UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Vestre Hovvej 1, 4520 Svinninge

STARTTIDSPUNKT

24-09-2018 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2018 12:30:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2018
74. Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen
75. Beslutning om effektiviserings- og besparelsesstrategi
76. Beslutning om anvendelse af puljemidler 2019
77. Beslutning om at ændre navnet på Plejehotellet til Stenhusbakken
78. Orientering om udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken med fem boliger
79. Orientering om næste skridt i projektudviklingen af nyt plejecenter
80. Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot
81. Godkendelse for tid og sted for Udvalget for Ældre og Sundheds ordinære møder i 2019
82. Drøftelse af emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
83. Beslutning om udvalgets besøg efterår/vinter 2018
84. Orientering om indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen
85. Orienteringer
86. Underskriftsark73. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 24. september 2018 bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Godkendt
74. Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen

Orientering om kvalitetssikring i ældreplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om kvalitetssikring i ældreplejen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I forhold til at sikre kvaliteten arbejder man i ældreplejen systematisk med at følge op på tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det kommunale tilsyn.
Derudover følger man op på Ankestyrelsens afgørelser i klagesager ved at analysere de omgjorte og hjemviste sager, holde interne oplæg og kurser for sagsbehandlerne, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen i forhold til de hjemviste sager.
Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 gennemført tilsyn på Stenhusbakken og i hjemmeplejen Stenhusvej og Ladegårdsparken. Derudover har der været gennemført tilsyn hos den private leverandør Omsorg Sjælland.
Styrelsen påpeger generelt, at der kan ske forbedringer i forhold til systematik i dokumentationen samt medicinhåndteringen.
For at sikre opfølgning på tilsynets påbud og anbefalinger arbejder man i ældreplejen systematisk med handleplaner, der målrettet skal bringe de påpegede forhold i orden.
Det kommunale tilsyn
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at den hjælp borgerne modtager, leveres i overensstemmelse med de afgørelser kommunen har truffet, og er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder. I Holbæk Kommune varetages tilsynet af Socialtilsyn Øst.
I 2018 har der været uanmeldt tilsyn på Elmelunden, Samsøvej, Stenhusbakken, Kastaniely og Tysingehave. Socialtilsynet påpeger generelt, at der kan ske forbedringer i forhold til systematikken i dokumentationen, brugen af hjemmesiden, samt i sammenhæng mellem instrukser og dokumentationssystem.
Plejecentrene udarbejder handleplaner for, hvordan Socialtilsynets anbefalinger kan indarbejdes i det kvalitetssikrende arbejde.
Klagesager
På ældreområdet har Ankestyrelsen 1. halvår 2018 afgjort 2 klagesager vedrørende § 83 Hjemmehjælp og 1 sag vedrørende § 95 Kontakte tilskud. Af de tre sager er to hjemviste og en stadfæstet. Antallet af klager skal ses i sammenhæng med, at der i samme periode er ca. 2.200 borgere, der modtager hjælp efter de nævnte paragraffer.
Leder af Hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering Camilla Hove Lund deltager på mødet under dette punkt.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Orientering taget til efterretning.
75. Beslutning om effektiviserings- og besparelsesstrategi

