UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 3.1

STARTTIDSPUNKT

23-09-2019 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2019 11:00:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september
82. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Ældre og Sundheds ordinære møder i 2020
83. Orientering om udgiftsdrivere, september 2019
84. Beslutning vedrørende Toppen - netværkshus for yngre borgere med demens
85. Orientering - opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger
86. Godkendelse af anvendelse af overførte midler til 2020 fra Værdighedspuljen og puljen til Bedre bemanding
87. Drøftelse af emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
88. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020
89. Orientering om status på praksisnær komptenceudvikling
90. Orienteringer
91. Underskriftsark81. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september

Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Dagsorden til mødet den 23. september bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Dagsorden godkendt

82. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Ældre og Sundheds ordinære møder i 2020

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Ældre og Sundheds ordinære møder i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Ældre og Sundhed godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Ældre og Sundhed godkender administrationens alternative forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020
Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2020 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 09.00-11.00 på følgende datoer:

 • Mandag d. 6. januar
 • Mandag d. 3. februar
 • Mandag d. 2. marts
 • Fredag d. 3. april
 • Mandag d. 4. maj
 • Torsdag d. 4. juni
 • Mandag d. 10. august
 • Mandag d. 7. september
 • Mandag d. 5. oktober
 • Mandag d. 2. november
 • Torsdag d. 3. december

For at sikre kvaliteten i budgetopfølgningerne, er møderne som udgangspunkt flyttet til første uge i den enkelte måned, så organisationen har tid til at arbejde med data. Desuden er det mere overskueligt at afholde en samlet møderække inden for samme kalendermåned.

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Udkast til den politiske mødekalender findes som bilag

Beskrivelse af alternativ indstilling

Møderne er som udgangspunkt flyttet til den første uge i den enkelte måned. Ønsker udvalget at afholde møderne mandag, kan det fjerde og ellevte møde flyttes til slutningen af den forrige måned.

Mødet torsdag d. 4. juni er grundet pinse ikke muligt at rykke.

Dermed afholdes udvalgets ordinære møder i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 09.00-11.00 på følgende datoer:

 • Mandag d. 6. januar
 • Mandag d. 3. februar
 • Mandag d. 2. marts
 • Mandag d. 30. marts
 • Mandag d. 4. maj
 • Torsdag d. 4. juni
 • Mandag d. 10. august
 • Mandag d. 7. september
 • Mandag d. 5. oktober
 • Mandag d. 2. november
 • Mandag d. 30. november

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Hovedindstilling godkendtcaseno19-31799_#5043794_v1_politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf


83. Orientering om udgiftsdrivere, september 2019

Orientering om udgiftsdrivere, september 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning

84. Beslutning vedrørende Toppen - netværkshus for yngre borgere med demens

Beslutning vedrørende Toppen - netværkshus for yngre borgere med demens
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes om Toppen skal fortsætte som model A, B eller C.
Beskrivelse af sagen

Toppen er et et-årigt projekt, der udløber ved udgangen af 2019. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Medarbejderne er projektansat og deres ansættelse ophører ved udgangen af 2019.

Holbæk Kommunes demensstrategi har blandt andet som mål at skabe meningsfulde hverdage for borgere med demens og at Holbæk Kommune bliver en mere demensvenlig kommune for derved også være med til at bekæmpe ensomhed. Toppen bidrager til at udmønte demensstrategien og er på nuværende tidspunkt det eneste tilbud kommunen har for yngre borgere med demens.

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget beslutter, om Holbæk Kommune fortsat skal tilbyde yngre borgere med demens et sted at mødes. På baggrund af Holbæk Kommunes egen evaluering har administrationen udarbejdet tre modeller for, hvordan Toppen kan fortsætte:

Model A: Toppen fortsætter som i dag på Stenhusbakken, blot med to medarbejdere

Model B: Toppen i højere grad integreres med det Aktive Center på Stenhusbakken så personaleunderstøttelsen hænger sammen med personalet tilknyttet de aktive centre

Model C: Toppen får nye lokaler med to medarbejdere

Konsulent Maria Vahr Glorvigen deltager under behandlingen af dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt muligheder for at aktivitetstilbud for yngre borgere med demens bliver varetaget i samarbejde med frivillige organisationer. Administrationen har været i dialog med Odense Kommune, der har en lignende ordning med en selvejende organisation. På den baggrund har administrationen udarbejdet en fjerde model.

