UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

kantinen, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

31-10-2018 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

31-10-2018 18:00:00


PUNKTER

108. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 31. oktober 2018
109. Beslutning om medfinansiering til Nature Artist in Residence i Jyderup
110. Beslutning om produktioner på Holbæk Teater i sæson 2019 - 2020
111. Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale for Holbæk Rideklub
112. Drøftelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
113. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer
114. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
115. Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger
116. Drøftelse af oplæg om "Aprilfestival 2020"
117. Dialogmøde med Talentrådet
118. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid de 31. oktober 2018
119. Underskriftsark108. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 31. oktober 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 31. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.
 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018.
 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Godkendt.

109. Beslutning om medfinansiering til Nature Artist in Residence i Jyderup

Beslutning om medfinansiering til Nature Artist in Residence i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender et tilskud på 50.000 kr. til medfinansiering af projekt Nature Artist in Residence i Jyderup under forudsætning af, at den øvrige finansiering til projektet bliver rejst

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK) i Jyderup er gået sammen med den internationale lydkunstner Jacob Kirkegaard, Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) og Jyderup Erhvervsforening om et fælles projekt, Nature Artist in Residence i Jyderup.
 

Projektet bygger på et samarbejde med deltagelse af stærke stedbundne ressourcer – både kunstnerisk og erhvervsmæssigt. Det overordnede mål for projektet at udbygge det kunstfaglige potentiale i Jyderup, styrke det lokale fællesskab og fremme udviklingen af lokalområdet. På længere sigt ønsker samarbejdskredsen, at forankre projektet i synergi med det lokale erhvervsliv, som sammentænkt med ekstern finansiering fra Nordisk Kulturkontakt kan gøre residenciet bæredygtigt fremadrettet. 
 

Samarbejdspartnerne – de lokale ressourcer
VAK er et åbent værksted i Jyderup og tilbyder primært faciliteter til arbejdet med tredimensionelle emner og støbeprocesser. Derfor vil residenciet også vægte pladser til kunstnere, som arbejder med en skulpturel eller performativ praksis - hvilket skal forstås som kunst, hvor der sker en større involvering af publikum, end man kender det fra mere traditionelle kunstudstillinger. Det er også forventningen, at en del af de gæstende kunstnere vil lave en lokal præsentation – eller et blivende værk i Jyderup.
 

Den internationale lydkunstner Jacob Kirkegaard er bosat i Jyderup og vil via sit internationale netværk i kunstverdenen udbrede kendskabet til residenciet og medvirke til at trække internationale kendte kunstnere til Jyderup. Han vil desuden i samarbejde med den mentor, der bliver deltidsansat til at understøtte de deltagende kunstnere og realisere projektet, varetage en betydelig del af projektets markedsføring i dagspressen, på nettet og på relevante sociale medier.
 

BGK tilbyder kunstfaglig undervisning til unge i folkeskolens udskoling samt på gymnasialt niveau. BGK giver eleverne mulighed for at afprøve og udvikle deres talent i et stærkt fagligt miljø med kvalificerede undervisningskræfter. Gæstende kunstnere i residenciet vil indgå i workshop, performance, event eller artisttalk for BGK-elever og på den måde forankre den faglighed, som projektet bringer til Jyderup som en integreret del af en varig læringsproces.

Jyderup Erhvervsforening ser projektet som en mulighed for at brande Jyderup kulturelt, men også at projektet kan understøtte den erhvervsmæssige udvikling og potentielt øge bosætningen i lokalområdet. Jyderup Erhvervsforening vil arbejde på at skabe synergi med det lokale erhvervsliv, så residenciet på sigt bliver bæredygtigt.

De Regionale Kunstfonde
I forbindelse med projektets planlægning har der været en løbende og positiv dialog med De Regionale Kunstfonde under Kulturministeriet om at få støtte til projektets kunstfaglige del. Såfremt der gives kommunal støtte, vil der tilgå en konkret ansøgning til De Regionale Kunstfonde om støtte til projektet.
 

Finansieringsplan
Projektet har et budget på 539.000 kr., som søges finansieret dels med kommunale midler fra henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (puljen ”Rum til Fællesskab”). Dels søges der medfinansiering fra De Regionale Kunstfonde under Kulturministeriet. Endelig bidrager VAK med egenfinansiering til projektet. Den samlede finansieringsplan er således:

Bidragsyder:

Beløb:

Udvalget for Kultur og Fritid

50.000 kr.

