UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

21-11-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-11-2018 22:00:00


PUNKTER

222. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2018
223. Beslutning om igangsætning af planstrategi og boligstrategi
224. Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk
225. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
226. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95
227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler
228. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup
229. Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark
230. Orienteringssag vedrørende læring af fejl i budget 2019-22
231. Orientering om Effektiviserings- og besparelsesstrategi: Status på implementering af vedtagne effektiviseringer
232. Beslutning om at igangsætte arbejdet med revision af vandløbsregulativer
233. Godkende forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020
234. Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
235. Godkendelse af hvor Kommunalbestyrelsesmøderne i 2019 skal afholdes
236. Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med det kommende folketingsvalg og om åbningstiden på valgstedet på Orø
237. Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2019
238. Underskriftsark222. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2018

Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2018

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. november 2018 godkendes.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt
 

223. Beslutning om igangsætning af planstrategi og boligstrategi

Beslutning om igangsætning af planstrategi og boligstrategi

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. arbejdet med en ny planstrategi og boligstrategi igangsættes.

Beskrivelse af sagen

Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver de kommende års udvikling af kommunen og fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen. Strategien har således direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan.

 

Endvidere er det besluttet i budget 2019, at der skal udarbejdes en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategien skal indeholde en plan for, hvordan Holbæk Kommune kan arbejde med at indfri potentialet for nye borgere, der kan bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune. Samtidig vil det give et balanceret boligtilbud, der vil give muligheder for nuværende borgere til at indfri deres boligønsker.

Der er mange emner i planstrategien og boligstrategien, der lapper over hinanden. Derfor er der lavet en proces for udarbejdelsen af begge strategier, der tilsikrer, at de to strategier får en sammenhæng, så de er i overensstemmelse og understøtter hinanden. Processen og sammenhængen mellem de to strategier er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

 

Proces

Der tilrettelægges en proces, hvor borgerne inddrages aktivt i processen, således at input fra lokalområderne sikres, som beskrevet i vedhæftede notat. Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget i arbejdet med planstrategien i det omfang det giver mening.

 

Baggrund og lovgivningsmæssige krav

Kommunerne skal ifølge planloven i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en planstrategi og en lokal agenda 21 strategi, der vil indgå i planstrategien. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Kommunalbestyrelsen har for nyligt vedtaget kommuneplan 2017, men da der er et ønske om at den næste kommuneplan vedtages i god tid inden næste kommunalbestyrelsesvalg igangsættes processen frem mod en ny kommuneplan allerede nu. Herved sikres det, at planen vedtages i god tid inden næste valg og så kommunalbestyrelsen får mulighed for at arbejde med den kommuneplan de selv har vedtaget.

 

Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for den fysiske udvikling af Holbæk Kommune, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen. Planstrategien skal endvidere munde ud i en beslutning om kommuneplanens revision. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at revidere hele kommuneplanen, eller at revidere planen delvis – for et emne eller et område. Planstrategien skal i offentlig høring i 8 uger før den kan vedtages endeligt.


Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.

Planloven

Baggrunden for boligstrategien er budget 2019, hvoraf den fremgår.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt, idet det præciseres, at arbejdet med strategien forankres i Økonomiudvalget, at der holdes flere borgermøder, og at boligselskaberne inddrages i processen.
 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 caseno18-40999_#4739109_v1_proces for plan- og boligstrategi.pdf.pdf

Bilag

Proces for plan- og boligstrategi.pdf


224. Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives et nedslag i salgsprisen på 3,97 mio. kr. ved salg af matr.nr. 4 ka Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk til Lejerbo Holbæk

Beskrivelse af sagen

Byrådet gav på mødet den 25. oktober 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk, og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 4 ak Tåstrup, Holbæk Jorder beliggende på adressen Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk til Lejerbo Holbæk for 14,364 mio. kr.

 

Det har efterfølgende vist sig, at grunden er meget mere forurenet med pesticider, som følge af den tidligere anvendelse af ejendommen som frugtplantage, end først antaget.

 

Lejerbo kan anvende den pesticid forurenede jord til etablering af støjvold ved Lejerbos byggeri på L. C. Worsøesvej. Ekstraomkostningerne til håndtering af den forurenede jord vil anslået udgøre 3,97 mio. kr. Et beløb som projektet, der er bundet op på maksimumsbeløbet for etablering af almene familieboliger, ikke kan indeholde.

 

Lejerbo Holbæk anmoder derfor om et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr.

 

Såfremt der ikke gives nedslag i købesummen, vil det ikke være muligt at gennemføre Lejerbos projekt, og de 57 almene familieboliger vil således ikke blive opført.

 

Hvis det ikke var muligt at genanvende jorden til støjvold, ville den pesticid forurenede jord skulle køres til deponi i Norge eller Holland, da der pt. ikke er nogen kommuner eller regioner i Danmark som modtager pesticid forurenet jord. Udgifterne hertil vil beløb sig til ca. 8,32 mio. kr. inkl. moms. Hvilket vil nedsætte grundens salgspris ved salg til 3.die-mand væsentligt.

Mæglervurdering på 14,364 mio. kr. var med det forbehold, at omkostninger til oprensning af grunden maks. måtte udgør 300.000 kr. ekskl. moms.


Økonomiske konsekvenser

Kommunen modtager pengene fra salget eksklusiv moms. Den planlagte salgspris på 14,364 mio. kr. indbringer derfor kommunen 11,492 mio. kr.

 

Kommunen skal betale indskud til grundkapitallånet fra Landsbyggefonden. Indskuddet er i dette tilfælde 11,492 mio. kr. svarende til de planlagte salgsindtægter og ville derfor have været fuldt dækket af salget.

 

Efter nedslaget i salgsprisen indbringer salget kommunen 8,315 mio. kr. ekskl. Moms. Der mangler derfor 3,177 mio. kr. for at dække indskuddet til grundkapitallånet (11,492 mio. – 8,315 mio. = 3,177 mio.).

 

Der skal derfor findes finansiering for de 3,177 mio. kr. Merudgiften finansieres i forbindelse med budgetrevision 4.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 25. oktober 2017: Punkt 203 – Beslutning – Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

 


Supplerende sagsfremstilling den 22-10-2018

I forbindelse med en tidligere planlagt udvidelse af bostedet Abildgården, beliggende på Ny Taastrupvej 2, blev der i 2014 foretaget en forureningsundersøgelse på ejendommen. På baggrund af denne undersøgelse vurderede Region Sjælland, at ejendommen ikke skulle kortlægges som forurenet.

Udvidelsen af Abildgården blev ikke gennemført alligevel og bostedet blev i stedet flyttet til Søbæk Have, hvormed ejendommen har stået tom siden.

I 2017 gennemførte Region Sjælland en ny screeningsundersøgelse af hele ejendommen, hvor der blev fundet forurening med pesticider med et koncentrationsniveau som var væsentligt højere end den tidligere undersøgelse. På baggrund af dette undersøgelsesresultat valgte Region Sjælland at kortlægge ejendommen som forurenet ved endelig afgørelse i september 2017. Ejendommen har tidligere været frugtplantage.

