UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

10-10-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2018 10:00:00


PUNKTER

199. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 10. oktober 2018
200. Beslutning om en forlængelse af den nuværende benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk
201. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
202. Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot
203. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse
204. Beslutning om opstart af nye lokalplaner
205. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge
206. Beslutning om bæredygtigt projekt til nedbringelse af udledning af drivhusgasser ved udlægning af kompost
207. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen
208. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge
209. Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan
210. Beslutning om Jyderup Rådhus
211. Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning
212. Beslutning om tildeling af medfinansiering fra Bredbåndspuljen
213. Beslutning om Studietur for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
214. Beslutning om afslutning af mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse
215. Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
216. Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
217. Godkendelse af procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
218. Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018
219. Beslutning om anden valgagitation end valgplakater på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder
220. Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk
221. Beslutning om straffeattester ved nyansættelser
222. Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken
223. Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden
224. Orientering - Parallelsamfundsudspillet - lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund
225. Orientering om status på fraværet
226. Orientering om status på implementering af den nye databeskyttelsesordning (GDPR)
227. Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2019
228. Beslutning om salg af vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse
229. Beslutning om salgspris på vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse - Lukket punkt
230. Orienteringer
231. Underskriftsark199. Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 10. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 10. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Økonomiudvalgsmøde d. 10. oktober 2018 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Punkt 201 udsættes til næste møde. Dagsordenen derudover godkendt.

200. Beslutning om en forlængelse af den nuværende benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

Beslutning om en forlængelse af den nuværende benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Den nuværende benyttelsesaftale med spejdergruppen ”De grønne Pigespejdere” Kapellanvej 4, 4300 Holbæk, forlænges i 30 år

Beskrivelse af sagen

Spejdergruppen ”De Grønne Pigespejdere” ejer et spejderhus på Kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Matriklen er ejet af Holbæk Kommune og udlånt via en benyttelsesaftale til Spejdergruppen ”De Grønne Pigespejdere”.

Benyttelsesaftalen udløber 31.12.2018.

Spejdergruppen ønsker at indgå en forlængelse af benyttelsesaftalen på 30 år, med henblik på at optage et banklån til en større renovering af bygningen.

Udvalget for Kultur og Fritid har på deres møde den 29.08.2018 drøftet henvendelsen og udvalget anbefaler, at benyttelsesaftalen forlænges. Dele af udvalget har ligeledes besøgt spejderhuset på Kapellanvej tidligere på året.

Baggrund

I 1988 indgik Holbæk Kommune og de daværende KFUK-spejdere en aftale om vederlagsfri benyttelse af matrikel nr. 13ao, Holbæk Markjorder, beliggende Kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Benyttelsesaftalen indebar, at spejderne kunne råde over arealet frem til og med 31.12.2018.

I samme aftale blev den på grunden beliggende spejderhytte overdraget vederlagsfrit til eje til KFUK-spejderne.

 

Spejdergruppens ønske

Spejderhuset på Kapellanvej 4 trænger til vedligeholdelse. Spejdergruppen ønsker derfor at optage et banklån (100.000 kr.) til at foretage en større renovering, men ønsker først en afklaring af vilkårene for brug af arealet, når den nuværende benyttelsesaftale udløber.

Overvejelser om benyttelsesaftalens varighed

Den hidtidige aftale har en varighed på 30 år. Holbæk Kommune arbejder generelt på at nedbringe varigheden af disse benyttelsesaftaler for derved at skabe et større råderum og fleksibilitet i forhold til kommunens anvendelse af ejendomme og arealer. På den baggrund kan det overvejes, om en ny benyttelsesaftale burde have en kortere varighed.

Omvendt har spejderne et behov for, at benyttelsesaftalen har en vis varighed, idet de skal optage et realkreditlån til istandsættelsen. Når Realkreditinstitutterne skal låne til ”bygninger på lejet jord”, stiller realkreditinstitutterne typisk krav om, at der foreligger en benyttelsesaftale, der løber i lånets løbetid + 2 år.

Spejdergruppen har oplyst, at de efter længere dialog med deres pengeinstitut ønsker en benyttelsesaftale på 30 år. Dette skal ses i lyset af foreningens øvrige aktiviteter, samt risiko for at der under renoveringen viser sig yderligere skade, som skal udbedres, så banklånet bliver højere end 100.000 kr. Administrationen anbefaler på den baggrund, at benyttelsesaftalen forlænges med 30 år.
 

Overvejelser om en ny placering for spejdergruppen

Ifølge den nuværende benyttelsesaftale kan spejdergruppen ikke, udover hvad der i henhold til lov og andre offentlige forskrifter måtte være gældende, stille krav om at måtte få stillet andre grund- og lokalefaciliteter til rådighed, når aftalen udløber, men Holbæk Kommune skal stille ledige og egnede lokaler til rådighed for foreninger jf. Folkeoplysningsloven.

Kapellanvej 4, 4300 Holbæk, ligger midt i et centralt placeret parcelhuskvarter i Holbæk. Derfor har administrationen undersøgt, om det ville være økonomisk hensigtsmæssigt at sælge arealet som privatbolig og genhuse spejdergruppen andetsteds.

Det er administrationens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at genhuse spejdergruppen på for eksempel spejderstadionen ved. Torbenlundskoven. Det skyldes, at disse faciliteter kræver istandsættelse, samt etablering af depotrum. Desuden er der ikke belysning på adgangsstierne, hvilket er en udfordring, da spejdergruppens aktiviteter er om aftenen/eftermiddagen i vinterhalvåret.

Samlet set vil udgifterne til genhusning formentlig være i samme størrelsesorden som de mulige indtægter ved at sælge arealet ved Kapellanvej 4.

Spejdergruppen har oplyst, at størstedelen af deres medlemmer kommer fra nærområdet ved Kapellanvej. De fleste bor så tæt på, at de kan gå til spejder. Ifølge spejdergruppen vil mange af de medlemmer forsvinde, hvis spejdergruppens aktiviteter flytter til spejderstadion. Spejdergruppen har medlemmer fra alle sociale lag, og de dårligst stillede vil ifølge spejdergruppen få svært ved at komme derud.

 

Konsekvenser hvis benyttelsesaftalen ikke forlænges

Såfremt Holbæk Kommune ikke ønsker at forlænge benyttelsesaftalen vil det have følgende konsekvenser jvf. nuværende benyttelsesaftale:

-Ved brugsforholdets ophør, uanset hvornår dette måtte ske, afleveres grunden således som den er og forefindes. Hvad angår bygningen på grunden, kan spejdergruppen selv vælge, om man vil lade denne henstå og aflevere som den er og forefindes eller, om man vil nedtage denne helt. I sidstnævnte fald er spejdergruppen berettiget til at oppebære eventuelle indtægter heraf.

-Holbæk Kommune kan ikke stille krav om, at grunden afleveres i ryddet stand, fri for bygninger og faste installationer.

-Ved brugsforholdets ophør kan spejdergruppen ikke, udover hvad der i henhold til lov og andre offentlige forskrifter måtte være gældende, stille krav om at måtte få stillet andre grund- og lokalefaciliteter til rådighed.


Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til tinglysning samt afledte omkostninger kr. 5.000

 

Kommunen kan ikke disponere over arealet til anden side i benyttelsesaftalens varighed, fx frasælge arealet på markedsvilkår.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 caseno18-513_#4706819_v1_benyttelsesaftale, kappellanvej 4, 4300.pdf.pdf
caseno18-513_#4706805_v1_giskort kapellanvej 4, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Benyttelsesaftale, kappellanvej 4, 4300.pdf
Giskort Kapellanvej 4, Holbæk.pdf


201. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. revideret kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) godkendes
 2. revideret kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter godkendes
 3. ny kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter godkendes.

Beskrivelse af sagen

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Kvalitetsstandarderne er udgangspunktet, når Myndighed på baggrund af en konkret individuel vurdering, vurderer borgerens behov.

Kvalitetsstandarderne Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Dækning af merudgifter er revideret i forhold til ny lovgivning og præcisering af rammerne for kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarden Tilbud af behandlingsmæssig karakter er ny.

Kvalitetsstandarderne imødekommer Kommunalbestyrelsens krav om stram visitering.

Borgerstyret personlig assistance (BPA), servicelovens § 96

BPA gives som et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som medfører et omfattende behov for hjælp, der ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

Følgende lovændringer er indarbejdet:

 • borgeren har mulighed for at vælge et privat firma, en forening eller nærtstående til at varetage arbejdsgiverrollen. Foreninger og private virksomheder skal senest den 1. juli 2019 være godkendt af Det Sociale Tilsyn.
 • Frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter §96 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelse.

Derudover er der tilføjet en passus om, hvordan borgeren er stillet, hvis vedkommende rejser på ferie i udlandet, jf. Udlandsbekendtgørelsen.

Dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 100

Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter, som er en direkte konsekvens af et varigt fysisk eller psykisk handicap. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Følgende lovændring er indarbejdet i kvalitetsstandarden:

 • Udmålingssystemet for hjælp til dækning af nødvendige merudgifter forenkles og kommunen skal lave en ny beregning for alle borgere, som ydes støtte til nødvendige merudgifter inden den 1. januar 2019.

Holbæk Kommunes tilskudsstørrelse er præciseret, så

 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 534 kr. og 1.500 kr. pr. måned.
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvos borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.501. og 2.500 kr. pr. måned.
 • Hvis borgeren har merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, kan borgeren få tilskud svarende til merudgifter. I de tilfælde kræves der dokumentation for alle merudgifter.
 • Borgerens bevilling revurderes efter behov, dog mindst hvert andet år.

I bilag til kvalitetsstandarden fremgår eksempler på, hvad man kan få støtte til og hvad man ikke kan få støtte til.

Tilbud af behandlingsmæssig karakter, jf. servicelovens § 102

Kommunen kan - ud over tilbud efter § 85 (§ 85 omhandler hjælp og støtte, som gør borgeren i stand til at varetage sin egen dagligdag) - give tilbud efter § 102 om behandling til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Tilbuddet gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

 Leder af Myndighed, Jette Nørrekær Lund og sagsbehandler Hanne Simonsen deltager i mødet under dette punkt.


Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag sammen med administrationens anbefaling/svar på Handicaprådets bemærkning.

 


Lovgrundlag – link

§ 96, i lov om social service

§ 100 i lov om social service

§ 102 i lov om social service

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendt med følgende ændringer:

Administrationens anbefalinger på baggrund af handicaprådets høringssvar indarbejdes.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføjes, at der kan ydes hjælp til rollen som ægtefælle og forældre, hvis det vurderes nødvendigt. Det præciseres hvad ”ægtefæller hjælper indenfor sædvanlige rammer” betyder.  

I kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter vurderes det, at der efter en individuel vurdering kan ydes hjælp til håndsrækninger, hvis det er nødvendigt.

I kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter præciseres det, at valg af leverandør sker i dialog med borgeren, og at leverandøren vælges med udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalitet og pris. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

 caseno18-24507_#4690275_v2_handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx.pdf
caseno18-24507_#4690273_v2_handicaprådets høringssvar-bpa ordning-§ 96-040918.docx.pdf
caseno18-24507_#4690268_v2_handicaprådets høringssvar vedr § 102.docx.pdf
caseno18-24507_#4600774_v1_kvalitetsstandard § 100 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4600794_v1_kvalitetsstandard § 102 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4694032_v2_notat administrationens anbefalinger svar på handicaprådets bemærkninger.docx.pdf
caseno18-24507_#4694030_v1_kvalitetsstandard § 96 i lov om social service.pdf.pdf

Bilag

Handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx
Handicaprådets høringssvar-BPA ordning-§ 96-040918.docx
Hancicaprådets høringssvar vedr § 102.docx
Kvalitetsstandard § 100 i Lov om social service.docx
Kvalitetsstandard § 102 i Lov om social service.docx
Notat administrationens anbefalinger svar på Handicaprådets bemærkninger.docx
Kvalitetsstandard § 96 i Lov om social service.pdf


202. Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot

Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot

Sagsgang og sagstype

Udvalget for ældre og sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der indgås lejekontrakt med Falck A/S om leje af lokaler på L.C. Worsøesvej 6, Holbæk til drift af hjælpemiddeldepot, herunder at der deponeres 5,432 mio. kr. finansieret af mindreforbruget i 2018 på kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har hjemtaget driften af hjælpemiddeldepotet (depot til kørestole, rollatorer, senge mv) fra Falck A/S pr. 1. september 2018. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler i kommunens egen ejendomsportefølje, der indenfor en kort tidshorisont kan indrettes til hjælpemiddeldepot.

Det ønskes derfor at fortsætte driften i de nuværende lokaler som Falck har drevet hjælpemiddeldepotet i, idet de lokaler er egnede til formålet. Der indgås en lejekontrakt der er uopsigelig for kommunen i 3,5 år og fra Falck i 7 år.

Jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 9.8, så fremgår det at:

”Der kan ikke, uden Byrådets godkendelse, indgås leje-/leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en anlægsopgave.

Ovenstående er baggrunden for at sagen formelt behandles politisk.

Baggrund
I sommeren 2017 blev det besluttet at konkurrenceudsætte driften af Holbæk Kommunes hjælpemiddeldepot, da kontrakten med Falck nærmede sig udløb.

Falck ønskede ikke afgive nyt tilbud og da der kun er to kommercielle leverandører, hvoraf Falck er den ene, betød det at administrationen kun modtog ét tilbud ved fristens udløb.

Det modtagne tilbud betød, at driften af depotet ville stige med mere 1,1 mio. kr. årligt i forhold til eksisterende kontrakt.

Muligheden for at hjemtage depotdriften blev genovervejet og i forbindelse med genudbud af opgaven blev der udarbejdet et kontrolbud, som har medført at Holbæk Kommune hjemtager driften af hjælpemiddeldepotet. Kontrolbuddet har medført, at driften af hjælpemiddeldepotet stort set kan fortsætte i nuværende niveau. Beregningen af de samlede omkostninger viser en stigning i alt over 4 år på 133.000 kr.

Den årlige lejeudgift inkl. drift og forbrug udgør ca. 600.000 kr. Budget til lejeudgift, drift og forbrug overføres fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Økonomiudvalget (politik område Ejendomme).

Hertil skal der ved indgåelse af lejekontrakt overføres depositum på kr. 113.888 kr. til udlejer.

Deponering

I lånebekendtgørelsen er der krav om, at kommuner der indgår lejemål, principielt skal have midlerne til at kunne have erhvervet sig ejendommen i stedet. Derfor skal kommunen ved indgåelse af lejemål deponere et beløb svarende til ejendommens værdi på en særskilt konto i et pengeinstitut. Beløbet betales tilbage til kommunen over 25 år. Formålet med reglen er, at kommuner ikke må spekulere i at leje i stedet for at eje for at sikre likviditet (neutralisering af likviditetsgevinsten). Deponeringen i forbindelse med leje af depotet udgør 5,432 mio. kr. Udgifterne til deponering og depositum afholdes af Udvalget for Ældre og Sundhed og finansieres af mindreforbruget til kommunal medfinansiering.


Økonomiske konsekvenser

Det forventede mindreforbrug under Udvalget for Ældre og Sundhed bliver 5,432 mio. kr. mindre end hidtil estimeret.


Lovgrundlag – link

Lånebekendtgørelsen §6, stk. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160927


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 

203. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse

Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse og de 7 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen

Kildedamsskolen, afd. St. Merløse fraflyttede skolebygningen (”56-bygningen”) i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i 2017. Undervisning i gymnastiksal og hjemkundskab kunne opretholdes og resten af bygningen har stået tom siden 2017. Skimmelsvampen blev fjernet 1. halvår 2018, men Administrationen anbefaler, at 56-bygningen renoveres før den tages i brug, idet bygningen fremstå nedslidt med utidssvarende undervisningsfaciliteter.