Puljen ”Rum til Fællesskab” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

180.000 kr.

De Regionale Kunstfonde under Kulturministeriet

300.000 kr.

Egenfinansiering VAK

9.000 kr.

Budget i alt

539.000 kr.

 

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Medfinansiering til Nature Artist in Residence i Jyderup understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Kreative Miljøer”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil styrke netværk, kommunikation og tilgængelighed til de kreative miljøer på tværs af kommunen, så de fordeler sig jævnt og udnytter hinandens potentialer”.
 


Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 50.000 kr. kan finansieres fra puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver” i budget 2019.

Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018 har puljen et restbudget på 288.500 kr.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Godkendt.caseno18-43798_#4734327_v1_ansøgning og projektbeskrivelse.pdf.pdf
caseno18-43798_#4734299_v1_natur artist in residence i jyderup - jyderup erhvervsforenings opbakning til natur artist in resid.pdf
caseno18-43798_#4734323_v1_bgk samarbejdserklæring.pdf.pdf
caseno18-43798_#4738001_v2_opdateret budget - kopi af budget_vak2018.xlsx.pdf

Bilag

Ansøgning og projektbeskrivelse.pdf
Natur Artist in Residence i Jyderup\ - Jyderup Erhvervsforenings opbakning til Natur Artist in Residence i Jyderup.pdf
BGK samarbejdserklæring.pdf
opdateret budget - Kopi af budget_VAK2018.xlsx


110. Beslutning om produktioner på Holbæk Teater i sæson 2019 - 2020

Beslutning om produktioner på Holbæk Teater i sæson 2019 - 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. plan fra Holbæk Teater om to produktioner med ungdomsforestillinger i sæson 2019 -2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Teater ønsker at ændre sammensætningen af sine teaterforestillinger i sæson 2019/2020, så teateret producerer 2 ungdomsforestillinger. Dette er en ændring i forhold til den eksisterende egnsteateraftale. Derfor skal det politisk besluttes, om Holbæk Teaters ønske kan imødekommes.

Holbæk Teater har meddelt, at teatret planlægger at producere to ungdomsforestillinger i sæson 2019/2020. Den ene forestilling sker i co-produktion med Teatret Fair Play. Prioriteringen sker ud fra, at Holbæk Kommune i 2020 er vært for børne- og ungdomsteaterfestivalen ”Aprilfestivalen”. De to produktioner skal indgå som en del af de forestillinger, der opføres i forbindelse med ”Aprilfestival” i 2020.

I egnsteateraftalen for 2017 – 2020 som er indgået mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune, er det i aftalens afsnit 6 fastlagt, at Holbæk Teater skal:


1) Producere og udbyde professionelle teaterforestillinger for familier, unge og/eller voksne.
2) Teatret skal mindst producere to forestillinger årligt (herunder genopsætninger).

 

Holbæk Teater har i tidligere sæsoner prioriteret at producere en familieforestilling som en del af den aftalte egenproduktion på mindst to forestillinger. I sæson 2019/2020 produceres der ingen familieforestilling, men i stedet 2 ungdomsforestillinger.

Som led i Egnsteateraftalen med Holbæk Teater modtager Holbæk Kommune teaterrefusion fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt den eksisterende egnsteateraftale, derfor har Holbæk Kommune forelagt teatrets ønske for Slots- og Kulturstyrelsen.  Styrelsen har intet at bemærke i forhold til Holbæk Teaters prioritering af ungdomsforestillinger i 2019/2020.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Godkendt.caseno11-81486_#4735231_v1_ingen familieforestilling sæson 2019-2020pdf.pdf
caseno11-81486_#4012152_v1_egnsteateraftale 2017-2020.pdf

Bilag

Ingen familieforestilling sæson 2019-2020pdf
Egnsteateraftale 2017-2020


111. Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale for Holbæk Rideklub

Drøftelse af forlængelse af benyttelsesaftale for Holbæk Rideklub

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. udvalget drøfter og afgiver udtagelse om indgåelse af ny benyttelsesaftale med en løbetid frem til 2041 for rideanlæg beliggende Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk

 


Beskrivelse af sagen

Holbæk Rideklub (HRK) søger at forbedre foreningens økonomi og forhandler i den forbindelse med kreditforening om omlægning af lån med pant i foreningens ejendom opført på kommunal grund, matr.nr. 1-øn, Ladegården, Holbæk Jorde, beliggende Ladegårdsalleen 3b, 4300 Holbæk.
 

