigt på en ydelse. Jobcentret skal både forebygge og afhjælpe. Forebyggelsen skal ske ved en tidlig indsats for borgere, der kommer på en ydelse. Afhjælpningen skal ske ved en styrket koordinering af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet den socialfaglige indsats og sundhedstilbud. I forlængelse af dette spor har jobcentret allerede i 2018 sat indsatser i gang i Vangkvarteret samt indsatser i samarbejde med fem a-kasser, der har overledighed i forhold til landsgennemsnittet. Dette hovedspor er også en del af kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.
 

 • Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Jobcentret er til for borgere og virksomheder – og ikke omvendt, og jobcentret skal arbejde for til stadighed at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Derfor er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret et hovedspor i beskæftigelsesplanen. Borgere og virksomheder skal opleve, at jobcentrets service er effektiv, kompetent og sammenhængende. Borgere og virksomheders oplevelse af jobcentret vil blive målt flere gange i løbet af 2019.

 

Beskæftigelsesplanen har sat en række succeskriterier for indsatserne under de tre hovedspor, som Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vil kunne følge op på i løbet af 2019.
 

Processen bag arbejdet med beskæftigelsesplanen

Beskæftigelsesplan 2019 er blevet til i dialog med blandt andre LO, lokale a-kasser og Holbæk Erhvervsforum samt jobcentrets medarbejdere og ledelse.

Det politiske arbejde med beskæftigelsesplanen for 2019 begyndte i forsommeren 2018 med en beslutning om at investere i beskæftigelsesindsatsen. Forslag til de overordnede linjer blev præsenteret ved Kommunalbestyrelsens sommerseminar den 22.06.18. I august godkendte Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse en oversigt over rammer og retning for planen, mens udvalget i oktober kunne godkende et udkast til beskæftigelsesplanen.

Hvis udvalget kan indstille den forelagte plan godkendt, forelægges den herefter Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 12.12.2018.


Lovgrundlag – link

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Kap. 2, §4.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 21.06.2018. Sag nr.: 64. Beslutning om investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen
 

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 30.08.2018. Sag nr.: 79: Rammer og retning for beskæftigelsesplan 2019

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 25.10.2018. Sag nr.: 99: Godkendelse af udkast til beskæftigelsesplan 2019

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Indstilles godkendt. Udvalget ønsker, at der i januar forelægges et tillæg til beskæftigelsesplanen til politisk godkendelse. Tillægget skal nærmere redegøre for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.caseno18-35064_#4760534_v2_udkast til beskæftigelsesplan 2019.pdf

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019


113. Godkendelse af Uddannelsesplan 2019

Godkendelse af Uddannelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Uddannelsesplanen 2019 godkendes

 


Alternativ indstilling

 

 


Beskrivelse af sagen

Ifølge lovgivningen skal det kommende års uddannelsesplan vedtages af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i Uddannelse til Alle Unge i Holbæk Kommune. Med Uddannelsesplan 2019 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet ved at udpege de indsatsområder og indsatser, der skal have særligt fokus i 2019. Planen bliver omdrejningspunktet for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i Uddannelse til Alle Unge.

Opsummering af indholdet i Uddannelsesplan 2019

Uddannelsesplanen fastholder som udgangspunkt samme form som Uddannelsesplan 2018 med fire hovedafsnit med særlige temaer, målgrupper, indsatsområder og mål.

1. Særlige temaer

I 2019 beskrives to overordnede temaer, der har stor indflydelse på organiseringen af arbejdet i Uddannelse til Alle Unge i 2019. Det første er Reformer og udspil fra Regering og Folketing, der har særlig betydning for området fx Regeringens Erhvervspakke. Det andet er relevante kommunale beslutninger fx Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. De har bl.a. den betydning, at Uddannelse til Alle Unge i højere grad end tidligere:

 • vil se beskæftigelse som et skridt på vejen mod uddannelse
 • vil have fokus på arbejdet med borgere på kanten af arbejdsmarkedet

2. Målgruppen er fortsat unge fra de forlader 9. klasse (16 år) til de fylder 30 år. De deles op i:

 • Unge med uddannelse, der allerede har gennemført en uddannelse
 • Unge i uddannelse, der er i gang med en uddannelse
 • Unge tæt på uddannelse, der vurderes at kunne komme i uddannelse indenfor et år
 • Unge med behov for særligt tilrettelagte forløb, der har behov for længerevarende støtte for at komme i uddannelse eller arbejde

I 2019 vises målgrupperne for 2017 og 2018 med en procentvis opgørelse, hvorved udviklingen i målgruppernes relative størrelse kan sammenlignes.