 

Fraflytning fra 56-bygningen medførte, at skolen blev delt i to bygninger (”75-bygningen” og ”64-bygningen”) uden naturlig sammenhæng til hinanden, idet 56-bygningen er placeret mellem de to bygninger. Det er uhensigtsmæssigt for skolens daglige drift. Derfor ønsker skolen at flytte tilbage i 56-bygningen. Det har stor betydning for skolens drift og sammenhæng i forhold til inklusion, aldersintegreret undervisning og samarbejde mellem lærere og pædagoger.

 

Administrationen indstiller at 56-bygningen renoveres med det formål, at:

?         skabe sammenhæng af hensyn til undervisning og arbejdsmiljø

?         skabe faciliteter og læringsmiljøer, der understøtter og styrker læring og trivsel

?         indhente vedligeholdelsesefterslæb på bygningen

?         energirenovere for at reducere energiforbruget

?         reducere driftsomkostninger

?         forbedrer indeklima for elever og medarbejdere.

 

Administrationen har i samarbejde med skolen udarbejdet et renoveringsprojekt af 56-bygningen.

Renoveringen omfatter:

?         energirenovering, herunder nye energivinduer og døre samt efterisolering af ydervægge og tag

?         ny tagbelægning

?         renovering af faciliteter, herunder fornyelse af skolekøkken, maling af indvendige overflader, nye linoleumsgulve og etablering af støjreducerende loftbeklædning for at forbedrer de akustiske forhold

?         indretning af læringsmiljøer, herunder tilpasning af planløsning, for at etablere og indrette zoner, som understøtter forskellig adfærd og aktivitet til brug for forskellige undervisningsformer og læringsaktiviteter.

 

Renoveringen er planlagt med forventet start ultimo 2018 og afslutning 1. halvår 2019. Renoveringen forventes i begrænset omfang at påvirke skolens nuværende drift.

 

Når renoveringen er gennemført fraflytter skolen 75-bygningen til fordel for 56-bygningen. 75-bygningen giver mulighed for at tænke andre aktiviteter ind i bygningen. Fx borgerrettede aktiviteter.


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse. Investeringsbehovet på 7 mio. kr. frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i anlægsbudget 2018.


Øvrige konsekvenser

Det har følgende konsekvenser, hvis ikke 56-bygningen renoveres.

?         bygningen fremstå nedslidt med risiko for nye fugtskader, der kan udvikle sig til skimmelsvamp, der kan påvirke skolens drift (gymnastiksal og hjemkundskab)

?         skolens ønske om større sammenhæng, der understøtter inklusion, undervisning og arbejdsmiljø imødekommes ikke

?         bygningens vedligeholdelsesefterslæb bringes ikke til et tåleligt niveau

?         kommunens ejendomsportefølje vil fremstå mindre grøn/energibesparende

?         ingen forbedring af undervisningsfaciliteter og læringsmiljøer

?         ingen driftsbesparelser

?         ingen reduktion af kommunens energiforbrug.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.             

 caseno16-28934_#4697994_v1_kortbilag kildedamsskolen, afd. st. merløse.pdf

Bilag

Kortbilag Kildedamsskolen, afd. St. Merløse


204. Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 

 1. følgende planer igangsættes:
  1. Solceller øst for Svinninge
  2. Boligområde ved Nygårdsvej i den sydlige del af Vipperød
  3. Filmtorvet og de tilstødende arealer, Holbæk

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af de nye planer.

 

Nye planer

A Solceller øst for Svinninge (bilag 2)

Projektansøger ønsker at etablere et ca. 30 ha stort solcelleanlæg på et areal øst for Svinninge. Projektet vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig energi. Området vurderes at være egnet til formålet, da der ikke er særlige landskabelige eller naturmæssige interesser i området, der i dag benyttes til landbrugsproduktion. Der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring anlægget, så det bliver mindre synligt. Området er ikke udlagt til solcelleanlæg i kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanprocessen.

 

B Boligområde ved Nygårdsvej i den sydlige del af Vipperød (bilag 3)

Hensigten med projektet er at muliggøre opførelse af et nyt boligområde på ca. 8,6 ha. i den sydlige del af Vipperød. Området vil blive anvendt til villaer og rækkehuse samt tilhørende grønne områder og regnvandsbassin. Området er udlagt som boligområde i kommuneplanen og er i overensstemmelse med denne. Arealet ligger forholdsvis tæt på stationen i Vipperød, og det vurderes, at projektet vil bidrage med nye attraktive boliger i Vipperød.

 

C Filmtorvet og de tilstødende arealer, Holbæk (bilag 4)

Arealet ved Filmtorvet er i dag udlagt som et midlertidigt offentligt rekreativt byrum. På baggrund af drøftelserne i den Politiske Havnegruppe og for at sikre at området fremover fastholder den rekreative anvendelse udarbejdes der en lokalplan for området. Lokalplanen vil fastsætte at området skal anvendes til centerformål, herunder offentlig pladsdannelse, publikumsorienteret anvendelse, kulturerhverv og understøttende servicefunktioner og erhverv som restauranter, caféer og overnatningsmuligheder, samt boliger, eksempelvis i form af husbåde. Det er administrationens vurdering, at planlægningen vil være med til at skabe en sammenhængende helhedsløsning for området.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 3.81 Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst + KP-tillæg
 • 19.14 Indretning af boliger i det tidligere plejehjem Hjortholmvej, Tølløse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018

Udvalget indstiller a og b igangsat.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af b.

Udvalget indstiller, at c sendes tilbage til den politiske havnegruppe med henblik på en anden afgrænsning af planområdet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Plan a og b igangsættes.

 

Plan c sendes tilbage til yderligere behandling i Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. havnen.

 caseno18-5727_#4694124_v1_bilag 1 beliggenheden af nye planer.pdf
caseno18-5727_#4694147_v2_bilag 2 prioriteringsnotat solceller øst for svinninge.pdf
caseno18-5727_#4694162_v2_bilag 3 prioriteringsnotat nyt boligområde syd for vipperød.pdf
caseno18-5727_#4694179_v2_bilag 4 prioriteringsnotat planlægning for filmtorvet, holbæk.pdf
caseno18-5727_#4694127_v1_bilag 5 status planer.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af nye planer
Bilag 2 Prioriteringsnotat Solceller øst for Svinninge
Bilag 3 Prioriteringsnotat Nyt boligområde syd for Vipperød
Bilag 4 Prioriteringsnotat Planlægning for Filmtorvet, Holbæk
Bilag 5 Status planer


205. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1.  der gives en anlægsbevilling på 269.525 kr. i landsbyfornyelsesstøtte, til istandsættelse af to ejendomme på Orø og i Svinninge, og beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. i Pulje til lokal udvikling (Udviklingspuljen).


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har den 7. juni 2018 besluttet at anbefale, at der findes anlægsmidler i Udviklingspuljen til landsbyfornyelsesstøtte af istandsættelse af Nørrestængevej 26B, 4305 Orø samt Torslunde 16, 4520 Svinninge.

Anlægsbevillingen skal indstilles af Udvalget for Klima og Miljø og besluttes i Kommunalbestyrelsen.

De to projekter indstilles til politisk behandling på nuværende tidspunkt, for at gøre det muligt at udnytte statslige midler for landsbyfornyelsesstøtte, der bortfalder 30. oktober 2018.

 

Landsbyfornyelsesstøtte

Et landsbyfornyelsesprojekt der omhandler istandsættelse af en bygning, finansieres ved at Holbæk Kommune støtter med op til 15 pct. af projektets omkostninger, staten støtter med op til 35 pct. og ejer selv bekoster 50 pct.

Holbæk Kommune lægger ud for den offentlige støtte og henter bagefter de 35 pct. i refusion fra staten.  

 

Projektbeskrivelse 

Nørrestængevej 26B er en gårdbebyggelse fra 1880 på det nordvestlige Orø. Projektet omhandler en gennemgribende udvendig renovering, af bebyggelsens facader, sokkel, vinduer og døre mv. Projektudgiften er 1.616.030 kr. Projektet skal omfattes af Byggeskadefonden.

Torslunde 16 er et byhus fra 1860 i landsbyen Torslunde. Projektet omhandler udskiftning af vinduer og døre. Projektudgiften er 100.000 kr.

Uddybende projektredegørelser for de to projekter fremgår af bilag 1.

 

Vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier

Projekterne overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen omkring landsbyfornyelse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

De to istandsættelser vil hver især indebære en synlig forskønnelse og dermed have værdi for lokalsamfundet, samt fortællingen om den kulturhistoriske kontekst, ejendommene er del af.

Uddybende vurderinger af projekterne i henhold til lovgivning og kommunale kriterier, samt betingelser for støtte, fremgår af bilag 1.

 

Forudgående proces

Ansøgningerne indkom i 2017. Det tidligere anlægsstop og indefrysningen af midler til landsbyfornyelse, har betydet at projekterne først nu kan indstilles til politisk behandling.

Projekterne er behandlet af PULO den 7. juni 2018. Efterfølgende har PULO den 9. august 2018 besluttet at anbefale, at der oprettes en sekundær pulje i Udviklingspuljen, til fremadrettet landsbyfornyelsesstøtte. Anbefalingen vedrørende de to projekter, er således i overensstemmelse med udvalgets stillingtagen til Udviklingspuljens formål og de generelle kriterier for uddeling af midler.


Økonomiske konsekvenser

De samlede udgift for de to projekter udgør 1.716.030 kr. Støttebeløbet fra staten og kommunen udgør 858.015 kr. (50 pct. af projektudgiften). Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 257.405 kr. (30 pct. af støttebeløbet).

Holbæk Kommune får endvidere en udgift på 12.120 kr. til Byggeskadefonden, for projektet på Orø. Fonden dækker bl.a. udgifter ved byggeskader.

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til de to projekter, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 269.525 kr. En finansieringsoversigt fremgår af bilag 2.

Efter tilsagn om støtte, har Holbæk Kommune tilbageværende refusionsrammer på i alt 2.353.578 kr. Heraf findes 584.262 kr. i rammen fra 2016, der bortfalder 30. oktober 2018.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4 (lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 caseno16-54003_#4695687_v1_bilag 1 - projektredegørelser.pdf.pdf
caseno16-54003_#4695690_v1_bilag 2 - økonomisk oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektredegørelser.pdf
Bilag 2 - Økonomisk oversigt.pdf


206. Beslutning om bæredygtigt projekt til nedbringelse af udledning af drivhusgasser ved udlægning af kompost

Beslutning om bæredygtigt projekt til nedbringelse af udledning af drivhusgasser ved udlægning af kompost

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. igangsættelse af projektet med udlægning af kompost på dele af Skellingsted Losseplads godkendes, herunder at Miljøstyrelsens 3-årige tilsagn om finansiering af projektet, som kommunen overtager driftsansvaret for fra 2022, accepteres.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har mulighed for at opstarte et bæredygtigt projekt med nedbringelse af drivhusgassen metan på det rekreative område på den tidligere Skellingsted Losseplads. Holbæk Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen til, vha. udlægning af kompost (biocover), at reducere metanudslippet fra Skellingsted Losseplads de næste ca. 3 år.

Projektet vil bidrage til at nedbringe kommunens samlede bidrag af drivhusgasser til den globale opvarmning. Projektet lægger sig dermed op af kommunalbestyrelsens indsatsområde ”Grøn og bæredygtig kommune”. 

Baggrund

Folketinget besluttede i 2014 at afsætte 178 mio. kr. til en tilskudsordning til etablering af biocover på arealer med en høj udledning af drivhusgassen metan. Biocover er et kompostlag, der har til formål at omdanne metangas til den mindre skadelig drivhusgas i form af CO2. Holbæk Kommune har i 2017 søgt Miljøstyrelsen om del i puljen til projektet på Skellingsted Losseplads. Tilsagn om tilskud blev modtaget den 26. juni 2018. Tilsagnet fra Miljøstyrelsen udløber den 31. oktober 2018.

Metangas på nedlagte lossepladser

Det er en kendt problematik, at nedlagte lossepladser som Skellingsted Losseplads kan producere store mængder metangas, der kan afdampe til atmosfæren og bidrage til de globale klimaforandringer. Skellingsted Losseplads var aktiv losseplads fra 1971 til 1990 og indeholder ca. 300-420.000 ton affald, hovedsageligt dagrenovation. Nedbrydning af dagrenovationen medfører produktion af lossepladsgas, herunder metan.

Arealet er i dag et rekreativt grønt område, som anvendes af forskellige organisationer, deriblandt Danmarks Civile hundeførerforening og Naturpark Åmosen.

Undersøgelser har vist, at Skellingsted Losseplads har et indhold af metangas i det deponerede affald på op til 62 % af den samlede mængde gas der afdamper til atmosfæren.

Indledende undersøgelser, udført af rådgivningsfirmaet Niras og finansieret af Miljøstyrelsens biocover-ordning, har vist at der sker en total afdampning af metangas fra lossepladsen på ca. 15 kg pr time. Niras skønner at ca. 70% af denne stammer fra de i alt 42 steder med høj afdampning af metangas, som er identificeret på nuværende tidspunkt. Projektet vurderes, over en 30-årig periode, at give en reduktion af udledning af metan på i alt ca. 1350 ton metan svarende til ca. 33.800 ton CO2.

Biocoverprojektet

Projektet vil medføre, at der udlægges et kompostlag på mellem 0,7 og 1,0 meter på ca. 5000 m2 af det samlede areal på ca. 97.000 m2, svarende til ca. 5% af det samlede areal. Komposten vil bevirke, at metangassen ved hjælp af ilt omdannes til CO2. Derved opnår man et bidrag til den globale opvarmning, som er 25 gange mindre end for metan.

Projektet overtages af kommunen, når Miljøstyrelsens tilskud er brugt op pr. 31. december 2021. Det forventes at kommunen skal drifte den årlige vedligeholdelse efterfølgende i en periode på ca. 30 år.

Der skal tages højde for eventuelle ulemper, som dette vil medføre for brugerne af arealet. En ulempe kunne være højdeforskellen samt at komposten har en surere sammensætning, således at det bør undgås at fx hunde går på komposten. Det er i det hele taget uhensigtsmæssig at betræde komposten. Det vurderes dog at dette vil kunne klare med opsætning af skilte rundt omkring på arealet ved de enkelte hotspots. Derudover bør det overvejes at lave posters, som forklarer både forhistorien og projektet formål.

Projektet er nærmere beskrevet i det vedlagt bilag.


Økonomiske konsekvenser

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om 2.695.000 kroner til projektets etablering samt drift og vedligeholdelse de første 3 år.

Derefter vil Holbæk Kommune selv finansierer de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i projektets levetid, som forventes at være ca. 30 år, for at få det fulde udbytte. Udgiften vurderes ud fra det foreliggende budget, som Niras har udarbejdet til det ansøgte projekt, at være ca. 33.000kr. årligt efter 2022, svarende til ca. 990.000 kr. for alle 30 år. Fra 2022 forventes den årlige driftsudgift på de 33.000 kr. finansieret af kommunens forsyningsbudget (el, vand og varme) som ligger under økonomiudvalgets budget. Her vil løbende energioptimeringer finansiere den pågældende merudgift.


Øvrige konsekvenser

Da projektet vil medføre en ændring af arealets hidtidige anvendelse, skal der ansøges om en landzonetilladelse. De foreninger som allerede benytter området vil blive hørt i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelsen.

Der skal udarbejdes en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven til biocoverprojektet på det forurenede areal. Tilladelsen skal tage højde for eventuelle risici for kontakt med det deponere affald samt nedsivning af regnvand gennem affaldet.


