UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-04-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-04-2018 22:00:00


PUNKTER

66. Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen 18. april 2018
67. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen
68. Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021
69. Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder
70. Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt
71. Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien
72. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup
73. Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen
74. Beslutning om byggemodning af arealer
75. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet
76. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018
77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
78. Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020
79. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område
80. Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler
81. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik
82. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU
83. Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe
84. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag
85. Beslutning vedrørende privat leverandør - Lukket punkt
86. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt
87. Underskriftsark66. Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen 18. april 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen 18. april 2018

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen d. 18. april godkendes


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Sag 79 taget af dagsorden.
Dagsorden herefter godkendt.

67. Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen

Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. regnskabet for 2017 oversendes til revisionen
 2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2017 for i alt netto -18,2 mio.kr. godkendes
 3. orienteringen om forbruget af konsulentydelser i 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.
 
Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet.
 
Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2017 viser et overskud på 85 mio.kr.
 
Resultatopgørelse i mio.kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Regnskab 2017
Indtægt - skat og generelle tilskud
-4.211,7
-4.196,0
-4.203,3
Driftsudgifter i alt
3.953,4
3.970,4
3.936,7
Driftsudgifter – service
2.774,7
2.758,1
2.717,8
Driftsudgifter – forsørgelsesudgifter
919,7
953,3
961,6
Driftsudgifter – medfinansiering af sygehusene
259,0
259,0
257,3
Renter
16,2
16,2
19,1
Resultat af primær drift
-242,1
-209,4
-247,4
Anlægsudgifter netto
141,2
298,4
90,5
Forsyningsområdet
0
0
0
Resultat af det skattefinansierede område
-100,9
89,0
-156,8
Finansiering. Lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger
109,3
54,6
71,9
Regnskabsresultat
8,4
143,6
-85,0
Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.
 
Året 2017 har været præget af en genopretning af Holbæk Kommunes økonomi.
 
Der har således i 2017 administrativt været fokus på at overholde budgettet for 2017, med de indarbejdede besparelser fra budgetvedtagelsen 2017. Derfor er merudgifter på et område i høj grad blevet finansieret ved budgetreduktioner på andre områder.
Ligeledes har der været indført stop for ikke kontraktbundne anlægsopgaver, hvilket har ført til, at kommunens bygninger ikke er renoveret og nye anlæg ikke er igangsat i det omfang, som det oprindeligt var forventet.
 
Holbæk Kommune kom ud af 2017 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.
 
Resultatet blev et samlet overskud på 85 mio.kr. mod budgetlagt et underskud på 8.4 mio.kr.
 
Den primære årsag til overskuddet er et mindre forbrug på driften (merforbruget på forsørgelsesudgifter modsvares af et større mindre forbrug på serviceudgifter), lavere anlægsudgifter, større lånoptagelse, mindre udgifter på finansforskydninger, der har dog været mindre indtægter på skatter og generelle tilskud samt merudgifter til renter og afdrag på lån.
 
Driftsudgifterne
De samlede driftsudgifter beløber sig til 3.936,7 mio.kr., hvilket er 16,7 mio.kr. mindre end det oprindelige budget.
 
På serviceudgifterne er der et mindre forbrug på Økonomiudvalget (administrationen, besparelse på puljer m.m.), Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg” (sundhedsområdet og ældreområdet, men merudgifter på voksenspecialområdet), Udvalget ”Klima og Miljø” (miljø, ejendomme og veje), Udvalget ”Uddannelse og Job” (10. klasse og ungdomsskolen, voksenspecialområdet, uddannelse og beskæftigelse) og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” (stort set på alle områder).
 
På Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er der et merforbrug på folkeskolen, SFO, bidrag til statslige og private skoler og på tilskud til private pasningsordninger, men et mindre forbrug til børn og unge med særlige behov.
 
På forsørgelsesområdet er der merudgifter til dagpenge, førtidspension, kontanthjælp, løntilskud og til ressourceforløb/jobafklaringsforløb m.m.
 
Anlæg
Anlægsudgifterne var 160,8 mio.kr. og køb/salg af grunde og ejendomme minus byggemodningsudgifter gav en nettoindtægt på -70,3 mio.kr., således at anlægsudgifterne netto blev 90,5 mio.kr.
 
Anlægsudgifterne er primært anvendt til energirenovering af kommunens bygninger og renovering af skoler, daginstitutioner, ældreboliger, haller, administrationsbygninger m.m. Herudover er der brugt penge på veje, stier, broer, gadelys, byfornyelse, Skovvejens Skole, Nr. Jernløse afd., OPP projektet i Tølløse (Tysingehave med tilhørende servicearealer), servicearealer Søbæk Have, renovering af køkken på plejehjemmet Stenhusvej, Holbæk Sportsby, renovering af Holbæk Havn og Orø Havn.
 
Til byggemodning af diverse udstykninger har der været udgifter på 4,9 mio.kr. Salg af grunde og ejendomme har netto givet en indtægt på -75,2 mio.kr.
De største salg er Holbæk Have, Karré 3 og 5 Holbæk Havn, grund til Tysingehave og Wegenersminde.
 
Forsyningen
I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifter/indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området er selskabsgjort og fremgår af FORS A/S regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.
 
I 2017 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsindtægt på 2 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende udgift.
 
Finansiering
Den samlede finansiering (lånoptagelse, byggekredit, afdrag på lån og finansforskydninger) påvirker resultatet i positiv retning med 37,5 mio.kr. fra lånoptagelse/byggekredit i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter til afdrag på lån er finansieret af finansforskydninger.
 
Under finansforskydninger indgår udgifter til indskud i Landsbyggefonden, deponering vedr. Holbæk Sportsby, tilgodehavende hos borgerne, gæld til leverandørerne og mellemregning mellem årene.
 
Likvide aktiver
Den likvide beholdning udgjorde:
 
 
Mio.kr.
Likvid beholdning primo 2017 (negativ)
-190,8
Regnskabsresultat 2017
85,0
Likvid beholdning ultimo 2017 (negativ)
-105,8
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) var 1.1.2017 på 108,3 mio.kr.  og var medio august 2017 faldet til 38,9 mio.kr., men på grund af forbedringen i kommunens økonomi i 2017 steg den til 69,4 mio.kr. pr. 31.12.2017.
 
De samlede aktiver er i 2017 steget fra 4.222 mio.kr. til 4.314 mio.kr. eller en stigning på 92 mio.kr. Stigningen i aktiverne skyldes hovedsageligt at den likvide beholdning er steget med 85 mio.kr. som følge af regnskabsresultatet.
Herudover er anlægsaktiverne incl. anlæg til salg steget med 18 mio.kr., tilgodehavende steget med 15 mio.kr., hvorimod værdien af aktier og andelsbeviser er faldet med 27 mio.kr.
 
Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er faldet fra 2.280 mio.kr. til 2.243 mio.kr. eller et fald på 37 mio.kr. Faldet er sammensat af et fald på gældsforpligtigelserne på 54 mio.kr. hvorimod de hensatte forpligtigelser (ikke forsikringsdækkede tjenemandspensioner, arbejdsskader m.m.) er steget med 13 mio.kr., samt nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er steget med 4 mio.kr.
 
Anlægsregnskaber
Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt -81,2 mio.kr.
I nedenstående oversigt er de afsluttede anlægsarbejder opgjort i 3 kategorier (1. uden overskridelse af bevillingen, 2. med overskridelse af bevillingen og 3. køb/salg af ejendomme).
 
Vedr. (forbrug i mio.kr.)
Antal ejendomme
Anlægsbevilling
Samlet forbrug
Difference
Anlægsarbejder uden overskridelser
 
 
Energibesparende foranstaltninger
11
6.867
5.464
1.403
Renoveringspuljen
24
26.000
16.521
9.479
Øvrige
7
6.720
4.191
2.529
Anlægsarbejder uden overskridelser ialt
42
39.587
26.176
13.411
Anlægsarbejder med overskridelser
3
2.700
3.436
-736
Salg af ejendomme
15
-48.000
-47.833
-167
Afsluttede anlæg i alt
60
-5.713
-18.221
12.508
 
Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.
 
Konsulentydelser
Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2015 at få forelagt en opgørelse over forbruget af eksterne konsulenter 2 gange årligt.
 
Forbruget af konsulentydelser udgjorde i 2014 – 14,6 mio.kr., 2015 – 25,1 mio.kr. og i 2016 – 17,9 mio.kr. Målet for 2017 var et niveau svarende til forbruget for 2014.
 
Forbruget for 2017 er opgjort til 12,8 mio.kr.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Michael Suhr (C) var fraværende under dette punkt.
 
Indstilles godkendt, idet tallet vedrørende anlægsregnskaber rettelig udgør 18,2 mio. kr.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.caseno17-18223_#4474961_v1_regnskab 2017 - bind i.pdf
caseno17-18223_#4474963_v1_regnskab 2017 - bind ii.pdf
caseno17-18223_#4474970_v1_køb af konsulentydelser 2017.pdf

Bilag

Regnskab 2017 - Bind I
Regnskab 2017 - Bind II
Køb af Konsulentydelser 2017


68. Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Borgmesteren indstiller at Økonomiudvalget indstiller at Kommunalbestyrelsen   
 • godkender formål med arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen
 • godkender form for arbejdsprogrammet
 • godkender procesplan for arbejdsprogram
 • godkender foreløbige indholdsoverskrifter til arbejdsprogrammet 2018-2019

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Det tidligere byråd vedtog i 2016 en politisk vision for Holbæk Kommune, som havde Holbæk i Fællesskab, En stærk medspiller og Plan- og Udviklingsstrategien som afsæt. Kommunalbestyrelsen tilkendegav på overnatningsseminaret den 01.-02.marts 2018, at de vælger at fastholde det afsæt og derved den vedtagne politiske vision. Derudover tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at politiske prioriteringer skal tage udgangspunkt i de økonomiske muligheder.
 
