UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Lærerværelset

STARTTIDSPUNKT

15-11-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-11-2016 18:15:00


PUNKTER

1. Orientering om politisk betjening
2. Drøftelse om ny konstruktion for puljer for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling
3. Orientering om status for foreningsdannelser for lokale fora
4. Orientering om status på ny model for fælles-skabernes arbejde
5. Orienteringer1. Orientering om politisk betjening

Orientering om politisk betjening

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget or Lokal Udvikling
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget gives en orientering om den fremtidige politiske betjening som følger af reduktionerne i budget 2017.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.
På næste møde drøftes en model for hvordan kvaliteten af referater fra møder med lokalområderne fortsat kan bevares i lyset af budget 2017 og administrationens ændrede politiske betjening.
2. Drøftelse om ny konstruktion for puljer for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling

Drøftelse om ny konstruktion for puljer for frivillighed, samarbejde og lokal udvikling

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Projektudvalget for Lokal Udvikling drøfter forslag til ny konstruktion for puljerne for frivillighed og lokal udvikling.
  2. Projektudvalget indstiller, at administrationen herefter udarbejder endelig konstruktion og retningslinjer for puljerne 2017-2020 til byrådets beslutning primo 2017.

Beskrivelse af sagen
Puljerne for frivillighed og lokal udvikling blev i budget 2017 reduceret fra 1,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr., svarende til en 42 pct. reduktion. I 2018 reduceres puljerne yderligere med 0,2 mio. til i alt 0,5 mio. årligt.  Budgetreduktionen og byrådets fortsatte ønske om at have fokus på både frivillighed og lokal udvikling, giver anledning til at drøfte, hvordan puljerne kan tilpasses fremover.
 
De nuværende puljemidler for 2016 fremgår af nedenstående skema. Såfremt der ikke ændres i puljestrukturen og alle puljer beskæres ligeligt med 42 pct. (”grønthøster”) vil puljerne indeholde midlerne som de fremgår af højre kolonne.
 
Nuværende puljer
Midler i 2016
42 pct. reduktion
Frivilligpulje: Partnerskaber ml. frivillige og kommune
 260.000
              149.918
Frivilligpulje: Samarbejder ml. frivillige og kommune
           332.000
              191.433
Frivilligpulje: Hurtige penge til frivillige aktiviteter
              80.000
                46.129
Pulje til dialog og udvikling
            124.000
                71.499
Lokalområdernes Udviklingspulje
            418.000
              241.021
I alt
        1.214.000
              700.000
 
I det følgende opstilles to alternative forslag til en ny puljekonstruktion.
 
Forslag 1
 
Forslag 1
Midler i 2017
Frivilligpulje: I fællesskab
380.000
Frivilligpulje: Hurtige penge til frivillige aktiviteter
70.000
Pulje til dialog og udvikling
50.000
Lokalområdernes Udviklingspulje
200.000
I alt
700.000
 
Forslaget understøtter samlet set byrådets vision om lokal udvikling, samt samarbejde på tværs og med frivillige, borgere og lokalområderne.
’Lokalområdernes udviklingspulje’ og ’Dialogpuljen’ fastholdes, og reduceres.
’Hurtige penge til frivillige aktiviteter’ fastholdes, og reduceres.
Frivilligpuljen om partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner nedlægges, da erfaringerne er, at partnerskaber skal være forankret i kerneområderne for at opnå høj effekt og stor bæredygtighed.
Etablering af ny pulje ’I fællesskab’, der kan søges af kommunalt ansatte, borgere, frivillige og lokalområder til i samarbejde at udvikle og realisere aktiviteter til gavn for fællesskabet.
 
Forslag 2
 
Forslag 2
Midler i 2017
Frivilligpulje: Samarbejder mellem frivillige og kommune
270.000
Frivilligpulje: Hurtige penge til frivillige aktiviteter
60.000
Pulje til dialog og udvikling
70.000
Lokalområdernes Udviklingspulje
300.000
I alt
700.000
 
Forslaget ligger tæt op af den nuværende konstruktion. Erfaringerne er, at puljerne styrker udvikling og dialog, som der fortsat være behov for.
Frivilligpuljen om partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner nedlægges med samme begrundelse som i forslag 1.
Frivilligpuljen ’Samarbejder mellem frivillige og kommune’ og frivilligpuljen ’Hurtige penge til frivillige aktiviteter’ fastholdes og reduceres.
Tilsvarende fastholdes ’Dialogpuljen’ og Lokalområdernes Udviklingspulje fastholdes og reduceres.
 
Puljerne i 2018
For både forslag 1 og 2 gælder, at puljerne fra 2018 og fremefter reduceres med yderligere 200.000 til 0,5 mio. kr. Reduktionen fordeles, så alle puljer reduceres ud fra deres forholdsmæssige andel.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-11-2016
Drøftet.
Udvalget anbefaler, at indstillingen til byrådet bliver nedenstående model med den begrundelse, at flest midler her vil være målrettet lokalområdernes aktiviteter og initiativer. ’Frivilligpulje: Hurtige penge til frivillige aktiviteter’ anbefales integreret i ’Frivilligpulje: I fællesskab’ og det anbefales, at denne pulje samlet udgør 330.000 kr./år. Den anbefalede model vil herefter se således ud:  
Ny anbefalet puljemodel
Kr./år
Frivilligpulje: Samarbejde mellem frivillige og kommunen
330.000
Pulje til dialog og udvikling
70.000
Lokalområdernes udviklingspulje
300.000
I alt
700.000
 