Lovgrundlag – link

Planloven

Jordforureningsloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018

Indstilles godkendt, idet der foretages løbende opfølgning på økonomien.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Godkendt.

 caseno16-57382_#4704681_v2_notat vedr biocover som metode til nedbringelse af afdampning af metangas.pdf

Bilag

Notat vedr biocover som metode til nedbringelse af afdampning af metangas


207. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag
 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 

 1. at den eksisterende samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen med en restløbetid til og med 2021 ændres til at omfatte årene 2019 og 2020 med uændret tilskudsramme
   

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen ønsker at genforhandle den eksisterende 4-årige samarbejdsaftalen (2018 – 2021) med Holbæk Kommune, således at den løber i årene 2019 – 2020 med den samme samlede tilskudsramme som i den eksisterende aftale. Bestyrelsen har en forventning om, at man i en ny 2-årig aftaleperiode kan øge besøgstallet fra 15.000 årligt til 40.000. Endvidere forventer bestyrelsen, at man kan øge erhvervssponsorater fra de nuværende 200.000 kr. (2018) til 500.000 kr. årligt.

 

Baggrund

Byrådet godkendte den 11. juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.

 

Der har været eksperimenteret med forskellige koncepter for eventen. I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med HIP – i første omgang en 3-årig periode.

 

HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival”, som siden har været det faste koncept. Bestyrelsen for HIP arbejder alle frivilligt.

 

Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4- årig samarbejdsaftale med HIP for årene 2018 – 2021. I aftalen forpligter HIP sig til at arbejde målrettet for at nå et årligt besøgstal på 15.000 i aftaleperioden. Det kommunale tilskud i aftalen er:

 

År

Tilskud

2018

1,5 mio. kr.

2019

1,5 mio. kr.

2020

1,3 mio. kr.

2021

1,1 mio. kr.

 

Nyt aftalegrundlag

Konceptet med Skvulp har stor lokal opbakning. Så meget at bestyrelsen for HIP tror på, at eventen har potentiale til at vokse betydeligt i de kommende år, men det kræver en investering i form af øgede økonomiske ressourcer.

 

I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019 og vil tiltrække mange besøgende. Bestyrelsen for HIP ønsker at holde momentum i de efterfølgende år.  Bestyrelsen tror på, at man kan nå besøgstal på mindst 40.000 pr. år i stedet for de 15.000 pr. år, som er målet i den nuværende samarbejdsaftale. Derfor ønsker bestyrelsen, at den eksisterende aftale komprimeres således, at midlerne for 2019 – 2021 anvendes i årene 2019 og 2020. Det vil sige, at aftalen udløber et år tidligere men med samme kommunale tilskudsramme: Dermed vil tilskudsrammen i en ny aftale være således være således:

 

År

Tilskud

2019

1,95 mio. kr.

2020

1,95 mio. kr.

 

Ud over det kommunale tilskud har bestyrelsen for HIP en forventning om, at de kan øge erhvervssponsorater til Skvulp. I 2018 har der været rejst erhvervssponsorater for 200.000 kr. Dette forventer bestyrelsen, set i lyset af et højere besøgstal, at kunne forøge til 500.000 kr. pr år i henholdsvis 2019 og 2020.
 


Økonomiske konsekvenser

Hvis den ny samarbejdsaftale med HIP godkendes, har det den økonomiske konsekvenser, at det resterende budget i den nuværende aftale på 3,9 mio. kr. anvendes inden for 2 budgetår i stedet for oprindeligt 3 år.

 

Budgetår

Nuværende aftale

Ny aftale

2019

1,5 mio. kr.

1,95 mio kr.

2020

1,3 mio.kr.

1,95 mio. kr.

2021

1,1 mio. kr.

-

I alt

3.9 mio. kr.

3,9 mio. kr.

 

Erhvervssponsorater

År

Nuværende aftale*

Ny aftale

2019

200.000 kr.

500.000 kr.

2020

200.000 kr.

500.000 kr.

2021

200.000 kr.

-

I alt

600.000 kr.

1 mio. kr.

*2018 tal

 

Besøgstal

År

Nuværende aftale

Ny aftale

2019

15.000

40.000

2020

15.000

40.000

2021

15.000

-

I alt

45.000

80.000

 

I 2020 skal der tages politisk stilling til, om der skal indgået en ny samarbejdsaftale med virkning fra 2021 med HIP og i givet fald afsættes budget herfor.
 


Sagshistorik, henvisninger

Byrådets dagsorden den 8. november 2017: Punkt 213: Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018 - 2021

Byrådets dagsorden den 11. juni 2014: Punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi i Holbæk Kommune
 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Indstilles godkendt under forudsætning af, at midlerne tilføres KFU i 2019 og 2020.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid, med henblik på præcisering. Det fremgår ikke tydeligt af sagen, om Udvalget i deres indstilling er opmærksom på, at der ikke vil være midler i 2021, hvis midlerne for 2019, 2020 og 2021 anvendes i løbet af de første to år.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018

Udvalget indstiller, at aftalen med SKVULP ændres, så de samlede kommunale midler anvendes i 2019 og 2020, og der ikke er kommunale midler til et arrangement i 2021.

Et flertal bestående af A, V, L og B indstiller, at denne finansiering samtidig håndteres indenfor KFU´s egne overførsler mellem budgetår. Et mindretal bestående af O er imod dette.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Udvalget for Kultur og Fritids indstilling indstilles godkendt. For stemte 7 (A, B, C, F, I, L og V). 2 (O og Ø) undlod at stemme.

 

208. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge

Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Skema B (budgettet) for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på mødet den 21. april 2016 helhedsplanen og budgettet for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 49.128.792 kr.

 

Siden godkendelsen af skema A er helhedsplanen blevet reguleret og renoveringsarbejderne har været i udbud. De nuværende 57 boliger reduceres ved sammenlægning og ombygning til 34 boliger, mod de 30 boliger som projektet indeholdt i skema A. De yderligere boliger, samt prisudviklingen fra 2016 til nu, betyder at renoveringens samlede udgifter er steget med 7.016.208 kr. således at den samlede anskaffelsessum udgør 56.145.000 kr.

 

Danske Funktionærers Boligselskab anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende skema B med en samlet anskaffelsessum på 56.145.000 kr. samt at stille regaranti eller garanti for lån til finansiering af renovering med i alt 54.250.000 kr.

 

Stigningen i anskaffelsessummen på 7.016.208 kr. svarer til en stigning på 14 % og skyldes, at der i stedet for en total ombygning af 30 boliger foretages en total ombygning af 34 boliger - samt prisudviklingen fra 2016 til nu.

 

Godkendelsen af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises efter skema A er godkendt. Dette er beskrevet i bilaget, som forklarer processen omkring skema A, B og C.

Renoveringen

Boligerne er på nuværende tidspunkt i dårlig stand og fremstår ikke attraktive. Der er tale om en omfattende renovering, som efter boligselskabets vurdering betyder, at afdelingen fremadrettet vil blive et attraktivt tilbud til potentielle lejere (børnefamilier, ældre, seniorer og handicappede)

 

De fremtidige 34 boliger fordeler sig med 18 stk. 2-rums boliger, 8 stk. 3-rums boliger og 8 stk. 4-rums boliger.

 

Boligselskabet har indgået en rigtig god aftale om støtte med Landsbyggefonden, hvilket indebærer, at huslejen efter endt ombygning og renovering kan nedsættes med 75 kr. pr. m2 pr. år. Fremadrettet vil huslejen derfor være 714 kr. pr. m2 pr. år i forhold til det nuværende lejeniveau på 789 kr. pr. m2 pr. år.

 

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt budgettet i skema B, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen før Landsbyggefondens endelige godkendelse.

 


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for det støttede lån med 47.882.585 kr. Se forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti i bilaget.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

 

Kommunen skal stille kommunegaranti for det ustøttede lån med 6.742.415 kr. Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen som stiller garanti for lånet.

 

Den samlede regaranti/garanti udgør 54.250.000 kr.

 

Regaranti for statslån til lån i almene boliger og kommunegaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 28, 29, 91 stk. 8, 98 og 127


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 21. april 2016: Punkt 95. Beslutning – Godkende helhedsplanen for renovering af boligafdelingen Markedspladsen, Svinninge


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 caseno14-15451_#4680831_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno14-15451_#4680929_v1_skema b for støttede arbejder i afdeling 9314 markedspladsen, svinninge.pdf
caseno14-15451_#4680930_v1_skema b for ustøttede arbejder i afdeling 9314 markedspladsen, svinninge.pdf

Bilag

Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Skema B for støttede arbejder i afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge
Skema B for ustøttede arbejder i afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge


209. Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan

Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der ikke afsættes midler af udviklingspulje til oprensning af Skarresø.
 2. der ikke igangsættes en bymidteplan i Jyderup
 3. der afholdes et dialogmøde med særligt inviterede borgere til inputs og vidensdeling angående drift og vedligehold i Jyderup
 4. der afsættes 300.000 kr. af udviklingspuljen til administrative timer i henhold til projekterne Grøn Bymidte og Attraktive byrum

Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen og lokale ildsjæle i Jyderup har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter. Dette samarbejde resulterede i Jyderup handleplan. Den fulde beskrivelse af processen for Jyderup handleplan samt redegørelse for de udarbejdede anbefalinger fremgår af bilag 1 og 2. Jyderup handleplan blev behandlet på mødet i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder den 07.06.2018, hvor udvalget sendte deres anbefalinger til igangsættelse af projekter videre til behandling i Økonomiudvalget den 20.06.2018 og Kommunal bestyrelsesmødet den 27.06.2018. Der var flere anbefalinger i Jyderup handleplan der af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder blev sendt tilbage til yderligere administrativ afklaring og til senere drøftelse i projektudvalget. Nærværende indstilling omhandler de anbefalinger fra Jyderup handleplan, der krævede yderligere administrativ afklaring og yderligere politisk drøftelse.

 

1: Skarresø

I Jyderup handleplan under temaet Turisme er der i anbefaling 1C punkt 03, beskrevet et ønske om at undersøge, hvilke muligheder der er for at oprense Skarresø, og hvad tidsperspektivet og omkostningerne ville være.

 

Det er administrations vurdering, at Skarresø ikke er egnet til badesø. Der udledes spildevand til søen fra den spredte bebyggelse samt regnvandsudledninger fra dele af Jyderup By. Ved store regnhændelser kan der ske overløb af spildevand til disse regnvandsudløb. Bunden er fuld af slam, og bredden er bevokset med siv. Vandudskiftningen i søen er ringe, og i bundslammet findes store mængde fosfor, som giver næring til algevækst. 

 

Hvis søen skal anvendes til badning, vil det være nødvendigt at begrænse/stoppe tilledningen af spildevand til søen og udføre en oprensning – eksempelvis ved bortgravning af slam fra søbund og bred i det givne område og efterfølgende påfyldning med sand.

 

Kommunen har ved flere lejligheder været på tilsyn ved Skarresø i forbindelse med fiskedød og opblomstring af blågrønalger i søen, som betyder, at søen bestemt ikke er egnet til badning.

 

En oprensning af Skarresø til badeformål er en omkostningsfuld proces i flere etaper.

Den første etape er en undersøgelse af søens miljøforhold, som indebærer oppumpning af materiale, der skal analyseres med henblik op en vurdering af, hvor stort slamlag, der i givet fald skal fjernes. Da disse slamlag typisk er over grænsen for de fastsatte grænseværdier for badevandskvalitet grundet deres indehold af større mængder af tungmetaller, vil affald fra oprensning kræve deponering. Dette er en stor udgift i projektet.

Undersøgelsen af søens miljø forudsætter ansættelse af rådgivende konsulenter med speciale i miljø f.eks. fra virksomheder som COWI eller Orbicon. Disse vil efter analyser kunne måle de grænseværdier, søen har, og give et bud på, hvordan badevandskvaliteten kan forbedres i Skarresø. Der er alternative måder at forbedre søers miljø, eksempelvis udsætning af geder, der kan nedsætte bestanden af skidtfisk eller metoden ved at puste ilt ned i søen. Hvis en forundersøgelse viser at der er behov for at fjerne sedimenter i søen og at andre metoder ikke kan forbedre søens miljø, vil det kræve et to cifferet millionbeløb at oprense og deponere sedimenterne.

Skarresøen er en sø beliggende i to kommuner, og der er foruden denne udfordring adskillelige forhold såsom beskyttelseszoner vedrørende natur og dyreliv, der vil præge processen.

Seniorprojektleder fra Orbicon Jørgen Krogsgaard Jensen har anslået et rammebeløb, som det anslås,  de enkelte faser i forundersøgelsen kunne gennemføres for.

 

Orbicon foreslår at arbejdet faseopdeles

 

 1. fase: Indsamling af eksisterende data og information. Foreløbige konklusioner vedr. mulighed for restaurering af søen med henblik på etablering af badevandskvalitet. Anbefalinger til nærmere forundersøgelser.
 2. fase:  Forundersøgelser, der kan klarlægge de mest fordelagtige metoder til forbedring af vandkvaliteten. Det vurderes pt. at den skal inkludere kortlægning af ekstern belastning, opgørelse af sedimentmængder og fosforindhold samt fosforbindingsforhold, vurdering af sedimentbehandlingsmetoder hhv. oprensning eller kemisk fosforbinding, indsamling af data til udarbejdelse af badevandsprofil.
 3. fase: Gennemførsel af tiltag til forbedring af vandkvalitet (reduktion af ekstern belastning, reduktion af intern belastning, oprensning / kemisk binding mv.) og øvrige forhold nødvendige for at der kan etableres badevandskvalitet og sikre badeforhold.

 

Det skønnes, at fase 1 vil kunne gennemføres indenfor en beløbsramme på ca. 40.000 kr.

Fase 2 vil sandsynligvis koste 200-400.000 kr. Fase 2 vil endvidere kunne underopdeles i delelementer for forskellige problemstillinger og løsningsmodeller, som vil kunne afklares successivt. Dette vil nærmere kunne vurderes på baggrund af fase 1.

Såfremt det ønskes at gå videre med fase 1 og fase 2, vil den specifikke udgift afhænge af et konkret tilbud.

Det er for tidligt at sige noget om størrelse af udgifterne i den 3. fase, men hvis der bliver tale om egentlig sedimentoprensning, håndtering og deponering, vil der være tale om et tocifret millionbeløb. Men der findes alternativer til en egentlig oprensning (f.eks. sedimentbehandling for binding af forfor i bunden), som er betydeligt billigere end sedimentoprensning. De skitserede forundersøgelser vil kunne klarlægge sådanne muligheder.

2: Bymidteplan

I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling, er der i anbefaling 3B, beskrevet et ønske om at igangsætte en bymidteplanproces.

 

Nærværende Indstillingen om ikke at prioriterer arbejdet med en bymidteplan skyldes de allerede besluttede og finansierede projekter fra Jyderup handleplan; Attraktive byrum (3C) og Grøn bymidte (3D). Udfaldet af disse projekter vil have en indflydelse på bymidten, og det er for nuværende hensigtsmæssigt at afvente resultatet af disse projekter og den generelle udvikling af bymidten.

 

Den oprindelige anbefaling i Jyderup handleplan peger på en igangsætning af bymidteplan, der estimerer et anslået timeantal på 400 timer, inkl. lokalplan. Da en bymidteplan er en vision, som vil fungere som rammeplan, ville lokalplanen først skulle udarbejdes efter bymidtens færdiggørelse. Et samlet estimat på den oprindelige anbefaling, vil være 1 årsværk (500.000 kr.) i en periode på 2 år.

 

3: Drift og vedligehold

I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling, er der i anbefaling 3F, beskrevet et ønske om at koordinerer et samarbejde mellem borgere og administrationen til drift og vedligeholdelse i Jyderup.

Den oprindelige anbefaling i handleplanen vil resultere i yderligere omkostninger for Holbæk Kommune, da det ville kræve flere møder løbende og en større indsigt i arbejdsopgaver og prioriteringer hos Driften. Herudover vil det kræve en omstrukturering af driften, som flere lokalområder ville kunne kræve. Det er således et projekt der potentielt kan skabe merværdi for kommunen og lokalområdet, men et projekt der vil kræve øget serviceniveau og yderligere driftsomkostninger.

