UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Knabstrup Hallen

STARTTIDSPUNKT

11-10-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-10-2016 17:45:00


PUNKTER

1. Udmøntning af Budget 2017 – besparelse på 2,5 mio. kr. på Projektudvalget for Lokal Udvikling
2. Ny model for udbetaling af årligt tilskud til lokalområderne i Holbæk Kommune
3. Oplæg på byrådets temamøde1. Udmøntning af Budget 2017 – besparelse på 2,5 mio. kr. på Projektudvalget for Lokal Udvikling

Udmøntning af Budget 2017 – besparelse på 2,5 mio. kr. på Projektudvalget for Lokal Udvikling

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Puljerne inden for udvalgets område reduceres med i alt 0,5 mio. kr.
2. Midler til Projektudvalgets aktiviteter reduceres med 0,5 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017 blev der besluttet en besparelse på 2,5 mio. kr. inden for Projektudvalget for Lokal Udviklings (PLU) område. PLU skal i den forbindelse tage stilling til, hvordan besparelsen skal udmøntes.
 
I det følgende opstilles én model for hvordan besparelsen kan realiseres. Modellen tager udgangspunkt i en reduktion indenfor udvalgets tre områder: puljer, projektudvalgets egne midler samt fællesskaberne. Det kan udvikles andre modeller, hvor der eksempelvis ændres på vægtningen mellem de midler der reduceres, jf. økonomiskemaet nedenfor.
 
Reduktion i antallet af fælles-skabere
Modellen bygger på en forudsætning om at lønbudgettet til fælles-skaberne reduceres med   1,4 mio. kr. Dette betyder at administrationen udmønter en reduktion på kerneområderne svarende dertil.
 
Der er i dag 13 fælles-skabere ansat på halvtid. Antallet af fælles-skabere reduceres til 6 fælles-skabere samt fælles-skaberen på kultur- og fritid, ansat på ¼ tid.
 
Modellen for fælles-skaberne har fortsat sit omdrejningspunkt i Dialogmodellen. Det er muligt med en bevarelse af i alt 6¼ fælles-skabere, idet fælles-skaberne forsat kan arbejde med udgangspunkt i hver sit kerneområde.
 
Reduktionen i antallet af fælles-skabere vil betyde et ændret opgavefokus. Fælles-skaberne vil tilrettelægge arbejdet sådan, at de målretter indsatsen mod de lokalområder, der har særligt behov for støtte til egen lokal udvikling. Samtidig vil fælles-skabernes indsats omkring frivillighed og samarbejde med frivillige aktører blive mindre og alene være af rådgivende karakter. Det er i tråd med Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag, at det er en ledelsesopgave at øge samskabelse og inddragelse af frivillige.
 
I lyset af det ændrede opgavefokus vil PLU drøfte med Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab, hvorvidt der kan ske en nedlæggelse af FrivilligCenter Holbæk som et fysisk sted (FCH).
 
Udarbejdelsen af den endelig model skabes sammen med kerneområderne, fælles-skaberne og de lokale fora.
 
De berørte udvalg orienteres på deres førstkommende møder om beslutningen.
 
Reduktion i de samlede puljemidler
Puljerne for omkring frivillighed og lokal udvikling udgør samlet 1,2 mio. kr. årligt. Der sker en samlet reduktion på 0,5 mio. kr. således at der resterer 0,7 mio. kr. per. år.
 
En ny puljekonstruktion vil blive forelagt udvalget til november, hvorefter byrådet træffer endelig beslutning om fordelingen af puljer. Oversigt over puljernes nuværende indhold fremgår af bilag.
 
Reduktion af midler til Projektudvalget for Lokal Udvikling
Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til PLU. Forslaget indebærer, at udvalgets midler sparres, dog vil de overførte midler fra 2016 bevares. Det betyder, at der fortsat kan arbejdes med enkelte projekter, som fx projektet ”Udviklingskraft i lokalområderne”. 

Økonomiske konsekvenser
Mio. kr.
Opr. 2017
B2017
B2018
B2019
B2020
Fælles-skabere
3,1
1,6
1,6
1,6
1,6
Puljer
1,2
0,7
0,5
0,5
0,5
PLU
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Faste tilskud til lokalområderne
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Overførsel
0,5
0,5
-
-
-
I alt
5,8
3,3
2,6
2,6
2,6
Reduktion ud fra Opr. 2017
-
2,5
2,5
2,5
2,5
 

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 11-10-2016
Punkt 1 og 2 besluttet.
Udvalget er orienteret om konsekvenserne for fælles-skaberne. Udvalget har ikke beslutningskompetence i forhold til udmøntningen af reduktion på fælles-skabere.


caseno16-2941_#3959005_v1_beskrivelse af fælles-skabernes arbejde januar 2016 kort.docx.docx
caseno16-2941_#3959009_v1_puljer som fælles-skaberne administrerer.docx.docx

Bilag

Beskrivelse af fælles-skabernes arbejde januar 2016 kort.docx
Puljer som fælles-skaberne administrerer.docx


2. Ny model for udbetaling af årligt tilskud til lokalområderne i Holbæk Kommune

Ny model for udbetaling af årligt tilskud til lokalområderne i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         Projektudvalget for Lokal Udvikling drøfter forslag til ny administrationsmodel for udbetaling af årligt tilskud til lokalområderne i Holbæk Kommune, herunder drøfter forslag om at
a) lokalforaene organiseres som foreninger.
b) foreningerne indgår en etårig samarbejdsaftale med kommunen, der udløser et fast tilskud.

