UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

24-10-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2018 22:00:00


PUNKTER

195. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018
196. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål
197. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid
198. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)
199. Beslutning om en forlængelse af den nuværende benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk
200. Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot
201. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse
202. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge
203. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen
204. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge
205. Beslutning om Jyderup Rådhus
206. Beslutning om Studietur for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
207. Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
208. Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
209. Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018
210. Beslutning om anden valgagitation end valgplakater på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder
211. Beslutning om straffeattester ved nyansættelser
212. Beslutning om udpegning af nyt medlem til Huslejenævnet
213. Godkendelse af datoer og tidspunkter for Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2019
214. Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken
215. Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden
216. Beslutning om salg af vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse
217. Beslutning om salgspris på vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse - Lukket punkt
218. Underskriftsark195. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018 godkendes.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 

196. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål for borgere til Christen Albert Lauritsen, juridisk konsulent i Aktiv hele livet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 21. juni 2017, at delegere kompetencen vedrørende anmodning om værgemål til:

 1. Jette Nørrekær Lund, Aktiv hele livet, leder af Bevilling og Hjælpemidler
 2. Pia Anette Stausgaard, Aktiv hele livet, teamleder, Bevilling
 3. Dudi Suadicani, Aktiv hele livet, teamleder, Visitation
 4. Lisbeth Daugaard-Hansen, Uddannelse til alle unge, teamleder og jurist

Pr. 1. oktober 2018 er Christen Albert Lauritsen ansat som juridisk konsulent i Aktiv hele livet. Det anbefales, at Christen Albert Lauritsen også får kompetencen til at anmode om iværksættelse af værgemål.

Værgemålsloven giver mulighed for at iværksætte værgemål for personer, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at træffe beslutninger, hvis der er behov for det.

Der er efter værgemålsloven tre værgemålsformer:

Almindeligt værgemål.

Almindeligt værgemål kan angå økonomiske og/eller personlige forhold.

Værgemål med fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne.

Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne kan foretages, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at personen udsætter sin formue, indkomst eller andre interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at hindre økonomisk udnyttelse.

Samværgemål.

Angår kun økonomiske forhold og kan iværksættes for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage økonomiske anliggender.

Anmodning om værgemål kan blandt andet fremsættes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere sin kompetence.

Kommunalbestyrelsens beslutning om delegation skal meddeles til Statsforvaltningen og Retten i Holbæk, der efter anmodning kan træffe beslutning om iværksættelse af værgemål.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 

197. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

1.Holbæk Kommune indgår partnerskab om ”Røgfri fremtid” med Kræftens Bekæmpelse.


Beskrivelse af sagen

Den lokale forening af Kræftens bekæmpelse har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med opfordring til at blive partner i projektet Røgfri Fremtid. Henvendelsen fra Kræftens Bekæmpelse er vedlagt som bilag i sagen.

Kræftens bekæmpelse og TrygFonden har i foråret 2016 etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op.

Sundhedsprofilen for Region Sjælland (undersøgelse i 2017) viser, at ca. hver femte unge mellem 16 og 24 i Region Sjælland ryger hver dag.  


Hvad forpligter man sig til som partner?

Som partner skriver man under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.
   

Hvad får man som partner?

Nyeste viden
Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med nyeste viden, best practice, cases og resultater. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Endvidere får partnere inspiration fra konkrete erfaringer.

Netværk og nye relationer
Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse.

Branding
Partnere modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.


Hvem er øvrige partnere?
Blandt partnere er regioner, ministerier, faglige organisationer og 40 kommuner samt en række virksomheder.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Som partner bestemmer man selv, hvad man ønsker at gøre for at fremme visionen.


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018

Indstilles tiltrådt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Godkendt.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018

Indstilles godkendt

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 caseno18-38637_#4695471_v1_henvendelse om at indgå partnerskab omkring røgfri fremtid.pdf

Bilag

Henvendelse om at indgå partnerskab omkring Røgfri Fremtid


198. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. det reviderede forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej vedtages endeligt, med de mindre ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af en konkret ansøgning, hvor Lejerby A/S, ønsker at bygge boliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B (se bilag 1).
På baggrund af høringssvar til det oprindelige planforslag er lokalplanen blevet revideret. Revideringen består at, at boligblokken i byggefelt B sænkes fra 4 til 3 etager og der tilføres en ekstra opgang. Således opnås samme antal boliger, som det første planforslag gav mulighed for, hvilket er væsentligt for at øge byfortætningen i Holbæk.


Byfortætning:
Byfortætning betyder at bygge tættere og/ eller højere inden for eksisterende by.
Bebyggelsesgraden på arealet blev forøget fra 30 pct. til 55 pct. gennem Holbæk Byråds vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28. Forøgelsen er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by. Byfortætning på dette areal er hensigtsmæssigt, da arealet er tæt på kollektiv trafik og eksisterende infrastruktur.
Administrationen vurderer, at arealet også er egnet til byfortætning, da arealet på den ende side er ud mod en stor indfaldsvej (Valdemar Sejrsvej) ind mod Holbæk by. Det er således kun mod vest, der er direkte tilstødende eksisterende boligbebyggelse, der kan opleve forandringer. Ligeledes viderefører fortætningen af arealet samme bebyggelsesgrad og samme type bebyggelse (etagebebyggelse), som der eksisterer længere oppe af Valdemar Sejrsvej ind mod Holbæk by.

Vurderingen af højden på byggeri:
Administrationen vurderer, at det maksimale tilladte etageantal i byggefelt B skal være 3 etager. Begrundelsen er:

 • at byggeriet giver en minimal og rimelig skyggepåvirkning til omkringlæggende bebyggelse, (se bilag 11)
 • at byggeriet giver ingen væsentlig påvirkning af bevaringsværdier for nabobebyggelse, (se bilag 8)
 • at byggefelter er placeret længst muligt væk fra Marievej samt muligheden for opførelse af beplantning mod Marievejs haver,
 • at indkig en vis grad er forventeligt i tæt bymæssig bebyggelse,
 • at grunden er egnet til byfortætning.


Vurderingen har været fremlagt dybdegående i forudgående behandling af høringssvar og sagsfremstillinger.


Lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer:
Antallet af parkeringspladser, der er fastsat i lokalplanen, er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanen fastsætter 1 parkeringsplads pr. etagebolig placeret udenfor Holbæk bymidte. Med hensyn til fri- og opholdsarealer imødekommer både det oprindelige planforslag samt det reviderede planforslag krav om fri- og opholdsarealer. Det er vurderet, at skovarealet udgør rammerne for funktionelle og attraktive opholdsarealer (se bilag 9 + 10).


Mindre ændringer, der indstilles i medfør af høringssvar:

 • Naboer til området udtrykker en bekymring for indkigsgener. For at imødekomme indkigsgener tilføjes en bestemmelse om, at friarealerne senest skal være beplantet førstkommende vækstsæson (forår) efter byggeriets opførelse.

 

 • Der tilføjes flere muligheder for facadematerialer, som byggeriet kan opføres i. Blank, filtset eller pudset facader i røde eller gule tegl, kan alternativt også bruges. (§6.1) 

Øvrige konsekvenser

Matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder er på nuværende tidspunkt kommunal grund. Byrådet godkendte i oktober 2017, at administrationen er bemyndiget til at sælge arealet til skabelse af opholdsarealer i forbindelse med realiseringen af planen. 
Arealet kan ikke bebygges selvstændig, grundet fredskovspligt. Derfor er der ikke udbudspligtigt, hvorfor salg kan ske direkte.

 


Høring

Dialog med tilstødende grundejerforening:
I naboområdet til lokalplanområdet ligger Grundejerforeningen Lyset, der bl.a. omfatter Marievej. Både administration og bygherre samt rådgiver har afholdt møder med grundejerforeningen. Møderne har været forsøg på at imødekomme grundejerforeningens ønsker. Heraf følger bl.a., at byggefelt B er flyttet mest muligt væk fra Marievej og etageantallet er reduceret. Det skal bemærkes, at grundejerforeningen ikke mener, at deres ønsker er blevet imødekommet fuldt ud. Grundejerforeningen ønsker stadig færre antal boliger på arealet.
Administrationen har i behandling af høringssvar (se bilag 2) og sagsfremstillingen redegjort for vurderingen af, at antallet af boliger i området er rimeligt.
 

Høring af det oprindelige planforslag:

 • Forløb fra d. 15. nov. 2017 til d. 19. dec. 2017. Den 4. dec. 2017 blev afholdt borgermøde.
 • Notat fra borgermødet er vedlagt som bilag 3.
 • Der indkom 10 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf fremgår af bilag 4+5.
   

Supplerende høring:

 • Forløb fra d. 7. marts 2018 til 21. marts 2018.
 • Materiale udsendt i supplerende høring fremgår af bilag 6.
 • Der indkom 8 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf er fremgår af bilag 7.
   

Høring af det reviderede planforslag:

 • Forløb fra d. 2. juli 2018 til 27. august 2018
 • Der indkom 5 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf er fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Holbæk Byråds vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28, d. 21. juni 2017.
Holbæk Byråds vedtagelse af det oprindelige planforslag, d. 8. nov. 2017.
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af det reviderede planforslag d. 27. juni 2018.
Byrådets beslutning om salg af ejendom, d. 25. okt. 2017.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018

Et flertal bestående af V, O, Ø og I indstiller forslaget godkendt.

Et mindretal bestående af A indstiller, at forslaget ikke godkendes, og der i stedet opføres 4 bygninger med 2 etager, eller 3 bygninger med 3 etager, så der bliver halvanden p-plads pr. bolig og en cykelparkeringsplads pr. bolig.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 

For stemte 27 (A med undtagelse af Ole Brochdorff), O, F, L, I, C, B og V).

