UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat

STED

Plejecenter Samsøvej

STARTTIDSPUNKT

26-02-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2018 18:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. februar 2018
9. Beslutning om Udvalget for Ældre og Sundheds besøg i organisationen
10. Introduktion til plejeboligområdet
11. Drøftelse af revidering af værdighedspolitik
12. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af tilkørselsforhold ved Stenhusbakken
13. Drøftelse af samarbejde med Ældrerådet
14. Drøftelse af udmøntning af midler til bedre bemanding på ældreområdet
15. Opfølgning på budget 2018, februar
16. Budget 2019-2022
17. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
18. Orienteringer
19. Underskriftsark8. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. februar 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. februar 2018 bliver godkendt


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Godkendt
9. Beslutning om Udvalget for Ældre og Sundheds besøg i organisationen

Beslutning om Udvalget for Ældre og Sundheds besøg i organisationen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. forslag til besøg på institutioner på ældre- og sundhedsområdet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår at udvalgets ordinære møder frem til sommeren 2018 holdes på forskellige lokaliteter indenfor ældre- og sundhedsområdet.
 
Besøgene planlægges, så de ligger en halv time inden det ordinære møde. I forbindelse med besøget vil der være en rundvisning af og introduktion til stedet.
 
Dato
Lokalitet
Mandag den 26. februar
Plejecenter Samsøvej
Mandag den 19. marts
Sundhedscentret
Mandag den 23. april
Plejehotel Stenhusbakken
Mandag den 28. maj
Plejecenter Elmelunden
Mandag den 18. juni
Hjælpemidler
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Godkendt, idet udvalget afsætter en time til rundvisning. Ordinære udvalgsmøder afholdes kl. 16.30 – 18.30, og besøg afholdes fra 15.30 – 16.30.
10. Introduktion til plejeboligområdet

Introduktion til plejeboligområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. introduktionen til plejeboligområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget tilkendegav på møde den 29. januar 2018, at udvalget ønsker at arbejde med et tema omkring plejecentre og boligstrategi, herunder behovet for nyt plejecenter.
 
På mødet bliver udvalget introduceret til plejeboligområdet, herunder prognose for behovet for plejeboliger og demens.
 
Leder af Pleje- og dagcentre og tværgående sygepleje Charlotte Larsen deltager på mødet.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Introduktion taget til efterretning.
 
Administrationen udarbejder forslag til udvidelse af plejeboligkapacitet, der indeholder en vurdering af mulighederne for at bygge nye plejecentre, udvide kapaciteten i tilknytning til eksisterende plejecentre samt at anvende tidligere plejecentre. Desuden undersøges ønsker til plejeboliger for de borgere, der modtager mere en 20 timers hjemmehjælp.
11. Drøftelse af revidering af værdighedspolitik

Drøftelse af revidering af værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Omsorg
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. revidering af værdighedspolitikken drøftesBeskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik blev vedtaget og offentliggjort den 1. juli 2016. Udarbejdelsen af kommunens værdighedspolitik skete i samarbejde med Ældrerådet og andre relevante samarbejdspartnere.
 
Revision af kommunens værdighedspolitik
Kommunalbestyrelsen skal i løbet af 2018 vedtage en ny værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. indenfor følgende emner:
1) Livskvalitet
2) Selvbestemmelse
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død
6) Pårørende
 
Sidst nævnte punkt er et nyt område, som fremover skal prioriteres og beskrives i kommunens værdighedspolitik. Indsatsen skal styrke pårørende til svækkede ældre. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan der lokalt skal arbejdes med området. Landet over afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.
 
Udvalget skal drøfte den videre proces for arbejdet med en ny værdighedspolitik i Holbæk Kommune, herunder inddragelse af Ældrerådet og øvrige relevante parter i revideringen af værdighedspolitikken.
 
Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
Udmøntning af værdighedsmilliarden
I 2018 er Holbæk Kommune tildelt 13,1 mio. kr. og søger om overførsel af 7,2 mio. kr. fra 2017 til 2018.
 
Indsatser
Tildelte midler i 2018
Livskvalitet
1.150.000
Selvbestemmelse
1.500.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4.714.000
Mad og ernæring
4.700.000
En værdig død
1.000.000
Pårørende
Bloktilskud
Revision af værdighedspolitik
40.000
Samlet
13.104.000
 
En mere detaljeret beskrivelse af værdighedsmilliardens indsatser ses i udviklingsplanen, som er vedhæftet i bilag. Gul markering er indsatser, der er nedlagt. Blå markering er indsatser, der er igangsat.
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Drøftet.
 
Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til revideret værdighedspolitik i samarbejde med ældrerådet.


caseno16-6694_#4436558_v1_udviklingsplan 2018.pdf.pdf

Bilag

Udviklingsplan 2018.pdf


12. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af tilkørselsforhold ved Stenhusbakken

Beslutning om anlægsbevilling til ændring af tilkørselsforhold ved Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 til færdiggørelse af projektet ”ændring af tilkørselsforhold” på Stenhusbakken i Holbæk.


Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med at Plejecentret Stenhusbakken blev ændret fra et plejecenter til Plejehotel Stenhusbakken, og køkkenfaciliteterne til madproduktion blev samlet der, kom der en række ændringer i det daglige besøgsmønster ind til Plejehotellet.
Ændringen i besøgsmønstret har gjort det nødvendigt, at der igennem 2016 og 2017 bl.a. er renoveret asfaltbelægninger, etableret flere nye parkeringspladser og indført tidsbegrænsning. Adgangsforholdene og parkering til handicappede er blevet forbedrede.
Dele af projektet har været udskudt og der mangler den sidste færdiggørelse, der blandt andet omfatter:
Arbejdet ønskes igangsat i det tidlige forår og forventes afsluttet før sommerferien.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsbevillingen på 500.000 kr. er afsat i anlægsbudgettet for 2018 under Udvalget for Ældre og Sundhed.Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Indstilles godkendt.
13. Drøftelse af samarbejde med Ældrerådet

Drøftelse af samarbejde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. det fremtidige samarbejde med Ældrerådet drøftes.Beskrivelse af sagen
Alle kommuner er forpligtet til at etablere et Ældreråd.
 
Ældrerådet i Holbæk Kommune består af 9 medlemmer. Ældrerådets valgperiode følger kommunalbestyrelsens.
 
I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, er det beskrevet, hvilke opgaver Ældrerådet kan udføre og under hvilke økonomiske forhold.
 
Eksempler på opgaver
Lovgrundlag – link
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137200

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Drøftet.
14. Drøftelse af udmøntning af midler til bedre bemanding på ældreområdet

Drøftelse af udmøntning af midler til bedre bemanding på ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag
Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 • anvendelsen af midler til bedre bemanding i hjemmepleje, på plejecentre og friplejeboliger drøftes.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre og friplejeboliger. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre. I perioden 2018-2021 udmøntes midlerne via en statslig pulje. Fra 2022 vil midlerne blive udmøntet gennem de generelle bloktilskud.
 
Holbæk Kommune har i 2018 fået bevilliget 6.312.000 kr. i tilskud.
 
Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen, på plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.
 
Tilskuddet udbetales på baggrund af en årlig redegørelse til ministeriet for anvendelse af midlerne. I 2018 skal der også redegøres for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.
 
Udvalget drøfter udmøntningen af midlerne til bedre bemanding, herunder hvordan private leverandører i hjemmeplejen og på plejecentre samt friplejeboliger får del i midlerne.
 
Redegørelser i forbindelse med udbetaling af midler fra puljen:
1. april 2018
Redegørelse for anvendelse af 2018-midlerne
1. april 2018
Redegørelse for indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid
1. november 2018
Redegørelse for anvendelse af 2019-midlerne. Redegørelsen skal indarbejdes i redegørelsen for anvendelsen af værdighedsmilliarden for 2019.
1. november 2019
Redegørelse for anvendelse af 2020-midlerne
1. november 2020
Redegørelse for anvendelse af 2021-midlerne
1. november 2022
Endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.
 
Midler der ikke anvendes skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet, såfremt de ikke kan anvendes inden for formålet det efterfølgende år.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Drøftet.
 
Administrationen anmodes om at sende forslag til anvendelse af puljen i høring i Ældrerådet og MED-organisationen.
15. Opfølgning på budget 2018, februar

Opfølgning på budget 2018, februar

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. budget 2018 drøftes
 2. udgiftsdriverne drøftes


Beskrivelse af sagen
Budget 2018
Administrationen gennemgår budget 2018 for udvalget. Herigennem får udvalgets medlemmer mulighed for at spørge ind til de forskellige forudsætninger, ligesom det afklares i lidt større detaljer, hvilke aktiviteter budgettet dækker over.
 
Udgiftsdrivere
På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, er ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Drøftet.
16. Budget 2019-2022

Budget 2019-2022

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter proces for udvalgets arbejde med budget 2019-2022.
 2. drøfter hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har.
 3. drøfter første udkast vedrørende effektiviserings- og besparelsesstrategien.


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til deres budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette første ordinære møde efter konstitueringen skal udvalget drøfte, hvornår forudsætningerne for de forskellige aktiviteter skal gennemgås. Der lægges op til drøftelse af hvad de økonomiske rammer betyder for udvalget. Og første udkast til effektiviseringer præsenteres.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslag skal drøftes på sommerseminariet den 22. juni 2018 og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Drøftet.
17. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager
 

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.


Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Udvalget ønsker ikke at deltage i Folkemødet, og indstiller derfor ikke medlemmer til deltagelse.
18. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed

OrienteringssagBeskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 19. marts
· Proces for Sundhedsaftalen 2019-2023
Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale sigter processen på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen.
 
· Beslutning og centerråd på Det aktive Center Stenhusbakken
Der er forsøgsvis etableret et centerråd på det Aktive Center Stenhusbakken. Centerrådet har arbejdet med udvikling af nye vedtægter, ligesom der indgår medarbejdere i rådet.
 
· Beslutning om sagsbehandlingstider
Byrådet fastsætter fristerne for, hvor lang tid der må gå, før borgeren får en afgørelse i sager inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område.
 
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere.
 
· Budget 2019
Arbejdet med forudsætninger for B 2019 påbegyndes samt drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser.
Mødet den 23. april
· Drøftelse af 75 års fødselsdags arrangementer
Borgere der fylder 75 år bliver inviteret til et arrangement, som supplement til de forebyggende hjemmebesøg.
 
· Opfølgning på budget 2018
Budgetrevision 2 (herunder status på udgiftsdrivere)
 
· Budget 2019
Arbejdet med forudsætninger for B2019 fortsætter samt drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser
Mødet 28. Maj
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Udvalgets budgetforslag drøftes en sidste gang inden sommerseminar, teknisk færdiggørelse og budgetcamp. Eventuelle forventede udgiftsstigninger og modsatrettede besparelsesforslag besluttes. Beslutning i forhold til effektiviseringer, hvilke anbefales til byrådets godkendelse 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 26-02-2018
Orienteringer taget til efterretning.
19. Underskriftsark

Underskriftsark