3. De tre indsatsområder og økonomi

Nedenstående tre indsatsområder fra Uddannelsesplan 2018 fastholdes med en beskrivelse af konkrete indsatser og økonomi for hvert område. Det skitseres desuden, hvilke indsatser fra 2018, der fortsat skal være fokus på i 2019, og som noget nyt tilføjes overordnede målsætninger og succeskriterier for hvert indsatsområde:

Indsatsområde

Overordnede målsætninger

Succeskriterier

Fritid, forebyggelse og uddannelses-vejledning

- At skabe tryghed og trivsel blandt kommunens borgere. Det skal undgås at særlige grupperinger eller ligefrem bander skaber utryghed. Alle unge har krav på at trives.
- At understøtte alle unges uddannelses- og jobidentitet samt uddannelsesvalg.

At vi får stoppet tilgangen til bandemiljøer (8 unge mellem 15-30 år) og kriminelle grupperinger med tilknytning til bandemiljøer (15-20 unge mellem 15-30 år) – det gælder især blandt ’lillebrødrene’ til kendte grupperinger.
- At uddannelsesniveauet i de udsatte boligområder med helhedsplaner stiger.

Den uddannelses-rettede indsats og støtte

- At få så mange unge borgere som muligt i uddannelse eller job.  

- At effektivisere vores sociale foranstaltninger inden for rammerne af vores serviceniveauer.

- At reducere antallet af borgere på uddannelseshjælp fra 470 (forventet i 2018) til 429 borgere (Helårspersoner). 

- At reducere antallet af borgere på ressourceforløb fra 95 (forventet i 2018) til 87 (Helårspersoner). 

- At nedbringe udgifterne til vores sociale foranstaltninger med 1,3 mio. kr.
- At holde det reducerede budget for beskæftigelsesindsatsen
- At reducere administrations-omkostningerne med 0,5 mio. kr. fra 2020.

Uddannelses-aktiviteter

- At forbedre mulighederne for at alle unge gennemfører en uddannelse, fordi de har adgang til uddannelse af høj kvalitet – lige fra unge, der har svært ved skolen til unge voksne, der har brug for lokale videregående uddannelsesmuligheder.

- At der ved udgangen af 2019 er indgået aftale om at en eller flere videregående uddannelser kan tages helt eller delvist i Holbæk. 

- At andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 10 kl., er på mindst 40 pct. 

- At FGU er kommet godt fra start med mindst 200 elever fra Holbæk.

 

Mål for Uddannelse til Alle Unge

I Uddannelsesplan 2019 anvendes de mål for kerneområdet til den uddannelsespolitiske målsætning, der er opstillet i Aftale om Bedre veje til Uddannelse og Job’. Målene er en national ramme for alle landets kommuner:

 1. I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
 2. I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret

Processen bag arbejdet

 • På udvalgsmødet den 21. juni 2018 præsenteredes ’Status på Uddannelsesplan 2018’, og besluttede udvalget at genanvende planens form fra foregående år.
 • På udvalgsmødet den 27. september gav udvalget input til indsatser og mål ud fra i ’Disposition for Uddannelsesplan 2019’
 • På udvalgsmødet den 25. oktober 2018 ønskede udvalget forbedringer i forhold til fx tydeliggøre udviklingen i målgruppen samt at opstille overordnede mål og succeskriterier ud fra ’Udkast til Uddannelsesplan 2019’.

Efter Uddannelsesplan 2019 indstilles godkendt, skal den godkendes på kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2018.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25.10.2018, Sag nr. 98: Godkendelse af udkast til Uddannelsesplan 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27.09.2018, sag nr. 88: Drøftelse af disposition til Uddannelsesplan 2018

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21.06.2018, sag nr. 68: Drøftelse af Status på Uddannelsesplan 2018


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Indstilles godkendt med den ændring, at der i Uddannelsesplanen kort redegøres for, hvordan ungeområdet understøtter integrationsindsatsen.

 caseno18-25020_#4777703_v1_uddannelsesplan 2019 - endelig til kb godkendelse.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2019 - endelig til KB godkendelse.pdf


114. Beslutning om etisk kodeks for leverandører i beskæftigelsesindsatsen

Beslutning om etisk kodeks for leverandører i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til etiske kodeks for leverandører i beskæftigelsesindsatsen godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil gerne forpligte sine leverandører, dvs. både anden aktører og interne leverandører på beskæftigelsesområdet, til at leve op til en etisk standard. Tanken er, at der skal være en fælles standard for, hvordan borgere, der modtager en beskæftigelsesindsats, skal behandles. Det etiske kodeks skal derfor gælde for alle kommende leverandører af beskæftigelsesindsatser. Sagen forelægges udvalget nu, fordi Holbæk Kommune er i færd med at konkurrenceudsætte et større beskæftigelsestilbud for langtidsledige borgere.

