UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

02-04-2020 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2020 22:00:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 2. april 2020
51. Godkendelse af udtræden af Kommunalbestyrelsen, indtræden af suppleanter og udvalgsrokader
52. Beslutning om udpegning af eksterne medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
53. Valg af to repræsentanter til den politiske følgegruppe for helhedsplanerne for Ladegårdsparken og Vangkvarteret
54. Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet
55. Beslutning om løsning af transportvanskeligheder i forbindelse med flytning af Det aktive Center i St. Merløse
56. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
57. Fremrykning af betalinger til virksomheder
58. Overførsel af ubrugte midler fra 2019 til 2020
59. Beslutning om afslag på kommunegaranti for lån i AB Søbæksparken III, Jyderup
60. Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse
61. Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond
62. Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus
63. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
64. Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen
65. Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane
66. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv
67. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8
68. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring
69. Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb
70. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020
71. Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2020 - Lukket
72. Beslutning om udbudsmodel for salg af Jyderup Nord - Lukket
73. Beslutning om at arbejde for etableringen af en ny materielgård - Lukket
74. Beslutning om Sportsbyen
75. Beslutning om salg af del af matr.nr. 35a Udby by, Udby - Lukket
76. Orientering om status på ejendomme til salg - marts 2020 - Lukket
77. Underskriftsark50. Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 2. april 2020

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 2. april 2020
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde d. 2. april 2020 godkendes
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Morten Bjørn Nielsen (V), Peter Nilsson (V), Karina Helmer (V) samt Søren Harboe Rasmusen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 73 tages af dagsorden og sendes tilbage til Økonomiudvalget.

Dagsordenen herefter godkendt.

51. Godkendelse af udtræden af Kommunalbestyrelsen, indtræden af suppleanter og udvalgsrokader

Godkendelse af udtræden af Kommunalbestyrelsen, indtræden af suppleanter og udvalgsrokader
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at:

 1. betingelserne for, at Peter Nilsson (V) straks udtræder af Kommunalbestyrelsen, og at Karina Helmer (V) indtræder som suppleant, er opfyldt
 2. betingelserne for, at Morten Løvschall (V) ikke indtræder i Kommunalbestyrelse, er opfyldt
 3. betingelserne for, at Søren Harboe Rasmussen (V) straks indtræder i Kommunalbestyrelsen som suppleant indtil Morten Bjørn Nielsen (V) igen kan varetage sine kommunale hverv, er opfyldt
 4. betingelserne for, at Karina Helmer straks besætter de ledigblevne pladser i Udvalget for Klima og Miljø og Bevillingsnævnet, er opfyldt
 5. betingelserne for, at Søren Harboe Rasmussen straks besætter den ledigblevne plads i Udvalget for Børn og Skole, indtil Morten Bjørn Nielsen igen kan varetage sine kommunale hverv, er opfyldt
 6. betingelserne for, at Camilla Hove Lund (V) straks besætter den ledigblevne plads i Beredskabskommissionen, indtil Morten Bjørn Nielsen igen kan varetage sine kommunale hverv, er opfyldt
Beskrivelse af sagen

Peter Nilsson (V) har meddelt borgmesteren m.fl., at han ønsker at træde ud af Kommunalbestyrelsen, da arbejdspresset fra hans virksomheder er blevet for stort.

Det følger af den kommunale valglov, at et kommunalbestyrelsesmedlem efter anmodning skal fritages fra sit medlemskab, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Da Steffen Kisselhegn, der var 1. suppleant for Venstre, allerede er indtrådt i i Kommunalbestyrelsen, er det Karina Helmer, der som 2. suppleant for Venstre indtræder i Kommunalbestyrelsen ved Peter Nilssons udtræden.

Ved sin udtræden af Kommunalbestyrelsen udtræder Peter Nilsson tillige af Udvalget for Klima og Miljø og af Bevillingsnævnet. De ledigblevne pladser skal besættes af den valggruppe, der besatte posterne i forbindelse med konstitueringen.

Camilla Hove Lund har på vegne af valggruppe 2 oplyst, at gruppen ønsker, at Karina Helmer ved Peter Nilssons udtræden indtræder som medlem af Udvalget for Klima og Miljø og af Bevillingsnævnet.

Morten Bjørn Nielsen har meddelt borgmesteren m.fl., at han grundet sin helbredstilstand er ude af stand til at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mere end en måned.

Det følger af den kommunale styrelseslov, at når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst en måned på grund af sine helbredsforhold, skal der indkaldes en suppleant.

Venstres 3. suppleant er Morten Løvschall. Morten Løvschall har meddelt, at han grundet sine nuværende arbejdsforhold ikke ser sig i stand til at varetage hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Det følger af den kommunale valglov, at en suppleant efter anmodning skal fritages fra at indtræde i Kommunalbestyrelsen, hvis den pågældende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Da Karoline Næsted, som var 4. suppleant for Venstre, er fraflyttet Holbæk Kommune, kan hun ikke indtræde i Kommunalbestyrelsen i Morten Bjørn Nielsens fravær. I stedet er det Søren Harboe Rasmussen, der som 5. suppleant for Venstre indtræder i Kommunalbestyrelsen i Morten Bjørn Nielsens fravær.

Under Morten Bjørn Nielsens fravær bliver hans plads i Udvalget for Børn og Skole og i Beredskabskommissionen ledige. Den valggruppe, der besatte posterne i forbindelse med konstitueringen, kan bestemme, at et andet medlem skal besætte disse poster, så længe Morten Bjørn Nielsen er forhindret.

Camilla Hove Lund har på vegne af valggruppe 2 oplyst, at gruppen ønsker, at Søren Harboe indtræder i Udvalget for Børn og Skole, og at hun selv indtræder i Beredskabskommissionen under Morten Bjørn Nielsens fravær. Når Morten Bjørn Nielsen igen kan varetage sine kommunale hverv, genindtræder han i Udvalget for Børn og Skole og i Beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Da Morten Bjørn Nielsen skal have udbetalt vederlag i den periode, han grundet sine helbredsforhold er forhindret i at varetage sine kommunale, dog maximalt i ni måneder, og da Søren Harboe Rasmussen skal have det faste vederlag og et udvalgsvederlag, i den periode, han fungerer som suppleant, er der en månedlig merudgift på ca. 9.600 kr. i op til ni måneder.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 103 i lov om kommunale og regionale valg

§ 15 i lov om kommunernes styrelse

§ 28 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Morten Bjørn Nielsen (V), Peter Nilsson (V), Karina Helmer (V) samt Søren Harboe Rasmusen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Godkendt.

 

Karina Helmer og Søren Harboe Rasmussen deltog herefter i resten af mødet.

52. Beslutning om udpegning af eksterne medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutning om udpegning af eksterne medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de to foreslåede personer udpeges til medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Beskrivelse af sagen

Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at Projektudvalget for Unge og Uddannelse er nedsat for hele valgperioden 2018-2021. Projektudvalget skal arbejde med større projekter indenfor uddannelsesområdet.

Projektudvalget består af fem politikere samt en række eksterne medlemmer, som repræsenterer aktører indenfor det emne, som udvalget arbejder med.

To af projektudvalgets medlemmer stopper i udvalget og skal derfor afløses. Det drejer sig om repræsentanten fra VUC, som er stoppet med udgangen af februar, samt repræsentanten fra UngHolbæk, som stopper med udgangen af juli.

Følgende nye repræsentanter foreslås udpeget:

-         Mette Rose, uddannelsesleder på VUC Nordvestsjælland (tiltrædelse omgående)

-         Andrew Peter Bond, koordinator af sociale indsatser i UngHolbæk (tiltrædelse pr. 1. august)

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

53. Valg af to repræsentanter til den politiske følgegruppe for helhedsplanerne for Ladegårdsparken og Vangkvarteret

Valg af to repræsentanter til den politiske følgegruppe for helhedsplanerne for Ladegårdsparken og Vangkvarteret
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen vælger to repræsenter fra Kommunalbestyrelsen til den politiske følgegruppe for helhedsplanerne for Ladegårdsparken og Vangkvarteret
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. november 2019 de boligsociale handleplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020 – 2023.

Det følger af de godkendte planer, at der skal nedsættes en politisk følgegruppe bestående af

 • to repræsentanter fra organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab
 • to repræsentanter fra organisationsbestyrelsen i Lejerbo Holbæk
 • to repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune.

Den politiske følgegruppe er et forum, hvor de politisk valgte har mulighed for at drøfte forskellige emner i forhold til det boligsociale arbejde.

Forummet orienteres løbende, og kan komme med input til det boligsociale arbejde, men har ingen direkte beslutningskompetence eller ansvar i forhold til helhedsplanerne. Den politiske følgegruppe vil bestå af beboerdemokrater fra de to boligorganisationer, og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Gruppen afholder to årlige møder i kølvandet på bestyrelsesmøderne.

Det er oplyst, at fra Holbæk Boligselskab deltager Emrah Tuncer og Uffe Frejdal Nielsen, mens Bodil Olsen og Bent Sode Nielsen deltager fra Lejerbo Holbæk.

Valget af de to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen skal foregå som forholdstalsvalg efter d’Honts metode med mindre, der er enighed i Kommunalbestyrelsen om at fravige dette. Det betyder, at hvis der er samme valggrupper som ved konstitueringen, skal hver valggruppe vælge én repræsentant, med mindre der er enighed om andet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 25 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 13. november 2019, punkt 268: Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Christina Hvass Hansen (A) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) blev valg til den politiske følgegruppe for handleplanerne for Ladegårdsparken og Vangkvarteret.

54. Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet

Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet
Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Nilavan Jeyananthan fra Tamilsk Samordningsudvalg udpeges som medlem af Holbæk Kommunes Integrationsråd som repræsentant for en etnisk minoritetsgruppe.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Integrationsrådet.

Jeyananthan Thirunavakkarasu har anmodet om at udtræde af Integrationsrådet, fordi han ikke kan forene sine arbejdstider med rådets mødeaktiviteter. Jeyananthan ønsker derfor at give plads til nye kræfter i rådets arbejde.

Jeyananthan er udpeget til Integrationsrådet som repræsentant for en etnisk minoritetsgruppe. 

Tamilsk Samordningsudvalg ønsker, at Nilavan Jeyananthan kan træde ind i integrationsrådet.

Nilavan går på Stenhus Gymnasium. Nilavan interesserer sig især for unges integration i det danske samfund og håber på at kunne sætte sit præg på rådets arbejde i denne henseende.

I Tamilsk Samordningsudvalg er Nilavan også mediekonsulent. Det betyder, at Nilavan står for foreningens kommunikation på de sociale medier.   

Administrationen indstiller, at Nilavan udpeges til Integrationsrådet, så rådet fortsat kan være repræsenteret med et medlem fra Tamilsk Samordningsudvalg. Desuden vil Nilavan være en af de yngste medlemmer i Integrationsrådet, hvilket vil styrke intentionen om at Integrationsrådet skal være bredt sammensat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

55. Beslutning om løsning af transportvanskeligheder i forbindelse med flytning af Det aktive Center i St. Merløse

Beslutning om løsning af transportvanskeligheder i forbindelse med flytning af Det aktive Center i St. Merløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at borgere, der har transportvanskeligheder når det Aktive Center i St. Merløse flytter, bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb.  
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2018, at der skal findes en løsning for de borgere, der bor i tilknytning til det nuværende Aktive Center i St. Merløse og som vil have svært ved at transportere sig til det Aktive Center, når det flytter til skolen.

Holbæk Kommunes kvalitetsstandard sætter rammerne for kommunens serviceniveau. Det fremgår af Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje, at man ikke kan ikke få transport til og fra de aktive centre. Borgere kan dog søge om ledsagelse fra ældrebolig til aktiv center i dagtimerne én gang om ugen, samt til højtidsarrangementer op til fire gange om året. Borgerens behov for ledsagelse til aktivcenter vurderes løbende og minimum hvert 2. år

Det er administrationens vurdering, at det drejer sig om 10-15 borgere, der bor i en ældrebolig i tilknytning til det Aktive Center i St. Merløse og som kan opleve transportvanskeligheder i forbindelse med at det Aktive Center flytter til skolen.

For at undgå forskelligt serviceniveau på tværs af kommunen er det administrationens anbefaling, at disse borgere på baggrund af en individuel vurdering bevilliges et rehabiliteringsforløb i op til 3 måneder med henblik på at træne borgerens færdigheder til at kunne håndtere transport på egen hånd.

