UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

12-09-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-09-2018 22:00:00


PUNKTER

171. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 12. september 2018
172. Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet
173. Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017
174. Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 - udvidelse af Kvarmløse - Tølløse vandværk
175. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej
176. Beslutning om godkendelse af salg af Tåstrup Byvej 37, Holbæk
177. Beslutning om godkendelse skema B for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej, Holbæk
178. Beslutning om budgetrevision 3 2018
179. Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde
180. Beslutning - Kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner i Ladegårdsparken & Vangkvarteret
181. Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød
182. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43
183. Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø
184. Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej
185. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag
186. Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen
187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen
188. Grønne Hjerter i Regstrup
189. Orientering - Opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017
190. Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet
191. Underskriftsark171. Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 12. september 2018

Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 12. september 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde d. 12. september godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 
172. Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet

Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutning

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Kristine Andersen udpeges som medlem af Holbæk Kommunes Integrationsråd

Beskrivelse af sagen
Forstander Susanne Lodberg valgte i forbindelse med et jobskifte i juni 2018 fra AOF Sprogcenter Nordvest at udtræde af Integrationsrådet, hvor hun var indstillet af administrationen ud fra sit fagprofessionelle kendskab til integrationsspørgsmål.
Administrationens indstilling af Kristine Andersen sker på baggrund af hendes kendskab til nyankomne integrationsborgere. Hun arbejder som vejleder og underviser på AOF Sprogcenter Nordvest og har solid viden og erfaring med tilegnelse af sprogfærdigheder både for borgere med og uden en uddannelsesbaggrund. Hun har særligt fokus på marginaliserede grupper og interesserer sig for etniske minoritetskvinder i relation til arbejdsmarkedet. Kristine har desuden kendskab til integrationsprojekter fra andre byer.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 
173. Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det fremlagte kommuneplanforslag 2017 vedtages med de anbefalede ændringer
 2. den sammenfattende miljøredegørelse vedtages og offentliggøres sammen med kommuneplanen (bilag 2)
   

Beskrivelse af sagen
Det tidligere byråd har arbejdet med revisionen af kommuneplanen, og forslag til kommuneplan blev sendt i høring den 6. november 2017. Kommunalbestyrelsen skal derfor nu endeligt vedtage kommuneplan 2017.
 
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling af byerne og det åbne land. I kommuneplanen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Der er ifølge planloven krav om, at den skal revideres hvert 4. år. Planen følger op på mål i Plan- og Udviklingsstrategien og har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013.
 
Kommuneplanen er elektronisk, og forslaget der har været i høring kan ses på www.kommuneplan2017.holbaek.dk. Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget kommuneplanen bliver de vedtagne ændringer indskrevet. Herefter bliver planen offentliggjort.
 
Sammenfattende miljøredegørelse
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse (bilag 2). Denne viser, at den endelige vedtagelse af kommuneplanen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.
 
Ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse
Kommuneplanen må ikke være i strid med nationale interesser. Det er Erhvervsstyrelsen der på statens vegne påser dette, og Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse forlangt at kommunalbestyrelsen vedtager en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse:
 
 • Boligudviklingsmuligheden ved Rishøjgård udgår. Området forventes dog at komme med i Erhvervsministerens landsplandirektiv for udviklingsområder, der forventes at foreligge i efteråret. Efterfølgende kan der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor området ændres til boligområde.
 • Indsigten til Tveje Merløse Kirke fra Omfartsvejen skal sikres i forbindelse med byudvikling af området. Der skal således friholdes en eller flere indsigtskiler, der ikke må bebygges.
 • Kommunen forpligter sig til at opdatere klimatilpasningsplanen i overensstemmelse med nye krav vedtaget af Folketinget. 
 • Støjkonsekvenskort omkring Bredetved Skydeterræn justeres, så det er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets kort.
 
Behandlingen af de øvrige indkomne høringssvar har ført til, at administrationen foreslår følgende ændringer:
 
 • Muligheden for byudvikling af området mellem Ringstedvej og Valdemar Sejrsvej i Holbæk by udgår af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder for erhverv i nærliggende erhvervsområde.
 • Der tilføjes en mulig station ved Rishøjgård på byudviklingsskitsen for Holbæk by.
 • Byudviklingsmulighed nord for Udby Kirkevej på Tuse Næs udgår på baggrund af ønske fra grundejer og lokalforum.
 • Byudviklingsmuligheden syd for Præstebrovej i Hagested justeres, så ”respektafstanden” til eksisterende boliger fastholdes som i kommuneplan 2013.
 • Der bliver mulighed for at opføre lejligheder indenfor boligområdet Landlyst, Ringstedvej i Svinninge
 • Det mulige fremtidige boligområde nord for Ventedgårdsvej og Abildgårdsvej i Knabstrup udgår på baggrund af ønske fra grundejere og naboer.
 • Udlæg af område til campingformål ved den nu nedlagte Gedebjerg Camping udgår på baggrund af ønske fra grundejer.
 • Bebyggelsesprocenten for det kommende boligområde nord for Nygårdvej i Vipperød øges fra 35 til 40 procent.
 
Herudover foretages der en række præciseringer og fejlrettelser af tekst og kort, der ikke ændrer på de faktiske muligheder.
 
Baggrunden for de foreslåede ændringer og en mere uddybende forklaringer kan læses i hvidbogen (bilag 1), der er en tematisk gennemgang af de indsendte høringssvar. Hvidbogen indeholder et resume af høringssvarenes bemærkninger og en indstilling om hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre kommuneplanen.
 
Processen
I processen med revisionen af kommuneplanen har der været lagt stor vægt på inddragelse af borgere og erhvervsliv. Der har været møde med erhvervslivet i november 2016 med fokus på vækst og udviklingsvilkår, borgermøde i november 2016 med fokus på fremtidens boformer. Endvidere har alle lokalråd fået tilbudt møder for at drøfte udviklingsmuligheder i de enkelte lokalområder. Dermed er der blevet indhentet input tidligt i processen, som er indarbejdet i forslaget.
 
Forslag til kommuneplan 2017 blev godkendt af det tidligere byråd den 25. oktober 2017. I den efterfølgende høringsperiode har der været dialog med de statslige myndigheder, og Erhvervsstyrelsen forlangte en række ændringer i planen. Ændringerne vedrørende detailhandel og erhverv kunne ikke gennemføres uden en fornyet høring af planen. Kommunalbestyrelsen behandlede derfor disse ændringer på møde den 21. februar 2018, og udsendte den reviderede plan i forlænget høring til den 26. marts 2018.
 
Der er i høringsperioden indkommet 80 høringssvar, hvilket er væsentlig færre høringssvar end ved forrige kommuneplanrevision. Alle de originale høringssvar er samlet og kan læses i bilag 3.
 
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplan 2017 vil administrationen opstarte processen med en ny kommuneplanstrategi og kommuneplanrevision. Så en den næste kommuneplan kan blive vedtaget i god tid inden næste valg. 
 
Administrationen har lagt vægt på, at kommuneplanen kan vedtages uden yderligere høring, idet bl.a. grundejere og projektudviklere afventer at kunne gå videre med konkrete projekter. Derfor efterkommes nu høringssvar, som kan medtages uden yderligere høring. Høringssvar, som forudsætter fornyet høring, kan i stedet behandles som kommuneplantillæg, så vedtagelsen af kommuneplanen ikke udsættes yderligere. For de høringssvar hvor det er relevant, er det beskrevet i administrationens vurdering og indstilling i hvidbogen (bilag 1).
 
Øvrige høringssvar
Der er endvidere en række høringssvar som administrationen indstiller, ikke giver anledning til ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse. De nærmere begrundelser fremgår af hvidbogen. Administrationen vil i den forbindelse fremhæve følgende emner:
 
 • Det anbefales, at udvidelsen af muligheden for detailhandel (aflastningsområde) i Megacenteret i Holbæk fastholdes på trods af, at der er indkommet flere høringssvar, hvori der udtrykkes bekymring for konsekvenserne for de øvrige detailhandelsområder. Der er i forbindelse med de ændrede muligheder udarbejdet en rapport der nøje undersøger konsekvenserne. Denne rapport viser, at den ændrede planlægning ikke vil få væsentlig betydning for bymidten og de øvrige detailhandelsområder.
 • Det er et krav ifølge planloven, at kommuneplanen indeholder udpegninger af særligt værdifulde landbrugsområder og områder, der er særligt egnede til større husdyrbrug. Udpegningerne er videreført stort set uforandret fra kommuneplan 2013. Der er en række høringssvar, der anfører, at der ikke ønskes flere store husdyrbrug i kommunen. Det anføres, at der er udpeget for store arealer til større husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsområder i kommuneplanforslaget. Udpegningerne i kommuneplanen har dog ikke betydning for, hvor de store husdyrbrug kan placeres, da dette er reguleret i husdyrbrugsloven. På baggrund heraf er det administrationens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at igangsætte et arbejde med at revidere udpegningerne i kommuneplanen.

Sagshistorik, henvisninger
15. juni 2016 Byrådets beslutning om igangsættelse pkt. 146 ses her
 
8. marts 2017 Byrådets godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandel pkt. 48 ses her
 
25. oktober 2017 Byrådets godkendelse af forslag til kommuneplan pkt. 191 ses her
 
21. februar 2018 Kommunalbestyrelsens beslutning om fornyet høring på grund af ændringer vedrørende detailhandel og erhvervsområder pkt. 19 ses her

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Punktet udskydes til næste møde i Økonomiudvalget.


Supplerende sagsfremstilling
Der er efter Økonomiudvalgets behandling den 8. august 2018 udarbejdet et supplerende bilag (bilag 4). Bilaget beskriver kommunalbestyrelsens mulighed for at vedtage ændringer til kommuneplanforslaget i forbindelse med den endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Ø stillede ændringsforslag om, at boligudbygning i Holbæk Øst og Holbæk Syd tages ud af kommuneplanen og tilpasses planer for boligudbygning i Tuse, Vipperød og Regstrup.
For ændringsforslaget. stemte 1 (Ø). Imod stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V)
Hovedindstillingen indstilles herefter godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno16-20285_#4629548_v2_hvidbog.pdf
caseno16-20285_#4629549_v2_sammenfattende miljøredegørelse.pdf
caseno16-20285_#4629550_v1_samtlige originale høringssvar.pdf
caseno16-20285_#4677696_v2_bilag 4 mulighed for ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse.pdf

Bilag

Bilag 1 Hvidbog
Bilag 2 Sammenfattende miljøredegørelse
Bilag 3 Samtlige originale høringssvar
Bilag 4 Mulighed for ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse


174. Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 - udvidelse af Kvarmløse - Tølløse vandværk

Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 - udvidelse af Kvarmløse - Tølløse vandværk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 6 godkendes til offentlig høring i 8 uger
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes miljørapport

Beskrivelse af sagen
Kvarmløse – Tølløse vandværk har aktuelt ønske om at udvide, sådan at der bliver ca. 68 m2 mere administrations- og lagerbygning i forhold til i dag. Bygningen ønskes opført med et arkitektonisk udtryk svarende til den tilstødende boligbebyggelse med en placering ud mod jernbanen på samme sted, som den eksisterende bygning.
Baggrunden for kommuneplantillægget er, at kommunens byggemyndighed har vurderet, at det ikke er muligt at give en byggetilladelse til udvidelsen, så længe ejendommen er beliggende i et område i kommuneplanen, som er udlagt til boligformål, og da der ikke er nogen lokalplan for ejendommen, der tillader vandværksformål eller lignende. 
Derfor udarbejdes dette tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal sikre fortsat anvendelse til vandværksformål og samtidig give mulighed for bygningsudvidelse til lager/administration samt give rummelighed til en evt. fremtidig bygningsudvidelse.
I tilfælde af at Kommuneplan 2017 ikke er vedtaget på tidspunktet for behandling af nærværende dagsordenspunkt, laves kommuneplantillægget som tillæg til Kommuneplan 2013.