Arbejdet med Jyderup Handleplan har vist, at der fra borgernes side er visse misforståelser omkring drift og vedligeholdelse i Jyderup og det lokale ønske om indsigt og inddragelse bevidner, at der er brug for at se nærmere på emnet.

Det reviderede oplæg er derfor, at der afsættes administrative timer af til et dialogmøde i Jyderup om drift og vedligeholdelse, hvor de frivillige borgere kan få indsigt i de processer, som allerede foregår og har mulighed for at komme med bidrag og spørgsmål til Holbæk Kommune. Mødet er enkeltstående og har til formål at lave en forventningsafstemning. Det anbefales, at dette dialogmøde resultere i en rapport, hvor borgernes bekymringer/bemærkninger vil blive benyttet af driftsbestiller i deres fremtidige udarbejdelse af prioriteringslister.

Opsummering: Dialogmøde med mulighed for inputs og forventningsafstemning imellem særligt inviteret frivillige grupper og administrationen. Det vurderes at indstillingen kan håndteres indenfor allerede afsatte ressourcer i administrationen.

 

4: Grøn bymidte og Attraktive byrum

I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling er der i anbefaling 3C og 3D er beskrevet  ønske om at skabe bedre vilkår for udvikling i Jyderup ved igangsættelse af projekterne Grøn bymidte og Attraktive byrum.  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.06.2018, at projekterne støttes med i alt 550.000 kr., og der afsættes tid i administrationen til dem. Her er en udspecificering af timerne der skal afsættes til projekterne i administrationen, såfremt det ikke skal påvirke serviceniveauet.

Igangsættelsen af projekterne uden yderligere midler til ekstra årsværk i Holbæk Kommune, vil betyde serviceforringelse og reduceret sagsbehandling af blandt andet lokalplaner i Væskt og Bæredygtighed. For at sikre en projektledelse, der administrativt varetager projekterne i samarbejde med en lokalarbejdsgruppe, vil det kræve midler til ekstra ressourcer. Et samlet estimat af ressourcer er 300.000 kr.  


Økonomiske konsekvenser

Se beskrivelse af sagen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018

Indstilling anbefales godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 caseno18-1395_#4598608_v1_bilag 1.pdf
caseno18-1395_#4598632_v1_bilag 2.pdf

Bilag

bilag 1
bilag 2


210. Beslutning om Jyderup Rådhus

Beslutning om Jyderup Rådhus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der af udviklingspuljen afsættes 405.000 kr. til ombygning og optimering af Jyderup Rådhus og 500.000 kr. til administrativ projektledelse af pilotprojekt i Jyderup Rådhus

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der af udviklingspuljen afsættes 405.000 kr. til ombygning og optimering af Jyderup Rådhus og 250.000 kr. til administrativ projektledelse af pilotprojekt i Jyderup Rådhus

Beskrivelse af sagen

I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling er der i anbefaling 3A beskrevet et ønske om at igangsætte et pilotprojekt for Rådhuset i Jyderup

Visionen for Jyderup Rådhus, som den er beskrevet i Jyderup handleplan, er overordnet at aktivere de ubenyttede lokaler, der står tomme. Samtidig er målet at løfte bygningen og skabe samlingskraft og nye relationer på tværs af kommunale, private og foreningsaktiviteter. Liv i rådhuset har samtidig potentiale til at styrke livet i Jyderups bymidte. Flere aktører har vist interesse for at anvende det gamle rådhus:

Kommunalt:

 • Ungdomsklubbens eksisterende lokaler er skimmelramt. Det vil koste 350.000 kr. at renovere disse. Der er i forslaget til pilotprojektet sat 100.000 kr. af til at etablere lokaler i rådhuset til dem.
 • Biblioteket er allerede beliggende i rådhuset og ønsker at levere en mere alsidig service, hvis det får mulighed for at bruge flere lokaler i huset.

 

Foreninger:

 • Jyderup boldklub (til oprettelse af e-sport i kælderen)
 • Musikskolen Bjergsted
 • Foreningen – ”det gode børneliv”

 

Lokalt samlingssted:

 • Byrådssalen er vigtig for alle i Jyderup. Hvis der sker et salg af bygningen, vil det være en stor social omkostning for borgerne ikke at have salen som mødested/arrangement sted.

Private:

 • Der er ikke konkret tal eller navn på hvor mange, der er interesseret i at leje kontorfaciliteter - men der har været en del forespørgsler.
 • En privat aktør, der arbejdede med et tilbud til unge, har annonceret en interesse

 

Bygningen har potentialer til at styrke foreninger og klubber på tværs og øge den krydsbestøvning, der naturligt vil opstå i et lokalsamfund, hvis rammerne tillader det. Ud fra de tilkendegivelser, der har været ind til videre, tegner der sig et billede af synergi især på tværs af tilbud til unge i Jyderup.

Formålet med et pilotprojekt i Jyderup Rådhus er således at aktivere det gamle rådhus til fordel for både kommunale aktiviteter, foreninger og lokalsamfundet. Planen om at leje lokaler ud til private aktører og erhvervsdrivende skal ses som en arealoptimering af overskudskapacitet, hvor indtægterne for de udlejede lokaler indgår i et overordnet driftsbudget. Indsatserne er løsninger og måder, hvorpå kommunen kan udnytte de ubenyttede arealer. Det langsigtede mål er, at bygningen med udlejning af lokaler kan nedbringe driftsomkostningerne.

Tanken med pilotprojektet er at afprøve husets alternative anvendelse med styring af et sammensat brugerråd med de frivillige i Jyderup og en projektleder. Det forarbejde der allerede er lavet, bliver udgangspunktet for projektgruppens formulering af mål for pilotprojektet. Såfremt pilotprojektet ikke lykkedes med at skabe en fornuftig økonomisk løsning for driften af huset, skal brugen af Jyderup Rådhus revideres på ny.

Reviderede oplæg

Den oprindelige anbefaling om Jyderup Råhus fra administrationen i indstillingen til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes møde den 07-06-2018 var at afklare, hvorvidt bygningen skal fraflyttet helt, eller bringes i anvendelse igen. Projektet om at bringe det i anvendelse igen indebar et pilotprojekt på tre år, der ombyggede og optimerede Jyderup Rådhus for 605.000 kr. og afsatte 323.000 kr. til en ekstern konsulent der kunne lede pilotprojektet.

Følgende reviderede oplæg indebærer:

 • et pilotprojekt på tre år
 • ombygning og optimering af en enkelt etage i Jyderup Rådhus for 405.000 kr.
 • 500.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 10 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.

Oplægget lægger op til reduceret økonomisk bistand til ombygning og optimering af rådhuset. Dette giver mulighed for at starte pilotprojektet op med én enkel etage og nedprioritere renoveringen af lokaler til udleje af kontorfaciliteter, behandlerpraksis og mødefaciliteter. Fokus vil være at skabe de rette rammer for de kommunale interesser og foreninger. Det vil stadig være muligt at udleje lokalerne til private, som de står nu, og den øgede liv i huset, kan i sig selv gøre det mere attraktivt for private lejere. Den reduceret økonomisk bistand vil dog resultere i en ringere opstart for rådhusets brugere og for mulighederne for at skabe liv i hele rådhuset, men vil stadig bidrage til en udvikling af rådhuset

 

Den fulde beskrivelse af visionen for Jyderup Rådhus kan læses i bilag 1+2


Beskrivelse af alternativ indstilling

Følgende reviderede oplæg indebærer:

 • et pilotprojekt på tre år
 • ombygning og optimering af en enkelt etage i Jyderup Rådhus for 405.000 kr.
 • 250.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 5 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.

Oplægget lægger op til reduceret økonomisk bistand til ombygning og optimering af Rådhuset og til nedsat projektlederbistand.  Dette giver mulighed for at starte pilotprojektet op med én enkel etage og nedprioritere renoveringen af lokaler til udleje af kontorfaciliteter, behandlerpraksis og mødefaciliteter. Fokus vil være at skabe de rette rammer for de kommunale interesser og foreninger. Det vil stadig være muligt at udleje lokalerne til private som de står nu og den øgede liv i huset, kan i sig selv gøre det mere attraktivt for private lejere. Dette vil dog resultere i en ringere opstart for Rådhusets brugere og for mulighederne for at skabe liv i hele rådhuset, men vil stadig bidrage til en udvikling af Rådhuset

Samtidigt vil reduktionen af projektledertimer gøre det svære at opnå den samme fremdrift i pilotprojektet og dermed indfri den samlede vision for rådhuset på de tre år.

 

cid:image001.png@01D44519.3FC68220


Økonomiske konsekvenser

Se beskrivelse af sagen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018

Hovedindstilling anbefales godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 caseno18-1395_#4598630_v1_bilag 1.pdf
caseno18-1395_#4598632_v1_bilag 2.pdf

Bilag

bilag 1
bilag 2


211. Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning

Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der afsættes 342.000 kr. fra Udviklingspuljen til medfinansiering af fondsansøgning til Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje i forbindelse med den særlige indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Unge, Udvalget for Kultur og Fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede i september 2018 at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup lokalområde. En indsats der skal udvikle og fremtidssikre Knabstrup. Indsatsen bliver én af flere lignende indsatser som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vil indgå i et samarbejde med lokalområderne om de kommende år.

Holbæk Kommune har længe under overskriften ”Holbæk i Fællesskab” arbejdet ud fra den tilgang, at de bedste løsninger findes i fællesskab, og kommunen har en vision om at blive den kommune i Danmark, der er bedst til at inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, som skaber velfærd og tryghed og for alle.

Vi har tidligere gode erfaringer med samskabelse om komplekse problemer - blandt andet omstillingsgrupperne og Jyderup Handleplan. Men vi kan altid blive bedre, og det har også vist sig, at det ikke altid er lige til, når både borgere, politikere og kommunale medarbejdere i fællesskab skal definere udfordringerne og finde løsningerne sammen. For styrke vores samarbejde med borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, for at bygge videre på de erfaringer vi allerede har gjort os, og for at sikre det bedste resultat af samarbejdet om at fremtidssikre Knabstrup, vil vi derfor gerne søge fondsmidler i Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje til at gennemføre et udviklingsprojekt, der:

 • sikrer en solid proces og et godt samarbejde i Knabstrup
 • styrker både politikere, medarbejdere og borgeres kompetencer til at samarbejde om sådanne processer
 • udvikler en model for ”særlige indsatser”, vi kan bruge fremadrettet.

Hvad er en særlig indsats i et lokalområde?

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anvender betegnelsen en særlig indsats i denne sammenhæng om et samarbejde på 6-8 måneder mellem kommunen, borgerne, virksomhederne og kommunale institutioner i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete temaer, der har til formål at styrke udvikling, fællesskab og tryghed.

I Knabstrup er det på tegnebrættet at skabe en dialog om at sammentænke områdets børnehus, skole og hal, men processen er åben for, at relevante temaer og projekter, der kan fremme udviklingen af Knabstrup, kan opstå undervejs. Udvikling af bosætning, infrastruktur, fælles mødesteder og lignende kan f.eks.  indgå som temaer.

Der bliver oprettet en arbejdsgruppe bestående af borgere, politikere og kommunale medarbejdere til hvert tema. Arbejdsgruppen skal sammen dykke ned i, hvad udfordringerne er, og sammen udvikle og afprøve forskellige løsninger. Det er målsætningen, at hver gruppe udvikler konkrete løsninger og når et punkt, hvor de prøver løsninger af, men da problematikkerne er komplekse vil der naturligvis også være anbefalinger der skal sendes videre til politisk behandling. Tilsammen skal resultaterne af disse arbejdsgrupper igangsætte en udvikling, der er forankret i en fælles forståelse både i lokalområdet og i kommunen.

Hvad søges der om støtte til?

Ansøgningens første ben handler om at ansætte en intern projektleder med stærke proces- og kommunikationskompetencer, der kan planlægge og lede den særlige indsats i Knabstrup. Projektet kræver en høj grad af koordinering og ledelse, da mange forskellige parter er involveret i processen. Projektlederen skal blandt andet have fokus på at sikre bred involvering af relevante parter i lokalsamfundet, sørge for at inddrage relevante ansatte og videnspersoner, håndtere usikkerhed og motivere projektets deltagere samt sikre kommunikation undervejs i projektet.

Ansøgningens andet ben handler om at et aktionslæringsforløb. Et forløb som konsulenthuset Resonans vil hjælpe med at gennemføre. Det betyder for det første, at de forskellige arbejdsgrupper får proceshjælp til at arbejde med deres temaer. Arbejdsgrupperne kan f.eks. få værktøjer til, hvordan de får belyst komplekse problemer, inddrager flere borgere undervejs eller afprøver mulige idéer. Yderligere bliver en række borgere, medarbejder og politikere tilbudt at deltage i et undervisningsforløb sammen, der tager udgangspunkt i de konkrete situationer, de samarbejder om i Knabstrup og klæder dem på til at arbejde i lignende situationer i fremtiden.

Det sidste ben i ansøgningen går på at udvikle en generel model for særlige indsatser i Holbæks Kommunes lokalområder, som vi kan bruge fremadrettet. En model, der både rummer en overordnet drejebogskoncept for forløbet og en værktøjskasse, de forskellige arbejdsgrupper kan bruge. Projektlederen har som udgangspunkt ansvar for at udvikle denne model.

Samlet har vi en projektsum på 798.327 kr. Det omfatter udgifterne til det aktionslæringsforløb, som Resonans står for og de interne lønomkostninger for de kommunalt ansatte, der deltager. Det gælder både projektlederens tid, tovholdere i arbejdsgrupperne og frikøb af medarbejdere, der kan deltage i undervisningsforløbet.

Støtte fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje kræver medfinansiering. Andre kommuner der tidligere har opnået støtte fra Landdistriktspuljen har haft en medfinansieringsgrad mellem 40-50 %.

Oplægget er således, at Udviklingspuljen dækker 342.000 kr. af projektsummen svarende til projektledertimerne og de timer som blandt andet planmedarbejdere bruger i rollen som tovholdere i arbejdsgrupperne. Det svare til en medfinansiering på ca. 42 %

Hvad opnår vi med projektet?

Formålet med den særlige indsats i Knabstrup er på kort sigt at sikre levevilkårene og fritidsaktiviteterne i lokalområdet. Især det fokus der bliver på at udvikle en fremtidssikret løsning for områdets skole, børnehus og hal skal sikre dette. Satsningen på de kommunale tilbud og den øgede sikkerhed for, at lokalområdet fortsat kan tilbyde disse faciliteter, skaber bedre rammer for bosætning. Samtidig kan afklaringen af lokalområdets udfordringer og muligheder samt den øgede kapacitet, som kompetenceudviklingen har skabt blandt byens borgere, gøre lokalområdet i stand til i højere grad at samarbejde strategisk om den generelle udvikling af området.

Ud over de konkrete effekter, som gennemførelsen af projektet skaber for Knabstrup, er målet at udvikle en model for fremtidige særlige indsatser i andre lokalområder og at udvikle både politikere, borgere og medarbejderes evner til at arbejde samskabende. Hvis vi udvikler en stærk og fleksibel model til at samle lokalområdernes forskellige aktører, en metode, der kan håndtere de forskellige udfordringer, lokalområderne står overfor, og skabe robuste og effektfulde løsninger, vil flere af kommunens lokalområder også kunne udvikle deres levevilkår.


Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2018-2021 afsat 10 mio. kr. hvert år til arbejdet med lokal udvikling. De 10 mio. der er afsat består af Udviklingspuljen på 8. mio. (drifts midler) og Pulje til lokaludvikling på 2. mio. (anlægsmidler). De 342.000 kr. bliver trukket fra Udviklingspuljens driftsmidler. Til dags dato er det anbefalet projekter for 4.902.000 kr. - heraf anlæg for 1.945.000 ud af de afsatte 10 mio. der er afsat i 2018.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beslutning i Udvalget for kultur og Fritid om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Indstillingen anbefales godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Godkendt.