Ønsker borgeren at deltage i aktiviteter i det Aktive Center udover hvad der kan bevilliges af ledsagelse, jf. kvalitetsstandarden, skal borgerens selv sørge for transport, evt. med flextrafik. Denne praksis svarer til praksis på øvrige aktive centre.

Samtidig vil administrationen gå i dialog med det lokale brugerråd om, hvordan de kan bistå borgere med transportvanskeligheder, evt. ved at etablere en følgeordning.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til rehabiliteringsforløb håndteres inden for kerneområdets eget budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Lovgrundlag – link

Lov om Social

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018: Pkt. 242: Beslutning om at flytte Det aktive Center i St. Merløse

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Indstilling indstilles godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

For stemte 30 (A, O, Ø, F, L, I, V, C og Emrah Tuncer (B)).

Imod stemte 1 (Solveig Pedersen (B)), idet det ikke er nok at tilbyde ældre en ugentlig transport i tre måneder. Flest mulige ældre skal have de bedste muligheder for fortsat at deltage i aktiviteter sammen med andre ældre for at undgå ensomhed og sikre trivsel.

56. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA) godkendes
 2. Kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter § 100 godkendes
 3. Kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102 godkendes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2018, at alle kvalitetsstandarder indledes med følgende præambel:

”Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. XX. Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgernes behov nødvendiggør det”.

På den baggrund fremlægges reviderede kvalitetsstandarder vedrørende Borgerstyreret personlig assistance (§ 96), Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§ 102) og Dækning af merudgifter (§100).

Kvalitetsstandarderne Borgerstyret personlig assistance (§96) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Der er for 2020 ikke nogen ændringer i forhold til indholdet i kvalitetsstandarderne for Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA) eller for Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102

 

Kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter (§100)

I forhold til kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter § 100 er der sket en regulering af takster til 2020-niveau. Uddrag af kvalitetsstandarden for § 100:

Punkt 1 Lovgrundlaget

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter i 2020 udgør mindst 6.672 kr. pr. år svarende til 556 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.040 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 556 kr. – 1.561 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.081 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.562 kr. – 2.601 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Punkt 4 Indhold og omfang af indsatsen

For at modtage tilskud, skal borgeren have merudgifter for mere end den fastsatte takst, som er 6.672 kr. (556 kr. pr. måned) i 2020. Der er tale om en minimumsgrænse som reguleres én gang årligt. Den aktuelle minimumsgrænse kan ses på www.borger.dk. Tilskuddet udgør i 2020 et standardbeløb på 1040 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 556 kr. og 1.561 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.081 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.562 kr. og 2.601 kr. pr. måned. Hvis borgeren har merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, kan borgeren får tilskud svarende til merudgifterne. Der kræves her dokumentation for alle merudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 18. november 2018: Pkt. 225: Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.caseno18-24507_#5188983_v1_dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-102-tilbud-af-behandling.pdf
caseno18-24507_#5188980_v1_dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-100-daekning-af-merudgif.pdf
caseno18-24507_#5188976_v1_dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-96-borgerlige-personlig-.pdf

Bilag

Dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-102-tilbud-af-behandlingsmaessig-karakter.pdf
Dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-100-daekning-af-merudgifter.pdf
Dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-96-borgerlige-personlig-assistance.pdf


57. Fremrykning af betalinger til virksomheder

Fremrykning af betalinger til virksomheder
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

 1. Holbæk Kommune indfører midlertidigt og indtil videre en fremrykning af betalingsproceduren over for private leverandører så betalingerne sker hurtigst muligt og med en maksimal frist på 5 dage
Beskrivelse af sagen

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring. Sammen med arbejdsmarkedets parter forsøger regeringen at iværksætte tiltag, der skal imødekomme denne situation.

Kommunernes Landsforening har den 13. marts 2020 opfordret til, at alle kommuner overvejer, om det er muligt at hjælpe virksomhederne ved at betale regninger tidligere end normalt. Det skal ses som en håndsrækning til virksomhederne, da mange kommuners private leverandører er eller vil blive pressede. De har eller kommer til at have store udfordringer, bl.a. fordi mange kommunale aktiviteter er lukket ned. For at kunne holde fast på gode medarbejdere og have kapacitet på den anden side af krisen, så kan det være en hjælpende hånd at få betaling tidligere end normalt.

Holbæk Kommune køber årligt ind for mere end 1 milliard kroner hos private virksomheder. Af kommunens budget- og regnskabsregulativ fremgår det, at kommunen som hovedregel betaler efter den frist, der er aftalt med leverandøren – dog maksimalt 30 dage. I praksis betyder det, at kommunen i gennemsnit betaler sine regninger efter 23 dage. Vi forventer imidlertid, at det vil være praktisk muligt at indføre en generel betalingsfrist på fem dage over for de private leverandører. De omfattede betalinger forventes således at kunne fremrykkes med gennemsnitligt 18 dage.

Baseret på Holbæk Kommunes indkøb i marts 2019 vil en fremrykning af betalingstidspunktet omfatte indkøb for månedligt ca. 50 millioner kroner. Beregningen baserer sig på, at følgende indkøb ikke omfattes:

 • Indkøb hos kommuner, regioner og trafikselskaber
 • Indkøb på områder hvor driften fortsætter uændret. Det gælder eksempelvis private leverandører af bo- og opholdssteder, private leverandører af ældrepleje og for leverandører på it-området.

Belastningen af kommunens likviditet ved en fremrykning af betalingstidspunktet til fem dage for indkøb svarende til 50 millioner kroner pr. måned, forventes at reducere 365-dages likviditeten med ca. 25 mio. kr., forudsat at forslaget løber frem til 31-12-2020. Ved 31-12-2021 vil 365-dages likviditeten være tilbage på sit oprindelige niveau (alt andet lige).

Hvis betalingsfremrykningen kun sker indtil 30-04-2020 bliver belastningen kun knap 3 mio. kr., som vil være hentet hjem igen 30-04-2021.

Den kasseopbygning, som kommunen har skabt de seneste år betyder, at kommunens likviditet nu er så solid, at det ikke giver likviditetsmæssige problemer, hvis betalingstidspunktet fremrykkes, uanset om det kun er 1 måneds tid, eller det er resten af året.

Denne vurdering underbygges af, at kommunens indkøb siden den 12. marts, hvor store dele af kommunen lukkede ned, er faldet en del, hvilket styrker kommunens likviditet. Det vil samtidig sige, at effekten af et fremrykket betalingstidspunkt vil blive mindre i takt med, at kommunens neddroslede drift genererer færre indkøb.

Betalingsfristen på 5 dage er dog kun økonomisk mulig at indføre midlertidigt. Da anlægsefterslæbet forventes at skulle indhentes hen over de kommende år, hvilket vil trække på kommunens likviditet.

Fremrykning af betalingerne, så de sker hurtigst muligt og med en frist på maksimalt 5 dage, vil skulle indføres som en generel ændring, der omfatter alle betalinger bortset fra de betalinger, der er friholdt jf. ovenfor. Det skyldes, at det ikke vil være praktisk muligt at håndtere en tilvalgsordning og være i dialog med kommunens godt 4.500 leverandører. Men hvis en leverandør – for eksempelvis at undgå at blive påført en ekstraomkostning på grund af negative bankrenter – henvender sig med et ønske om at fastholde en længere betalingsfrist, vil kommunen naturligvis kunne imødekomme dette.

Fra Dansk industri har der været fremført et ønske om at suspendere alle evt. dagbøder på bl.a. det kommunale områder. Holbæk Kommune følger med i situationen på dette område, men overvejer ikke pt. en generel ordning om at suspendere dagbøder. Stillingtagen til evt. suspension af dagbøder vil således ske med udgangspunkt i de konkrete sager.

Hvis sagen bliver indstillet godkendt til Kommunalbestyrelsen af Økonomiudvalget, så vil den nye betalingsprocedure af hensyn til sagens vigtighed allerede blive iværksat fra torsdag den 18. marts.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser udover sagens nævnte

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) deltog ikke på mødet.

Det indstilles, at Holbæk Kommune indtil videre betaler alle kommunens private leverandører med undtagelse af trafikselskaber og leverandører på områder, hvor driften fortsætter uændret - eksempelvis private leverandører af bo- og opholdssteder, ældrepleje eller it-ydelser - hurtigst muligt og senest 5 dage efter, regning er modtaget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

58. Overførsel af ubrugte midler fra 2019 til 2020

Overførsel af ubrugte midler fra 2019 til 2020
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevillinger på drift eksklusiv takstfinansierede enheder på 33,2 mio. kr.
 2. der gives tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. til takstfinansierede enheder
 3. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på 90,1 mio. kr.
 4. der gives tillægsrådighedsbeløb til lånoptagelse på overført anlæg på -8,8 mio. kr.
Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 10.02 i Budget- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder, der har økonomisk decentralisering, overføre mer- eller mindre forbrug fra ét regnskabsår til det efterfølgende. De takstfinansierede enheder har også overførselsret, men på baggrund af særlige regler. Derfor opgøres overførslerne til de takstfinansierede enheder særskilt.

Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang i løbet af året, eller hvor arbejdet ikke er blevet færdigt. Hvis der er en ubrugt låneadgang til anlægsarbejdet, som ikke er blevet færdigt, så overføres bevillingen til lånoptaget også.

For at enhederne kan få overført mer- eller mindreforbrug fra 2019 til 2020, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen. Overførslerne gives som tillægsbevillinger på drift, og som tillægsrådighedsbeløb på anlæg og lån.

 

Overførslernes påvirkning af servicerammen

I løbet af 2019 har Holbæk Kommune haft fokus på forbruget af driftsudgifter. Både af hensyn til kommunens likviditet og for at undgå at overskride servicerammen, som beløbsmæssigt svarede til det oprindelige budget til serviceudgifter i Holbæk Kommune. Når det er vigtigt at holde styr på serviceudgifterne, skyldes det, at bloktilskuddet bliver reduceret, hvis landets kommuner til sammen overskrider den samlede serviceramme.

Hvis Holbæk Kommune bidrager til overskridelsen af servicerammen – altså bruger mere på serviceudgifter end oprindeligt budgetteret – skal kommunen både være med til at finansiere 40 pct. af overskridelsen (som alle kommuner deltager i) og til at finansiere de resterende 60 pct. af overskridelsen (i forhold til hvor stor kommunens overskridelse er).

Ved budgetrevisionerne estimerer hele organisationen det forventede årsforbrug på driften. Herunder også de forventede overførsler fra 2019 til 2020. En af udfordringerne i forhold til styringen er, når overførselsbeløbet varierer imellem årene. Hvis der således overføres mindre ud af året, end der blev overført ind i året, indikerer det et pres på serviceudgifterne.

På baggrund af estimaterne besluttede Kommunalbestyrelsen ved Budgetrevision 2, at organisationen skulle udvise en vis tilbageholdenhed i forbruget. Denne beslutning blev stadfæstet ved Budgetrevision 3, da der på det tidspunkt stadig var en forventning om merforbrug af serviceudgifter. Kravet om tilbageholdenhed blev ophævet ved Budgetrevision 4, idet forventningerne til overskridelse af serviceudgifterne var reduceret.

Det forventede forbrug ved Budgetrevision 4 har nu vist sig at ligge meget tæt på det faktiske forbrug i 2019. På enkelte områder er der afvigelser. Det er især på beskæftigelsesområdet og kommunens medfinansiering af regionens sygehuse (KMF). Ingen af disse områder er serviceudgifter, og der er ikke overførselsadgang, med mindre udgifterne stammer fra et projekt, som er finansieret eksternt.

Forventningerne til overførslerne til 2020, som blandt andet lå til grund for det forventede forbrug, ramte altså tæt på de aktuelle overførsler.

 

Udarbejdelse af overførselsbeløb på driften

Samlet set ønskes der overført 38,4 mio. kr. på driften. Det er sammensat af overførsel på 33,2 mio. kr. på almindelig drift og 5,2 mio. kr. på de takstfinansierede enheder.

De 33,2 mio. kr. er fremkommet ved at trække forbruget fra budgettet på de områder, der har overførselsret. Herefter er overførslerne gennemgået med henblik på uhensigtsmæssigheder, og til sidst er beløbet justeret i forhold til, om områderne har behov for overførslerne. Hvis det ikke er tilfældet, bliver der ikke bedt om overførsel af beløbet.

Budget minus forbrug giver et overførselsbeløb på 23,2 mio. kr.