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 

Økonomiske konsekvenser
Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af planforslaget.

Høring
Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender planforslaget til høring, vil det efterfølgende blive udsendt i høring i 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno18-24893_#4673416_v1_miljøscreening.pdf
caseno18-24893_#4674317_v1_forslag til kommuneplantillæg for kvarmløse - tølløse vandværk.pdf

Bilag

Miljøscreening
Forslag til kommuneplantillæg for Kvarmløse - Tølløse Vandværk


175. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej, godkendes til offentlig høring i 8 uger
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes miljørapport

Beskrivelse af sagen
Lokalplanforslag 2.87 (se bilag 1)
Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan for området. Området er allerede udbygget og der har ligget en dagligvarebutik siden 2005. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan ske etablering eller udvidelse af dagligvarebutik med et samlet maks. på 2000 m2 indenfor lokalplanområdet. Dette indebærer, at dagligvarebutikken kan udvide med ca. 150 m2, så den har et maks. areal på 2.000 m2. I lokalplanen fastsættes nye bestemmelser for størrelse af butik, samt nye kortbilag med angivelse af placering.
 
Med lokalplanforslaget sikres desuden, at en udvidelse ske under hensyntagen til naboerne. Der etableres nyt hegn og beplantning mod tilstødende boligområde mod nord til en ny parkeringsplads. Herudover fastsætter lokalplansforslaget nye bestemmelser om belysning nær boligområdet, som skal mindske belysningsgener.
 
Kommuneplantillæg (se bilag 2)
Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra lokalcenter til bydelscenter. Der er i dag to dagligvarebutikker indenfor området. Dette sker, da det er fastsat i planloven, at dagligvarebutikker større end 1.200 m2 (inkl. personalefaciliteter) skal være beliggende i bydelscentre.
 
Med planlægningen bliver det eksisterende lokalcenter ændret til et bydelscenter og det vil blive muligt at udvide centeret op til 3200 m2 samlet detailhandel, i form af dagligvarehandel. Den maksimale butiksstørrelse vil blive ændret, så det bliver muligt at etablere dagligvarebutik på op til 2000 m2.
 
I tilfælde af at Kommuneplan 2017 ikke er vedtaget på tidspunktet for behandling af nærværende dagsordenspunkt, laves kommuneplantillægget som tillæg til Kommuneplan 2013.
 
Detailhandelsanalyse (se bilag 6)
I forbindelse med ansøgningsprocessen, har Holbæk Kommune stillet krav om, at bygherrer udarbejder en detailhandelsanalyse, således at påvirkning af nærområdet og bymidten bliver belyst (Se bilag).
 
En del af analysen er at undersøge hvilken omsætning, der kan forventes på baggrund af en udvidelse. De indbyrdes handelsbalancer mellem Holbæk bymidte, Holbæk Syd og Holbæk i øvrigt, vurderes at være i ligevægt indenfor en 5-årig periode.
Der vil midlertidigt kunne ske et fald i omsætning i Holbæk bymidte på 1% og Holbæk i øvrigt på 9%, og en stigning i Holbæk Syd på 4%.
 
Miljøscreening (se bilag 5)
Forslag til lokalplan nr. 2.87 og kommuneplantillæg nr. 4, vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da der sker en mindre udvidelse af butik, som fortrænger parkeringsareal.

Høring
Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 18. maj 2018 til den 1. juni 2018.
Der indkom i alt tre høringssvar, som primært omhandlede spørgsmål vedr. baggrunden for planlægningen. Behandlingen af disse kan ses i bilag 3 og 4.
 
Planforslagene sendes i offentlig høring fra 13. september 2018 til 7. november 2018. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link
Lov om Planlægning
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018 (punkt 52)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 100)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og I). Imod stemte 1 (Ø).

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V, I).
Imod stemte 1 (Ø) med begrundelsen, at der er tilstrækkelig mange dagligvareforretninger.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
For stemte 28 (A, O, F, L, I, B og V).
Imod stemte 2 (Ø) med begrundelsen, at der er tilstrækkelig mange dagligvareforretninger.
 


caseno18-12327_#4671506_v1_2_87_samlet_rettet årstal .pdf.pdf
caseno18-12327_#4670552_v1_bydelscenter_taastrup_moellevej2.pdf.pdf
caseno18-12327_#4669562_v1_oversigt over for-høringssvar til lokalplan_2_87.pdf.pdf
caseno18-12327_#4669566_v1_høringssvar til fordebat lp 2.87 samlet.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671122_v1_screening for miljøvurdering lp 2.87.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671459_v1_detailhandelsanalyse holbæk gl ringstedvej tåstrup møllevej inkl. suppl. notater.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 2_87 .pdf
Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr 4.pdf
Bilag 3 - Oversigt over for-høringssvar til lokalplan_2_87.pdf
Bilag 4 - Høringssvar til fordebat LP 2.87 samlet.pdf
Bilag 5 - Screening for miljøvurdering LP 2.87.pdf
Bilag 6 - Detailhandelsanalyse Holbæk Gl Ringstedvej Tåstrup Møllevej inkl. suppl. notater.pdf


176. Beslutning om godkendelse af salg af Tåstrup Byvej 37, Holbæk

Beslutning om godkendelse af salg af Tåstrup Byvej 37, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. del 2 af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Tåstrup Byvej 37 sælges til Lejerbo til opførelse af skæve boliger til særligt udsatte grupper

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 16. maj 2018 Lejerbos projekt med skæve boliger til særligt udsatte grupper på Tåstrup Byvej 37, Holbæk. Det fremgik af sagen, at der var indgået en vederlagsfri benyttelsesaftale med Lejerbo, hvorefter kommunen stiller en del af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder til rådighed for projektet.
 
Sideløbende blev Lejerbos ansøgning om tilskud til etablering af seks skæve boliger og et fælleshus fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Styrelsen vurderede, at efter vedtagelse af lov om ændring af frikommunenetværk, hvor frikommunerne Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus kan beslutte at stille en grund vederlagsfrit til rådighed for en almen boligorganisation til etablering af skæve boliger, kan de øvrige kommuner ikke længere stille grunde vederlagsfrit til rådighed for etablering af skæve boliger. Grundet denne lovændring kan Holbæk Kommune ikke længere stille den pågældende grund vederlagsfrit til rådighed.
 
Som alternativ gav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved brev af 24. juli 2018 tilsagn om et tilskud på 2.800.000 kr. til etablering af de seks skæve boliger og et fælleshus, under forudsætning af, at Lejerbo køber grunden af kommunen.
 
Administrationen indstiller derfor, at del 2 af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Tåstrup Byvej 37 sælges til Lejerbo til brug for etablering af skæve boliger. Grundens placering fremgår af bilagene.
 
Salgsprisen er af en uvildig mægler vurderet til 392.500 kr. inkl. moms og svarer til en byggeretskvadratmeterpris på 1.250 kr. inkl. moms.
 
Lejerbos køb af grunden for 392.500 kr. inkl. moms betyder, at projektets anskaffelsessum stiger fra 6.950.000 kr. til 7.342.500 kr., men kan stadig gennemføres med en mindre huslejestigning.
 
Den estimerede huslejestigning er angivet nedenfor:
 
 
Godkendt 16/5 2018
Ny beregning
Husleje
3.678 kr.
3.886 kr.
Forbrugsudgifter
339 kr.
339 kr.
Anslået boligstøtte
-575 kr.
- 599 kr.
Netto husleje
3.442 kr.
3.662 kr.
 
På baggrund af samarbejdet med repræsentanter fra Aktiv Hele Livet, SAND (De hjemløses Landsforening), Karlsvognen og Kirkens Korshær vurderes det, at den nye husleje forsat er indenfor det beløb som målgruppen vil kunne betale.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens indtægt ved salg af del af matr.nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder ekskl. moms udgør 314.000 kr. Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune.
 
Såfremt der konstateres miljøforurening på ejendommen, er køber berettiget til at kræve de dokumenterede omkostninger til nødvendig fjernelse af forureningen refunderet for et beløb op til den erlagte købesum inkl. moms.
 
Det samme gør sig gældende, såfremt der er behov for nødvendig ekstrafundering eller hvis der forefindes fortidsminder på ejendommen, som nødvendiggør udgravning i henhold til museumsloven.
 
Refusion af eventuelle ovenstående omkostninger i købesummen er nødvendig, da projektet ikke kan bære store uforudsete omkostninger. Den samlede refusion af omkostningerne kan maksimalt udgøre købesummen inkl. moms på 392.500 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsens beslutning, den 16. maj 2018: Punkt 96: Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej i Holbæk

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno18-32628_#4664253_v1_udstykningsplan for l. c. worsøesvej og tåstrup byvej.pdf
caseno18-32628_#4678111_v1_del 2 af mat.nr. 4 ev - kortbilag.pdf

Bilag

Udstykningsplan for L. C. Worsøesvej og Tåstrup Byvej
Del 2 af mat.nr. 4 ev - kortbilag


177. Beslutning om godkendelse skema B for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej, Holbæk

Beslutning om godkendelse skema B for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Skema B (budgettet) for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej godkendes

Beskrivelse af sagen
Med denne sag behandles budgettet (skema B) for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej, Holbæk. Byrådet blev 14. december 2016 præsenteret for og godkendte helhedsplanen for projektet (skema A) med en samlet anskaffelsessum på 14.160.613 kr. Godkendelsen af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises efter skema A er godkendt. Skema A, B og C er beskrevet i bilaget.
 
Siden godkendelsen af skema A, har renoveringsarbejderne været i udbud. Budgettet for renoveringen er herefter 15.679.100 kr. Renoveringen bliver derfor 1.518.937 kr. dyrere end godkendt i skema A. Det er prisudviklingen fra 2016 til nu, som er årsagen til, at renoveringens samlede udgifter er steget.
 