Add 1: Formål med arbejdsprogrammet godkendes:   
Arbejdsprogrammet er en implementeringsplan for realisering af den politiske vision for Holbæk Kommune. På grund af muligheden for økonomiske prioriteringer (der følger budgetåret), vil arbejdsprogrammet være 1 årigt og følge budgetprocessen, men hvor nogle af temaerne må forventes at være flerårige, hvorved de vil skulle indgå også i kommende års arbejdsprogram. Med arbejdsprogrammet åbnes derved op for flerårige budgetaftaler idet det politisk kan aftales, at nogle temaer prioriteres året efter (uddybes under add 2). Det politiske indhold i arbejdsprogrammet skal altid finansieres indenfor den økonomiske ramme/råderum, og fungerer desuden som den politiske prioritering og retning, som Kommunalbestyrelsen giver til udvalgene.
 
Add 2: Form for arbejdsprogrammet godkendes:  
Det fysiske slutprodukt bliver et notat i 2 dele:
 
Del 1 er det økonomiske grundlag og forudsætningen for de øvrige temaer i arbejdsprogrammet (som beskrevet i del 2). Det økonomiske grundlag består af det vedtagne budget og den økonomiske ramme/råderum, samt de styringsprincipper og pejlemærker for økonomistyringen, der er vedtaget i Holbæk Kommune. Det betyder også, at de temaer i arbejdsprogrammet, der koster penge, skal finansieres indenfor rammen/råderummet. Med til det samlede økonomiske grundlag hører muligheden for, at Kommunalbestyrelsen vælger at prioritere/investere i udvalgte temaer (som beskrevet i del 2), således at man i praksis kan flytte budget fra ét område til et andet for at prioritere temaet og øge sandsynligheden for realisering. Jf. arbejdsprogrammets formålsbeskrivelse (add 1), vil det i arbejdsprogrammet og budgetaftalen være muligt at indskrive en politisk aftale for, hvad næste år skal rumme af tematisk prioritering, men hvor den budgetmæssige prioritering afventer budgetfremlæggelsen, og vil indgå som led i de politiske forhandlinger om budgettet.
 
Del 2 er de temaer, som prioriteres som indhold og retning for udvalg og Kommunalbestyrelsen i den for arbejdsprogrammets gældende periode. Temaerne kan derfor både være tværgående/fælles, eller de kan have en stærkere forankring i ét eller flere udvalg.
 
Add 3: Procesplan for arbejdsprogrammet godkendes:
Proces for Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram starter i januar hvert år, med fælles drøftelse af ønskede temaer i Kommunalbestyrelsen. I løbet af årets første møder konkretiseres Kommunalbestyrelsens drøftelser, og udmøntes i bestillinger til udvalgene, som således byder ind til arbejdsprogrammet og den efterfølgende budgetproces med den retning. Arbejdsprogrammet vedtages før budgetcampen i august måned, og indgår som grundlag for budgetforhandlingerne i efteråret.
 
Procesplan for arbejdsprogram godkendes som fremstillet i bilag 1.      
 
Add 4: Foreløbige indholdsoverskrifter for arbejdsprogrammet 2018-2019 godkendes:
På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens seminarer i januar og marts er der udvalgt nedenstående 4 temaer til arbejdsprogrammet. Først ved godkendelse af arbejdsprogrammet vil temaerne være endeligt fastlagt, herunder evt. økonomisk prioritering.  
 1. Folkeskolen. Afsæt: Kerneopgaven læring og trivsel, samt de nationale mål for folkeskolen. Mål: At gøre folkeskolen mere attraktiv og få flere forældre til at vælge folkeskolen fremfor privatskoler. At øge samarbejde og inddragelse om at skabe den bedst muligt folkeskole. Drøftet på Kommunalbestyrelsens overnatningsseminar i marts. Udvalget for Børn og Skoler drøfter videre proces og fremlægger for Kommunalbestyrelsen (jf. procesplan)
 2. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Afsæt: Kerneopgaven alle kan bidrage og realisering af beskæftigelsesplanen. Mål: At få flere udsatte borgere i beskæftigelse. At øge samarbejde med virksomhederne. At øge fokus på borgeren i centrum og troen på borgerens potentialer. Drøftet på Kommunalbestyrelsens overnatningsseminar i marts. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter videre proces og fremlægger for Kommunalbestyrelsen (jf. procesplan)
 3. Ældre. Afsæt: Kerneopgaven aktiv hele livet. Mål drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar den 11.april
 4. Grøn kommune. Mål drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar den 11.april

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Økonomiudvalget indstiller, at
   
 • formål med arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen
 • form for arbejdsprogrammet
 • procesplan for arbejdsprogram
 
godkendes.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
caseno18-11372_#4474953_v1_bilag 1 procesplan for arbejdsprogram.docx.docx

Bilag

Bilag 1 Procesplan for arbejdsprogram.docx


69. Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de foreslåede retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder godkendes .


Beskrivelse af sagen
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. Dette betyder bl.a., at Kommunalbestyrelsen ikke kan stille en ramme til rådighed for de enkelte udvalg til medlemmernes deltagelse i sådanne arrangementer. Der er delegationsforbud. Kommunalbestyrelsen kan dog delegere kompetencen for så vidt angår deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder og lignende til Økonomiudvalget.
 
Kommunalbestyrelsen kan imidlertid i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer – også for så vidt angår mødeforplejning til de ordinære møder - for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Økonomiudvalget har dels spurgt hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer m.v. de enkelte udvalg ønsker at deltage i, og dels bedt om de enkelte stående udvalgs bemærkninger til en retningslinje for mødeforplejning, hvorefter hvert udvalg inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager beslutter, hvilken mødeforplejning der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Udvalget for Børn og Skole har bemærket, at udvalget ønsker en samlet ramme til udvalgets forplejning. Dette er indarbejdet i de foreslåede retningslinjer. Derover har de stående udvalg ikke haft bemærkninger til retningslinjen for forplejning.
 
De stående udvalgs ønsker i forhold til deltagelse i diverse arrangementer er – i det omfang, der lovgivningsmæssigt er hjemmel hertil – indarbejdet i de foreslåede retningslinjer.
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget 7. februar 2018
Økonomiudvalget 7. marts 2018
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 19. marts 2018
Udvalget for Ældre og Sundhed d. 19. marts 2018
Socialudvalget d. 20. marts 2018
Udvalget for Klima og Miljø d. 20. marts 2018
Udvalget for Kultur og Fritid d. 21. marts 2018
Udvalget for Børn og Skole d. 21. marts 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.


caseno17-55202_#4475676_v1_retningslinjer for deltagelse i arrangementer og mødeforplejning.docx

Bilag

Retningslinjer for deltagelse i arrangementer og mødeforplejning


70. Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt

Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
Beslutningssag 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. sparede lønkroner i forbindelse med en eventuel konflikt tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter og merprovenuet kan herefter anvendes til tværgående prioritering i 2018, herunder engangsudgifter og udskydelse af udgifter forbundet med en evt. konflikt.


Alternativ indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. sparede lønkroner i forbindelse med en eventuel konflikt forbliver på kerneområderne.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med en eventuel konflikt (både strejke og lockout) vil kommunerne komme til at spare lønkroner. Det gælder også for Holbæk Kommune.
 
I forbindelse med en evt. konflikt vil det betyde følgende for kommunen:
 
Strejke
Ved en eventuel strejke vil kommunen spare lønudgifter på maksimalt 502.000 kr. pr. dag. Strejken på plejecentrene omfatter maksimalt 155 fuldtidsansatte sosu-assistenter med en gennemsnitlig månedsløn på omkring 32.398 kr.
 
Strejken på AC-området omfatter maksimalt 205 fuldtidsansatte akademikere, som er ansat i tandplejen, biblioteket, kerneområderne og stabene. Gennemsnitslønnen er her opgjort til 49.997 kr. pr. måned.
 
Lockout
Ved en eventuel lockout vil kommunen spare lønudgifter på maksimalt 2.925.000 kr. pr. dag.
 
Besparelsen af lønkroner ved en strejke er beregnet ud fra de forudsætninger, administrationen kender på nuværende tidspunkt og for så vidt angår besparelsen ved en lockout er det væsentligt at understrege, at der er tale om et anslået beløb.
 
Ud fra de gældende styringsprincipper som blandt andet fastlægger, at budgetterne er baseret på pris gange mængde, vil en evt. konflikt for kerneområderne betyde et mindre budgetbehov i 2018. Anvendelse af pris x mængde betyder, at budgettet er baseret på præcise tal for de ydelser kommunenskal levere. Når der strejkes eller der er lockout, leveres ydelserne ikke. Det vil derfor være i overensstemmelse med styringsprincipperne at reducere budgetterne i 2018 med de sparede lønkroner. De sparede lønkroner foreslås tilført bufferen. Herved kan merprovenuet anvendes til tværgående prioritering af enten nye initiativer i 2018 eller til finansiering af evt. merforbrug på kerneområderne i 2018. En indstilling om anvendelse af bufferen vil indgå i BR2.
 
Herudover kan midlerne anvendes til tilførsel af budget til ekstraordinære engangsudgifter og opgaveudskydelser som følge af konflikten – f.eks. ekstraundervisning af skoleelever.
 
Modellen ændrer ikke på, at der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 svarende til overførslen fra 2017 til 2018, jf. sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 om beslutning af overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018.


Beskrivelse af alternativ indstilling
I denne model forbliver de sparede lønkroner som følge af en evt. konflikt på kerneområderne og tilgår dermed ikke bufferen til uforudsete udgifter.
 
Det forudsættes i modellen, at de sparede lønkroner dermed kan anvendes på kerneområderne, herunder til finansiering af ekstraordinære engangsudgifter og opgaver som følge af konflikten – f.eks. ekstraundervisning af skoleelever – ligesom at midlerne også forudsættes anvendt til at sikre generel budgetoverholdelse på kerneområderne.
 
