UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Slotshaven 3, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

25-02-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-02-2019 11:00:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 25. februar 2019
21. Godkendelse af fokusområder i Holbæk Kommunes demensstrategi
22. Orientering om udgiftsdrivere for februar måned
23. Drøftelse af budget 2020-2023
24. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
25. Godkende anvendelse af forventede overførte midler fra Værdigheds- og Bedre bemandingspuljerne
26. Godkende 75 års arrangementer i 2019
27. Drøftelse af opfølgning på APV og trivselsmåling
28. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik
29. Drøftelse af puljemidler med Ældrerådet
30. Orienteringer
31. Underskriftsark20. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 25. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den. 25. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at.:

 • Dagsorden til mødet den 25. februar bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Godkendt

21. Godkendelse af fokusområder i Holbæk Kommunes demensstrategi

Godkendelse af fokusområder i Holbæk Kommunes demensstrategi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1.     Fokusområderne i demensstrategien godkendes.


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune arbejder på at forbedre forholdene for demente borgere og deres pårørende. Blandt andet ved at lave en demensstrategi, der indeholder udvalgte fokusområder, som skal være gældende de kommende år.

Arbejdet med demensstrategien knytter sig til udmøntningen af det politiske arbejdsprogram, Værdighedspolitikken og den Nationale demenshandlingsplan 2025. Desuden deltager Holbæk Kommune i Demensalliancen, hvilket betyder, at vi har forpligtet os til at arbejde på at blive en endnu mere ’demensvenlig’ kommune.

Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Den fælles vision er, at Danmark skal være foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem, der får en demenssygdom, for deres familier og pårørende.

Fokusområderne i demensstrategien

På baggrund af de overordnede politikker og strategier, og en række dialoger med blandt andre Demensalliancen, ledere, medarbejdere, specialister, borgere, pårørende, Handicaprådet, Ældrerådet og Alzheimerforeningen er der udvalgt følgende fokusområder:

 1. Tidlig opsporing og udredning
 2. Høj faglighed og sammenhængende forløb
 3. En meningsfuld hverdag med demens
 4. Demensvenlige lokalsamfund

Fokusområderne skal godkendes i Udvalget for Ældre og Sundhed, og vil udgøre pejlemærkerne for det videre arbejde med demente borgere og deres pårørende i Holbæk Kommune. Hvert fokusområde efterfølges af en række bud på konkrete indsatser.

Det vil være gennemgående i hele strategien, at tilgangen til borgere med demens er ’personcentret pleje og omsorg’. At pårørende til borgere med demens er forskellige, og har behov for forskellige former for støtte og aflastning. Og at de indsatser vi udvikler til borgerne, så vidt muligt skal udvikles sammen med dem.

Charlotte Larsen, leder af Sundhed og Pleje, og projektleder Sara Knabe vil gennemgå fokusområderne på udvalgsmødet.

Tidsplan

På udvalgsmødet i april forventes det, at en færdigskrevet strategi er klar til godkendelse. Forud for det møde vil strategien blive drøftet i Ældrerådet og Handicaprådet, og på et stormøde med Demensalliancen, hvor deres samarbejdspartnere og en række andre kommuner deltagere.


Økonomiske konsekvenser

Strategien håndteres inden for rammerne af nuværende budget og værdighedspuljen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Godkendt

22. Orientering om udgiftsdrivere for februar måned

Orientering om udgiftsdrivere for februar måned

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

De væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:

Sundhedsområdet:

Leverancen og kvaliteten af data på sundhedsområdet fra sygehusene har i 2018 været udfordret. KL arbejder på at kommunerne får bedre data.

Den Kommunale medfinansiering havde i 2018 et mindreforbrug på ca. 23. mio. kr., som også var forventet og fremgår af udgiftsdriverne på området.

Budgettet for den kommunale medfinansiering i 2019 er korrigeret ned til Sundhedsdatastyrelsens prognose for 2019. Udgangspunktet for 2019 er derfor budgetbalance.

Ældreområdet:

Både gennemsnits tyngden og antallet, der har fået ydelser efter Service- og Sundhedsloven, har i andet halvår af 2018 været stigende og medført, at området skal følges tæt i 2018 for at sikre budgetbalance i 2019 og 2020.