 

212. Beslutning om tildeling af medfinansiering fra Bredbåndspuljen

Beslutning om tildeling af medfinansiering fra Bredbåndspuljen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der tildeles 40.000 kr. i medfinansiering fra Bredbåndspuljen til ansøgningen fra Langåsen
 2. der tildeles 47.000 kr. i medfinansiering fra Bredbåndspuljen til ansøgningen fra Algestrup og omegn
 3. der tildeles 55.000 kr. i medfinansiering fra Bredbåndspuljen til ansøgningen fra Brændholten
 4. der tildeles 63.000 kr. i medfinansiering fra Bredbåndspuljen til ansøgningen fra Ugerløse og Gl. Tølløse
 5. der tildeles 45.000 kr. i medfinansiering fra Bredbåndspuljen til ansøgningen fra Dramstrup-Krøjerup

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede 12. september 2018 at godkende Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling om at øremærke 250.000 kr. af de midler, der er afsat til lokaludvikling, til medfinansiering til projekter i Holbæk Kommune, der søger støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje.

 

Første runde af ansøgninger til medfinansiering fra Holbæk Kommune til bredbåndspuljen havde deadline 3. oktober 2018. Disse ansøgninger behandlede Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på deres møde d. 4. oktober 2018. Indstillingen afspejler de anbefalinger, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede på dette møde.

 

Hvorfor en bredbåndspulje?

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne i Holbæk Kommune ønsker, at lokalområderne i kommunen gøres endnu mere attraktive for nuværende borgere og potentielle tilflyttere. Bedre dækning og bredbånd kan øge lokalområders attraktivitet, og undersøgelser viser, at dækning har betydning for tilflytteres valg af bosætningsområder. Derfor har projektudvalget anbefalet, at der etableres en bredbåndpulje, hvilket Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018 godkendte.

 

Borgere i hele landet kan gå sammen med sine naboer og søge tilskud til bedre bredbånd gennem Energistyrelsens bredbåndspulje. I Holbæk Kommune kan borgerne, der bor her, samtidig søge medfinansiering til deres ansøgning til Energistyrelsen – og på den måde forbedres borgernes chancer for at få støtte fra Energistyrelsen.

 

Der er sat 250.000 kr. af i 2018 til Holbæk Kommunes lokale bredbåndspulje. Ansøgningerne til kommunal medfinansiering blev i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vurderet i forhold til deres chance for at opnå støtte hos Energistyrelsen.

 

Energistyrelsen behandler ansøgninger ud fra en objektiv pointmodel. Pointmodellen giver point

til projektet ud fra seks kriterier:

Kriterier:

vægt

Tilslutningsprocent ved

adgang til maksimalt 10/2

Mbit/s

25 pct.

Tilslutningsprocent ved

adgang til maksimalt 5/1

Mbit/s

25 pct.

Andel af landzoneadresser

i land- og yderkommuner

 

15 pct.

Projektets størrelse

10 pct.

Totalprisen pr. tilslutning

10 pct.

Egenbetaling

15 pct.

 

Som det fremgår ovenfor, vurderes ansøgninger ud fra et pointsystem, og jo lavere den gennemsnitlige pris er per husstand, dets flere point gives. Når eventuel kommunal medfinansiering trækkes fra prisen for et projekt, vil der derfor være flere point og dermed større sandsynlighed for at få tilskud fra bredbåndpuljen.

 

Videre proces

Umiddelbart efter godkendelse i Økonomiudvalget vil kontaktpersonerne bag ansøgningerne få besked om afgørelsen. Såfremt deres ansøgning bliver imødekommet, modtager de et tilsagn om medfinansiering. I tilfælde af at de ansøgere, der har fået tilsagn om kommunal medfinansiering, senere får afslag fra bredbåndpuljen, får de ikke det kommunale tilskud. Såfremt ansøgere ikke modtager tilsagn om medfinansiering, modtager de en besked herom.


Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede 12. september 2018 at godkende Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling om at øremærke 250.000 kr. af de midler, der er afsat til lokaludvikling, til medfinansiering til projekter i Holbæk Kommune, der søger støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje. De 10 mio. kr., der er afsat til lokaludvikling, består af Udviklingspuljen på 8. mio. kr. (drifts midler) og Pulje til lokaludvikling på 2. mio. kr. (anlægsmidler). De 250.000 kroner, der bliver givet til medfinansiering til bredbånd, bliver taget fra Udviklingspuljens 8. mio. kr. Til dags dato er det anbefalet projekter for 4.902.000 kr. - heraf anlæg for 1.945.000 ud af de afsatte 10 mio. der er afsat i 2018.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Godkendt.

 

213. Beslutning om Studietur for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning om Studietur for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes studietur til Syddjurs godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. april 2018 at Kommunalbestyrelsen skal godkende udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ønsker at tage på studietur til Syddjurs Kommune i november 2018. Formålet er at styrke deres arbejde med at styrke udviklingen i kommunens lokalområder og sammenhængskraften i kommunen.

Turen er planlagt til at vare to dage. Første dag indeholder et besøg på Syddjurs Rådhus med oplæg fra både administrationen og et politisk udvalg om kommunens arbejde med landsbyklynger. Dag to tager udvalget på besøg i landsbyklyngen ”Mols i Udvikling” for at høre om arbejdet med multihuset ”Knudepunktet”. Det er et hus, som er idéudviklet af borgerne og kommune i fællesskab, hvor både skole, daginstitution, kirke, fysioterapeuter og café skal dele lokaler. Desuden besøger udvalget en landsby på Djurs for at se resultatet af landsbyens arbejde med byfornyelse for 4 mio. kr.

Programmet giver mulighed for at tage erfaring og viden med hjem om både Syddjurs kommunes strategiske overvejelser og kommunens resultater med organisering af og samarbejde med deres landdistrikter. Samtidig får udvalget viden om borgernes konkrete erfaringer med og resultater af at fungerer som en landsbyklynge og deres succes med at skabe et samlingspunkt for hele deres lokalområde.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen udgør:

Transport:  2000 kr.

Overnatning: 4000 kr.

Forplejning:   6000 kr.

I alt: 12.000 kr.

Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsen konto


Høring

 

 


Lovgrundlag – link

 


Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 69 Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. april 2018


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 

214. Beslutning om afslutning af mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse

Beslutning om afslutning af mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommunens udestående på 56.547 kr. til mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse udlignes via udviklingspuljen.

Beskrivelse af sagen

Frivillige aktører i Ugerløse – Ugerløse i Bevægelse - fik i 2014 et tilsagn om LAG-midler på i alt 153.000 kr. til etablering af bevægelsesfaciliteter.  LAG-midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor søgte de frivillige om kommunal mellemfinansiering.

Holbæk Kommunes byråd besluttede den 15. januar 2015 at yde en mellemfinansiering på i alt 153.000 kr. Mellemfinansieringen blev udbetalt via en central mellemregningskonto primo 2015.

 

Projektet blev gennemført i løbet af 2015. Undervejs i forløbet overgår ejerskabet for projektet til ”foreningen til etablering af kultur / fritidshus i Ugerløse”.  I efteråret 2015 anmoder foreningen om udbetaling af LAG-tilskuddet. I den forbindelse oplister foreningen sine udgifter inkl. moms.

 

Den 29. november 2015 oplyste LAG, at der ikke kan udbetales tilskud til moms.  Derfor kan foreningen ikke få de fulde 153.000 kr. udbetalt.  Derudover bliver foreningen pålagt en sanktion på 10% af differencen, fordi de har angivet forkerte beløb (altså beløb inkl. moms) i deres ansøgning om at tilskuddet udbetalt.

 

Ugerløse i Bevægelse klager over afgørelsen til Erhvervsministeriet. Holbæk Kommune bistår med juridisk bistand i dialogen med LAG og Erhvervsministeriet.

Erhvervsministeriet forelægger sagen for Kammeradvokaten. Den 15. august 2018 meddeler Erhvervsministeriet, at der ikke gives medhold i sagen.

 

Konklusionen er, at Ugerløse i Bevægelse har fået udbetalt 96.453 kr. fra LAG, som nu er indbetalt til Holbæk Kommune. Tilbage er en restsaldo på mellemregningskontoen på 56.547 kr.

 

Administrationen indstiller at restsaldoen på mellemregningskontoen bliver udlignet via midlerne i udviklingspuljen som projektudvalget for udvikling af lokalområderne kan indstille anvendelse af.

Vedlagt er et overblik over de sager, hvor Holbæk Kommune har besluttet at yde mellemfinansiering og hvor mellemfinansieringen endnu ikke er udlignet.

 

Bilag

Mellemfinansiering, overblik juni 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 09-08-2018

Anbefales indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Godkendt.

 caseno18-1395_#4663401_v1_mellemfinanciering, overblik juni 2018.pdf

Bilag

Mellemfinanciering, Overblik juni 2018


215. Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde, der ønsker at være vært for et møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skal afsættes 25.000 kroner i budget 2019 til afholdelse af møderne, og at der indledes en dialog med kommunens kulturinstitutioner om at facilitere det tekniske udstyr samt opsætning og nedtagning. 

Denne forsøgsordning er forankret i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Rammerne for afvikling af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
Administrationen har været i dialog med blandt andre Elverfolket om levering af teknisk udstyr. Når det er besluttet, hvilke områder der skal huse de tre møder, kontakter administrationen desuden kulturinstitutioner i det pågældende område for at høre, om de kan stille udstyr til rådighed.

Inden for den givne økonomi kan de tre møder afholdes indenfor følgende ramme:

 • Der vil være 19 mikrofoner, 4 højttalere og 1 forstærker til rådighed, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i forhandlingerne. Alle mikrofoner vil være tændt under hele mødet, så det er nødvendigt, at der er fuldstændig ro, når nogen taler.
 • Talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • Møderne vises hverken live eller efterfølgende på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier.
 • Forplejning er alene til politikere og administrative medarbejdere. Kombineres kommunalbestyrelsesmødet med et dialogmøde, serveres der et aftensmåltid. Er der alene et kommunalbestyrelsesmøde, er forplejning som ved et møde i Byrådssalen.   
  Ønsker lokalområdet at byde på forplejning herudover, er de meget velkomne til det.        

Opmærksomheden henledes på, at byrådet den 27. juni 2012 besluttede, at møderne skal webtransmitteres. Dette skete ud fra et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske beslutningsproces. Inden for den økonomiske ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, vil det ikke være muligt at livestreame eller efterfølgende vise de møder, der afholdes i lokalområderne, på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier. Byrådets beslutning kan derfor ikke efterleves for så vidt angår de møder, der afholdes i lokalområderne.

Opmærksomheden skal desuden henledes på, at de ekstra administrative timer, som flytning af møderne medfører, ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme. Merudgifterne til de administrative medarbejdere ligger således udover de 25.000 kr., der afsættes til forsøgsordningen.

Invitation til lokalområderne
Mødeplanen for 2019 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres inden årets udgang. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal således på mødet den 4. oktober tage stilling til, hvilke lokalområder der indstilles til at være værter. Det betyder, at lokalområderne skal byde ind senest den 24. september, hvis de ønsker at være værter for et møde.

Grundet den korte tidsfrist, er det vigtig, at lokalområderne hurtigt gøres opmærksom på muligheden. Administrationen har udarbejdet en invitation til lokalområderne til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til dialogmøder inden selve kommunalbestyrelsesmødet. Invitationen bliver distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side. Invitationen er vedlagt som bilag.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018

Orientering taget til efterretning


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orientering indstilles taget til efterretning.

 caseno18-27744_#4686520_v1_invitation.docx

Bilag

Invitation


216. Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der udpeges de tre lokaliteter udenfor Byrådssalen, hvor der i 2019 kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde, der ønsker at være vært for et møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der afsættes 25.000 kroner i budget 2019 til afholdelse af møderne.

Invitation til lokalområderne
Formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har sendt en invitation til foreninger, virksomhedsejere og borgere i Holbæk Kommune til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til dialogmøder inden selve kommunalbestyrelsesmødet. Invitationen er distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Indkomne ansøgninger
Der er modtaget 10 ansøgninger om værtskab for et kommunalbestyrelsesmøde. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Der er modtaget ansøgninger fra følgende:

 • Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, som foreslår et møde i Mørkøv Hallen og et dialogmøde om Lokalforums måde at samarbejde med Holbæk Kommune/administrationen på.
 • Tølløse Lokal Forum, som foreslår et møde i Fællesskab Tølløses kulturhus No 1 og et dialogmøde om byudviklingen i lokalområdet
 • Advodan, 4300 Holbæk, som gerne vil byde ind
 • Stenhus Gymnasium, 4300 Holbæk, som gerne vil lægge lokaler til
 • Lokalforum Jyderup, som foreslår et møde i Skarridsøsalen (den tidligere byrådssal) og et dialogmøde om et generelt politisk tema – ikke et lokalt
 • Orø Kro, som foreslår et møde på kroen og et dialogmøde om Orø som en aktiv del af Holbæk Kommune, herunder om hvilke tiltag, der gøres fra kommunal side for, at
  • Orø ikke bliver en del af Udkantsdanmark
  • de ældre kan blive på øen, når de ikke længere kan bo i egen bolig
  • udarbejde planer for udbygning af lejeboliger på Orø og
  • fremme turismen på Orø
 • SEAS-NVE, som foreslår et møde i den gamle maskinhal på Svinninge Hovedgade og et åbent dialogmøde
 • Ugerløse Lokalforum, som foreslår gymnastikhallen på Ugerløse Skole samt et mindre dialogmøde
 • Knabstrup Lokalforum, som foreslår Knabstruphallen og et dialogmøde om, hvordan Holbæk Kommune vil sikre den fortsatte udvikling af et lokalsamfund som Knabstrup, herunder om en samlet udviklingsplan/handleplan for Knabstrup vil gøre en forskel og hvordan man får et endnu bedre samarbejde mellem politikere, embedsværk og lokale kræfter
 • Lokalforum Regstrup, som foreslår Skovvejens Skole og et dialogmøde om trafik i Regstrup/Ndr. Jernløse med fremvisning af nogle steder i byen.

Mulige kriterier
Administrationen foreslår, at der ved udvælgelsen af lokaliteterne bl.a. lægges vægt på følgende kriterier:

?       Den geografiske spredning

?       Hvor lidt politisk opmærksomhed det pågældende lokalområde aktuelt har

?       Indholdet – herunder forskelligheden – i dialogmøderne

?       Lokalernes egnethed

?       Tilgængeligheden, herunder transportmulighederne og parkeringsforholdene

Rammer for møderne
Inden for den givne økonomi kan de tre møder afholdes på følgende vilkår:

 • Der vil være 19 mikrofoner, 4 højttalere og 1 forstærker til rådighed, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i forhandlingerne. Alle mikrofoner vil være tændt under hele mødet, så det er nødvendigt, at der er fuldstændig ro, når nogen taler.
 • Talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • Forplejning er alene til politikere og administrative medarbejdere. Kombineres kommunalbestyrelsesmødet med et dialogmøde, er forplejningen som ved møder, der afholdes efter et opfølgningsmøde. Er der alene et kommunalbestyrelsesmøde, er forplejning som ved et møder i Byrådssalen, der ikke ligger efter et opfølgningsmøde.   
 • Møderne vises hverken live eller efterfølgende på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier.

Byrådet besluttede den 27. juni 2012 ud fra et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske beslutningsproces, at kommunalbestyrelsesmøderne skal webtransmitteres. Inden for den økonomiske ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, er det ikke muligt at livestreame eller efterfølgende vise de møder, der afholdes i lokalområderne, på kommunens hjemmeside eller på andre elektroniske medier. Byrådets tidligere beslutning kan derfor ikke følges for så vidt angår de møder, der afholdes i lokalområderne.