 

Imod stemte 3 (Ole Brochdorff (A) og Ø).

 caseno17-25358_#4692698_v1_bilagsoversigt.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542377_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 2.84 (revideret forslag).pdf
caseno17-25358_#4697928_v1_bilag 2 vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (revideret forslag).pdf.pdf
caseno17-25358_#4542380_v1_bilag 3 notat fra borgermøde.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542381_v1_bilag 4 oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (oprindeligt forslag).pdf
caseno17-25358_#4542382_v1_bilag 5 tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (oprindeligt fors.pdf
caseno17-25358_#4542385_v1_bilag 6 materiale udsendt i supplerende høring.pdf
caseno17-25358_#4702035_v1_bilag 7 oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling hera.pdf
caseno17-25358_#4542387_v1_bilag 8 vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse.pdf
caseno17-25358_#4542388_v1_bilag 9 vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov.pdf
caseno17-25358_#4542390_v1_bilag 10 beregning af fri- og opholdsarealer.pdf
caseno17-25358_#4542391_v1_bilag 11 skyggediagrammer.pdf

Bilag

Bilagsoversigt.pdf
Bilag 1 Forslag til Lokalplan 2.84 (Revideret forslag)
Bilag 2 Vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (Revideret forslag).pdf
Bilag 3 Notat fra borgermøde.pdf
Bilag 4 Oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 5 Tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 6 Materiale udsendt i supplerende høring
Bilag 7 Oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling heraf.pdf
Bilag 8 Vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse
Bilag 9 Vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov
Bilag 10 Beregning af fri- og opholdsarealer
Bilag 11 Skyggediagrammer


199. Beslutning om en forlængelse af den nuværende benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

Beslutning om en forlængelse af den nuværende benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Den nuværende benyttelsesaftale med spejdergruppen ”De grønne Pigespejdere” Kapellanvej 4, 4300 Holbæk, forlænges i 30 år

Beskrivelse af sagen

Spejdergruppen ”De Grønne Pigespejdere” ejer et spejderhus på Kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Matriklen er ejet af Holbæk Kommune og udlånt via en benyttelsesaftale til Spejdergruppen ”De Grønne Pigespejdere”.

Benyttelsesaftalen udløber 31.12.2018.

Spejdergruppen ønsker at indgå en forlængelse af benyttelsesaftalen på 30 år, med henblik på at optage et banklån til en større renovering af bygningen.

Udvalget for Kultur og Fritid har på deres møde den 29.08.2018 drøftet henvendelsen og udvalget anbefaler, at benyttelsesaftalen forlænges. Dele af udvalget har ligeledes besøgt spejderhuset på Kapellanvej tidligere på året.

Baggrund

I 1988 indgik Holbæk Kommune og de daværende KFUK-spejdere en aftale om vederlagsfri benyttelse af matrikel nr. 13ao, Holbæk Markjorder, beliggende Kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Benyttelsesaftalen indebar, at spejderne kunne råde over arealet frem til og med 31.12.2018.

I samme aftale blev den på grunden beliggende spejderhytte overdraget vederlagsfrit til eje til KFUK-spejderne.

 

Spejdergruppens ønske

Spejderhuset på Kapellanvej 4 trænger til vedligeholdelse. Spejdergruppen ønsker derfor at optage et banklån (100.000 kr.) til at foretage en større renovering, men ønsker først en afklaring af vilkårene for brug af arealet, når den nuværende benyttelsesaftale udløber.

Overvejelser om benyttelsesaftalens varighed

Den hidtidige aftale har en varighed på 30 år. Holbæk Kommune arbejder generelt på at nedbringe varigheden af disse benyttelsesaftaler for derved at skabe et større råderum og fleksibilitet i forhold til kommunens anvendelse af ejendomme og arealer. På den baggrund kan det overvejes, om en ny benyttelsesaftale burde have en kortere varighed.

Omvendt har spejderne et behov for, at benyttelsesaftalen har en vis varighed, idet de skal optage et realkreditlån til istandsættelsen. Når Realkreditinstitutterne skal låne til ”bygninger på lejet jord”, stiller realkreditinstitutterne typisk krav om, at der foreligger en benyttelsesaftale, der løber i lånets løbetid + 2 år.

Spejdergruppen har oplyst, at de efter længere dialog med deres pengeinstitut ønsker en benyttelsesaftale på 30 år. Dette skal ses i lyset af foreningens øvrige aktiviteter, samt risiko for at der under renoveringen viser sig yderligere skade, som skal udbedres, så banklånet bliver højere end 100.000 kr. Administrationen anbefaler på den baggrund, at benyttelsesaftalen forlænges med 30 år.
 

Overvejelser om en ny placering for spejdergruppen

Ifølge den nuværende benyttelsesaftale kan spejdergruppen ikke, udover hvad der i henhold til lov og andre offentlige forskrifter måtte være gældende, stille krav om at måtte få stillet andre grund- og lokalefaciliteter til rådighed, når aftalen udløber, men Holbæk Kommune skal stille ledige og egnede lokaler til rådighed for foreninger jf. Folkeoplysningsloven.

Kapellanvej 4, 4300 Holbæk, ligger midt i et centralt placeret parcelhuskvarter i Holbæk. Derfor har administrationen undersøgt, om det ville være økonomisk hensigtsmæssigt at sælge arealet som privatbolig og genhuse spejdergruppen andetsteds.

Det er administrationens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at genhuse spejdergruppen på for eksempel spejderstadionen ved. Torbenlundskoven. Det skyldes, at disse faciliteter kræver istandsættelse, samt etablering af depotrum. Desuden er der ikke belysning på adgangsstierne, hvilket er en udfordring, da spejdergruppens aktiviteter er om aftenen/eftermiddagen i vinterhalvåret.

Samlet set vil udgifterne til genhusning formentlig være i samme størrelsesorden som de mulige indtægter ved at sælge arealet ved Kapellanvej 4.

Spejdergruppen har oplyst, at størstedelen af deres medlemmer kommer fra nærområdet ved Kapellanvej. De fleste bor så tæt på, at de kan gå til spejder. Ifølge spejdergruppen vil mange af de medlemmer forsvinde, hvis spejdergruppens aktiviteter flytter til spejderstadion. Spejdergruppen har medlemmer fra alle sociale lag, og de dårligst stillede vil ifølge spejdergruppen få svært ved at komme derud.

 

Konsekvenser hvis benyttelsesaftalen ikke forlænges

Såfremt Holbæk Kommune ikke ønsker at forlænge benyttelsesaftalen vil det have følgende konsekvenser jvf. nuværende benyttelsesaftale:

-Ved brugsforholdets ophør, uanset hvornår dette måtte ske, afleveres grunden således som den er og forefindes. Hvad angår bygningen på grunden, kan spejdergruppen selv vælge, om man vil lade denne henstå og aflevere som den er og forefindes eller, om man vil nedtage denne helt. I sidstnævnte fald er spejdergruppen berettiget til at oppebære eventuelle indtægter heraf.

-Holbæk Kommune kan ikke stille krav om, at grunden afleveres i ryddet stand, fri for bygninger og faste installationer.

-Ved brugsforholdets ophør kan spejdergruppen ikke, udover hvad der i henhold til lov og andre offentlige forskrifter måtte være gældende, stille krav om at måtte få stillet andre grund- og lokalefaciliteter til rådighed.


Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til tinglysning samt afledte omkostninger kr. 5.000

 

Kommunen kan ikke disponere over arealet til anden side i benyttelsesaftalens varighed, fx frasælge arealet på markedsvilkår.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 caseno18-513_#4706819_v1_benyttelsesaftale, kappellanvej 4, 4300.pdf.pdf
caseno18-513_#4706805_v1_giskort kapellanvej 4, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Benyttelsesaftale, kappellanvej 4, 4300.pdf
Giskort Kapellanvej 4, Holbæk.pdf


200. Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot

Beslutning om indgåelse af lejekontrakt til drift af hjælpemiddeldepot

Sagsgang og sagstype

Udvalget for ældre og sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der indgås lejekontrakt med Falck A/S om leje af lokaler på L.C. Worsøesvej 6, Holbæk til drift af hjælpemiddeldepot, herunder at der deponeres 5,432 mio. kr. finansieret af mindreforbruget i 2018 på kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har hjemtaget driften af hjælpemiddeldepotet (depot til kørestole, rollatorer, senge mv) fra Falck A/S pr. 1. september 2018. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler i kommunens egen ejendomsportefølje, der indenfor en kort tidshorisont kan indrettes til hjælpemiddeldepot.

Det ønskes derfor at fortsætte driften i de nuværende lokaler som Falck har drevet hjælpemiddeldepotet i, idet de lokaler er egnede til formålet. Der indgås en lejekontrakt der er uopsigelig for kommunen i 3,5 år og fra Falck i 7 år.

Jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 9.8, så fremgår det at:

”Der kan ikke, uden Byrådets godkendelse, indgås leje-/leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en anlægsopgave.

Ovenstående er baggrunden for at sagen formelt behandles politisk.

Baggrund
I sommeren 2017 blev det besluttet at konkurrenceudsætte driften af Holbæk Kommunes hjælpemiddeldepot, da kontrakten med Falck nærmede sig udløb.

Falck ønskede ikke afgive nyt tilbud og da der kun er to kommercielle leverandører, hvoraf Falck er den ene, betød det at administrationen kun modtog ét tilbud ved fristens udløb.

Det modtagne tilbud betød, at driften af depotet ville stige med mere 1,1 mio. kr. årligt i forhold til eksisterende kontrakt.

Muligheden for at hjemtage depotdriften blev genovervejet og i forbindelse med genudbud af opgaven blev der udarbejdet et kontrolbud, som har medført at Holbæk Kommune hjemtager driften af hjælpemiddeldepotet. Kontrolbuddet har medført, at driften af hjælpemiddeldepotet stort set kan fortsætte i nuværende niveau. Beregningen af de samlede omkostninger viser en stigning i alt over 4 år på 133.000 kr.

Den årlige lejeudgift inkl. drift og forbrug udgør ca. 600.000 kr. Budget til lejeudgift, drift og forbrug overføres fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Økonomiudvalget (politik område Ejendomme).

Hertil skal der ved indgåelse af lejekontrakt overføres depositum på kr. 113.888 kr. til udlejer.

Deponering

I lånebekendtgørelsen er der krav om, at kommuner der indgår lejemål, principielt skal have midlerne til at kunne have erhvervet sig ejendommen i stedet. Derfor skal kommunen ved indgåelse af lejemål deponere et beløb svarende til ejendommens værdi på en særskilt konto i et pengeinstitut. Beløbet betales tilbage til kommunen over 25 år. Formålet med reglen er, at kommuner ikke må spekulere i at leje i stedet for at eje for at sikre likviditet (neutralisering af likviditetsgevinsten). Deponeringen i forbindelse med leje af depotet udgør 5,432 mio. kr. Udgifterne til deponering og depositum afholdes af Udvalget for Ældre og Sundhed og finansieres af mindreforbruget til kommunal medfinansiering.