Dermed bliver det alt andet lige lettere for kerneområderne i 2018 at sikre budgetoverholdelse, hvilket indebærer et mindre pres på bufferen til uforudsete udgifter i 2018. Omvendt er mulighederne for tværgående prioritering i 2018 mindre end i modellen knyttet til hovedindstillingen.
 
Modellen ændrer ikke på, at der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 svarende til overførslen fra 2017 til 2018, jf. sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 om beslutning af overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018. Med modellen bliver det alt andet lige lettere at sikre en overførsel på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 på driften.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen forpligter sig til, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt.
Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Der sigtes stadig efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

71. Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien

Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
1. der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til ombygning af Holbæk Seminarium i henhold til brandstrategien, som finansieres af rådighedsbeløbet afsat til dette i budget 2018.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Seminarium blev købt og overtaget af Holbæk Kommune i 2010, og forinden købet blev Holbæk Seminarium total fredet. I perioden 2010 til 2015 blev der foretaget en del ombygninger og energirenoveringer. I den forbindelse forlangte bygningsmyndigheden, at der blev udarbejdet en brandstrategirapport for hovedbygningen på Seminariet afsnit 1, 2 og 3. Brandstrategirapporten beskriver hvad de enkelte bygningsafsnit bruges til og hvilken anvendelseskategori der kræves brandmæssigt, for at sikre flugtveje og evakuering af dem der opholder sig i bygningen.
 
I 2018 er der afsat 4,4 mio. kr. til at få foretaget ombygninger og mindre ændringer for at opfylde brandstrategien og dermed opnå endelig ibrugtagningstilladelse for Holbæk Seminarium. Dette indstilles gjort ved blandt andet at etablere, skilte og sikre flugtveje til det fri og opsætte brandtekniske hjælpemidler. Flugtveje i stueplan omkring hovedbygningens afsnit 2 og 3 syd-, øst- og nordlige side mangler rækværk og flisebelægning. Stigerør i afsnit 2 etableres og diverse brandslukningsudstyr installeres, hvor det kræves.

Slots- og byggestyrelsen har godkendt ombygningerne.


Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 4,4 mio. kr. til formålet i budgettet under almindelig renovering i 2018. Med denne anlægsbevilling frigives hele det afsatte rådighedsbeløb.
 
Beløbet skal anvendes til følgende:
Støbning og lægning af special fliser udvendigt på flugtvejs arealer i stueplan samt opsætning af rækværk (begge som eksisterende) på syd, øst og nordlig side af afsnit 2 og 3.
Installering af flugtvejsskilte i afsnit 1, 2 og 3.
Diverse brandslukningsudstyr i afsnit 1, 2 og 3
Belysning på især trapper i flugtvejene.
Rådgiver udgifter til udbudsmateriale, beskrivelser og tegninger.
Administrationsudgifter.


Lovgrundlag – link
Lovgrundlag:
 
Bygningsreglementet BR 10 kapitel 5

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.
caseno18-5698_#4430503_v1_fordeling af arealer iht. anvendelseskategori afsnit 1, 2 og 3.pdf
caseno18-5698_#4430504_v1_flugtveje og panikbelysning afsnit 1, 2 og 3.pdf
caseno18-5698_#4430505_v1_brandrapport - afsnit 1 ombygning holbæk seminarium.docx.docx
caseno18-5698_#4430506_v1_brandrapport - afsnit 2 og 3 holbæk seminarium.docx.docx

Bilag

Fordeling af arealer iht. anvendelseskategori afsnit 1, 2 og 3
Flugtveje og panikbelysning afsnit 1, 2 og 3
Brandrapport - Afsnit 1 Ombygning Holbæk Seminarium.docx
Brandrapport - Afsnit 2 og 3 Holbæk Seminarium.docx


72. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Kommunalbestyrelsen meddeler midlertidig dispensation i op til 3 år fra lokalplan nr. 8.07, § 3.1, således at det bliver muligt at anvende ejendommen til erhverv som distributionsvirksomhed, lagervirksomhed, lagerhotel, emballagevirksomhed, håndværksvirksomhed, produktionsvirksomhed med tilhørende administration og fælles servicefunktioner

Beskrivelse af sagen
 
Lokalplan nr. 8.07 giver alene mulighed for at anvende ejendommen Skimmedevej 10, Vipperød, til emballagevirksomhed og erhverv inden for beslægtede områder. Anvendelsesbestemmelsen er fastlagt med henblik på den oprindelig virksomhed, Superfos. Ejendommens ejer ønsker nu en mere fleksibel mulighed for at etablere mindre virksomheder i bebyggelsen. Ejendommens placering er velegnet for virksomheder, som har behov for let adgang til det overordnede vejnet.  Efter lukningen af Superfos anvendes ejendommen foruden produktion af emballage nu til håndværksmæssig produktion, lager, værksted og administration. Den nye ejer ønsker nu at lovliggøre de allerede etablerede virksomheder samt at give mulighed for etablering af nye virksomheder inden for de nævnte virksomhedstyper.
Planloven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere i maksimalt 3 år for en lokalplans principper.

Øvrige konsekvenser
Der skal udarbejdes lokalplan for området inden for 3 år efter den midlertidige dispensation såfremt de muligheder, dispensationen giver, skal opretholdes derefter.

Høring
Dispensationsansøgningen har været sendt i naboorientering fra d. 17. januar 2018 til d. 5. februar 2018 og der er i forbindelse hermed modtaget 1 orienteringssvar, jf. bilag. 
Kommuneplanens rammebestemmelse for området giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og de allerede etablerede og ønskede erhverv overholder kommuneplanens miljøklasse. Som det fremgår af høringssvaret var støjbelastningen for nabobebyggelse større da Superfos drev virksomhed på ejendommen.

Lovgrundlag – link
Planloven, § 19, stk. 1
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/50

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.caseno18-2157_#4408890_v1_ansøgning lokalplan nr. 8.07.docx.docx
caseno18-2157_#4429824_v1_bemærkning til naboorientering.msg
caseno18-2157_#4461173_v1_gisfoto.pdf

Bilag

Ansøgning Lokalplan nr. 8.07.docx
bemærkning til naboorientering
GISfoto


73. Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen

Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Tuse Næs Hallens gavlbeklædning renoveres og gasfyret udskiftes og finansieringen på 250 t.kr. sker ved overførte anlægsmidler fra halpuljen fra budget 2017 til 2018.
   

Beskrivelse af sagen
Tuse Næs Hallen blev gennemgået og tilstandsvurderet d. 1. februar 2018 og som det fremgår af vedlagte bilag, så opleves hallen generelt som meget velholdt.
Omklædningsrummene er malet i 2016 og fremstår i pæn stand.
Der er foretaget energisyn i 2010, mens der i 2016 er der etableret ny LED belysning i hallen.
 
Akut behov for vedligehold
Gavlbeklædning og vindskeder på den ene side af hallen trænger dog til, at blive udskiftet nu, så risikoen for følgeskader minimere. Derfor indstilles opgaven til udførelse i 2018.
 
Energioptimering
Bygningerne opvarmes i dag med et 25 år gammelt Gasfyr (ikke kondenserende).
Derfor anbefales montering af ny gaskedel inkl. blødgørings- og neutraliseringsanlæg. Samtidigt etableres skorsten med foring.


Økonomiske konsekvenser
Administrationen anbefaler, at Tuse Næse Hallen bliver vedligeholdt i 2018 som beskrevet og finansieringen sker af overførte anlægsmidler fra budget 2017. Der er uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 på kr. 642.986,-. Heraf kan 250.000,- anvendes til Tuse Næs Hallen i budget 2018.
 
Herefter er der kr. 392.86,- ikke disponerede overførte anlægsmidler i budget 2018 under halpuljen. De ikke disponerede midler foreslås prioriteret anvendt til etablering af nyt klubhus til Jyderup Boldklub. 
 
Ny gavlbeklædning, samlet pris: kr. 60.000,-
Levering og montering af eternit gavl i antracit flint.
Sternplader af eternit monteret på ny krydsfiner.
 
Nyt Gasfyr, samlet pris: kr. 190.000,-
Levering og montering af ny gaskedel inkl. blødgøring og neutraliseringsanlæg.
Skorsten etableres med foring.
 
Total investering: kr. 250.000,-
 
Energibesparelse: 10.450 kWh/år. Det afklares efterfølgende med hallen, hvordan den realiserede energibesparelse skal prioriteres.
   

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.


caseno18-11457_#4463949_v1_rapport tuse næs hallen - foreløbigt kortbilag.pdf.pdf
caseno18-11457_#4464102_v1_rapport tuse næs hallen - tusenæshallen 04-02-18.pdf.pdf

Bilag

Rapport Tuse næs hallen - Foreløbigt kortbilag.pdf
Rapport Tuse næs hallen - tusenæshallen 04-02-18.pdf


74. Beslutning om byggemodning af arealer

Beslutning om byggemodning af arealer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes byggemodninger af arealer i hhv. Jyderup, Knabstrup, Nr. Jernløse og Udby.
 2. der som en del af handleplanen for Jyderup fortsat tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal gennemføres byggemodning i Jyderup.
 3. udgifter til evt. byggemodning i lokalområderne indgår i den samlede prioritering ved vedtagelsen af budgettet for 2019 og oversalgsårerne.


Beskrivelse af sagen
På kommunalbestyrelsens møde d. 21. februar 2018 blev der fremsat en initiativsag fra Venstre, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti med ønsket om: ” at der igangsættes byggemodning af en række kommunale arealer med henblik på efterfølgende salg i enkelte parceller”
Kommunalbestyrelsen valgte at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, hvilket er baggrunden for, at sagen nu fremsættes i Økonomiudvalget.
 
