UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

25-03-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-03-2019 10:00:00


PUNKTER

32. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2019
33. Drøftelse af madservice på plejecentre og i caféer på Aktive Centre
34. Orientering - Brandsikkerhed på plejecentre
35. Drøftelse af anbefalinger vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020
36. Orientering om udgiftsdrivere, marts 2019
37. Drøftelse af budget 2020-2023
38. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
39. Drøftelse af opfølgning på APV og trivselsmåling
40. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018
41. Orienteringer
42. Underskriftsark32. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 25. marts bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Godkendt

33. Drøftelse af madservice på plejecentre og i caféer på Aktive Centre

Drøftelse af madservice på plejecentre og i caféer på Aktive Centre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. madservice på plejecentre og i cafeer op Aktive Centre drøftes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Fælleskøkken leverer dagligt det varme måltid til ca. 400 borgere på kommunes plejecentre, inklusiv Kastanjely, dagcenter på Samsøvej, Søbæk Have og 10 caféer. Derudover producerer køkkenet berigede mellemmåltider til småtspisende borgere. Madservice til hjemmeboende borgere er udliciteret til Det Danske Madhus.

I dag leverer køkkenet mad på baggrund af kravspecifikationer fra et udbud i 2008, der blandt andet stiller krav til bestemte portionsstørrelser og dagligt menuvalg og tilbud om hovedret og biret.

Oplevelsen er imidlertid at, borgerne jævnligt har svært ved at spise 2 retter mad, hvilket medfører madspild. Der er i Holbæk Fælleskøkken en oplevelse af, at ressourcerne kan udnyttes anderledes til gavn for borgernes behov, såfremt tilbuddet i højere grad tilpasses målgruppen.

Menuplanen udleveres for en måned ad gangen og der er dagligt mulighed for at vælge mellem to menuer, der består af en hovedret og en biret. Erfaringen er, at ca. 80 pct. af borgerne vælger den samme menu. Kravet om menuvalg betyder, at der i dag er bundet en medarbejder i 7 timer uanset om der skal produceres 10 eller 100 portioner.

Der er generelt stor tilfredshed med tilbuddet fra Holbæk Fælleskøkken. I en nylig gennemført brugerundersøgelse svarer 78 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddet, madens udseende, duft, smag og konsistens. Der er i alt 275 borgere, der har svaret. Det svarer til en svarprocent på 68,75 pct.

Der er også gennemført en undersøgelse blandt medarbejderne, hvor fokus har været på samarbejde, faglighed i forhold til mad og ernæring samt det gode måltid. I undersøgelsen svarer halvdelen at, de arbejder systematisk med mellemmåltider til den småt spisende borger på plejecentrene.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udvalget drøfter behov og muligheder for at tilpasse Holbæk Fælleskøkkens tilbud, så det i højere grad matcher målgruppens behov. Samtidig anbefales udvalget at drøfte, hvordan Holbæk Fælleskøkken i højere grad kan understøtte arbejdet med mellemmåltider til småt spisende borgere.

 

Charlotte Larsen, leder af Sundhed og Pleje samt Signe Hallager, leder af Holbæk Fælleskøkken, caféer og rengøring, deltager under dette punkt.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er vurderingen, at en tilpasning af tilbuddet kan reducere madspildet.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Drøftet. Udvalget ønsker at der igangsættes en proces omkring udviklingen af madservice med inddragelse af relevante interessenter, herunder Ældrerådet.

34. Orientering - Brandsikkerhed på plejecentre

Orientering - Brandsikkerhed på plejecentre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 9. oktober 2018 udsendte Niras på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et spørgeskema vedr. brandsikkerhed i plejeboliger mv. til alle landets kommuner. Baggrunden for undersøgelsen var en plejehjemsbrand i sommer. Ministeren udsendte et hyrdebrev og ønskede et overblik over, om brandsikkerheden er i orden i private og offentlige bygninger, hvortil kommunerne visiterer borgere, der ikke kan forventes selv at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand. Der blev annonceret to runder. I runde 1 er der fokus på plejeboliger, der skulle være besvaret inden den 1. februar 2019. Runde 2 har fokus på skoler og institutioner og er endnu ikke igangsat.