Beslutning om effektiviserings- og besparelsesstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. effektivisering af rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen øges med yderligere 950.000 kr. godkendes.
 2. effektivisering af madproduktionen til cafeer med 250.000 kr. ved at al salg skal ske mod forudbestilling godkendes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget drøftede på møde den 27. august 2018, hvordan udvalget kan opfylde sit effektiviseringskrav på 1,2 mio. kr.
Udvalget besluttede, at forslaget ”AHLI 5 Cafeerne”, der består af to dele, justeres, så del to ”lukning af cafeer der sælger under 10 portioner mad” udgår. Effektiviseringsforslaget er justeret, så det alene omhandler, at salg til cafeerne sker ved forudbestilling for at undgå overproduktion. Effektiviseringen er justeret til at udgøre -0,25 mio. kr.
Administrationen foreslår, at de resterende 0,95 mio. kr. findes ved øge rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Rehabiliteringsindsatsen er tilbage på samme niveau som i 2016. Det betyder, at vi begynder at se effekten tidligere end forudsat. Der er derfor ”luft” i budgettet til en yderligere effektivisering. Det indebærer, at effektiviseringsforslaget ”AHLI 3 Rehabilitering i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen” bliver justeret med -0,95 mio. kr. til -4,3 mio. kr. Forslaget kræver en investering på 0,8 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018: Punkt 131: Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer
Udvalget Ældre og Sundhed den 28. august 2018: Punkt 67: Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesstrategi 2019

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Godkendt
76. Beslutning om anvendelse af puljemidler 2019

Beslutning om anvendelse af puljemidler 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 1. nuværende og blivende indsatser videreføres.
 2. nye indsatser prioriteres og besluttes.
 3. nye indsatser i forhold til pårørende anvendes som beskrevet i sagen.

Beskrivelse af sagen
Ældre- og Sundhedsministeriet skal senest 1. november 2018 have Holbæk Kommunes redegørelse for fordeling af puljemidlerne for Værdighedspulje og Bedre Bemanding. Ministeriet har endnu ikke meldt Holbæk Kommunes nøjagtige bevilling for 2019 i de to puljer ud.
Forventningen er, at Holbæk Kommune modtager samme beløb som i 2018 plus fremskrivning på 2 %. Det vil sige at Værdighedspuljen vil udgøre ca. 13,3 mio. kr. og Bedre bemanding ca. 6,4 mio. kr. Dertil kommer midler til klippekort på plejecentre på 4,8 mio. kr.
Fra 2020 bliver midlerne tildelt via bloktilskuddet, men er fastholdt på ældreområdet og forudsat anvendt som hidtil – dog er det ikke længere nødvendigt at afrapportere til ministeriet. Klippekortsordningen bliver fra 2019 tildelt via bloktilskuddet.
Nuværende og blivende indsatser
Udgangspunktet for anvendelsen af puljemidler i 2019 er, at nuværende og blivende indsatser fortsætter uændret. Indsatserne fremgår af bilag 1.
Nye indsatser
Udvalget skal beslutte at iværksætte nye indsatser for ca. 1,9 mio. kr. Administrationen har fremlagt forslag for ca. 3 mio. kr., så udvalget har mulighed for at prioritere indsatserne. Nærmere beskrivelse af indsatserne kan ses i bilag 1 og uddybes på mødet.
Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram anbefaler administrationen at prioritere understøttelse af frivillige, demensindsatserne, forløbskoordinatorer og velfærdsteknologi. Det svarer til 1,9 mio. kr.
 
Forslag til nye indsatser
Mio. kr.
Understøttelse af frivillige til fortsat udvikling af aktiviteter
0,1
Demensfestival og cafetilbud til demensramte borgere og deres pårørende
0,3
Demensvejledere og blomstringsfacilitatorer
0,5
Frikøb af forløbskoordinatorer
0,5
20 vejledere i palliation
0,4
Velfærdsteknologi
1,0
Temadage for specialister og vejledere
0,25
 
Ny indsats målrettet pårørende
Holbæk Kommune får i 2019 745.000 kr. målrettet indsatsen mod pårørende.
Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes til at ansætte en pårørendevejleder, der skal understøtte det gode samarbejde med pårørende, skabe netværk, undervise, rådgive og vejlede pårørende.
Derudover anbefaler administrationen, at de afsættes midler til en fjerde demensspecialist.
 