I forbindelse med forhandlingerne har kreditforeningen stillet som krav, at en omlægning af kreditforeningslånet med en længere løbetid vil kræve, at den eksisterende benyttelsesaftale med Holbæk Kommune forlænges med 15 år. Derfor har HRK brug for at få afklaret, om Holbæk kommune vil være indstillet på indgå en ny benyttelsesaftale for rideanlægget således, at den nuværende aftale med udløb 31. januar 2026 forlænges med 15 år, så en ny aftale løber frem til 31. januar 2041.
 

Ud fra et kultur- og fritidspolitisk perspektiv skal udvalget afgive en udtalelse til Økonomiudvalget om evt. at indgå en ny benyttelsesaftale med HRK.
 

Det er Økonomiudvalget, som i en særskilt sag, skal beslutte, om der skal indgås en ny 15-årig benyttelsesaftale med HRK.
 

Konsekvenser
Rideanlægget grænser op til Holbæk Sportsby. En ny benyttelsesaftale med HRK vil binde arealet ved Holbæk Sportsby til rideaktiviteter frem til 2041 og således udelukke muligheder for anden anvendelse af arealet. Hvis foreningen ophører, skal medlemmerne og hestepensionærer søge andre ridekluber/hestepensioner. De tre nærmeste rideklubber med hestepension er Algestrup Sportsrideklub, Vipperød Rideklub og Ågerupgård Sportsrideklub alle i en afstand af ca. 9 km. Fra Holbæk by. Den samlede oversigt over rideklubber i Holbæk Kommune fremgår af bilag. Der kan være ventelister i rideklubberne.

 

Baggrund
HRK har en benyttelsesaftale med Holbæk kommune om areal til rideanlæg, som løber frem til den 31. januar 2026. På ejendommen er der opført en bygning med stald og ridehus. HRK har det fulde driftsansvar på bygningen og betaler Holbæk kommune for forpagtning af græsareal i forbindelse med rideanlægget på pt. 16.000 kr. årligt.

 

HRK’s aktiviteter er i dag opdelt således:

-          Medlemsaktiviteter med deltagelse i stævner, socialt samvær, drift af ridehal/anlæg og afholdelse af ridestævner.

-          Hestepension – opstaldning af heste for medlemmernes egen regning.

 

Medlemstal HRK:

År

u/ 25 år

+ 25 år

I alt

2017

41

28

69

2016

28

29

57

2015

24

52

76

2014

43

25

68

 

Oversigt over øvrige rideklubber i Holbæk Kommune, herunder medlemstal, medlemstilskud og lokaletilskud fremgår af bilag


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Det undersøges hvilke løsninger der kan gennemføres, uden at benyttelsesaftalen forlænges.

 caseno11-62211_#4738037_v1_oversigt af rideklubber i holbæk kommune med nøgletal pdf.pdf.pdf
caseno11-62211_#4742662_v1_oversigt over matrikel for holbæk rideklub pdf.pdf

Bilag

Oversigt af rideklubber i Holbæk kommune med nøgletal PDF.pdf
Oversigt over matrikel for Holbæk rideklub PDF


112. Drøftelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Drøftelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2019 drøftes

 


Beskrivelse af sagen

I henhold til § 35, stk. 2 i Lov om folkeoplysning nedsætter Kommunalbestyrelsen et folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningsudvalget har på deres møde onsdag 24. oktober 2018 godkendt forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2019, og disse indstilles til videre drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Den væsentligste ændring i vedtægterne består i, at Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer af Folkeoplysningsudvalget samt at funktionsperioden fremover følger Kommunalbestyrelsens.

Folkeoplysningsudvalget vil efter godkendelse af de nye vedtægter, hvilket foregår i Kommunalbestyrelsen, består af følgende medlemmer:

 • Tre medlemmer fra idrætsforeningerne
 • To medlemmer fra aftenskolerne
 • Ét medlem fra de uniformerede korps
 • Ét medlem fra andre folkeoplysende foreninger
 • To medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
 • Ét medlem fra Handicaprådet
 • Ét medlem af Integrationsrådet

Ungdomsbyrådet har hidtil haft plads i udvalget, men vil ikke have plads fremadrettet.

