UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

5/27/2019 8:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

5/27/2019 10:00:00 AM


PUNKTER

53. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj
54. Orientering om udgiftsdrivere, maj 2019
55. Drøftelse af budget 2020-2023
56. Beslutning om inspirationstur for Udvalget for Ældre og Sundhed i efteråret 2019
57. Orientering om styrket palliativ indsats i Holbæk Kommune
58. Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland
59. Drøftelse af opfølgning på analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune
60. Orientering om Sundhedscafeer 2019
61. Orientering om samarbejde med Fremfærd om projekt "Mere kerneopgave - mindre bureaukrati"
62. Orienteringer
63. Underskriftsark53. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 27. maj bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Godkendt

54. Orientering om udgiftsdrivere, maj 2019

Orientering om udgiftsdrivere, maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Orientering taget til efterretning

55. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter det endelige forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har den sidste drøftelse af budget 2020-2023 på udvalgets politikområder.

Udvalget præsenteres for pris x mængde, demografi, ny lovgivning samt øvrige budgetændringer. På dette møde præsenteres udvalget også for løsninger, som sikrer at udvalget overholder sin ramme. Altså løsninger, der modsvarer en eventuel opdrift på baggrund af pris x mængde.

Dermed får udvalget et samlet overblik over sit bidrag til budgettet.

Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

Påvirkning fra det forventede forbrug i 2019

Forventningerne til driftsforbruget i 2019, som estimeret ved Budgetrevision 2, er delvist fundament for Budget 2020-2023. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet for 2020 bliver højere end indtægterne kan dække og højere end måltallet for service tilsiger. Derfor arbejdes der administrativt med reduktioner og besparelser, svarende til 1 pct. af serviceudgifterne, frem til budgetcampen, hvor disse tiltag præsenteres.

Herudover vil Kommunalbestyrelsen på Budgetcampen blive præsenteret for nedjusteringer af budget 2020-2023, hvis forventningerne til forbruget i 2019 bliver nedjusteret i Budgetrevision 3.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Drøftet

56. Beslutning om inspirationstur for Udvalget for Ældre og Sundhed i efteråret 2019

Beslutning om inspirationstur for Udvalget for Ældre og Sundhed i efteråret 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed


Indstilling

Administrationen anbefaler, at:

 1. studietur for udvalget afholdes den 5.- 6. november 2019.
 2. udvalget drøfter indhold for studieturen.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed gennemførte i 2018 en studietur. Administrationen foreslå, at udvalget gennemfører en lignende studietur den 5.-6. november 2019.

Formålet med turen er at hente inspiration og erfaringer fra andre, som udvalget kan bruge i det videre arbejde med i forhold til blandt andet udmøntning af Demensstrategi, Værdighedspolitik og Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. 

Forslag til program

Rekruttering

Esbjerg har de seneste år arbejdet med rekruttering og fastholdelse af sosu-elever. Baggrunden var et forholdsvist stort frafald. Ved at ensrette og professionalisere vejledningen er det lykkedes at reducere frafaldet.

I denne podcast kan man høre mere om, hvordan de har arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Velfærdsteknologi

Esbjerg Kommunes strategi for Fremtidens velfærd med ny teknologi, sætter fokus på at med den teknologiske udvikling bringer sundhedsvæsenet tættere på borgeren veda t borgeren selv bliver i stand til at tage sig mere og bedre at sin egen sundhed. Fremtidens sundhed er afhængig af udviklingen af gode, funktionelle løsninger for såvel borgere som for medarbejdere. De sætter derfor fokus på Det nære sundhedsvæsen 2025.

Demens

Varde Kommune har en målsætning om at være et godt sted at bo – også med demenssygdom. I blandt en række tiltag er blandt andet at skabe Danmarks første demensvenlige lokalsamfund, hvor man kan leve det gode hverdagsliv, få den hjælp og støtte man har behov for, og fortsat deltage i de fritids- og kulturaktiviteter man ønsker. Et lokalsamfund hvor borgerne i området hjælper og støtter op om hinanden, selvom en demenssygdom indtræffer.

Derudover får virksomheder og foreninger med borgerrettede funktioner tilbud om undervisning i, hvordan man hjælper demensramte bedst muligt.