Økonomiske konsekvenser

Det forventede mindreforbrug under Udvalget for Ældre og Sundhed bliver 5,432 mio. kr. mindre end hidtil estimeret.


Lovgrundlag – link

Lånebekendtgørelsen §6, stk. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160927


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 24-09-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 

201. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse

Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse og de 7 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen

Kildedamsskolen, afd. St. Merløse fraflyttede skolebygningen (”56-bygningen”) i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i 2017. Undervisning i gymnastiksal og hjemkundskab kunne opretholdes og resten af bygningen har stået tom siden 2017. Skimmelsvampen blev fjernet 1. halvår 2018, men Administrationen anbefaler, at 56-bygningen renoveres før den tages i brug, idet bygningen fremstå nedslidt med utidssvarende undervisningsfaciliteter.

 

Fraflytning fra 56-bygningen medførte, at skolen blev delt i to bygninger (”75-bygningen” og ”64-bygningen”) uden naturlig sammenhæng til hinanden, idet 56-bygningen er placeret mellem de to bygninger. Det er uhensigtsmæssigt for skolens daglige drift. Derfor ønsker skolen at flytte tilbage i 56-bygningen. Det har stor betydning for skolens drift og sammenhæng i forhold til inklusion, aldersintegreret undervisning og samarbejde mellem lærere og pædagoger.

 

Administrationen indstiller at 56-bygningen renoveres med det formål, at:

?         skabe sammenhæng af hensyn til undervisning og arbejdsmiljø

?         skabe faciliteter og læringsmiljøer, der understøtter og styrker læring og trivsel

?         indhente vedligeholdelsesefterslæb på bygningen

?         energirenovere for at reducere energiforbruget

?         reducere driftsomkostninger

?         forbedrer indeklima for elever og medarbejdere.

 

Administrationen har i samarbejde med skolen udarbejdet et renoveringsprojekt af 56-bygningen.

Renoveringen omfatter:

?         energirenovering, herunder nye energivinduer og døre samt efterisolering af ydervægge og tag

?         ny tagbelægning

?         renovering af faciliteter, herunder fornyelse af skolekøkken, maling af indvendige overflader, nye linoleumsgulve og etablering af støjreducerende loftbeklædning for at forbedrer de akustiske forhold

?         indretning af læringsmiljøer, herunder tilpasning af planløsning, for at etablere og indrette zoner, som understøtter forskellig adfærd og aktivitet til brug for forskellige undervisningsformer og læringsaktiviteter.

 

Renoveringen er planlagt med forventet start ultimo 2018 og afslutning 1. halvår 2019. Renoveringen forventes i begrænset omfang at påvirke skolens nuværende drift.

 

Når renoveringen er gennemført fraflytter skolen 75-bygningen til fordel for 56-bygningen. 75-bygningen giver mulighed for at tænke andre aktiviteter ind i bygningen. Fx borgerrettede aktiviteter.


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse. Investeringsbehovet på 7 mio. kr. frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i anlægsbudget 2018.


Øvrige konsekvenser

Det har følgende konsekvenser, hvis ikke 56-bygningen renoveres.

?         bygningen fremstå nedslidt med risiko for nye fugtskader, der kan udvikle sig til skimmelsvamp, der kan påvirke skolens drift (gymnastiksal og hjemkundskab)

?         skolens ønske om større sammenhæng, der understøtter inklusion, undervisning og arbejdsmiljø imødekommes ikke

?         bygningens vedligeholdelsesefterslæb bringes ikke til et tåleligt niveau

?         kommunens ejendomsportefølje vil fremstå mindre grøn/energibesparende

?         ingen forbedring af undervisningsfaciliteter og læringsmiljøer

?         ingen driftsbesparelser

?         ingen reduktion af kommunens energiforbrug.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.             

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 caseno16-28934_#4697994_v1_kortbilag kildedamsskolen, afd. st. merløse.pdf

Bilag

Kortbilag Kildedamsskolen, afd. St. Merløse


202. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1.  der gives en anlægsbevilling på 269.525 kr. i landsbyfornyelsesstøtte, til istandsættelse af to ejendomme på Orø og i Svinninge, og beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. i Pulje til lokal udvikling (Udviklingspuljen).


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har den 7. juni 2018 besluttet at anbefale, at der findes anlægsmidler i Udviklingspuljen til landsbyfornyelsesstøtte af istandsættelse af Nørrestængevej 26B, 4305 Orø samt Torslunde 16, 4520 Svinninge.

Anlægsbevillingen skal indstilles af Udvalget for Klima og Miljø og besluttes i Kommunalbestyrelsen.

De to projekter indstilles til politisk behandling på nuværende tidspunkt, for at gøre det muligt at udnytte statslige midler for landsbyfornyelsesstøtte, der bortfalder 30. oktober 2018.

 

Landsbyfornyelsesstøtte

Et landsbyfornyelsesprojekt der omhandler istandsættelse af en bygning, finansieres ved at Holbæk Kommune støtter med op til 15 pct. af projektets omkostninger, staten støtter med op til 35 pct. og ejer selv bekoster 50 pct.

Holbæk Kommune lægger ud for den offentlige støtte og henter bagefter de 35 pct. i refusion fra staten.  

 

Projektbeskrivelse 

Nørrestængevej 26B er en gårdbebyggelse fra 1880 på det nordvestlige Orø. Projektet omhandler en gennemgribende udvendig renovering, af bebyggelsens facader, sokkel, vinduer og døre mv. Projektudgiften er 1.616.030 kr. Projektet skal omfattes af Byggeskadefonden.

Torslunde 16 er et byhus fra 1860 i landsbyen Torslunde. Projektet omhandler udskiftning af vinduer og døre. Projektudgiften er 100.000 kr.

Uddybende projektredegørelser for de to projekter fremgår af bilag 1.

 

Vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier

Projekterne overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen omkring landsbyfornyelse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

De to istandsættelser vil hver især indebære en synlig forskønnelse og dermed have værdi for lokalsamfundet, samt fortællingen om den kulturhistoriske kontekst, ejendommene er del af.

Uddybende vurderinger af projekterne i henhold til lovgivning og kommunale kriterier, samt betingelser for støtte, fremgår af bilag 1.

 

Forudgående proces

Ansøgningerne indkom i 2017. Det tidligere anlægsstop og indefrysningen af midler til landsbyfornyelse, har betydet at projekterne først nu kan indstilles til politisk behandling.

Projekterne er behandlet af PULO den 7. juni 2018. Efterfølgende har PULO den 9. august 2018 besluttet at anbefale, at der oprettes en sekundær pulje i Udviklingspuljen, til fremadrettet landsbyfornyelsesstøtte. Anbefalingen vedrørende de to projekter, er således i overensstemmelse med udvalgets stillingtagen til Udviklingspuljens formål og de generelle kriterier for uddeling af midler.


Økonomiske konsekvenser

De samlede udgift for de to projekter udgør 1.716.030 kr. Støttebeløbet fra staten og kommunen udgør 858.015 kr. (50 pct. af projektudgiften). Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 257.405 kr. (30 pct. af støttebeløbet).

Holbæk Kommune får endvidere en udgift på 12.120 kr. til Byggeskadefonden, for projektet på Orø. Fonden dækker bl.a. udgifter ved byggeskader.

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til de to projekter, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 269.525 kr. En finansieringsoversigt fremgår af bilag 2.

Efter tilsagn om støtte, har Holbæk Kommune tilbageværende refusionsrammer på i alt 2.353.578 kr. Heraf findes 584.262 kr. i rammen fra 2016, der bortfalder 30. oktober 2018.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4 (lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018

Indstilles godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.

 caseno16-54003_#4695687_v1_bilag 1 - projektredegørelser.pdf.pdf
caseno16-54003_#4695690_v1_bilag 2 - økonomisk oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektredegørelser.pdf
Bilag 2 - Økonomisk oversigt.pdf


203. Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag
 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 

 1. at den eksisterende samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen med en restløbetid til og med 2021 ændres til at omfatte årene 2019 og 2020 med uændret tilskudsramme
   

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen ønsker at genforhandle den eksisterende 4-årige samarbejdsaftalen (2018 – 2021) med Holbæk Kommune, således at den løber i årene 2019 – 2020 med den samme samlede tilskudsramme som i den eksisterende aftale. Bestyrelsen har en forventning om, at man i en ny 2-årig aftaleperiode kan øge besøgstallet fra 15.000 årligt til 40.000. Endvidere forventer bestyrelsen, at man kan øge erhvervssponsorater fra de nuværende 200.000 kr. (2018) til 500.000 kr. årligt.

 

Baggrund

Byrådet godkendte den 11. juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.

 

Der har været eksperimenteret med forskellige koncepter for eventen. I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med HIP – i første omgang en 3-årig periode.

 

HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival”, som siden har været det faste koncept. Bestyrelsen for HIP arbejder alle frivilligt.

 

Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4- årig samarbejdsaftale med HIP for årene 2018 – 2021. I aftalen forpligter HIP sig til at arbejde målrettet for at nå et årligt besøgstal på 15.000 i aftaleperioden. Det kommunale tilskud i aftalen er:

 

År

Tilskud

2018

1,5 mio. kr.

2019

1,5 mio. kr.

2020

1,3 mio. kr.

2021

1,1 mio. kr.

 

Nyt aftalegrundlag

Konceptet med Skvulp har stor lokal opbakning. Så meget at bestyrelsen for HIP tror på, at eventen har potentiale til at vokse betydeligt i de kommende år, men det kræver en investering i form af øgede økonomiske ressourcer.

 

I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019 og vil tiltrække mange besøgende. Bestyrelsen for HIP ønsker at holde momentum i de efterfølgende år.  Bestyrelsen tror på, at man kan nå besøgstal på mindst 40.000 pr. år i stedet for de 15.000 pr. år, som er målet i den nuværende samarbejdsaftale. Derfor ønsker bestyrelsen, at den eksisterende aftale komprimeres således, at midlerne for 2019 – 2021 anvendes i årene 2019 og 2020. Det vil sige, at aftalen udløber et år tidligere men med samme kommunale tilskudsramme: Dermed vil tilskudsrammen i en ny aftale være således være således:

 

År

Tilskud

2019

1,95 mio. kr.

2020

1,95 mio. kr.