Det ses at antallet og gennemsnitsprisen for 20+ timers borgere i hjemmeplejen i december og januar er faldet.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Orienteringen taget til efterretning

23. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Relevante benchmarks på udvalgets politikområder gennemgås og drøftes, med henblik på udarbejdelse af budget 2020

Beskrivelse af sagen

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2020, denne gang med særligt fokus på relevante benchmarks på udvalgets politikområder. Benchmarks illustrerer, hvordan Holbæk Kommunes udgifts-, service- og aktivitetsniveau er sammenlignet med andre kommuner, og giver indblik i, hvor der kan ske en eventuel prioritering senere på foråret.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Drøftet

24. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Drøftet

25. Godkende anvendelse af forventede overførte midler fra Værdigheds- og Bedre bemandingspuljerne

Godkende anvendelse af forventede overførte midler fra Værdigheds- og Bedre bemandingspuljerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. forslag til indsatser og fordeling af forventede overførte puljemidler fra Værdighed 2016 -2018 og Bedre Bemanding 2018 besluttes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed godkendte i oktober 2018, hvordan overførte midler fra henholdsvis Værdighedspuljen og puljen til bedre bemanding skal anvendes.

Forventningen var, at der skulle overføres 4,2 mio. kr. fra Værdighedspuljen og 2,8 mio. kr. fra puljen til Bedre bemanding.

Det foreløbige regnskab reducerer mindreforbruget fra Værdighedspuljen til 3,8 mio. kr. og 2,2 mio.kr. fra puljen til Bedre bemanding. Da der er tale om en ændring i beløbet, skal udvalget godkende forslag til indsatser og fordeling af forventede overførte midler.

I forbindelse med at regnskab for puljerne vil Holbæk Kommune anmode Sundheds- og Ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler til 2019, hvilket forventes godkendt. Da der er tale om overførte midler skal indsatserne gennemføres i 2019.

Forslag til indsatser og fordeling af forventede overførte midler fra Værdighedspuljen

Indsats

Afsat beløb 2019

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed 29. oktober 2018

Konsekvenser

Særlig indsats til demensramte borgere fra demensvejledere og blomstringsfacilitatorer 4 timer pr. uge

1.260.000 kr.

1.520.000 kr.

Indsatsen reduceres med 300.000 kr. som følge af stillingsskifte / opsigelser.

Midlerne anvendes fortsat på demensområdet i forhold til planlægning, gennemførelse og opsamling på demensfestival.

Velfærdsteknologi, herunder etablering af udstillingslejlighed

1.175.000 kr.

1.080.000 kr.

 

Sundhedscafeer for at understøtte den fysiske, mentale og sociale sundhed. Etableres i  samarbejde med brugerrådene

750.000 kr.

1.350.000 kr.

Sundhedscafeer samt en særlig indsats til bekæmpelse af ensomhed til 600.000 kr.

 

Indsatsen er reduceret med 600.000 kr. da, forventningen er, at Holbæk Kommune modtager ca. 1,2 mio.kr. årligt i forbindelse med at Folketinget har besluttet at tilføje ”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord” til Værdighedspolitikken

Informationsaftener for borgere og pårørende ift. specifikke sundhedsudfordringer, herunder indretning af et demensvenligt hjem. ”Åbne klinikker”

250.000 kr.

250.000 kr.

 

Planlægning, gennemførelse og vidensopsamling af demensfestival i uge 38

300.000 kr.

 

 

Materiale til borgere, pårørende og medarbejdere om en værdig død

75.000 kr.

 

 

Genoptryk af værdighedspjece efter tilføjelse af hovedemne nr. 7 ”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord

25.000 kr.

 

 

 

Forslag til indsatser og fordeling af forventede overførte midler fra Bedre Bemanding

Indsats

Afsat beløb 2019

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede 29. oktober 2018

Private plejecentre. Kun Kastaniely har mindreforbrug, overfører ”egne” uforbrugte midler

28.000 kr.

Det var forventet at de 3 private plejecentre ville have 320.000 kr.  i mindreforbrug

De kommunale plejecentre overfører samlet ”egne” midler

96.000 kr.

Det var forventet et mindreforbrug på 300.000 kr.

Etablering af flyverkorps i hjemmeplejen

1.517.000 kr.

1.650.000 kr.

Afskaffelse af robotstøvsugere

600.000 kr.

Øget rengøringsfrekvens medfører øget træk på indsatsen ”afskaffelse af robotstøvsugere” 600.000kr.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der forventes ikke at være miljø- eller klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har på møde d. 6. februar 2019 tilkendegivet at orientering om forslag til anvendelse og fordeling af forventede overførte midler tages til efterretning.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. oktober 2018: Punkt 89:Beslutning om anvendelse af overførte puljemidler og Bedre Bemanding 2019

Udvalget for Ældre og Sundhed den 28. januar 2019: Punkt 15: Godkendelse af revideret Værdighedspolitik


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Godkendt

26. Godkende 75 års arrangementer i 2019

Godkende 75 års arrangementer i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. forslag til lokal afholdelse af 75 års fødselsdagsarrangementer i de Aktive Centre besluttes

Beskrivelse af sagen

Kommunerne skal tilbyde borgere et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Siden 2016 har det været muligt at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på andre måder end ved et besøg i hjemmet. 