Boligselskabet Sjælland anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende:
?         Budgettet for renovering af afdelingens 12 almene familieboliger (skema B), med en samlet anskaffelsessum på 15.679.100 kr.,
heraf udgør de støttede arbejder 12.057.800 kr. og de ustøttede arbejder 3.621.300 kr.
?         At der optages støttede lån for 12.057.800 kr. og ustøttede lån for 2.222.300 kr. (de ustøttede arbejde finansieres kun delvist ved lån, det resterende beløb finansieres i form af tilskud fra Landsbyggefonden, egne henlæggelser m.m.)
?         At stille regaranti for statens garanti for støttede lån, som udgør 12.057.800 kr.
 
Regaranti og forskellen på støttede og ustøttede arbejder samt støttede og ustøttede lån er beskrevet i bilaget.
 
Helhedsplanen for samtlige 12 boliger indeholder følgende arbejder: nedlæggelse af eksisterende badeværelser i kældre, nye badeværelser i eksisterende kammer i stueetagen, etablering af fugtsikring af kælderydervægge, nedlæggelse af indvendige kældertrapper, nedlæggelse af eksisterende toilet i stueetagen, nye køkkener, renovering af kloakker, udskiftning af naturgasfyr, udskiftning af vinduer og døre og etablering af ny boligventilation med varmegenvinding.
 
Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt budgettet i skema B, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen før Landsbyggefondens endelige godkendelse. Den gennemsnitlige husleje vil efter renovering stige fra 1.015 kr. pr. m2 til 1.086 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en gennemsnitlig husleje på 6.606 kr. pr. måned.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for det støttede lån med maks. 12.057.000 kr.
 
Den kommunale regaranti er variabel, og vil blive endelige beregnet når projektet afsluttes, og ejendommen værdiansættes.
 
Der er ikke krav om kommunegaranti for det ustøttede lån.
 
Regaranti for statsgaranti til lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Almenboliglovens §§ 28, 29, 91 stk. 8 og 127

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 14. december 2016: Punkt 266 – Godkendelse af helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno11-81701_#4677855_v1_skema b for støttede arbejder i afdeling 406 svinget og isefjrodsvej..pdf
caseno11-81701_#4646269_v1_forklaring af skema a-b-c for renovering af almene boliger.docx
caseno11-81701_#4677869_v1_skema b for ustøttede arbejder i afdeling 406 svinget og isefjrodsvej.pdf

Bilag

Skema B for støttede arbejder i afdeling 406 Svinget og Isefjrodsvej.
Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger
Skema B for ustøttede arbejder i afdeling 406 Svinget og Isefjrodsvej


178. Beslutning om budgetrevision 3 2018

Beslutning om budgetrevision 3 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 47.568.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning
 3. der udarbejdes yderligere handleplaner på Udvalget for Børn og Skole med henblik på at sikre budgetoverholdelse, jf. styringsprincip 3
 4. budgetrevision 3 godkendes
   

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj budgetrevision 2. Resultatet ved budgetrevision 2 var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 11,2 mio. kr. I forbindelse med sommerseminaret blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at driften var forbedret væsentligt siden BR2. Resultaterne af budgetrevision 3 er i overensstemmelse med den orientering der blev givet på budgetcampen den 16.-17. august.
Forbruget opgjort ved BR3 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017 har varig indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed forbruget i 2018. Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Regnskab 2017 viste også, at der kom styr på driftsbudgettet i sin helhed.
Forbruget blev bremset kraftigt op i de sidste måneder af 2017. Denne udvikling er fortsat ind i 2018. Der har i de første 7 måneder af 2018 været lavere forbrug end budgetteret på driften og det giver sig også udslag på forventningerne til driftsresultatet for 2018. Der er mindreforbrug på langt de fleste områder og det gælder på såvel løn som øvrig drift. For så vidt kommunal medfinansiering og forsørgelse er der også udefrakommende faktorer, der for nuværende påvirker forbruget i nedadgående retning.
På baggrund af dette forventes der derfor nu et mindreforbrug på driften på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget på driften skyldes primært:
 • 36 mio. kr. i forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 27 mio. kr. under økonomiudvalget.
 
Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 19 mio. kr.
 
Der skal betales en midtvejsregulering på 47 mio. kr. i 2108. Reguleringerne vedrører primært forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på godt 30 mio. kr., som skyldes at konjunkturerne på arbejdsmarkedet og dermed kommunernes forsørgelsesudgifter har udviklet sig gunstigere end forudsat. Det viser altså, at det går bedre på beskæftigelsesområdet på landsplan, men at der stadig er potentiale for forbedringer i Holbæk Kommune, uanset mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
På anlæg forventes det, at 21,1 mio. kr. ikke kan nå at blive anvendt i 2018.
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. for overførsler fra 2017 på drift, anlæg og deponering.
Budgetrevision 3 viser et mindreforbrug på 72,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
                           Mindreudgifter på driften på 102,8 mio. kr.
                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 51,1 mio. kr. (bl.a. en midtvejsregulering på 47 mio. kr.)
                           Mindreforbrug på anlæg på 21,1 mio. kr.
 
Da det korrigerede budget er påvirket af, at alle overførsler fra 2017 er lagt ind i budget 2018, forventes der i BR3 et kassetræk på 14,5 mio. kr. Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. I forhold til likviditeten forventes denne forbedret grundet frigivne deponeringer for salg på 50 mio. kr. Den samlede forventede likviditetsforbedring udgør derfor 35,5 mio. kr.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. ved BR3. Der er mindreforbrug på integration, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er merforbrug på førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen. Der bliver midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter.
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 19 mio. kr. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 12 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.
Udvalget skal søge at finde løsninger på skolernes merforbrug jf. styringsprincip 3.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sundhed har et mindreforbrug på 36 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering
Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 9,8 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 16,3 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,5 mio. kr.
En mindre del af mindreforbruget på ældreområdet forventes også at have virkning i budget 2019 og frem.
 
Socialudvalget:
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 3 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der opvejer merforbruget på voksenspecialområdet.
Der ses på voksenspecialområdet et stort pres på en række udgifter, herunder bl.a. midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes udbetalt i 2019.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Budgettet for udvalget forventes at balancere.
  
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. forudsættes udmøntet ved BR4 til at dække merforbrug på specifikke områder som eksempelvis folkeskoler. Herudover forventes mindreforbrug på en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder.
 
Der forventes samlet set et mindreforbrug på servicerammen i 2018 på 26 mio. kr.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 51,1 mio. kr. Der er midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr. Herudover er der ekstraudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.
Det indstilles jf. kommunens styringsprincip 3, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterreguleringen på de 47,6 mio. kr.
 
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., der forventes overført til 2019.  Estimatet er baseret på erfaring på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose. 
 
 
Det er indregnet i likviditeten, at der forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018 vedr. anlæg og deponeringer for 86 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske likviditet og prognosen skyldes forventningen om et bedre resultat i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.
  
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. Underskuddet opstår fordi der anvendes af overførte midler fra tidligere år.
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018
Forventet regnskab 2018 BR3
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR3
Indtægter
-4.344,5
-4.344,5
-4.293,4
51,1
Driftsudgifter
4.098,5
4.138,0
4.035,2
-102,8
-serviceudgifter
2.821,7
2.862,7
2.804,7
-58,0
-overførsler
903,8
902,6
885,4
-17,2
-andet ej service
373,1
372,7
345,1
-27,6
Renter
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg
154,2
211,1
190,0
-21,1
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt
-38,9
87,4
14,5
-72,9
Kasseopbygning
38,9
-87,4
-14,5
72,9
 
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer og tillægsbevillinger
Ved budgetrevision 3 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Socialudvalget den 28-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-08-2018
Godkendt for så vidt angår indstillingens punkt 1, 2 og 4. Indstillingens punkt 3 godkendes ikke, da udvalget ikke vurderer, at det er muligt at udarbejde yderligere handleplaner på udvalgets område.
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Ad 1, 2 og 4: Indstilles godkendt.
Ad 3: Indstilles ikke godkendt.
For dette stemte 7 (A, B, F, L, O, V, Ø).
Imod stemte 2 (I og C) med begrundelsen, at de økonomiske styringsprincipper skal overholdes.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Ad 1, 2 og 4: Godkendt
 
Ad 3: Ikke godkendt. For dette stemte 28 (A, O, Ø, F, L, B og V). Imod stemte 2 (I) med begrundelsen, at der skulle have været udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skoles område, så de økonomiske styringsprincipper overholde.
 


caseno18-15744_#4679028_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679030_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679031_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679032_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679033_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679034_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679035_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679036_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679038_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679026_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - Drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - Drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - Drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - Drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift.pdf


179. Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde

Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre og det specialiserede voksenområde, som finansieres af de afsatte midler til projektudvikling af et nyt plejecenter på anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
For at imødekomme Kommunalbestyrelsens ønske om at oprette flere plejeboliger anbefales det, at der igangsættes en analyse for at sikre et kvalificeret beslutningsoplæg.
Fra der træffes en politisk beslutning om et nyt plejecenter til det kan tages i brug, går der ca. 3 år.
Det anbefales at analysen skal vurdere behovet for plejeboliger set i lyset af, at der bliver flere ældre borgere, og at behov for målgrupper ændrer sig. Fx bliver der flere borgere med demens, flere borgere med behov for meget hjemmehjælp og flere borgere med specialiserede behov lever længere og får andre behov. Derfor bør de eksisterende boligstrategier for henholdsvis ældre- og specialområdet revurderes og tænkes sammen på baggrund af en grundig analyse af fremtidens behov for plejeboliger. Indsatsen indgår i Kommunalbestyrelsens effektiviseringsstrategi.
Til at gennemføre ovenstående analyse, anbefales det at tilknytte ekstern bistand, der har erfaring fra lignende opgave og som kan trække på viden og erfaring fra andre kommuner. Hertil kommer at organisationen på nuværende tidspunkt ikke har ressourcerne til selv at gennemføre opgaven. Formålet med at knytte ekstern bistand er således både et kompetence- og et ressourcespørgsmål.
I forbindelse med afklaring af konkrete projekter forventes det at være hensigtsmæssigt, at der kan udarbejdes tegninger og visualiseringer, der kan belyse muligheder og begrænsninger i det konkrete projekt.
Udgifterne til ovenstående forventes at fordele sig således:
 
Bistand til analyse af behovet, herunder sammenhængen til det specialiserede voksenområde
500.000 kr.
Afdækning af mulige placeringer og planmæssige forhold
150.000 kr.
Ajourføring af visionsprogrammet for fremtidens plejeboliger
100.000 kr.
 
Total
 
750.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Det indstilles, at der frigives 750.000 kr. af de afsatte midler til udvikling af et nyt plejecenter på anlægsbudgettet for 2018.
 