 

Ud over det kommunale tilskud har bestyrelsen for HIP en forventning om, at de kan øge erhvervssponsorater til Skvulp. I 2018 har der været rejst erhvervssponsorater for 200.000 kr. Dette forventer bestyrelsen, set i lyset af et højere besøgstal, at kunne forøge til 500.000 kr. pr år i henholdsvis 2019 og 2020.
 


Økonomiske konsekvenser

Hvis den ny samarbejdsaftale med HIP godkendes, har det den økonomiske konsekvenser, at det resterende budget i den nuværende aftale på 3,9 mio. kr. anvendes inden for 2 budgetår i stedet for oprindeligt 3 år.

 

Budgetår

Nuværende aftale

Ny aftale

2019

1,5 mio. kr.

1,95 mio kr.

2020

1,3 mio.kr.

1,95 mio. kr.

2021

1,1 mio. kr.

-

I alt

3.9 mio. kr.

3,9 mio. kr.

 

Erhvervssponsorater

År

Nuværende aftale*

Ny aftale

2019

200.000 kr.

500.000 kr.

2020

200.000 kr.

500.000 kr.

2021

200.000 kr.

-

I alt

600.000 kr.

1 mio. kr.

*2018 tal

 

Besøgstal

År

Nuværende aftale

Ny aftale

2019

15.000

40.000

2020

15.000

40.000

2021

15.000

-

I alt

45.000

80.000

 

I 2020 skal der tages politisk stilling til, om der skal indgået en ny samarbejdsaftale med virkning fra 2021 med HIP og i givet fald afsættes budget herfor.
 


Sagshistorik, henvisninger

Byrådets dagsorden den 8. november 2017: Punkt 213: Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018 - 2021

Byrådets dagsorden den 11. juni 2014: Punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi i Holbæk Kommune
 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Indstilles godkendt under forudsætning af, at midlerne tilføres KFU i 2019 og 2020.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid, med henblik på præcisering. Det fremgår ikke tydeligt af sagen, om Udvalget i deres indstilling er opmærksom på, at der ikke vil være midler i 2021, hvis midlerne for 2019, 2020 og 2021 anvendes i løbet af de første to år.

 


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-09-2018

Udvalget indstiller, at aftalen med SKVULP ændres, så de samlede kommunale midler anvendes i 2019 og 2020, og der ikke er kommunale midler til et arrangement i 2021.

Et flertal bestående af A, V, L og B indstiller, at denne finansiering samtidig håndteres indenfor KFU´s egne overførsler mellem budgetår. Et mindretal bestående af O er imod dette.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Udvalget for Kultur og Fritids indstilling indstilles godkendt. For stemte 7 (A, B, C, F, I, L og V). 2 (O og Ø) undlod at stemme.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

For stemte 25 (A, B, C, F, I, L og V).

Imod stemte 5 (O og Ø).

 

Ø ønsker ikke på nuværende tidspunkt - med kommunens stramme økonomi - at lægge op til forøget støtte til HIP
 

204. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge

Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Skema B (budgettet) for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på mødet den 21. april 2016 helhedsplanen og budgettet for renovering af Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 49.128.792 kr.

 

Siden godkendelsen af skema A er helhedsplanen blevet reguleret og renoveringsarbejderne har været i udbud. De nuværende 57 boliger reduceres ved sammenlægning og ombygning til 34 boliger, mod de 30 boliger som projektet indeholdt i skema A. De yderligere boliger, samt prisudviklingen fra 2016 til nu, betyder at renoveringens samlede udgifter er steget med 7.016.208 kr. således at den samlede anskaffelsessum udgør 56.145.000 kr.

 

Danske Funktionærers Boligselskab anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende skema B med en samlet anskaffelsessum på 56.145.000 kr. samt at stille regaranti eller garanti for lån til finansiering af renovering med i alt 54.250.000 kr.

 

Stigningen i anskaffelsessummen på 7.016.208 kr. svarer til en stigning på 14 % og skyldes, at der i stedet for en total ombygning af 30 boliger foretages en total ombygning af 34 boliger - samt prisudviklingen fra 2016 til nu.

 

Godkendelsen af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises efter skema A er godkendt. Dette er beskrevet i bilaget, som forklarer processen omkring skema A, B og C.

Renoveringen

Boligerne er på nuværende tidspunkt i dårlig stand og fremstår ikke attraktive. Der er tale om en omfattende renovering, som efter boligselskabets vurdering betyder, at afdelingen fremadrettet vil blive et attraktivt tilbud til potentielle lejere (børnefamilier, ældre, seniorer og handicappede)

 

De fremtidige 34 boliger fordeler sig med 18 stk. 2-rums boliger, 8 stk. 3-rums boliger og 8 stk. 4-rums boliger.

 

Boligselskabet har indgået en rigtig god aftale om støtte med Landsbyggefonden, hvilket indebærer, at huslejen efter endt ombygning og renovering kan nedsættes med 75 kr. pr. m2 pr. år. Fremadrettet vil huslejen derfor være 714 kr. pr. m2 pr. år i forhold til det nuværende lejeniveau på 789 kr. pr. m2 pr. år.

 

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt budgettet i skema B, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen før Landsbyggefondens endelige godkendelse.

 


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for det støttede lån med 47.882.585 kr. Se forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti i bilaget.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

 

Kommunen skal stille kommunegaranti for det ustøttede lån med 6.742.415 kr. Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen som stiller garanti for lånet.

 

Den samlede regaranti/garanti udgør 54.250.000 kr.

 

Regaranti for statslån til lån i almene boliger og kommunegaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 28, 29, 91 stk. 8, 98 og 127


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 21. april 2016: Punkt 95. Beslutning – Godkende helhedsplanen for renovering af boligafdelingen Markedspladsen, Svinninge


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 caseno14-15451_#4680929_v1_skema b for støttede arbejder i afdeling 9314 markedspladsen, svinninge.pdf
caseno14-15451_#4680831_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno14-15451_#4680930_v1_skema b for ustøttede arbejder i afdeling 9314 markedspladsen, svinninge.pdf

Bilag

Skema B for støttede arbejder i afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge
Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Skema B for ustøttede arbejder i afdeling 9314 Markedspladsen, Svinninge


205. Beslutning om Jyderup Rådhus

Beslutning om Jyderup Rådhus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der af udviklingspuljen afsættes 405.000 kr. til ombygning og optimering af Jyderup Rådhus og 500.000 kr. til administrativ projektledelse af pilotprojekt i Jyderup Rådhus

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der af udviklingspuljen afsættes 405.000 kr. til ombygning og optimering af Jyderup Rådhus og 250.000 kr. til administrativ projektledelse af pilotprojekt i Jyderup Rådhus

Beskrivelse af sagen

I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling er der i anbefaling 3A beskrevet et ønske om at igangsætte et pilotprojekt for Rådhuset i Jyderup

Visionen for Jyderup Rådhus, som den er beskrevet i Jyderup handleplan, er overordnet at aktivere de ubenyttede lokaler, der står tomme. Samtidig er målet at løfte bygningen og skabe samlingskraft og nye relationer på tværs af kommunale, private og foreningsaktiviteter. Liv i rådhuset har samtidig potentiale til at styrke livet i Jyderups bymidte. Flere aktører har vist interesse for at anvende det gamle rådhus:

Kommunalt:

 • Ungdomsklubbens eksisterende lokaler er skimmelramt. Det vil koste 350.000 kr. at renovere disse. Der er i forslaget til pilotprojektet sat 100.000 kr. af til at etablere lokaler i rådhuset til dem.
 • Biblioteket er allerede beliggende i rådhuset og ønsker at levere en mere alsidig service, hvis det får mulighed for at bruge flere lokaler i huset.

 

Foreninger:

 • Jyderup boldklub (til oprettelse af e-sport i kælderen)
 • Musikskolen Bjergsted
 • Foreningen – ”det gode børneliv”

 

Lokalt samlingssted:

 • Byrådssalen er vigtig for alle i Jyderup. Hvis der sker et salg af bygningen, vil det være en stor social omkostning for borgerne ikke at have salen som mødested/arrangement sted.

Private:

 • Der er ikke konkret tal eller navn på hvor mange, der er interesseret i at leje kontorfaciliteter - men der har været en del forespørgsler.
 • En privat aktør, der arbejdede med et tilbud til unge, har annonceret en interesse

 

Bygningen har potentialer til at styrke foreninger og klubber på tværs og øge den krydsbestøvning, der naturligt vil opstå i et lokalsamfund, hvis rammerne tillader det. Ud fra de tilkendegivelser, der har været ind til videre, tegner der sig et billede af synergi især på tværs af tilbud til unge i Jyderup.

Formålet med et pilotprojekt i Jyderup Rådhus er således at aktivere det gamle rådhus til fordel for både kommunale aktiviteter, foreninger og lokalsamfundet. Planen om at leje lokaler ud til private aktører og erhvervsdrivende skal ses som en arealoptimering af overskudskapacitet, hvor indtægterne for de udlejede lokaler indgår i et overordnet driftsbudget. Indsatserne er løsninger og måder, hvorpå kommunen kan udnytte de ubenyttede arealer. Det langsigtede mål er, at bygningen med udlejning af lokaler kan nedbringe driftsomkostningerne.

Tanken med pilotprojektet er at afprøve husets alternative anvendelse med styring af et sammensat brugerråd med de frivillige i Jyderup og en projektleder. Det forarbejde der allerede er lavet, bliver udgangspunktet for projektgruppens formulering af mål for pilotprojektet. Såfremt pilotprojektet ikke lykkedes med at skabe en fornuftig økonomisk løsning for driften af huset, skal brugen af Jyderup Rådhus revideres på ny.

Reviderede oplæg

Den oprindelige anbefaling om Jyderup Råhus fra administrationen i indstillingen til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes møde den 07-06-2018 var at afklare, hvorvidt bygningen skal fraflyttet helt, eller bringes i anvendelse igen. Projektet om at bringe det i anvendelse igen indebar et pilotprojekt på tre år, der ombyggede og optimerede Jyderup Rådhus for 605.000 kr. og afsatte 323.000 kr. til en ekstern konsulent der kunne lede pilotprojektet.

Følgende reviderede oplæg indebærer:

 • et pilotprojekt på tre år
 • ombygning og optimering af en enkelt etage i Jyderup Rådhus for 405.000 kr.
 • 500.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 10 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.