Parallelt med ovenstående undersøgelse drøftede Holbæk Kommune og Lejerbo muligheden for, at etablere almene boliger på ejendommen. På grundlag af drøftelserne og beslutning i Byrådet d. 25. oktober 207, så indgik Lejerbo og Holbæk Kommune en betinget købsaftale i november 2017. Fastsættelsen af handelsprisen skete på baggrund af en mæglervurdering af grundens handelspris. Vurderingen tog forbehold for, at køber skulle tåle en omkostning på op til 300 t.kr. til oprensning af forurening. Handelsprisen blev fastholdt selvom Region Sjælland kortlagde ejendommen som forurenet. Den betingede købsaftale gav netop Lejerbo mulighed for, at gennemføre yderligere analyser omkring jordbundsforhold, forurening mm. for på baggrund deraf, at kunne vurdere evt. konsekvenser for projektøkonomien. Købsaftalen giver Lejerbo mulighed for, at træde tilbage fra handlen, såfremt håndtering af jordbundsforhold, herunder bl.a. forurening, funderingsforhold, fortidsminder m.v. overstiger 1.800.000 kr. inkl. moms.

I skema A (ansøgning om tilsagn til etablering af boligerne) der blev godkendt i Byrådet d. 25. oktober 2017 har Lejerbo budgetteret 500 t.kr. til udgifter til ekstrafundering og forurening, heraf udgør forurening 300 t.kr.

Ved den videre projektering af projektet har Lejerbo konstateret, at udgifterne til håndtering af forurening vil udgøre 4,27 mio. kr. Det betyder at projektet ikke kan gennemføres inden for rammebeløbet for alment boligbyggeri, og Lejerbo anmoder derfor om et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr., idet Lejerbo har indregnet de 300 t.kr. som forpligtigelse i deres projektøkonomi.

Lejerbo har på nuværende tidspunkt afholdt udgifter til arkitekt, rådgivere, geotekniske undersøgelser, undersøgelser for fortidsminder, akustikmålinger, udgifter til ekstra rådgivning i forbindelse med håndtering af forureningen m.m., de samlede udgifter hertil udgør på nuværende tidspunkt ca. 3,2 mio. kr.

Kommunen er ikke forpligtet til at give et nedslag i købesummen, men ved at give nedslaget fastholdes etableringen af 57 almene familieboliger og Lejerbo kan ikke gøre et krav gældende overfor kommunen, såfremt handlen trækkes tilbage grundet forøgede omkostninger til oprensning af forurening.

Det skal i øvrigt bemærkes, at vurderingen, som lå til grund for handelsprisen tog højde for en omkostning på 300 t.kr. til oprensning af forurening. På den baggrund vil markedsprisen forventeligt blive vurderet lavere, såfremt der gennemføres en ny vurdering, der tager højde for forureningsomfanget. Såfremt købesummen fastholdes, så forpligtiges Lejerbo i princippet til at betale en høj pris for grunden samtidig med, at de pålægges udgiften til håndteringen af en omfangsrig forurening, hvilket ikke er muligt indenfor den givne projektøkonomi.  

Træder Lejerbo tilbage fra handlen, så står kommunen med en ejendom som er stærk forurenet, som det vil koste mere end 8 mio. kr. at oprense. Det vil forventelig betyde, at det vil være svært at sælge ejendommen til boligudvikling.  og som derfor kan blive svær at sælge til anden side.

Opførelse af almene familieboliger er underlagt et maksimums beløb pr. m2 som ikke må overskrides. Projektet med 57 almene familieboliger, som der blev givet tilsagn til i 2017, udnytter maksimumsbeløbet, som udgør 114,842 mio. kr.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, I, L, O og V).

Imod stemte 2 (Ø og F). Ø ønsker ikke nye giftgrunde. F ønsker den forurenede jord flyttet væk fra matriklen.


 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt.

For stemte 26 (A, O, L, C, I, B og V)

Imod stemte 2 (Ø), da Ø ikke ønsker at flytte gift fra den ene grund til den anden grund.

 caseno16-32257_#4711427_v1_gis kort ny taastrupvej 2, 4300 holbæk.pdf

Bilag

GIS kort: Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk


225. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. revideret kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) godkendes
 2. revideret kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter godkendes
 3. ny kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter godkendes.

Beskrivelse af sagen

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Kvalitetsstandarderne er udgangspunktet, når Myndighed på baggrund af en konkret individuel vurdering, vurderer borgerens behov.

Kvalitetsstandarderne Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Dækning af merudgifter er revideret i forhold til ny lovgivning og præcisering af rammerne for kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarden Tilbud af behandlingsmæssig karakter er ny.

Kvalitetsstandarderne imødekommer Kommunalbestyrelsens krav om stram visitering.

Borgerstyret personlig assistance (BPA), servicelovens § 96

BPA gives som et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som medfører et omfattende behov for hjælp, der ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

Følgende lovændringer er indarbejdet:

 • borgeren har mulighed for at vælge et privat firma, en forening eller nærtstående til at varetage arbejdsgiverrollen. Foreninger og private virksomheder skal senest den 1. juli 2019 være godkendt af Det Sociale Tilsyn.
 • Frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter §96 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelse.

Derudover er der tilføjet en passus om, hvordan borgeren er stillet, hvis vedkommende rejser på ferie i udlandet, jf. Udlandsbekendtgørelsen.

Dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 100

Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter, som er en direkte konsekvens af et varigt fysisk eller psykisk handicap. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Følgende lovændring er indarbejdet i kvalitetsstandarden:

 • Udmålingssystemet for hjælp til dækning af nødvendige merudgifter forenkles og kommunen skal lave en ny beregning for alle borgere, som ydes støtte til nødvendige merudgifter inden den 1. januar 2019.

Holbæk Kommunes tilskudsstørrelse er præciseret, så

 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 534 kr. og 1.500 kr. pr. måned.
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvos borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.501. og 2.500 kr. pr. måned.
 • Hvis borgeren har merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, kan borgeren få tilskud svarende til merudgifter. I de tilfælde kræves der dokumentation for alle merudgifter.
 • Borgerens bevilling revurderes efter behov, dog mindst hvert andet år.

I bilag til kvalitetsstandarden fremgår eksempler på, hvad man kan få støtte til og hvad man ikke kan få støtte til.

Tilbud af behandlingsmæssig karakter, jf. servicelovens § 102

Kommunen kan - ud over tilbud efter § 85 (§ 85 omhandler hjælp og støtte, som gør borgeren i stand til at varetage sin egen dagligdag) - give tilbud efter § 102 om behandling til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Tilbuddet gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

 Leder af Myndighed, Jette Nørrekær Lund og sagsbehandler Hanne Simonsen deltager i mødet under dette punkt.


Supplerende sagsfremstilling 12-10-2018

Socialudvalget bad om deres møde den 25. september 2018, at underbilag til kvalitetsstandard for § 100 blev vedlagt sagen. ”Bilag 1 til kvalitetsstandard § 100” er hermed vedlagt sagen.


Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag sammen med administrationens anbefaling/svar på Handicaprådets bemærkning.