 

Forslag til etisk kodeks

 • Det etiske kodeks består af seks værdier, som leverandørerne skal efterleve, og som bliver en del af den kontrakt, som leverandøren skal indgå.

 

 • Tillid – konsulenten skal altid arbejde på en tillidsbaseret relation til borgeren.

 

 • Åbenhed – borgeren skal vide, hvad opgaven er, samt hvilke rammer og vilkår der findes.

 

 • Respekt – borgeren skal mødes med respekt for den enkelte og hans/hendes ressourcer.

 

 • Ansvarlighed – borgeren skal medinddrages i sin egen beskæftigelsesindsats og støttes i at handle selv.

 

 • Faglighed – borgeren mødes af kompetente konsulenter med høj faglighed og en professionel tilgang.
  Sammenhæng – leverandørens indsats over for borgeren er effektiv og uden unødige ophold.

De første fire værdier handler om tilgangen, leverandøren forventes at have i samarbejdet med borgeren. De sidste to værdier handler om den professionalisme, leverandøren forventes at lægge i opgaven.

 

Forslaget er baseret på værdisæt, der allerede er vedtaget i Holbæk Kommune. Konkret har administrationen ladet sig inspirere af værdisæt i kommunens indkøbspolitik, i Holbæk Kommunes personalepolitik og i Beskæftigelsesplan 2019. Her fremgår det blandt andet, at udvalget ønsker, at borgerne skal opleve beskæftigelsesindsatsen som respektfuld, sammenhængende, kompetent og medinddragende.

 

Fra 2019 vil jobcentret gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser af leverandørernes indsats. Undersøgelserne vil kunne give et billede af, i hvor høj grad leverandørerne lever op til det etiske kodeks.


Sagshistorik, henvisninger

Beskæftigelsesplan 2019: Planen forelægges udvalget til godkendelse i en anden sag i denne dagsorden. Se dette bilag.

Holbæk Kommunes indkøbspolitik.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Godkendt.

115. Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge

Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

 

Beslutningssag


Indstilling

Projektudvalget for Unge og Uddannelse indstiller, at:

 1. anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats godkendes

Beskrivelse af sagen

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ er udmøntet i ny lovgivning, som skal implementeres i kommunerne. Et af de større emner i lovgivningen er kommunernes virksomhedsindsats for unge - med særligt fokus på virksomhedspraktikker. I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg – Projektudvalget for Unge og Uddannelse – som skal sikre implementering af den nye lovgivning. Projektudvalget har på sit arbejdsmøde i oktober 2018 behandlet emnet ’virksomhedsvejen’ og har i forlængelse heraf udarbejdet en række anbefalinger til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Projektudvalget anbefaler, at:

 • opgaven med at etablere praktikpladser for elever på FGU’s erhvervsgrunduddannelseslinje udføres af FGU
 • koordinering af praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser på tværs af grundskole, FGU og jobcenter sker via et koordinerende og vidensdelende netværk
 • it-understøttelse af den koordinerende praktik- og virksomhedsopsøgende indsats så vidt muligt sker via udnyttelse af funktionerne i de fag-systemer, der allerede anvendes i dag
 • den kommunale ungeindsats sikrer, at kerneopgaven uddannelse til alle unge fortsat prioriteres, når det gælder unge i alderen 25-29 år på trods af, at den nye lovgivning kun omhandler de 15-24 årige

Nærmere beskrivelse og argumentation for anbefalingerne findes i bilaget ’Anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats’.

Om projektudvalgets arbejdsmøde

Projektudvalget for Unge og Uddannelse er sammensat af fem kommunalpolitikere og seks repræsentanter for aktører på området: Produktionsskolen NVPRO, VUC, EUC, ZBC SOSU-skolen, 10. klassecenteret og Ungeindsatsen i Uddannelse til Alle Unge.

På arbejdsmødet den 25. oktober 2018 deltog desuden repræsentanter for Læring og Trivsel, UU, Virksomhedsservice og virksomhedsindsatsen i Ungeindsatsen. Mødet blev afholdt på Produktionsskolen NVPRO i Svinninge.