Model D indebærer, at Holbæk Kommune indgår en driftsaftale med en frivillig organisation, så aktiviteter under Toppen fortsætter i regi af en frivillig organisation.

Driften finansieres af et årligt driftstilskud fra Holbæk Kommune til husleje, daglig ledelse, økonomisystem, bogholder og ekstern revision. Derudover bliver tilbuddet finansieret via offentlige puljer, fonde og private donationer.

Den frivillige organisation afholder selv alle udgifter til husleje, og driftsudgifter. Tilbuddet ledes af en daglig leder.

Erfaringen fra Odense Kommune er, det ikke er en typisk lederstilling, og derfor bliver det meget kompliceret ledelsesmæssigt at være kommunal ansat leder. På den baggrund anbefaler administrationen, at den daglige leder bliver ansat af den frivillige organisation.

Den frivillige organisation har ansvaret for

 • Oplysnings-/viden og rådgivningsaktiviteter
 • Aktiviteter, der er målrettet demente og deres pårørende
 • Støtte- og netværksaktiviteter
 • Udviklingsaktiviteter
 • Søger puljer og fonde
 • Samarbejder med frivillige, hvis indsats bliver omdrejningspunktet for aktiviteterne
 • Indretning af lokalerne, herunder eventuel ombygning/istandsættelse
 • diverse materialer

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at indgå et lejemål, da kommunen ikke selv råder over egnede lokaler. 

Alzheimerforeningen har tilkendegivet, at de ikke har ressourcer til at indgå i et samarbejde af den karakter. Ældresagen i Holbæk har tilkendegivet en interesse i at indlede et samarbejde med Holbæk Kommune om at skabe et aktivitetstilbud til yngre demente, hvor aktiviteterne understøttes af frivillige fra Ældresagen.

Hvis udvalget godkender model D, vil administrationen derfor kontakte Ældresagen med henblik på at indgå en dialog om de præcise rammer for samarbejdet, herunder lejeaftale, bindingsperiode, mulighederne for at søge fondsmidler hvis kommunen er involveret etc. 

Driftsaftalen og eventuel lejeaftale skal godkendes i udvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser ved Model D

Administrationen vurderer, at det årlige driftstilskud fra Holbæk Kommune vil udgøre

 • Lønudgift ca. 650.000 kr. årligt
 • Leje af lokaler 1.000-1.500 kr. pr. m2 pr. år, eksklusiv forbrugsafgifter

Model D forudsætter, at der i forbindelse med budget 2020 findes finansiering.

I tilfælde af at der ikke findes finansiering, vurderer administrationen, at aktiviteter under Toppen kun kan fortsætte som beskrevet i model B.

Administrationen afventer derfor godkendelsen af budget 2020, før der tages kontakt til Ældresagen.

Øvrige konsekvenser ved Model D

Model D indebærer, at ansættelse af de 5 medarbejdere, der er ansat i Toppen, ophører med udgangen af 2019. 

Økonomiske konsekvenser

Model A og C forudsætter, at der findes finansiering, hvis Toppen skal fortsætte efter 2019. Administrationen vurderer, at en fortsættelse af tilbuddet ikke kan finansieres inden for det eksisterende budget, da omkostningerne ved model A og C indeholder udgifter til ansættelse af personale og aktivitetsmaterialer.

Model B forudsætter, at medarbejderne i de aktive centre og indsatsen for forebyggelse af ensomhed varetager opgaven omkring Toppen. Omkostningerne ved model B er udgifter til aktivitetsmaterialer mv. Administrationen vurderer, at udgifterne ved model B kan finansieres inden for det eksisterende budget.

Model A: 1.051.320 kr.

