UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Plejecenter Elmelunden

STARTTIDSPUNKT

28-05-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-05-2018 18:30:00


PUNKTER

48. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 28. maj 2018
49. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017
50. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Ældre og Sundhed
51. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Ældre og Sundhed
52. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 – Udvalget for Ældre og Sundhed
53. Drøftelse af temaer for videreudvikling af ældreområdet
54. Orienteringer
55. Underskriftsark48. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 28. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den. 28. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 28. maj 2018 bliver godkendt


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Godkendt
49. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 443 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 29 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 414 sager.
 
Stadfæstelse er sket i 258 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 62 % af sagerne.
 
Hjemvisning er sket 88 tilfælde, svarende til 21 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.
 
Ændring er sket i 68 sager, svarende til 16 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventer, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldes, at vi har implementeret nye serviceniveauer, som udfordrer borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Kommunernes Landsforening er i dialog med Ankestyrelsen, fordi mange kommuner oplever, at Ankestyrelsen har ændret praksis og anlægger en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Administrationen følger resultatet af denne dialog og arbejder fortsat på at reducere andelen af ændrede klagesager. 
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
258
62
70
Hjemvist
88
21
18
Ændret
68
16
12
I alt
(eksklusiv afviste sager)
414
100
100
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2017”
 
Der er nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
Derfor arbejder de klagesagsansvarlige med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.
 
Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Sagshistorik, henvisninger
Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2016

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Orientering taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.


caseno17-40312_#4530239_v2_notat - kerneområdet aktiv hele livet, 2017.pdf
caseno17-40312_#4536266_v2_kerneområdet læring og trivsel.pdf
caseno17-40312_#4540357_v2_kerneområdet alle kan bidrage.pdf
caseno17-40312_#4541431_v1_07.05.18 redegørelse for ankestatistik for 2017 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge.pdf.pdf

Bilag

Kerneområdet Aktiv hele livet, 2017
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge


50. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Drøftet
51. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
  1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
Dette møde bliver sidste møde inden sommerferien, hvor pris x mængde fremlægges og drøftes.
 
På mødet fremlægges eventuelle behov for merbevillinger sammen med forslag til, hvordan man holder sig indenfor udvalgets ramme.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Drøftet
52. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 – Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 – Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsgang og sagstype
Ældre og Sundhed
 
BeslutningssagIndstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
  1. beslutter hvilke effektiviseringsforslag og eventuelle besparelsesforslag, der skal indgå i den videre politisk behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet på 28 mio. kr.Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr.
 
Tabel 1. De politiske udvalgs andel af måltallet på 28 mio. kr.
 
Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang, effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. Besparelsesforslagene behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
 
Der er to bilag til sagen, som begge er lukkede. Det ene bilag indeholder forslag til effektiviseringer, mens det andet bilag indeholder forslag til besparelser
 
De effektiviseringsforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres som led i budgetprocessen efter sommerferien.Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Ældre og Sundhed den 28. april 2018: Punkt 38: Drøftelse af budget 2019-2022, april – Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Godkendt, idet alle forslag sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.
53. Drøftelse af temaer for videreudvikling af ældreområdet

Drøftelse af temaer for videreudvikling af ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. temaer for videreudvikling af ældreområdet drøftes.


Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i temadrøftelsen af ældreområdet, har administrationen udarbejdet et oplæg med fire temaer for videreudvikling af ældreområdet. Oplægget skal indgå i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.
 
De fire temaer er
· Frivillighed og netværk
· Velfærdsteknologi
· Demens
· Ældre- og plejeboliger

Oplægget er vedhæftet som bilag.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Drøftet


caseno18-20543_#4572525_v1_temaer for videreudvikling af ældreområdet - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.docx

Bilag

Temaer for videreudvikling af ældreområdet - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram


54. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den. 18. juni
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Udvalgets budgetforslag gennemgås, præsentation af eventuelle udfordringer.
 
Mødet den. 27. august
· Opfølgning på budget 2018
Budgetrevision 3, herunder status på udgiftsdrivere
 
Mødet den. 24. september
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Orientering taget til efterretning.
55. Underskriftsark

Underskriftsark