Det skal bemærkes, at der ikke er indhentet tilbud på de enkelte ydelser, hvormed nogle af beløbene er udtryk for en ramme, der kan anvendes, såfremt det i processen vurderes at være hensigtsmæssigt. Såfremt beløbet ikke anvendes, så vil det blive indstillet til fornyet politisk prioritering.
 
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. til projektudvikling af et nyt plejecenter, og dermed vil der være 250.000 kr. tilbage, som ikke er frigivet på nuværende tidspunkt.

Øvrige konsekvenser
Relevante aktører, herunder Ældreråd og Handicapråd, vil blive inddraget i processen.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-08-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 
180. Beslutning - Kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner i Ladegårdsparken & Vangkvarteret

Beslutning - Kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner i Ladegårdsparken & Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. den kommunale anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune besluttede i august 2017, at der skulle arbejdes for en koordineret boligsocial indsats i kommunen. Administrationen har siden arbejdet sammen med de lokale boligorganisationer for at igangsætte processen frem mod en samlet helhedsplan for det boligsociale arbejde.
 
Tilbage i 2017 var det forventningen, at en ansøgning til Landsbyggefonden ville kunne afsendes i løbet af efteråret 2017. Særligt den tværgående drøftelse med boligselskaberne omkring ønsker og behov har dog tidsmæssigt taget længere tid end forventet. Det er dog essentielt, at der sikres en samlet opbakning i bestyrelserne i boligorganisationerne, hvilket har krævet flere drøftelser og møder end oprindeligt forventet.
 
Der er afholdt en række møder med boligorganisationerne – både fælles og med den enkelte boligorganisation. Møderne er afholdt med både det administrative og beboerpolitiske niveau i boligorganisationerne. Indledningsvis blev der fokuseret på at skabe rammerne for et samlet samarbejde og fælles forståelse for den videre proces. Fra primo 2018 har arbejdet primært været fokuseret på at tilvejebringe de nødvendige drøftelser og beslutninger for, at der kan ansøges om en prækvalifikation med henblik på at få godkendt en samlet helhedsplan for Holbæk Kommune. 
I det tidlige forår i 2018 fremlagde Regeringen udspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen Ghettoer i 2030”. Udspillets indhold medførte tvivl om, hvorvidt Landsbyggefondens midler til boligsociale indsatser ville ændres væsentlig fremadrettet, hvilket medførte et ophold i fremdriften. I forsommeren 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om opgør med parallelsamfund og finansiering heraf. Aftalen, der forventes vedtaget ved lov i efteråret 2018, afstedkom at Landsbyggefondens også fremadrettet vil kunne prioritere midler til boligsociale indsatser i både belastede boligområder samt boligområder, der på sigt kan udvikle sig til at blive belastede områder, og derfor blev der igen sat gang i processen.
 
En helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden. Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og vende en uhensigtsmæssig udvikling i et boligområde. Helhedsplanen er det dokument, der beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i boligområdet samt økonomi, tidshorisont med videre.  Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. Landsbyggefonden bidrager med 75% af økonomien, mens 25% medfinansieres lokalt af boligorganisationerne og kommunen i fællesskab. Den lokale finansiering består typisk af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed. 
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov i 1967. Fonden understøtter bygningsrenoveringer og boligsociale indsatser i almene bebyggelser og er finansieret via beboernes huslejer. 
 
Som nævnt forventes aftalen om ” ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen Ghettoer i 2030” vedtaget i efteråret 2018. Arbejdet med helhedsplaner vil fortsat være relevant, selvom aftalen vedtages. Konkret vil det betyde for Vangkvarteret, at helhedsplanen vil blive suppleret med de formål og værktøjer, som den nye lovgivning skaber mulighed for.
 
De lokale boligorganisationer og Holbæk Kommune har tilstræbt, at en ny helhedsplan skulle inkludere alle relevante bebyggelser i kommunen og afløse de to eksisterende enkeltstående helhedsplaner i hhv. Ladegårdsparken og i Vangkvarteret. Udgangspunktet var, at den boligsociale indsats skulle kunne støttes af Landsbyggefonden. Derfor har fonden ligeledes været involveret fra begyndelsen.
 
Efter de lokale møder og et besøg fra Landsbyggefonden i maj 2018, traf sidstnævnte imidlertid beslutning om, at en kommende, fondsstøttet boligsocial indsats fortsat kun skal omfatte Ladegårdsparken og Vangkvarteret. Nye boligsociale helhedsplaner skal ligeledes fortsat være separate. Fonden meldte ligeledes ud, at deri de nye helhedsplaner skal være et særligt fokus på uddannelse & beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar.
 
Landsbyggefonden var dog indstillet på, at helhedsplanerne kunne have en fælles bestyrelse og at andre bebyggelser kunne involveres i arbejdet. Samtidig opfordrede fonden til, at de lokale parter iværksatte boligsociale initiativer i f.eks. Bjergmarken.
 
De to ansøgninger om prækvalifikation
Fremgangsmåden ved iværksættelsen af nye, boligsociale helhedsplaner er, at de involverede boligorganisationer (her Holbæk Boligselskab og Lejerbo Holbæk) som første skridt udfærdiger to ansøgninger om prækvalifikation til boligsocial indsats. 
 
Disse ansøgninger fremsendes til Landsbyggefonden med kommunens anbefaling. Holbæk Kommune understøtter boligorganisationerne ved udarbejdelsen, så ansøgningerne kan fremsendes inden udgangen af 3. kvartal 2018. Ansøgningerne koordineres, så intentionen om en samordnet, boligsocial indsats fastholdes.
 
Administrationen er i gang med at afdække hvilke indsatser, der med fordel kan iværksættes. Der skal bemærkes, at indsatserne skal være målrettet mod beboerne i de 2 boligområder, men at indsatserne naturligvis skal have en direkte påvirkning på de kommunale kerneopgaver.
 
Ansøgningerne er ikke bindende for hverken boligorganisationerne eller Holbæk Kommune. I forlængelserne af prækvalifikationen skal der udarbejdes to koordinerede ansøgninger om en helhedsplan. De ansøgninger vil være bindende og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vil dermed senere hen blive inddraget, når der skal træffes endelig beslutning om, hvorvidt den boligsociale indsats skal prioriteres ved kommunal økonomisk støtte til de konkrete indsatser, der defineres i helhedsplanerne.

Økonomiske konsekvenser
Anbefalingen af ansøgningerne om prækvalifikation medfører i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.
 
Såfremt Ladegårdsparken og Vangkvarteret prækvalificeres til en boligsocial indsats, vil ansøgningerne om de to helhedsplaner imidlertid omfatte og forudsætte en lokal medfinansiering. Medfinansieringen skal udgøre mindst 25 % af helhedsplanernes samlede økonomi og fordeles mellem den ansvarlige boligorganisation og Holbæk Kommune.
 
Landsbyggefonden har givet udtryk for, at de fremtidige helhedsplaner vil få en økonomisk ramme på niveau med de eksisterende boligsociale indsatser i Holbæk Kommune.
 
Økonomien for den eksisterende helhedsplan i Ladegårdsparken udgør 12.758.000 kr. fordelt over fire år. Den tilsvarende økonomi for helhedsplanen i Vangkvarteret udgør 14.198.000 kr. fordelt over fire år.
 
Holbæk Kommunes medfinansiering udgør 1.708.000 kr. (13,39 %) i Ladegårdsparken og 3.625.000 kr. (25,53 %) i Vangkvarteret (begge over fire år) og dermed samlet set 5.333.000 kr. Den kommunale finansiering dækker over den tid, som kommunalt ansatte bruger på at bidrage til løsning af de indsatser, som er defineret i helhedsplanen.
 
På baggrund af ovenstående, er den nuværende vurdering, at Holbæk Kommune skal levere ressourcer for et beløb svarende til ca. 1,4 mio. kr. årligt i forbindelse med de nye helhedsplaner, hvilket er på niveau med de indsatser, der finansieres i dag. Reelt set, så vil de nye helhedsplaner forudsætte den tilsvarende finansiering, som kommune yder i dag.
Senest ved udgangen af 2019 kendes de nøjagtige beløb for de nye helhedsplaner og medfinansieringen.

Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 91 a

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 16. august 2017, punkt 148: Beslutning - Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune
 
Byrådet 9. december 2015, punkt 247: Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken
 
Byrådet 11. november 2014, punkt 182: Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-08-2018
Godkendt.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30-08-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno13-22941_#3848600_v1_holbæk kommunes brev om den korrigerede, kommunale medfinansiering.pdf

Bilag

Holbæk Kommunes brev om den korrigerede, kommunale medfinansiering i Vangkvarteret


181. Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød

Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. der meddeles tidsbegrænset dispensation i op til tre år, fra gældende lokalplans anvendelsesbestemmelse til, at 25 % af ejendommen på Roskildevej 264 i Vipperød kan benyttes til institution.

Beskrivelse af sagen
Den 8. august vedtog Økonomiudvalget, at prioritere lokalplan for ejendommen på Roskildevej 264 i Vipperød, med en maksimal benyttelse på 25 % til institution.
 
Ejeren af ejendommen har parallelt med ansøgning om ny lokalplan, søgt om dispensation for nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelse, så ejendommen kan tages i brug inden ny lokalplan træder i kraft. Ejeren har søgt om muligheden for, at kunne anvende hele ejendommen til institution, men har samtidig redegjort for, at omdanne noget af ejendommen til boliger.
 
Ejeren er ikke endelig afklaret med hvilken type institution det skal være, men er i forhandlinger med en potentiel lejer om et bosted. Begrebet institution kan dække over vuggestue, fritidshjem, plejehjem, børnehave, bosted m.v.
 
Hvis der meddeles dispensation for lokalplan nr. 85, § 3.2 vil administrationen meddele dispensation i forbindelse med byggetilladelse til ændret anvendelse. De parter der har indsendt bemærkning til naboorienteringen vil modtage kopi af afgørelsen med klagevejledning.

Høring
Ansøgningen om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse har været udsendt i naboorientering i perioden 2.7-30.7. Orienteringsperioden på 14 dage jf. planloven, har været forlænget som følge af sommerferieperiode. Naboorienteringen er udsendt til 37 ejere, der er nabo til ejendommen.
 
Der er indkommet fire bemærkninger. Disse er alle vedlagt som bilag.
Den ene er et forslag på Vipperøds udvikling i forhold til bosætning, og forslag om, at gøre ejendommen til lejeboliger, mod at droppe de andre planer om lejeboliger.
En bemærkning er imod, uden yderligere begrundelse.
De sidste to bemærkninger udtrykker erfaring med dårlige oplevelser fra flygtningecenteret, og er imod anvendelse som institution, som de mener kan give utryghed og værdiforringelse.