I Holbæk Kommune har de forebyggende hjemmebesøg været gennemført som 75-års arrangementer siden 2016. Det er sundhedsvejlederne, der står for arrangementerne. Arrangementerne bliver planlagt i tæt samarbejde med Brugerrådene i de Aktive Centre.

Sundhedsvejlederne fokuserede deres oplæg omkring indholdet af de forebyggende hjemmebesøg.

Borgere der ikke deltager i arrangementet, får stadig tilbud om besøg af en forebyggende sygeplejerske. Borgere der deltager i arrangementet, og henvender sig med et ønske om at få besøg af en forebyggende sygeplejerske, får også besøg. 

Evaluering fra gæster og brugerråd tilkendegiver stor tilfredshed med de lokale fødselsdage og derfor anbefaler administrationen at 75-års fødselsdagene i 2019 afholdes lokalt på de Aktive centre. Det vil også imødekomme brugerrådenes ønske om at præsentere de Aktive Centre med alle deres aktiviteter.

I 2016 deltog der ca. 400 i arrangementerne. I 2017 deltog der ca. 250 borgere i arrangementerne. I 2018 deltog der ca. 374 75-årige og deres ledsagere i et af de 13 arrangementer. Stenhusbakken og Elisabethcentret gennemførte 2 arrangementer, mens arrangementerne på Østergården og Orø blev aflyst på grund af meget få tilmeldte gæster.


Økonomiske konsekvenser

Udgiften er indeholdt i budgettet for udvalget for Ældre og Sundhed


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der forventes ikke at være miljø- eller klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har på møde d. 6. februar 2019 tilkendegivet at orientering om ønske om lokal afholdelse af 75- års fødselsdagene tages til efterretning.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. april 2018: Punkt 45: Orientering om 75 års arrangementer

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 28. november 2016: Punkt 106: Drøftelse af 75 års fødselsdagsarrangement


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Godkendt

27. Drøftelse af opfølgning på APV og trivselsmåling

Drøftelse af opfølgning på APV og trivselsmåling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. igangsættelse af aktiviteter på baggrund af APV og trivselsmåling drøftes.

Beskrivelse af sagen

Alle enheder i Holbæk Kommune gennemførte i 2018 en APV (arbejdspladsvurdering) og trivselsmåling. Alle enheder har drøftet deres egne resultater og udarbejdet lokale handlingsplaner for at fastholde/forbedre trivsel og arbejdsmiljøet i hver enhed.

APV og trivselsmålingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af resultaterne af APV og trivselsmålingen ønsker chefgruppen at iværksætte aktiviteter indenfor 3 hovedområder:

 • Stressrisiko
 • Krænkende adfærd
 • Sundhed

Omdrejningspunktet for mange af indsatserne vil være ledere og TRIO’er (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder).

Stressrisiko

 • Udarbejde dialogværktøjer til lokale dialoger om stressrisiko, herunder om kerneopgave/kerneydelse og forventninger
 • Indarbejde spørgsmål om stressrisiko i medarbejderudviklingssamtaler
 • Udbyde kurser til ledere om arbejde med forebyggelse og håndtering af stress hos medarbejderne
 • Udbyde kurser til medarbejdere arbejde med stressforebyggelse og -håndtering
 • Udarbejde materiale med gode råd til arbejdet med stress
 • Hjælpe TRIO’er i gang med at arbejde med stressrisikoer

Krænkende adfærd

 • Øge indsatsen for voldsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er). Der udarbejdes tydelig profil for arbejdet med vold og trusler for voldsvejledere/AMRer og der holdes netværksmøder i 2019
 • Udbyde kurser om psykologisk førstehjælp, herunder håndtering af episoder af krænkende adfærd og TRIO’ens rolle
 • Dialog med enheder med høj krænkende adfærd for at støtte arbejdet med krænkende adfærd
 • Udarbejde brochure/vejledning om krænkende adfærd særligt med fokus på mobning og chikane og relationer mellem kollegaer og leder for at uddybe ”den gode medarbejder” og ”den gode leder”
 • Vejledning til digital chikanepolitik skal godkendes i Hovedudvalget i foråret 2019
 • Mulig artikel i Nordvest Nyt om omgangstone overfor kommunens medarbejdere

Sundhed

 • Sætte yderligere fokus på kommunens delpolitik om rygning i kombination med tilbud om rygestopkurser i Sundhedscentret
 • Bakke op om nationale kampagner, eksempelvis Tæl skridt
 • Lave rabataftaler med træningscentre
 • Udarbejde inspirationskatalog med hurtige pauseøvelser
 • Støtte arbejdet med løft og forflytninger, herunder netværk for forflytningsvejledere i Aktiv hele livet

På udvalgets møde vil Thomas de Richelieu, chef for Aktiv hele livet, uddybe resultaterne af APV og trivselsmålingen med særligt fokus på ældre- og sundhedsområdet. Til orientering er der vedlagt APV og trivselsmåling for hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering samt sundhed og pleje.


