UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-06-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-06-2019 11:00:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni
65. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2019
66. Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger
67. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik juni 2019
68. Beslutning om at ændre observationsplads til midlertidigt ophold
69. Orientering om kompetenceudvikling for frivillige på ældreområdet
70. Orienteringer
71. Underskriftsark64. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 24. juni bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendt.

65. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2019

Orientering om udgiftsdrivere, juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

66. Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger

Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. muligheder for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet for plejeboliger på mellemlang sigt drøftes.

Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret 2019 er der blevet udarbejdet en analyse af det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger i Holbæk Kommune, som blev præsenteret på udvalgsmødet den 29. april.

På mellemlangsigt er der behov for at tilvejebringe ca. 20 plejeboliger. Administrationen har afdækket forskellige muligheder for at opfylde kapacitetsbehovet.

De forskellige muligheder vil blive præsenteret på udvalgsmødet. På mødet vil Kasper Enevoldsen og Mette Bruun Pedersen fra Vækst og bæredygtighed deltage.


Sagshistorik, henvisninger

Ældre og Sundhedsudvalget d. 29. april 2019: Punkt 48: Drøftelse af analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: Punkt 179: Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Drøftet.

67. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik juni 2019

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. revideret Værdighedspolitik juni 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Folketinget har i finanslov 2019 besluttet at tilføje hovedemne nr. 7 til Værdighedspolitikken.

”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod sorg og selvmord”. Der er bevilliget økonomiske midler i perioden 2019 -2022 og Holbæk Kommune har modtaget kr. 1,2 mio. i 2019.

I vedhæftede bilag er forslag til revideret Værdighedspolitik med hovedemner nr. 7 samt afledte ændringer i den tidligere godkendte tekst. Ændringer er markeret med rødt.

Til understøttelse af indsatser til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord ansættes medarbejdere med dette som fokusområde. Indsatserne vil primært være ikke- visiterede, forebyggende indsatser.

For at skabe fællesskaber er sundhedscafeerne i De Aktive Centre etableret. Cafeerne er både med et ”fagligt” og socialt indhold, som også vil tiltrække borgere med ovennævnte udfordringer. Der skal være opmærksomhed på også at skabe de meget små fællesskaber for at understøtte denne indsats.

Indsatserne bør evalueres ultimo 2020 for at sikre at de etablerede initiativer har den ønskede virkning


Økonomiske konsekvenser

Regeringen har i finanslov 2019 afsat i alt 100 mio. årligt i perioden 2019 – 2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø – og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har januar 2019 tilkendegivet at bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord bør understøttes af medarbejdere med dette som fokusområde. Ældrerådet ønsker stor opmærksomhed på ikke-visiterede, forebyggende indsatser til borgergruppen.

Indsatserne kan blandt andet etableres i De Aktive Centre. Ældrerådet har desuden pointeret behov for opmærksomhed på ”at finde de borgere, som vi ikke kender”.

Maj 2019 har Ældrerådet drøftet nuværende oplæg til Værdighedspolitik og ønskede en sproglig rettelse samt klart ønske om at ”de økonomiske midler til hovedemne nr. 7 ikke fordeles med 10 minutter her og der, men samles i ansættelse af medarbejdere, som vil have bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord som fokusområde.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.caseno18-24537_#4953506_v1_værdighedspolitik - revideret juni 2019.docx

Bilag

Værdighedspolitik - revideret juni 2019


68. Beslutning om at ændre observationsplads til midlertidigt ophold

Beslutning om at ændre observationsplads til midlertidigt ophold

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at ændre observationsplads på Stenhusbakken til midlertidig bolig.

Beskrivelse af sagen

I 2018 blev der etableret en observationsplads på Stenhusbakken til brug for borgere, som har behov for et kort observationsophold. Observationspladsen er et supplement til den akutfunktion, som kommunerne er forpligtiget til at etablere.

I februar 2019 blev bekendtgørelsen om hjemmesygepleje ændret, så egenbetaling for midlertidigt ophold kun kan opkræves, hvis opholdet er begrundet i Serviceloven. Er opholdet er begrundet i Sundhedsloven, kan kommunen ikke opkræve egenbetaling for opholdet.

Det betyder, at det er lovgivningen, der afgør, om der kan opkræves egenbetaling eller ej, og ikke hvad kommunen kalder opholdet.

Da borgeren kan få den nødvendige sygeplejepleje efter sundhedsloven på et midlertidigt ophold efter Serviceloven, har ministeriet henstillet til kommunerne at sikre, at det bliver tydeligt om borgerens ophold har hjemmel i Serviceloven eller i Sundhedsloven.

Som følge af ændringen i bekendtgørelsen har administrationen alyseret belægningen på observationspladsen og gennemgået de aktuelle borgeres journaler med henblik for at vurdere lovgrundlaget og den opkrævede egenbetaling.

Det viser sig, at behovet for observationspladsen har været meget begrænset. I perioden januar 2018 til marts 2019 har 6 borgere været på observationspladsen i samlet 25 dage. Det svarer til en belægningsprocent på observationspladsen 5,5 %.