Holbæk Kommune har afgivet besvarelse for følgende ejendomme:

 • Stenhusvej 21, Holbæk (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Samsøvej 43, Holbæk (Ejes af Holbæk Ældreboligselskab/Domea)
 • Hovedgaden 36, Regstrup (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Åhaven 1-29, Regstrup (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Tuse Byvej 24, Tuse (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Gl Tusenæs Vej 15A, Morsø (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Byparken 2-4, Svinninge (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Vestre Hovvej 1-3, Svinninge (Ejes af VAB)
 • Sønderstrupvej 26 – Tysingehave, Tølløse (Ejes af Holbæk Kommune)
 • Isefjords Alle 27 - Fjordstjernen Friplejehjem, Holbæk (Ejes af Fjordstjernen)
 • Lunderosevej 5, Jyderup (Ejes af Holbæk Ældreboligselskab/Domea)

I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaerne, så er der spurgt ind til flere forhold, men grundlæggende sigter besvarelsen på afdækning af, hvorvidt bygningerne overholder de krav, der var gældende da bygningen blev opført/ved seneste større ombygning samt hvordan sikkerheden ser ud i forhold til den nugældende lovgivning.

Lovgivningens krav er, at en bygning skal overholde de krav, der var gældende da bygningen blev opført/ved seneste større ombygning, mens der ikke er noget lovgivningsmæssigt krav om, at bygningen løbende opdateres til at overholde nutidig lovgivning.

Transport-, bygnings- og boligministeren offentliggjorde den 1. februar 2019 de foreløbige resultater af undersøgelsen. Undersøgelsen viser udbredte problemer med at overholde kravene til brandsikkerheden i plejeboligerne i landets kommuner, hvilket førte til en del kritisk mediedækning. Det forventes at der vil ske en endelig afrapportering primo marts 2019.

På baggrund af besvarelsen fra Holbæk Kommune, så vurderede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at, der er plejeboliger i Holbæk Kommune, hvor de udfyldte spørgeskemaer angiver, at brandsikkerhedsforanstaltningerne ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest.

Med afsæt i ovenstående har transport-, bygnings- og boligministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at anmode Holbæk Kommune om senest d. 15. april 2019 at redegøre for, hvornår der tages initiativ til at sikre, at alle kommunens plejeboliger mv. lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

På bagkant af Transport-, bygnings- og boligministerens offentliggørelse primo februar 2019 udsendte KL en skrivelse til landets borgmestre, hvor KL opfordrede til, at kommunalbestyrelserne drøfter, hvordan det sikres, at bygningsmassen lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard. Af skrivelsen fremgik det yderligere, at ministeriets undersøgelse, efter KL’s opfattelse, har været hastet igennem og været meget ressourcekrævende for kommunerne. Flere kommuner har også gjort KL opmærksomme på, at dialogen med både styrelse og konsulent har været vanskelig. Der har været og er problemer både i forhold til afgrænsning af undersøgelsens omfang og rækkevidde, hvilke kompetencer, der skal inddrages ved besvarelsen, fastlæggelse af samarbejdsrelationerne i forhold mellem kommunale myndigheder, driftspersonale og den private eller offentlige bygningsejer for at kunne besvare spørgsmålene samt de meget korte tidsfrister.

Administrationen deler KL’s opfattelse omkring kvaliteten af undersøgelsesdesignet samt uklarhed om rollefordelingen. Derfor kan det også konstateres, at Holbæk Kommunes besvarelse rummer en række ejendomme, der ikke burde være medtaget i undersøgelsen, idet ejendommene falder ind under en anden anvendelseskategori.

 

Ejendom:

Status:

Stenhusvej 21, Holbæk

Da ejendommen ikke overholder de nugældende krav til nødbelysning samt brandceller, så henset til at sikre ejendommen bedst muligt, så igangsættes udarbejdelse af handleplan for udbedring.

Samsøvej 43, Holbæk

Overholder alle krav

Hovedgaden 36, Regstrup

Da ejendommen ikke overholder de da- og nugældende krav til nød- og panikbelysning, så igangsættes udarbejdelse af handleplan for udbedring, så lovgivningen overholdes.

Åhaven 1-29, Regstrup

Burde ikke være medtaget i besvarelsen – ingen handling påkrævet

Tuse Byvej 24, Tuse

Da ejendommen ikke overholder de da- og nugældende krav til slangevinder, så igangsættes udarbejdelse af handleplan for udbedring, så lovgivningen overholdes. Der er bestilt den nødvendige slangevinder til 1. sal for at overholde lovgivningen. 