Model B: 70.000 kr.

Model C: 1.051.320 kr. + husleje og depositum. Omkostningerne til husleje og depositum kan ikke på nuværende tidspunkt opgøres, da der ikke er fundet egnede lokaler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen væsentlige miljø- og klima konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-08-2019

Administrationen undersøger muligheder for at aktivitetstilbud for yngre borgere med demens varetages af frivillige organisationer som eksempel Alzheimerforeningen eller Ældresagen.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Model D godkendt under forudsætning af at der findes finansiering i forbindelse med budget 2020.

85. Orientering - opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger

Orientering - opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret 2019 er der blevet udarbejdet en analyse af det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger i Holbæk Kommune. Analysen viser, at der på mellemlangsigt er der behov for at tilvejebringe ca. 20 plejeboliger.

Forudsætninger for fremskrivningen af plejeboligkapaciteten

Kapacitetsanalysen er baseret på en række forudsætninger. Hvis de ændrer sig, vil behovet alt andet lige også ændre sig.

En af forudsætninger for beregningen var at Holbæk Kommune benytter 40 boliger på friplejehjemmet Fjordstjernen. Visitationen i Aktiv hele livet oplever imidlertid at stadig færre borgere fra Holbæk Kommune får tilbud en bolig på Fjordstjernen.

Hertil kommer at ledelsen på Fjordstjernen på et møde har givet udtryk for, at de fremadrettet i højere grad vil tilbyde deres boliger til voksne borgere med handicap.

Ændringerne er endnu ikke slået igennem på ventelisten.

Udvidelse af plejecenter

 • Stenhusbakken

Der har været et indledende møde imellem plejecenterleder og anlægsafdeling. Næste skridt er at få udarbejdet tegningsforslag der viser udvidelsesmulighederne. Pris 100 – 200.000 kr..

Ved udvidelse af antallet af boliger vil der også være behov for at udvide servicearealerne.

Umiddelbart er der kun plads til 12-15 boliger (2 rums), da der er begrænsninger på bebyggelsesprocenten og muligheder i forhold til skovbyggelinjer og området skønnes sumpet, hvilket kan medføre øgede anlægsomkostninger. Der er ikke foretaget jordbundundersøgelser.

 • Samsøvej

Boligselskabet Alliken har undersøgt udvidelsesmuligheder og oplyser, at det er svært at få et projekt på under 22 enheder til at hænge sammen. Der er lavet et arkitektforslag med to forskellige alternativer. Næste skridt er at undersøge ved hjælp af ingeniørberegninger om konstruktionen kan bære at der udvides med en ekstra etage. Pris 80.000 kr.

Der skal ses på behovet for udvidelse af servicearealerne som følge af udvidelse af boligantallet. Der er endnu ikke lavet beregninger på udvidelse af servicearealerne.

Mette Bruun Pedersen, afdelingsleder i Vækst og Bæredygtighed - Trafik, Boliger og Risiko.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019 – 2022 afsat henholdsvis 10 mio. i 2020 og 15 mio. i 2021 til opførelse af nyt plejecenter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: Punkt 48: Drøftelse af analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: Punkt 179: Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning

86. Godkendelse af anvendelse af overførte midler til 2020 fra Værdighedspuljen og puljen til Bedre bemanding

Godkendelse af anvendelse af overførte midler til 2020 fra Værdighedspuljen og puljen til Bedre bemanding
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anvendelsen af overførte midler fra Værdighedspuljen 2016 – 2019 godkendes
 2. anvendelsen af overførte midler fra Bedre bemandingspuljen 2018 -2019 godkendes
 3. anvendelsen af midler fra puljen til Bedre Bemanding 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Ældre og Sundhedsministeriet skal senest 1. november 2019 have Holbæk Kommunes redegørelse for anvendelse af eventuelle overførte midler fra Værdighedspuljen og puljen til Bedre Bemanding. Derudover skal ministeriet have en redegørelse for anvendelse af puljen Bedre bemanding 2020.