 


Lovgrundlag – link

Lov om folkeoplysning.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Drøftet.caseno12-44949_#4743083_v1_nye vedtægter for folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019 - afventer godkendelse i kommunalbes.pdf

Bilag

Udkast til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019


113. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. orientering om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2018 samlet afsat 216.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. oktober 2018 indkommet 4 ansøgninger for i alt 45.500 kr., og der er til denne fordeling et budget på 83.917 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti til 3 af de 4 ansøgninger for i alt 22.000 kr.

I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti, samt angivet eventuel underskudsgaranti.

Administrationsgrundlag for puljen Kulturelle Arrangementer

Puljen er afsat til mindre ikke-kommercielle kulturelle aktiviteter. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti. Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner, hvorfor nogle ansøger vil opleve, at de bevilges et mindre tilskud end ansøgt.

Relation til kultur- og fritidspolitikken.

Uddeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Udsyn og oplevelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes på spil”


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Taget til efterretning.caseno12-15493_#4729942_v1_fortegnelse over ansøgninger til kulturelle arrangementer - 3. fordeling i 2018 - 1. oktober.pdf

Bilag

Fortegnelse over ansøgninger til kulturelle arrangementer - 3. fordeling i 2018 - 1. oktober


114. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype

Udvalget Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen – tages til efterretning.

 

 


Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2018 samlet afsat 305.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. oktober indkommet 16 ansøgninger for i alt 496.079 kr., og der er til denne fordeling et budget på 106.575 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 8 af de 17 ansøgninger for i alt 141.850 kr.

I vedlagte bilag, er der anført begrundelse til tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

Relation til kultur- og fritidspolitikken.

Uddeling af midler fra Udstyrspuljen understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens tema ”Fællesskab, læring og dannelse”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.


Økonomiske konsekvenser

Til denne ansøgningsrunde er der bevilget flere penge end der er restbudget i Udstyrspuljen. Der er således bevilget 35.275 kr. mere end der er i restbudget. For at imødekomme flest mulige ansøgere, overføres de 35.275 kr. til Udstyrspuljen fra puljen Kulturelle Arrangementer, hvor der er et restbudget på 61.917 kr. efter 3. fordeling 2018.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Taget til efterretning.caseno12-5692_#4742503_v1_2018.10.26 - fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter 3. fordeling - 01.10.2018.pdf

Bilag

2018.10.26 - Fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter 3. fordeling - 01.10.2018


115. Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger

Drøftelse af rammer for fordeling af ressourcer til foreninger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag.
 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. udvalget drøfter rammerne for fordeling af ressourcer til foreninger, herunder den samlede tilskudsstruktur og puljer

Beskrivelse af sagen

Formålet er at sikre en drøftelse i udvalget af rammerne for fordeling af ressourcer til foreninger, herunder den samlede tilskudsstruktur og puljer.

På mødet gives en introduktion til de nuværende rammer for fordeling af ressourcer til foreninger i Holbæk kommune – herunder tilskud til folkeoplysende foreninger, puljer på KFU’s område, den kommunale tilsynsforpligtelse samt opfølgning på foreningernes regnskaber.

Præsentationen indeholder også et oplæg til mulige justeringer af de nuværende rammer, bl.a. i lyset af den forventede befolkningsprognose.

Denne præsentation og introduktion danner grundlag for udvalgets drøftelse.

 

Eksisterende tilskuds- og puljestruktur

Efter Folkeoplysningsloven skal Holbæk Kommune yde medlemstilskud og lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Holbæk Kommune.

Efter folkeoplysningsloven skal medlemstilskud og lokaletilskud som minimum baseres på antallet af medlemmer under 25 år. Holbæk Kommune har lagt sig på lovens minimum.

Derudover Har Holbæk Kommune – med afsæt i dels folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne besluttet at etablere en række puljer, som foreninger kan søge til forskellige formål.

 

Befolkningsprognose

I 2018 er der 20.447 børn og unge i aldersgruppen 0-24 år i Holbæk Kommune

I 2018 er der 19.029 borgere i aldersgruppen 60+ i Holbæk Kommune

 

Den forventede udvikling i disse aldersgrupper er:

 

Aldersgruppe

2020

2023

2028

0-24 år

-0,9 %

-2,4 %

-3,3 %

60+ år

+4,3 %

+10,4 %

+22,9 %

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Drøftet.