Økonomiske konsekvenser

De ekstra administrative timer, som flytning af møderne medfører, kan ikke rummes indenfor den økonomiske ramme. Merudgifterne de ekstra administrative ressourcer er estimeret til 16.000 kr., og de ligger således udover de 25.000 kr., der afsættes i budget 2019 til forsøgsordningen.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018: Punkt 153 - Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

 


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler, at de tre lokaliteter udenfor Byrådssalen, hvor der i 2019 kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder, bliver afholdt på Orø Kro, i Mørkøv Hallen og i den gamle maskinhal i Svinninge. Rækkefølgen af møderne afstemmes af administrationen i forhold til relevante politiske sager.


Supplerende sagsfremstilling 05-10-2018

Rækkefølgen af møderne kan ikke afstemmes af administrationen i forhold til de relevante politiske sager, da rækkefølgen fastlægges endeligt ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse inden udgangen af 2018 af den politiske mødekalender.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orø indstilles godkendt.

Mørkøv indstilles godkendt.

Svinninge indstilles godkendt.

For Svinninge stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V). Imod stemte 1 (Ø), idet Ø ønsker, at et møde afholdes i Tølløse.

 caseno18-27744_#4708862_v1_ansøgninger til værtsskab ved kb møde i 2019.pdf.pdf

Bilag

Ansøgninger til værtsskab ved KB møde i 2019.pdf


217. Godkendelse af procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Godkendelse af procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Godkendelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings arbejde godkendes

Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen nedsæt et politisk projektudvalg (et § 17, stk. 4-udvalg) som frem til sommeren 2020 skal udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge

 

 • kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområders udvikling
 • effektiviteten i løsning af opgaverne

 

Det indebærer, at hvis et af disse formålsbeskrivelser påvirkes negativt af et givet initiativ, bør der ikke arbejdes videre med en anbefaling af dette tiltag.

 

Projektudvalget, som formelt refererer til Økonomiudvalget, har godkendt den procesplan, som administrationen har udarbejdet på baggrund af kommissoriet.

 

Procesplan

Projektudvalgets er nedsat for to år. De to år inddeles i fire faser, hvor første fase (august – november 2018) afsættes til at indsamle viden fra organisationen, andre kommuner, MED-Udvalg, eksperter og fagpersoner. Sideløbende forberedes anden fase. Første fase afsluttes med en status og evaluering (december 2018).

 

Anden fase (januar – juni 2019) afsættes til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for folkeskoleområdet. Anden fase afsluttes med en status og evaluering (august 2019).

Tredje fase (september 2019 - februar 2020) afsættes til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for ældreområdet. Tredje fase afsluttes med en status og evaluering (marts 2020).

I de to faser afholdes derudover et seminar om et eller flere områder ud over de to udvalgte områder, hvor projektudvalget vurderer, at der er potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. 

Fjerde fase 4 er afrapporteringsfasen, hvor projektudvalgets anbefalinger udarbejdes. Endelige anbefaleringer samles og afrapporteres til Økonomiudvalget.

 

Bilag 1 er et udkast til procesplanen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Godkendt.

 caseno18-25743_#4711147_v1_udkast til procesplan for projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering .pdf.pdf

Bilag

Udkast til procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering .pdf


218. Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018

Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Formål med Plan for Risikobaseret Dimensionering

Det overordnede formål med Plan for Risikobaseret Dimensionering er at tilrettelægge redningsberedskabet efter lokale risici i ejerkommunerne. Planen skal minimum revideres en gang i hver valgperiode. Den nugældende plan blev vedtaget i foråret 2016 som en sammenskrivning af de fem kommunale planer for risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede, at resultatet af den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle være en fagligt forsvarlig plan, hvor serviceniveauet var ensrettet, og der var fokus på besparelser.

Vestsjællands Brandvæsen har identificeret og analyseret de risici, der findes i de fem kommuner. På basis af dette har Vestsjællands brandvæsen udarbejdet et udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering. Udkastet har været i intern og ekstern høring. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 14. september 2018 til endeligt behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ byråd.

Tilkøb af serviceniveau behandles på beredskabskommissionens møde den 30. november 2018.

 

Høringsproces og indhold i Plan for Risikobaseret Dimensionering i 2018

Beredskabskommissionen har prioriteret en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag.

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er samlet i en hvidbog, hvor også bemærkningerne fra Vestsjællands Brandvæsen fremgår (bilag). Høringen har alene medført mindre justeringer som fremgår af bilaget.

Planforslaget for den risikobaserede dimensionering har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen (bilag) og det har bl.a. betydet ændringer på to områder.

Det ene er, at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens alarmering gælder for hele førsteudrykningen – og ikke kun første køretøj.

Det andet er den foreslåede ændring af basisstationen på Orø til et Ø-beredskab, hvor Beredskabsstyrelsen ikke finder den foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelse af brandvæsen i Danmark.

Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabskommissionen har modsat fastholdt, at Ø-beredskabet er dækkende, mens Holbæk kommune har tillagt Beredskabsstyrelsens faglige vurdering vægt. For at opretholde det fælles beredskab har Holbæk kommune ekstraordinært tilkendegivet, at meromkostningen for et fortsat basisberedskab på Orø kan fastholdes. Holbæk kommune har i en udtalelse til Beredskabskommissionen understreget, at der fremadrettet tilsvarende skal ske egenbetaling hos den enkelte ejerkommune, hvor særlige forhold i risikoprofiler spiller ind.

Beredskabskommissionen har besluttet, at det operative beredskab i Kalundborgs erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen inden udgangen af 2018. I den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering fortsætter principielt den nuværende Plan for Risikobaseret Dimensionering for Kalundborg.

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet og behandles efterfølgende i et særskilt dagsordenspunkt.

VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, og ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018


Økonomiske konsekvenser

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelser forventes at balancere. Beløb er ikke P/L-fremskrevet.

Ovennævnte tal er indarbejdet i dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD", der blev vedtaget af beredskabskommissionen på mødet den 24. august 2018 til efterfølgende endelig godkendelse i de fem ejerkommuner.

Meromkostningen for Holbæk kommune for at fastholde basisstationen i forhold til Ø-beredskabet er estimeret til kr. 400.000.- og finansieres som en del af budget 2019-2022, såfremt dette vedtages af Kommunalbestyrelsen


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 caseno18-34211_#4706126_v1_bilag 3.0 analysesamling oplæg til operativt ser.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706125_v1_bilag vsbv plan for risikobaseret dimensionering.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706124_v1_bilag procesbeskrivelse risikobaseret dimension.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706123_v1_bilag hvidbog 13082018.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706121_v1_bilag beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3.0 Analysesamling oplæg til operativt ser.pdf
Bilag VSBV plan for risikobaseret dimensionering.pdf
Bilag Procesbeskrivelse Risikobaseret dimension.pdf
Bilag Hvidbog 13082018.pdf
Bilag Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar.pdf


219. Beslutning om anden valgagitation end valgplakater på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder

Beslutning om anden valgagitation end valgplakater på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. skilte, der er større end 0,8 m2 med valgagitation tillades fortsat ikke opsat på eller over vejarealer

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ved kommunal - og regionsrådsvalg 2017 blev der sat skilte op med valgagitation på de fem faste pladser ved indfaldsveje til Holbæk, som Holbæk Kommune råder over. Skiltene var større end 0,8 m2, og der var ikke søgt om tilladelse til at sætte dem op hos vejmyndigheden. 

Valgbestyrelsen for kommunal- og regionsrådsvalg besluttede, at der ikke skulle gives tilladelse til opsætning af skilte med valgagitation, der er større end 0,8 m2 på kommunale vejarealer ved Kommunal- og regionsrådsvalget 2017.

Valgbestyrelsen for kommunal- og regionsrådsvalg besluttede ligeledes i 2017, at administrationen inden det næste folketingsvalg eller folkeafstemning skal tage initiativ til, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, hvorvidt det skal være tilladt at søge om tilladelse til at opsætte skilte eller bannere, der er større end 0,8 m2 med valgagitation på vejarealer, herunder på de fem faste pladser ved Holbæks indfaldsveje.

 

Vejlovens definition af en valgplakat  

Valgplakater defineres som valgagitation på skilte monteret på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakater kan efter nærmere regler i vejlovene hænges op på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder - uden at der skal indhentes tilladelse hos vejmyndigheden - i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før en valgdag til otte dage efter valgdagen. 

 

Valgagitation kan uanset skiltenes størrelse uden vejmyndighedernes tilladelse hænges op på købte reklamepladser på husmure, togstationer og lignende. Det samme gælder skilte på privat grund.

 

Skilte større end 0,8 m2

Skilte, der er større end 0,8 m2, falder uden for vejlovenes bestemmelser om valgplakater, og der skal ligesom ved ophængning af bannere på eller over vejarealer søges om tilladelse til opsætning af vejmyndigheden. 

 

Faste pladser til skilte i Holbæk Kommune

Der findes i Holbæk Kommune fem faste pladser ved Holbæks indfaldsveje, hvor der løbende reklameres for offentlige arrangementer. De fem faste pladser er placeret på kommunale vejarealer, og der skal for alles vedkommende søges om tilladelse hos vejmyndigheden, før der må opsættes skilte eller bannere på pladserne. Af de gældende retningslinjer for de fem pladser fremgår det, at arrangementer og indhold på skilte skal være af almen interesse for kommunens borgere og uden et politisk, religiøst, anstødeligt eller rent kommercielt indhold.

 

Administrationens anbefaling

Ud fra et ønsker om at give alle partier og lister samme muligheder for at føre valgkamp og skabe opmærksomhed blandt vælgerne om valget, anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen ikke giver tilladelse til, at der ved fremtidige valg kan søges om at opsætte skilte med valgagitation større end 0,8 m2 eller over vejarealer, herunder på de fem faste pladser ved Holbæks indfaldsveje.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 

220. Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives et nedslag i salgsprisen på 3,97 mio. kr. ved salg af matr.nr. 4 ka Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk til Lejerbo Holbæk

Beskrivelse af sagen

Byrådet gav på mødet den 25. oktober 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk, og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 4 ak Tåstrup, Holbæk Jorder beliggende på adressen Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk til Lejerbo Holbæk for 14,364 mio. kr.

 

Det har efterfølgende vist sig, at grunden er meget mere forurenet med pesticider, som følge af den tidligere anvendelse af ejendommen som frugtplantage, end først antaget.

 

Lejerbo kan anvende den pesticid forurenede jord til etablering af støjvold ved Lejerbos byggeri på L. C. Worsøesvej. Ekstraomkostningerne til håndtering af den forurenede jord vil anslået udgøre 3,97 mio. kr. Et beløb som projektet, der er bundet op på maksimumsbeløbet for etablering af almene familieboliger, ikke kan indeholde.

 

Lejerbo Holbæk anmoder derfor om et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr.

 

Såfremt der ikke gives nedslag i købesummen, vil det ikke være muligt at gennemføre Lejerbos projekt, og de 57 almene familieboliger vil således ikke blive opført.

 

Hvis det ikke var muligt at genanvende jorden til støjvold, ville den pesticid forurenede jord skulle køres til deponi i Norge eller Holland, da der pt. ikke er nogen kommuner eller regioner i Danmark som modtager pesticid forurenet jord. Udgifterne hertil vil beløb sig til ca. 8,32 mio. kr. inkl. moms. Hvilket vil nedsætte grundens salgspris ved salg til 3.die-mand væsentligt.

Mæglervurdering på 14,364 mio. kr. var med det forbehold, at omkostninger til oprensning af grunden maks. måtte udgør 300.000 kr. ekskl. moms.


Økonomiske konsekvenser

Kommunen modtager pengene fra salget eksklusiv moms. Den planlagte salgspris på 14,364 mio. kr. indbringer derfor kommunen 11,492 mio. kr.

 

Kommunen skal betale indskud til grundkapitallånet fra Landsbyggefonden. Indskuddet er i dette tilfælde 11,492 mio. kr. svarende til de planlagte salgsindtægter og ville derfor have været fuldt dækket af salget.

 

Efter nedslaget i salgsprisen indbringer salget kommunen 8,315 mio. kr. ekskl. Moms. Der mangler derfor 3,177 mio. kr. for at dække indskuddet til grundkapitallånet (11,492 mio. – 8,315 mio. = 3,177 mio.).

 

Der skal derfor findes finansiering for de 3,177 mio. kr. Merudgiften finansieres i forbindelse med budgetrevision 4.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 25. oktober 2017: Punkt 203 – Beslutning – Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

 caseno16-32257_#4711427_v1_gis kort ny taastrupvej 2, 4300 holbæk.pdf

Bilag

GIS kort: Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk


221. Beslutning om straffeattester ved nyansættelser

Beslutning om straffeattester ved nyansættelser

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der fremover indhentes privat straffeattest på medarbejdere, der arbejder i borgers hjem. 

Alternativ indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. den nuværende praksis med tro-og love erklæring fortsætter.

Beskrivelse af sagen

Et flertal på fire medlemmer (O, V, A og B) af Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede på deres møde den 27. august 2018, at opfordre Økonomiudvalget til at drøfte kravet om privat straffeattest på ældreområdet.

For at undgå mistænkeliggørelse af en medarbejdergruppe anbefaler administrationen at kravet bør udvides til at omfatte alle medarbejdere, der arbejder i borgers hjem.

Adgangen til indhentning af straffeattester er reguleret, jf. bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, og det er i denne sammenhæng relevant at sondre mellem to typer af straffeattester:

 • Privat straffeattest, der kan indhentes af den pågældende selv eller af myndigheder med den pågældende accept
 • Offentlig straffeattest, der giver visse offentlige myndigheder adgang til selv at indhente straffeattest i nærmere angivne situationer. Før der indhentes offentlig straffeattest på en person, skal vedkommende give sit samtykke.

Kommunen kan som udgangspunkt ikke indhente en offentlig straffeattest på ansatte i ældreplejen, idet der ikke er lovhjemmel hertil. Derimod er der hjemmel til at indhente privat straffeattest.

Hvis det besluttes, at indhente privat straffeattest, skal man være opmærksom på, at en kommune ikke kan afvise en jobansøger alene med henvisning til, at denne ikke har en ren straffeattest. Kommunen er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af ansøgerens egnethed til den konkrete stilling.

Fordele ved indhentning af straffeattester er f.eks., at kommunen undgår at ansætte personer, der har begået forseelser, der vurderes som uforenelige med stillingen. Derudover signalerer det overfor borgerne, at Holbæk Kommune holder øje med, hvem der ansættes.

Ulemperne er bl.a. mistænkeliggørelse af alle ansøgere, strafbart forhold forfølger en person i en periode efter udsoning af straffen, ”falsk tryghed” idet oplysningerne i straffeattesten bliver stående i to til fem år regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen, og kommunen kan ikke gardere sig imod ulovlig adfærd fra personer, er ikke tidligere er straffet.

I forhold til at sikre fleksibilitet i ansættelsesproceduren bør praksis overfor personer i aktivering og vikarer, der typisk ansættes med meget kort varsel i få timer i en kort periode, overvejes.

Ifølge § 4 i Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963, må der dog ikke fastsættes almindelig administrative forskrifter, hvorefter straffede eller grupper af straffede generelt udelukkes fra ansættelse i visse stillinger.

En privat straffeattest bliver i de fleste tilfælde sendt til personens digitale postkasse inden for to timer. 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Praksis i dag er, at der ikke indhentes straffeattest i forbindelse med alle nyansættelser. I forbindelse med ansættelsen bliver alle bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring, der tilkendegiver, at den pågældende:

 • ikke er registreret i Det Centrale Kriminalregister og således har en ren straffeattest.
 • ikke er under anklage ved domstolene for forhold, der kan medføre en registrering i Det Centrale Kriminalregister.

Såfremt en ansøger ikke kan skrive under på ovenstående, indhentes straffeattest med henblik på en konkret og individuel vurdering af om det strafbare forhold er en hindring for at opnå ansættelse i Holbæk Kommune.