 


Lovgrundlag – link

§ 96, i lov om social service

§ 100 i lov om social service

§ 102 i lov om social service

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendt med følgende ændringer:

Administrationens anbefalinger på baggrund af handicaprådets høringssvar indarbejdes.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføjes, at der kan ydes hjælp til rollen som ægtefælle og forældre, hvis det vurderes nødvendigt. Det præciseres hvad ”ægtefæller hjælper indenfor sædvanlige rammer” betyder.  

I kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter vurderes det, at der efter en individuel vurdering kan ydes hjælp til håndsrækninger, hvis det er nødvendigt.

I kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter præciseres det, at valg af leverandør sker i dialog med borgeren, og at leverandøren vælges med udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalitet og pris. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

 

Administrationens anbefalinger på baggrund af handicaprådets høringssvar indarbejdes.

 

Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføjes, at der kan ydes hjælp til rollen som ægtefælle og forældre, hvis det vurderes nødvendigt. Det præciseres, hvad ”ægtefæller hjælper indenfor sædvanlige rammer” betyder. 

 

I kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter vurderes det, at der efter en individuel vurdering kan ydes hjælp til håndsrækninger, hvis det er nødvendigt.

 

I kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter præciseres det, at valg af leverandør sker i dialog med borgeren, og at leverandøren vælges med udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalitet og pris. 

 

Alle kvalitetsstandarder indledes med følgende præambel:

“Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. XX.

Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp.

Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det.“
 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 caseno18-24507_#4690275_v2_handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx.pdf
caseno18-24507_#4690273_v2_handicaprådets høringssvar-bpa ordning-§ 96-040918.docx.pdf
caseno18-24507_#4690268_v2_handicaprådets høringssvar vedr § 102.docx.pdf
caseno18-24507_#4600774_v1_kvalitetsstandard § 100 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4600794_v1_kvalitetsstandard § 102 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4694032_v2_notat administrationens anbefalinger svar på handicaprådets bemærkninger.docx.pdf
caseno18-24507_#4694030_v1_kvalitetsstandard § 96 i lov om social service.pdf.pdf
caseno18-24507_#4636451_v2_bilag 1 til kvalitetsstandard § 100.pdf

Bilag

Handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx
Handicaprådets høringssvar-BPA ordning-§ 96-040918.docx
Hancicaprådets høringssvar vedr § 102.docx
Kvalitetsstandard § 100 i Lov om social service.docx
Kvalitetsstandard § 102 i Lov om social service.docx
Notat administrationens anbefalinger svar på Handicaprådets bemærkninger.docx
Kvalitetsstandard § 96 i Lov om social service.pdf
Bilag 1 til kvalitetsstandard § 100


226. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Belutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Kvalitetsstandard for Kontant tilskud godkendes.

 


Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandarden fastlægger kommunens vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte i henhold til Lov om Social Service § 95. Bevilling ydes med udgangspunkt i det fastsatte serviceniveau på baggrund af en individuel helhedsvurdering i den enkelte sag.

 

Formålet med servicelovens § 95 er at yde kontant tilskud til at borgeren kan ansætte et team af hjælpere, der yder personlig pleje og praktisk hjælp i borgernes hjem. Paragraffen kan anvendes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84.

 

Holbæk Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for Kontant tilskud efter servicelovens § 95. Der er ikke tale om en ændring af det eksisterende serviceniveau.

 

Aktuelt er der 2 borgere, der modtager hjælp efter § 95.

 


Høring

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt med følgende præambel:

“Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. Kontant tilskud.

Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp.

Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det.“

 

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 caseno18-24507_#4737562_v1_kvalitetsstandard § 95 i lov om social service.docx
caseno18-24507_#4690272_v2_handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard § 95 i Lov om social service
Handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx


227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. prioritering af puljen ”Nye børnehuse og skoler” på investeringsoversigten for 2019-2022 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Børnehuse og skoler spiller en afgørende rolle i børn og familiers hverdag. De bygningsmæssige rammer og den fysiske indretning har stor betydning for de læringsmiljøer, vi som kommune har ansvar for at tilbyde vores børn og unge. Børnehuse og skoler er samtidig vigtige velfærdsinstitutioner i lokalområderne og i Holbæk by. Endeligt kan et aktivt samspil mellem børnehuse, skoler, virksomheder, foreninger og øvrige aktører i et lokalområde bidrage til at styrke børns læring og trivsel.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 16. maj 2018, at administrationen skulle igangsætte udvikling af fem konkrete projekter med henblik på prioritering af de afsatte anlægsmidler til nye børnehuse og skoler - og dermed sætte retning på en investering i gode læringsmiljøer til børn og unge på 161,3 millioner kroner over de kommende år.

De fem konkrete områder er:

 • Børnehus i Svinninge: Vurdering af muligheden for at samle de 2 nuværende børnehuse i et tidssvarende børnehus med den nødvendige kapacitet.
 • Samlet tilbud i Knabstrup: Vurdering af, hvordan der kan etableres et nyt tidssvarende børnehus med særligt fokus på synergier til skolen.
 • Børnehus i Jyderup: Vurdering af muligheder og konsekvenser for renovering af det eksisterende børnehus samt muligheder for etablering af nyt børnehus. Emnet er ligeledes behandlet i Jyderup Handleplan og etablering af et nyt børnehus er et fokuspunkt i budgetaftalen for 2019+
 • Børnehus i Tuse: Afklaring af mulighederne for at etablere en samlet løsning i Tuse med den nødvendige kapacitet.
 • Samlet tilbud i Stestrup: Afklaring af muligheder for at etablere en samlet løsning i Stestrup.

 

I fællesskab mellem administrationen og skole- og dagtilbudsområdet for de berørte områder, er der for hvert af de fem projekter, bl.a. afdækket muligheder og begrænsninger i den nuværende bygningsmasse, udvikling i børnetal, fremtidige arealbehov og afledte konsekvenser for bygningsmassen samt udnyttelse af synergier mellem børnehuse og SFO/skoler.

 

Afdækningen fremgår i sin helhed i vedlagte bilag. Fælles for de fem projekter er, at de bidrager med væsentlige løft af de fysiske rammer og læringsmiljøer i de pågældende lokalområder, ikke mindst fordi 4 af projekterne betyder løft af såvel børnehus som skole i samme projekt.


På baggrund af afdækningen anbefales det, at igangsætte nedenstående tiltag for de fem områder:

 

Knabstrup

Det foreslås, at dagtilbud og skole/SFO samles i samme bygning. Det kan gøres ved at lave en tilbygning til skolen på ca. 700 m2. Det vil samtidig betyde, at bygningerne, som i dag huser dagtilbuddet samt pavillonerne på skolen rives ned. Samtidig gennemføres der en energirenovering af skolen. Samlingen af skole og dagtilbud kan styrke samarbejdet, gøre overgangen mellem dagtilbud og skole lettere og mere tryg for børn og forældre, og de nye fysiske rammer for dagtilbud/skole vil i endnu højere grad end i dag kunne bidrage til at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet. Den samlede investering vil være ca. 28 mio. kr.

 

Stestrup

Det foreslås, at dagtilbud og skole/SFO samles i samme bygning. Da der er plads på skolen, vil det kunne gøres ved en renovering af ca. 1.500 m2 på skolen. Det fraflyttede børnehus nedrives, hvilket vil medføre en forbedring af parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Ligesom i Knabstrup vil samlingen af dagtilbud og skole under samme tag bidrage til en modernisering af de fysiske læringsmiljøer, åbne for nye muligheder for samarbejde og skabe mere tryghed i overgange. Den samlede investering vil være ca. 17 mio. kr.