Nedenstående beløb er med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. juli 2019. Tal skal endeligt korrigeres efter regnskabstal 2019. Opgørelsen er anslåede beløb og beløbenes størrelse er med baggrund til udvist tilbageholdendehed i år.

Værdighedspulje 2016 forventes 225.000 kr. overført.

Forslag til anvendelse

Beløb

Velfærdsteknologi

225.000 kr.

 

Værdighedspulje 2018 forventes 1.780.000 kr. overført.

Forslag til anvendelse

Beløb

Understøttelse af aktiviteter på plejecentre

180.000 kr.

Frikøb af demensvejledere og blomstringsfacilitatorer

1.000.000 kr.

Kompetenceudvikling vedr. demens

100.000 kr.

Sundhedscafeer, sundhedsdag, Mens Health Week

350.000 kr.

Materiale til borgere, pårørende og medarbejdere om en Værdig død

50.000 kr.

Kompetenceudvikling i Værdig død

100.000 kr.

I alt

1.780.000 kr.

 

Værdighedspulje 2019 forventes 1.320.000 kr. overført.

Forslag til anvendelse

Beløb

4 – 5 madlavningshold til borgere

70.000 kr.

Medarbejder til at skabe og udvikle tygge- og synke venlig kost

400.000 kr.

”Udstillingslejlighed” eller øge mulighed for skærmbesøg

850.000 kr.

I alt

 1.320.000 kr.

 

Bedre Bemanding 2018 og 2019 forventes 325.000 kr. og 503.000 kr. overført.

Forslag til anvendelse

Beløb

1 medarbejder i flyverkorps (2018)

325.000 kr.

1 – 2 medarbejdere i flyverkorps (2019)

503.000 kr.

 

Bedre Bemanding 2020

Holbæk Kommunes forventes at modtage ca. 6.550.000 kr. Det foreslås at puljen fordeles på følgende måde.

Forslag til anvendelse

Beløb

Ekstra personale til borgere på midlertidigt ophold

500.000 kr.

Private plejecentre

1.125.000 kr.

Kommunale plejecentre

1.125.000 kr.

I alt

2.750.000 kr.

 

Private og kommunale udfører i hjemmeplejen

Forslag til anvendelse

Beløb

Afskaffelse af robotstøvsugere

1.700.000 kr.

Ekstra hænder til udredning og dokumentation

800.000 kr.

1 nattevagt pr. vagthold

800.000 kr.

1 sygeplejerske til kvalitetssikring

500.000 kr.

I alt

3.800.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbar at være nogen væsentlige miljø – og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilling godkendt.

Leif Juhl (Ø) stemte blank.

87. Drøftelse af emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet

Drøftelse af emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. emner til dagsorden til dialogmødet med Ældrerådet drøftes.
Beskrivelse af sagen

Den 28. oktober 2019 er der dialogmøde mellem udvalget og Ældrerådet. Administrationen anbefaler at udvalget drøfter, om udvalget har tilføjelser til dagsordenen.

Ældrerådet ønsker at drøfte følgende punkter med udvalget:

 1. Budget 2020 og overslagsårene inkl. drøftelse af Det Nære Sundhedsvæsen
 2. Retningslinjer for Ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter
 3. Boligstrategi
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilling drøftet.

Udvalget ønsker desuden at drøfte overførte puljemidler fra puljerne vedrørende Værdighed og Bedre Bemanding samt dialog og høringsprocesser.

88. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget (ØKU) har ansvar for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering anmoder ØKU alle udvalg om at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år.

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

 • kommunens kommunikation
 • det lokale demokrati
 • kollektive trafik
 • unges muligheder
 • kultur, fritid og kunst

På www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.

Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier.

Forslag til undersøgelser på udvalgets område

I 2020 er forebyggelse i fokus på udvalgets område. En del af de forebyggende initiativer er samarbejdet med de frivillige. Der kan derfor være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og i administrationen.

På den baggrund foreslår administrationen, at udvalget melder følgende emne til borgerpanelundersøgelse ind til Økonomiudvalgets fastlæggelse af årshjul:

 • Frivillighed - Rammer og grænser for frivillighed i forhold til hvad vi kan forlange af civilsamfundet og foreninger.