Lovgrundlag – link
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 85 – For et område ved Kongstrup Møllekro i Vipperød.
Jf. lokalplanens § 3.2 må området kn anvendes til motel, kursusejendom, administrationsbygning og boliger der har tilknytning til sådanne anlæg.
https://dokument.plandata.dk/20_1033016_APPROVED_1176190239153.pdf
 
Planlovens § 19, stk. 1 giver mulighed for at meddele dispensation for en lokalplans anvendelsesbestemmelse i en periode på op til tre år.
Dispensationer fra en lokalplan kan meddeles, når der er sket en skriftlig orientering til naboer, på 2 uger.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget den 8. august 2018: Punkt 149 – Beslutning om igangsættelse af planer
 
Økonomiudvalget den 7. marts 2018: Punkt 31 – Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno18-17681_#4679767_v1_svar på naboorientering.pdf

Bilag

Svar på naboorientering


182. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 samt lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 vedtages endeligt.
 2. Udbygningsaftale for etablering af sikkert krydsningspunkt på Kattegatsvej godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Holbæk Have, etape I, og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et projektudbud af arealet. Lokalplanen har til formål at muliggøre det projekt for boligbyggeri, som på byrådsmøde den 15.06.2016, blev valgt som vinder af projektudbuddet.
 
Lokalplanområdet har en attraktiv placering i Holbæk, både tæt på bymidten og naturområdet Fælleden. Lokalplanområdet er knap 2 ha. og husede tidligere Brunhøjskolen, som nu er revet ned. 
 
Helhedsplan for Holbæk Have
Området skal ses i sammenhæng med idrætsanlægget ved Holbæk Have. Lokalplanområdet er ikke en direkte del af idrætsanlægget, men med sin placering er det oplagt at tænke området med ind i planerne for udviklingen af området. 
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Holbæk Have, som udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af området til et nyt boligområde. Temaerne i helhedsplanen implementeres i indeværende lokalplan, så lokalplanområdet bliver en integreret del af det kommende boligområde ved Holbæk Have. Helhedsplanen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 er områdets anvendelse fastlagt til uddannelsesformål. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 43, som har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål.
 
Lokalplanforslagets indhold
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer. Lokalplanen fremstår derfor som da den blev godkendt til udsendelse i høring af Kommunalbestyrelsen d. 16. maj 2018.
 
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af to venstresvingsbaner på hhv. Kattegatsvej og Holbæk Have. Desuden etableres et sikkert krydsningspunkt for bløde trafikanter, hvor stien i den grønne kile krydser Kattegatsvej. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Udvikler afholder alle udgifter til aftalen omhandlende anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen. Det vurderes at driftsudgiften er 30.000,- ekskl. moms årligt i gennemsnit over en 10-årig periode.
Beløbet skal dække over:
 • Renholdelse/ukrudtsbekæmpelse ved helleanlæg, svingbaner, stier mv.
 • Genmarkering af afmærkning ved slidtag
 • Vedligeholdelse af skiltning, belægninger mv.
 • Vintertjeneste

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside. Planforslagene blev desuden udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet, hvor der indkom 1 høringssvar.
 
Planforslagene har været udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 29. november 2016 (punkt 164).
Økonomiudvalget den 7. december 2016 (punkt 239).
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 24. april 2018 (punkt 51)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 99)
Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2018 (punkt 102)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og I). Imod stemte 1 (Ø).

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
For stemte 7 (A, B, C, L, O og V).
Imod stemte 1 (Ø), idet byggeriet er for højt og den grønne kile er for lille og de planlagte parkeringspladser fylder for meget.
1(F) undlod at stemme.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
For stemte 27 (A, O, L, I, B og V).
Imod stemte 2 (Ø), idet byggeriet er for højt og den grønne kile er for lille og de planlagte parkeringspladser fylder for meget.
1 (F) undlod at stemme.
 


caseno17-34433_#4670950_v1_20180518_lokalplanforslag_samlet.pdf.pdf
caseno17-34433_#4670962_v1_20180518_forslag kommuneplantillæg_43.pdf.pdf
caseno17-34433_#4670956_v1_høringssvar_samlede.pdf.pdf
caseno17-34433_#4670952_v1_skema til behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-34433_#4679647_v1_udbygningsaftale med entreprisesum_underskrevet.pdf.pdf

Bilag

Bilag1: Forslag til lokalplan
Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Behandling af høringssvar
Bilag 5: Udbygningsaftale


183. Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø

Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
1.     kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at ekspropriere til erhvervelse af
a)     areal med eksisterende sti på ejendommene, matr. nr. 11b Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 6, 4300 Holbæk, og
b)     areal med parkeringsplads på matr. nr. 12b Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 4, 4300 Holbæk, såfremt der ikke ved frivillige aftaler kan erhverves de nødvendige arealer/rettigheder for sikringen af offentlighedens adgang til stien og parkeringsarealet
2.     administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af ovenstående arealer og rettigheder til sikring af offentlighedens adgang til stien og parkeringsarealet
3.     kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.

Beskrivelse af sagen
Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt i forhold til det mål, kommunen forfølger under forudsætning af fornøden hjemmel.
Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet mod betaling. Hvis der ikke kan opnås enighed indledes arbejdet med opmåling, indkaldelse til åstedsforretning og høring af relevante ejere og brugere. Herefter vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på endelig beslutning om ekspropriation.
 
I den konkrete sag er ekspropriation vurderet at være nødvendig, da offentligheden er forhindret adgang til stien og kommunen har forsøgt med mindre indgribende midler at sikre færdsel på stien. Når en ekspropriationssag indledes vurderes det samtidig hensigtsmæssigt, at parkeringspladsen ligeledes sikres offentlig tilgængelig for fremtiden, hvorfor denne er medtaget.
 

Sti over Maglesøvej 6

Stien, som ønskes eksproprieret, er placeret ved Maglesø og løber på arealet på Maglesøvej 6, se bilag 1. Stien har to indgange – enten fra en lille kort trappe (rød signatur), der starter fra parkeringspladsen eller langs indkørselsvejen (lilla signatur). Herudover er der en anden stiadgang til Maglesø fra parkeringspladsen (blå signatur), der løber ad en meget stejl trappe på matr.nr. 12b. Den stejle trappe vurderes utilstrækkelig som eneste adgangsvej pga. sværhedsgraden, og derfor er der også behov for en stiadgang med en lettere hældning og hvor f.eks. lettere gangbesværede, folk med klapvogne mv. også kan færdes. Stien har eksisteret og været benyttet i alderstid.
 
Stien over Maglesøvej 6 er ikke tinglyst. Selv om stien ligger på en privat ejendom, så er dens tilstedeværelse og beliggenhed formelt set sikret i kraft af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang til naturen. Ejerne skal således respektere, at stien ligger der, at der er offentlig adgang til stien og at den befærdes af gående.Men naturbeskyttelseslovens bestemmelser rækker ikke til, at stien kan vedligeholdes, hvis ejeren modsætter sig eller modarbejder vedligeholdelse og/eller rydning.
 
Holbæk Kommune traf den 23. juni 2016 afgørelse om, at stien over Maglesøvej 6 ikke må nedlægges, i modstrid med ejernes ønske. I oktober 2017 ansøgte ejerne om at omlægge stien og kommunen traf den 29. juni 2018 afgørelse om, at stien ikke kan omlægges. Afgørelsen er påklaget og afventer Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse. Holbæk Kommune har i sine afgørelser lagt vægt på, at stien har væsentlig rekreativ betydning (se bilag 3).
 
Administrationen vurderer at have udtømt mulighederne for gennem både dialog og myndighedsudøvelse at bevare eksisterende adgang til Maglesø (se bilag 2 for en samlet oversigt over sager og sagsforløb). På nuværende tidspunkt er der slet ikke adgang til stien, da trappen, der fører ned til stien (bilag 1, rød signatur), er blevet fjernet og ejerne har afspærret den anden adgang til stien med en kæde (bilag 1, lilla signatur). Stien bliver derfor heller ikke vedligeholdt, da den indtil videre har været vedligeholdt af at blive flittigt benyttet. 
 
Derfor anbefaler administrationen, at stien, ved dens forløb vist med grønt, rødt og lilla på bilag 1, søges erhvervet af kommunen, om nødvendigt ved ekspropriation. Herved opnår kommunen fuldt ejerskab og fuld råderet over det areal, hvor på stien ligger. Administrationen finder det nødvendigt at ekspropriere, for derved at sikre, at stien i fremtiden kan opretholdes som adgang til Maglesø og til stien rundt om Maglesø samt for at sikre stiens vedligeholdelse. Administrationen vurderer, at beslutning om ekspropriation ikke bør afvente behandling af klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet af hensyn til, at sagsbehandlingstiderne i nævnet er meget lang og der er et ønske om igen at sikre offentlighedens adgang til stien. Hertil kommer, at sagerne ved nævnet angår offentlighedens adgang på privat grund i medfør af naturbeskyttelsesloven, mens sagen om ekspropriation angår kommunens ønske om at gøre stien på den private ejendom til offentlig ejendom efter vejloven.
 
Det er administrationens vurdering, at der er grundlag for at foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte ejere.
Administrationen vil kontakte ejerne af Maglesøvej 6 forud for igangsætning af ekspropriationsprocessen med henblik på - om muligt - at indgå en aftale om sikring af stiens fortsatte eksistens.
 
Parkeringsplads ved Maglesø Traktørsted
Parkeringspladsens eksistens er et væsentlig understøttende element for, at der kan komme besøgende til Maglesø. Parkeringspladsen fungerer for gæster til Maglesø og for det nu lukkede traktørsted på Maglesøvej 6. Parkeringspladsen er den eneste mulighed for, at flere biler kan parkere i nærheden af Maglesø. Hvis der ikke er parkeringsplads, er besøgende henvist til at parkere i kanten af Maglesøvej, med risiko for at farlige trafiksituationer kan opstå.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. marts 2018, pkt. 47, at nedlægge forbud mod at nedlægge traktørstedet og der er derfor igangsat lokalplanarbejde med at sikre et plangrundlag for fremtidig opretholdelse af en form for restaurant på stedet, til understøtning af områdets rekreative betydning og værdi som seværdighed og udflugtsmål.
 
Der er ikke længere noget retsligt grundlag for at opretholde parkeringspladsen. Der har været tinglyst en deklaration, hvorefter parkeringspladsen var gjort betinget af, at der er traktørsted på Maglesøvej 6. Ejerne af traktørstedet har som deklarationens eneste påtaleberettigede fået deklarationen aflyst fra tingbogen den 26. juni 2018.
 
Administrationen anbefaler derfor, at parkeringspladsen sikres som parkeringsplads i fremtiden og vurderer at det er nødvendigt, at kommunen erhverver parkeringsarealet eller sikrer sig ret til at bruge arealet til parkering m.m. – om nødvendigt ved ekspropriation.
 
