UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

07-01-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-01-2019 10:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 7. januar 2019
2. Drøftelse af budget 2020-2023
3. Godkendelse af handleplan for mellemkommunale betalinger
4. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice
5. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne
6. Orienteringer
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 7. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den. 7. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 7. januar 2019 bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Godkendt

2. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. proces for udvalgets arbejde med budget for 2020-2023 drøftes.
 2. budget 2019, herunder forskellige i forhold til budget 2018, præsenteres og drøftes.
 3. budgettet på politikområderne gennemgås og drøftes i forhold til mulige prioriteringer.

Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2020-2023.

I lighed med sidste år skal de stående udvalg henover foråret arbejde med budgettet for at skabe mulighed for omprioritering og for at sikre, at udvalgets ramme overholdes.

Dette arbejde påbegyndes med dette møde.

Først drøfter udvalget den detaljerede procesplan for budgetarbejdet, som administrationen har udarbejdet og præsenterer på mødet.

Dernæst bliver budget 2019 gennemgået, idet budget 2019 er fundamentet, som budget 2020 står på. Gennemgangen vil have fokus på forskelle og ligheder i 2019 i forhold til 2018.

Endelig gennemgås politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Gennemgangen vil have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv. Gennemgangen fortsætter på de næste møder i udvalget.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Drøftet

3. Godkendelse af handleplan for mellemkommunale betalinger

Godkendelse af handleplan for mellemkommunale betalinger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. handleplan for mellemkommunale refusioner godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budgetrevision 4 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal udarbejde handleplan med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer på Udvalget for Ældre og Sundheds ramme.

Baggrunden er, at der ses en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

For at imødekomme de forventede økonomiske udfordringer har administrationen udarbejdet en handleplan for 2019 med løsninger for 5,5 mio. kr.

 

Nr.

Løsninger på forventet merforbrug – i mio. kr.

2019

1

Visitation til private plejecentre

1,0

2

Servicetjek af nuværende håndtering af mellemkommunale betalinger

Administrativt spor med fokus på momsafløftning, opfølgning på egen og andre kommuners borgere og indirekte omkostninger.

Praksis spor med fokus på systematikken af de anvendte plejepakker i praksis.

1,2

3

Reducering af budget til Social- og sundhedsassistenter og-hjælpere under uddannelse.

SSA/SSH elever aflønnes af Holbæk Kommune. De sidste 3 år har der været mindreforbrug på området. Administrationen vurderer, at niveauet for 2018 fortsætter i 2019.

3,1

4

Omprioritering af udviklingssamarbejde med private leverandører

0,2

 

I alt

5,5

 


Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke udarbejdes handleplan for de 5,5 mio. kr. forventes budget 2019 ikke at kunne overholdes på ældreområdet.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 245: Beslutning om budgetrevision 4 2018


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Efter publicering af dagsordenen har det vist sig, at potentialet vedr. visitation til plejecentre kun er 0,2 mio. kr. Derfor justeres beløbet for plejecentre til 0,2 mio. kr., og beløbet vedr. reduktion af budget til Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere under uddannelse hæves tilsvarende med 0,8 mio. kr., svarende til i alt 3,9 mio. kr. i 2019.

Handleplanen indstilles godkendt med denne ændring, idet det understreges, at handleplanen vedr. SSA/SSH-elever ikke må føre til begrænsninger i optag af SSA/SSH elever.
 

4. Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Beslutning om at omprioritere takststigning på madservice

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Det besluttes at omprioritere takststigningen på madservice.

 


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev det besluttet, at gennemføre en besparelse på 0,4 mio. kr. ved at øge taksten på madservice på kommunale plejecentre til lovens maksimum.

Udvalget for Ældre og Sundhed har bedt administrationen undersøge mulighederne for at omprioritere besparelsen, så borgerne undgår en takststigning. Det har efterfølgende vist sig, at besparelsen udgør 0,7 mio. kr. Administrationens forslag til omprioritering af besparelsen er, at anvende midler fra klippekortsordningen og Ældrerådets pulje.

Da der er tale om en permanent besparelse skal omprioriteringen finansieres inden for egen ramme.