Oplægget lægger op til reduceret økonomisk bistand til ombygning og optimering af rådhuset. Dette giver mulighed for at starte pilotprojektet op med én enkel etage og nedprioritere renoveringen af lokaler til udleje af kontorfaciliteter, behandlerpraksis og mødefaciliteter. Fokus vil være at skabe de rette rammer for de kommunale interesser og foreninger. Det vil stadig være muligt at udleje lokalerne til private, som de står nu, og den øgede liv i huset, kan i sig selv gøre det mere attraktivt for private lejere. Den reduceret økonomisk bistand vil dog resultere i en ringere opstart for rådhusets brugere og for mulighederne for at skabe liv i hele rådhuset, men vil stadig bidrage til en udvikling af rådhuset

 

Den fulde beskrivelse af visionen for Jyderup Rådhus kan læses i bilag 1+2


Beskrivelse af alternativ indstilling

Følgende reviderede oplæg indebærer:

 • et pilotprojekt på tre år
 • ombygning og optimering af en enkelt etage i Jyderup Rådhus for 405.000 kr.
 • 250.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 5 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.

Oplægget lægger op til reduceret økonomisk bistand til ombygning og optimering af Rådhuset og til nedsat projektlederbistand.  Dette giver mulighed for at starte pilotprojektet op med én enkel etage og nedprioritere renoveringen af lokaler til udleje af kontorfaciliteter, behandlerpraksis og mødefaciliteter. Fokus vil være at skabe de rette rammer for de kommunale interesser og foreninger. Det vil stadig være muligt at udleje lokalerne til private som de står nu og den øgede liv i huset, kan i sig selv gøre det mere attraktivt for private lejere. Dette vil dog resultere i en ringere opstart for Rådhusets brugere og for mulighederne for at skabe liv i hele rådhuset, men vil stadig bidrage til en udvikling af Rådhuset

Samtidigt vil reduktionen af projektledertimer gøre det svære at opnå den samme fremdrift i pilotprojektet og dermed indfri den samlede vision for rådhuset på de tre år.

 

cid:image001.png@01D44519.3FC68220


Økonomiske konsekvenser

Se beskrivelse af sagen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018

Hovedindstilling anbefales godkendt


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 caseno18-1395_#4598630_v1_bilag 1.pdf
caseno18-1395_#4598632_v1_bilag 2.pdf

Bilag

bilag 1
bilag 2


206. Beslutning om Studietur for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning om Studietur for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes studietur til Syddjurs godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. april 2018 at Kommunalbestyrelsen skal godkende udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ønsker at tage på studietur til Syddjurs Kommune i november 2018. Formålet er at styrke deres arbejde med at styrke udviklingen i kommunens lokalområder og sammenhængskraften i kommunen.

Turen er planlagt til at vare to dage. Første dag indeholder et besøg på Syddjurs Rådhus med oplæg fra både administrationen og et politisk udvalg om kommunens arbejde med landsbyklynger. Dag to tager udvalget på besøg i landsbyklyngen ”Mols i Udvikling” for at høre om arbejdet med multihuset ”Knudepunktet”. Det er et hus, som er idéudviklet af borgerne og kommune i fællesskab, hvor både skole, daginstitution, kirke, fysioterapeuter og café skal dele lokaler. Desuden besøger udvalget en landsby på Djurs for at se resultatet af landsbyens arbejde med byfornyelse for 4 mio. kr.

Programmet giver mulighed for at tage erfaring og viden med hjem om både Syddjurs kommunes strategiske overvejelser og kommunens resultater med organisering af og samarbejde med deres landdistrikter. Samtidig får udvalget viden om borgernes konkrete erfaringer med og resultater af at fungerer som en landsbyklynge og deres succes med at skabe et samlingspunkt for hele deres lokalområde.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen udgør:

Transport:  2000 kr.

Overnatning: 4000 kr.

Forplejning:   6000 kr.

I alt: 12.000 kr.

Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsen konto


Høring

 

 


Lovgrundlag – link

 


Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 69 Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. april 2018


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 

207. Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde, der ønsker at være vært for et møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skal afsættes 25.000 kroner i budget 2019 til afholdelse af møderne, og at der indledes en dialog med kommunens kulturinstitutioner om at facilitere det tekniske udstyr samt opsætning og nedtagning. 

Denne forsøgsordning er forankret i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Rammerne for afvikling af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
Administrationen har været i dialog med blandt andre Elverfolket om levering af teknisk udstyr. Når det er besluttet, hvilke områder der skal huse de tre møder, kontakter administrationen desuden kulturinstitutioner i det pågældende område for at høre, om de kan stille udstyr til rådighed.

Inden for den givne økonomi kan de tre møder afholdes indenfor følgende ramme:

 • Der vil være 19 mikrofoner, 4 højttalere og 1 forstærker til rådighed, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i forhandlingerne. Alle mikrofoner vil være tændt under hele mødet, så det er nødvendigt, at der er fuldstændig ro, når nogen taler.
 • Talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • Møderne vises hverken live eller efterfølgende på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier.
 • Forplejning er alene til politikere og administrative medarbejdere. Kombineres kommunalbestyrelsesmødet med et dialogmøde, serveres der et aftensmåltid. Er der alene et kommunalbestyrelsesmøde, er forplejning som ved et møde i Byrådssalen.   
  Ønsker lokalområdet at byde på forplejning herudover, er de meget velkomne til det.        

Opmærksomheden henledes på, at byrådet den 27. juni 2012 besluttede, at møderne skal webtransmitteres. Dette skete ud fra et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske beslutningsproces. Inden for den økonomiske ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, vil det ikke være muligt at livestreame eller efterfølgende vise de møder, der afholdes i lokalområderne, på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier. Byrådets beslutning kan derfor ikke efterleves for så vidt angår de møder, der afholdes i lokalområderne.

Opmærksomheden skal desuden henledes på, at de ekstra administrative timer, som flytning af møderne medfører, ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme. Merudgifterne til de administrative medarbejdere ligger således udover de 25.000 kr., der afsættes til forsøgsordningen.

Invitation til lokalområderne
Mødeplanen for 2019 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres inden årets udgang. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal således på mødet den 4. oktober tage stilling til, hvilke lokalområder der indstilles til at være værter. Det betyder, at lokalområderne skal byde ind senest den 24. september, hvis de ønsker at være værter for et møde.

Grundet den korte tidsfrist, er det vigtig, at lokalområderne hurtigt gøres opmærksom på muligheden. Administrationen har udarbejdet en invitation til lokalområderne til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til dialogmøder inden selve kommunalbestyrelsesmødet. Invitationen bliver distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side. Invitationen er vedlagt som bilag.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018

Orientering taget til efterretning


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orientering indstilles taget til efterretning.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Taget til efterretning.
 caseno18-27744_#4686520_v1_invitation.docx

Bilag

Invitation


208. Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der udpeges de tre lokaliteter udenfor Byrådssalen, hvor der i 2019 kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde, der ønsker at være vært for et møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der afsættes 25.000 kroner i budget 2019 til afholdelse af møderne.

Invitation til lokalområderne
Formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har sendt en invitation til foreninger, virksomhedsejere og borgere i Holbæk Kommune til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til dialogmøder inden selve kommunalbestyrelsesmødet. Invitationen er distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Indkomne ansøgninger
Der er modtaget 10 ansøgninger om værtskab for et kommunalbestyrelsesmøde. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Der er modtaget ansøgninger fra følgende:

 • Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, som foreslår et møde i Mørkøv Hallen og et dialogmøde om Lokalforums måde at samarbejde med Holbæk Kommune/administrationen på.
 • Tølløse Lokal Forum, som foreslår et møde i Fællesskab Tølløses kulturhus No 1 og et dialogmøde om byudviklingen i lokalområdet
 • Advodan, 4300 Holbæk, som gerne vil byde ind
 • Stenhus Gymnasium, 4300 Holbæk, som gerne vil lægge lokaler til
 • Lokalforum Jyderup, som foreslår et møde i Skarridsøsalen (den tidligere byrådssal) og et dialogmøde om et generelt politisk tema – ikke et lokalt
 • Orø Kro, som foreslår et møde på kroen og et dialogmøde om Orø som en aktiv del af Holbæk Kommune, herunder om hvilke tiltag, der gøres fra kommunal side for, at
  • Orø ikke bliver en del af Udkantsdanmark
  • de ældre kan blive på øen, når de ikke længere kan bo i egen bolig
  • udarbejde planer for udbygning af lejeboliger på Orø og
  • fremme turismen på Orø
 • SEAS-NVE, som foreslår et møde i den gamle maskinhal på Svinninge Hovedgade og et åbent dialogmøde
 • Ugerløse Lokalforum, som foreslår gymnastikhallen på Ugerløse Skole samt et mindre dialogmøde
 • Knabstrup Lokalforum, som foreslår Knabstruphallen og et dialogmøde om, hvordan Holbæk Kommune vil sikre den fortsatte udvikling af et lokalsamfund som Knabstrup, herunder om en samlet udviklingsplan/handleplan for Knabstrup vil gøre en forskel og hvordan man får et endnu bedre samarbejde mellem politikere, embedsværk og lokale kræfter
 • Lokalforum Regstrup, som foreslår Skovvejens Skole og et dialogmøde om trafik i Regstrup/Ndr. Jernløse med fremvisning af nogle steder i byen.

Mulige kriterier
Administrationen foreslår, at der ved udvælgelsen af lokaliteterne bl.a. lægges vægt på følgende kriterier:

?       Den geografiske spredning

?       Hvor lidt politisk opmærksomhed det pågældende lokalområde aktuelt har

?       Indholdet – herunder forskelligheden – i dialogmøderne

?       Lokalernes egnethed

?       Tilgængeligheden, herunder transportmulighederne og parkeringsforholdene

Rammer for møderne
Inden for den givne økonomi kan de tre møder afholdes på følgende vilkår:

 • Der vil være 19 mikrofoner, 4 højttalere og 1 forstærker til rådighed, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i forhandlingerne. Alle mikrofoner vil være tændt under hele mødet, så det er nødvendigt, at der er fuldstændig ro, når nogen taler.
 • Talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • Forplejning er alene til politikere og administrative medarbejdere. Kombineres kommunalbestyrelsesmødet med et dialogmøde, er forplejningen som ved møder, der afholdes efter et opfølgningsmøde. Er der alene et kommunalbestyrelsesmøde, er forplejning som ved et møder i Byrådssalen, der ikke ligger efter et opfølgningsmøde.   
 • Møderne vises hverken live eller efterfølgende på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier.