Ensomhed

Holstebro Kommune har arbejdet systematisk med opsporing af ensomhed blandt ældre hjemmeplejemodtagere, der oplever ensomhed for at hjælpe dem ind i nye fællesskaber, enten i lokalsamfundet eller hjemme hos dem selv. De værktøjer de benytter er bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere og opsporingsskema. Projektaktiviteterne startede i januar 2018 og de første ensomme borgere blev opsporet i maj 2018.

Sundhed

Center for Sundhed i Holstebro er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Centret indeholder både regionale, kommunale og private funktioner.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil administrationen arbejde videre med et program for studieturen, der kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Jævnfør Styrelsesloven og Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. april 2018, må udvalgene ikke arrangere studieture uden Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Det gælder, uanset om udvalget hele eller delvist tager afsted selv eller udvalget inviterer resten af Kommunalbestyrelsen med. Derfor skal studieturen godkendes af Kommunalbestyrelsen.


Økonomiske konsekvenser

Budgettet for turen er anslås til 25.000 kr., der betales fra kommunalbestyrelsens pulje.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Godkendt

57. Orientering om styrket palliativ indsats i Holbæk Kommune

Orientering om styrket palliativ indsats i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orienteringen om en styrket palliativ indsats i Holbæk Kommune tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af midler fra værdighedsmilliarden og kræftpakke IV er der igangsat en række tiltag, som understøtter Værdighedspolitikkens indsatsområde om en værdig død.

Alle tiltag har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats 2017, aftaler under Sundhedsaftalen for region Sjælland 2015-2018, anbefalinger i kræftpakke IV samt øvrige faglige anbefalinger og retningslinjer indenfor det palliative område.

Ansættelse af medarbejdere med særlige kompetencer indenfor palliativ indsats.

Palliationsspecialist som varetager palliative forløb, sikrer den faglige udmøntning og udvikling af den palliative indsats. Fysioterapeut som varetager den lindrende palliative behandling i hjemmet samt palliativ rehabilitering for borgere med terminalerklæring. Palliative socialrådgiver som tilbyder rådgivning omkring sociale og økonomiske problematikker i forbindelse med palliative forløb. Funktionen dækker alle kerneområder i Holbæk Kommune.  Sundhedscentrets diætist fungerer som konsulent for kollegaer i forhold til ernæring omkring borgere i palliative forløb.

Kompetenceudvikling

Der er uddannet 100 palliative ressourcepersoner på tværs af ældre og sundhedsområdet. Derudover foregår der løbende undervisning omkring den palliativ indsats for SOSU-personale og sygeplejersker. Endvidere afholdes der løbende ”eksistenslaboratorium” med fokus på palliativ kompetenceudvikling via refleksioner i forhold til egen eksistens. Undervisningen forestås af sygehuspræst.

Systematisk brug af samtaleredskaber

Implementering af systematisk brug af samtaleredskaber skal sikre, at borgere der har fået konstateret livstruende sygdom bedre indflydelse på egen behandling.

Øget fokus på borgere med palliative behov og deres pårørende

Hjemmeplejen drøfter borgere med palliative behov på tværfaglige dialogmøder med henblik på løbende tilpasning af indsats.

Alle pårørende får tilbudt en opfølgende indsats i forbindelse med dødsfald, ligesom efterladte til borgere over 65 år for tilbudt sorgstøtte. Endvidere deltages i et forskningsprojekt om hvordan den støtte man oplever i hjemmet som pårørende, opleves.

Der er øget fokus på information til borgere og pårørende. Bl.a. er Holbæk kommunes hjemmeside og sundhed.dk blevet opdateret og der er udviklet pjecer omkring hvad der sker når døden nærmere sig samt oversigt over lindrende indsatser i Holbæk kommune.

Målrettede tilbud

Der er etableret målrettet træningstilbud efter serviceloven § 86 for borgere med behov for palliativ rehabilitering og tilbud til borgere med senfølger efter kræft. Forflytningsredskaber til brug i borgers hjem, understøtter særligt at borgerens funktion bevares længst muligt og dermed medvirker til at bevare borgernes selvstændighed længst muligt.