Tilvejebringelse af ledige byggegrunde er et værktøj til, at stimulere den fortsat positive udvikling i lokalområderne, og dermed sikre mulighed for en fortsat tilflytning i de enkelte områder. Heri bør indgå en samlet bosætningsanalyse, som bl.a. kan danne grundlag for at træffe beslutninger om byggemodninger i lokalområderne ud fra et helhedsperspektiv.
 
Anbefalinger fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne bør også inddrages i beslutningen om byggemodninger.
 
Udgiften til at byggemodne arealerne vil forventeligt overstige de indtægter, som salget af de enkelte parceller kan generere, hvormed byggemodningen af arealerne vil medføre en nettoudgift for Holbæk Kommune. I udgangspunktet koster det mellem 400.000 kr. og 500.000 kr., at byggemodne en grund. Beløbet varierer da der er forskelle på, hvilke opgaver der ligger i byggemodningsopgaven, herunder fx hvor meget vej, der skal etableres.
 
Udvikling af nedenstående områder har tidligere været drøftet i forhold til at kunne tilvejebringe nye byggegrunde i hhv. Jyderup, Nr. Jernløse, Knabstrup og Udby.
 
Generelt for alle udstykninger
Holbæk Kommune ville skulle påtage sig, at byggemodne arealerne samt anlægge veje og fællesarealer. Efterfølgende ville de enkelte parceller blive solgt via ejendomsmægler, mens grundejerforening skulle forpligtiges til at tage skøde på fællesarealerne og varetage den efterfølgende drift.
 
Arealerne er i dag ejet af Holbæk Kommune.
 
Inden igangsætning af byggemodningerne ville der skulle foretages en række geotekniske boringer således, at man får et indtryk af jordbundsforholdene - hvor kan vandet nedsive og hvor kan det ikke. Ligeledes ville der skulle gennemføres nødvendige arkæologiske udgravninger.
 
Estimaterne i nedenstående beregning er naturligvis påvirket af den generelle udvikling på markedet og kan dermed ændre sig over tid. Den endelig projektøkonomi kan derfor først afdækkes fuld ud, når byggemodningsopgaven har været i udbud samt alle grundene er solgt. 
 
Jyderup Nord
Boligområdet i Jyderup Nord, etape II er beliggende i forlængelse af Bonderosevej og kan fuldt udbygget rumme 36 parceller. Salget kunne gennemføres i 2 – 3 etaper.
 
Ejendomsmæglere har tidligere vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse, fremfor at sælge arealet som storparcel. 
 
Byggemodning og salgsarbejdet estimeres at koste ca. 18,5 mio. kr. for det samlede areal.
 
Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i Jyderup kan sælges for 400.000 kr., hvormed et salg af 36 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe 14,4 mio. kr.
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udviklingen af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 4,1 mio. kr.
 
En ejendomsmægler har vurderet, at realistiske liggetider på grundene vil være:
 
 
Der findes en række andre områder i Jyderup, hvor der er lokalplanlagt for parcelhusgrunde, men på nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for at erhverve sig en byggemodnet parcelhusgrund i Jyderup. De pågældende lokalplanlagte områder er ikke ejet af Holbæk Kommune.
 
Det skal bemærke, at Jyderup Nord er med i handleplanen for Jyderup, hvormed en beslutning på nuværende tidspunkt vil betyde, at det delelement ikke længere vil indgå i handleplanen.
 
Nr. Jernløse
Boligområdet i Nr. Jernløse er beliggende mellem Ringvejen og Holløsevej og besår af 3 grundstykker, hvoraf det midterste grundstykke matr.nr. 2 k Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse er ejet af Holbæk Kommune. Det kommunale areal forventes at kunne udstykkes i ca. 27 parceller og salget forventes opdelt i 2 etaper.
 
Ejeren af naboarealet (Matr.nr. 5a, Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse) arbejder ligeledes på at udvikle sit areal, men på nuværende tidspunkt er grundene ikke sat officielt til salg.
 
Administrationen har tidligere været i dialog med ejendomsmæglere i området, og det vurderes, at der er efterspørgsel efter byggegrunde. Herudover vurderer mæglerne, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til ca. 12,2 mio. kr. for det samlede areal.
 
Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i området kan sælges for 360.000 kr., hvormed et salg af 27 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 9,7 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udviklingen af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 2,5 mio. kr.
 
Der findes ikke andre områder i Regstrup/Nr. Jernløse, hvor der er lokalplanlagt for udvikling af parcelhusgrunde udover det i sagsindstillingen nævnte område. 
 
Knabstrup
Grundstykket er beliggende nord for Skolevej i den nordvestlige del af Knabstrup. Lokalplan 13.01 er gældende for området. Henset til den vurderede konkrete efterspørgsel i området, så planlægges der i første omgang for udvikling af 6 parcelhusgrunde. Evt. efterfølgende udvikling af området forudsætter fornyet politisk behandling.
 
Administrationen har været i dialog med en ejendomsmægler og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 2,5 mio. kr. for de 6 parceller.
 
Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 275.000 kr., hvormed et salg af 6 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 1,6 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udvikling af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 0,9 mio. kr.
 
Ejendomsmægler vurderer, at en realistisk liggetid på grundene er meget lang, idet der findes grundstykker i områder, hvorpå der ikke har været en forespørgsel om køb i 3 år.
 
Der findes et andet område i Knabstrup, hvor der er lokalplanlagt for tæt-lav bebyggelse, men hvor der i 3 år ikke har været konkrete købstilbud på området. 
 
Udby
Grundstykket er beliggende vest for Udbyvej.  I dag er lokalplan 5.01 og kommuneplan 5.B05 gældende, som anviser anvendelse til erhvervsområde. En forudsætning for, at kunne udstykke og byggemodne er derfor, at der tilvejebringes en plangrundlag, som giver mulighed for boligbyggeri. Planprocessen kan opstartes, når der er truffet beslutning om, at ville udvikle og byggemodne de 12 parceller.
 
Kommunen er ejer af matr.nr. 35a Udby by, Udby, som kan udstykkes til 12 parcelhusgrunde. Ridebanevej skal forlænges som skitseret ud til Udbyvej, og samtidig foreslås det, at Udby Kirkevej lukkes ved udkørslen til Udbyvej og derved bliver Ridebanevej den gennemkørende vej til Udby bymidte.
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 5,9 mio. kr. for de 12 parceller.
 
Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 320.000 kr., hvormed et salg af 12 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 3,8 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde, at udvikling af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 2,1 mio. kr.
 
En ejendomsmægler vurderer, at en realistisk liggetid på alle 12 grunde vil være 2 år.
 
På nuværende tidspunkt er der ikke andre lokalplanlagte områder i Udby, der giver mulighed for boligudvikling.


Økonomiske konsekvenser
Omkostningen til at udvikle og sælge arealerne overstiger det provenu, som kommunen modtager for at sælge arealerne. Såfremt alle arealerne byggemodnes og sælges til de skitserede priser, så vil en samlet udbygning mekanisk regnet medføre en merudgift for kommunen på 9,6 mio. kr. (Jyderup 4,1 mio. kr., Nr. Jernløse 2,5 mio. kr. Knabstrup 0,9 mio. kr. samt Udby 2.1 mio. kr.).
 
Idet en række af udgifterne vil falde før indtægterne fra salget af de enkelte parceller tilgår, så vil der tillige være en negativ likviditetsmæssig påvirkning af kommunens kassebeholdning indtil alle grundene er solgt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der igangsættes salg af arealerne etapevis.hvis arealerne ikke kan sælges uden byggemodning indenfor  6 månederovervejes byggemodning overvejes på ny.
 
For stemte 6 (A, C, F, I, O og Ø).
 
Imod stemte 2 (V og B), da de ønsker, at opstart af byggemodningsproces igangsættes nu.
 
1 (L) undlod at stemme.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
L, B, I og V fremsatte følgende ændringsforslag:
”Lokallisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Venstre ønsker, med respekt for det indgåede budget 2018, at igangsætte byggemodningerne i takt med, at der er indtægter til det ud over de budgetlagte midler.
 
Pengene ønskes taget fra “kontoen for køb og salg af grunde og ejendomme”. Nettoprovenuet for vores salg af ejendomme og grunde finansierer dermed de kommende byggemodninger.
 
På baggrund af de nuværende realiserede indtægter igangsættes straks følgende byggemodninger:
6 grunde i Knabstrup og
12 grunde i Jyderup Nord
 
I respekt for den igangværende private byggemodning og udstykning i Regstrup, afventer en kommunal byggemodning dette projekt. Såfremt den private udstykning ikke gennemføres, tages sagen op igen.
 
På Tuse Næs igangsættes straks en lokalplanlægning i samarbejde med Tuse Næs lokalforum med henblik på at tilvejebringe et nyt boligområde som ønsket af Tuse Næs.
 
Byggemodningerne skal ske i samråd med områdernes lokalforum.
 
Finansieringen af den forventede udgift på 2,5 mio. kr. for Knabstrup og 6,2 mio. kr. for Jyderup, i alt 8,7 mio. kr., sker ved provenuet fra salget af grunde og ejendomme i 2018.”
 
Ændringsforslaget blev ikke godkendt.
For stemte 14 (L, I, V og B)
Imod stemte 17 (A, Ø, C, F og O)
 
Indstillingen fra ØU blev godkendt.
For stemte 19 (A, Ø, C, F, O og I)
Imod 12 (V, B og L)
 
V, B og L stemte imod, da de mener, det fremsatte ændringsforslag bør gennemføres


caseno18-513_#4466677_v1_4 udstykninger - gis - knabstrup.pdf.pdf
caseno18-513_#4466675_v1_4 udstykninger - gis - udby.pdf.pdf
caseno18-513_#4466672_v1_4 udstykninger - gis - nr. jernløse - regstrup.pdf.pdf
caseno18-513_#4466668_v1_4 udstykninger - gis - jyderup nord.pdf.pdf

Bilag

4 udstykninger - GIS - Knabstrup.pdf
4 udstykninger - GIS - Udby.pdf
4 udstykninger - GIS - Nr. Jernløse - Regstrup.pdf
4 udstykninger - GIS - Jyderup Nord.pdf


75. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 200.000 kr. til udvikling af Filmtorvet, som finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten til projektudvikling af havneområdet i 2018.