Byrådet besluttede den 27. juni 2012 ud fra et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske beslutningsproces, at kommunalbestyrelsesmøderne skal webtransmitteres. Inden for den økonomiske ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, er det ikke muligt at livestreame eller efterfølgende vise de møder, der afholdes i lokalområderne, på kommunens hjemmeside eller på andre elektroniske medier. Byrådets tidligere beslutning kan derfor ikke følges for så vidt angår de møder, der afholdes i lokalområderne.


Økonomiske konsekvenser

De ekstra administrative timer, som flytning af møderne medfører, kan ikke rummes indenfor den økonomiske ramme. Merudgifterne de ekstra administrative ressourcer er estimeret til 16.000 kr., og de ligger således udover de 25.000 kr., der afsættes i budget 2019 til forsøgsordningen.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018: Punkt 153 - Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

 


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler, at de tre lokaliteter udenfor Byrådssalen, hvor der i 2019 kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder, bliver afholdt på Orø Kro, i Mørkøv Hallen og i den gamle maskinhal i Svinninge. Rækkefølgen af møderne afstemmes af administrationen i forhold til relevante politiske sager.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orø indstilles godkendt.

Mørkøv indstilles godkendt.

Svinninge indstilles godkendt.

For Svinninge stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V). Imod stemte 1 (Ø), idet Ø ønsker, at et møde afholdes i Tølløse.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Ø stillede ændringsforslag om, at kommunalbestyrelsesmøderne afholdes på Orø, Mørkøv og Tølløse.

 

For ændringsforslaget stemte for 3 (Ø og C).

Imod 26 (A med undtagelse af Ole Hansen, O, F, L, I, B og V)

1 (Ole Hansen (A)) undlod at stemme

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

 

Økokonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.
 


Supplerende sagsfremstilling 05-10-2018

Rækkefølgen af møderne kan ikke afstemmes af administrationen i forhold til de relevante politiske sager, da rækkefølgen fastlægges endeligt ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse inden udgangen af 2018 af den politiske mødekalender.caseno18-27744_#4708862_v1_ansøgninger til værtsskab ved kb møde i 2019.pdf.pdf

Bilag

Ansøgninger til værtsskab ved KB møde i 2019.pdf


209. Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018

Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Formål med Plan for Risikobaseret Dimensionering

Det overordnede formål med Plan for Risikobaseret Dimensionering er at tilrettelægge redningsberedskabet efter lokale risici i ejerkommunerne. Planen skal minimum revideres en gang i hver valgperiode. Den nugældende plan blev vedtaget i foråret 2016 som en sammenskrivning af de fem kommunale planer for risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede, at resultatet af den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle være en fagligt forsvarlig plan, hvor serviceniveauet var ensrettet, og der var fokus på besparelser.

Vestsjællands Brandvæsen har identificeret og analyseret de risici, der findes i de fem kommuner. På basis af dette har Vestsjællands brandvæsen udarbejdet et udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering. Udkastet har været i intern og ekstern høring. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 14. september 2018 til endeligt behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ byråd.

Tilkøb af serviceniveau behandles på beredskabskommissionens møde den 30. november 2018.

 

Høringsproces og indhold i Plan for Risikobaseret Dimensionering i 2018

Beredskabskommissionen har prioriteret en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag.

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er samlet i en hvidbog, hvor også bemærkningerne fra Vestsjællands Brandvæsen fremgår (bilag). Høringen har alene medført mindre justeringer som fremgår af bilaget.

Planforslaget for den risikobaserede dimensionering har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen (bilag) og det har bl.a. betydet ændringer på to områder.

Det ene er, at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens alarmering gælder for hele førsteudrykningen – og ikke kun første køretøj.

Det andet er den foreslåede ændring af basisstationen på Orø til et Ø-beredskab, hvor Beredskabsstyrelsen ikke finder den foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelse af brandvæsen i Danmark.

Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabskommissionen har modsat fastholdt, at Ø-beredskabet er dækkende, mens Holbæk kommune har tillagt Beredskabsstyrelsens faglige vurdering vægt. For at opretholde det fælles beredskab har Holbæk kommune ekstraordinært tilkendegivet, at meromkostningen for et fortsat basisberedskab på Orø kan fastholdes. Holbæk kommune har i en udtalelse til Beredskabskommissionen understreget, at der fremadrettet tilsvarende skal ske egenbetaling hos den enkelte ejerkommune, hvor særlige forhold i risikoprofiler spiller ind.

Beredskabskommissionen har besluttet, at det operative beredskab i Kalundborgs erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen inden udgangen af 2018. I den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering fortsætter principielt den nuværende Plan for Risikobaseret Dimensionering for Kalundborg.

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet og behandles efterfølgende i et særskilt dagsordenspunkt.

VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, og ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018


Økonomiske konsekvenser

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelser forventes at balancere. Beløb er ikke P/L-fremskrevet.

Ovennævnte tal er indarbejdet i dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD", der blev vedtaget af beredskabskommissionen på mødet den 24. august 2018 til efterfølgende endelig godkendelse i de fem ejerkommuner.

Meromkostningen for Holbæk kommune for at fastholde basisstationen i forhold til Ø-beredskabet er estimeret til kr. 400.000.- og finansieres som en del af budget 2019-2022, såfremt dette vedtages af Kommunalbestyrelsen


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 caseno18-34211_#4706126_v1_bilag 3.0 analysesamling oplæg til operativt ser.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706125_v1_bilag vsbv plan for risikobaseret dimensionering.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706124_v1_bilag procesbeskrivelse risikobaseret dimension.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706123_v1_bilag hvidbog 13082018.pdf.pdf
caseno18-34211_#4706121_v1_bilag beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3.0 Analysesamling oplæg til operativt ser.pdf
Bilag VSBV plan for risikobaseret dimensionering.pdf
Bilag Procesbeskrivelse Risikobaseret dimension.pdf
Bilag Hvidbog 13082018.pdf
Bilag Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar.pdf


210. Beslutning om anden valgagitation end valgplakater på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder

Beslutning om anden valgagitation end valgplakater på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. skilte, der er større end 0,8 m2 med valgagitation tillades fortsat ikke opsat på eller over vejarealer

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ved kommunal - og regionsrådsvalg 2017 blev der sat skilte op med valgagitation på de fem faste pladser ved indfaldsveje til Holbæk, som Holbæk Kommune råder over. Skiltene var større end 0,8 m2, og der var ikke søgt om tilladelse til at sætte dem op hos vejmyndigheden. 

Valgbestyrelsen for kommunal- og regionsrådsvalg besluttede, at der ikke skulle gives tilladelse til opsætning af skilte med valgagitation, der er større end 0,8 m2 på kommunale vejarealer ved Kommunal- og regionsrådsvalget 2017.

Valgbestyrelsen for kommunal- og regionsrådsvalg besluttede ligeledes i 2017, at administrationen inden det næste folketingsvalg eller folkeafstemning skal tage initiativ til, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, hvorvidt det skal være tilladt at søge om tilladelse til at opsætte skilte eller bannere, der er større end 0,8 m2 med valgagitation på vejarealer, herunder på de fem faste pladser ved Holbæks indfaldsveje.

 

Vejlovens definition af en valgplakat  

Valgplakater defineres som valgagitation på skilte monteret på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakater kan efter nærmere regler i vejlovene hænges op på vejarealer i bymæssigt bebyggede områder - uden at der skal indhentes tilladelse hos vejmyndigheden - i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før en valgdag til otte dage efter valgdagen. 

 

Valgagitation kan uanset skiltenes størrelse uden vejmyndighedernes tilladelse hænges op på købte reklamepladser på husmure, togstationer og lignende. Det samme gælder skilte på privat grund.

 

Skilte større end 0,8 m2

Skilte, der er større end 0,8 m2, falder uden for vejlovenes bestemmelser om valgplakater, og der skal ligesom ved ophængning af bannere på eller over vejarealer søges om tilladelse til opsætning af vejmyndigheden. 

 

Faste pladser til skilte i Holbæk Kommune

Der findes i Holbæk Kommune fem faste pladser ved Holbæks indfaldsveje, hvor der løbende reklameres for offentlige arrangementer. De fem faste pladser er placeret på kommunale vejarealer, og der skal for alles vedkommende søges om tilladelse hos vejmyndigheden, før der må opsættes skilte eller bannere på pladserne. Af de gældende retningslinjer for de fem pladser fremgår det, at arrangementer og indhold på skilte skal være af almen interesse for kommunens borgere og uden et politisk, religiøst, anstødeligt eller rent kommercielt indhold.

 

Administrationens anbefaling

Ud fra et ønsker om at give alle partier og lister samme muligheder for at føre valgkamp og skabe opmærksomhed blandt vælgerne om valget, anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen ikke giver tilladelse til, at der ved fremtidige valg kan søges om at opsætte skilte med valgagitation større end 0,8 m2 eller over vejarealer, herunder på de fem faste pladser ved Holbæks indfaldsveje.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 

211. Beslutning om straffeattester ved nyansættelser

Beslutning om straffeattester ved nyansættelser

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der fremover indhentes privat straffeattest på medarbejdere, der arbejder i borgers hjem. 

Alternativ indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. den nuværende praksis med tro-og love erklæring fortsætter.

Beskrivelse af sagen

Et flertal på fire medlemmer (O, V, A og B) af Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede på deres møde den 27. august 2018, at opfordre Økonomiudvalget til at drøfte kravet om privat straffeattest på ældreområdet.

For at undgå mistænkeliggørelse af en medarbejdergruppe anbefaler administrationen at kravet bør udvides til at omfatte alle medarbejdere, der arbejder i borgers hjem.

Adgangen til indhentning af straffeattester er reguleret, jf. bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, og det er i denne sammenhæng relevant at sondre mellem to typer af straffeattester:

 • Privat straffeattest, der kan indhentes af den pågældende selv eller af myndigheder med den pågældende accept
 • Offentlig straffeattest, der giver visse offentlige myndigheder adgang til selv at indhente straffeattest i nærmere angivne situationer. Før der indhentes offentlig straffeattest på en person, skal vedkommende give sit samtykke.