Reguleringen i forhold til uhensigtsmæssigheder har ført til følgende væsentlige reguleringer:

 • merforbrug på 3,5 mio. kr. på mentorer overføres ikke. Dermed kommer merforbruget i 2019 ikke til at belaste mentor-budgettet i 2020
 • merforbrug på 1 mio. kr. på ungdomsskolevirksomhed og SSP overføres ikke. Dermed kommer bande-urolighederne i 2019 ikke til at belaste ungdomsskolen og SSP i 2020
 • merforbrug på skolerne på 5,2 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på skolernes fællesområde. Normalt har fællesområdet ikke overførselsadgang. Dermed belastes skolerne ikke i 2020 af merforbruget i 2019.
 • mindreforbrug på 1,3 mio. kr. af midler til ensomme ældre overføres. Dermed kan pengene bruges på ældreområdet i 2020.
 • merforbrug på 6,5 mio.kr. grundet ekstern finansiering af Frontrunner mv. overføres ikke. Dermed frigøres 6,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som kan bruges til at finansiere indsatser på beskæftigelsesområdet (her er ikke tale om serviceudgifter).

Disse reguleringer beløber sig til 14,9 mio.kr. Herudover er der en del mindre reguleringer, som samlet set beløber sig til 2 mio. kr. Alle reguleringerne fremgår af bilaget ”Overførsel drift”, som viser at reguleringerne samlet set øger overførslerne på driften med 16,9 mio. kr.

I modsat retning trækker justeringerne i forhold til, om der er brug for alle overførsler, som områderne har ret til at få overført. Områderne har været inde og skønne. at de ikke har behov for samlet set 7,0 mio.kr., som overførslerne derfor mindskes med.

Dermed bliver det ønskede beløb til overførsel på driften eksklusive de takstfinansierede enheder på 33,2 mio. kr.

På de takstfinansierede enheder er overførslerne til 2020 beregnet på baggrund af over- og underskud to år tilbage, svarende til 11,0 mio. kr. Hertil er lagt underskud på Kikhøj i 2019 på 5,8 mio.kr. Dette underskud skal overføres til 2020, fordi Kikhøj lukkes, og det samlede underskud skal finansieres af de kommuner, som har købt pladser på Kikhøj i 2019. De ønskede overførsler på de takstfinansierede enheder er dermed nede på 5,2 mio. kr.

12 principper for økonomistyring

De ønskede overførsler fra 2019 til 2020 ligger væsentligt under de seneres års niveau. Inden reguleringer af nogen art var de samlede overførsler på driften på 34,2 mio. kr.

I princip 5, i de 12 principper for økonomistyring, står der:

”Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.”

Administrationen er derfor i gang med et oplæg til en revision af overførselsreglerne.

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg og lån

Der ønskes overført 90,1 mio. kr. fra bevillinger til anlæg i 2019 til 2020. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget fra budgettet, og herefter korrigere for uhensigtsmæssigheder på 0,7 mio. kr. Det skyldes primært, at salgsindtægten på Ny Tåstrupvej skal finansiere kommunens indskud i Landsbyggefonden vedrørende grundkapitalen for Lejrbos opførsel af boliger på grunden.

Overførslerne på lån er sammensat af 8,3 mio. kr. ubrugt låneadgang vedr. Havnen og 0,6 mio. kr. i ubrugt låneadgang vedr. byfornyelse.

Betydning for likviditet

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes delvist forbrugt i 2020. Ved budgetrevisionerne vil der blive fulgt særskilt op på, hvordan udviklingen går.

Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af en overførsel på et tilsvarende beløb fra 2020 til 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.caseno19-24666_#5203302_v1_overførsler drift 2019-2020.pdf
caseno19-24666_#5203311_v1_kultur og fritid.pdf
caseno19-24666_#5190490_v1_anlægsoverførsler 2019-2020.pdf

Bilag

Overførsler drift 2019-2020
Kultur og Fritid
Anlægsoverførsler 2019-2020


59. Beslutning om afslag på kommunegaranti for lån i AB Søbæksparken III, Jyderup

Beslutning om afslag på kommunegaranti for lån i AB Søbæksparken III, Jyderup
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommunegarantien på det eksisterende indekslån i Andelsboligforeningen Søbæksparken III, Jyderup ikke overføres til et nyt realkreditlån med længere løbetid
Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen Søbæksparken III, Jyderup ønsker at omlægge et eksisterende indekslån til et almindeligt realkreditlån med en længere løbetid og anmoder Holbæk Kommune om fortsat at give kommunegaranti på lånet.

Andelsboligforeningen Søbæksparken III er etableret i 1993 med 14 støttede andelsboliger. Det betyder, at kommunen årligt betaler støtte til andelsboligforeningens ydelser på lån. Samtidig stiller kommunen garanti for lånet.

Andelsboligforeningen Søbæksparken III kan frit omlægge deres støttede indekslån til andre låntyper. Så skal indekslånet indfris og erstattes af et nyt lån. Andelsboligforeningens nye lån bliver et ustøttet lån, hvilket betyder, at kommunen ikke længere stiller garanti for lånet og heller ikke giver støtte til ydelser på det nye lån.

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2014, at der fremover ikke stilles garanti for ustøttede andelsboligforeninger i forbindelse med etablering eller omlægning af lån. Administrationen anbefaler på den baggrund, at kommunegarantien på det eksisterende indekslån ikke overføres til et nyt realkreditlån med længere løbetid.

 

Overblik over andelsboligforeningens nye og gamle lån

 • Nuværende indekslån på 4.358.188 kr. og løbetid på 17,5 år
 • Nyt realkreditlån på 9.302.000 kr. og løbetid på 30 år

Andelsboligforeningen skal optage et lån på 9.302.000 kr. for at kunne indfri indekslånet. Indekslånet bliver indfriet ved at købe de obligationer, der blev udstedt, da lånet blev optaget. Obligationerne skal købes til markedsværdi, og derfor er beløbet på det nye lån så højt.

På grund af den lave rente på et nyt realkreditlån og den længere løbetid på lånet vil andelsboligforening spare ca. 87.000 kr. årligt i terminsydelser.

Når lånet omlægges, videreføres kommunegarantien på det gamle indekslån ikke, og samtidig mister andelsboligforeningen den årlige kommunale støtte til ydelserne på lånet.

For Holbæk Kommune betyder det, at kommunen ikke garanter for det nye realkreditlån og dermed ikke hæfter for en del af realkreditlånet, hvis andelsboligforeningen ikke betaler sine terminer.

Ud over at omlægge lånet er Andelsboligforeningen i gang med at sælge 6.203 m2  af deres grund på 15.373 m2 til en privat bygherre, som ønsker at opføre 8 rækkehuse. Da andelsboligforeningens grundareal reduceres med 40 % forventes det, at andelsboligforeningens værdi falder.  

Økonomiske konsekvenser

Ved omlægning af lån fra støttebærende indekslån til et almindeligt realkreditlån bortfalder Holbæk Kommunes årlige ydelsesstøtte.
Holbæk Kommunes årlige ydelsesstøtte vil i 2020 udgøre 4.526 kr.

Kommunegarantien på indekslånet som pr. 31/12 2019 udgør 819.339 kr. bortfalder ved låneomlægningen.

Kommunegaranti til lån i støttede andelsboligforeninger påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Almenboliglovens § 179 og 179a

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde den 22. januar 2014. Punkt 15: Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.caseno19-42232_#5180226_v1_kortbilag.docx

Bilag

Kortbilag - Andelsboligforeningen Søbæksparken III, Jyderup


60. Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse

Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. restlånoptagelsen for regnskabsåret 2019 for i alt 47 mio.kr. i KommuneKredit godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. restlånoptagelsen for regnskabsåret 2019 for i alt 29 mio.kr. i KommuneKredit godkendes
Beskrivelse af sagen

Ved opgørelse af låneadgangen i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der er afholdt i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Restlånoptagelsen for regnskabsår 2019 er opgjort til 47 mio.kr., og er til finansiering af følgende udgifter:

 • 11 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger
 • 18 mio. kr. til diverse anlægsarbejder
 • 18 mio. kr. til indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune

KommuneKredit har tilbudt kommunen et fastforrentet lån med en rente på 0,41% p.a. over 25 år – d.v.s. sidste afdrag er i år 2045.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 14/15.

Afdraget i 2020 bliver på 1.370.000 kr.

I budgettet for 2019 og efterfølgende år var der forudsat en lånoptagelse på 36 mio. kr. Den yderligere lånoptagelse skyldes finansieringen af den indefrosne grundskyld på 18 mio.kr. (se den alternative indstilling).

I forhold til gældspejlemærket ultimo 2021 har lånoptagelsen på 47 mio. kr. nedenstående indvirkning

Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Kommunekredit gæld

-912,7

-943,8

-903,6

-879,2

 Afdrag

65,9

67,7

71,4

74,3

 Lånoptagelse       anlæg*

-97,0

-12,6

-29,0

-25,0

 Lånoptagelse grundskyld**

0

-14,9

-18,0

-18,0

Realkredit gæld

-4,6

-4,4

-4,2

-4,0

 Afdrag

0,2

0,2

0,2

0,2

Færge gæld

-29,6

-27,6

-25,5

-23,3

 Afdrag

2,0

2,1

2,2

2,2

Feriefonden gæld (Nyvang)

-6,6

-6,6

-6,6

-0,7

 Eftergivelse***

 

 

5,9

 

Gæld ultimo

-982,4

-939,9

-907,2

-873,5

Gældspejle- mærket 2021

 

 

 

-870,0

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse

*Lånoptagelse anlæg i 2020 er finansieringen af udgifter i 2019, og i 2021 finansiering af udgifter i 2020. Finansieringen af udgifter i 2021 optages i marts 2022.

**Lånoptagelse grundskyld i 2020 er finansieringen af udgifter i 2019, og i 2021 finansiering af udgifter i 2020. Finansieringen af udgifter i 2021 optages i marts 2022.

***Arbejdsmarkedsferiefond vil i 2020 eftergive 90% af gælden, da bevillingen i sin tid blev betragtet som en donation. Restbeløbet kan afdrages over 25 år.

Som det fremgår af ovenstående oversigt over gældspejlemærket, er der en mindre overskridelse af gældspejlemærket i 2021 på 3,5 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 vil lånoptagelsen blive reguleret, så det overholder den økonomiske politik om lånoptag ultimo 2021.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I forhold til hovedindstillingen med en lånoptagelse på 47 mio. kr. omhandler den alternative indstilling en indstilling en restlånoptagelse på 29 mio. kr.

Forskellen i lånoptagelsen skyldes, at indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune ikke lånefinansieres, men bliver finansieret af et midlertidigt likviditetstræk.

Indefrysningen af en del af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune skyldes, at regeringen har vedtaget en lov, hvor der indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Denne indefrysningsordning er dog efterfølgende blevet forlænget 2023, da SKAT har udskudt inddrivelsen af ejendomsskat fra 2021 til 2024, p.g.a. problemer med IT-systemerne jfr. KL’s udmelding af 23.10.2019.

For at sikre en enkel ordning kan grundejeren ikke vælge at indbetale det indefrosne beløb i perioden 2018 – 2023.

Det skal bemærkes, at staten i 2024 overtager inddrivelsen af grundskyld fra kommunerne. Dette skulle oprindelig ske i 2021, men da SKAT har problemer med deres IT-systemer. er inddrivelsen udskudt til 2024, og i den forbindelse udbetaler/indfrier staten det samlede indefrosne beløb til kommunen. For Holbæk Kommune kan beløbet for perioden opgøres samlet til ca. 105 mio. kr. Hvis Holbæk Kommune finansierer den indefrosne grundskyld ved at optage lån, skal lånet indfries, når staten udbetaler beløbet i 2024.

KommuneKredit har tilbudt kommunen et fastforrentet lån med en rente på 0,41% p.a. over 25 år – d.v.s. sidste afdrag er i år 2045.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 14/15.

Afdraget i 2020 bliver på 845.000 kr.