Drøftelserne på projektudvalgets arbejdsmøde tog afsæt i et notat udarbejdet af administrationen samt et oplæg på selve mødet. Begge dokumenter kan ses i referat fra møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15. november 2018.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Lov nr 746 af 08/06/2018


Sagshistorik, henvisninger

Dagsorden/referat fra møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 15.11.2018.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Godkendt.

 caseno17-20674_#4762813_v1_anbefalinger virksomhedsvejen - endelig.pdf

Bilag

Anbefalinger Virksomhedsvejen - endelig


116. Orientering om flytning af Pensionsbevillingsnævnet

Orientering om flytning af Pensionsbevillingsnævnet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orientering


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen om, at Pensionsbevillingsnævnet flyttes fra kerneområdet Aktiv Hele Livet til kerneområdet Alle Kan Bidrage tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Pensionsbevillingsnævnet har til opgave at træffe afgørelse om bevilling af førtidspension mm. Nævnet har siden 2016 ligget i kerneområdet Aktiv Hele Livet (AHLI), mens det tidligere lå i kerneområdet Alle Kan Bidrage (AKBI). Holbæk Kommunes direktion har besluttet at flytte Pensionsbevillingsnævnet tilbage til AKBI med virkning fra 1.1. 2019. Det skyldes, at fagpersoner i både AHLI og AKBI vurderer, at der samlet set er flere fordele for borgerne ved, at nævnet ligger i AKBI.

Administrationen har valgt at orientere udvalget, fordi flytningen er et led i det samlede arbejde for at styrke behandlingen af sager, der skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam. Det er et område, som udvalget i forvejen følger og løbende bliver orienteret om.

 

Pensionsbevillingsnævnets opgaver

Nævnets primære opgave er at træffe afgørelse, når en borger er indstillet til førtidspension. Afgørelsen tages på baggrund af en indstilling fra et af kommunens rehabiliteringsteam. Nævnet løser også andre opgaver i tilknytning til førtidspension, fx revision, kontrol og genoptagelse af sager. Når Pensionsbevillingsnævnet flytter til AKBI, vil alle nævnets opgaver flytte med på nær afgørelser vedrørende invaliditetsydelse samt afgørelser vedrørende pleje- og bistandstillæg. Disse afgørelser følger af serviceloven, som er den primære lov i sagsbehandlingen i AHLI.

 

Fordele ved at flytte nævnet tilbage til AKBI

Begrundelsen for at flytte nævnet i 2016 var, at der ville være faglig merværdi ved at samle opgaver vedrørende alle pensionister ét sted, nemlig AHLI. Denne forventning er ikke blevet indfriet, fordi AHLI som udgangspunkt manglede de rette fagligheder samt tilførsel af tilstrækkelige ressourcer. Det har medført ekstra ventetid for borgere, der er indstillet til førtidspension.

Fordele ved igen at lægge nævnet i AKBI er:

 • Når både rehabiliteringsteam og pensionsbevillingsnævn ligger under samme chefområde, er der mulighed for at sikre et bedre flow og ensartethed i sagsbehandlingen. Det burde mindske risikoen for, at nævnet sender borgerens sag tilbage til fornyet behandling, fordi nævnet fx vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Pensionsbevillingsnævnet vurderer sagerne på baggrund af lovgivninger, som har udgangspunkt i beskæftigelsesområdet. Det gælder aktivloven, beskæftigelsesloven og lov om kompensation af handicappede i erhverv. Disse er kernelovgivninger for sagsbehandlerne i AKBI.
 • Rent praktisk er der bedre mulighed for at planlægge møder, så der er mindst mulig ventetid mellem rehabiliteringsteamets indstilling og nævnets afgørelse. Dette burde kunne forkorte ventetiden for borgeren.

 

Rammer for nævnet i kerneområdet Alle Kan Bidrage

I AKBI vil sekretariatsbetjeningen af nævnet blive placeret i stabsfunktionen, så nævnet ligger under en anden leder end rehabiliteringsteamene. Lovgivningen forholder sig ikke til nævnets sammensætning, men i Holbæk Kommune er der tradition for, at nævnet består af en medarbejder med juridisk kompetence, en medarbejder med socialfaglig kompetence samt en leder.

Leder af nævnet bliver Stabens leder, mens de øvrige medlemmer skal udpeges blandt medarbejderne i AKBI. Nævnets medlemmer vil ikke have direkte arbejdsopgaver i relation til de sager, der forelægges rehabiliteringsteamene.

Pensionsbevillingsnævnet skifter desuden navn til Pensionsnævnet.


Økonomiske konsekvenser

Da Pensionsbevillingsnævnet blev flyttet til AHLI i 2016 fulgte der ressourcer svarende til 17 ugentlige administrative timer med. Disse 17 timer flytter med tilbage til AKBI. Den sagkyndige i AHLI vurderer imidlertid, at opgaven langt er større end 17 timer ugentligt, og det påhviler derfor AKBI at finde de resterende timer inden for rammen af det eksisterende budget.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-11-2018

Taget til efterretning.

 

117. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de kommende møder i udvalget:

 

Møde mellem BSU, BUU og Ungdomsbyrådet den 5. december 2018 kl. 17-18:

Drøftelse af ændringer til kommissorium for Ungdomsbyrådet

118. Underskriftsark

Underskriftsark