Forslag til nye indsatser målrettet pårørende
Mio kr.
Pårørendevejleder
0,50
Demensspecialist
0,25
 
Overførte midler
I forhold til overførte midler fra 2016-2018, vil administrationen søge ministeriet om at få overført ca. 3,5 mio. kr. fra 2016-2018.
Når det er kendt, hvor mange midler, kommunen får overført, vil udvalget få forelagt en sag med henblik på at prioritere hvilke indsatser, der skal iværksættes.
Charlotte Larsen, leder af pleje- og dagcentre deltager under punktet.

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 

Høring
Ældrerådet har på deres møde den 19. september 2018 behandlet oplæg til fordeling af midlerne i værdighedspuljen.
Ældrerådet anbefaler, at igangværende aktiviteter fortsætter uændret og at nye indsatser prioriteres med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, det vil sige understøttelse af frivillige, demens, forløbskoordinatorer og velfærdsteknologi. Samtidig anbefaler Ældrerådet, at midler målrettet pårørende anvendes som anbefalet af administrationen, jf. bilag 2 Ældrerådets tilbagemelding på fordeling af puljemidler.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Indstilling 1 og indstilling 3 godkendt. Indstilling 2 prioriterede udvalget følgende nye indsatser:
Understøttelse af frivillige til fortsat udvikling af aktiviteter (0,1 mio.), Demensfestival og cafetilbud til demensramte borgere og deres pårørende (0,3 mio.), Demensvejledere og blomstringsfacilitatorer (0,5 mio.), frikøb af forløbskoordinatorer (0,5 mio.) samt 20 vejledere i palliation (0,4 mio.).
Temadage for specialister og vejledere justeres ned til 0,1 mio.
Velfærdsteknologi blev ikke prioriteret, men vil blive prioriteret, når udvalget tager stilling til overførte puljemidler.


caseno18-35295_#4703769_v2_ældrerådets tilbagemelding vedr. prioritering af værdighedspuljen.pdf
caseno18-35295_#4704756_v1_bilag 1 værdighedspulje og bedre bemanding 2019.docx

Bilag

Bilag 2 Ældrerådets tilbagemelding vedr. prioritering af værdighedspuljen
Bilag 1 Værdighedspulje og Bedre Bemanding 2019


77. Beslutning om at ændre navnet på Plejehotellet til Stenhusbakken

Beslutning om at ændre navnet på Plejehotellet til Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. det besluttes at ændre navnet på Plejehotellet til Stenhusbakken.

Beskrivelse af sagen
Indsatsen på Plejehotellet har fokus på rehabiliterende træning. Holbæk Kommune forventer, at borgerne deltager i flest mulige af dagens gøremål og aktiviteter for at udvikle og vedligeholde sine funktioner og færdigheder.
Navnet Plejehotel signalerer imidlertid noget andet, idet mange forbinder et hotel med afslapning og opvartning. Derfor anbefales det, at Plejehotellet skifter navn til Stenhusbakken. Det anbefales, at der ikke sættes en funktion, fx plejecenter, foran navnet Stenhusbakken, idet navnet Stenhusbakken rummer stor fleksibilitet. I dag rummer stedet midlertidige pladser, permanente plejeboliger og et aktivt center og i fremtiden kan der blive andre behov.
Derudover er navnet Stenhusbakken i tråd med navnene på kommunens øvrige centre; Samsøvej, Elmelunden og Kastanjely.
Navneændringen har været drøftet med medarbejderne og der er bred enighed om, at indstille Stenhusbakken.  I daglig tale omtales Plejehotellet lige så ofte Stenhusbakken. Det vil derfor være nemt at implementere.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Godkendt
78. Orientering om udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken med fem boliger

Orientering om udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken med fem boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om at udvide kapaciteten på Stenhusbakken med fem boliger tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede 23. april 2018, at udvide kapaciteten på Stenhusbakken i intervaller af fem boliger, når der står tre borgere på venteliste. Det skal sikre en successiv udvidelse i forhold til rekruttering af personale og istandsættelse af boligerne.
Boligerne er klar til indflytning fra 1. oktober 2018.
Til orientering er ventelisten til plejebolig pr. 31. august 2018:
 • Der er 24 borgere på venteliste, hvor Stenhusbakken indgår som et ønske
 • Heraf søger 4 borgere med plejeboliggaranti. Tidsfristen i forhold til at tildele bolig indenfor 8 uger er ikke overskredet for de 4 borgere.
 • Der er ingen borgere, der alene søger Stenhusbakken
Nedenstående oversigt viser den aktuelle venteliste til plejeboliger generelt.