I forhold til gældspejlemærkes ultimo 2021 har lånoptagelsen på 29 mio.kr. nedenstående indvirkning

Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Kommunekredit gæld

-912,7

-943,8

-903,6

-886,2

 Afdrag

65,9

67,7

71,4

74,6

 Lånoptagelse anlæg*

-97,0

-12,6

-54,0

-25,0

 Lånoptagelse grundskyld**

0

-14,9

 

 

Realkredit gæld

-4,6

-4,4

-4,2

-4,0

 afdrag

0,2

0,2

0,2

0,2

Færge gæld

-29,6

-27,6

-25,5

-23,3

 afdrag

2,0

2,1

2,2

2,2

Feriefonden gæld (Nyvang)

-6,6

-6,6

-6,6

-0,7

 Eftergivelse***

 

 

5,9

 

Gæld ultimo

-982,4

-939,9

-914,2

-862,2

Gældspejle- mærket 2021

 

 

 

-870,0

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse

*Lånoptagelse anlæg i 2020 på 54 mio.kr. er finansieringen af udgifter i 2019 (29 mio.kr.) og udgifter i 2020 (25 mio.kr.). I 2021 er finansieringen af udgifter i 2021. Altså en fremrykning af lånoptagelsen til samme år som udgiften afholdes i forhold til hovedindstillingen.

**Lånoptagelse grundskyld i 2019 på 14,9 mio.kr. er finansiering af udgiften i 2018. Fra 2019 finansieres udgiften via et likviditetstræk.

***Arbejdsmarkedsferiefond vil i 2020 eftergive 90% af gælden, da bevillingen i sin tid blev betragtet som en donation. Restbeløbet kan afdrages over 25 år.

Som det fremgår af ovenstående oversigt over gældspejlemærket ultimo 2021 er der et gab på 7,8 mio.kr., som betyder, at der indtil udgangen af 2021 kan optages yderligere lån på 7,8 mio.kr. til styrkelse af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis hovedindstillingen godkendes vil der i 2020 være en yderlige lånoptagelse på 11 mio.kr. (47 mio.kr. minus 36 mio.kr.), hvilket betyder at den økonomiske politik om lånoptag ikke overholdes. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 skal lånoptagelsen reguleres, så den overholder den økonomiske politik om lånoptag ultimo 2021. Konsekvenserne for 2020 vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen.

Såfremt den alternative indstilling godkendes, er der en mindre lånoptagelse på 7 mio.kr. (29 mio.kr. minus 36 mio.kr.). Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen for 2020 og fremefter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Social- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Hovedindstillingen godkendt.

61. Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond

Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune indfrier restgælden på 0,66 mio. kr. hos Arbejdsmarkedets Feriefond og etablerer et tilgodehavende hos Andelslandsbyen på samme beløb, som afdrages over 25 år og på vilkår, som beskrevet nedenfor.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på 25 år, som sikkerhed for Andelslandsbyens reviderede lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond på 0,66 mio. kr.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er debitor på et lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) på i alt 6,6 mio. kr., som blev optaget af Andelslandsbyen Nyvang i 2002 i forbindelse med etablering af Sct. Stefans kirken. Holbæk Kommune har en underliggende aftale med Andelslandsbyen Nyvang, som i sidste ende hæfter for den samlede gæld.

En række kulturinstitutioner har optaget lån hos AFF i en forventning om, at lånene reelt var at betragte som tilskud, der ikke skulle tilbagebetales. Efter en længere dialog med EU-kommissionen har AFF besluttet at reducere lånenes hovedstol betragteligt.

For Holbæk Kommune/Andelslandsbyens vedkommende betyder det en reduktion på 90%, så lånets nye hovedstol udgør 0,66 mio. kr. Det skal besluttes politisk, hvordan denne nye hovedstol skal håndteres.

Indfrielse af restgæld

AFF har fremsendt følgende tilbud:

-         ny 25-årig låneaftale på 0,66 mio. kr. med årlig rentetilskrivning på 2% samt betaling af årlige administrationsomkostninger til AFF.

eller

-         fuld indfrielse af den nye restgæld på 0,66 mio. kr. så låneforholdet hos AFF afvikles.

Administrationen indstiller, at Holbæk Kommune indfrier restgælden på 0,66 mio. kr. Dermed spares fremtidige renteudgifter og administrationsomkostninger til staten.

Finansieringen af denne indfrielse sker gennem etablering af et tilgodehavende på 0,66 mio. kr. hos Andelslandsbyen. Dette tilgodehavende skal Andelslandsbyen afdrage til Holbæk Komme over 25 år, svarende til den løbetid, AFF har tilbudt.

I forbindelse med det igangværende salg af bygninger til Andelslandsbyen Nyvang vil kommunen optage sikkerhed i bygninger og grund for de gældsforpligtelser, som Andelslandsbyen overfor Holbæk Kommune

Beskrivelse af alternativ indstilling

Holbæk Kommune har været i dialog med AFF om ændring af debitor på lånet, så det fremadrettet er Andelslandsbyen Nyvang, som skal indgå en ny 25-årig låneaftale med AFF om tilbagebetaling af restgælden på 0,66 mio. kr.

AFF har oplyst, at de kan acceptere et debitorskifte til Andelslandsbyen Nyvang under følgende betingelser:

-         at AFF opretholder den eksisterende sikkerhed i Andelslandsbyens grund og bygninger (ejerpantebrev)

-         at Holbæk Kommune derudover stiller lånegaranti til AFF for den nye restgæld på 0,66 mio. kr.

Denne løsning indebærer at Andelslandsbyen skal betale de årlige afdrag samt renteudgifter og administrationsomkostninger til AFF. Det må forventes, at Andelslandsbyen finansierer sine afdrag og udgifter via det kommunale driftstilskud.

Det skal bemærkes at det årlige kommunale driftstilskud til Andelslandsbyen Nyvang i 2020 er 4,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indfrielsen af gælden på 0,66 mio. kr. hos AFF finansieres gennem etablering af et tilgodehavende hos Andelslandsbyen Nyvang på samme beløb, som har følgende lånevilkår:

-         rente vil være diskontoen + 2% p.a. som tilskrives én gang årligt d. 1. april.

-         afdragsperiode på 25 år, regnet fra den 1. april 2020 med årlig afdragsvis betaling hver den 1. april.

-         Der optages fornøden pant i Andelslandsbyens bygninger og grund som sikkerhed.

Denne rentesats anvendes også i andre tilfælde, hvor Holbæk Kommune har givet et lån til en kulturinstitution.

 

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Denne løsning indebærer, at Holbæk Kommune yder en kommunegaranti på 0,66 mio. kr. Denne kommunegaranti varer i 25 år indtil lånet er tilbagebetalt. Kommunegarantien vil påvirke den kommunale låneramme med 0,66 mio. kr. i 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Carsten Andersen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Hovedindstillingen godkendt.

62. Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus

Beslutning om benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der indgås en benyttelsesaftale på 30 år med Kundby IF om areal til klubhus.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår benyttelsesaftale med Kundby IF om areal til klubhus. Arealet stilles til rådighed i 30 år med virkning fra 1. januar 2021 og ophører således 31.12.2051 uden yderligere varsel, hvorefter arealet afleveres til Holbæk Kommune i ryddet stand, fri for bygninger og faste installationer, såfremt andet ikke aftales mellem Holbæk Kommune og Kundby IF.

Det benyttede areal skal anvendes til Kundby IF's klubhus og må ikke uden Kommunens skriftlige samtykke anvendes til andre formål.

Aftalen er fra Holbæk Kommunes side uopsigelig i hele aftaleperioden, med mindre der foreligger misligholdelse af aftalen.

Kundby IF kan opsige aftalen med et års varsel.

Benyttelsesaftalen erstatter den nuværende lejeaftale fra 1990 med Kundby IF, som udløber 31. december 2020.

I budgetaftalen for budget 2020 – 2023 blev aftaleparterne enige om at gennemføre en renovering af Kundby IF´s klubhus. Desuden blev aftaleparterne enige om at forlænge lejeaftalen med Kundby IF.

Kundby IF ejer klubhuset, som er opført på kommunalt areal beliggende Solbjerggård 2 i Kundby.

Den nye benyttelsesaftale omfatter det afgrænsede areal, hvor klubhuset er opført. Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Kundby IF i aftaleperioden.

Administrationen har påbegyndt projekt med renoveringen af klubhuset ud fra et budget på 2,2 mio. kr. og forventer, at det står færdigt i 2. kvartal 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kundby IF står for drift og vedligehold af klubhuset og modtager lokaletilskud fra Holbæk Kommune efter Lov om Folkeoplysning samt Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid.

Renoveringen gennemføres for anlægsmidler under rammen til renovering af bygninger mm.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige  miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.caseno12-33046_#5189545_v1_kortplot klubhus kundby if.pdf.pdf

Bilag

Kortplot Klubhus Kundby IF.pdf


63. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"

Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 200.000 kr. til projekt ”Meget Mere Merløse” og mellemfinansiering udbetales, når projektet er fuldt finansieret.
Beskrivelse af sagen

St. Merløse Gymnastikforening og andre frivillige har iværksat projekt ”Meget Mere Merløse” (projektholder), som etablere en række offentlige faciliteter i St. Merløse. Flere af projektets faciliteter er anlagt og taget i brug.

Nu er projektet gået ind i en ny fase, hvor projektholder planlægger udbygning med anlæg af et multifunktionelt aktivitetsområde.

Til at realisere det multifunktionelle aktivitetsområde søger projektholder om kommunal mellemfinansiering på 200.000 kr., som er rejst fra Lokale og Anlægsfonden til. Dette tilskud udbetales, når projektet er etableret. Ifølge Lokale- og Anlægsfondens tilsagnsbrev skal projektet være påbegyndt inden et år fra bevillingsbrevets dato, som er dateret den 8. april 2019.

Projektet med anlæg af et multifunktionelt aktivitetsområde, som Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte, har ifølge projektholder et samlet budget på 1.475.000 kr.

Samlet set har projektholder rejst tilsagn om støtte fra fonde og andre tilskudsgivere for 724.000 kr. (opgjort pr. 31.12.19) Desuden har Holbæk Kommune støttet med henholdsvis 100.000 kr. fra § 18-puljen og med 400.000 kr. fra Puljen Rum til Fællesskab. Den samlede støtte til projektet andrager således 1,24 mio. kr. Oversigten over den samlede støtte pr. 31.12.2019 fremgår af bilag til sagen.

Den øvrige restfinansiering på 251.000 kr. vil projektholder søge at få rejst fra fonde og andre bidragsydere.

Sammenfattet er projektets finansiering således:

Budget for multifunktionelt UNO aktivitetsområde - ekskl. moms.
 

1.475.000 kr.

Rejste midler fra forskellige fonde og tilskudsgivere pr. 31.12.19 (se oversigt i bilag)

-724.000 kr.

Tilskud Holbæk Kommune fra Puljen Rum til Fællesskaber december 2018

-400.000 kr.

Tilskud Holbæk Kommune §18 midler december 2019

-100.000 kr.

Manglende finansiering

251.000 kr.

 

Projektholder påtænker at optage et rentefrit lån på 300.000 kr., som ydes af bygherren. Administrationen sidestiller ikke lån som en del af den samlede finansiering af projektet.

Byrådet har tidligere bevilget tilsagn om kommunal mellemfinansiering til ”Meget Mere Merløse” med henholdsvis 241.400 kr. i september 2016 og 475.000 kr. i juni 2015. Begge mellemfinansieringer er indfriede af projektholder.

Betingelser for mellemfinansiering

 • Projektet er fuldt finansieret
 • Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel
 • Projektholder er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
 • Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden
 • Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 200.000 kr.
 • Der sker udbetaling af mellemfinansiering i takt med afholdelse af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
 • Projektholder skal straks orientere Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til mellemfinansiering

Det skal bemærkes, at det er projektholder selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også projektholder, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde og tilskudsgivere overholdes, ligesom projektholder selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur.

Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Såfremt kommunen ikke yder mellemfinansiering, skal projektholder finde anden mellemfinansiering for at realisere projektet. 