Beskrivelse af sagen
Alle lokalområder modtager i dag et fast tilskud. Tilskuddet bruges til møder, lokale aktiviteter og andre lokale småopgaver og er afhængigt af lokalområdernes størrelse, se bilag 3. Lokalområdernes tilskud administreres via den nærmeste skole. Flere lokalfora overfører beløbet til private konti. Det er hverken hensigtsmæssige eller lovligt. 
 
Administreres tilskuddet via en skole, er det formelt set skolens penge. Det betyder bl.a., at tilskuddet kan ’blive ramt’ af økonomiske restriktioner, der pålægges kommunale enheder. Derudover skal kommunen betale moms af eventuelle eksterne midler og støtte, som forummet modtager.
 
Administreres tilskuddet af en enkeltperson, er det personen, der pålægges det juridiske ansvar. Det er uhensigtsmæssigt, ligesom det kan diskuteres om kommunen skal tillade, at et så stort ansvar pålægges en borger.
 
Der skal derfor besluttes og indføres en ny administrationsmodel for lokalområdernes årlige tilskud. Den besluttede administrationsmodel indfases i perioden frem til marts 2017.
 
Der lægges op til at Projektudvalget for Lokal Udvikling indstiller til byrådet at:
• Lokalforaene organiseres som forening – enten som selvstændig forening eller som tilknyttet/indeholdt i en eksisterende forening.
• Foreningerne indgår en etårig samarbejdsaftale med kommunen, der udløser det faste tilskud. Samarbejdsaftalen er en formalisering af allerede praksisgældende aftaler, fx lokale forum er gratis og åbent for alle, og tilskuddet anvendes til almennyttige tiltag, der har en positiv betydning for lokalområdet.
 
Fordelene ved at organisere lokalfora som foreninger er:
• Indenfor tilskuddets rammer bestemmer lokalfora selv, hvad tilskuddet skal bruges til.
• Større muligheder for at søge økonomisk støtte puljer og fonde, indgå aftaler om sponsorater eller tage entréindtægter samt brugerbetaling ved lokale arrangementer.
• Mulighed for at tegne forsikringer for frivillige.
 
Plan for iværksættelse med støtte fra fælles-skaberne
For nogle lokalområder kan det virke som en administrativ, tung opgave. For at hjælpe lokalområderne med at etablere sig som en forening eller at knytte sig til en eksisterende forening modtager de forslag til vedtægter samt sparring og støtte fra fælles-skaberne. Se bilag 1 og 4.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 11-10-2016
Drøftet.
Udvalget ønsker, at overgangen til foreninger skal gøres så enkel som muligt og at lokalområderne får den nødvendige information og hjælp i processen.


caseno16-2941_#3958999_v1_bilag 1_inspiration til vedtægter lokalfora - til fletning.docx.docx
caseno16-2941_#3959000_v1_bilag 2_samarbejdsaftale mellem lokalforum og holbæk kommune.docx.docx
caseno16-2941_#3958997_v1_bilag 3_oversigt over lokalfora og deres tilskud.docx.docx
caseno16-2941_#3958998_v1_bilag 4_plan for iværksættelse af ny administrationsmodel.docx.docx

Bilag

Bilag 1_Inspiration til vedtægter lokalfora - til fletning.docx
Bilag 2_Samarbejdsaftale mellem lokalforum og Holbæk Kommune.docx
Bilag 3_Oversigt over lokalfora og deres tilskud.docx
Bilag 4_Plan for iværksættelse af ny administrationsmodel.docx


3. Oplæg på byrådets temamøde

Oplæg på byrådets temamøde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for lokal Udvikling
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. oplægget til byrådets temamøde drøftes

Beskrivelse af sagen
På byrådets temamøde d. 12/10 skal Projektudvalget for Lokal Udvikling sammen med Vækstudvalget give oplæg om status i deres arbejde og foreløbige arbejde.
 
Herefter skal der lægges der op til en fælles drøftelse af hvordan fremtidens indsatser kan tilrettelægges, når man ønsker vækst og udvikling i hele Holbæk Kommune. PLU drøfter oplægget til byrådet. Oplægget eftersendes.  

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 11-10-2016
Drøftet.