Økonomiske konsekvenser
Udvidelsen af kapaciteten finansieres af Myndigheds budget.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 19. marts 2018: Punkt 21: Drøftelse af muligheder for udvidelse af plejeboligkapacitet
Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. april 2018: Punkt 39: Beslutning om udvidelse af kapaciteten på Stenhusbakken

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Orientering taget til efterretning.
79. Orientering om næste skridt i projektudviklingen af nyt plejecenter

Orientering om næste skridt i projektudviklingen af nyt plejecenter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. den videre proces efter beslutningen om frigivelse af 750.000 kr. til udvikling af fælles boligstrategi for ældre- og det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Der blev på kommunalbestyrelsesmødet d. 12. september 2018 besluttet at frigive kr. 750.000 til udvikling af fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde.
 
Nedenfor fremgår de fire overordnede delopgaver i den videre udvikling af boligstrategien samt hvordan de enkelte delopgaver håndteres:
 1. Analyse af behovet for plejeboliger og sammenhængen med det specialiserede voksenområde:
  Administrationen udbyder opgaven til ekstern leverandør, som gennemfører analysen i samarbejde med administrationen. Når analyse er modtaget, fremlægges resultatet for udvalget, der herefter tager beslutning om det videre forløb.
 
 1. Placering af nyt plejecenter:
  Administrationen afdækker mulige placeringer og planmæssige forhold på kommunal ejede arealer, herunder behovet for lokalplanlægning.
 
 1. Ejer- og driftskonstruktion:
  Administration udarbejder forslag til ejer- og driftskonstruktion på nyt plejecenter. Forslaget udarbejdes med baggrund i de eksisterende plejecentre med tydelig belyste fordele og ulemper ved de nuværende driftskonstruktioner.
 
 1. Ajourføring af visionsprogrammet ”Fremtidens plejeboliger”:
  Administrationen opdaterer visionsprogrammet på baggrund af konklusionerne for den indhentede analyse i punkt 1 samt på baggrund af de konkrete erfaringer, der er indhentet i forbindelse med opførelsen af de 3 nye plejecentre i hhv. Jyderup, Holbæk og Tølløse.
Administrationen fremlægger en samlet sag med resultater, konklusioner og forslag, når de 4 delopgaver er udført. På nuværende tidspunkt forventes det, at sagen kan fremlægges i foråret 2019 for udvalget med henblik på beslutning om den fremadrettede proces.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: Punkt 179: Beslutning – anlægsbevilling til udvikling af fælles boligstrategi på ældre – og det specialiserede voksenområde

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Orientering taget til efterretning.
80. Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot

Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ældre og sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. der indgås lejekontrakt med Falck A/S om leje af lokaler på L.C. Worsøesvej 6, Holbæk til drift af hjælpemiddeldepot, herunder at der deponeres 5,432 mio. kr. finansieret af mindreforbruget i 2018 på kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har hjemtaget driften af hjælpemiddeldepotet (depot til kørestole, rollatorer, senge mv) fra Falck A/S pr. 1. september 2018. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler i kommunens egen ejendomsportefølje, der indenfor en kort tidshorisont kan indrettes til hjælpemiddeldepot.
Det ønskes derfor at fortsætte driften i de nuværende lokaler som Falck har drevet hjælpemiddeldepotet i, idet de lokaler er egnede til formålet. Der indgås en lejekontrakt der er uopsigelig for kommunen i 3,5 år og fra Falck i 7 år.
Jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 9.8, så fremgår det at:
”Der kan ikke, uden Byrådets godkendelse, indgås leje-/leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en anlægsopgave.
Ovenstående er baggrunden for at sagen formelt behandles politisk.
Baggrund
I sommeren 2017 blev det besluttet at konkurrenceudsætte driften af Holbæk Kommunes hjælpemiddeldepot, da kontrakten med Falck nærmede sig udløb.
Falck ønskede ikke afgive nyt tilbud og da der kun er to kommercielle leverandører, hvoraf Falck er den ene, betød det at administrationen kun modtog ét tilbud ved fristens udløb.
Det modtagne tilbud betød, at driften af depotet ville stige med mere 1,1 mio. kr. årligt i forhold til eksisterende kontrakt.
Muligheden for at hjemtage depotdriften blev genovervejet og i forbindelse med genudbud af opgaven blev der udarbejdet et kontrolbud, som har medført at Holbæk Kommune hjemtager driften af hjælpemiddeldepotet. Kontrolbuddet har medført, at driften af hjælpemiddeldepotet stort set kan fortsætte i nuværende niveau. Beregningen af de samlede omkostninger viser en stigning i alt over 4 år på 133.000 kr.
Den årlige lejeudgift inkl. drift og forbrug udgør ca. 600.000 kr. Budget til lejeudgift, drift og forbrug overføres fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Økonomiudvalget (politik område Ejendomme).
Hertil skal der ved indgåelse af lejekontrakt overføres depositum på kr. 113.888 kr. til udlejer.
Deponering
I lånebekendtgørelsen er der krav om, at kommuner der indgår lejemål, principielt skal have midlerne til at kunne have erhvervet sig ejendommen i stedet. Derfor skal kommunen ved indgåelse af lejemål deponere et beløb svarende til ejendommens værdi på en særskilt konto i et pengeinstitut. Beløbet betales tilbage til kommunen over 25 år. Formålet med reglen er, at kommuner ikke må spekulere i at leje i stedet for at eje for at sikre likviditet (neutralisering af likviditetsgevinsten). Deponeringen i forbindelse med leje af depotet udgør 5,432 mio. kr. Udgifterne til deponering og depositum afholdes af Udvalget for Ældre og Sundhed og finansieres af mindreforbruget til kommunal medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser
Det forventede mindreforbrug under Udvalget for Ældre og Sundhed bliver 5,432 mio. kr. mindre end hidtil estimeret.

Lovgrundlag – link
Lånebekendtgørelsen §6, stk. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160927

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Indstilles godkendt.
81. Godkendelse for tid og sted for Udvalget for Ældre og Sundheds ordinære møder i 2019

Godkendelse for tid og sted for Udvalget for Ældre og Sundheds ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. Udvalget for Ældre og Sundhed godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-10.00 på følgende datoer:
 • Mandag d. 7. januar
 • Mandag d. 28. januar
 • Mandag d. 25. februar
 • Mandag d. 25. marts
 • Mandag d. 29. april
 • Mandag d. 27. maj
 • Mandag d. 24. juni
 • Mandag d. 26. august
 • Mandag d. 23. september
 • Mandag d. 28. oktober
 • Mandag d. 25. november
Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 
Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.
Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Godkendt.
Udvalget ønsker at fortsætte besøg på ældre- og sundhedsområdet og udvider derfor mødet med ca. en time fra kl. 10.00 til kl. 11.00.
82. Drøftelse af emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet

Drøftelse af emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. emner til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet drøftes.