Beskrivelse af sagen
I 2016 blev der gennemført et anlægsprojekt på Ny Hage i Holbæk, hvilket transformerede den gamle skrotplads til Filmtorvet, som er en rekreativ plads, der kan rumme en række organiserede såvel som uorganiserede aktiviteter.
 
Der er et fortsat potentiale for at udvikle Filmtorvet, så det i endnu højere grad kan understøtte de ønskede aktiviteter i området. Derudover er der indgået aftale omkring placering af 4 husbåde i umiddelbar tilknytning til Filmtorvet, hvortil der ligeledes skal sikres tekniske anlæg.
 
Fra anlægsbudget 2017 er der overført 400.000 kr., hvilket sammenholdt med indskud fra Husbådene medfører, at der er 1 mio. kr. til etablering og færdiggørelse af teknikskur, forsyning/installationer til husbåde, affaldsplads og cykelskur til husbåde, ændring af skiltning, samt bygherreomkostninger (tinglysning, tilslutningsafgifter, administration) mv. 
 
På baggrund af drøftelser med de forskellige brugere af pladsen, så er der et udpræget ønske om, at der i 2018 ligeledes udføres følgende opgaver i prioriteret rækkefølge:
 
 
Ovenstående opgaver vurderes at kunne etableres for 200.000 kr., men det kan ikke rummes i den 1 mio. kr. som på nuværende tidspunkt er frigivet. Derfor anmodes om, at der frigives 200.000 kr., så det sikres, at de ønskede opgaver er etableret før årets Skvulp festival, som blandt andet skal afholdes Filmtorvet.

Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2018 afsat 800.000 kr. til projektudvikling af havneområdet.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. marts 2018, at frigive 300.000 kr. til etablering af et kystlivscenter, hvormed der er 500.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.
 
Såfremt pengene til fortsat udvikling af Filmtorvet frigives, så vil der være 300.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.  

Lovgrundlag – link
Kommunalbestyrelsen d. 14. marts 2018: Sag 58 – Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kystlivscenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Indstilles godkendt.
 
For stemte 6 (A, B, F, O, V og Ø). Imod stemte 1 (I) da der ikke foreligger tidsestimat på, hvor længe de midlertidige installationer skal bestå.

Micahel Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.
 
For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, C, B og V)
Imod stemte 2 (I)
 
(I) stemte imod, da der ikke foreligger tidsestimat på, hvor længe de midlertidige installationer skal bestå.

76. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
 3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
 4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindelig planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.
 
For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg).
 
I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune.  Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.
 
Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.
 
Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Udvalg – og politikområde
Driftsoverførsel
Anlægsoverførsel
Finansiering
Økonomiudvalget
13.417.902
19.645.000
 
- Politisk organisation
180.700
 
 
- Administration
13.237.202
 
 
Udvalget for Børn og Skole
-3.284.685
---
 
- Skoler
-5.717.003
 
 
- Almene dagtilbud
2.432.318
 
 
Udvalget for Ældre
509.497
1.459.000
 
- Sundhed
-
 
 
- Ældre
509.497
 
 
Socialudvalget
4.879.931
624.000
 
- Børnespecialområdet
2.237.013
 
 
- Voksenspecialområdet
2.642.918
 
 
Udvalget for Klima og Miljø
-
16.637.000
 
Udvalget for Kultur og Fritid
2.478.951
17.991.000
 
- Kultur og fritid
2.478.951
 
 
Projekter (alle politikområder)
21.746.937
 
 
Byggemodningsudgifter
 
---
 
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbyggefond
 
 
 
29.892.000
I alt drift
39.748.531
56.356.000
29.892.000
 
 
 
Udvikling i overførslerne over de seneste år
Udviklingen i overførslerne de sidste par er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.
 
Driftsoverførsler
 
I mio. kr.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Økonomiudvalget
8,1
27,3
9,6
13,4
Udvalget for Børn og Skole
 
11,9
 
7,7
 
-3,1
 
-3,3
Udvalget for Ældre
5,4
-1,9
0,6
0,5
Socialudvalget
 
 
 
4,9
Udvalget for Kultur og Fritid
 
2,5
 
1,9
 
4,2
 
2,5
Projekter
59,9
25,7
16,3
21,8
Ejendomsudgifter
0,9
0,0
0,0
0,0
I alt
88,8
60,6
27,7
39,7
 
Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.
 
Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.
 
Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.
 
Anlægsoverførsler
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Økonomiudvalget
21,2
24,1
33,7
19,6
Udvalget for Børn og Skole
13,0
46,7
35,8
0,0
Udvalget for Ældre
2,2
21,2
15,6
2,1
Udvalget for Klima og Miljø
6,5
27,5
32,7
16,6
Udvalget for Kultur og Fritid
15,5
32,9
20,0
18,0
Byggemodning
18,8
24,8
8,7
0,0
I alt
77,2
177,2
146,5
56,4
 
Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018.  Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.
 
Finansforskydninger og lånefinansiering
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Finansforskydninger
0,0
0,0
0,0
32,8
Lånefinansiering
-10,6
-37,3
-24,9
-2,9
I alt
-10,6
-37,3
-24,9
29,9
 
Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.
Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.


Supplerende sagsfremstilling 21-03-2018
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med undtagelse af driftsoverførelserne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da udvalget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018
Indstilles godkendt med den ændring, at overførslen på dagtilbudsområdet ikke overføres til skoleområdet, men overføres til dagtilbudsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt.
Søren Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno17-18223_#4453733_v1_anlægsoverførsler 2017-2018.xlsx
caseno17-18223_#4454844_v1_overførsel af drift 2017 -2018.pdf

Bilag

Anlægsoverførsler 2017-2018
Overførsel af drift 2017 -2018


77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes.Beskrivelse af sagen
Baggrund
Som et led i regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” nævnes kommunale handlingsplaner for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som et nyt initiativ, der skal styrke det strategiske fokus og intensivere indsatsen på området. Det er op til den enkelte kommune, om man vil udarbejde en kommunal handlingsplan.
 
I sommeren 2017 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering og Integration en satspulje til understøttelse af et antal kommuners arbejde med udviklingen af en kommunal handlingsplan. Som led i kommunens arbejde med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, søgte og fik Holbæk Kommune del i denne pulje sammen med 10 andre kommuner.
 
På den baggrund har en tværgående administrativ arbejdsgruppe udarbejdet ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” med bidrag fra Konsulentfirmaet Deloitte og fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken 
Arbejdet i denne tværgående gruppe er sket i perioden medio september 2017 til februar 2018.
 
Handlingsplanen
Handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er et politisk og strategisk dokument.
 
Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.
Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.
Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.
 
Til sidst i planen findes et action card, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme.
 
Handlingsplanen er opbygget på følgende måde:
1.         Handlingsplan med beskrivelse af
2.         Bilag til handlingsplan
 
Der er udarbejdet en kort sammenfatning af handlingsplanen, hvor man på få sider kan læse, hvad formålet med og indholdet i planen er.
Action Card’et bliver, udover at indgå i handlingsplanen, optrykt i en lille, læsevenlig folder.
 
Implementering
Handlingsplanen indgår som en indsats i Uddannelsesplan 2018. Implementering af handlingsplanen vil strække sig over foråret 2018.
 
UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i Uddannelse til Alle Unge har en nøglerolle i forbindelse med implementering af handlingsplanen. SSP-konsulenterne samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.
 
SSP-konsulenterne skal derfor have en særlig introduktion til handlingsplanen, hvor det bl.a. skal sikres, at de ser sig selv som centrale formidlingspersoner i forhold til medarbejdere og borgere.
 
Umiddelbart efter den politiske godkendelse af handlingsplanen vil relevante kommunale ledere og nøglemedarbejdere samt repræsentanter fra privatskoler, ungdomsuddannelserne, de boligsociale helhedsplaner, politiet med flere deltage i en såkaldt ”scenarieworkshop” for at sikre, at alle aktører kender deres opgave og ved, hvor man skal henvende sig, hvis der bliver brug for det.  Desuden planlægges et orienteringsmøde for foreningsliv og andre interesserede aktører.
 
Handlingsplan inkl. Action Card og sammendrag vil blive tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside og på kommunens Intranet. Action Card skal ophænges i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.
 
Opfølgning på handlingsplan
Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser.
 
Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapporten. Handlingsplanen justeres om nødvendigt i forbindelse med orienteringen i Kommunalbestyrelsen.Økonomiske konsekvenser
Implementeringen af handlingsplanen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme

Lovgrundlag – link
Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Sagshistorik, henvisninger
Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017:
 
Processtøtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til udarbejdelse af handleplan for antiradikalisering og ekstremisme

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.caseno18-10476_#4457545_v1_action card.pdf
caseno18-10476_#4457537_v1_pixi handlingsplan.pdf
caseno18-10476_#4459072_v1_handlingsplan.pdf

Bilag

Action card
PIXI Handlingsplan
Handlingsplan


78. Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til tillæg nr.3 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nye udstykninger ved Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er kun en lille del af området med de nye udstykninger ved Oldvejen, udlagt til kloakering. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.
 
Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af de nye udstykninger ved Oldvejen skal udføres samt en mindre ændring til det eksisterende område der allerede er planlagt kloakeret.
 
Indholdet i tillæg til spildevandsplanen
Der etableres kloak (spildevandsanlæg) til spildevandet i det nye område og regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin.
 
Spildevandsanlægget etableres af udvikleren af området. Det forventes, at det udførte kloakanlæg herefter overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår.
Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget.
 
Regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin. Det vurderes ikke muligt at nedsive væsentlige mængder vand i området pga. højt grundvandsspejl og lerlag.
Overfladevand fra området ledes til regnvandsbassin i den sydlige del af området hvor vandet renses og holdes tilbage, inden det ledes til et eksisterende dræn syd for området.
 
I forbindelse med dette tillæg, ændres der status på et mindre kloakoplandet HK10 (matr.nr. 5b, Tjebberup By, Grandløse). Det betyder at dette område ændres fra at være fælleskloakeret (kloak for både spildevand og regnvand) til kun at være spildevandskloakeres, som den øvrige del af området.
 
 
Miljøvurdering
Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.
 
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
I henhold til lovens §1 stk. 2 skal spildevandsplanen vurderes i henhold til følgende faktorer:
 
•           Biologisk mangfoldighed
•           Befolkningen
•           Menneskets sundhed
•           Fauna og flora
•           Jord- og grundvandsforhold
•           Luft
•           Vandforbrug og spildevand
•           Klimatiske faktorer
•           Materielle goder
•           Landskab
•           Kulturarv herunder kirker og deres omgivelser.
 
Tillægget til spildevandsplanen er blevet miljøscreenet, og det er kommunes vurdering, at tillægget ikke skal miljøvurderes, eftersom der ikke vil ske nævneværdig påvirkning af miljøet (se bilag 1).
.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.

Øvrige konsekvenser
Inden spildevandsanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.
 
Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside fra den 20. februar 2018 og kan påklages. Klagefristen er den 20. marts 2018.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
 
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145
 
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Supplerende sagsfremstilling
Efter Økonomiudvalgets møde den 7. marts 2018 har administrationen konstateret, at et af udvalgets medlemmer er inhabil i denne sag. Sagen skal derfor behandles på ny i Økonomiudvalget før behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018
Indstilles godkendt.
 
Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.
Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.caseno18-1403_#4416002_v1_afgørelse om ikke miljøvurdering.docx
caseno18-1403_#4438057_v1_tillæg nr. 3.pdf.pdf

Bilag

Afgørelse om ikke miljøvurdering
Tillæg nr. 3


79. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Udvalget indstiller, at sagen sendes i høring i Handicapråd.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Udgået.


caseno16-55124_#4459004_v1_sagsbehandlingsfrister 2018.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018


80. Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler

Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler besluttes.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte yderligere fart på den proces, der skal gøre kommunens dagtilbud og skoler endnu bedre.
 
Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 14. marts 2018, at der skal udarbejdes en procesplan for videreudvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Tidsplan for evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen tilpasses procesplanen, sådan at eventuelle tiltag - fx ændringer af skolestrukturen – vil kunne træde i kraft senest august 2020. Procesplanen drøftes i udvalget forud for kommende møde i Kommunalbestyrelsen.
 
Administrationen har nu udarbejdet et forslag til procesplan, som udvalget bedes behandle med henblik på beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018.
 
Processen frem mod endnu bedre dagtilbud og skoler
Ambitionen med procesplanen er, at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.
 
Formålet med procesplanen
Den tilrettelagte proces skal sikre:
 
Der fastsættes endvidere en dialogmodel for systematisk politisk opfølgning på indsatser og effekter på dagtilbuds- og skoleområdet – både for udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen.

 
Forslag til procesplan:
Procesplanen består at tre spor – som iværksættes parallelt – og i en tidsramme, der muliggør at en eventuel politisk beslutning om ny dagtilbuds- og skolestruktur kan ske med virkning fra 1. august 2020.
 
1. Dialog og inddragelse
Udvalget for Børn og Skole er i forår og efterår 2018 i dialog med forældre, medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartner om mål og resultater af de pædagogiske indsatser, samt om hvad der er brug for i videreudvikling af området.
Udvalget for Børn og Skole sikrer løbende tilbagemelding til - og dialog - med Kommunalbestyrelsen. Endvidere inddrager Udvalget for Børn og Skole andre stående udvalg og projektudvalg i løbet af processen.
 
2. Analyse og kortlægning
Administrationen sikrer, at der via forskellige analyser og samling af allerede kendt data gives et faktuelt og nuanceret billede af børns læring og trivsel i dagtilbud og skole. Herunder indgår:
o Resultatet af allerede igangsat analyse af specialundervisning
o Analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet
o Indikatorer på børns læring og trivsel – i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter
o Ejendomsstrategi – for udvikling af de fysiske rammer for kommunes skoleafdelinger og børnehuse
 
3. Revidering og udarbejdelse af politiske styringsdokumenter
Udvalget for Børn og Skole reviderer de nuværende politiske styringsdokumenter – det vil sige – strategi for Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole. Udvalget udarbejder ny handleplan for dagtilbud og skole og/eller nye strategier for dagtilbud og skole.
 

Aktiviteterne iværksættes fortløbende og bidrager tilsammen til et kvalificeret politisk beslutningsgrundlag – både i forhold til at beslutte konkrete indsatsområder og i forhold til beslutninger om ændringer i rammerne – dvs. struktur, økonomiske og fysiske rammer – for den videre udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet.
 
Tidsplan – i kort form:
 
Aktiviteter
April – Juni 2018:
 • Dialog ml. udvalg og forældre- og skolebestyrelser om mål og resultater for børns læring og trivsel samt dialog om erfaringer med nuværende struktur.
 • Analyse af: Specialundervisning (maj 2018) og tildelingsmodellen på skoleområdet (april-maj 2018).
 • Udvalget påbegynder revidering af nuværende styringsdokumenter.
 •  Udvalget forelægges indikatorer på børns læring og trivsel – fordelt på de fire områder (juni 2018).
 • Udvalget udvælger potentielle indsatsområder (juni 2018).
August – december 2018:
 • Kvalificering af indsatsområder i dialog med forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartner, herunder inddragelse af lokalområderne.
 • Fortsat erfaringsopsamling med ny struktur– yderligere inddragelse af et bestyrelses- og medarbejderperspektiv. Evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen afsluttes ultimo 2018.
 • Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen om status og forslag til indsatsområder (evt. september og december).
Januar – februar 2019:
 • Politisk handleplan (indsatser) for dagtilbud og skole besluttes.
 • Politisk stillingtagen til om administrationen skal udarbejde et beslutningsoplæg til ny dagtilbuds- og skolestruktur.
Fra marts 2019 og frem:
 • Løbende opfølgning på politiske indsatsområder for udviklingen af dagtilbud og skoler.
 • Evt. beslutning om at igangsætte høring om ny struktur (juni 2019).
 • Evt. beslutning om ny struktur (november 2019) med virkning fra 1. august 2020.
 
En uddybning af procesplanen er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018
Udvalget godkender indstillingen i det det præciseres, at evalueringen påbegyndes med det samme og afsluttes ultimo 2018 og at alle berørte medarbejdere høres direkte ift. deres vurdering af den nuværende struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.


caseno18-13267_#4478630_v1_bilag, udkast til procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler den 28.3.2018.pdf

Bilag

Bilag, Udkast til procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler den 28.3.2018


81. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2019 for 27,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
 
 
Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen har Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget haft retningsgivende drøftelser. Drøftelserne har dannet grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Den kommende trafikbestilling
Tidsplan for trafikbestilling/proces
Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1.maj 2018.
 
Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.
 
Principper for planlægning af den kollektive trafik
Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet ”kollektiv trafik for alle” og fastsat af KMU i januar 2016:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring
- mere direkte linje til Tuse Næs
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjening
 
Evaluering/status af den kollektive trafik – gule busser
Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.
 
Kørslerne i Flextrafik ses som et supplement til den kollektive trafik.
De enkelte ordninger fremgår af bilag
 
 
Udviklingsområder
- trafik til Filmtorvet
- trafik til Nyvang
- trafik til Sportsbyen
 
Befordring til Filmtorvet:
Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning.
 
Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i forbindelse med trafikbestilling for 2020.
 
Befordring til Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgange i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.
 
Befordring til Sportsbyen
Sportsbyen vil med den nuværende kollektive trafik blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og ca. 1000 meter til indgangen til Sportscentret.
 
Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og aften.
 
Udover linje 501A henvises til brug af Flextur som er åben for alle brugere.
 
Mulige nye linjer til betjening af Sportsbyen, som ikke er indeholdt i genbestillingen:
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.
 
På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forvente at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.
 
Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.
 
Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.
 
 1. Samme scenarie som 2, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.
 
 
 
 
Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:
Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen:
Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.
 
I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen – se bilaget om forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen. 
 
Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.
 
Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.
 
Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.
 
 
Kort over buslinjer kan ses her

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimatet har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.
 
Kommunens budget for 2019 udgør ca.27.952.000 kr. til kollektiv trafik.
 
 
Regnskab for 2017 er vedhæftet som bilag. Det samlede endelige regnskab forventer at vise en mindre udgift på 700.000 kr som tilbagebetales kommunen i 2019.

Høring
Møder i forbindelse med den nuværende trafikbestilling til maj 2018.
Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbestillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.
 
Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om, at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.
 
Der er holdt møde med skolerne i februar 2018. Stenhus gymnasium efterspurgte en ekstra afgang kl. ca. 15.05 fra Stenhus Gymnasium med retning mod Holbæk Centrum. Der blev samtidig efterspurgt en forlængelse af linje 584 til Ugerløse på en enkelt eftermiddagsafgang.
Ændringer som desværre ikke kan indeholdes i budgettet for 2019.
Ekstra afgang fra Stenhus gymnasium kan evt. indgå i en ny rute til Sportsbyen.
 
Tidsplan for trafikbestilling maj 2019
Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.
 
Det betyder, at der allerede i februar/marts 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af V, kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ønskes prioriteret en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.Supplerende sagsfremstilling
Indstillingerne fra Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget vil først forelægge umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde. Sagen er uopsættelig, da trafikbestillingen skal være afgivet inden den 1. maj 2018, hvis kommunen skal have kollektiv trafik fra Movia i 2019.
 