Gl Tusenæs Vej 15A, Morsø

Burde ikke være medtaget i besvarelsen – ingen handling påkrævet

Byparken 2-4, Svinninge

Burde ikke være medtaget i besvarelsen – ingen handling påkrævet

Vestre Hovvej 1-3, Svinninge

Overholder alle krav

Sønderstrupvej 26, Tølløse

Overholder alle krav

Isefjords Alle 27, Holbæk 

Overholder alle krav

Lunderosevej 5, Jyderup

Overholder alle krav

 

Udarbejdelsen af handleplanerne er igangsat og vil være dem, der afleveres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest medio april 2019. De aktiviteter, som handleplanerne resulterer i, forventes igangsat og tilendebragt i indeværende år.

 

 


Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes det, at finansieringen af de aktiviteter, der skal igangsættes på grundlag af handleplanerne kan finansieres indenfor drifts- og anlægsbudgettet i 2019.

Estimatet på nuværende tidspunkt er, at realiseringen af handleplanerne vil beløbe sig til 470.000 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Orientering taget til efterretningcaseno19-5975_#4870836_v1_brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1.pdf.pdf

Bilag

Brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1.pdf


35. Drøftelse af anbefalinger vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020

Drøftelse af anbefalinger vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalingerne vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. januar 2019 at ’Forebyggelse’ udgør ét af to nye temaer i Arbejdsprogrammet for 2020. Det andet tema er ’Uddannelse og erhvervsudvikling’. Temaerne supplerer de to flerårige temaer fra det nuværende arbejdsprogram ’Fælles om folkeskolen’ og ’En mere grøn og bæredygtig kommune’, sådan at programmet for 2020 i alt indeholder 4 temaer.

På vinterseminaret den 7.-8. februar 2019 drøftede Kommunalbestyrelsen forebyggelsestemaet yderligere. På baggrund af Kommunalbestyrelsens input fra denne drøftelse er der udarbejdet vedlagte notater. Notaterne beskriver hvilke perspektiver, der kan anlægges på ’Forebyggelse’ i arbejdsprogrammet og hvilke indsatser, der kan knyttes til prioriteringen af temaet.

Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal særligt have fokus på notatet vedrørende Forebyggelse på det specialiserede område.

Udvalget for Ældre og Sundhed skal have fokus på notatet vedrørende Forebyggelse på ældreområdet.

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

8. april: Forårsseminar med fælles yderligere drøftelse af arbejdsprogrammet.

29. april + 2. maj: Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole godkender indholdet af ’Forebyggelse’ i arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen vedtager sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Drøftet. Anbefalingerne tilrettes på baggrund af udvalgets drøftelser.caseno18-40531_#4874589_v1_forebyggelse på det specialiserede område - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.pdf
caseno18-43392_#4865489_v1_forebyggelse på ældreområdet - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020.docx

Bilag

Forebyggelse på det specialiserede område - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020
Forebyggelse på ældreområdet - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020


36. Orientering om udgiftsdrivere, marts 2019

Orientering om udgiftsdrivere, marts 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

 

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

37. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for mindre områder af budgettet med fokus på, hvor der er muligheder for at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

Der følges op på sidste mødes drøftelse af benchmarks på udvalgets område, i det omfang der blev udtrykt ønske om at dykke ned i bestemte områder, eller der blev udtrykt et behov for opfølgning på tallene.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Drøftet.

38. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, samt Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget godkender effektiviseringsforslag på eget område, som skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet for effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2020.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Arbejdet med næste års budget – budget 2020-2023 – er sat i gang i de stående udvalg og Økonomiudvalget. De stående udvalg og Økonomiudvalget har drøftet effektiviseringsforslag på deres møder i januar og februar. På mødet i marts godkender udvalgene effektiviseringsforslag på eget område og sender dem videre til behandling i Økonomiudvalget med sine anbefalinger. Herefter sendes forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

 • Udvalgsmøder i januar, februar og marts:  

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

 • Udvalgsmøder ultimo marts:

Udvalg godkender effektiviseringsforslag og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke der skal indarbejdes i budgettet

 • Økonomiudvalgsmøde i april:

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

 • Økonomiudvalgsmøde, samt kommunalbestyrelsesmøde i maj:

Effektiviseringsforslag vedtages

Vedtagelse allerede maj 2019 sikrer den nødvendige tid til implementering af effektiviseringerne, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra start begyndelsen af januar 2020. Den typiske effektivisering indebærer en ændret organisering af arbejdsrutiner og kræver derfor tid for at sikre en vellykket implementering for både medarbejdere og borgere.