Beskrivelse af sagen
Den 28. oktober 2018 er der dialogmøde mellem udvalget og Ældrerådet. Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om udvalget har tilføjelser til dagsordenen.
Ældrerådet ønsker at drøfte følgende punkter med udvalget:
 1. Nyt plejehjem i Holbæk, da der er et stort behov for at få udvidet kapaciteten af plejecenterboliger i Holbæk Kommune.
 2. Sundhedsaftalen 2019-2022.
 3. Det nære sundhedsvæsen hvor nye opgaver, der tidligere blev løftet af det regionale sundhedsvæsen i fremtiden skal løftes af det nære sundhedsvæsen. Dette kræver nye kompetencer på flere niveauer hos de kommunale medarbejdere og nye fysiske faciliteter.
 4. Projekt Geri-Team.
 5. Sundhed og forebyggelse til det øgede antal +80 årige med større behov for hjælp.
 6. Flere ældre kræver ressourcer – og der vil komme en stor stigning i antal ældre, som vi ikke kan se afspejlet i det demografiske træk.
 7. Akutpladser og en urimelig egenbetaling ved hjemskrivning.
 8. Arbejdsmiljø med henblik på rekruttering af medarbejdere.
 9. Kompetenceudvikling af det eksisterende personale og plan for fremtidig rekruttering, hvor der er klarlagt hvilke kompetencer, der skal bruges.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Drøftet.
Udvalget har ikke yderligere punker til temadrøftelse med Ældrerådet.
83. Beslutning om udvalgets besøg efterår/vinter 2018

Beslutning om udvalgets besøg efterår/vinter 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. oplæg til besøg i efterår/vinter 2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at besøge forskellige tilbud i forbindelse med udvalgsmøderne. Med henblik på at have tid til rundvisning og introduktion til tilbuddet bliver udvalgsmøder der afholdes i forbindelse med et besøg forlænget med 1 time – til kl. 12.30.
Udvalget har ønsket at besøge et Aktiv Center, Kildehaven/Fjordstjernen, Kastaniely, SOSU-skolen/HUSK (sygeplejeuddannelse).
Derudover har udvalget et ønske om at tage på en tur med henblik på at få inspiration fra andre kommuner. 
Administrationen har følgende forslag til besøg i forbindelse med udvalgsmøderne:
 • 29. oktober 2018: Besøg på Aktiv Center Rosenvænget i Mørkøv
 • 26. november 2018: Besøg på Fjordstjernen
 • 2019: besøg på SOSU-skolen/sygeplejeskolen
Derudover planlægges der en tur for udvalget med henblik på at få viden om, hvordan andre kommuner tilrettelægger deres demensindsats:
 • 12.-13. november 2018: Inspirationstur
Forslag til besøg:

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Godkendt.
84. Orientering om indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen

Orientering om indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Flere kommuner oplever problemer med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft på ældreområdet. Ældreområdet i Holbæk Kommune oplever tilsvarende udfordringer i forhold til rekruttering.
Særligt i forhold til rekruttering af sygeplejersker og sosu-assistenter er der udfordringer med at tiltrække tilstrækkelige medarbejdere.  
Derudover er oplevelsen at i perioder, hvor sygehuset søger medarbejdere, søger medarbejdere i den kommunale ældrepleje væk. I forhold til antallet af elever og praktikpladser er frafaldet ca. 10-14 %.
I forhold til at sikre tilstrækkelige medarbejdere i ældreplejen, arbejder ledelsen i kerneområdet Aktiv hele livet med flere indsatser. Udvalgt vil på mødet blive præsenteret for indsatser i forhold til emnerne Optag, Uddannelse, Rekruttering, Fastholdelse og Ledige.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018
Orientering taget til efterretning.
85. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag
 
 

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 29. oktober
 • Beslutning om krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen
 • Opfølgning på budget 2018, herunder status på udgiftsdrivere
 • Godkendelse af kvalitetsstandard for Kontant tilskud, Serviceloven § 95
 
Mødet den 26. november
 • Budgetrevision 4, herunder status på udgiftsdrivere
 • Beslutning om nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
 • Godkendelse af nye vedtægter for brugerråd
86. Underskriftsark

Underskriftsark