Det er administrationens vurdering, at der også i denne situation er grundlag for at foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med den berørte ejer (Maglesøvej 4). Administrationen vil kontakte ejeren af Maglesøvej 4 forud for igangsætning af ekspropriationsprocessen med henblik på - om muligt - at indgå en aftale om sikring af parkeringspladsens forsatte eksistens.
 

I tilfælde af ekspropriation

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Vækst og Bæredygtighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger (dvs. besigtiger den enkelte ejendom med henblik på, at der kan indgås aftale eller træffes beslutning om ekspropriation).
Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, under ledelse af et eller flere udpegede medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er derfor nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved indstilling 3 foretager denne udpegning.
Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende endelig beslutning om evt. ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås.
Vækst og Bæredygtighed gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser
Der vil være omkostninger i forbindelse med en ekspropriationssag til udfærdigelse af ekspropriationsmateriale ved en ekstern rådgiver samt en udgift til køb eller erstatning til de berørte lodsejere for erhvervelse af de nødvendige arealer samt til matrikulær berigtigelse. Udgifterne til ovenstående anslås at beløbe sig 80.000-110.000 kr. Beløbet er en engangsudgift, der finansieres ved en prioritering af konsulentmidler på myndighedsområdet til lokalplansarbejde, trafiksikkerhed og matrikulære berigtigelser. Prioriteringen kan føre til sagsforsinkelser på disse områder. Såfremt udgiften først falder i 2019 kan det overvejes at anvende midler fra den pulje til grøn og bæredygtig kommune, der forventes afsat på anlægsbudgettet for 2019.
 
Ved ekspropriation får kommunen pligten til at vedligeholde stien og parkeringspladsen. Stien over Maglesøvej 6 har hidtil været benyttes så flittigt, at det ikke har været nødvendigt at vedligeholde den. Da der på nuværende tidspunkt ikke er adgang til stien må det forudses at blive nødvendigt at genoprette stien og der må afholdes en mindre engangsudgift hertil og efterfølgende engangsudgifter til udbedring af den lille trappe.
Udgifterne til genopretning af sti og trappe anslås at beløbe sig til 50.000 kr. Beløbet finansieres af driftskontoen til rekreative stier i det åbne land. Såfremt det efterfølgende viser sig nødvendigt at vedligeholde stien vil det blive finansieret via samme driftskonto.
Parkeringspladsen har hidtil været vedligeholdt af kommunen. Der vil således ikke blive tale om øgede driftsudgifter til den.

Høring
Offentliggørelse og indvarsling til åstedsforretning varetages af Holbæk Kommune i henhold til lovgivningen for området.
 
Endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.

Lovgrundlag – link
Erhvervelse af arealerne sker i medfør af § 96 i Lov om offentlige veje.
Ekspropriation gennemføres efter regelsættet i Kap. 10 i Lov om offentlige veje.
Stien er formelt sikret ved bestemmelserne i § 26 og § 26a i Lov om naturbeskyttelse.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsens beslutning om lokalplan, den 14. marts 2018, pkt. 47.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og Ø). Imod stemte 1 (I), fordi der ikke ønskes ekspropriation til rekreative formål.
Det indstilles, at Ole Brockdorff udpeges som repræsentant til at lede og deltage i evt. åstedsforretninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).
Imod stemte 1 (I), idet der ikke ønskes ekspropriation til rekreative formål.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Ad 1 og 2: Godkendt.
For stemte 27 (A, O, Ø, F, L, B og V med undtagelse af Rasmus Brandstrup Larsen)
Imod stemte 3 (I og Rasmus Brandstrup Larsen (V)), idet der ikke ønskes ekspropriation til rekreative formål.
Ad 3: Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.
 


caseno18-33908_#4669185_v1_bilag 1.docx
caseno18-33908_#4669168_v1_bilag 2.docx
caseno18-33908_#4675743_v1_bilag 3.docx

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3


184. Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej

Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Etableringen af parkeringspladser på strækningen fra Østre Havnevej til Brostræde realiseres efteråret 2018.
 2. Der arbejdes videre med alternative løsningsforslag for parkeringsmuligheder i havneområdet, hvorfor etableringen af parkeringspladser på strækningen fra Brostræde til Strandstræde udskydes.

Beskrivelse af sagen
Der er med byrådsbeslutning den 13. december 2017 bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af parkeringspladser langs Havnevej.
I foråret blev projektet tilrettet på baggrund af indkomne bemærkninger fra borgere og interessentgrupper på møde den 02.11.2017. Udvalget for Klima og Miljø blev orienteret om tilretningerne d. 29.05.2018
Henover sommeren 2018 modtog administrationen en henvendelse fra ejeren af arealet ’Karré 5’ jf. lokalplan 1.46.
Der arbejdes på etablering af midlertidig parkering i gadeplan på arealet bag frysehuset langs Skipperstræde. Udnyttelsen af arealet fremgår af bilag med skitse SK110.
Formålet med henvendelsen, var at undersøge om Holbæk kommune ønsker, at finde alternativer til de kommende parkeringslommer langs Havnevej, der kan aflaste vejnettet mellem Kraghs Brygge og Havnevej for bilparkering.
Ejeren ønsker på sigt, at arealet kan indgå i en yderligere forøgelse af parkeringskapaciteten på Holbæk Havn ved etablering af ét eller to parkeringsdæk ovenpå fladeparkeringen. Volumenstudier for parkeringsdæk oven på terræn med hhv. ét og to dæk, fremgår af skitse SK930 og SK931 der arbejder på at etablere parkeringspladser i havneområdet.
Hermed er der åbnet en ny mulighed for et samarbejde, hvor der kan findes en alternativ placering til en del nye offentlige parkeringspladser. Inden der kan træffes beslutning om alternativet, skal de juridiske, planmæssige og økonomiske forhold afdækkes endeligt.
Det er imidlertid nødvendigt at sætte gang i en del af det planlagte arbejde, da 1,8 mio kr. af midlerne, skal tilbagebetales hvis de ikke realiseres inden december 2018. Administrationen anbefaler, at etableringen deles i 2, hvor strækningen fra Østre Havnevej til Brostræde færdiggøres i år, og der etableres mindst 20 parkeringspladser som planlagt.
De resterende parkeringspladser kan afvente, om der bliver fundet alternative placeringer til offentlige parkeringspladser i havneområdet. Hvis et alternativ ikke kan findes, kan de resterende parkeringspladser realiseres på den planlagte strækning.

Økonomiske konsekvenser
Der er via indbetalinger til Parkeringsfonden bevilliget 3,9 mio. til etablering af parkeringspladser langs Havnevej.
Hvis hovedindstillingen tiltrædes, vil der blive anvendt ca. 2,0 mio. i 2018. Hvis ikke de realiseres i 2018 vil dele af disse midler skulle tilbagebetales til Parkeringsfonden.
De resterende ca. 1,9 mio. vil kunne prioriteres til realisering af parkeringspladser på et senere tidspunkt.  

Høring
Der er indhentet planlovsdispensation relateret til indplacering af p-pladser ved Havnevej på delstrækning fra Brostræde til Østre Havnevej (inden for lokalplanerne 1.34 og 1.46). Der indkom ikke høringssvar vedrørende denne delstrækning.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 13. december 2017: Punkt 244 - Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk
Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018: Punkt 82 - Orientering om etablering af parkeringspladser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt, idet der forelægges et projekt for etablering af parkeringsdæk bag frysehuset inden sommerferien 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Ad 1: Indstilles godkendt.
For stemte 8 (A, B, C, F, I, O, V og Ø).
Imod stemte 1 (L).
Ad 2: Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Ad 1: Godkendt.
For stemte 27 (A, O, F, Ø, I, B og V).
Imod stemte 3 (L), idet listen ikke ønsker flere parkeringspladser på Havnevej.
 
Ad 2: Godkendt.
 


caseno17-25388_#4678403_v1_havnevej - parkeringspladser.pdf.pdf
caseno17-25388_#4678556_v1_sk931.pdf.pdf
caseno17-25388_#4678555_v1_sk930.pdf.pdf
caseno17-25388_#4678554_v1_sk110.pdf.pdf

Bilag

Havnevej - Parkeringspladser.pdf
SK931.pdf
SK930.pdf
SK110.pdf


185. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives en samlet anlægsbevilling på i alt 1.150.000 kr., af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag, til følgende projekter:
 
a) Forbedring af krydsningsmuligheder på Hjortholmvej
b) Fodgængerovergang ved skolen på Holbækvej i Jyderup
c) Forundersøgelser af trafikmønstre med drone og indledende tiltag på Adlers Alle i Gislinge
d) Venstresvingsbane på Landevejen ved Gislinge
e) Trafiksikkerhedsinspektion på Hvalsøvej i St. Merløse

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 13.09.2017 prioriteringen af trafikforbedringstiltag (bilag 1). Der er afsat en pulje på 3,1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2018 til tiltagene.
Af det samlede budget ønskes følgende frigivet:
 
-          Forbedring af krydsningsmulighederne på Hjortholmvej kr. 250.000.
I bilag 1 ”prioriteringen af trafikforbedringstiltag” fremgår det, at der er afsat 200.000 kr. til dette tiltag. Det vurderes nødvendigt at afsætte yderligere 50.000, da det vil være nødvendigt at etablere et krydsningspunkt med vejforlægning. (Se bilag 4)
 
 
-          Holbækvej Jyderup, fodgængerovergang ved skolen kr. 150.000 for at etablere en tryg og sikker skolevej for børnene. (Se bilag 3)
I bilag 1 ”Prioriteringen af trafikforbedringstiltag” fremgår det, at der er afsat 300.000 kr., men tiltaget nedskrives nu til 150.000 kr.
 
-          Adlers Alle, Gislinge, forundersøgelser af trafikmønstre med drone og forslag til nye foranstaltninger kr. 150.000 for at afdække hvilke tiltag der skal anbefales såsom en krydsningshelle, bump, hævet overflade eller lignende, endeligt budget fastlægges på baggrund af undersøgelserne.
 
-          Landevejen ved Gislinge, venstresvingsbane kr. 500.000. Ved nærmere gennemgang af stedet og af de uheld som registreres, ses det at kollisioner, hvor bilister påkøres bagfra er hyppigst forekommende. Derfor skal der etableres en venstresvingsbane samt en hastighedsnedsættelse på stedet.
 
 
-          Hvalsøvej St. Merløse, trafiksikkerhedsinspektion kr. 100.000. Trafiksikkerhedsinspektionen er gennemført, og beløbet skal dække udgifterne hertil. Den har påvist en række forhold som skal forbedres, udgifterne hertil andrager ca. 1 mio. kr. som anbefales afsat i 2019. (Se bilag 2)
 
I bilag 6 er de enkelte projekter indtegnet på et kort over Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives de resterende 1.150.000 kr. af puljen på 3,1 mio. kr. for prioriterede trafikforbedrende tiltag i 2018.
 