116. Drøftelse af oplæg om "Aprilfestival 2020"

Drøftelse af oplæg om "Aprilfestival 2020"

Sagsgang og sagstype

Udvalg for Kultur og Fritid

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter oplæg om Aprilfestival 2020

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 8. februar 2017 at indgå en aftale med Teatercentrum om værtskab for børneteaterfesivalen ”Aprilfestival 2020”. (festivalen) Med beslutningen afsatte byrådet 0,3 mio kr. i budget 2019 og 5,2 mio. kr. i budget 2020. Holbæk Kommune modtager statsrefusion for børneteater. Kommunens nettoudgift efter statsrefusion forventes at blive på 3. mio. kr.

 

Siden beslutningen har Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Holbæk Kulturskole sammen arbejdet på at forberede et oplæg til, hvordan festivalen kan sætte sig spor både før under og efter festivalen. I oplægget peges der på at inddrager de lokale talentmiljøer, skoler, uddannelsesinstitutioner, lokalområder samt frivillige børn og unge i den kommende festival.

 

Oplægget har det været drøftet med Teatercentrum, som også har godkendt oplægget.

 

På udvalgsmødet deltager repræsentanter fra Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Holbæk Kulturskole, hvor de vil præsentere deres oplæg. Samme oplæg har forud været præsenteret for Teatercentrum, som også har godkendt  oplægget..


Økonomiske konsekvenser

 


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 8. februar 2017: Punkt 25: Beslutning om værtskab for børneteaterfestivalen ”Aprilfestival 2020”.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Drøftet.caseno16-13605_#4741289_v1_oplæg til aprilfestivalens profil.pdf

Bilag

Oplæg til Aprilfestivalens profil


117. Dialogmøde med Talentrådet

Dialogmøde med Talentrådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Beslutningssag.

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

 1. drøfter Talentrådets ansøgning til Kulturministeriet om talentkommune.
 2. drøfter Holbæk Kommunes opbakning til arbejdet med talentudviklingen.
 3. godkender brev til Talentrådet om opbakning til talentudvikling.
   

Beskrivelse af sagen

Talentrådet i Holbæk Kommune har udarbejdet en talentstrategi inden for områderne idræt, billedkunst og scenekunst.

 

Talentrådet ser muligheder for udmøntningen af talentstrategien, og anbefaler derfor at Holbæk Kommune at søge Kulturministeriets pulje om at blive talentkommune.

 

Talentrådet har i samarbejde med repræsentanter fra de kunstneriske miljøer i Holbæk Kommune og ekstern konsulent udarbejdet oplæg til ansøgning om talentkommune.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning om talentkommune vil Talentrådet gerne afstemme følgende med Udvalget for Kultur og Fritid:

-         Støtte til talentmiljøerne efter en eventuel bevillingsperiode fra Kulturministeriet er afsluttet.

-         Udbygning af rammerne til fortsat udvikling af talentmiljøerne – skal der bygges nye faciliteter der kan samle og understøtte miljøerne?

-         Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser og kommunale institutioner om udviklingen og inddragelsen i talentudviklingen.

-         Holbæk kommune bakker med denne skrivelse op til Holbæk Talentråds ansøgning til Kulturministeriets talentpulje, og er samtidig indstillet på i fremtiden, at forstærke indsatsen økonomisk ifald Talentrådet opnår økonomisk støtte fra Kulturministeriet til at forstærke initiativerne på området.


I skrivelse til Talentrådet forudsættes et øget økonomisk engagement til talentudvikling, hvilket vil være en forudsætning for fortsat udvikling af talentindsatsen, herunder økonomisk støtte fra kulturministeriet til den lokale indsats.
 

Yderligere kan dette fremme mulighederne for at opnå støtte fra fonde og private erhvervsaktører.
 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-10-2018

Punkt 1 og 2 drøftet. Punkt 3 godkendt.

 caseno12-14427_#4743359_v1_talentrådet - brev om opbakning til talentarbejde.pdf.pdf

Bilag

Talentrådet - brev om opbakning til talentarbejde.pdf


118. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid de 31. oktober 2018

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid de 31. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.
 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

 

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på Polweb – hvor der kun

er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
 

119. Underskriftsark

Underskriftsark