Forslag til omprioritering besparelse på 0,7 mio. kr. ved takststigning på madservice:

 • Klippekort (der går i bloktilskud fra 2019) 500.000 kr. Dette vil ramme alle plejecentre inkl. private leverandører.
 • Ældrerådets pulje 200.000 kr.

Da midlerne fra klippekortsordningen indgår i bloktilskuddet fra 2019, er det muligt at flytte midler herfra. Hertil kommer, at administrationen forventer at overføre 1,6 mio. kr. fra klippekortsordningen til 2019.

Holbæk Kommune har endnu ikke modtaget en tilkendegivelse fra ministeriet på beløbet klippekortsmidlerne. Men i 2018 har bevillingen lydt på 4.736.253 kr. Forventningen er at beløbet i 2019 vil være af nogenlunde samme størrelse

Ældrerådets pulje udgør i 2018 849.000 kr. Gennem de seneste år har Ældrerådet uddelt færre midler, end de har fået bevilliget. I 2018 er der overført 421.000 kr., så puljen i alt har været på 1.270.500 kr. November 2018 er der uddelt 630.000 kr. Det vil sige, at der resterer 640.500 kr.

Konsekvensen ved omprioriteringen er færre aktiviteter på plejecentrene og færre midler for Ældrerådet at dele ud af.

 


Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringen finansieres indenfor Aktiv hele livets ramme.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 5. december 2018, at sende sagen tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Ældre og Sundhed. Baggrunden var et ønske om en præcisering af, hvorfor besparelsen ikke er de oprindelige 0,4 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at taksten for madservice skulle stige til lovens maksimum. I budgetmaterialet var provenuet beregnet til 0,4 mio. kr.

Forvaltningen er efter budgetvedtagelsen blevet opmærksom på, at provenuet desværre er beregnet på et forkert grundlag, da der er taget udgangspunkt i lovens maksimumspris for 2018, som er 118,5 kr. i døgnet. Da takststigningen er gældende fra januar 2019, skulle provenuet have været beregnet på baggrund af lovens maksimumpris for 2019, som er 121,5 kr. i døgnet. Fejlen er i det endelige budget blevet rettet, hvorfor forslaget indgår med et provenu på 0,7 mio. kr. fremfor 0,4 mio. kr. Administrationen har derfor fremlagt forslag til omprioritering for 0,7 mio. kr.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-11-2018

Indstilles godkendt for 2019


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2018

Sagen sendes tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Ældre og Sundhed.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Indstilles godkendt for 2019

5. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen, om at der fra januar 2019 tilføjes en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser som et fast felt i de politiske sagsfremstillinger, til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der i sagsfremstillingerne til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Derfor tilføjer administrationen fra januar 2019 et fast felt i skabelonen for de politiske sagsfremstillinger, som hedder ”Miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Indholdet i feltet vil som udgangspunkt være en overordnet vurdering og skøn af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen, men ikke detaljerede og omfattende vurderinger. Ønsker et udvalg eller kommunalbestyrelsen sådanne vurderinger i en konkret sag, er der naturligvis altid mulighed for at bede administrationen om at udarbejde disse. I tilfælde af at der ikke vurderes at være nogen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser i en sag, vil der i sagen stå ”Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Feltet er rent teknisk sat op med virkning fra januar. Det betyder, at det optræder første gang på dagsorden til udvalgsmøderne i slutningen af januar. De sager, der er på dagsordenen til udvalgsmøderne, efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i starten af januar, er skrevet i december, og her er det nye felt således ikke med. Feltet vil derfor først være at se på dagsordenen til udvalgsmøderne i slutningen af januar og herefter på alle dagsordener.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må dog formodes, at særligt kerneområdet Vækst og Bæredygtighed kommer til at bruge ekstra administrative ressourcer på denne opgave. Ressourcer, der således går fra andre opgaver.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-01-2019

Orientering taget til efterretning

6. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet d. 28. januar

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Opfølgning på økonomi, herunder udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 1
 • Orientering om implementering af Fælles sprog 3

Mødet d. 25. februar

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Opfølgning på økonomi, herunder udgiftsdrivere
 • Drøftelse af madservice

Mødet d. 25. marts

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Opfølgning på økonomi, herunder udgiftsdrivere
 • Demensstrategi
7. Underskriftsark

Underskriftsark