Der har tidligere været politisk flertal for en genbestilling af det nuværende niveau af kollektiv trafik. Formålet med den supplerende sagsfremstilling er derfor alene, at der træffes beslutning om transport til sportsbyen.
 
Administrationen har efter behandling i Økonomiudvalget den 4. april 2018 set på yderligere to scenarier for betjening af Sportsbyen. Det er omlægning af eksisterende rute i vestbyen og etablering af direkte rute mellem Holbæk Station og Sportsbyen. De to scenarier er beskrevet nedenfor.
 
Omlægning af eksisterende busruter
Administrationen har i samarbejde med Movia set på omlægning af eksisterende busruter for at kunne betjene Sportsbyen.
 
Movia har prøvekørt en omlægning af linje 502, som i dag betjener bl.a. Megacentret. Omlægningen til Sportsbyen giver en 2 km længere rute og vil betyde at stoppestederne i Megacentret ikke bliver betjent. Omlægningen kan ikke rummes indenfor den nuværende køreplans rammer. Desuden er stoppestederne i Megacentret velbenyttede.
 
Omlægning/reduktion af kommunens øvrige busser vil kræve at planlægningsgrundlaget fra omstillingsprojektet tages op til ny politisk vurdering
 
Linjerne 520, 540 og 560 er Regionale busser, der ikke administreres af Holbæk Kommune.
 
 
Direkte rute fra Holbæk station til Sportsbyen, speciel rutekørsel i eget regi (shuttlebus udenom Movia)
Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder.
Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel" som køres via Movia. Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det ”speciel rutekørsel”.

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål. Movia har vurderet, at kørsel til Sportscentret trods mange forskellige brugergrupper kan opfattes som fælles mål.
Det betyder, at kommunen kan etablere en speciel rute i eget regi som kører mellem Holbæk Station og Sportsbyen.
Hvis kommunen selv vælger at etablere en rute mellem Holbæk station og Sportsbyen, vil det være forbundet med en række begrænsninger og muligheder i forhold til en rute, som er en del af Movias rutenet og ydelser. En rute i eget regi, vil den blive et supplement til den kollektive trafik, men vil ikke være en integreret del af det kollektive trafiksystem.
 
Ruten vil have følgende begrænsninger:
- Køreplanen har i udgangspunktet ikke en sammenhæng med øvrige kollektive trafik.
- Der kan oprettes stop på strækningen, som dog har begrænset anvendelse, idet ruten alene er forbeholdt brugere af sportsbyen. I retning mod Sportsbyen må kun optages passagerer ved stoppestederne, som har Sportsbyen som destination. På ruten fra Sportsbyen til Holbæk Stationen må kun afsættes passagerer fra Sportsbyen, der kan ikke optages passagerer på tilbagevejen.
- Det er endnu ikke oplyst om bussen må benytte Movia’s stoppesteder. Det kan være en fordel, at bussen kører fra eget stop for ikke at forvirre de kunder som ikke kan køre med når bussen holder ved et Movia stop.
- Køreplanen vil ikke fremgå af rejseplanen. Brugeren kan således ikke få information om den ”samlede rejse” hjemmefra til Sportsbyen via Rejseplanen
- Kommunen skal selv finde steder at offentliggøre køreplanen (fx kommunens hjemmeside) og administrerer selv køreplansændringer
- Rejsekort og månedskort kan ikke bruges som betaling
 
Muligheder ved at kørslen udbydes af kommunen, som derved selv kan bestemme:
- Omfanget af brugerbetaling
- Køretid og køreplan
- Høj grad af fleksibilitet omkring ændring i kørslens omfang og tilrettelæggelse (f.eks. tilpasse kørslen i ydertidspunkter, hvor der ikke er behov for kørsel)
- Omfang af kundeservice
- Udbudsperioden (bør ligge mellem 1 – 2 år)
- Krav til vogntype og materiel
- Miljøforhold
Det skal bemærkes, at ønsket om høj grad af fleksibilitet i forhold til ændring af kørselsomfanget kan have betydning for udbudsresultatet. Behovet for fleksibilitet skal ses i forhold til det ukendte kørselsbehov.
Operatøren som vinder udbuddet skal selv søge tilladelse til rutekørsel hos Trafikstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
- til den supplerende sagsfremstilling
 
Finansieringen af yderligere udgifter til kollektiv trafik skal findes indenfor Udvalget for Klima og Miljøs område. I 2019 vil der være yderligere 1,1 mio. kr., til busbetjening, hvoraf de 0,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er lagt op til at bestille for helt samme beløb som i 2017, og 0,7 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2017, der tilbagebetales fra Movia i 2019. I 2020 og frem er der 0,4 mio. kr. Beløbet på 0,4 mio. kr. i alle årene er behæftet med en vis usikkerhed.
De økonomiske konsekvenser ved direkte rute i eget regi er estimeret i det følgende.
 
Driftsudgift til kørsel af ruten
Administrationen har været i dialog med to erfarne busoperatører, og har bedt om et estimat for en rute fra Holbæk station til Sportsbyen. Administrationen har bedt om, at få et prisoverslag på kørsel i speciel rute i et omfang som angivet i forslag 1 (jf. ovenstående sagsfremstilling): ½ times drift på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekend kl. 9 - 20. Operatørerne anslår en driftsudgift, der ligger mellem 2,1-2,5 mio. kr. og 3,2 millioner. De to prisoverslag er ikke direkte sammenlignelige, idet busstandard, størrelse på bus, chaufførkompetencer, udstyr mv. enten ikke er angivet eller ikke er enslydende. Af samme grund er prisoverslagene heller direkte sammenlignelige med den driftsudgift som Movia har beregnet.
Administrationen finder, at det laveste prisoverslag på 2,1 mio. kr. er lavt og vurderer derfor at det er usikkert om prisen kan realiseres ved et udbud.
 
Udbud
En rute i eget regi (med det aktuelle volumen) vil være omfattet af reglerne om offentlige udbud af tjenesteydelser. 
Kommunens indkøbsfunktion har til sagen oplyst, at det vil tage minimum seks måneder, og en eventuel beslutning om etablering af rute i eget regi skal således være besluttet i Kommunalbestyrelsen senest i juni 2018, hvis ruten skal være i drift fra januar 2019. De administrative udgifter til gennemførsel af udbuddet anslås til 0,3 mio. kr.
Udarbejdelse af kravspecifikationen vil ske i dialog med Sportsbyen.
 
Anlæg
Anlægsudgiften til etablering af eventuelle nye stoppesteder er ikke estimeret.
 
Administrativ opfølgning af ruten
I starten skal driften af ruten følges tæt for at regulere og tilpasse kørslen til det aktuelle behov. De administrative omkostninger herved kan ikke anslås på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018
 
Udvalget for Klima og Miljø indstiller, at det nuværende niveau af busbetjening genbestilles i 2019.
Udvalget indstiller endvidere, at der hos Movia bestilles etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20 til busbetjening af Holbæk Sportsby/Genoptræningscentret.
Ligeledes indstiller udvalget, at den/de dele af udgifterne til busbetjening som overstiger 27.952.000 kr. finansieres ved budgetlægningen for 2019. Som efterfølgende tilføres Klima & Miljøs budget for kollektiv trafik - bestillinger årene fremover.
 
Kort bilag med buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen er vedlagt referatet.
 
Anvendelsen af den nye linje evalueres efter sommerferien 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno17-46470_#4465371_v1_status på eksisterende befordring til både sundheds - og genoptræningscenter.docx
caseno17-46470_#4465354_v1_flextrafik - ordninger.docx
caseno17-46470_#4462435_v1_regnskab 2017 fra movia.xlsx
caseno17-46470_#4435799_v1_tids og arbejdsplan - trafikbestilling.pdf
caseno17-46470_#4466908_v1_forbedringer for den lette trafik omkring sportsbyen - notat - trafik omkring sportsby.pdf.pdf
caseno17-46470_#4488882_v1_nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer.docx

Bilag

Status på eksisterende befordring til både Sundheds - og Genoptræningscenter
Flextrafik - ordninger
Regnskab 2017 fra Movia
Tids og arbejdsplan - trafikbestilling
Forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen - Notat - trafik omkring sportsby.pdf
Nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer


82. Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. skabelonen til brug for KKR’s forslag til dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling og Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde.

Dette skyldes, at Undervisningsministeriet har flyttet fristen for indmeldinger fra KKR, og at KKR som følge heraf har rykket fristen for kommunernes indmeldinger til den 9. maj 2018. Hvis Holbæk Kommunes ønsker og forslag skal indgå i beslutningsgrundlaget, når undervisningsministeren træffer beslutning om dækningsområder og placeringer af FGU-institutioner og –skoler, kan sagen ikke udsættes.

Resumé og sagens baggrund
Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Undervisningsministeriet har i den forbindelse fremsendt en skabelon. Skabelonen skal udfyldes af kommunerne i det foreslåede dækningsområde.

Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU’en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland.
Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Formål med aftalen og målgruppen
Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Heri fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Målgruppen til FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen er primært rettet mod de unge, der i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.
Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, halveres i 2030.

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse
FGU’en skal bestå af 3 spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter indtil slutmålet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Organisering af uddannelsen og den lokale proces
Der skal oprettes i alt 90 FGU-skoler, som organiseres i statslige, selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab samt ét budget, og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution og –skoler til Undervisningsministeriet efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR’s tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Undervisningsministeriet lægger følgende kriterier til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/bygninger og lokale transportmuligheder.

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placering af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner om dækningsområde
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU’en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner ligner meget hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikre det, at viden og erfaringer bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

I vedhæftede bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med en foreløbig vurdering af blandt andet elevgrundlag, skoleplaceringer samt lokale transportmuligheder. Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på i alt 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på i alt 494 elever.