Økonomiske konsekvenser

Indsatserne finansieres af puljemidler - 1. mio. kr. årligt via ældremilliard og kr. 685.000 årligt via kræftpakke IV. Ældremilliarden overgår til bloktilskud 2020. Kræftpakke IV overgår til bloktilskud 2021.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Orientering taget til efterretningcaseno19-18156_#4926737_v1_pjece - palliativ indsats handler om lindring pjece.pdf.pdf
caseno19-18156_#4926734_v1_pjece - hvad sker der når døden nærmer sig.pdf.pdf

Bilag

Pjece - Palliativ indsats handler om lindring pjece.pdf
Pjece - Hvad sker der når døden nærmer sig.pdf


58. Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland

Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Sjælland med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

Beskrivelse af sagen

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget. Aftalen skal være godkendt af både regions-rådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019.

Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundheds-væsenet.

Proces for Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

Indhold i Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

a)    Fælles om borgerens livsudfordringer

b)    Tryghed og mestring i eget hjem

c)     Effektiv forebyggelse – sunde borgere

d)    Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

?         Sårbare ældre

?         Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

?         Voksne med psykisk sygdom

?         Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som er retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

Udmøntning af Sundhedsaftalen

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektor-overgangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Et flertal på 4 (Jeppe Jakobsen (DF), Carsten Andersen (V), Mogens Justesen (A) og Emrah Tuncer (B)) indstiller at Sundhedsaftalen tiltrædes. Leif Juhl (Ø) indstiller at Sundhedsaftalen ikke godkendes, da der ikke medfølger finansiering til aftalen. caseno18-10320_#4926267_v1_høringssvar ældrerådet - sundhedsaftalen juni 18.pdf.pdf
caseno18-10320_#4926262_v1_høringssvar ældreråd sundhedsaftalen feb. 2019.pdf.pdf
caseno18-10320_#4926249_v1_sundhedsaftale 2019 - 2023.docx
caseno18-10320_#4926243_v1_sundhedsaftale 2019 - 2013 politisk godkendelse.docx

Bilag

Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsaftalen juni 18.pdf
Høringssvar ældreråd Sundhedsaftalen feb. 2019.pdf
Sundhedsaftale 2019 - 2023
Brev til kommunerne vedr Sundhedsaftale 2019 - 2023 Politisk godkendelse


59. Drøftelse af opfølgning på analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Drøftelse af opfølgning på analyse af fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. opfølgningen på analyse af fremtidens plejecenter drøftes.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af udvalgets drøftelse af analyse af fremtidens plejecenter i april 2019 anbefaler administrationen, at der følges op på analysen på følgende måde:

 • Mulighederne for at etablere ca. 20 ekstra plejeboliger i tilknytning til et eksisternede plejecenter, herunder mulighederne for etapebyggeri undersøges. Administrationen forventer at kunne præsentere udvalget for et første forsigtigt bud inden sommerferien.
 • I forhold til dagcentre og aflastning undersøger administrationen dette nærmere efter sommerferien
 • Tilfredshedsundersøgelserne er udgangspunktet for en dialog på plejecentrene i forhold til om det giver anledning til særlige indsatser de enkelte steder eller i fællesskab på tværs af plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Drøftet.

Udvalget ønsker at se forslag til forskellige muligheder.

60. Orientering om Sundhedscafeer 2019

Orientering om Sundhedscafeer 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om sundhedscafeer 2019 i De Aktive Centre tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

 Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 25. februar 2019, at der skal gennemføres en række sundhedscafeer på de Aktive Centre. Sundhedscafeerne er etableret i samarbejde med brugerrådene ved de Aktive Centre. Aktiviteter og oplæg tager alle udgangspunkt i at styrke den mentale, fysiske og sociale sundhed. Målgruppen nuværende brugere af De Aktive Centre og nye brugere til fællesskaberne.