Høring

Hovedudvalget har drøftet sagen på deres møde den 19. september 2018. Referatet fra Hovedudvalgets drøftelse er følgende:

Det fremlægges, at Udvalget for Ældre og Sundhed har haft sagen til dialog og at man ønskede input fra Hovedudvalget inden sagen bliver fremlagt i Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed har udelukkende talt om medarbejdere på deres område, men Hovedudvalget er enige i administrationens synspunkt om, at det bør gælde for alle medarbejdere med besøg i borgers hjem.

Det gøres klart, at det vil gælde for fremtidige nyansatte i Holbæk kommune.

Der er dialog om, hvorvidt et krav om privat straffeattest vil have den ønskede effekt eller om der er tale om mere administration til ingen nytte. Flere udtrykte, at de ønskede at bibeholde den nuværende tro- og loveerklæring.

HU drøftede endnu et opmærksomhedspunkt med at Holbæk kommune koordinerer via frivillighedskoordinatorer, formidling af frivillige til ex. ensomhedsbesøg.


Lovgrundlag – link

 

§ 4, i Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963

§ 32, 43 og 44, i Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. august 2018: Punkt 69: Drøftelse af krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

C stillede følgende ændringsforslag:

 

Alle, som ansættes i Holbæk Kommune, og som skal arbejde i borgernes hjem, skal fremvise privat straffeattest, uanset varigheden af ansættelse.

For ændringsforslaget stemte 3 (C, O og V). Imod stemte 6 (A, B, F, I, L og Ø). Ændringsforslaget dermed bortfaldet.

 

Hovedindstillingen godkendt. For stemte 7 (A, B. F, I, L, O og V). Imod stemte 2 (C og Ø).

 

Ø mener, det vil medføre øget bureaukrati uden garanti for, at det mindsker kriminel adfærd.

 

C mener, at alle ansatte – uanset ansættelsesform og varighed - skal fremvise straffeattest

 

222. Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken

Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Fritidscenter driver den selvejende daginstitution Dragebakken fra Mellemvang 27, 4300 Holbæk. Dragebakken ønsker at skifte driftsform til privat daginstitution pr. 1. januar 2019. Driftsaftalen med kommunen er ikke opsagt på nuværende tidspunkt.

 

Med den nuværende driftsaftale er Dragebakken en offentlig myndighed, der dog er en selvstændig enhed i forhold til kommunen. Ved skifte af driftsform vil Dragebakken blive en privat institution, der drives af en selvejende fond, men som ikke er underlagt reglerne for offentlige myndigheder.  

 

Holbæk Kommune har foræret Mellemvang 27 til Holbæk Børnehjælpsdags Fritidscenter ved gavebrev i 1969. Det er en betingelse i gavebrevet, at ejendommen skal bruges til at opføre og med sædvanligt offentligt tilskud drive et fritidscenter med ungdomsklub, fritidsklub, fritidshjem og lokaler til institutioner, ældreklubber mv. Hvis ejendommen ophører med at blive benyttet til det anførte formål, skal kommunen have udbetalt værdien af ejendommen eller have tilbageskødet ejendommen.

 

Bestyrelsen for Dragebakken vurdere, at de kan fortsætte gavebrevet på uændrede vilkår, da ejendommen fortsat skal bruges til samme formål, og af samme juridiske enhed, bare i en anden driftsform. Administrationen har efter rådgivning fra Kommunernes Landsforening anført overfor Dragebakken, at dagtilbudsloven udtømmende gør op med kommunens mulighed for at yde tilskud til private daginstitutioner, og at kommunen ikke har hjemmel til at yde anlægsstøtte til private daginstitutioner. Administrationen mener derfor ikke, at det vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet.

 

Dragebakken ønsker at driftsformen kan ændres pr. 1. januar 2019. For at sikre fortsat fremdrift i den proces, har Administrationen og Dragebakken aftalt, at Administrationen skal indhente en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen, om det vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse af driftsformen til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet. Hvis Ankestyrelsen ikke anser det for lovligt, har parterne til hensigt i stedet at indgå en aftale med Dragebakken om at finde en lovlig model, således driftsformen kan ændres.

 

Ovenstående hensigtserklæring er ikke juridisk bindende, men hensigtserklæringen kan bruges af Dragebakken til at fortælle forældre og omverden, at der arbejdes på at finde en model – og dermed også betrygge bestyrelsen i, at de tør opsige den nuværende driftsaftale inden udgangen af september måned. Hensigtserklæringen er underskrevet administrativ.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringssagen.

Den videre proces vil afdække de økonomiske konsekvenser.

 


Øvrige konsekvenser

På nuværende tidspunkt er en række foreninger huset på Dragebakken. Når Dragebakken overgår til privat daginstitution, så vil kommunens muligheder for placering af foreninger afhænge af Dragebakkens villighed til, at huse foreningerne.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 

223. Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden

Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om det brandskadet børnehus Eventyrlunden tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den 27. februar 2018 nedbrændte børnehuset Eventyrlunden på Torpet 1, 4300 Holbæk delvist. Den østlige del af bygningen blev kraftig beskadiget af branden. Den vestlige del af bygningen blev delvist vandskadet efter slukningsvand.

 

Administrationen har udarbejdet en status på sagens forskellige etaper (genhusning, løsøre, nedrivning og genopførelse) samt en økonomisk redegørelse, der giver overblik over udgifter til sagens etaper, og hvor meget der bliver dækket af forsikringen, og hvor meget Holbæk Kommune selv skal finansiere, og hvor meget der er moms af erstatningen fra forsikringsselskabet.

 

Status

Genhusning

Dagen efter branden i Eventyrlunden blev børnehuset akut genhuset på tre adresser i Holbæk by. Det viste sig hurtigt at adskillelsen var uhensigtsmæssig, da det påvirkede børn og medarbejderes trivsel. Mistrivslen talte for en samlet løsning. Derfor er der etableret en samlet løsning, hvor hele børnehuset er genhuset i midlertidige pavillon-bygninger ved børnehuset Elverhøj på Tjørnegården 1, 4300 Holbæk. Dagligdagen i det midlertidige børnehus fungerer tilfredsstillende for både børn, forældre og medarbejdere.

Genhusningen er forsikringsdækket med 5,48 mio. kr. Dækningen er inklusiv husleje på 12 måneder fra skadesdato den 27. februar 2018. Genhusningen estimeres til 7,28 mio. kr. Holbæk Kommune har dermed en egenbetaling på 1,8 mio. kr. Børnehuset forventes genopført d. 30. september 2019. Udgifter til husleje fra den 28. februar 2019 til 30. september 2019 finansieres af Holbæk Kommune. Udgiften estimeres til 1 mio. kr. Holbæk Kommune har dermed en samlet egenbetaling for genhusningen på 2,8 mio. kr.

 

Løsøre

Opgørelsen over det beskadigede indbo er opgjort til 1.152.605 kr. inkl. moms. For løsøreforsikringen findes der en dækning på 934.428 kr. inkl. moms.

Forsikringsselskabet udbetaler summen på de 934.428 kr. inkl. moms og herudover rimelige dokumenterede udgifter til redning og bevaring, som er aftalt til 32.901,38 kr. inkl. moms.

I alt udbetales en erstatning på 967.329,38 kr. inkl. moms. Det giver et underskud på 185.275,62 kr., der ikke er forsikringsdækket.

 

Nedrivning

Den østlige del af Eventyrlunden, hvor branden startede, blev kraftigt beskadiget og stod ikke til at rede. De brandskadede bygningsdele er efterfølgende blevet revet ned til fundamentet og er dermed klargjort til, at genopførelsen kan igangsættes. Nedrivningen er forsikringsdækket og medfører dermed ikke udgifter for Holbæk Kommune.

 

Genopførelse

Genopførelse af Eventyrlunden er sat i proces, og der er afholdt byggemøder med udvalgte medarbejdere og forældre fra børnehuset samt repræsentanter fra administrationen og en rådgiver.

Der er et generelt ønske til at ændre husets oprindelige planløsning, således børnehusets pædagogik i højere grad understøttes. Børnehusets brugere er tæt involveret i dette arbejde. Planløsningen er endnu ikke endelig, ligesom projektering og udbud afventer.

Genopførelsen er forsikringsdækket. Hvis der ønskes ændringer, er om- og tilbygninger ikke forsikringsdækket. Administrationen har foreslået, at der afsættes 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019 til finansiering af om- og tilbygningsønsker samt øvrige udgifter, der skal finansieres af Holbæk Kommune. De 3 mio. kr. er indstillet som en særskilt anlægsbevilling og er ikke en del af anlægspuljen til skoler og børnehuse.

 


Økonomiske konsekvenser

Økonomiske redegørelse

 

Administrationen har til hensigt at anvende momsen fra erstatningen fra forsikringsselskabet udbetalt i forbindelse med det brandskadet børnehus Eventyrlunden, til finansiering af ikke-forsikringsdækket udgifter til genhusning og genopførelse af børnehuset.

Praksis i Holbæk Kommune er at moms for skader over selvrisiko anvendes til dækning af udgifter, som er direkte relateret til forsikringsopgaven. Fx forebyggende foranstaltninger, der mindsker risiko for ulykker og tyveri.

 

Eksempel

 • Erstatningen fra forsikringsselskabet inklusiv moms er 6 mio. kr.
 • Momsen af erstatningen er 1,2 mio. kr. (6 mio.kr. /125 X 25)
 • Momsbeløbet 1,2 mio. kr. skal i henhold til praksis anvendes til forebyggende foranstaltningen, der mindsker risiko for ulykker og tyveri
 • Momsbeløbet på 1,2 mio. kr. anvendes i stedet for til ikke-forsikringsdækket udgifter til genhusning og genopførelse af børnehuset

 

Nedenfor er et samlet overblik over samlet udgifter til de enkelte etaper, og hvor meget der bliver dækket af forsikringen, og hvor meget Holbæk Kommune selv skal finansiere, og hvor meget der er moms af erstatningen fra forsikringsselskabet.

Det skal indledningsvis bemærkes at beløb i den økonomiske redegørelse er estimeret, da forsikringssagen ikke er endelig opgjort samt anlægsprojekt med genopførelse af børnehuset afventer udbud.

 

Udgifter til de enkelte etaper (genhusning, løsøre, nedrivning og genopførelse)

16 mio. kr.

Erstatning fra forsikringsselskab

13 mio. kr.

Sum (ikke-forsikringsdækket udgifter – finansiering Holbæk Kommune)

-3 mio. kr.

Momsbeløb af erstatning

3,25 mio. kr.

Sum inkl. momsbeløb

0,25 mio. kr.

Sum ekskl. momsbeløb

-3 mio. kr.

Beløb i tabellen er estimeret

 

Redegørelsen viser et rådighedsbeløb inklusiv momsbeløb på 0,25 mio. kr., og et underskud på 3 mio. kr. eksklusiv momsbeløb.

Rådighedsbeløb er eksklusiv eventuel anlægsbevilling på 3 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2019 til om- og tilbygninger af børnehuset samt øvrige udgifter, der skal finansieres af Holbæk Kommune.

Det bemærkes at momsbeløbet bliver større, hvis anlægsudgifter dækket af forsikringsselskabet, til genopførelsen af børnehuset bliver større end estimeret.

 

Hvis momsbeløbet fra erstatningen ikke anvendes skal Holbæk Kommune finde finansiering af underskud på 3 mio. kr. Der er to muligheder for finansiering:

 1. finansiering findes fra anlægsbevilling på 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019. Det vil få konsekvenser for gennemførelse af om- og tilbygninger af børnehuset, der skal understøtte børnehusets pædagogik.
 2. finansiering findes fra andre anlægsbevillinger i anlægsbudgettet i 2019. Det vil få konsekvenser for gennemførelse af andre anlægsprojekter.

 

Anvendes momsbeløbet ikke på Eventyrlunden, anvendes momsbeløbet som hidtil - til forsikringsopgaven i Holbæk Kommune, herunder forebyggende foranstaltninger, der mindsker risiko for ulykker og tyveri.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 

224. Orientering - Parallelsamfundsudspillet - lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund

Orientering - Parallelsamfundsudspillet - lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 

 1. redegørelsen om de kommende lovforslag vedrørende opgør med parallelsamfund, lovforslagenes potentielle konsekvenser for Holbæk Kommune samt kommunens handlemuligheder tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Regeringen fremlagde 1. marts 2018 udspillet ”Et Danmark uden parallelsamfund: Ingen ghettoer i 2030”. Det kaldes i daglig tale også parallelsamfundsudspillet. Hensigten med udspillet er gennem en række gennemgribende tiltag og initiativer på 6 ministeriers områder, at nedbryde de eksisterende parallelsamfund og forebygge at nye opstår.

Som en del af parallelsamfundsudspillet, foreslog regeringen at udvide antallet af udsatte almene boligområder fra den eksisterende ghettoliste til en liste med 55 udsatte, almene boligområder. Ud af de 55 udsatte boligområder betegnes 30 som ghettoer, mens 16 af de 30 betegnes som hårde ghettoer. Holbæk Kommune har ét boligområdet på listen over de 16 hårde ghettoer. Det drejer sig om Lejerbo Holbæks bebyggelse Vangkvarteret i Holbæk by, som også har stået på den eksisterende ghettoliste siden 2010.

Frem til maj 2018 forhandlede et folketingsflertal sig frem til 6 delaftaler for udspillet. Disse delaftaler skal tilsammen tilvejebringe rammerne for målet om et Danmark uden ghettoer i 2030. Udspillet og delaftalerne er omskrevet til 7 lovforslag, der har været i høring i løbet af sommeren 2018. Lovforslagene forventes vedtaget i oktober 2018 med virkning fra december 2018.

De konkrete forslag er imidlertid endnu ikke fremlagt. Derfor er orienteringen nedenfor baseret på administrationens nuværende viden. Administrationen forventer at de relevante stående udvalg vil blive orienteret om de konkrete forslag i 4. kvartal i 2018, mens Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vil blive involveret primo 2019.

 

De 7 lovforslag

 1. Lov om ændring af dagtilbudsloven (bedre fordeling i daginstitutioner)
 2. Lov om børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder)    
 3. Lov på uddannelsesområdet (obligatoriske sprogprøver i 0. klasse)
 4. Lov om ændring af lov om almene boliger (anvendelse af Landsbyggefondens midler)
 5. Lov om ændring af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og lov om leje (nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt pga. kriminalitet mv.)
 6. Straffeloven, pasloven og politiloven (kriminalisering af genopdragelsesrejser, straffezoner og straf ved brud på den skærpede underretningspligt)
 7. Lov om kommunernes styrelse (indførelsen af 3 ghettorepræsentanter)

Foreløbig vurdering af lovforslagenes betydning for Holbæk Kommune og Vangkvarteret

Vedtages lovforslagene i sin nuværende form, får de mærkbare konsekvenser for Holbæk Kommune.

Vangkvarterets status

Det er særligt Vangkvarterets status som hård ghetto, der vil afstedkomme mange ændringer for boligudbuddet, boligpolitikken, den boligsociale indsats, men også for daginstitutioner, folkeskoler og kommunens forskellige plangrundlag.

Det forventes, at der vil blive offentliggjort en ny liste over de hårde ghettoområder og udsatte boligområder 1. december 2018. Listen bygger på historiske tal, hvor data er hentet fra perioden 1. januar 2018 og tilbage. Der har tidligere været en forhåbning om, at man ved igangsætning af konkrete tiltag kunne få Vangkvarteret af listen over hårde ghettoområder, men lovforslaget rummer, i sin nuværende form, ikke mulighed for, at en særlig indsats i 2018 kan ændre på den status.

Ovenstående ændrer dog ikke på, at det fortsat giver god mening at arbejde med de boligsociale udfordringer, der eksisterer i Vangkvarteret, herunder særligt den beskæftigelsesrettede indsats.  

