UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Hjælpemidler, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

18-06-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-06-2018 18:30:00


PUNKTER

56. Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. juni 2018
57. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018
58. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik
59. Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, juni 2018
60. Drøftelse af opfølgning af budget 2018, juni - Udvalget for Ældre og Sundhed
61. Orienteringer
62. Underskriftsark56. Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 18. juni 2018 bliver godkendtBeslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 18-06-2018
Godkendt
57. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og de stående udvalg

Drøftelsessag

Indstilling
Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det politiske og administrative samarbejde i de enkelte udvalg det første halvår 2018 evalueres
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med valget af den nye kommunalbestyrelse blev 14 pladser besat af helt nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationen lagde derfor vægt på, at den nye kommunalbestyrelse fik en god og grundig introduktion til de næste fire års politiske arbejde.
 
Nu er det tid til at evaluere, hvordan politikerne konkret har oplevet det første halve år i den nye kommunalbestyrelse.
 
Følgende spørgsmål kunne være styrende for evalueringen – gerne i konkretiseret form:
 
 1. hvordan har medlemmerne generelt oplevet det første halve års arbejde i udvalget?
 2. hvordan har samarbejdet med administrationen fungeret?
 3. har sagsfremstillingerne været til at forstå, og giver de et godt beslutningsgrundlag?
 4. hvordan opleves mødernes tilrettelæggelse og afholdelse?
 
Til inspiration for evalueringen vedlægges ”Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester”, som byrådet vedtog den 21. april 2016, og hvis principper er grundlaget for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau.Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Drøftet.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 18-06-2018
Drøftet


caseno18-20427_#4537790_v1_referat af byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx.docx
caseno18-20427_#4537817_v1_kodeks for administrationens rådgivning mv..pdf

Bilag

Referat af Byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx
Kodeks for administrationens rådgivning mv.


58. Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Godkendelse af revideret Værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at
 
 1. oplæg til revideret Værdighedspolitik godkendes


Beskrivelse af sagen
Den første Værdighedspolitik blev udarbejdet i 2015 på baggrund af en grundig og bredt inddragende proces. Oplæg til revision af Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i den første version og er opdateret i henhold til lovgivning.
Værdighedspolitikken udgøres nu af 6 indsatsområder; idet ministeriet har tilføjet pårørende.
 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende
 
For de 5 kendte områder er der i revisionen primært tale om en ændret sprogtone for at understrege fællesskab og mindske afstanden mellem dem og os. Herunder er der i målene ikke beskrevet på hvilken måde målene opfyldes, da borgeren skal inddrages i denne planlægning.
 
Indsatsområde 6 er nyt og fokus er at, såfremt deres nære ønsker det, inddrages pårørende og deres viden og erfaring i samarbejdet med / omkring borgeren.
Pårørende skal føle sig inddraget og vi ønsker at skabe netværk, hvor pårørende kan mødes for at forebygge at pårørende føler sig alene. Vi vil tilbyde pårørende støtte og omsorg både når deres nære er alvorlig syge og døende, men også tilbyde støtte og omsorg, når de har mistet.
 

Høring
Ældrerådet har drøftet oplæg til revision af Værdighedspolitikken på deres møde den 16. maj 2018. Ældrerådet havde ingen bemærkninger til den reviderede udgave.
 
Ældrerådet tilkendegav på deres møde, at de ville drøfte oplægget med Udvalget for Ældre og Sundhed på dialogmødet den 28. maj 2018.
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 26. februar 2018: Punkt 11: Drøftelse af revidering af værdighedspolitik

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 18-06-2018
Indstilles godkendt


caseno18-24537_#4600759_v1_oplæg til revision af værdighedspolitik.docx

Bilag

Oplæg til revision af Værdighedspolitik


59. Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, juni 2018

Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, juni 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.


Beskrivelse af sagen
På baggrund af udvalgets tildeling af midler er Kvalitetsstandarden revideret.
 
Ved revisionen af kvalitetstandarden er følgende tilføjet:
 
Erstatningsansvar
 
Praktisk hjælp
 
Midlertidigt ophold
 
Forebyggende hjemmebesøg

Høring
Kvalitetsstandarden personlig pleje og praktisk hjælp har været i høring i Ældrerådet i maj 2018.
 
Høringsvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 27. november 2017: Punkt 80: Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 18-06-2018
Godkendt


caseno13-24781_#4607871_v1_ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandard - maj 2018..docx
caseno13-24781_#4607869_v1_kvalitetsstandard tilrettet maj 2018.pdf
caseno13-24781_#4610143_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar. juni 2018.pdf

Bilag

Ældrerådets Høringssvar til kvalitetsstandard - maj 2018.
Kvalitetsstandard tilrettet maj 2018
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar. juni 2018


60. Drøftelse af opfølgning af budget 2018, juni - Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelse af opfølgning af budget 2018, juni - Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 18-06-2018
Drøftet
61. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den. 27. august
· Opfølgning på budget 2018
Budgetrevision 3, herunder status på udgiftsdrivere
 
Mødet den. 24. september
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere

Mødet den 29. oktober
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
62. Underskriftsark

Underskriftsark