 

Tuse

I forhold til Tuse foreslås to alternative løsninger. Det første alternativ er, at der etableres et nyt børnehus med plads også til dagplejen på ca. 1.800 m2 i tæt forbindelse med SFO/skolen. Det vil også kunne være med til at håndtere den stigende pladsmangel på skolen, da bygningerne til dagtilbud og skole/SFO kan bruges fleksibelt og dermed bidrage til at styrke et sammenhængende læringsmiljø for alle børn i Tuse. Løsningen vil ligeledes forbedre parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Det vil medføre en nedrivning af det fraflyttede børnehus. Det andet alternativ er at bygge nye 1.100 m2 på matriklen ved det eksisterende børnehus (Tuse Byvej 16B). Børnehuset (Tuse Byvej 16A) vil her kunne nedrives, hvilket vil forbedre parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Dagplejehuset på Tuse Byvej 10 vil kunne sælges til boligformål. Den samlede investering ved alternativ 1 vil være ca. 44 mio. kr. Den samlede investering ved alternativ 2 vil være ca. 28 mio. kr.

 

Svinninge

Det foreslås, at de eksisterende to nedslidte børnehuse flyttes ind på skolen. Det kan gøres ved at renovere skolens nuværende bygninger samt bruge de eksisterende lokaler mere intensivt (fx SFO i klasselokaler, forudsat hensigtsmæssig indretning). Renoveringen vil samtidig løfte skolens fysiske rammer, som i dag fremstår slidte, betragteligt – og dermed også her bidrage til en modernisering af de pædagogiske læringsmiljøer. De gamle børnehuse foreslås nedrevet. Den samlede investering vil være ca. 19,5 mio. kr.

 

Jyderup

Som en del af budgetaftalen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal bygget et nyt børnehus i Jyderup. Det foreslås derfor, at der bygges et børnehus på ca. 1.100 m2. Den nuværende ejendom på Sølyst renoveres ikke og det fraflyttede børnehus nedrives. Den samlede investering vil være ca. 32 mio. kr.

 

En afledt effekt af investeringen er et kvalitetsmæssigt løft af kommunens ejendomsportefølje, så det vedligeholdelsesmæssige efterslæb nedbringes. Med ovenstående projekter nedbringes kommunens samlede vedligeholdelsesefterslæb med ca. 47 mio. kr. Derudover vil investeringen have fokus på, at nedbringe energiforbruget i bygningerne, hvilket bidrager til nedbringelse af CO2 udledningen. 

 

Det anbefales at de ejendomme, der fraflyttes nedrives til fordel for bedre infrastruktur, øget trafiksikkerhed og tilgængelighed, bedre parkeringsforhold eller grønne udearealer til glæde også for lokalområdet. Nedrivning af fraflyttede ejendomme bidrager til en besparelse af kommunens udgifter til ejendomsdrift. I stedet kan det også overvejes at sælge ejendomme, hvor det er muligt. Den endelige beslutning om nedrivning eller salg vil blive indstillet til politisk beslutning, når den endelige projektplanlægning er færdiggjort.

 

Det foreslås, at der igangsættes planlægning af alle fem projekter hurtigst muligt jf. nedenstående plan, men at selve byggefasen igangsættes i tråd med de budgetmæssige rammer, som fremgår af investeringsoversigten for 2019-2022.

 

 

Der kan forekomme afvigelser mellem tidsplan og investeringer. Det skyldes tidsforskydninger i opstart og afslutning af byggeprojekt samt betaling heraf.

 

Såfremt forslaget til prioriteringen godkendes, så vil der ultimo 2018 blive indstillet en sag til politisk godkendelse med frigivelse af anlægsmidler til projektplanlægningen. Den videre udvikling af alle fem projekter vil blive igangsat primo 2019.

Planlægningsfasen omfatter inddragelse af relevante interessenter fra de fem områder, herunder medarbejdere, ledere, dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser. Formålet er at afdække de konkrete behov for hver af de fem projekter. Der vil blive tilknyttet en ekstern rådgiver, der kan designe og projektere opgaven samt sikre gennemførelse af tilbudsindhentningen.

Planlægningen resulterer i fem konkrete anlægsprojekter, som indstilles til politisk behandling i takt med at den enkelte projektplanlægning færdiggøres. Det forventes at projektplanlægningen for alle fem projekter færdiggøres i løbet af 2019.

I 2019 er der ligeledes behov for, at igangsætte arbejdet med afdækning af yderligere projekter, hvor der er behov for, at prioritere anlægsmidler til i det kommende år. På den baggrund forventer administrationen, at der primo 2019 fremlægges en sag, hvor der kan træffes politisk beslutning om, hvilke nye projekter der skal igangsættes afdækning af.


Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har besluttet en samlet budgetramme på 175,5 mio. kr. til nye børnehuse og skoler fordelt over de kommende fire budgetår fra 2019-2022. De økonomiske konsekvenser ved genneførelse af investeringsplanen estimeres til 161,3 mio. kr. Dermed er der en rest på 14,2 mio. kr. til andre indsatser. Investeringsplanen er vedlagt som bilag.

Der er afsat 34,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019, men det forventes at planlægningen af de fem projekter vil koste 18,4 mio. kr. i 2019. Det er ikke sandsynligt, at der kan gennemføres yderligere aktiviteter i 2019, da planlægningen af de fleste projekter vil løbe helt ind i 3. kvartal 2019. Dermed vil der forventeligt være behov for overførsel af midler fra 2019 til 2020.

I 2020 er der afsat 38,2 mio. kr. i anlægsbudgettet og med en forventet overførsel fra 2019 på 15,9 mio. kr., så vil der samlet være 54,1 mio. kr. i 2020. Med baggrund i den nuværende planlægning af de 5 projekter, så vil der være et investeringsbehov på 64 mio. kr. i 2020, hvormed der mangler 9,9 mio. kr. i 2020. I årerne 2021 og 2022 er der et overskud mellem de afsatte midler i anlægsbudgettet og det planlagte forbrug til realisering af de 5 projekter.

Idet planlægningen på nuværende tidspunkt er på et stadie, hvor der er en vis usikkerhed om, hvornår betalingerne skal falde, så tilstræbes det, at planlægge projekterne så betalingerne passer med de afsatte midler i anlægsbudgettet. Såfremt den videre planlægning vil afdække, at der er behov for omprioritering indenfor anlægsbudgettets overslagsår, så vil det blive håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2020+.  


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2018: Sag nr. 101; Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 31-10-2018

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

Ift. projekt i Knabstrup skal det videre udviklingsarbejde koordineres med Projektudvalget for Lokal Udvikling og den planlagte borgerinddragelsesproces.