Indholdet i cafeerne veksler mellem oplæg og øvelser: 

 • Fysioterapeut Hanne Tonsgaard giver oplæg om motion og gode øvelser i forhold til ”Hvor lidt skal der til”. Efter oplægget er der mulighed for individuel dialog.
 • Læge, aldringsforsker Henning Kirk giver oplæg ”Sådan holder du hjernen i gang”. Fokus er på, hvordan vi, uanset alder, stadig lærer nyt og husker det lærte, hvordan vi holder hjernen skarp hele livet. Hvilken hjernegymnastik skal der til.
 • Læge Peter Qvortrup Geisling giver oplæg ”Giv dit liv et serviceeftersyn”.
 • Teaterforestilling ved teatret KrisKat spiller forestillingen ”Memories”. Forestillingen ser tilbage på et 90-årigt liv med sang og musik, som sætter gang i minderne og smilene hos tilhørerne.
 • Sundhedsvejleder Tove Junge giver oplæg om ”Den gode Søvn”. Hvordan skaber vi de bedste muligheder for den gode søvn og dermed overskud til næste dags aktiviteter.

I det vedhæftede bilag kan man se dato og indhold for de enkelte sundhedscafeer samt 75-års fødselsdage.

Derudover sætter det Aktive Center Åvang fokus på den forebyggende faldindsats, ved at etablere et dansehold der over 10 onsdage mødes. Ved at danse bruger borgerne kondition, styrke, balance og koordinering og ikke mindst smil og livsglæde.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet er orientereret om sundhedscafeerne og har via medlemmernes deltagelse i brugerrådene indgået i de konkrete aftaler.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 25. februar 2019:Punkt 25:Godkende anvendelse af forventede overførte midler fra Værdigheds- og Bedre bemandingspuljerne.”


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Orientering taget til efterretningcaseno18-24537_#4926566_v1_- sundhedscafeer i de aktive centre 2019 samt 75 års fødselsdage.pdf.pdf

Bilag

- Sundhedscafeer i De Aktive Centre 2019 samt 75 års fødselsdage.pdf


61. Orientering om samarbejde med Fremfærd om projekt "Mere kerneopgave - mindre bureaukrati"

Orientering om samarbejde med Fremfærd om projekt "Mere kerneopgave - mindre bureaukrati"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om samarbejdet med Fremfærd om projekt ”Mere kerneopgave – mindre bureaukrati” tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I efteråret 2019 sætter Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering en undersøgelse i gang af potentialer for afbureaukratisering og decentralisering på ældreområdet. Formålet er at komme med komme med konkrete anbefalinger til at forenkle og forbedre den måde, vi løser vores arbejdsopgaver. Det kan være ved at gøre tingene på en smartere måde eller ved at give medarbejderne mulighed for at tage beslutninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde på den bedste måde til gavn for borgere, virksomheder og vores lokalområder.

Undersøgelsen af ældreområdet tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med forhandlingsfællesskabet Fremfærd og ud fra metoden samskabt styring. 

Den viden og de input, som projektudvalget indsamler gennem forløbet med medarbejder og ledere fra ældreområdet bearbejder projektudvalget til anbefalinger. Anbefalingerne skal efterfølgende behandles af Kommunalbestyrelsen.

Fremfærd

Fremfærd blev etableret som en del af overenskomst 2013 og videreføres med overenskomstfornyelsen i 2015. Samarbejdet er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Formålet med Fremfærd er gennem samarbejde at bidrage til at udvikle de kommunale kerneopgaver og understøtte et velfærdssamfund, hvor medarbejdernes, borgernes og samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.

Fremfærd iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet og iværksættes oftest i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne.

Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, hvor Fremfærd Ældre er et af ekspertområderne. Ekspertområderne er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer, fra KL og fra kommunerne.

Læs mere om Fremfærd vpt.dk/fremfaerd

TRIO/MEDs rolle/opgave

TRIO og MEDs rolle vil være at formidle opgaven til medarbejderne, og indsamle input til, hvad der bøvler eller spænder ben inden for det emne, der er udvalget. Det kan ske ved dialog, et skema i frokoststuen eller hvordan den enkelte vurderer, at man lettes få input fra kollegaerne.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Orientering taget til efterretning

62. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Henvendelse fra KL´s Sundheds- og Ældreudvalg. Se vedlagte bilag

Mødet den 24. juni

 • Budget 2020-2023
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Pulje til kompetenceudvikling af frivillige
 • Værdighedspolitikken

Mødet den 26. august

 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 3
 • Status på koblingen mellem Kallerupvej og Dag- og aftenhøjskolen

Mødet den 23. september

 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
63. Underskriftsark

Underskriftsark