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9. maj 2018. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:
 
Ved hovedsæde forstås den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration.

Af lovgivningen fremgår det, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk skrutur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Bemærkninger fra berørte uddannelsesinstitutioner til den udfyldte skabelon for det foreslåede dækningsområde Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner er vedhæftet som bilag.


Økonomiske konsekvenser
Aftalen øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0-25 årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 18-04-2018
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Godkendt.caseno17-44830_#4480047_v1_fgu dækningsområde nordvestsjælland - til kkr 22.03.2018.pdf
caseno17-44830_#4480043_v1_fgu-målgruppeestimat nordvestsjælland 22.03.2018.pdf
caseno17-44830_#4486751_v1_placering af fgu i holbæk kommune.pdf
caseno17-44830_#4490703_v1_høringssvarvuc 12.04.2018.pdf
caseno17-44830_#4490985_v1_høringssvar euc 12.04.2018.pdf
caseno17-44830_#4491395_v1_høringssvar nvpro 12.04.18.pdf

Bilag

FGU dækningsområde Nordvestsjælland - til KKR 22.03.2018
FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland 22.03.2018
Placering af FGU i Holbæk Kommune
høringssvarVUC 12.04.2018
Høringssvar EUC 12.04.2018
Høringssvar NVPRO 12.04.18


83. Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe

Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe

Sagsgang og sagstype
Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen
 1. nedsætter en arbejdsgruppe vedrørende udviklingen af havnen i Holbæk by
 2. vælger medlemmerne af arbejdsgruppen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der pågår og planlægges en række aktiviteter i havneområdet, som enkeltvis er gode og hensigtsmæssige, men der er fortsat behov for at sikre, at de enkelte tiltag understøtter en samlet og sammenhængende plan for hele området. De nuværende aktiviteter bør bevares og sikres rum til at udvikle sig, samtidig med at der skabes nye muligheder for udvikling, men der bør sikres en rød tråd, så hele området hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at der fortsat arbejdes målrettet på at skabe en overordnet, samlet plan for, hvordan havneområderne kan udvikles, så der sikres en sammenhængende og fremtidssikret udvikling af området, og der skabes flere aktiviteter i havnen, sammenhæng mellem ny og gammel havn, sammenhæng med bymidten, boliger, vækst og rekreative områder i havnearealet. Samtidig skal havnens fremtidige udviklingspotentiale afdækkes.
 
Arbejdsgruppens opgaver
Arbejdsgruppen skal med afsæt i de eksisterende planer og anbefalinger udarbejde forslag til en overordnet, sammenhængende plan for udvikling af havneområderne fra og med Strandparken til og med Marinaen. Planen skal gøre det muligt at arbejde efter et fælles mål i det tempo, økonomien tillader. Arbejdet med denne plan skal ske i forlængelse af udviklingsarbejdet i den tidligere havnegruppe, der er nærmere beskrevet i det notat, der er vedlagt som bilag.
 
Arbejdsgruppen skal også udarbejde forslag til den politiske beslutningsproces for koordineringen og realiseringen af udviklingen af havnen. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse løbende komme med forslag til, hvilke dele af allerede eksisterende planer og initiativer – herunder de anbefalinger fra den tidligere havnegruppe, der er beskrevet i bilaget til denne sag – der kan realiseres, før den samlede plan foreligger, uden at det går ud over den sammenhængende plan for udvikling af havneområderne.
 
Arbejdsgruppen skal desuden rådgive Kommunalbestyrelsen i spørgsmål, der er af betydning for den samlede udvikling af havnen.
 
Arbejdsgruppen skal i arbejdet med den samlede plan og koordineringen og realiseringen af allerede eksisterende planer og anbefalinger gennem dialog, fællesmøder og lignende inddrage relevante eksterne interessenter, herunder beboere, erhvervsdrivende, frivillige og andre, som har viden om og interesse for området.
 
Arbejdsgruppen skal løbende inddrage den samlede Kommunalbestyrelse i arbejdet. Arbejdsgruppen skal blandt andet på fyraftensmøder, temamøder og seminarer i perioden frem til udgangen af august 2019, hvor forslaget til den samlede plan skal foreligge, dels fremlægge status for gruppens arbejde og dels facilitere den samlede Kommunalbestyrelses drøftelser af udviklingen af hele havneområdet.
 
Arbejdsgruppen har ingen beslutningskompetence – den har kun forberedende og rådgivende funktioner.
 
Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen består af 10 medlemmer, nemlig borgmesteren og derudover af én repræsentant for hvert af Kommunalbestyrelsens partier og lister. De 9 repræsentanter for partierne og listerne vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 
Arbejdsgruppens funktionsperiode og foreløbige tidsplan
Arbejdsgruppens funktionsperiode er fra den 1. maj 2018 til den 31. august 2019.
 
Den foreløbige tidsplan ser således ud:
Maj 2018    Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet. Borgmesteren indkalder til møde.
 
Juni 2018    Arbejdsgruppen fremlægger en mere detaljeret tidsplan som blandt andet indeholder tidspunkter for inddragelse af den samlede Kommunalbestyrelse på sommerseminaret.
 
Vederlag
Arbejdsgruppens medlemmer får ikke særskilt vederlag for hvervet.
 Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til arbejdsgruppens arbejde anslås til ca. 12.000 kr. årligt til mødeforplejning m.m.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Ad 1: Godkendt.
 
Ad 2: Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer – ud over borgmesteren – blev valgt som medlemmer af arbejdsgruppen:
Søren Kjærsgaard, V
Emrah Tuncer, B
Leif Juhl, Ø
Chr. Ahlefeldt-Laurvig, I
Michael Suhr, C
Susanne Utoft Christiansen, L
Ole Hansen, A
John Harpøth, Ocaseno18-10598_#4490380_v1_notat vedrørende plangrundlag for havneudviklingen_5.2.2018.pdf.pdf

Bilag

Notat vedrørende plangrundlag for havneudviklingen_5.2.2018.pdf


84. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

Indstilling
Radikale Venstre indstiller, at:
 1. borgere får mulighed for at fremsætte borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
 2. administrationen bemyndiges til at indføre en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
 3. det kræver 710 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere at få et forslag drøftet i byrådet
 4. borgerdrevne forslag igangsættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.


Beskrivelse af sagen
 
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af byrådet. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, forpligter byrådet borgmesteren til på vegne af borgerne at fremsætte forslagene. Herved opnås desuden en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.
 
Byrådet har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.
 
Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.
 
Administrationen skal afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.
 
Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget.
 
Indsamling af underskrifter
Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. Uanset, hvilken løsning der vælges, skal det dog være muligt at undersøge, om den enkelte borger rent faktisk er Holbækborger.
 
Antallet af underskrifter/tilkendegivelser, det kræver at få et forslag drøftet i byrådet, bør hverken være for højt eller for lavt. Vurderingen er, at 710 underskrifter repræsenterer et antal, der både er realistisk og overkommeligt.
 
Forsøgsordning
Det anbefales, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende i den besluttede form, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om styrkelse af den offentlige samtale.
 
Økonomiske konsekvenser
Der vil være udgifter forbundet med dels arbejdstimer i forbindelse med organisering og optælling af underskrifterne og dels i forbindelse med IT-udstyr, der skal gøre det muligt at indsamle underskrifterne på en brugervenlig måde.
 
Tidsplan
Borgerdrevne forslag iværksættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.
 

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Sagen henvises til behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling
Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med mulighederne for at indføre borgerdrevne forslag i Holbæk Kommune, er det direktionens opfattelse, at der er en række forhold, der bør undersøges nærmere, før Økonomiudvalget kan indstille noget til beslutning i byrådet.
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller derfor, at Økonomiudvalget i givet fald på mødet den 6. december 2017 beslutter, at udvalget anmoder administrationen om at undersøge
 1. hvilke digitale løsninger findes der, hvor brugervenlige er de, hvad koster de
 2. hvilke personale omkostninger medfører en sådan ordning
 3. hvilke erfaringer har de kommuner, der har en sådan ordning, fået, og
 4. er der særlige lovgivningsmæssige forhold, man skal være opmærksom på.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Direktionens indstilling godkendt.

Yderligere supplerende sagsfremstilling
På sit møde den 6.12.2017 anmodede Økonomiudvalget administrationen om uddybende oplysninger vedr. borgerdrevne forslag. 
 
Vedlagte bilag, Notat om Borgerdrevene forslag, uddyber punkterne a) – d).  
 
Såfremt Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der etableres en ordning med borgerdrevne forslag, skal udvalget tillige tage stilling til, hvilken af nedenstående løsninger der skal indstilles:
 
a) Inhouse (Simpel løsning) uden NemID-validering;
etableringspris kr. 30.000,-
løbende drift kr. 0,- 
 
b) Inhouse med NemID-validering;
etableringspris kr. 60.000,-
løbende drift kr. 0,-
 
c) Ekstern med NemID-validering;
etableringspris kr. 70.000-90.000,-
løbende drift kr. 16.000,- md. 
 
Endvidere skal Økonomiudvalget i givet fald pege på finansieringskilden for den indstillede løsning. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at udgifter til etableringen af borgerdrevne borgerforslag finansieres af Kommunalbestyrelsens budget.  


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Løsning b med anvendelse af NemId finansieret via kommunalbestyrelsens budget indstilles godkendt.
 
Michael Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.caseno17-45673_#4471147_v1_notat, borgerdrevne forslag.docx.docx

Bilag

Notat, borgerdrevne forslag.docx


85. Beslutning vedrørende privat leverandør - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

For stemte 28 (A, O med undtagelse af Steen Klink Pedersen, F, L, I, C, B og V).

Imod stemte 2 (Ø).

1 (Steen Klink Pedersen (O)) undlod at stemme.

 

Ø stemte imod, da Ø ønsker opgaven hjemtaget.

86. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

87. Underskriftsark

Underskriftsark