Ift. projekt i Tuse peger udvalget på alternativ 1 som beskrevet i sagsfremstillingen.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt.
 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole godkendt med den tilføjelse, at der skal forelægges en særskilt sag om den fremtidige anvendelse af børnehuset Sølyst.
 caseno18-8587_#4728971_v1_bilag - investeringsplan (ver.11.10.2018).pdf
caseno18-8587_#4728970_v1_bilag - afdækning af de fem projekter (ver.11.10.2018).pdf

Bilag

Bilag - Investeringsplan (ver.11.10.2018)
Bilag - Afdækning af de fem projekter (ver.11.10.2018)


228. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. forslag til Lokalplan 11.18 samt Kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Beskrivelse af sagen

Formål og baggrund:
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Derfor ønsker grundejeren, at der sker en ændret anvendelse af arealerne, der med dets beliggenhed vil være oplagt til boligbebyggelse med tilknytning til det omkringliggende boligområde. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde.
Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det.
Lokalplanen muliggør at lokalplanområdet kan blive til to parcelhusgrunde.
Ny udnyttelse af grunden forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Træ omfattet af naturbeskyttelse:
I planområdet står et større ældre træ, der er vurderet betydningsfuldt for flagermus. Flagermus er igennem et EU habitatdirektiv udpeget som en særlig sårbar og truet dyreart de såkaldte 'bilag IV arter’. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser, så træet beskyttes i forhold til nybyggeri. (Se afstandszoner på kortbilag 5 i lokalplanen).
Lokalplanen fastsætter ligeledes, at beskæring og fældning af træet først kan ske efter Holbæk Kommunes yderligere konkrete vurdering og tilladelse.

Bevaringsværdigt vandtårn og ny bebyggelse:
Vandværkets oprindelige bygningsstruktur består af to dele. For det første selve vandtårnet og for det andet en pumpestation ved siden af. Vandtårnet skal bevares og beskyttes i forhold til nybyggeri. Pumpestationen derimod kan nedrives og lokalplanen muliggør at opføre ny byggeri i samme omfang, proportioner og placering som pumpestationen. Således bibeholdes den oprindelige bygningsstruktur og der tages tilstrækkelig hensyn til træets underliggende rødder.

Kommuneplantillægget:
Lokalplanområdet er er på nuværende tidspunkt hovedsageligt omfattet af kommuneplanramme 11.C01, der foreskriver anvendelsen til centerformål. Derfor er der sammen med lokalplanen udarbejdet en ny boligramme, der ændrer anvendelsen af arealet til boligformål. Det vurderes velvalgt at indskrænke vandværkshøjens anvendelse til udelukkende boligformål. Begrundelsen er bl.a., at vejadgangen og de fysiske forhold omkring grunden ikke gør det oplagt at anvende grunden til bredere formål udover boligformål. Det vurderes, at centerformålene er mere velplacerede udenfor vandværkshøjen i det område, som allerede i dag fungerer som Jyderup bymidte.
 


Høring

Kommuneplantillægget vurderes at indeholde en mindre ændring i kommuneplanrammerne.
Planforslagene offentliggøres i minimum 8 uger.

 


Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for etablering af fire rækkehuse eller to parcelhuse.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Økonomiudvalget havde inden mødet fået tilsendt et notat. Notatet vedhæftes punktet som bilag.

Indstilles godkendt idet forslaget tilrettes inden udsendelse i høring, så lokalplanen giver mulighed for enten at bygge 2 parcelhuse eller 4 tæt/lav boliger.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 caseno17-40692_#4722135_v1_forslag til lokalplan 11.18.pdf.pdf
caseno17-40692_#4722138_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 8.pdf.pdf
caseno17-40692_#4722144_v1_screening for miljøvurdering_lokalplan 11.18 og kommuneplantillægnr. 8.pdf.pdf
caseno17-40692_#4755004_v1_notat vedr. lokalplan 11.18.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 11.18
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8
Screening for miljøvurdering
Notat vedr. lokalplan 11.18


229. Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark

Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. der udarbejdes en skitsering af en havnepark på Ny Hage, som finansieres ved en omprioritering af de 200.000 kr. der blev frigivet den 27.6.2018 af Kommunalbestyrelsen til udvikling af en permanent servicebygning.
   

Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe anbefalede på deres møde den 8. august 2018, at der igangsættes et arbejde for en omdannelse af Ny Hage til en midlertidig havnepark. Der er ikke afsat midler til dette i 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.6.2018 pkt. 136 at frigive 200.000 kr. til udvikling af en permanent servicebygning ved Filmtorvet. Denne udviklingsopgave er fortsat relevant, men udskydes, da der endnu ikke foreligger en lokalplan for området.

 

Administrationen anbefaler derfor, at de 200.000 kr. omprioriteres til en skitsering af en havnepark på Ny Hage.

Området ved Ny Hage
Arealerne ved Ny Hage udgør en af byens bedste beliggenheder, med udsigt over fjorden, Tuse Næs og kig ind over byens tage. Arealerne er lukket af for offentligheden på grund af det eksisterende havnedeponi, og jordforurening på området. Arealet består således af opfyld, og havnedeponiet er gennem en årrække blevet fyldt op af bl.a. havnesediment fra opgravninger i sejlrender i havneløb m.v. Med tiltrædelse af nærværende indstilling igangsættes en proces for at åbne området op for offentligheden ved omdannelse til en midlertidig, offentlig havnepark. En sådan havnepark vil give den tætte bebyggelse i havneområdet et grønt område, til glæde for hele byen.

 

Baggrund
Det forrige Byråd har tidligere besluttet, at de attraktivt beliggende arealer skal åbnes for byens borgere, i stedet for at henligge som et lukket, afspærret område. De til beslutningen knyttede midler blev dog efterfølgende inddraget, og en ny beslutning i Kommunalbestyrelsen er derfor påkrævet.

Omdannelsen kræver myndighedstilladelse til nedlukning af havnedeponiet fra Miljøstyrelsen og tilladelse efter jordforureningsloven, hvor kommunen selv er myndighed og Regionen høringspart.

På baggrund af skitsering, efterfølgende projektering og evt. supplerende miljøundersøgelser samt de nødvendige myndighedstilladelser udarbejdes ny politisk sagsfremstilling, med forevisning af skitserne og belysning af den samlede anlægsøkonomi. Dette vil danne grundlag for udbudsmateriale for anlægsopgaven.

 

Anvendelse af overskudsjord fra andre anlægsprojekter
Arealet rummer potentiale for modtagelse af overskudsjord i et nyttiggørelsesprojekt, som forventes at kunne bidrage positivt til den samlede anlægsøkonomi, da modtagelse af overskudsjord kan indbringe en indtægt.
Dertil kommer, at der på arealerne i dag allerede ligger materialeoplag af grus og sten, der vil kunne indgå som underlag for fast belægning, og således også vil bidrage til en nedbringelse af den samlede anlægsudgift.
Muligheden for at nyttiggøre overskudsjord fra andre anlægsprojekter vil bidrage til at kunne nedbringe transportbehov for jordkørsel i området, og således bidrage både til økonomisk bæredygtighed og potentiel nedbringelse af CO2 udslip fra transportkørsel.


Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af skitsering udføres ved ekstern rådgiver, for de i indstillingen angivne 200.000 kr., finansieret ved omprioritering af tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen 27.6.2018 pkt. 136.
Økonomi til projektering og nødvendige miljøtekniske undersøgelser vil blive forelagt til efterfølgende politisk beslutning, hvorefter selve anlægsopgaven vil blive udbudt og den samlede projektøkonomi forelagt til politisk beslutning.