Bemærk at det kun er emner til borgerpanelundersøgelse der meldes ind til årshjul. Fastlæggelse af temaer og spørgsmål i undersøgelserne, vil blive behandlet efterfølgende i udvalget.

Miniundersøgelser

Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget

Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål kan fx bruges til at give en pejling på, hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag til den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilling drøftet.

Der meldes ikke emner til borgerpanelsundersøgelsen.

Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheder for en miniundersøgelse omkring ældre borgeres ønsker til bosætning i lokalområderne.

89. Orientering om status på praksisnær komptenceudvikling

Orientering om status på praksisnær komptenceudvikling
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om status på praksisnær kompetenceudvikling tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at få en kort status/orientering på praksisnært kompetenceløft (blomstring og blomstringsfacilitator forløbet) i forhold til, hvordan det går nu et år efter.

Plejecentre

 • Facilitering

Der er siden start år 2019 faciliteret en gang om ugen på Samsøvej og Elmelunden og hver fire uge på Stenhusbakken. Der bliver ikke faciliteret i skolernes ferier på grund af lav bemanding.

Facilitatorerne kommer ud og faciliterer i andre huse, så de ikke faciliterer i eget hus og på denne måde skabes der et godt netværk. En facilitering varer tre timer, hvor borgeren gennemgås grundigt. På nuværende tidspunkt har medarbejdere været igennem ca. en tredjedel af beboerne.

Medarbejderne oplever, at de løfter i samlet flok til gavn for den enkelte borger. Erfaringen er, at også dagcentrene på Samsøvej og Elmelunden har stor glæde af det

Effekten for borgerne er en svær målbar størrelse. Plejecenterlederne oplever dog, at når medarbejderne deler vider og erfaringer om en enkelt borger, så har det en effekt i forhold til sammen at finde nye tiltag eller ændre arbejdsgange for at fremme borgerens trivsel.

Alt dokumenteres i omsorgssystemet på en systematisk og ensrettet måde.

 • Materiale til undervisning

Der er udviklet materiale til undervisning.

 • Pjece til understøttelse af vores teoretiske fundament

Der er udarbejdet en pjece til nye borgere, pårørende, personale og frivillige. Pjecen guider læseren igennem blomstringsuniverset og månerejsen og giver et billede af, hvorfor vi arbejder som vi gør.

 Hjemmeplejen

Demensvejlederne har fire timer per uge, som bruges på undervisning af kollegaer, borgernes livshistorie eller tid hos den komplekse borger. Der arbejdes fortsat med at udbrede kendskabet for faglig sparring hos demensvejlederne selvom flere medarbejdere bruger muligheden for sparring i forhold til demente borgere.

Erfaringen fra hjemmeplejen er, at det gør en forskel i den kvalitet, borgere med demens får:

 • Demensvejlederne bruger deres nye viden og byder ind med forskellige tiltag, hvor der kan være udfordringer. De er lykkes med flere tiltag, hvor det har gavnet borgerne f.eks. samarbejde med læge, bilkørsel, øget bevidsthed ift. magtanvendelse, fællesskabet med andre, at komme ind på livet af demente borgere og viser dem den gode vej på trods af udfordringerne samt et stort planlægningsarbejde, der får den dementes liv til at hænge sammen.
 • Medarbejderne laver livshistorier i samarbejde med borgere og pårørende og det i sig selv har givet et samarbejde der gavner borgere med demens. Aktuelt er der udarbejdet livshistorie på ca. 25 % af borgerne i Hjemmeplejen.
 • Der har været pårørende, der har ytret ros til plejen og tryghed ift. plejen af deres nærmeste med demens.
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning

90. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orientering fra direktionen

Mødet den 28. oktober

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning om borgernes frie valg af leverandør til genoptræning

Mødet den 25. november

 • Budgetrevision 4
 • Kvalitetsstandarder
91. Underskriftsark

Underskriftsark