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. december 2018: Pkt. 276: Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i efteråret 2018

Byrådet den 6. september 2016: Pkt. 201: Beslutning om mellemfinansiering af projekt ”Meget Mere Merløse”

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Solvej Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Solveig Pedersen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Godkendt.caseno14-38867_#5191970_v1_meget mere merløse - oversigt tilskud 31.12.2019.pdf.pdf
caseno14-38867_#5191855_v1_sv diverse - 2019-p-0023 multifunktionelt aktivitetsområde... meget mere merløse_bevillingsskrivels.pdf
caseno14-38867_#5192007_v1_meget mere merløse - budget loa ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Meget Mere Merløse - oversigt tilskud 31.12.2019.pdf
SV: Diverse - 2019-P-0023 Multifunktionelt aktivitetsområde... Meget Mere Merløse_Bevillingsskrivelse.pdf
Meget Mere Merløse - budget LOA ansøgning.pdf


64. Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen

Beslutning om forlængelse af garantistillelse periode for lån til Mørkøv Hallen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune påtager sig forlængelse af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år for et lån på 2.874.000 kr. som Den selvejende institution Mørkøv Hallen vil optage i KommuneKredit til indfrielse af et tilsvarende eksisterende lån i Realkredit Danmark.
Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Mørkøv Hallen har i 2003 optaget et lån og den 12.04.2013 tilført et tillægslån i Realkredit Danmark til i alt 3.969.000 kr. til finansiering af anlægsudgifter. Holbæk Kommune har givet garanti for lånet.

Den selvejende institution Mørkøv Hallen har nogle udfordringer med likviditeten, og vil til forbedring af likviditeten foretage en låneomlægning af sit lån i Realkredit Danmark. Lånet har en restgæld på 2.874.000 kr., der ønskes indfriet således, at et nyt lån optages i KommuneKredit til en noget lavere rente og uden betaling af bidragssatser.

Samtidig søger Mørkøv Hallen om en forlængelse af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år.

Mørkøv Hallen vil ved en låneomlægning få en besparelse de første år på ca. 130.000 kr. pr. år, dog vil afdragsperioden blive forlænget fra 2033 til 2040. Den samlede besparelse vil over den 20 årige periode andrage ca. 600.000 kr.

Det skal bemærkes, at Mørkøv Hallen får et driftstilskud i 2020 på 1.704.000 kr. til drift og vedligeholdelse af hallen og udendørs idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart vil forlængelsen af garantiforpligtigelsen fra 13½ år til 20 år ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, hvis lånet afvikles på de indgåede vilkår.

Holbæk Kommune kan dog blive nødsaget til, at have et midlertidigt udlæg i forbindelse med indfrielse af lånet i Realkredit Danmark på 2.874.000 kr. og inden det nye lån i KommuneKredit kan blive effektueret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

I.h.t. pgf. 41 i Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

65. Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane

Beslutning om frigivelse af afsatte anlægsmidler til Svinninge kunstgræsbane
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevilling ”Svinninge Kunstgræsbane” under Udvalget for Kultur og Fritid frigives
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. oktober 2019 i budgetaftalen for 2020-2023 indgået aftale om, at der 2020 afsættes 4 mio.kr. til etablering af kunstgræsbane i Svinninge.

Svinninge Idrætsforening har fokus på at styrke klub og lokalsamfund og vil udvikle idrætslivet i og omkring byen. En kunstgræsbane i Svinninge giver mulighed for motion og fodbold hele året og vil give mulighed for at omkringliggende klubber som Jyderup, Gislinge, Kundby og Hjembæk kan anvende kunstgræsbanen i Svinninge. Dette vil kunne aflaste tilsvarende baner i Tuse og Mørkøv.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio. kr., Der fratrækkes gavemoms af beløbet og nettobidrag er 825.000 kr. Svinninge IF er afhængige af Fonde og søger igennem forskellige året igennem. Svinninge Fodboldklub deler betalingen i to rater. Første bidrag fra Svinninge Fodboldklub kan erlægges ca. 1/7-2020 med en slut afregning senest 31/12-2020. 

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver, uforudsete udgifter samt etablering af en kunstgræsbane med hegn, lys og sti.  Det forudsættes, at der kan afgives tilbud inden for rammen, men da 4G-baner i Danmark (se beskrivelse nedenfor) er nyt, og der endnu ikke er foretaget boreprøver på området i Svinninge, kan der forekomme en ekstra udgift. Skulle dette blive aktuelt, vil dette blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Banen placeres vest for Svinningehallen på en eksisterende naturgræsbane som en omlægning af denne. Idrætsanlægget har i dag 2 x 11-mandsbaner, atletikbane samt tennisbane.  jf. bilag 1 Placering af kunstgræsbanen.

Miljøvenlig kunstgræsbane

Holbæk Kommune har undersøgt hvordan der kan etableres en miljøvenlig kunstgræsbane uden nogle former for infill. Infill er det produkt der lægges i konventionelle kunstgræstæpper for at give spillerne en mere naturtro og behagelig spilleoplevelse. Infill er gummigranulat, som har tendens til at sprede sig som mikroplast udenfor banen til gene for natur og vandmiljø.

En 4 generations - kunstgræsbane udmærker sig ved ikke have noget infill. Kunstgræstæppet på 4G er forbedret for at kompensere for dette og sikre en god spilleoplevelse. En 4G bane består således kun af et kunstgræstæppe og sand og dermed mindskes risikoen for spredning af mikroplast (bilag 2 Sammenligning af kunstgræsbaner).  

Svinninge Fodbold Klub har været på besigtigelse i Gladsaxe, hvor de har afprøvet en lille 4G-testbane. Efter besøget har klubben meddelt deres ønske om en 4G-bane i Svinninge.

Ingen 4G baner er pt. godkendt af FIFA, men banerne opfylder den nordiske kvalitetsstandard og overholder kravene for den europæiske norm EN15330-1 standard, som beskriver kvalitet og egenskaber for kunstgræs til sportsbelægninger. Den manglende FIFA-godkendelse betyder, at banen ikke kan anvendes til divisionsfodbold og dette er klubben bekendt med. 

Den videre proces

Når midlerne er frigivet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 4 mio.kr. til etablering af Svinninge Kunstgræsbane.

Svinninge Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 1 mio.kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5% dvs. et nettobidrag på 825.000kr. hvilket giver en samlet sum til etablering af kunstgræsbanen på 4,8 mio. kr. 

Denne type af bane er ny og der kan derfor forekomme en ekstra udgift, som vil blive kendt efter licitation. Forekommer en ekstra udgift, vil dette blive fremlagt for kommunalbestyrelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Valg af en 4G-bane mindsker de negative miljømæssige konsekvenser, som ellers typisk er forbundet med anlæg af kunstgræsbaner, da banen ikke indeholder infill.

Høring

 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-03-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.caseno20-5812_#5175489_v1_bilag 1; placering af kunstgræsbanen.pdf.pdf
caseno20-5812_#5175490_v1_bilag 2; sammenligning af kunstgræsbaner.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1; Placering af kunstgræsbanen.pdf
Bilag 2; Sammenligning af kunstgræsbaner.pdf


66. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 12.08 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 for Rekreativt område v. Rævebjerg, i Mørkøv, godkendes endeligt
Beskrivelse af sagen

Dansk Køreselskab ønsker at etablere et nyt hjemsted for selskabets hestesportsaktiviteter på området v. Rævebjerg i Mørkøv. Lokalplanområdet anvendes i dag til rekreative formål, og benyttes bl.a. af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, som afholder et årligt kræmmermarked i området.

Det vurderes, at Dansk Køreselskabs hestesportsaktiviteter vil kunne sameksistere med Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforenings anvendelse af arealet, sådan at eksisterende brug fortsætter uforandret. På baggrund af ønsket om at kunne afvikle hestesportsaktiviteter, udvides omfanget af lokalplanområdet.

Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal, hvor landskabelige og naturmæssige værdier bevares. Der tillades kun opførelse af bygninger i et begrænset omfang og i tilknytning til den ridesport, som lokalplanen tillader. Området er fortsat tilgængeligt for offentligheden, som naturområde til friluftsliv.

Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en grusvej på matr. 1no. 

Udvidelsen af det rekreative areal forventes at skabe mere foreningsliv syd for Mørkøv, der vil komme byen og borgerne til gode.

Området er i dag beliggende i byzone og landzone. Med den nye lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål. Derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag 12.08 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget giver mulighed for et udvidet areal til rekreative formål - herunder to bygninger og tilhørende areal til parkering samt etablering af terrænbaneforhindringer og kørebaner.

Realisering af hhv. bygninger, areal til parkering og terrænbaneforhindringer, samt drift og vedligehold af disse, sker på foranledning af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening og Dansk Køreselskab, med fuldmagt fra Holbæk Kommune. Ovennævnte forhold vil reguleres af en benyttelsesaftale (se bilag 3). Denne revideres, således der tages højde for de nye forhold.

Kommuneplantillæg nr. 19 (se bilag 1)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.19 til Kommuneplan 2017, som udvider området for rekreative formål.

Miljøscreening (se bilag 1)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 12.08 og forslag til kommuneplantillæg 19. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da udvidelse af det eksisterende rekreative areal vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Høring

Planforslagene har været sendt i offentlig høring fra 27. november 2019 – 24. januar 2020, og der har været afholdt borgermøde den 14. januar.

Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag (se bilag 2).

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. september 2018 sag 177: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#c59e4b34-6681-47dd-be7b-59f397aca71c&fritekst=rævebjerg&punktid=91bf6b99-ed2c-421e-a9fa-0b9ce5b91859

Udvalget for Klima og Miljø den 26. februar 2019 sag 29: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#6fc58414-d154-4e8f-84f7-32073370ad43&fritekst=rævebjerg&punktid=acbdac33-0f40-4f7a-95df-241f5da5b516

Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 sag 274: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#adb98c60-99e0-4ce4-ab2a-b787eb21abd4&fritekst=rævebjerg&punktid=cd46efb1-7f2c-4c89-80fd-0187dab3662b

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.caseno19-3489_#5152210_v1_notat af borgermøde vedr lokalplanforslag om rævebjerg.pdf.pdf
caseno19-3489_#5172583_v1_samlet pdf_forslag_til endelig pol. behandling.pdf
caseno19-3489_#5180915_v1_bilag 3_benyttelsesaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2_Notat fra borgermøde
Bilag 1_Samlet pdf
Bilag 3_Benyttelsesaftale.pdf


67. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8, Holbæk, godkendes og sendes i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at opføre nye etageboliger i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Planområdet i dag

Lokalplanområdet udgør ca. 2350 m2 og er beliggende i byzone centralt i Holbæk. Området udgør det nordvestlige hjørne af en større karrébebyggelse, ”Lindevejskarréen”, beliggende mellem Valdemar Sejrsvej, Ahlgade, Lindevej og Jernbaneplads.

Mod nord og nordøst, hvor lokalplanområdet afgrænses af Ahlgade, ligger en bevaringsværdig teglbygning i 2,5 etager fra 1870. Bygningen indgår i karréens randbebyggelse, og syd for denne er et gårdrum, der mod sydøst er bebygget med lager- og udhusbygninger.

Kommuneplantillæg

Da projektet ikke overholder gældende kommuneplanramme for området med hensyn til maksimal bebyggelsesprocent, samt maksimalt antal etager, er forslag til kommuneplantillæg nr. 24 blevet udarbejdet. Det vurderes, at det aktuelle planområde kan rumme en højere bebyggelsesprocent og et byggeri i flere etager, da den nye etagebygning placeres i gårdrummet og det bevaringsværdige gademiljø forbliver intakt.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, der indplacerer nye etageboliger i op til seks etager i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Forslaget forudsætter nedrivning af de eksisterende lager- og udhusbygninger i den østlige del af gårdrummet, hvilket muliggør etableringen af et grønt fællesareal for bebyggelsens beboere.

Lokalplanforslaget sikrer at den nye bebyggelse tilpasses den bevaringsværdige bymidte med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, og sikrer at den nye bebyggelse dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så videst muligt.

Derudover fastsætter lokalplanforslaget bevaringsbestemmelser, som har til formål at sikre det udpegede kulturmiljø omkring Ahlgade, samt bevaringen af den eksisterende bevaringsværdige randbebyggelse fra 1870 i Ahlgade 6-8.

I forhold til parkering fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser om at der ved opførelse af ny bebyggelse eller ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse som minimum skal sikres 1,5 p-plads pr. bolig på egen grund. Såfremt der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det nødvendige antal p-pladser, kan kommunen meddele dispensation til at indbetale et beløb for hver manglende p-plads til den kommunale p-fond efter det til enhver tid gældende parkeringsregulativ.

Ændringer i planforslaget siden den politiske igangsættelse af lokalplanarbejdet

I forhold til det der blev beskrevet i forbindelse med lokalplanens igangsættelse, forhøjes den maksimale bygningshøjde fra 19,5 m til 20,5 m, da udvikler ønsker mulighed for at placere ventilation og lignende tekniske anlæg på taget. Administrationen vurderer at ønsket kan imødekommes og der er på den baggrund indskrevet bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre tilpasningen af de tekniske anlæg til bygningen og omgivelserne.