Øvrige konsekvenser

Realisering af servicebygning ved Filmtorvet vil ved tiltrædelse af indstillingen forudsætte en ny politisk stillingtagen og frigivelse af midler i budget 2019. Tidsmæssigt må realisering af servicebygning alligevel afvente ny lokalplan for området ved Filmtorvet, der forventes prioriteret igangsat ved udgangen af indeværende år.


Høring

Når der foreligger et skitseprojekt foreslås dette præsenteret af kommunen for offentligheden, inden der gennemføres udbud af anlægsopgaven. Eventuelle bemærkninger fremkommet ved offentlig præsentation, kan inddrages i udarbejdelsen af udbudsgrundlaget. 


Lovgrundlag – link

Realisering af havnepark på Ny Hage indebærer tilladelse fra Miljøministeriet til lukning af havnedeponiet, samt tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Endvidere forudsættes gennemført en formel matrikulær ændring af arealet, så dette registreres som landareal, og ikke som en del af søterritoriet.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag i Kommunalbestyrelsen den 27.6.2018, pkt. 136, om frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn. https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater-kommunalbestyrelsen/

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

I er imod, idet der ønskes igangsætning af udvikling af Ny Hage til bolig-, erhvervs- eller kulturelle formål.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Indstilles godkendt. For stemte 8 (A, V, O, B, L, Ø, F og C). Imod stemte 1 (I).

I ønsker igangsætning af udvikling af Ny Hage til bolig-, erhvervs- eller kulturelle formål.
 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt.

For stemte 26 (A, O, Ø, L, C, B og V)

Imod stemte 2 (I), da I ønsker igangsætning af udvikling af Ny Hage til bolig-, erhvervs- eller kulturelle formål.
 caseno18-38174_#4697768_v1_luftfoto med afgrænsning ny hage.pdf.pdf

Bilag

Luftfoto med afgrænsning Ny Hage.pdf


230. Orienteringssag vedrørende læring af fejl i budget 2019-22

Orienteringssag vedrørende læring af fejl i budget 2019-22

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. orienteringen, om hvilke kvalitetssikringstiltag administrationen iværksætter for at reducere risici for fejl, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-2022 var der en fejl i det budgetforslag, som blev gennemgået på budgetcampen. Fejlen betød, at der ikke var finansiering til den stigende profil på serviceudgifter i 2019-22, som var besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

I budgetforslaget var det således talmæssigt forudsat, at der skulle effektiviseres i årene 2019-2022 i overensstemmelse med den oprindelige beslutning ved vedtaget budget 2018-2021.

Den økonomiske udfordring, som fejlen gav blev håndteret i forbindelse med det nu vedtagne budget 2019-22.

 

Væsentligste årsager til at fejlen opstod

Den vigtigste årsag til at fejlen opstod, var mangel på tid til kvalitetssikre det materiale, som blev fremlagt på budgetcampen. Det skyldtes primært, at:

 • En upræcis rolle- og ansvarsfordeling mellem direktion og Økonomi som betød, tab af tid i budgetprocessen.
 • Effektiviseringsforslag som blev vedtaget den 27. juni skulle indgå i det tekniske budget. Udfordringer af budgetteknisk karakter betød, at Økonomi ikke som vanligt kunne blive færdig med det tekniske budget inden sommerferien. Det skulle i stedet færdiggøres efter sommerferien.
 • Budgetcampen var fremrykket i forhold til tidligere års budgetcamps. Den korte tid skulle både anvendes til at færdiggøre det tekniske budget og direktionens anbefaling. Hertil kom at budgetrevision 3 også skulle være færdig, fordi der til budgetcampen var behov for et helt aktuelt billede af økonomien i 2018.
 • Det samlede tidspres betød, at Økonomi ikke kunne nå at afstemme ”Budgetforslaget inklusive direktionens anbefaling” i forhold til økonomisystemet.

 

De vigtigste elementer i den nuværende kvalitetssikring:

 • Procesbeskrivelser med angivelse af roller og ansvar.
 • Afstemning af beregninger fra forskellige vinkler.
 • Intet forlader afdelingen med mindre to eller flere personer har tjekket det.
 • Alle beregninger, notater mv. ligger en tid, før de bliver kontrolleret en sidste gang inden udsendelse.

 

Nye initiativer til styrkelse af kvalitetssikring

 • Roller og ansvar for henholdsvis direktion og Økonomiafdeling skærpes og præciseres
 • Processer tilrettelægges altid således at det er muligt at foretage afstemning i økonomisystemet.
 • Budgetcampen flyttes fra uge 33, som i 2018, til uge 34. (det fremgik af punkt. 213 på Kommunalbestyrelsen møde d. 24. oktober 2018)

Processen for Effektiviserings- og besparelsesstrategien fremrykkes, så Kommunalbestyrelsens beslutning om konkrete effektiviseringsforslag vedtages i maj, i stedet for i juni. (det indarbejdes i ”Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023”, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018)


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Søren Stavnskær deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Taget til efterretning.
 

231. Orientering om Effektiviserings- og besparelsesstrategi: Status på implementering af vedtagne effektiviseringer

Orientering om Effektiviserings- og besparelsesstrategi: Status på implementering af vedtagne effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. orienteringen om status på implementering af vedtagne effektiviseringer og besparelser under E&B-strategien med betydning for budget 2019 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budget 2018, besluttede kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af serviceudgiftsrammen til politisk råderum.

Den 27. juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at vedtage en række konkrete effektiviseringsforslag med økonomisk betydning for budget 2019 – i alt 18,9 mio. kr. Endvidere har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2018 vedtaget besparelsesforslag for 4,3 mio. kr. i henhold til strategien.

Samlet set har det skabt 23,2 mio. kr. til gennemførelse af initiativer bl.a. i arbejdsprogrammet.

Administrationen har siden arbejdet med at implementere effektiviseringerne og besparelserne. Implementeringen sker løbende og er endnu ikke afsluttet for alle vedtagne forslag.

Status pr. 1. november 2018 er i hovedtræk:

 • Det forventes, at 99 % af de estimerede økonomiske effekter kan realiseres gennem implementering af de vedtagne forslag
 • Der er forslag, som har haft en større økonomisk effekt end forventet.
  Derfor formodes det pt., at den sidste 1 % - svarende til 250.000 kr. – også kan hentes via implementering af de vedtagne forslag
 • 30 % af forslagene er færdigimplementeret i organisationen
 • 60 % af forslagene er under implementering
 • 10 % af forslagene er ikke påbegyndt implementering – men der er lagt planer for, hvornår det skal ske.

Generelt kan det derfor konkluderes, at de vedtagne forslag er realiserbare, samt at implementeringen sker planmæssigt. Administrationen vil fortsat følge op på, at alle forslag implementeres.