Der er tidligere frigivet:
- 1.250.000 kr. den 21.2 2018 til trafikforbedrende tiltag, cykelsti langs Tuse Næs Vej og til indledende trafik undersøgelser.
- 700.000 kr. den 27.6.2018 til Slagelsevej v. Holmstrup og Lundemarksvej.
 
 
Det er ikke muligt at realisere samtlige prioriterede trafikforbedrende tiltag indenfor budget 18. Realiseringen af de resterende projekter afhænger af hvor mange midler der afsættes i 2019 og overslagsårene. 
 
Den 21.02.2018 frigav Kommunalbestyrelsen en pulje på 500.000 kr. til ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag”. Administrationen har udarbejdet et statusbilag over anvendelsen af puljen indtil nu. Se bilag 5.

Sagshistorik, henvisninger
13.09.17 Byrådet (Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag)
21.02.18 Kommunalbestyrelsen (Beslutning om udmøntning af trafiksikkerhedsplaner)
27.06.18 Kommunalbestyrelsen (Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno17-4954_#4292089_v1_bilag 1 august 2017_gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662939_v1_tsi hvalsøvej notat.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662938_v1_skoleankomstanalyse_jyderup_20180718.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662937_v1_skoleankomstanalyse_tølløse_20180719.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662953_v1_status trafiksikkerhed 31-07-2018.pdf.pdf
caseno17-53547_#4674067_v1_oversigt.over trafikforbedringsprojekterne.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 august 2017_Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf
Bilag 2 - TSI Hvalsøvej notat.pdf
Bilag 3 - Skoleankomstanalyse_Jyderup_20180718.pdf
Bilag 4 - Skoleankomstanalyse_Tølløse_20180719.pdf
Bilag 5 - status trafiksikkerhed 31-07-2018.pdf
Bilag 6 - Oversigtskort over trafikforbedringsprojekterne.pdf


186. Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen

Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 
 1. Daghaverne ved Ladegårdsalleen opretholdes efter udløb af den nuværende aftale og kommunen rydder op på arealet, således at alle genstande og eventuelle bygninger fjernes, hvorefter der indgås nye lejeaftaler, enten med allerede eksisterende og velfungerende foreninger eller enkeltvis med de enkelte brugere af havelodderne.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 
 1. Daghaverne ved Ladegårdsalleen nedlægges ved udgangen af 2018, når den nuværende lejeaftale udløber, hvorefter arealet ryddes og der anlægges græsplæne på hele arealet, som herefter kan benyttes som offentligt tilgængeligt rekreativt område.

Beskrivelse af sagen
Daghaverne består af 22 havelodder, der er beliggende på en smal strimmel jord mellem Skagerakvej og Ladegårdsalleen. Daghaverne er lejet ud til Ladegårdsalleen daghaveforening i henhold til lejekontrakt, der udløber den 31. december 2018. Reelt er det Holbæk Kommune, der står for den reelle administration og udlejning af de enkelte daghaver, hvilket skyldes at den nuværende lejer ikke selv har de fornødne kompetencer eller ressourcer til at styre administrationen, herunder opkrævning af leje, der udgør 400 kr. pr. havelod.
 
Over de seneste 3-5 år, har gennemsnitligt 11 ud af 22 daghaver været udlejet. Brugerne af daghaverne er primært beboere fra de to almene boligafdelinger, der ligger umiddelbart nord og syd for daghaverne.
 
Daghaverne ligger i område F i lokalplan 2.24, Ladegaardsgrunden, der blev vedtaget i 1995. Ifølge lokalplanens punkt 3.8, må arealet alene anvendes som friareal og et landskabeligt element, eksempelvis med græssende dyr. Arealet må ikke anvendes til haver o.lign. Som følge af denne anvendelsesbestemmelse er det fastsat i lokalplanens punkt 8.5, at daghaverne skal nedlægges efter udløb af den kontrakt, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.
 
Da daghaverne var lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan området fortsat lovligt anvendes til daghaver, uanset ovenstående bestemmelser i lokalplanen.
 
Da den nuværende lejeaftale udløber ved udgangen af 2018, ønskes en politisk beslutning om daghaverne fortsat skal opretholdes, jf. hovedindstillingen, eller om daghaverne skal nedlægges ved kontraktudløb i overensstemmelse med forudsætninger i den gældende lokalplan, jf. den alternative indstilling.
 
På baggrund af den faktiske anvendelse af daghaverne er det administrationens vurdering, at der fortsat er tilslutning fra brugerne i området til at opretholde daghaverne. Det er samtidig administrationens vurdering, at området generelt byder på tilstrækkelige friarealer, og at arealet med daghaverne ikke vil have en betydning for områdets brugere som offentligt tilgængeligt friareal, da der er tale om smal strimmel jord beliggende langs med Skagerakvej.
Det er derfor administrationens vurdering, at der er størst rekreativ værdi i arealet ved en fortsat anvendelse som daghaver.
 
Besluttes det at opretholde arealet som daghaver, så anbefaler administrationen, at den nuværende lejeaftale med Ladegårdens daghaveforening ikke bliver forlænget samt at der på området gennemføres en større oprydning for løse genstande og eventuelle bygninger, som måtte blive efterladt ved ophør af kontrakten med Ladegårdens daghaveforening. Arealet skal i henhold til kontrakten afleveres i ryddet stand, medmindre andet aftales med kommunen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå størrelsen af en eventuel udgift til oprydning og bortskaffelse af affald, hvis nuværende lejer forsømmer sin forpligtelse til at rydde op. 
Den nuværende lejer har, efter administrationens vurdering, ikke tilstrækkelige kompetencer eller ressourcer til at drive daghaverne i overensstemmelse med kontrakten. Det har medført en administrativ opgave for kommunen til håndtering af blandt andet opkrævning af leje og klager omkring områdets anvendelse.
Administrationen anbefaler i stedet, at der afsøges mulighed for at indgå lejeaftale med en af de almene boligforeninger, der ligger i tilknytning til området, eller alternativt, at kommunen selv står for udlejning af daghaverne direkte til brugerne. Dette forventes at give en bedre styring af områdets anvendelse og udseende.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Kommunen har modtaget en række klager over daghaveområdets anvendelse. Klagerne har dels rettet sig mod uberettiget dyrehold, herunder gener fra hanegal, dels klager over, at daghaverne fremstår rodede, hvilket skæmmer området karakter ved indsyn fra Ladegårdsalleen og Skagerakvej.
 
Det kræver en del administrative ressourcer at holde styring med områdets anvendelse, hvilket ikke modsvares af lejeindtægterne, der er meget beskedne. Udfordringerne vil blive imødekommet ved at nedlægge daghaverne, rydde arealet og anlægge græs i stedet. Det er imidlertid administrationens vurdering, at de rekreative værdier ved at opretholde daghaverne overstiger generne og de administrative ressourcer, lige som det forventes, at generne fra området kan begrænses ved at rydde arealet for løse genstande og eventuelle bygninger og starte på en ny, samt ved at indgå nye lejeaftaler med etablerede foreninger eller direkte med brugerne, og samtidig indskærpe, at daghaverne alene må anvendes til dyrkelse af jord, og ikke som egentlige opholdsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Ved hovedindstillingen vil kommunen have udgifter til at rydde op på arealet, såfremt nuværende lejer forsømmer sin forpligtigelse til at rydde op. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå størrelsen af udgifterne til oprydning. 
 
Ved den alternative indstilling vil kommunen miste lejeindtægten, der pt. udgør 4.400 kr. årligt. Kommunen vil ligeledes have udgifter til at rydde op på arealet, såfremt nuværende lejer forsømmer sin forpligtigelse til at rydde op. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå størrelsen af udgifterne til oprydning. Den alternative indstilling medfører derudover en engangsomkostning til anlæg af græs samt reetablering af arealet i år 2019, hvilket skønnes at koste 25.000 kr.
 
Administrationen anbefaler, at posten finansieres af puljen til opretning af terræn på kommunale ejendomme under renoveringspuljen. Ved den alternative indstilling vil den fremadrettede drift af arealet alene bestå i græsslåning eller afgræsning af arealet, der forventes at kunne ske ved at forpagte arealet ud, hvorfor der ikke forventes en omkostning til drift.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Hovedindstillingen indstilles godkendt. Ordningen evalueres i efteråret 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Hovedindstillingen godkendt.
 


caseno18-24123_#4596810_v1_kortbilag, ladegårdsalleens daghaveforening.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag, Ladegårdsalleens daghaveforening.pdf


187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen

Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag

Indstilling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:
 1. der inden for rammen af udviklingspuljen oprettes puljen Rum til fællesskab på 4. millioner kroner årligt, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes
 2. der inden for rammen af udviklingspuljen oprettes en pulje for Landsbyfornyelse på 800.000, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes
 3. der inden for rammen af udviklingspuljen oprettes en pulje for bredbånd på 250.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes
 4. resten af udviklingspuljen, i det omfang der ikke er disponeret over midlerne, og de midler, der ikke anvendes i puljen Rum til fællesskab, landsbyfornyelsespuljen og bredbåndspuljen, anvendes til arbejdet med særlige indsatser i lokalområderne, arbejdet med kommunikation og dialog på tværs i kommunen og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har sat 10 millioner kroner af til udvikling af lokalområderne i Holbæk Kommune (udviklingspuljen). Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der inden for udviklingspuljen oprettes følgende puljer; Rum til fællesskab, Landsbyfornyelse og Bredbånd, og at de midler, der ikke er disponeret over gennem de tre nye puljer eller på anden vis anvendes til særlige indsatser i lokalområderne, kommunikation og dialog på tværs i kommunen og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vurderer fremmer udviklingen af lokalområderne.
Kriterierne for de tre nye puljer bliver evalueret om et år.
Rum til fællesskab
Formålet med den nye pulje Rum til Fællesskab er at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune et godt og unikt sted at bo, hvor der er gode muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Der kan søges penge til projekter, der skaber eller udvikler lokale samlingssteder, særlige kendetegn for lokalområdet, møder i naturen og sikker færden for bløde trafikanter. Alle projekterne skal generelt komme en bredere skare af borgere og det lokale fællesskab til gavn.
 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler at uddele op mod 4. millioner årligt til sådanne projekter.
 
De nærmere kriterier for uddelingen af midler fra denne pulje fremgår af bilag 1.
 
Landsbyfornyelse
Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, der findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Med hjemmel i byfornyelsesloven kan kommunerne støtte konkrete projekter og hente refusion dertil fra statens puljer (rammer). Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed for at støtte bl.a. udvendig istandsættelse og nedrivning direkte til private bygningsejere.
 