Kommunen kan som udgangspunkt ikke indhente en offentlig straffeattest på ansatte i ældreplejen, idet der ikke er lovhjemmel hertil. Derimod er der hjemmel til at indhente privat straffeattest.

Hvis det besluttes, at indhente privat straffeattest, skal man være opmærksom på, at en kommune ikke kan afvise en jobansøger alene med henvisning til, at denne ikke har en ren straffeattest. Kommunen er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af ansøgerens egnethed til den konkrete stilling.

Fordele ved indhentning af straffeattester er f.eks., at kommunen undgår at ansætte personer, der har begået forseelser, der vurderes som uforenelige med stillingen. Derudover signalerer det overfor borgerne, at Holbæk Kommune holder øje med, hvem der ansættes.

Ulemperne er bl.a. mistænkeliggørelse af alle ansøgere, strafbart forhold forfølger en person i en periode efter udsoning af straffen, ”falsk tryghed” idet oplysningerne i straffeattesten bliver stående i to til fem år regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen, og kommunen kan ikke gardere sig imod ulovlig adfærd fra personer, er ikke tidligere er straffet.

I forhold til at sikre fleksibilitet i ansættelsesproceduren bør praksis overfor personer i aktivering og vikarer, der typisk ansættes med meget kort varsel i få timer i en kort periode, overvejes.

Ifølge § 4 i Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963, må der dog ikke fastsættes almindelig administrative forskrifter, hvorefter straffede eller grupper af straffede generelt udelukkes fra ansættelse i visse stillinger.

En privat straffeattest bliver i de fleste tilfælde sendt til personens digitale postkasse inden for to timer. 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Praksis i dag er, at der ikke indhentes straffeattest i forbindelse med alle nyansættelser. I forbindelse med ansættelsen bliver alle bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring, der tilkendegiver, at den pågældende:

 • ikke er registreret i Det Centrale Kriminalregister og således har en ren straffeattest.
 • ikke er under anklage ved domstolene for forhold, der kan medføre en registrering i Det Centrale Kriminalregister.

Såfremt en ansøger ikke kan skrive under på ovenstående, indhentes straffeattest med henblik på en konkret og individuel vurdering af om det strafbare forhold er en hindring for at opnå ansættelse i Holbæk Kommune.


Høring

Hovedudvalget har drøftet sagen på deres møde den 19. september 2018. Referatet fra Hovedudvalgets drøftelse er følgende:

Det fremlægges, at Udvalget for Ældre og Sundhed har haft sagen til dialog og at man ønskede input fra Hovedudvalget inden sagen bliver fremlagt i Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed har udelukkende talt om medarbejdere på deres område, men Hovedudvalget er enige i administrationens synspunkt om, at det bør gælde for alle medarbejdere med besøg i borgers hjem.

Det gøres klart, at det vil gælde for fremtidige nyansatte i Holbæk kommune.

Der er dialog om, hvorvidt et krav om privat straffeattest vil have den ønskede effekt eller om der er tale om mere administration til ingen nytte. Flere udtrykte, at de ønskede at bibeholde den nuværende tro- og loveerklæring.

HU drøftede endnu et opmærksomhedspunkt med at Holbæk kommune koordinerer via frivillighedskoordinatorer, formidling af frivillige til ex. ensomhedsbesøg.


Lovgrundlag – link

 

§ 4, i Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963

§ 32, 43 og 44, i Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. august 2018: Punkt 69: Drøftelse af krav om straffeattester ved nyansættelser i ældreplejen


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

C stillede følgende ændringsforslag:

 

Alle, som ansættes i Holbæk Kommune, og som skal arbejde i borgernes hjem, skal fremvise privat straffeattest, uanset varigheden af ansættelse.

For ændringsforslaget stemte 3 (C, O og V). Imod stemte 6 (A, B, F, I, L og Ø). Ændringsforslaget dermed bortfaldet.

 

Hovedindstillingen godkendt. For stemte 7 (A, B. F, I, L, O og V). Imod stemte 2 (C og Ø).

 

Ø mener, det vil medføre øget bureaukrati uden garanti for, at det mindsker kriminel adfærd.

 

C mener, at alle ansatte – uanset ansættelsesform og varighed - skal fremvise straffeattest

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

C stillede følgende ændringsforslag:

Alle, som ansættes i Holbæk Kommune, og som skal arbejde i borgernes hjem, skal fremvise privat straffeattest, uanset varigheden af ansættelse

 

For ændringsforslaget stemte 6 (B, C, I)

Imod stemte 24 (A, F, L, O, Ø, V)

0 undlod at stemme.

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

 

Økonomiudvalgets indstilling herefter godkendt.

For stemte 24 (A, F, I, L, O, V)

Imod stemte 2 (Ø)

4 undlod at stemme (B, C).

 

Ø mener, det vil medføre øget bureaukrati uden garanti for, at det mindsker kriminel adfærd.

 

212. Beslutning om udpegning af nyt medlem til Huslejenævnet

Beslutning om udpegning af nyt medlem til Huslejenævnet

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen

 1. godkender, at Leif Lundberg Petersen udtræder som fast medlem af Huslejenævnet, men fortsætter som suppleant for resten af valgperioden, og at den nuværende suppleant, Martin Sørensen, i stedet indtræder som fast medlem

Beskrivelse af sagen

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem udlejer og lejer i private lejeforhold vedrørende nærmere angivne forhold i relation til lejeforholdet, herunder huslejens størrelse

Nævnet består af en juridisk formand, der beskikkes af statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, og to medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. For formanden og de to medlemmer og vælges suppleanter, som skal besidde de samme kvalifikationer, som den, de skal træde i stedet for.

Kommunalbestyrelsen indstillede den 17. januar 2018 1 formand og 1 suppleant for formanden, og udpegede samtidig to medlemmer og to suppleanter for disse efter indstilling fra de respektive foreninger.

Leif Lundberg Petersen blev udpeget som udlejerrepræsentant. Martin Sørensen blev udpeget som suppleant for Leif Lundberg Petersen.

Den 18. september 2018 har Leif Lundberg Petersen meddelt, at han ønsker at udtræde som fast medlem af Huslejenævnet, men at han er villig til at fortsætte som suppleant for resten af valgperioden. Det er samtidig oplyst, at den nuværende suppleant, Martin Sørensen, er villig til at indtræde som fast medlem.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 

213. Godkendelse af datoer og tidspunkter for Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2019

Godkendelse af datoer og tidspunkter for Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsen godkender administrationens forslag til, hvornår Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes i 2019

 


Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2019 afholdes fra kl. 18.00 på følgende datoer:

 • Onsdag d. 23. januar
 • Onsdag d. 20. februar
 • Onsdag d. 13. marts
 • Onsdag d. 10. april
 • Onsdag d. 15. maj
 • Onsdag d. 19. juni
 • Onsdag d. 14. august
 • Onsdag d. 11. september (inkl. 1. behandling)
 • Onsdag d. 9. okotober (2. behandling)
 • Onsdag d. 23. oktober
 • Onsdag d. 13. november
 • Onsdag d. 11. december.

Administrationen har taget højde for, at møderne ligger således, at fristerne for udsendelse af dagsordener også kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde. Beslutningen om, hvilke tre lokalområder, der skal være vært for et møde, træffes under et andet punkt på dagsorden til kommunalbestyrelsesmødet den 24. oktober 2018. Administrationen går herefter i dialog med de pågældende lokalområder, og Kommunalbestyrelsen vil herefter på det ordinære møde i november få forelagt en sag til beslutning om placeringen af kommunalbestyrelsesmøderne i 2019.

 

Opfølgningsmøder
Opfølgningsmøder afholdes hver anden måned inden kommunalbestyrelsesmøderne. Det sker i Det Gamle Rådhus på adressen Rådhusvej 1, 4300 Holbæk kl. 16.00-17.30 på følgende datoer:

 • Onsdag d. 23. januar
 • Onsdag d. 13. marts
 • Onsdag d. 15. maj
 • Onsdag d. 11. september
 • Onsdag d. 11. december.
 •  

Seminarer
Kommunalbestyrelsens fælles seminarer afholdes på følgende tidspunkter:

 • Vinterseminar torsdag den 7. – fredag den 8. februar
 • Forårsseminar kl. 9-17 mandag den 8. april
 • Sommerseminar kl.  9-18 fredag den 21. juni
 • Budgetcamp torsdag den 22. – fredag den 23. august
 • Efterårsseminar kl. 9-17 onsdag den 20. november

Det oplyses senere, hvor seminarerne afholdes.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt.
 caseno18-37423_#4742204_v1_politisk mødekalender 2019.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2019


214. Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken

Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Fritidscenter driver den selvejende daginstitution Dragebakken fra Mellemvang 27, 4300 Holbæk. Dragebakken ønsker at skifte driftsform til privat daginstitution pr. 1. januar 2019. Driftsaftalen med kommunen er ikke opsagt på nuværende tidspunkt.

 

Med den nuværende driftsaftale er Dragebakken en offentlig myndighed, der dog er en selvstændig enhed i forhold til kommunen. Ved skifte af driftsform vil Dragebakken blive en privat institution, der drives af en selvejende fond, men som ikke er underlagt reglerne for offentlige myndigheder.  

 

Holbæk Kommune har foræret Mellemvang 27 til Holbæk Børnehjælpsdags Fritidscenter ved gavebrev i 1969. Det er en betingelse i gavebrevet, at ejendommen skal bruges til at opføre og med sædvanligt offentligt tilskud drive et fritidscenter med ungdomsklub, fritidsklub, fritidshjem og lokaler til institutioner, ældreklubber mv. Hvis ejendommen ophører med at blive benyttet til det anførte formål, skal kommunen have udbetalt værdien af ejendommen eller have tilbageskødet ejendommen.

 

Bestyrelsen for Dragebakken vurdere, at de kan fortsætte gavebrevet på uændrede vilkår, da ejendommen fortsat skal bruges til samme formål, og af samme juridiske enhed, bare i en anden driftsform. Administrationen har efter rådgivning fra Kommunernes Landsforening anført overfor Dragebakken, at dagtilbudsloven udtømmende gør op med kommunens mulighed for at yde tilskud til private daginstitutioner, og at kommunen ikke har hjemmel til at yde anlægsstøtte til private daginstitutioner. Administrationen mener derfor ikke, at det vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet.