Planforslaget stiller krav om en maksimal facadehøjde på 20 m målt fra terræn til overkanten på bygningens murkrone, og tillader herudover 0,5 m ekstra i højden til tekniske installationer og lignende tekniske anlæg, såfremt disse er tilbagetrukket 1,5 m fra tagkanten.

Ændringen er belyst i form af visualiseringer og skyggediagrammer og vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på omgivelserne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planlægningens opstart blev udsendt i fordebat fra d. 29. august til den 12. oktober 2019. Der indkom 9 bemærkninger fra naboer, Lokalforum Holbæk mfl. Bemærkningerne omhandlede primært skygge-/indbliksgener, men også anlægsfasen og byggestil mm. Det vurderes, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det, der muliggøres med planlægningen.

Planforslagene udsendes i 8-ugers offentlig høring. I høringsperioden vil der også blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019, punkt 42: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Økonomiudvalget, d. 3. april 2019, punkt 114: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt, idet bygningen skal have saddeltag, og bygningshøjden fastholdes.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Udvalget for Klima og Miljøs indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, V, I, B, F og C).

Imod stemte 1 (Ø) grundet manglende inddragelse af høringssvar særligt angående skyggevirkninger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 29 (A, O, L, C, I, B, B og F).

Imod stemte 2 (Ø) grundet manglende inddragelse af høringssvar særligt angående skyggevirkninger, og fordi en seksetages bygning og en bebyggelsesprocent på 150 helt tydeligt vil forringe området i stedet for at tilføje kvaliteter.caseno18-22472_#5177255_v1_forslag lp 1.55.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177257_v1_forslag kp-tillæg 24.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177263_v1_miljøscreening.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177267_v1_oversigt over forslag og idéer fra idefasen.pdf.pdf

Bilag

Forslag LP 1.55.pdf
Forslag KP-tillæg 24.pdf
Miljøscreening.pdf
Oversigt over forslag og idéer fra idefasen.pdf


68. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring

Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. at der ikke udarbejdes en miljørapport, jf. konklusionen i miljøscreeningen
Beskrivelse af sagen

Baggrund
Filmtorvet har, siden det blev anlagt i 2016, udgjort et offentligt byrum på vandringen rundt langs havnefronten. Torvet har dannet ramme omkring en række events, f.eks. koncerter, open-air filmforevisninger og havnefestivalen SKVULP. Filmtorvet var oprindeligt tænkt som en midlertidig pladsdannelse, men Havnegruppen anbefalede Kommunalbestyrelsen at gøre Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, og nærværende planforslag blev igangsat i forlængelse heraf.
Udover selve Filmtorvets areal, så indgår Kulturbiografen med tilhørende parkering, sejlsportsområdet ved Finsings Plads og de tilstødende erhvervsarealer mod øst i lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
Med planforslaget gøres Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, med mulighed for at afholde enkeltstående events, havnefestival m.m. Planforslaget giver endvidere mulighed for at udføre tilbygning til biografen, samt at flytte en nuværende parkering fra torvet til en placering vest for biografen. Herved frigøres torvet til en egentlig torvedannelse uden kørende trafik.
Øst for Filmtorvet gives med planforslaget mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager. Bebyggelsen kan rumme publikumsorienterede funktioner, der kan medvirke til at understøtte Filmtorvet som et aktivt byrum. Eksempelvis er med Havnegruppens anbefaling givet mulighed for indplacering af nyt teater, klatreklub og understøttende servicefunktioner. Derudover kan der inden for byggefelterne realiseres café, restauration og boligformål, eksempelvis i form af ungdomsboliger. Realisering af nyt byggeri på dette sted vil medvirke til at skabe en afgrænsning af Filmtorvets byrum, et rumligt veldefineret torv, der samtidig vil give en ny mulig aktiv side på torvet.
På det nordligste byggefelt, mod Finsings Plads, må alene opføres ny bebyggelse i 1 etage, tilpasset i skala og udformning til den eksisterende lave maritime træhusbebyggelse på dette sted.
De nye byggefelter, og de kommende nye aktiviteter, gives ny tilhørende parkeringsforsyning mod sydøst, hvorved det samlede område gives en ny velbeliggende ankomstmulighed.

På kortbilag 3 i lokalplanforslaget er angivet en illustration af en samlet disposition af området.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, der konkluderer, at planforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Den med planforslaget muliggjorte bebyggelse tilpasses eksisterende bygningshøjder, dels svarende til bygningshøjde på Kulturbiografen, og dels tilpasset bygningshøjder ved sejlsportsforeningerne mod Finsings Plads. De eksisterende veje vurderes at kunne håndtere de afledte ændringer i medfør af planforslaget, uden at dette indebærer væsentlige påvirkninger på det omkringliggende miljø.

Anlægsopgaver og grundsalg
Arealerne inden for området er overvejende kommunalt ejede, med undtagelse af Kulturbiografens område.
Realisering af anlæg inden for området, udførelse af beplantning, belægninger, belysning og andet byinventar, skal derfor afholdes af kommunen. En lang række anlæg er allerede udført omkring Filmtorvet, men for de resterende delområder forestår endnu anlægsopgaver.
Den med planforslaget muliggjorte nye bebyggelse indebærer potentielt en kommunal indtægt ved grundsalg, afhængigt af hvilke af de givne anvendelsesmuligheder, der realiseres.
Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som forurenet på vidensniveau V1, så realisering af ny anvendelse må forventes at medføre afledte udgifter til håndtering af jordforureningen.

Bæredygtig byudvikling
Realisering af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes at være udtryk for en byfortætning af et eksisterende centralt beliggende byområde, i overensstemmelse med principperne om bæredygtig byudvikling. Arealerne er trafikalt velbeliggende, der er eksisterende infrastruktur i området, og der skal ikke inddrages nye åbne landområder til byudvikling.

Filmtorvets fremadrettede benyttelse, som et aktivt byrum på havnevandringen, vurderes endvidere at understøtte byens rekreative kvaliteter og medvirke til en øget benyttelse af de attraktivt beliggende arealer, til glæde for byens borgere, besøgende og beboere i havneområdet.

Med planforslagene gives mulighed for at realisere nybyggeri, der skal leve op til gældende krav til bygningers isoleringsevne samt at indarbejde tekniske installationer som solceller for nedbringelse af ressourceforbruget.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højvande. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter hæves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af planforslaget indebærer ikke i sig selv kommunale udgifter, men realisering heraf vil medføre afledte kommunale investeringer.
Der er ikke afsat midler til disse anlægsinvesteringer, og realisering vil forudsætte, at der udarbejdes nye særskilte bevillingssager.

Høring

Med godkendelse af Lokalplanforslag 1.54 udsendes dette i offentlig høring, og der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Der er afholdt fordebat omkring planforslaget, og forslaget er endvidere udarbejdet i dialog med interessenter i nærområdet.
Forslag fra sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads er i vid udstrækning imødekommet, herunder disposition og flytning af bådeoplagspladser, maksimale bygningshøjder mod Finsings Plads og mulighed for tilbygninger til kajakklub m.v.

Kulturbiografens ønske om at muliggøre tilbygning til biografen er ligeledes indarbejdet i planforslaget og den med planerne foreslåede flytning af p-pladser er sket i dialog med biografen.

Fra beboerne i havneområdet er udtrykt bekymring omkring Filmtorvets benyttelse til bl.a. spontane fester og uforsvarlig bilkørsel. Med planforslaget indplaceres nye funktioner i området, der vurderes at ville medvirke til en bredere benyttelse med flere aktører, som vil kunne få en præventiv effekt i forhold til nogle få brugergruppers uhensigtsmæssige adfærd, og samtidig omlægges torvet, så uforsvarlig bilkørsel ikke fremadrettet er muligt på arealer forbeholdt bløde trafikanter.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 12.9.2018, pkt. 190, orientering om byudvikling i havneområdet

Økonomiudvalget 10.10.2018, pkt. 204, beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 15.5.2019, pkt. 149, Beslutning vedr. lejeaftaler for erhvervsarealer øst for Filmtorvet (lukket punkt)

Økonomiudvalget 4.12.2019, pkt. 227, beslutning om at indarbejde mulighed for udvidelse af Kulturbiografen i Lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 11.12.2019 pkt. 292, beslutning om helhedsplan for havnen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 1 (I), idet filmtorvet ikke ønskes permanentgjort som rekreativt område.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, V, B, F og C).

Imod stemte 2 (I og Ø). I ønsker ikke filmtorvet permanentgjort som rekreativt område. Ø mener, der er for mange løst formulerede hensigtserklæringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

For stemte 27 (A, O, L, C, B, V og F).

Imod stemte 4 (I og Ø). I ønsker ikke filmtorvet permanentgjort som rekreativt område. Ø mener, der er for mange løst formulerede hensigtserklæringer.caseno19-8658_#5189552_v1_forslag til lokalplan 1.54_filmtorvet.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 1.54_Filmtorvet.pdf


69. Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb

Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb
Sagsgang og sagstype

Udvalg for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 

 1. Kommunernes Landsforenings kriterier anvendes til at gennemgå, om de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune skal klassificeres som offentlige eller private.

 

 1. Den samlede proces i bilag 2 anvendes.
Beskrivelse af sagen

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, der udsatte sagens behandling, idet udvalget ønskede, at der blev afholdt et møde mellem Vandsynsgrupperne og udvalget.

Sagen blev drøftet ved møde med Vandsynsgrupperne den 11. januar 2020. Vandsynsgrupperne udtrykte da, at de fandt kriterierne elastiske og de efterspurgte en højere grad af medbestemmelse og involvering af Vandsynsgrupperne i klassifikationsprocessen.

På baggrund af mødet mellem Vandsynsgrupperne og Udvalget for Klima og Miljø har administrationen udarbejdet nyt forslag til proces for sagsgangen om klassificering af vandløb.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen for omklassificering af vandløb. Sagsgangen er blevet ændret siden sidste politiske behandling, fordi at administrationen er blevet opmærksomme på, at det derfor også er Kommunalbestyrelsen, der skal vedtage kriterierne for klassificering.

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, hvilke kriterier der skal anvendes til gennemgang af klassificeringen af de offentlige vandløb i Holbæk Kommune samt processen i forbindelse hermed.

Kriterierne bruges til at ”screene” de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune. Screeningen skal belyse, hvilke vandløbsstrækninger, der har en tilstrækkelig offentlig interesse til at være optaget som offentlige vandløb.

Klassifikation af vandløb

Vandløbenes klassifikation er blandt andet afgørende for om det er kommunen eller bredejeren som vedligeholder vandløbet. Gennemgang af vandløbenes klassifikationen vil på sigt resultere i en mere ensartet vandløbsadministration. Således vil bredejerne, så vidt muligt, få samme rettigheder og pligter overalt i kommunen.

Herudover vil ændring af vandløbenes klassifikation få betydning for omfanget af opgaven med at revidere vandløbsregulativerne, da kun offentlige vandløb skal være omfattet af vandløbsregulativer.

Kommunalbestyrelsen vil senere få forlagt en særskilt sag om gennemgang af vandløbenes klassifikation til beslutning.

 

Screeningskriterierne for hvornår et vandløb er offentligt er følgende:

 1. Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, som har betydning for økologien i området, eller hvor arealerne omkring vandløbet er en del af et særligt naturområde.
 2. Vandløbet er større – bundbredden er i betydeligt omfang større end 1.5 meter.
 3. Vandløbet har mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m.
 4. Vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb.
 5. Vandløbskvaliteten – såvel vandløbets fysiske tilstand som vandkvaliteten – er høj.
 6. Vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejsystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg.
 7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Vedhæftet som bilag er KL’s redegørelse for kriterierne samt et supplerende notat fra administrationen med eksempler knyttet til de enkelte kriterier. Kriterierne bruges landsdækkende af kommuner i sager vedrørende klassifikation af vandløb.

Screeningskriterierne skal ikke ses som en udtømmende tjekliste for hvornår et vandløb er offentligt. De skal bruges til at lave en indledende gennemgang af hvilke vandløb som potentielt skal omklassificeres. Sonderingen mellem de to vandløbsklasser vil bero på en konkret vurdering af hvert enkelt vandløb.