Som bilag er vedlagt statusoversigt over de enkelte effektiviseringer og besparelser fordelt på udvalg.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018: Punkt 193: Beslutningssag 2. behandling af budget 2019-2022

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018: Punkt 131: Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019

Byrådet den 11. oktober 2017: Punkt 186: Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2018

Søren Stavnskær deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning
 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Taget til efterretning.
 caseno17-43323_#4742409_v1_bilag 1 - status på implementering_nov. 2018.pdf

Bilag

Bilag 1 - Status på implementering_nov. 2018


232. Beslutning om at igangsætte arbejdet med revision af vandløbsregulativer

Beslutning om at igangsætte arbejdet med revision af vandløbsregulativer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. arbejdet med revision af vandløbsregulativerne igangsættes og processen for arbejdet godkendes

Beskrivelse af sagen

Med arbejdet med revisionen af vandløbsregulativerne igangsætter Holbæk Kommune den proces, som skal danne rammen om de kommende års vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Arbejdet forventes at have en væsentlig offentlig interesse herunder fra de berørte lodsejere, FORS samt diverse interesseorganisationer eks. ålaug, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Arbejdet med revisionen vil løbende blive forelagt til politisk behandling.

Administrationen indstiller, at arbejdet med revisionen sker med afsæt i nedenstående proces.

 

Forslag til proces

Første politiske behandling

Udvalget for Klima og Miljø igangsætter arbejdet.

Dialog og høringsperiode for berørte lodsejere og interesseorganisationer

Dialog med lokale lodsejere ved de offentlige vandløbsstrækninger som, baseret på nuværende viden, ser ud til ikke længere at skulle vedligeholdes af kommunen (nedklassificeres). De får derudover mulighed for at indsende høringssvar, hvilket interesseorganisationerne også gør.

Anden politiske behandling

Kommunalbestyrelsen vedtager, på baggrund af indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget, evt. nedklassificeringer af udvalgte offentlige vandløb til private og evt. opklassificering af udvalgte private vandløb til offentlige.

 

Op- og nedklassificering kan påklages.

Dialog og høringsperiode med interesseorganisationer

Administrationen holder møder med de forskellige interesseorganisationer og afklarer, hvilke interesser og kommentarer, som de ønsker at bidrage med.

 

Administrationen udarbejder i samarbejde med interesseorganisationer udkast til retningslinjer for vandløbsregulativer – kaldet et fællesregulativ.

Interesseorganisationerne får mulighed for at indsende kommentarer, som medsendes til den politisk behandling.

Møde med interesseorganisationer

Før fællesregulativet vedtages holdes møde mellem politikerne og interesseorganisationerne.

Tredje politiske behandling

Udvalget for Klima- og Miljø vedtager fællesregulativ for Holbæk Kommune.

 

Fællesregulativet kan påklages.

Dialog og høringsperiode med berørte lodsejere og interesseorganisationer

Baseret på fællesregulativet udarbejdes vandløbsregulativer for de enkelte vandløb i kommunen. Dette gøres i samarbejde med lokale lodsejere og interesseorganisationerne.

Igen får disse både lodsejere og interesseorganisationer mulighed for at kommentere det endelige udkast til vandløbsregulativer for de enkelte vandløb i kommunen.

Fjerde politiske behandling

Udvalget for Klima- og Miljø vedtager vandløbsregulativer for de enkelte vandløb.

 

Regulativerne kan påklages.

 

Regulativerne træder i kraft.

 

Opsamling på proces

Der er stort fokus på medinddragelse i beslutningsprocessen, hvorfor administrationen mellem de politiske behandlinger indgår i dialog med alle interesseorganisationer og berørte lodsejere, så deres input og bidrag kan indgå i det videre arbejde. I dialogen her vil der være vægt på valg af regulativtyper, mulig op- og nedklassificering af vandløb og principper for vedligehold. 

Eksempler på områder, hvor der forventes at skulle hentes oplysninger fra lodsejere og interesseorganisationer:

-          Administrationen vil have et fokus på at sikre, at der gælder sammenlignelige retningslinjer for alle vandløb i hele kommunen.  Det vil sige, at sammenlignelige vandløb også ender med at blive administreret sammenligneligt. Administrationen vil efter dialog med de berørte lodsejere og interesseorganisationerne afklare, om er er lokale forhold, der skal tages særligt hensyn til.

-          Der er en række vandløb i kommunen, hvor det nuværende regulativ er af en type, som var reguleret efter dagældende lovgivning, men ikke længere er rummet af aktuelle lovgivning. Her skal der vælges en ny regulativtype for vandløbet.

Fra arbejdet igangsættes til der er vedtaget samtlige vandløbsregulativer, forventes at gå 2-3 år. Dette kan dog forsinkes, hvis der er klagesager undervejs.

En ekspertgruppe nedsat af folketinget har opsamlet viden på vandløbsområdet, viden herfra indgår naturligt i arbejdet med revisionen.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at sætte arbejdet i gang.

Der kan efterfølgende være økonomiske konsekvenser af flere af beslutningerne. For eksempel vil en nedklassificering af vandløb betyde en reduktion i udgifterne til vedligeholdelse for Holbæk Kommune. Alle besparelser og ekstraudgifter kan dog først kunne fastsættes efter inddragelse af de relevante interessenter. 

 


Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186438

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 22. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181965

Miljøministeriets cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49029


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Et flertal bestående af A, O og Ø tiltræder indstillingen. V og I stemmer imod, idet der ønskes en revision af regulativerne, der dog først skal igangsættes, når der foreligger et økonomisk overslag over konsekvenserne heraf. Der ønskes heller ikke, at der arbejdes med fællesregulativ eller nedklassificering af vandløb.

Da V og I udøvede standsningsret skal sagen behandles i kommunalbestyrelsen.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

O stillede ændringsforslag om, at sagen præciseres med, at fællesnævneren ikke er et fællesregulativ, men at alle regulativformer behandles i procesplanen.

Ændringsforslaget godkendt. For stemte 21 (A, O, Ø, L, C, B).

Imod stemte 7 (V og I), idet der ønskes en revision af regulativerne, som dog først skal igangsættes, når der foreligger et økonomisk overslag over konsekvenserne heraf. Det ønskes heller ikke, at der arbejdes med fællesregulativ eller nedklassificering af vandløb.
 caseno18-41505_#4722654_v1_baggrund holbæk regulativvandplan 2018 holbæk kommune 051018.docx.docx

Bilag

Baggrund: Holbæk Regulativvandplan 2018 Holbæk Kommune 051018.docx


233. Godkende forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020

Godkende forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2018-2019 - inklusive allonge 2019 – godkendes

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

 

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

 1. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
 2. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
 3. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
 4. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
 5. Takstanbefaling for 2019.

 

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

 

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

 

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr.  Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

 

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

 

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

 

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

 

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen. 

 

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

 

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen. 

 

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

 

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

 

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

 

Der henvises endvidere til:

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt.
 caseno18-41401_#4715424_v1_allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018.docx

Bilag

Allonge 2019 ril rammeaftale 2018-2019 august-september 2018


234. Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2019 godkendes

 


Beskrivelse af sagen

I henhold til § 35, stk. 2 i Lov om folkeoplysning nedsætter Kommunalbestyrelsen et folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningsudvalget har på deres møde onsdag 24. oktober 2018 godkendt forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2019, og disse blev indstillet til videre drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalget for Kultur og Fritid har på deres møde onsdag 31. oktober 2018 drøftet de nye vedtægter.