Krav om tiltag

Har et alment boligområde i 2018 været på ghettolisten i mindst 4 år (som Vangkvarteret), vil lovforslagene medføre krav om følgende tiltag:

 • Udarbejdelsen af en udviklingsplan for bebyggelsen i et samarbejde mellem boligorganisation og kommune
  • Planen skal indeholde en ændring af boligsammensætningen, så bebyggelsen højst rummer 40% almene familieboliger i 2030
  • Planen skal være færdig et halvt år efter vedtagelsen (forventeligt i juni 2019)
 • Forbud mod indflytning for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet (dette gælder både kommunalt anviste & boligsøgende på venteliste)

Forandringer af boligerne i Vangkvarteret

For at gennemføre en udviklingsplan, skal der iværksættes større forandringer i Vangkvarteret samt en genhusning for beboere i de nedlagte boliger, som ikke er fraflyttet inden 2030. Hvis der højst må være 40% almene familieboliger i bebyggelsen, skal i alt 358 boliger ændre karakter.

For at nå målet om højst 40% almene familieboliger i 2030, har Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune flere handlemuligheder:

 • Nedlæggelse og efterfølgende nedrivning af almene familieboliger
 • Nedlæggelse og efterfølgende salg af almene familieboliger som udlejningsejendom
 • Nedlæggelse og efterfølgende salg af almene familieboliger som ejerlejligheder
 • Ommærkning af almene familieboliger som almene ungdoms- eller ældreboliger
 • Opførelse af nye boliger på de eksisterende fri- eller fællesarealer

Administrationen vurderer, at den bedst mulige løsning findes i et tæt samarbejde med Lejerbo Holbæk og med en kombination af de forskellige handlemuligheder. Der er allerede iværksat en dialog med Lejerbo i denne forbindelse.

Lovforslagenes konsekvenser for økonomien og byudviklingen i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune stiller garanti for de realkreditlån, der blev optaget i forbindelse med nylige, fysiske renoveringer i Vangkvarteret to boligafdelinger.

Disse garantier beløber sig til knap 210 mio. kr. Ved en nedlæggelse af boliger, skal en tilsvarende del af disse realkreditlån indfris. Rives boligerne ned, eller kan et salgsprovenu ikke dække det lånte beløb, så vil det betyde at Holbæk Kommune skal indfri garantierne, hvilket vil påføre Holbæk Kommune en stor omkostning. Lovforslaget rummer ikke i sin nuværende form tilkendegivelser om, hvorvidt der vil ske en kompensation af kommunerne.

Samtidig vil nedlæggelsen af 358 almene familieboliger betyde, at der sker en stor reduktion i kapaciteten af økonomisk overkommelige boliger (lejligheder). Det vil fremadrettet blive afdækket, hvordan og hvorvidt Holbæk Kommune skal bidrage til, at der sker opførelse af nye boliger, der kan tjene som erstatning for de boliger, der potentielt skal nedlægges i Vangkvarteret.

Endelig vil udviklingsplanen for Vangkvarteret kræve et stort fokus på fordelingen af de borgere, der ikke kan blive boende eller få en bolig i området. Dette fokus skal modvirke ghettodannelse i andre områder og forhindre, at andre større bebyggelser i kommunen (som f.eks. Ladegårdsparken) kommer på listen over udsatte boligområder.

Lovforslagenes betydning for Holbæk Kommune – børne- og ungeområdet

Lovforslagene vil ligeledes foranledige ændringer på børne- og ungeområdet i kommunen.

Redegørelse for tiltagene på børne- og ungeområdet

Da Vangkvarteret er ét af de 55 udsatte boligområder, skal følgende tiltag igangsættes i og omkring bebyggelsen:

         Tre, målrettede og obligatoriske sprogprøver i 0. klasse (på skoler med mindst 30% med bopæl i udsatte boligområder

         Obligatorisk, gratis læringstilbud for 1-årige (25 timer ugentligt)

         Bedre fordeling i daginstitutioner (højst 30% nyoptagne børn med bopæl i udsatte boligområder)

Initiativet om bedre fordeling i daginstitutioner gælder ligeledes private og selvejende institutioner. Kan målsætningen om de 30% nyoptagne børn ikke nås, skal institutionen lukke eller dens godkendelse trækkes tilbage. Der afsættes:

 • 200 mio. kr. til opførelse af nye institutioner samt
 • 15 mio. kr. til den kommunale administration af tiltaget

Der er endnu ikke klarhed over, hvordan de 200 mio. kr. spiller sammen med det mellem Regeringen og KL aftalte niveau for anlægsinvesteringer.

Der vil med vedtagelsen af lovforslagene ydermere blive givet mulighed for følgende tiltag på børne- og ungeområdet (gældende for alle kommuner):

         Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelser

         Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck

         Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

Tiltagenes konsekvenser for Holbæk Kommune på børne- og ungeområdet

I Holbæk Kommune er der ingen kommunale daginstitutioner eller folkeskoler, der har eller nyoptager flere end 30% børn med bopæl i Vangkvarteret. Kommunen vil således ikke skulle iværksætte sprogprøver eller påbegynde fordelingsinitiativer i kommunale børnehuse.

Samtidig er der færre end 10 børn fra bebyggelsen, som ikke går i daginstitution. Det er derfor vurderingen, at et obligatorisk læringstilbud til disse børn vil kunne rummes i de eksisterende børnehuse.  

den private daginstitution Børnehuset Mellemvang har over halvdelen af børnene imidlertid bopæl i Vangkvarteret. Denne daginstitution ville med lovforslagene skulle optage flere børn fra andre områder og/eller sige nej til børn med bopæl i bebyggelsen for at nå målsætningen om højst 30% nyoptagne børn herfra.

Kan dette ikke nås, skal Holbæk Kommune trække institutionens godkendelse tilbage. Skulle situationen kommer dertil, kan kommunen få en udfordring med daginstitutionskapaciteten, da Børnehuset Mellemvang rummer ca. 60 børn.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno18-38333_#4698226_v1_ét danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030.pdf
caseno18-38333_#4698230_v1_høringssvar til kl om vangkvarteret - 20. august 2018.pdf
caseno18-38333_#4698232_v1_overblik over parallelsamfundsudspillet samt kls overordnede perspektiver herpå.pdf
caseno18-38333_#4698233_v1_ghettokriterierne - nye kategoriseringer i parallelsamfundsudspillet.pdf

Bilag

Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030
Høringssvar til KL om Vangkvarteret - 20. august 2018
Overblik over parallelsamfundsudspillet samt KLs overordnede perspektiver herpå
Ghettokriterierne - nye kategoriseringer i parallelsamfundsudspillet


225. Orientering om status på fraværet

Orientering om status på fraværet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

 


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om

 1. Udviklingen i sygefraværet i Holbæk Kommune 2018
 2. Arbejdet i organisationen med sygefravær

 


Beskrivelse af sagen

På Økonomiudvalgets møde den 30. maj blev der forelagt en status på sygefraværet for 2017 og de første 4 måneder i 2018 og der var dialog omkring fraværsindsatsen fremover.

Nu har vi opgjort fraværstal for de første 9 måneder af 2018. I vedlagte bilag kan der ses uddybende fraværstal for hver måned og for hvert kerneområde.

Siden det opgjorte fraværstal for 2017 har Holbæk Kommune ændret beregningsmetoden for fraværstallene. Dette skyldes, at KRL - Kommunernes og Regionernes Løndatakontor – har ændret på deres beregningsmetode og for at Holbæk Kommune kan sammenligne med andre kommuner og udarbejde måltal på en ensartet måde, så følger Holbæk Kommune KRL’s ændring. Ændringen betyder blandt andet en ny måde at opgøre sygdom henover weekenden.

Den ændrede beregningsmetode betyder, at fraværstallene er steget med 0,2% fra 2017 til 2018 for hele kommunen og 0,6% for AHLI.

 

Overordnet status:

 • For kommunen som helhed er der fastsat et måltal for fravær på 5%. Da fraværet er lavere i sommermånederne er måltallet for de første 9 måneder lavere end for hele året. Måltallet for kommunens samlede fravær for de første 9 måneder er beregnet til 4,78 %. 
 • Kommunens samlede fravær ligger tæt på måltallet efter årets første 9 måneder, da det realiserede fravær er på 4,83%. Kommunens samlede fravær hen over året ligner desuden fraværsmønstret fra de foregående år med et højere fravær vinter og forår og et lavere fravær henover sommeren
 • En tendens både samlet set for kommunen og i mange enheder har været et højere fravær end måltallet i februar, marts og april og et lavere fravær end måltallet i de andre måneder
 • Organisationsservice, Uddannelse til alle unge og Økonomi har et fravær under måltallet. Læring og trivsel har et fravær, der stort set flugter måltallet, mens de resterende enheder har et fravær over måltallet
 • Ud af den samlede fravær på 4,83 udgør langtidsfraværet (Fravær over 29 dage) 1,99% og korttidsfraværet (fra 1 til 28 dage) udgør 2,85%.

Indsatser

Der har henover perioden været gennemført en række indsatser med henblik på at nedbringe fraværet i de enheder, hvor det er højt. De fleste af disse indsatser er ved at være afsluttet. Vi er i øjeblikket ved at gennemføre en APV og trivselsmåling i hele organisationen. Resultaterne af målingen foreligger ved udgangen af oktober måned. I den kommende tid vil der være et fortsat stort fokus på fraværet indsatsen vil blive koncentreret om følgende:

 • Resultaterne fra APV og trivselsmålingen vil blive anvendt til at sætte skub i arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i alle enheder. HR samler op på overordnede indsatser, der skal igangsættes og inddrager blandt andet resultater fra APV og trivselsmålingen i opstart af nye særlige fraværsforløb i enheder med højt fravær.
 • Der er løbende fokus i kerneområderne omkring status på sygefraværet
 • Der afholdes kurser for ledere om den svære samtale og temadag for ledergrupper om fraværsindsats 

Status på fraværet har været til dialog i Hovedudvalget den 19. september. Der er nedsat en følgegruppe under Hovedudvalget, der følger udviklingen tæt og som inddrages i at tilrettelægge de nødvendige aktiviteter. 

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno18-36568_#4718961_v1_oplæg øu.pptx

Bilag

oplæg ØU


226. Orientering om status på implementering af den nye databeskyttelsesordning (GDPR)

Orientering om status på implementering af den nye databeskyttelsesordning (GDPR)

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget tager orientering om status på implementering af den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden januar 2018 arbejdet med implementering af den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) på kommunens områder. Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven regulerer området for behandling af personoplysninger fra den 25. maj 2018.

Datatilsynets vejledninger, samt anbefalinger fra Kommunernes Landsforening (KL) er anvendt i implementeringen, endvidere Digitaliseringsforeningen Sjællands (DIGIT) projekt vedrørende implementering af kvalitetsstandarder.

Detaljeret status på implementeringen fremgår af bilag 1.

Fremtidig indsats
Administrationen vil fortsat have fokus på organisationens overholdelse af GDPR bl.a. i samarbejde med kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO), Bech-Bruun Advokatpartnerskab.

I Holbæk Kommune behandler vi rigtig mange personfølsomme data – både vedrørende borgere og medarbejdere. Det er vigtigt for alle parter, at vi som kommune opbevarer og håndtere data korrekt - så borgerne og medarbejdere har tillid til vores behandling/opbevaring af deres data. Administrationen vil resten af året indarbejde aktiviteter med henblik på at fastholde fokus på:

 • Oprydning på drev og i Outlook
 • Følsomme oplysninger gemmes i Acadre
 • Gennemgå/Indgå databehandleraftaler og samtykker
 • Gennemgå blanketter mv. med henblik på, at indsætte orientering i medfør af GDPR-kravet om oplysningspligt
 • Brug af sikre kanaler til at sende følsomme oplysninger


Planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018
IT og digitalisering forventer tilsyn på flg. områder, udmeldt af Datatilsynet:
- Anvendelse af databehandlere hos kommunerne 
- Persondatasikkerheden i større it-systemer på sundhedsområdet
- Udarbejdelse af en fortegnelse hos kommunerne
- De registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven

Administrationen har allerede svaret skriftligt på tilsyn vedr.:
Udpegning af databeskyttelsesrådgiver

 

Kommunikation:

I efteråret 2018 afvikles en oplysningskampagne for både ledere og medarbejdere for at bevare fokus på informationssikkerheden.

Administrationen informerer løbende, se også http://intranet/isikkerhed


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgsmøde 07-03-2018: Beslutning om ny Informationssikkerhedspolitik i.f.m persondataforordningen - Sag nr. 17/46068


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno18-12118_#4719319_v1_bilag 1_status_øku.docx.docx

Bilag

bilag 1_status_ØKU.docx


227. Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2019

Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

 


Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 08.00-10.00 på følgende datoer:

 

 • Onsdag d. 16. januar
 • Onsdag d. 6. februar
 • Onsdag d. 6. marts
 • Onsdag d. 3. maj
 • Onsdag d. 8. maj
 • Onsdag d. 12. juni
 • Onsdag d. 7. august
 • Onsdag d. 30. august (1. behandling)
 • Onsdag d. 4. september
 • Onsdag d. 2. oktober (2. behandling)
 • Onsdag d. 9. oktober
 • Onsdag d. 6. november
 • Onsdag d. 4. december

 

Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 

 

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

 

Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.

 

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

 


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Godkendt.

 caseno18-37423_#4711248_v1_politisk mødekalender 2019 (afv. politisk behandling).xlsx.xlsx

Bilag

Politisk mødekalender 2019 (afv. politisk behandling).xlsx


228. Beslutning om salg af vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse

Beslutning om salg af vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Del af Vejlitra 7000h, Nr. Jernløse by sælges.

Beskrivelse af sagen

Del af Vejlitre 7000h Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse

Ejeren af ejendommen Virkelyst 1, Nr. Jernløse – Military Equipment Denmark A/S, har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af et vejareal på ca. 1.350-1.400 m2 på Virkelyst, Nr. Jernløse.

Grundstykket udgør et uudnyttet vejareal og er ikke driftet. I forbindelse med salget nedlægges den del af vejarealet.

Holbæk Kommune har fået vurderet grundstykket hos Danbolig, Holbæk, som har vurderet at ejendommens udbudspris er 138.500 kr. med tillæg af moms.

Grundstykket har været udbudt i offentligt udbud med forbehold for, at en gennemførelse af salget krævede godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Military Equipment Denmark A/S, ønsker at arealoverføre grundstykket til eksisterende ejendom – matr.nr. 8ø Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, således at køber har mulighed for at kunne udvide eksisterende bygninger eller opføre nyt byggeri.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018

Sagen udskydes til næste ordinære møde i Økonomiudvalget.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt med den bemærkning, at salgs omkostninger skal afholdes af køber. For stemte (A, B, C, F, L, V og Ø). Imod stemte 2 (O og I).

 caseno18-513_#4669173_v1_virkelyst 1, regstrup.pdf.pdf

Bilag

Virkelyst 1, Regstrup.pdf


229. Beslutning om salgspris på vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt, idet køber skal dække kommunens salgs omkostninger.

 

230. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Mødet den 7. november 2018

 • Orientering om resultatet af APV/Trivselsundersøgelse
 • Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2018
 • Status på implementering af vedtagne effektiviseringsforslag
 • Anlægssag, Beslutning om udmøntning af anlægsmidler til børnehuse
 • Beslutning om kvalitetsstandard for servicelovens § 95, kontant tilskud
 • Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020, inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen
 • Beslutning om proces for planstrategi.

 

Mødet den 5. december 2018

 • Budgetrevision 4
 • Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag
 • Beslutning om nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen

 

Mødet den 7. januar 2019

 • Orientering – opfølgning af bemærkninger i delberetningen for 2017 vedr. AKBI
 • Beslutning – godkendelse af revisionens delberetning for 2018

 

 

231. Underskriftsark

Underskriftsark