 

Dragebakken ønsker at driftsformen kan ændres pr. 1. januar 2019. For at sikre fortsat fremdrift i den proces, har Administrationen og Dragebakken aftalt, at Administrationen skal indhente en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen, om det vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse af driftsformen til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet. Hvis Ankestyrelsen ikke anser det for lovligt, har parterne til hensigt i stedet at indgå en aftale med Dragebakken om at finde en lovlig model, således driftsformen kan ændres.

 

Ovenstående hensigtserklæring er ikke juridisk bindende, men hensigtserklæringen kan bruges af Dragebakken til at fortælle forældre og omverden, at der arbejdes på at finde en model – og dermed også betrygge bestyrelsen i, at de tør opsige den nuværende driftsaftale inden udgangen af september måned. Hensigtserklæringen er underskrevet administrativ.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringssagen.

Den videre proces vil afdække de økonomiske konsekvenser.

 


Øvrige konsekvenser

På nuværende tidspunkt er en række foreninger huset på Dragebakken. Når Dragebakken overgår til privat daginstitution, så vil kommunens muligheder for placering af foreninger afhænge af Dragebakkens villighed til, at huse foreningerne.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.
 

215. Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden

Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om det brandskadet børnehus Eventyrlunden tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den 27. februar 2018 nedbrændte børnehuset Eventyrlunden på Torpet 1, 4300 Holbæk delvist. Den østlige del af bygningen blev kraftig beskadiget af branden. Den vestlige del af bygningen blev delvist vandskadet efter slukningsvand.

 

Administrationen har udarbejdet en status på sagens forskellige etaper (genhusning, løsøre, nedrivning og genopførelse) samt en økonomisk redegørelse, der giver overblik over udgifter til sagens etaper, og hvor meget der bliver dækket af forsikringen, og hvor meget Holbæk Kommune selv skal finansiere, og hvor meget der er moms af erstatningen fra forsikringsselskabet.

 

Status

Genhusning

Dagen efter branden i Eventyrlunden blev børnehuset akut genhuset på tre adresser i Holbæk by. Det viste sig hurtigt at adskillelsen var uhensigtsmæssig, da det påvirkede børn og medarbejderes trivsel. Mistrivslen talte for en samlet løsning. Derfor er der etableret en samlet løsning, hvor hele børnehuset er genhuset i midlertidige pavillon-bygninger ved børnehuset Elverhøj på Tjørnegården 1, 4300 Holbæk. Dagligdagen i det midlertidige børnehus fungerer tilfredsstillende for både børn, forældre og medarbejdere.

Genhusningen er forsikringsdækket med 5,48 mio. kr. Dækningen er inklusiv husleje på 12 måneder fra skadesdato den 27. februar 2018. Genhusningen estimeres til 7,28 mio. kr. Holbæk Kommune har dermed en egenbetaling på 1,8 mio. kr. Børnehuset forventes genopført d. 30. september 2019. Udgifter til husleje fra den 28. februar 2019 til 30. september 2019 finansieres af Holbæk Kommune. Udgiften estimeres til 1 mio. kr. Holbæk Kommune har dermed en samlet egenbetaling for genhusningen på 2,8 mio. kr.

 

Løsøre

Opgørelsen over det beskadigede indbo er opgjort til 1.152.605 kr. inkl. moms. For løsøreforsikringen findes der en dækning på 934.428 kr. inkl. moms.

Forsikringsselskabet udbetaler summen på de 934.428 kr. inkl. moms og herudover rimelige dokumenterede udgifter til redning og bevaring, som er aftalt til 32.901,38 kr. inkl. moms.

I alt udbetales en erstatning på 967.329,38 kr. inkl. moms. Det giver et underskud på 185.275,62 kr., der ikke er forsikringsdækket.

 

Nedrivning

Den østlige del af Eventyrlunden, hvor branden startede, blev kraftigt beskadiget og stod ikke til at rede. De brandskadede bygningsdele er efterfølgende blevet revet ned til fundamentet og er dermed klargjort til, at genopførelsen kan igangsættes. Nedrivningen er forsikringsdækket og medfører dermed ikke udgifter for Holbæk Kommune.

 

Genopførelse

Genopførelse af Eventyrlunden er sat i proces, og der er afholdt byggemøder med udvalgte medarbejdere og forældre fra børnehuset samt repræsentanter fra administrationen og en rådgiver.

Der er et generelt ønske til at ændre husets oprindelige planløsning, således børnehusets pædagogik i højere grad understøttes. Børnehusets brugere er tæt involveret i dette arbejde. Planløsningen er endnu ikke endelig, ligesom projektering og udbud afventer.

Genopførelsen er forsikringsdækket. Hvis der ønskes ændringer, er om- og tilbygninger ikke forsikringsdækket. Administrationen har foreslået, at der afsættes 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019 til finansiering af om- og tilbygningsønsker samt øvrige udgifter, der skal finansieres af Holbæk Kommune. De 3 mio. kr. er indstillet som en særskilt anlægsbevilling og er ikke en del af anlægspuljen til skoler og børnehuse.

 


Økonomiske konsekvenser

Økonomiske redegørelse

 

Administrationen har til hensigt at anvende momsen fra erstatningen fra forsikringsselskabet udbetalt i forbindelse med det brandskadet børnehus Eventyrlunden, til finansiering af ikke-forsikringsdækket udgifter til genhusning og genopførelse af børnehuset.

Praksis i Holbæk Kommune er at moms for skader over selvrisiko anvendes til dækning af udgifter, som er direkte relateret til forsikringsopgaven. Fx forebyggende foranstaltninger, der mindsker risiko for ulykker og tyveri.

 

Eksempel

 • Erstatningen fra forsikringsselskabet inklusiv moms er 6 mio. kr.
 • Momsen af erstatningen er 1,2 mio. kr. (6 mio.kr. /125 X 25)
 • Momsbeløbet 1,2 mio. kr. skal i henhold til praksis anvendes til forebyggende foranstaltningen, der mindsker risiko for ulykker og tyveri
 • Momsbeløbet på 1,2 mio. kr. anvendes i stedet for til ikke-forsikringsdækket udgifter til genhusning og genopførelse af børnehuset

 

Nedenfor er et samlet overblik over samlet udgifter til de enkelte etaper, og hvor meget der bliver dækket af forsikringen, og hvor meget Holbæk Kommune selv skal finansiere, og hvor meget der er moms af erstatningen fra forsikringsselskabet.

Det skal indledningsvis bemærkes at beløb i den økonomiske redegørelse er estimeret, da forsikringssagen ikke er endelig opgjort samt anlægsprojekt med genopførelse af børnehuset afventer udbud.

 

Udgifter til de enkelte etaper (genhusning, løsøre, nedrivning og genopførelse)

16 mio. kr.

Erstatning fra forsikringsselskab

13 mio. kr.

Sum (ikke-forsikringsdækket udgifter – finansiering Holbæk Kommune)

-3 mio. kr.

Momsbeløb af erstatning

3,25 mio. kr.

Sum inkl. momsbeløb

0,25 mio. kr.

Sum ekskl. momsbeløb

-3 mio. kr.

Beløb i tabellen er estimeret

 

Redegørelsen viser et rådighedsbeløb inklusiv momsbeløb på 0,25 mio. kr., og et underskud på 3 mio. kr. eksklusiv momsbeløb.

Rådighedsbeløb er eksklusiv eventuel anlægsbevilling på 3 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2019 til om- og tilbygninger af børnehuset samt øvrige udgifter, der skal finansieres af Holbæk Kommune.

Det bemærkes at momsbeløbet bliver større, hvis anlægsudgifter dækket af forsikringsselskabet, til genopførelsen af børnehuset bliver større end estimeret.

 

Hvis momsbeløbet fra erstatningen ikke anvendes skal Holbæk Kommune finde finansiering af underskud på 3 mio. kr. Der er to muligheder for finansiering:

 1. finansiering findes fra anlægsbevilling på 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019. Det vil få konsekvenser for gennemførelse af om- og tilbygninger af børnehuset, der skal understøtte børnehusets pædagogik.
 2. finansiering findes fra andre anlægsbevillinger i anlægsbudgettet i 2019. Det vil få konsekvenser for gennemførelse af andre anlægsprojekter.

 

Anvendes momsbeløbet ikke på Eventyrlunden, anvendes momsbeløbet som hidtil - til forsikringsopgaven i Holbæk Kommune, herunder forebyggende foranstaltninger, der mindsker risiko for ulykker og tyveri.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.
 

216. Beslutning om salg af vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse

Beslutning om salg af vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Del af Vejlitra 7000h, Nr. Jernløse by sælges.

Beskrivelse af sagen

Del af Vejlitre 7000h Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse

Ejeren af ejendommen Virkelyst 1, Nr. Jernløse – Military Equipment Denmark A/S, har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af et vejareal på ca. 1.350-1.400 m2 på Virkelyst, Nr. Jernløse.

Grundstykket udgør et uudnyttet vejareal og er ikke driftet. I forbindelse med salget nedlægges den del af vejarealet.

Holbæk Kommune har fået vurderet grundstykket hos Danbolig, Holbæk, som har vurderet at ejendommens udbudspris er 138.500 kr. med tillæg af moms.

Grundstykket har været udbudt i offentligt udbud med forbehold for, at en gennemførelse af salget krævede godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Military Equipment Denmark A/S, ønsker at arealoverføre grundstykket til eksisterende ejendom – matr.nr. 8ø Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, således at køber har mulighed for at kunne udvide eksisterende bygninger eller opføre nyt byggeri.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018

Sagen udskydes til næste ordinære møde i Økonomiudvalget.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2018

Indstilles godkendt med den bemærkning, at salgs omkostninger skal afholdes af køber. For stemte (A, B, C, F, L, V og Ø). Imod stemte 2 (O og I).

 


Supplerende sagsfremstilling den 18-10-2018

I denne sag kan det ikke kræves, at køber afholder salgsomkostningerne. Salget har været i offentligt udbud med en salgspris, som afspejler, at sælger i henhold til gældende praksis afholder salgsomkostningerne.

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen godkendt.
 caseno18-513_#4669173_v1_virkelyst 1, regstrup.pdf.pdf

Bilag

Virkelyst 1, Regstrup.pdf


217. Beslutning om salgspris på vejareal på Virkelyst i Nr. Jernløse - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen godkendt.
 

218. Underskriftsark

Underskriftsark