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

På mødet præciserede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser. Det er derfor ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, hvis der skal skabes det ønskede råderum til politisk prioritering.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt status på forslag

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,01

+ 4,51

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,66

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,36

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

5,19

- 1,01

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,66

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

1,28

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,25

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

4,40

- 4,60

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

4,40

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,52

- 1,98

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,47

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,20

- 2,10

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

-0,20

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,91

+ 1,21

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,70

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

1,21

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,87

- 0,93

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,87

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,00

+ 1,00

     Administration

 

 

 

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

22,09

-4,91

 

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne.

Bilag

Der er et lukket bilag til sagen, som indeholder beskrivelse af effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres, når Økonomiudvalget den 3. april træffer beslutning om at sende forslagene i høring.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer. Råderummet bliver dog mindre end målsætningen, hvis der ikke findes flere effektiviseringsforslag eller besparelser end det er tilfældet nu.

Som det ses af tabel 1 ovenfor er der nye effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 24,09 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 4,27 mio. kr. i 2020.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 17,82 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Vedtagelse af effektiviseringsforslagene i kommunalbestyrelsen i maj, forudsætter en høringsproces, da forslagene kan have personalemæssige konsekvenser.

Høringsproceduren vil følge proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv. efter følgende plan

 • Ultimo marts godkender udvalg effektiviseringer på eget område og sender dem til videre til økonomiudvalget
 • Den 3. april behandler Økonomiudvalget alle effektiviseringsforslag og sender dem i høring
 • Fra 4. april til 26. april er det muligt at afgive høringssvar
 • Den 8. maj behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 15. maj vedtager Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 32: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 35: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 31: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019: Punkt 53: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Udvalget indstiller følgende i forhold til de enkelte effektiviseringsforslag:

AHLI 10: Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) indstiller at forslaget godkendes, Jeppe Jakobsen (O) og Leif Juhl (Ø) indstiller at forslaget ikke godkendes.

AHLI 11, AHLI 12, AHLI 13, AHLI 14, AHLI 15, AHLI 16 og AHLI 18, Carsten Andersen (V), Mogens Justesen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller at forslagene godkendes. Jeppe Jakobsen (O) undlad at stemme.

AHLI 17: Udvalget indstiller, at forslaget udgår som effektiviseringsforslag, da forslaget indebærer ændringer af serviceniveau for visse borgere.

39. Drøftelse af opfølgning på APV og trivselsmåling

Drøftelse af opfølgning på APV og trivselsmåling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. igangsættelse af aktiviteter på baggrund af APV og trivselsmåling drøftes.

Beskrivelse af sagen

Alle enheder i Holbæk Kommune gennemførte i 2018 en APV (arbejdspladsvurdering) og trivselsmåling. Alle enheder har drøftet deres egne resultater og udarbejdet lokale handlingsplaner for at fastholde/forbedre trivsel og arbejdsmiljøet i hver enhed.

APV og trivselsmålingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af resultaterne af APV og trivselsmålingen ønsker chefgruppen at iværksætte aktiviteter indenfor 3 hovedområder:

 • Stressrisiko
 • Krænkende adfærd
 • Sundhed

Omdrejningspunktet for mange af indsatserne vil være ledere og TRIO’er (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder).

Stressrisiko

 • Udarbejde dialogværktøjer til lokale dialoger om stressrisiko, herunder om kerneopgave/kerneydelse og forventninger
 • Indarbejde spørgsmål om stressrisiko i medarbejderudviklingssamtaler
 • Udbyde kurser til ledere om arbejde med forebyggelse og håndtering af stress hos medarbejderne
 • Udbyde kurser til medarbejdere arbejde med stressforebyggelse og -håndtering
 • Udarbejde materiale med gode råd til arbejdet med stress
 • Hjælpe TRIO’er i gang med at arbejde med stressrisikoer