Hvis pladsen blev benyttet som midlertidigt ophold ville 22 borgere kunne have været på pladsen i et 3 ugers ophold.

De seks borgeres sag er blevet genvurderet i forhold til lovgrundlaget for opholdet. Vurderingen er, at de var indskrevet på observationspladsen i henhold serviceloven og den opkrævende egenbetaling har været berettiget.

To borgerne var på observationspladsen som akut genhusning af forskellig årsag og de fire borgere var på observationspladsen, da de havde behov for hjælp og støtte til personlig pleje, toiletbesøg, måltider samt tryghed gennem døgnet. Disse behov bliver alle dækket i forhold til serviceloven.

Med udgangspunkt i det skærpede krav om lovgrundlaget for et midlertidigt ophold og ikke mindst den lave belægningsprocent, vil pladsen kunne benyttes i større grad hvis den sidestilles med de øvrige midlertidige pladser på Stenhusbakken.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendt.

69. Orientering om kompetenceudvikling for frivillige på ældreområdet

Orientering om kompetenceudvikling for frivillige på ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om kompetenceudvikling for frivillige på ældreområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet at tilbyde frivillige på ældreområdet ved De Aktive Centre og plejecentre kompetenceudvikling.

Frivilliges ønsker til kompetenceudvikling er tilkendegivet i dialog med 13 brugerråd i De Aktive Centre samt frivillige på et plejecenter.

Frivillige har i dialogerne tilkendegivet, at der er planlagt mange aktiviteter i 2019, hvor frivilliges medvirken er aftalt (sundhedscafeer og 75-års fødselsdagene samt egne aktiviteter i centrene).

Følgende ønsker er i prioriteret rækkefølge.

 • Førstehjælpskursus med hjertestarterkursus. Med Vestsjællands Brandvæsen er 4 kurser á max 16 deltagere aftalt i august og september 2019.

 

 • Praktisk demensviden. Frivillige ønsker viden til at skabe mindre erindringsgrupper og forslag til at gennemføre dialogerne i grupperne. Viden om hvordan mennesker med begyndende demens spottes. Hvordan sikrer frivillige at både den demensramte og den ikke-demensramte bruger af De Aktive Centre oplever arrangementerne givende og meningsfulde. Understøttelse af fællesskaber for demensramte og ikke-demensramte.

Ergoterapeut Mette Søndergaard vil 2 dage i august 2019 give frivillige mulighed for at få redskaber til at skabe dialogerne og sikre meningsfuldhed ved aktiviteter. Mette Søndergaard vil med udgangspunkt i deltagernes ønske skabe oplæg. På hvert kursus kan 25 -30 frivillige deltage.

I samarbejde med Alzheimerforeningen er 2 x 3 tematimer planlagt. Fokus vil være på hvordan frivillige ”spotter mennesker med begyndende demens”. Tematimerne gennemføres i september 2019.

Øvrige ønsker fra frivillige.

 • Øve viden om musik og bevægelse, musik og sang, musik og dans.
 • Motion og bevægelse med fokus på ny inspiration til tovholdere på gymnastikholdene.
 • Viden om sorg, hvordan møder vi mennesker i sorg? Kan planlægges som sundhedscafeer i 2020 i samarbejde med De Aktive Centre.
 • EDB-viden. Frivillige tovholdere på EDB-undervisningen i De Aktive Centre ønsker brush-up kursus.
 • Øge viden om kost og ernæring. Kan planlægges som sundhedscafe i 2020.
 • Alle brugerråd / repræsentanter for brugerråd mødes med tema ”Hvordan bruger vi hinanden og hvordan skaber vi fælles initiativer”. Dette vil være et emne på det kommende dialogmøde for brugerrådene i efterår 2019.

Øvrige ønsker kan planlægges gennemført i 2020.


Økonomiske konsekvenser

Initiativerne kan afholdes indenfor budgettet til Kompetenceudvikling for frivillige på ældreområdet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet er i marts 2019 orienteret om de kommende dialoger med brugerråd og frivillige på plejecenter samt efterspurgt ønsker til emner. Ældrerådet har ikke tilkendegivet ønsker.

Efterfølgende er ældrerådet løbende orienteret om ønskerne fra frivillige.

Den 12. juni 2019 vil ældrerådet modtage orientering om de frivilliges prioriterede ønsker om konkrete forslag.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 28. januar 2019: Punkt 14. Godkendelse af udmøntning af midler til bedre rammer på plejecentre og uddannelse af frivillige


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-06-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

Udvalget ønsker at Ældresagen inddrages i planlægningen af kompetenceudvikling af frivillige.

70. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orientering fra direktionen

 • KL's Ældrekonference 17. september 2019

Mødet den 26. august

 • Budgetrevision 3
 • Status på koblingen ml. Kallerupvej og Dag og aftenhøjskolen

Mødet den 23. september

 • Orientering om udgiftsdrivere

Mødet den 28. oktober

 • Orientering om udgiftsdrivere
71. Underskriftsark

Underskriftsark