Høring

Hovedudvalget har på deres møde den 4. februar 2019 drøftet opfølgning på APV og trivselsmålingen om igangsætning af centrale aktiviteter og evaluering af processen.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Udsatcaseno19-3923_#4849809_v1_pleje-dagcentre og tværgående sygepleje.pdf.pdf
caseno19-3923_#4849808_v1_hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering.pdf.pdf

Bilag

Pleje-dagcentre og tværgående sygepleje.pdf
Hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering.pdf


28. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at

 1. revideret Værdighedspolitik godkendes

Beskrivelse af sagen

I finanslov 2019 har Folketinget besluttet at tilføje hovedemne nr. 7 til Værdighedspolitikken.

”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord”. Der er afsat økonomiske midler til indsatsen i perioden 2019 -2022 og Holbæk Kommune forventes at modtage ca. 1,2 mio. årligt.

I vedhæftede bilag er forslag til revideret Værdighedspolitik med hovedemne nr. 7 samt afledte behov for ændringer i teksten. Ændringer i forhold til tidligere godkendt Værdighedspolitik er markeret med rødt.

Til at understøtte indsats til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord ansættes 2 medarbejdere, som primært vil have fokus på ikke-visiterede forebyggende indsatser. Formålet er, at sikre tid til samtaler med de ældre borgere.

For at skabe fællesskaber etableres sundhedscafeer i De Aktive Centre med et både ”fagligt” og socialt indhold, som vil tiltrække borgere med ovennævnte udfordringer. Der vil være fokus på behov for også at skabe de meget små fællesskaber.

Indsatsen bliver evalueret ultimo 2020 for at sikre, at indsatsen har den ønskede virkning.


Økonomiske konsekvenser

Regeringen har i finanslov 2019 afsat 100 mio. årligt i perioden 2019 – 2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Bevillingen gives først ved midtvejsreguleringen i 2019, svarende til ca. 1,267 mio. kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har på møde d. 9. januar 2019 tilkendegivet at bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord bør understøttes af medarbejdere med dette som fokusområde.

Ældrerådet ønsker stor opmærksomhed på ikke-visiterede forebyggende indsatser til borgergruppen. Indsatserne kan blandt andet etableres i De Aktive Centre. Desuden har Ældrerådet pointeret behov for opmærksomhed på ”borgere, som vi ikke kender”.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed 18. juni 2018:Punkt 58. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2019

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Ældre og Sundhed.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Værdighedspolitikken tilpasses på baggrund af drøftelsen på mødetcaseno18-24537_#4815855_v1_værdighedspolitik - udkast af 16.1.19.pdf

Bilag

Værdighedspolitik - udkast af 16.1.19


29. Drøftelse af puljemidler med Ældrerådet

Drøftelse af puljemidler med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. anvendelse af puljemidler på ældreområdet drøftes med Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 besluttede det daværende byråd, at afsætte 0,75 mio. kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed på ældreområdet. Midlerne omtales i daglig tale som Ældrerådets pulje.

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede den 26. november 2018, at udvalget ønsker en drøftelse med Ældrerådet vedrørende den fremadrettede anvendelse af puljen.  Administrationen anbefaler, at udvalget forud for sit møde med Ældrerådet i februar 2019 drøfter den fremadrettede anvendelse af midlerne.

Formålet med midlerne var at sikre den frivillige understøttelse af aktivitet og samvær på kommunens aktive centre for ældre. Det fremgår af beslutningen, at midlerne skal fordeles efter forudgående dialog med Ældrerådet.

I praksis er det Ældrerådet, der fordeler midlerne på baggrund af ansøgning. Der er ikke formuleret kriterier for, hvilke initiativer, der støttes.

I 2019 udgør puljen 869.000 kr. Hertil kommer eventuelle overførte midler fra 2018. 

Repræsentanter fra Ældrerådet deltager i mødet under dette punkt.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. november 2018: Punkt 101: Beslutning om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje

Udvalget for Ældre og Sundhed den 28. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af puljemidler på ældreområdet


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 25-02-2019

Drøftet.

Udvalget understreger, at anvendelsen af puljemidler kan anvendes til at understøtte frivillige i bred forstand.caseno19-3923_#4849734_v1_bilag til dagsorden æsu - puljemidler.pdf.pdf

Bilag

Bilag til dagsorden ÆSU - puljemidler.pdf


30. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 25. marts

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Kvalitetsstandarder vederlagsfri fysioterapi
 • Drøftelse af madservice

Mødet den 29. april

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 2
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2018
 • Godkendelse af dementstrategi
 • Analyse af nyt plejecenter

Mødet den 27. maj

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
31. Underskriftsark

Underskriftsark