Krænkende adfærd

 • Øge indsatsen for voldsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er). Der udarbejdes tydelig profil for arbejdet med vold og trusler for voldsvejledere/AMRer og der holdes netværksmøder i 2019
 • Udbyde kurser om psykologisk førstehjælp, herunder håndtering af episoder af krænkende adfærd og TRIO’ens rolle
 • Dialog med enheder med høj krænkende adfærd for at støtte arbejdet med krænkende adfærd
 • Udarbejde brochure/vejledning om krænkende adfærd særligt med fokus på mobning og chikane og relationer mellem kollegaer og leder for at uddybe ”den gode medarbejder” og ”den gode leder”
 • Vejledning til digital chikanepolitik skal godkendes i Hovedudvalget i foråret 2019
 • Mulig artikel i Nordvest Nyt om omgangstone overfor kommunens medarbejdere

Sundhed

 • Sætte yderligere fokus på kommunens delpolitik om rygning i kombination med tilbud om rygestopkurser i Sundhedscentret
 • Bakke op om nationale kampagner, eksempelvis Tæl skridt
 • Lave rabataftaler med træningscentre
 • Udarbejde inspirationskatalog med hurtige pauseøvelser
 • Støtte arbejdet med løft og forflytninger, herunder netværk for forflytningsvejledere i Aktiv hele livet

På udvalgets møde vil Thomas de Richelieu, chef for Aktiv hele livet, uddybe resultaterne af APV og trivselsmålingen med særligt fokus på ældre- og sundhedsområdet. Til orientering er der vedlagt APV og trivselsmåling for hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering samt sundhed og pleje.


Høring

Hovedudvalget har på deres møde den 4. februar 2019 drøftet opfølgning på APV og trivselsmålingen om igangsætning af centrale aktiviteter og evaluering af processen.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Udsat


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Drøftet.

Udvalget ønsker en status på arbejdet med handleplaner som følge af APV og Trivselsmålingen. Status gives på udvalgsmøde i august eller september 2019.caseno19-3923_#4849809_v1_pleje-dagcentre og tværgående sygepleje.pdf.pdf
caseno19-3923_#4849808_v1_hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering.pdf.pdf

Bilag

Pleje-dagcentre og tværgående sygepleje.pdf
Hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering.pdf


40. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 312 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 33 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 279 sager.

Stadfæstelse er sket i 193 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 69 % af sagerne.

Hjemvisning er sket 53 tilfælde, svarende til 19 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Mange kommuner oplevede, at Ankestyrelsen ændrede praksis og anlagde en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Det var derfor et mål at arbejde på at reducere andelen af ændrede klagesager. 

I forhold til 2017 viser der sig nu i 2018 en nedgang – både i antallet af klagesager generelt – men også i forhold til den procentvise fordeling af antallet af stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Holbæk Kommune ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Der er således tale om en forbedring på alle 3 områder i forhold til Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 for Holbæk Kommune.

Der blev i 2017 nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet var, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune skulle ligge på niveau med landsgennemsnittet.

De klagesagsansvarlige arbejder fortsat med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.

Det tyder på, at den omtalte indsats har haft en positiv effekt.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

 Holbæk Kommune

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

193

69

69

Hjemvist

53

19

17

Ændret

33

12

14

I alt (eksklusiv afviste sager)

279

100

100

Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2018”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29.maj 2018:Punkt 44: Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2017.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-03-2019

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.caseno17-40312_#4870166_v1_, aktiv hele livet - ankestatistik - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-40312_#4870158_v2_ankestyrelsen bilag kerneområdet aktiv hele livet.docx.pdf
caseno17-40312_#4870192_v2_akbi internt notat ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018.pdf
caseno17-40312_#4870925_v2_oversigt afgørelser 2018 - oversigt afgørelser 2018.docx.pdf
caseno17-40312_#4873511_v2_bilag til sag om ankestatistik fra uaun - ankestatistik for uaun 2018.pdf.pdf

Bilag

Ankestatistik 2018 Holbæk Kommune.pdf
Kerneområdet Aktiv hele livet.docx
Kerneområdet Alle kan bidrage
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Uddannelse til alle unge


41. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 29. april

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 2
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2018
 • Godkendelse af demensstrategi
 • Analyse af nyt plejecenter
 • Beslutning – forlængelse af kontrakt med Forenede Care om driften af Kastanjely
 • Værdighedspolitikken

Mødet den 27. maj

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Status på palliative indsats i HK

Mødet den 24. juni

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Status på koblingen mellem Kallerupvej og Dag- og aftenhøjskolen
42. Underskriftsark

Underskriftsark