 

Proces

Ifølge loven er der kun krav til høring efter kommunalbestyrelsen har besluttet klassificeringen. I den indstillede proces involveres vandsynsgrupperne og bredejerne løbende. Processen er opdelt i tre faser (se uddybende procesbeskrivelse i bilag 2):

 1. Beslutning vedrørende kriterier og proces
 2. Dataindsamling
 3. Beslutning vedrørende klassificering

Hvis kriterierne vedtages, gennemgår administrationen vandløbene. Gennemgangen resulterer i en liste over vandløb til videre undersøgelse. Listen sendes til høring i vandsynsgrupperne og kvalitetssikres, hvorefter eksterne konsulenter foretager en oplandsanalyse. Oplandsanalyserne består bl.a. af nedbørs- og afstrømningsmodeller samt beregninger af vandføring og næringsstoftransport. På baggrund af den samlede data udfærdiger administrationen en liste med de vandløbsstrækninger, der skal omklassificeres. Listen sendes igen i høring i vandsynsgrupperne, hvorefter listen indstilles til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter sendes beslutningen i den lovpligtige offentlige høring.

 

Konsekvens for kommune og bredejere

Hvis et offentligt vandløb nedklassificeres til privat vandløb, har det først og fremmest den konsekvens, at pligten til at vedligeholde vandløbet overgår fra vandløbsmyndigheden til bredejerne. Vandløbets målsætning ændres ikke ved en omklassificering, ligesom vandløbet heller ikke ændrer status efter naturbeskyttelsesloven. En nedklassificering giver altså ikke bredejeren ret til på egen hånd at ændre afvandingsforholdene.

Uafhængigt af om vandløbet op eller nedklassificeres, så gælder det at vandløbet skal overdrages i regulativmæssig stand, således at vandløbet er vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet og med den regulativmæssigt fastlagte skikkelse eller vandføringsevne. 

 

Revision af vandløbsregulativerne

Klassifikation af vandløbene i kommunen har betydning for den forestående revision af vandløbsregulativerne. Klassifikationen af et vandløb som offentligt vandløb medfører, at der skal udarbejdes et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbenes vandføringsevne og vedligeholdelse samt bestemmelser om bredejerens rettigheder og pligter.

Private vandløb er ikke omfattet af vandløbsregulativer. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte regler om omfang og udførelse af vedligeholdelse af private vandløb.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen planlægger at indhente faglig konsulentbistand til mere indgående analyse (oplandsanalyse) af vandløb, der som resultat af screeningen ikke lever op til kriterierne for at være klassificeret som offentlige. Udgiften til konsulentydelsen kendes endnu ikke og afhænger hovedsageligt af omfanget. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 8, stk 1 i lov om vandløb 

§ 1, stk 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186438

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181973

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalstyrelsens d. 21. november 2018 pkt. 232

Udvalget for Klima og Miljø d. af 27. august 2019 pkt. 106

Udvalget for Klima og Miljø d. 29. oktober 2019 pkt. 133

Udvalget for Klima og Miljø d. 26. november 2019 pkt. 150:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, V, O og Ø).

Imod stemte 1 (I), der ønsker, at arbejdet med revisionen af regulativer påbegyndes straks.

 

Vandrådet prioriterer ved næste møde rækkefølgen for gennemgangen af vandløbene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, V, B, Ø, F og C).

Imod stemte 1(I) der ønsker, at arbejdet med revisionen af regulativer påbegyndes straks.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

 

For stemte 29 (A, O, Ø, L C, B, V og F).

 

Imod stemte 2 (I) der ønsker, at arbejdet med revisionen af regulativer påbegyndes straks.caseno19-35017_#5068873_v1_vandløb_kl_kriterier_klassifikation.pdf.pdf
caseno19-35017_#5195220_v1_figur vedr. proces.pdf

Bilag

KL kriterier for klassifikation
Figur vedr. proces


70. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020

Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,2 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes.  

 

 1. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 800.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
   
 2. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 615.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,5 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes.  

 

 1. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 500.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
   
 2. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 615.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.
Beskrivelse af sagen

Der i budget 2020 afsat i alt 5 mio kr. udvikling af lokalområderne i Holbæk Kommune. Projektudvalget har i løbet af efteråret 2019 haft flere drøftelser af, hvordan midlerne til lokaludvikling skal disponeres gennem forskellige arbejdsspor, puljer og projekter. Denne beslutningssag følger op på disse drøftelser, se bilag 1 for skitsering heraf.

Allerede igangsatte projekter (driftsmidler)
Dele af de afsatte driftsmidler er der allerede truffet beslutning om anvendelsen af. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at

 • op til 125.000 kr. benyttes til en konference om lokaludvikling.
 • at 660.000 kr. benyttes til pilotprojekt omkring kommunikation og dialog.

Derudover har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet, at 600.000 kr. benyttes til ansættelse af en proces-fælles skaber.

Rest af ikke udmøntede-midlerne afsat i budget 2020 indstilles anvendt som beskrevet nedenfor og illustreret på bilag 1.


Mulighed for tildeling af midler med en relation til boligstrategien
Holbæk Kommune har i løbet af 2019 og 2020 arbejdet med en boligstrategi. Boligstrategien vil udpege områder, hvor der skal ske anden udvikling end boligudvikling. Derfor er der mulighed for, at projekter og initiativer, der fremmer udviklingen i disse lokalområder netop kan understøttes gennem tildeling af midler fra projektudvalget.
At projektudvalget medtager dette perspektiv i deres anbefalinger af midler fremadrettet kan være en måde, hvorpå boligstrategiens principper afsmitter på øvrige relaterede arbejdsområder.   

Puljen Rum til fællesskab
Formålet med puljen Rum til Fællesskab er at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune et godt og unikt sted at bo, hvor der er gode muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Da puljen blev oprettet i 2018 blev det besluttet, at puljen skulle evalueres efter et år. Evalueringen består gennem dette punkt.
Alle projekterne skal generelt komme en bredere skare af borgere og det lokale fællesskab til gavn. Nærmere formål, kriterier og procedure for uddelingen af midler fra denne pulje fremgår af bilag 2.

 

 • Tildeling af op til 2,2 mio. kr.

Tidligere har projektudvalget uddelt op mod 4. millioner årligt gennem puljen. Grundet størrelsen på det samlede beløb afsat til lokaludvikling i budget 2020 er reduceret da indstilles det, at beløbet for tildeling gennem Rum til fællesskab reduceres til 2,2 mio. kr. i alt. Alternativ indstilles fordeling af op til 2,5 mio. kr. i alt.

 

 • Øvre beløbsgrænse pr. ansøgning kan fastsættes
  Afhængigt af hvor stort et beløb for tildeling i alt, der fastsættes kan projektudvalget beslutte en øvre beløbsgrænse pr. ansøgning.

 

 • Én ansøgningsfrist d. 1. juni 2020.

Grundet det mindre beløbet indstilles det yderligere, at der er én ansøgningsfrist værende d. 1. juni. 2020.

 

 • Der kan ansøges projekter, der består af anlægsmidler.
  Anlægsmidler er eksempelvis nyopførelse af faciliteter eller istandsættelse af eksisterende i en sådan grad, at der kan være tale om anlæg.
  Disponeringen er forudsat en godkendt omplacering af driftsmidler til anlægsmider. Derfor vil der blive indstillet en omplacering i forbindelse med BR 2.  

 

 • Kriteriet ’sikker færden’ frafalder

Der kan fremover søges penge til projekter, der lever op til mindst ét af følgende 3 kriterier

 • Projektet skaber eller udvikler ’lokale samlingssteder’,
 • ’særlige kendetegn’ for lokalområdet og/eller
 • ’møder i naturen’.

Projektudvalget har ønsket, at det ikke længere skal være muligt at søge projekter gennem kriteriet ’sikker færden’ for bløde trafikanter.

 

Opmærksomhed på tilstrækkelig medfinansiering og minimal forøget drift
Igennem tidligere ansøgningsrunder har projektudvalget haft fokus på, at ansøgninger skal have tilstrækkelig medfinansiering, der består af frivilligt arbejde, jord fra lodsejere og/eller andre økonomiske midler, der ikke er kommunale. Hvis der søges over 100.000 kr., er der krav om medfinansiering fra et andet sted.
Ligeledes har projektudvalget haft opmærksomhed på, at der som udgangspunkt ikke kan søges om midler til projekter om nyopførelse, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter, til for eksempel vedligeholdelse. Der kan derfor kun søges om penge til nyopførelse med drift, såfremt særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt.

 Landsbyfornyelse
Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, der findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Kommunerne kan støtte private bygningsejere og hente 60 % refusion til støtten fra statens puljer (rammer).
PULO har tidligere anbefalet støtte til landsbyfornyelse. Projektudvalget skal beslutte om der skal afsættes i alt optil 800.000. kr. eller 500.000 kr. hertil.
Hvis der modtages ansøgninger til udnyttelse af alle 800.000 kr. vil det betyde et rammetræk på 1.200.000 kr. på Holbæk Kommunes statslige rammer. Holbæk Kommune har pt. en ramme til landsbyfornyelse i 2019 der lyder på 1.977.582 kr. og kan bruges indtil 3. maj 2021. Der bliver i foråret udmeldt en ny statslig ramme til landsbyfornyelse i 2020.

Holbæk Kommune har derfor rigelig statslig ramme til at dække refusion. De statslige rammer kan kun anvendes, hvis der er afsat kommunale midler.


Der kan både søges om støtte til istandsættelse og nedrivning. 
Støtte til landbyfornyelse kan tildeles med hjemmel opstillet i byfornyelsesloven samt egne kommunalt vedtagne kriterier, der gentages nedenfor:

Kriterierne har overordnet til hensigt

 • at sikre projekter har en synlig betydning, for andre end ejendomsejeren selv.
 • at projekter har en kulturhistorisk værdi.


Der kan løbende ansøges om støtte til landsbyfornyelsesprojekter. Der kan i forbindelse med indsatser i lokalområderne, f.eks. særlig indsats, målrettes info om mulighederne i puljen til bygningsejere i bestemte geografisk afgrænsede områder, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.
 

Øvrige midler
Udover ovenstående puljemidler og allerede igangsatte projekter, anbefales det, at resterende midlerne i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til  lokalområderne’ i budget 2020 anvendes gennem konceptet ’særlige indsatser’ i lokalområderne samt til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer lever op til projektudvalgets kommissories mål.
Konceptet ’særlige indsatser’ i lokalområderne er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde, hvor der på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om, at der skal samarbejdes om en særlig indsats i Undløse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med hensyn til projekter om landsbyfornyelse kan der i det enkelte projekt stilles krav til projektets bæredygtighed, både ved nedrivning og istandsættelse.
Istandsættelse af eksisterende bygninger er i sig selv et miljø- og klimamæssig bæredygtigt tiltag, hvor bygningen sikres for fremtiden og bygningens klimabelastning fortsat bindes.

 

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Med senere ændringer:

LOV nr. 1552 af 19/12/2017

LOV nr. 465 af 29/04/2019

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 8. februar 2017: Punkt 29. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse


Kommunalbestyrelsen d. 12. september 2018: Punkt 187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen

Økonomiudvalget d. 9. oktober 2019: Punkt 165. Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.

Kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019: Punkt 82. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Økonomiudvalget d. 4. december 2019: Punkt 231. Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020

PULO, d. 17. september 2019: Punkt 6. Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats 

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Projektudvalget indstiller, at:

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,5 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes. 
 2. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 300.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
 3. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 815.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.


Derudover fastsættes der ingen øvre beløbsgrænse pr. ansøgning i puljen Rum til fællesskab. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno19-48668_#5191542_v1_bilag 1, disponering af midler til lokaludvikling i budget 2020.pdf.pdf
caseno19-48668_#5190892_v1_bilag 2 formål, kriterier og procedure for puljen rum til fællesskab - februar 2020.pdf.pdf

Bilag

bilag 1, disponering af midler til lokaludvikling i budget 2020.pdf
bilag 2 Formål, kriterier og procedure for puljen Rum til Fællesskab - februar 2020.pdf


71. Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2020 - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

72. Beslutning om udbudsmodel for salg af Jyderup Nord - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

For stemte 30 (A, O, Ø, C, I, B, V og F).

Imod stemte 1 (L), idet Lokallisten ønsker at Holbæk kommune foretager byggemodning af Jyderup Nord NU og i sammenhæng med opførelsen af ny børneinstitution i området. Der bør indtænkes miljømæssige tiltag, som sikrer opførelse af alternative boliger, parcelhuse og seniorfælleskaber på området.