Holbæk Kommune har tidligere afsat midler til at mellemfinansiere landsbyfornyelse. For at understøtte en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 5.000 indbyggere forslås det, at der afsættes en pulje, som muliggør en genoptagelse af brugen af statens midler til landsbyfornyelse. Det anbefales, at den fulde ramme af statens midler til landsbyfornyelse, som aktuelt udgør knapt 800.000 kr., kan udnyttes fuldt ud.
 
 
De nærmere kriterier fremgår her: https://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/boliggrunde-og-ejendomme/landsbyfornyelse/
 
Bredbåndspuljen
Stabil internetdækning er med til at gøre lokalområderne til gode steder at bo og understøtter udvikling af både bosætning og erhverv. Projektudvalget for udvikling af lokalområder anbefaler, at adgangen til stabilt internet i Holbæk Kommune støttes ved at medfinansierer borgernes ansøgninger til Energistyrelsens bredbåndspulje.
 
Det anbefales derfor, at der oprettes en pulje til medfinansiering af bredbåndspuljen med 250.000 i 2018 og 500.000 i 2019.
 
De nærmere kriterier kan fremgår her: https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/bredbaandspuljen/
 
Øvrige midler
Ud over at gøre det muligt for borgerne i Holbæk Kommune at søge puljemidler til enkeltstående projekter, der gør lokalområderne attraktive, anbefales det, at udviklingspuljens midler anvendes til særlige indsatser i lokalområderne, til kommunikation og dialog på tværs i kommunen og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vurderer lever op til kommissoriets mål, om at gøre lokalområderne endnu mere attraktive, skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed.
 
Procedure for udbetaling af midler
Indeværende beslutningen om kriterier for uddeling af midler fra udviklingspuljen sætter den overordnede ramme for puljens midler. For hvert enkelt tiltag, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler tildeles midler, skal beløbet bevilges af Økonomiudvalget, når der er tale om driftsmidler, og af Kommunalbestyrelsen, når det drejer sig om anlæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt.
 


caseno18-1395_#4680269_v1_formål og kriterier for puljen rum til fællesskab - 23.08.18.pdf.pdf

Bilag

Formål og kriterier for puljen Rum til Fællesskab - 23.08.18.pdf


188. Grønne Hjerter i Regstrup

Grønne Hjerter i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget
Beslutningssag
           

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives et tilskud på 300.000 kr. samt et lån på yderligere 300.000 kr. til Spejderne i Regstrup til realisering af ”Drivkraften” i Grønne hjerter

Beskrivelse af sagen
Grønne hjerte er et område i Regstrup, der skaber lokalt fællesskab, forankring og uddannelse i naturen gennem udendørsaktiviteter. Det er Regstrup Spejderne, der har skabt projektet i Regstrup, og det nye projekt ”Drivkraften” skal sammen med Grønne hjerte være Regstrups puls midt i byen.
 
”Drivkraften” skal i sammenhæng med Grønne hjerte kunne skabe synergi om området. Det vil give flere mulighed for at opleve den bynære natur samt forstå det fælles sociale ansvar, vi har for at værne om den.
 
Formål med ”Drivkraften”
 
For at realisere projekt ”Drivkraft” skal ejendommen, der grænser op til Grønne hjerte via å-løb og Regstrup spejderne, erhverves. Ejeren af denne ejendom (Nørupvej 2 i Regstrup) ønsker at sælge sin ejendom i indeværende år.  Ejendommen har en offentlig vurdering til 600.000 kr., og det er den pris, som sælger ønsker.
Spejderne søger til dette formål et tilskud på 300.000 og ønsker et lån på yderligere 300.000 kr. således, at det er muligt at købe ejendommen med det samme. Spejderne har oplyst, at tilbagebetalingen vil ske i takt med, at Spejderne har økonomi til det.
Det er en forudsætning for den kommunale støtte, at ”Drivkraften” alene anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, fx borgermøder, kulturaftener, foreningsaktiviteter, foredrag mv. 
           

Økonomiske konsekvenser
De 600.000 finansieres inden for den eksisterende ramme af udviklingspuljen. Lånet på de 300.000 har følgende betingelser:
 1. Der bliver udfærdiget et pantebrev på de 300.000 kr., som sikres ved pant i deres ejendomme
 2. Ved ejerskifte forfalder pantebrevet til fuld indfrielse
 3. Fra kreditors side (Holbæk Kommune) indestår pantebrevet uopsigeligt
 4. Pantebrevet kan fra debitors side opsiges helt eller delvis når som helst
 5. Gælden forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%. Renterne skal betales hvert år inden d. 31.12.
 6. Gælden skal være afdraget senest 31.12.2028 og
a. Gælden er afdragsfrit de første 5 år
b. Gælden skal afdrages fra 1.1.2024 med 60.000 kr. pr. år. Afdraget på 60.000 kr. i hvert af år deles i 2 med 30.000 kr. d. 1.6 og 1.12
           

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Lars Qvist (L), John Harpøth (O) og Christina Hvass Hansen (S) anbefaler at indstillingen følges.
 
Mindretalsudtalelse
Solvej Pedersen (B) og Steffen Kisselhegn (V) stemmer imod at indstillingen følges, da der ikke er besluttet kriterier for måden hvorpå PULO fordeler penge. Dette projekt skal ikke forfordeles i forhold til andre foreninger og lokalområder. De skriver yderligere i ansøgningen, at de ikke har ressourcer til at gennemføre projektet de første 1-2 år

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2018
Sagen udskydes til fornyet behandling i Økonomiudvalget, når der foreligger kriterier til fordeling af puljepengene fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Indstilles godkendt.
Sagen skal afgøres i Kommunalbestyrelsen, idet sagen omfatter et lån.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Godkendt
For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, I, V og B med undtagelse af Solvej Pedersen)
1 (Solvej Pedersen (B)) undlod at stemme.
 
 


caseno18-1395_#4628538_v1_grønne hjerter drivkraften - bilag.pdf

Bilag

Grønne Hjerter Drivkraften - bilag


189. Orientering - Opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017

Orientering - Opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. redegørelse fra Alle kan Bidrage vedr. økonomisk opfølgning på områderne uddannelseshjælp og kontanthjælp tages til efterregning

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 16. maj 2018 revisionens delberetning for 2017.
I henhold til delberetningens afsnit 2.2. var der på det sociale område givet bemærkning om, at der vedr. uddannelseshjælp og kontanthjælp har været væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de økonomiske opfølgninger i sagerne.
Status medio august 2018 er, at Ydelsesservice i alt har 790 bestillinger/sager, hvor opfølgning skal foretages inden for 3 måneder efter de er oprettet. De ældste bestillinger er fra den 28.6.2018 hvilket er ensbetydende med, at ingen sager ligger ud over 3-månederes fristen. Af nedenstående redegørelse fremgår, at Alle kan Bidrage bliver i stand til at overholde lovgivningen for området med de eksisterende ressourcer, der er afsat til opgaven.
Baggrund
Jævnfør aktivlovens § 10 er kommunen forpligtet til at foretage økonomisk opfølgning på alle kontanthjælps- og uddannelsesydelsesager. Opfølgningen skal ske med 3 måneders interval. Alle kan Bidrage har i en længere periode haft vanskeligt ved at overholde denne forpligtelse med de aktuelle ressourcer i Ydelsesservice.
I foråret 2018 indgik Alle kan Bidrage i et samarbejde med Udbetaling Danmark og KL om registersamkøring. Implementeringen af registersamkøringen har haft en god opstart, men der er også spørgsmål og løsninger, som skal justeres. Dette sker løbende i dialog med Udbetaling Danmark.
Indtil videre anvender Alle Kan Bidrage det samme antal ressourcer på opgaven, som tidligere blev brugt på den manuelle opgave. Elektronisk registersamkøring har medført, at flere sager bliver udsøgt til opfølgning. Implementeringen har derudover krævet købende kvalitetssikring af nye arbejdsgange.
Alle kan Bidrage vurderer, at den endelige implementering og tilrettelser i løsningen fra Udbetaling Danmark er fuldt udrullet i løbet af efteråret. Der vil derfor kunne gives en ny status i slutningen af året.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Taget til efterretning.
 
190. Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet

Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om kommende beslutningssager vedrørende byudvikling i havneområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen nedsatte den 18. april 2018 en arbejdsgruppe vedrørende udviklingen i havnen i Holbæk By (Den Politiske Havnegruppe). Arbejdsgruppen har på et møde den 8. august 2018 i enighed besluttet at anbefale følgende:
 
1)     Arealerne ved Filmtorvet gøres til et permanent offentligt, rekreativt areal.
Det anbefales, at der forelægges en politisk sag med henblik på prioritering af lokalplanlægning for områdets anvendelse, og at planlægningen sikrer arealernes fremadrettede anvendelse som en offentlig publikumsorienteret plads, i samspil med det omkringliggende havneområde, og som muliggør indplacering af tilhørende servicebygning m.v., der understøtter stedets brug. Det anbefales, at der i tilknytning til lokalplanprocessen sker en offentlig inddragelse af de omkringboende og interessenter i nærområdet.
2)     Arealerne ved Ny Hage åbnes for offentligheden ved omdannelse til en midlertidig, offentlig havnepark. Byrådet har tidligere besluttet, at de attraktivt beliggende arealer skal åbnes for byens borgere, i stedet for at henligge som et lukket, afspærret område, men de til beslutningen knyttede midler blev efterfølgende inddraget, og en ny beslutning i Kommunalbestyrelsen er derfor påkrævet. Omdannelsen kræver tilladelse til nedlukning af havnedeponiet og tilladelse efter jordforureningsloven. Det anbefales, at der forelægges en opfølgende beslutningssag med forslag til beslutning om frigivelse af økonomi til gennemførelse af de nødvendige rådgiverydelser og anlæg.
3)     Erhvervsgrundene beliggende umiddelbart øst for Filmtorvet inddrages i den videre havneudvikling, og det anbefales derfor, at de eksisterende lejeaftaler opsiges, når de udløber, eller eventuelt efter nærmere dialog med de respektive lejere forhandles afviklet før aftaleudløb.
4)     Kommunen arbejder for at skabe mulighed for nyttiggørelse af overskudsjord fra diverse anlægsprojekter. Det anbefales, at der udarbejdes et forprojekt med henblik på afklaring af mulig landindvinding i fjorden. Landindvindingen vil dels muliggøre ny byudvikling i havneområdet, dels medvirke til nyttiggørelse af overskudsjord og vil potentielt kunne medvirke til at understøtte kystsikringstiltag, afskærmning og fredeliggørelse af havnebassiner til rekreativ brug m.v. Det anbefales, at der forelægges en opfølgende politisk sag med henblik på finansiering af forprojekt.
 
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger udarbejdes de foreslåede beslutningssager, der forventes at blive forelagt Udvalget for Klima og Miljø den 25. september, Økonomiudvalget den 10. oktober og Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2018.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2018
Orienteringen indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2018
Taget til efterretning.
 
191. Underskriftsark

Underskriftsark