caseno16-2941_#4003796_v1_bilag 1 puljebeskrivelse.docx.docx

Bilag

Bilag 1 puljebeskrivelse.docx


3. Orientering om status for foreningsdannelser for lokale fora

Orientering om status for foreningsdannelser for lokale fora

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling drøftede på sit forrige møde problemstillingerne omkring den nuværende model for administration af det årlige tilskud til lokalområderne. Projektudvalgets oplæg til en ny model indebærer, at lokalområderne organiseres som foreninger og at de indgår en etårig samarbejdsaftale med kommunen som udløser det faste tilskud. Lokalområderne er i dag organiseret vidt forskelligt, og på den baggrund holdes den 6. dec. ’16 et fælles møde hvor deres udfordringer omkring oplægget drøftes, se bilag. Den endelige model for administrationen af det det faste tilskud til lokalområderne besluttes af byrådet i januar.
På udvalgsmødet orienteres projektudvalget omkring det videre arbejde med involveringen af lokalområderne i foreningsdannelserne.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.
Der afholdes et møde med repræsentanter fra de lokale fora d. 6/12. På dette møde besvarer udvalget spørgsmål femsendt i en henvendelsen fra de lokale fora. Henvendelsen vedlagt i bilag.


caseno16-2941_#4013896_v1_indbydelse til projektudvalget 161106 .pdf.pdf

Bilag

Indbydelse til projektudvalget 161106 .pdf


4. Orientering om status på ny model for fælles-skabernes arbejde

Orientering om status på ny model for fælles-skabernes arbejde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budget 2017 og de afledte besparelse på området for lokal udvikling har Økonomiudvalget d. 2/11 godkendt oplægget til en reduktion i antallet af fælles-skabere fra 13 til 7, svarende til et samlet årsværk på 3.
 
Beslutningen giver anledning til at organisere fælles-skabernes arbejde på ny, sådan at det passer til de nye økonomiske vilkår og forfølgelsen af de politiske mål inden for Holbæk i Fællesskab.
 
Fælles-skabernes indsats for at styrke samarbejde med frivillige aktører vil fremover alene være af rådgivende karakter. Det er i tråd med Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag, at det er en ledelsesopgave at øge samskabelse og inddragelse af frivillige. Fremover skal fælles-skaberne primært fokusere deres indsats på lokalområderne. Derfor skal arbejdet tilrettelægges sådan, at det inden for de nye rammevilkår, imødekommer lokalområderne og de øvrige aktørers behov bedst muligt. Der bliver i den forbindelse behov for en afklaring af fælles-skabernes fremtidige støtte til frivillige og foreninger, der løfter væsentlige samfundsmæssige opgaver uden et direkte samarbejde uden direkte samarbejde med kommunen. Denne støtte varetager fælles-skaberne i dag i regi af FrivilligCenter Holbæk.
 
lgende hovedaktører indgår i processen med at finde en ny model for fælles-skabernes arbejde: Frivilligrådet, lokalområder, frivillige foreninger, fælles-skabere og politikere. Derudover involveres kerneområderne og følgegruppen for frivillighed. 
 
På mødet gives en status omkring arbejdet og et overblik over den videre proces med aktørerne. Det er planen er at kunne afprøve en ny model for fælles-skaberne pr. 1/3 2017.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget drøfter på mødet d. 6/12 med repræsentanter fra lokalområderne fælles-skabernes fremtidige arbejde.  Fælles-skaberne er endvidere inviteret til en dialog med udvalget den 13/12.
5. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling gives en kort orientering om status på sine aktiviteter:
 

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 15-11-2016
Ad) Lokalområdernes og FORS’s genbrugsaktiviteter
På vegne af projektudvalget sender administrationen en opfølgende henvendelse til byrådets medlemmer af FORS’s bestyrelse med henblik på en status i sagen.
           
Ad) Projekt ’Udviklingskraft i Lokalområderne’
            Administrationen orienterede om status i projektet.
 
Ad) Folkemødet 2017
Administrationen orienterede om, at der er indledt et samarbejde med Nordvestsjællands produktionsskole omkring et samarbejde på Folkemødet med afsæt i skibet Hjalm. Administrationen er desuden i dialog med Resonans om yderligere aktiviteter på Folkemødet.
 
Ad) Netværk/paraply for lokalområderne
Administrationen orienterede om 3 lokalområders initiativ omkring et netværk/paraply for de lokale fora.
 
Ad) Evaluering af borgerbudgetteringen på Orø
Administrationen orienterede om at resultatet og erfaringerne fra borgerbudgetteringens 4 projekter evalueres i april/maj 2017.
 
Ad) Opsamling på projektudvalgenes, VÆU og PLU, temamøde med byrådet
Administrationen gjorde udvalget opmærksom på, at det på sine kommende møde kan påbegynde en drøftelse af hvilke anbefalinger det vil give vedrørende den politiske forankring af lokal udvikling fra 2018 og fremefter. På temamødet blev PLU gjort opmærksom på ’Midlertidighed’ som et greb til lokal udvikling. Der planlægges et oplæg derom på et af udvalgets førstkommende møder.
 
Ad) Status på udviklingsmøder med lokalområderne
            Ingen bemærkninger til administrationens status.
 
Ad) Datoer for udvalgsmøder i 2017
Administrationens oplæg til projektudvalgets mødedatoer (17/1, 9/2, 14/3, 18/4,16/5 6/6, 15/8, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12) lægges i den politiske mødekalender for 2017. 
 
Ad) Punkter til næste møde
            Ingen bemærkninger.
 
Ad) Eventuelt
Administrationen orientererede om Vækstudvalgets kommende Politik for byer og bygninger. Projektudvalget ønsker, at blive involveret i det videre arbejde. Foreløbig gennem en introduktion til indhold og proces på næstkommende møde.