73. Beslutning om at arbejde for etableringen af en ny materielgård - Lukket

Offentlig beslutning

Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.

74. Beslutning om Sportsbyen

Beslutning om Sportsbyen
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen godkender Resultat af forligsforhandlinger dateret 11. marts 2020 med bilag 1-13
Beskrivelse af sagen

Sagen er lukket af hensyn til kommunens retsstilling ved en eventuel retssag, i tilfælde af, at forliget ikke bliver godkendt.

 

 1. Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2020 at give borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og kommunalbestyrelsesmedlem Søren Stavnskær bemyndigelse til at indgå i forligsforhandlinger med Fonden Holbæk Sportsby vedrørende økonomiske tvister angående opførelsen af Holbæk Sportsby. Det fremgik af sagen, at kommunalbestyrelsen vil få forelagt en beslutningssag med godkendelse af det endelig forlig, når forligsforhandlingerne er afsluttet.

Forligsforhandlingerne er nu afsluttet, og de forhandlende parter er blevet enige om vilkårene for et samlet forlig, som fremgår af de vedlagte bilag. Indgåelse af endeligt forlig på de vilkår, der fremgår af de vedlagte bilag, er betinget af, at kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Fonden Holbæk Sportsby godkender resultatet af forligsforhandlingerne.

Som beskrevet i sagen den 22. januar 2020 er kommunens forhandlingsrum begrænset af, hvad det sandsynlige udfald af en retssag vil være, så indholdet af forliget ikke indebærer en ulovlig støtte til Fonden. Advokatfirmaet Plesner har vurderet, at det indstillede forlig ligger inden for kommunens forhandlingsramme, at det er et økonomisk fordelagtigt forlig for kommunen, og at forliget ikke stiller Fonden Holbæk Sportsby bedre end det sandsynlige udfald af en retssag om de omhandlede tvister.

 

 1. Formål med forliget

Det samlede forlig sikrer en oprydning af mellemværender mellem kommunen og Fonden Holbæk Sportsby fra anlægsfasen, så kommunens og Fondens energi kan fokuseres på drift og udvikling af Holbæk Sportsby. Forliget sikrer, at alle kendte mangler ved byggeriet bliver udbedret, og en række centrale og vigtige ønsker og behov hos foreningerne og andre brugere bliver opfyldt. Forliget giver rammerne for en optimal drift af Sportsbyen, til glæde og gavn for de mange foreninger og andre brugere. Der skabes ro og stabilitet i Fonden, som giver Fondens bestyrelse mulighed for at få tilført nye kræfter og kompetencer med fokus på den fremadrettede drift. Endelig sikrer forliget også, at parterne undgår at skulle igennem en lang og ressourcekrævende retssag til afgørelse af de udestående tvister. En retssag, som vil have et meget usikkert resultat for begge parter, og som vil sætte udviklingen af sportsbyen i stå. 

 

 1. Hovedvilkår for forliget

Det samlede forlig kan læses i de vedlagte bilag. Forliget består af dokumentet ”Resultatet af forligsforhandlinger” med bilag 1-13. Forliget følger i hovedtræk de vilkår, der fremgik af sagen i kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020, punkt 21, om mandat til at indgå i forligsforhandlinger, med følgende forskelle:

 • Servicebygningen til fodboldbanerne skal være klar til ibrugtagning senest 31. marts 2021 i stedet for 31. august 2020. Datoen er rykket efter ønske fra kommunen, så parterne har tid til at gennemføre en ordentlig brugerdialog og vælge den helt rigtige løsning til servicebygningen. Servicebygningen skal primært bruges i sommerhalvåret, og det får derfor minimal betydning for brugerne, at datoen er rykket.

 

 • Vilkåret om levering af ekstra tribuner udover multihallen er ændret til levering af følgende ydelser:

 

 • Asfaltering af hele hovedstien fra Ladegårdsalleen til hovedbygningen i 2,5 meters bredde. Der bibeholdes desuden en 1,5 meter bred sti med grusbelægning, så den samlede sti fastholdes med en bredde på 4 meter. Den 2 delte stibelægning skal sikre, at alle trafikanter til sportsbyen oplever bedst muligt fremkommelighed og sikkerhed.
 • Permanent tribuneanlæg ved center court (udendørs opvisningbane til tennis)
 • Indhegning af hele atletikstadion med publikumshegn, grusbelægning på kuglestødsbanen i stedet for græs samt gummikantsten som kantafgrænsning

 

De nye ydelser vil give udearealerne et markant løft, og de 3 punkter løser nogle vigtige og centrale ønsker og behov hos foreningerne og andre brugere i Sportsbyen.

 

 • Beløbet, som Fonden skal tilføre til Sportsbyen, er hævet fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. Beløbet anvendes i samråd med kommunen til et løft af Sportsbyens faciliteter, så flest muligt brugerønsker kan blive opfyldt.

 

 • Fonden sørger for at tilføre 500.000 kr. årligt i mindst 7 år til udvikling/drift af Sportsbyen, altså i alt mindst 3,5 mio. kr. Beløbet anvendes i samråd med kommunen, til gavn for foreningerne og øvrige brugere.

 

 • Ejerskabet til de 2 ekstra paddeltennisbaner, som Fonden har opført udover kontraktens krav, tilfalder kommunen som led i forliget. Det betyder, at banerne kan blive anvendt til gavn for foreningerne og andre brugere, på linje med alle andre faciliteter i Sportsbyen. Indtægterne fra udlejning af overskudskapacitet i Sportsbyen deles mellem parterne, som beskrevet i hovedvilkårene fra sagen om mandat til forligsforhandlinger, men Fonden har ret til hele indtægten fra udlejning af overskudskapacitet for de 2 ekstra paddeltennisbaner. Paddeltennisbanerne skal først og fremmest anvendes til foreninger og andre kommunale formål. Det vil derfor være begrænset hvor meget overskudskapacitet der er til udlejning på kommercielle vilkår.

 

 • Fonden sørger for en korrekt og fuldstændig udbedring af gulvene i svømmehallen inklusive omklædningsrummene, så faldforholdene rettes op, og der sikres en gulvbelægning uden bobler og afskalninger. I forbindelse med udbedringen vil det være nødvendigt at lukke svømmehallen i op til 3 uger, og tidspunktet for lukningen skal godkendes af kommunen. Kommunen undlader at opkræve bod for lukningen af svømmehallen, så betaling af bod ikke bliver en hindring for at få løst problemerne ordentligt. Brugerne er ikke tjent med drypvise lukninger og halve afhjælpningsforsøg, men har brug for udbedring en gang for alle.

 

 

 1. Konsekvenser ved ikke at godkende forliget

Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender resultatet af forligsforhandlingerne, vil parternes tvister i stedet skulle løses ved en eller flere voldgiftssager. Det indstillede forlig er resultatet af lange og intensive forligsforhandlinger, hvor begge parters fokus har været at lande den bedst mulige aftale for foreningerne og andre brugere af Holbæk Sportsby. Kommunen kan ikke forvente, at det vil være muligt at genoptage forligsforhandlingerne og opnå et bedre resultat for kommunen end det indstillede forlig. Hvis forliget ikke bliver godkendt, forventes Fonden derfor at fastholde sine fulde krav på ekstraarbejder for mindst 30 mio. kr. og krav på tidsfristforlængelse for den fulde forsinkelse, således at alle mellemværender skal løses via en eller flere voldgiftssager. Resultatet af en voldgiftssag er ifølge kommunens eksterne juridiske rådgiver forbundet med meget stor usikkerhed, men den interne og eksterne juridiske vurdering er, at en voldgiftssag ikke vil give kommunen et bedre økonomiske resultat end det indstillede forlig. Hertil kommer, at en voldgiftssag må forventes at tage fra 1 til flere år og koste kommunen et millionbeløb i sagsomkostninger, foruden et stort internt ressourcetræk.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal betale et beløb til Fonden på 5 mio. kr., der foreslås finansieret af kassen.

Forliget indebærer herudover, at kommunen anvender de ca. 10 mio. kr. i tilbageholdte dagbøder til tilkøb af ekstraydelser, så pengene kommer foreningerne og andre brugere af sportsbyen til gavn. Kommunen får således ikke mulighed for at disponere over pengene til andre formål, men de anvendes i stedet til, at Sportsbyen får tilført værdier for samlet ca. 10 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. tilføres løbende med 500.000 kr. årligt i 7 år.

Kommunen kan ikke fremover få indtægter fra navnesponsorater tilknyttet hovednavnet ”Holbæk Sportsby”. Der er ikke budgetteret med indtægter fra navnesponsorater, hvorfor dette ikke får en budgetmæssig konsekvens.

50 % af de fremtidige indtægter for udlejning af overskudskapacitet i sportsbyen, dog 100 % for de to ekstra paddeltennisbaner, tilfalder Fonden. Der er sat et loft for Fondens indtægter fra udlejningen på maksimalt 2 mio. kr. årligt. Aftalen sikrer incitament for Fonden til at sørge for udlejning af overskudskapacitet, hvilket også kan være en økonomisk gevinst for kommunen, da det forventes at skabe øget udlejning. Der er ikke budgetteret med indtægter fra udlejning af overskudskapacitet, hvorfor vilkåret ikke får budgetmæssig konsekvens.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved forliget.

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 21, kommunalbestyrelsesmøde den 22. januar 2020: Beslutning vedrørende Holbæk Sportsby

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020

Finn Martensen (L) og John Harpøth (O) var fraværende under mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, V, B, I, F og C).

1 (Ø) undlod at stemme.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020

Godkendt.

 

For stemte 25 (A, L, C, I, B, V, F).

Imod stemte 4 (O).

2 (Ø) undlod at stemme.caseno19-24241_#5212107_v1_resultat af forligsforhandling - underskrevet.pdf
caseno19-24241_#5211907_v1_bilag 13 - berigtigelse af betalingsforpligtelser v.110320 endelig.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211904_v1_bilag 12 c07.1_n05_vand & el & placering af atletik huset.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211903_v1_bilag 11 c07.1_n06_illustration af mållinje og kamera.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211902_v1_bilag 10 c07.1_k01_h1_n06_atletik.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211901_v1_bilag 9 - mindstekrav til servicebygning til atletikstadion.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211899_v1_bilag 8 garanti nr. 5292 9915735 af 11. juli 2016.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211898_v1_bilag 7 - liste over forhold, der undersøges nærmere til 1 års gennemgangen.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211897_v1_bilag 6 - liste over mangler med frist 31. august 2020.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211896_v1_bilag 5 - løbende driftsforpligtelser, frist for driftsplaner 30. april 2020.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211895_v1_bilag 4 - manglende undervisning af driftspersonalet, frist 30. april 2020.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211894_v1_bilag 3 - notat fra cowi angående mangler ved it kabling.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211892_v1_bilag 2 - liste over anlægsmangler med frist 30. april 2020.pdf.pdf
caseno19-24241_#5211891_v1_bilag 1 - opp-kontrakt.pdf.pdf
caseno19-24241_#5213088_v1_notat - ekstern juridisk vurdering af forlig.pdf

Bilag

Resultat af forligsforhandling - underskrevet
Bilag 13 - berigtigelse af betalingsforpligtelser v.110320 ENDELIG.pdf
Bilag 12 C07.1_N05_Vand & EL & Placering af atletik huset.pdf
Bilag 11 C07.1_N06_Illustration af mållinje og kamera.pdf
Bilag 10 C07.1_K01_H1_N06_Atletik.pdf
Bilag 9 - Mindstekrav til servicebygning til atletikstadion.pdf
Bilag 8 Garanti nr. 5292 9915735 af 11. juli 2016.pdf
Bilag 7 - liste over forhold, der undersøges nærmere til 1 års gennemgangen.pdf
Bilag 6 - liste over mangler med frist 31. august 2020.pdf
Bilag 5 - løbende driftsforpligtelser, frist for driftsplaner 30. april 2020.pdf
Bilag 4 - manglende undervisning af driftspersonalet, frist 30. april 2020.pdf
Bilag 3 - notat fra COWI angående mangler ved IT kabling.pdf
Bilag 2 - liste over anlægsmangler med frist 30. april 2020.pdf
Bilag 1 - OPP-kontrakt.pdf
Notat - Ekstern juridisk vurdering af forlig


75. Beslutning om salg af del af matr.nr. 35a Udby by, Udby - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

76. Orientering om status på ejendomme til salg - marts 2020 - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

77. Underskriftsark

Underskriftsark