Den væsentligste ændring i vedtægterne består i, at Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer af Folkeoplysningsudvalget samt at funktionsperioden fremover følger Kommunalbestyrelsens.

Folkeoplysningsudvalget vil efter godkendelse af de nye vedtægter bestå af følgende medlemmer:

 • Tre medlemmer fra idrætsforeningerne
 • To medlemmer fra aftenskolerne
 • Ét medlem fra de uniformerede korps
 • Ét medlem fra andre folkeoplysende foreninger
 • To medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
 • Ét medlem fra Handicaprådet
 • Ét medlem af Integrationsrådet

Ungdomsbyrådet har hidtil haft plads i udvalget, men har ikke udnyttet pladsen. De vil derfor ikke have plads fremadrettet. Til gengæld har Frivilligrådet anmodet om at få en observatørplads uden stemmeret, hvilket imødekommes med de nye vedtægter.

 


Lovgrundlag – link

Lov om folkeoplysning.

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 31. oktober 2018: Punkt 112. Drøftelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Sagen sendes tilbage til Folkeoplysningsudvalget til en drøftelse af, hvorvidt Ældrerådet og Rådet for Udsatte fremover skal medlem af Folkeoplysningsudvalget.
 caseno12-44949_#4743083_v1_nye vedtægter for folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019 - afventer godkendelse i kommunalbes.pdf

Bilag

Forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1.1.2019


235. Godkendelse af hvor Kommunalbestyrelsesmøderne i 2019 skal afholdes

Godkendelse af hvor Kommunalbestyrelsesmøderne i 2019 skal afholdes

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen godkender administrationens forslag til, hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes i 2019.

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 24. oktober 2018 datoer og tidspunkter for de ordinære møder i 2019. Placering af møderne afventede beslutningen om, hvilke lokalområder der skal være vært for et møde. Dette er nu afgjort, og administrationen foreslår således følgende placering af møderne:  

Nedenstående Kommunalbestyrelses møder afholdes på Rådhusvej 1, 4300 Holbæk:

 • Onsdag d. 23. januar
 • Onsdag d. 13. marts
 • Onsdag d. 10. april
 • Onsdag d. 15. maj
 • Onsdag d. 14. august
 • Onsdag d. 4. september (1. behandling)
 • Onsdag d. 11. september
 • Onsdag d. 9. oktober (2. behandling)
 • Onsdag d. 23. oktober
 • Onsdag d. 11. december.

Og at disse tre møder afholdes i lokalområderne med et forudgående dialogmøde fra klokken 14.00-17.00:

 • Onsdag d. 20. februar hos SEAS NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
 • Onsdag d. 19. juni i Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv
 • Onsdag d. 13. november på Orø Kro, Bygaden 57, 4305 Orø

Administrationen har været i dialog med lokalområderne og afstemt, at datoerne passer med dem.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt.
 

236. Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med det kommende folketingsvalg og om åbningstiden på valgstedet på Orø

Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med det kommende folketingsvalg og om åbningstiden på valgstedet på Orø

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen delegerer kompetence i forbindelse med valg til folketinget i det omfang, der er beskrevet nedenfor
 2. valgstedet på Orø fortsat først åbner klokken 9.00 ved valg til folketinget

Beskrivelse af sagen

Delegation
Der skal afholdes folketingsvalg senest den 17. juni 2019. I forbindelse med folketingsvalget skal Kommunalbestyrelsen foretage eller godkende forskellige dispositioner. Sagsgangen omkring disse kan forenkles gennem generelle bemyndigelser til valgbestyrelsen og administrationen. Kommunalbestyrelsen foretager eller godkender kun disse dispositioner i forbindelse med folketingsvalget. En lignende sag vil blive lagt op i foråret 2019 i forbindelse med EU-parlamentsvalget i 2019.

Da valget kan udskrives med kort varsel, foreslår administrationen, at valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet bemyndiges til at udføre følgende opgaver:

 • tilvejebringe stemmesedler og opslag
 • vælge valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på de enkelte afstemningssteder
 • vælge blandt valgstyrerne en formand for valgstyrene på hvert afstemningssted.
 • vælge tilforordnede vælgere dels til at hjælpe valgstyrerne, dels til sammen med en ansat i kommunen at være stemmemodtagere ved afgivning af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgernes hjem
 • forestå fintællingen og
 • opgørelsen af valget.

 

Valgbestyrelsen vil blive sammenkaldt så hurtigt som muligt for at vælge valgformænd, valgstyrere og valgtilforordnede. Dette sker som forberedelse i tilfælde af, at folketingsvalget bliver udskrevet med tre ugers varsel.  

Det foreslås desuden, at administrationen bemyndiges til at udføre følgende opgaver:

 • tilrettelægge afgivningen af brevstemmer i borgerservicecentret og andre faste steder, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgernes eget hjem
 • fastsætte hvor mange tilforordnede vælgere og administrative valgsekretærer der skal være på hvert afstemningssted og i hvilke tidsrum, de skal være til stede på afstemningsstederne.

 

Åbningstid for valgstedet på Orø
En lovændring betyder, at afstemningsstederne ved alle valg skal åbne klokken 8.00, og ikke som tidligere klokken 9.00, når valget afholdes på en arbejdsdag. Dette gjaldt ved seneste kommunalvalg og gælder også for det kommende folketingsvalg.  

Småøer kan dog efter loven undtages, så valgstederne her fortsat åbner klokken 9.00, hvis de respektive byråd/kommunalbestyrelser beslutter det. Orø hører til gruppen af småøer, som kan undtages.

På grundlag af erfaringerne fra tidligere valg vurderes det, at der ikke er behov for en ekstra times åbningstid på øen. Derfor indstiller administrationen, at valgstedet på Orø fortsat først åbner klokken 9.00 ved folketingsvalget.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunale og regionale valg § 46, st. 2

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194769


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt.
 

237. Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2019

Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2019

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen vælger delegerede til KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i 2019 som angivet i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Det Kommunalpolitiske Topmøde – deleregeret-mødet – er KL’s øverste organ. I 2019 afholdes mødet den 21. og 22. marts 2019 i Ålborg. Der er for de delegerede fra Holbæk Kommune afrejse den 20. marts 2019.

KL’s medlemskommuner udpeger hver en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune skal til mødet i 2019 vælge 9 stemmeberettigede delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget sker efter forholdstal.

Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:

 

 • Christina K. Hansen (A) – suppleant Lars Dinesen (A)
 • Steen Klink (O) – suppleant John Harpøth (O)
 • Emrah (B) – suppleant Solvej Pedersen (B)
 • Michael Suhr (C) – suppleant Charlotte Nielsen (A)
 • Bente Røttig (F) – suppleant Ole Hansen (A)
 • Søren Stavnskær (I) – suppleant Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I)
 • Finn Martensen (L) – suppleant Lars Qvist (L)
 • Carsten Andersen (V) – suppleant Rasmus Brandstrup Larsen (V)
 • Karen Thestrup Clausen (Ø) – Leif Juhl (Ø)

Lovgrundlag – link

Kl’s love (vedtægter) §§ 3-5

 

Lov om kommunernes styrelse § 24


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

Godkendt.
 

238. Underskriftsark

Underskriftsark