UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde lok. 0.10

STARTTIDSPUNKT

13-09-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-09-2016 18:00:00


PUNKTER

1. Besøg af Vækstudvalget
2. Drøftelse af kommissorium for projektet Udviklingskraft i lokalområderne
3. Drøftelse af ny model for Lokalområdernes udviklingspulje
4. Orientering om minikonference for råd, nævn og byråd
5. Drøftelse af evalueringen af Folkemødet
6. Eventuelt1. Besøg af Vækstudvalget

Besøg af Vækstudvalget

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. sagen drøftes

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget har inviteret Vækstudvalget til en snak omkring vækst og lokal udvikling. Formand Kurt Næsted giver et oplæg og inviterer til en drøftelse.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-09-2016
Drøftet.
Oplæg ved Kurt Næsted om Vækstudvalgets aktiviteter. Der arbejdes fortsat på at styrke den politiske og administrative koordination omkring vækst og udvikling i lokalområderne.
2. Drøftelse af kommissorium for projektet Udviklingskraft i lokalområderne

Drøftelse af kommissorium for projektet Udviklingskraft i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling, Byrådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. kommissoriet for ”Udviklingskraft i lokalområderne” drøftes.
  2. processen for at finde deltagende lokalområder drøftes.
  3. kriterier for at deltage drøftes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling skal igangsætte aktiviteter der støtter langsigtet lokaludvikling og afprøve nye måder at gøre dette på.  Derfor besluttede udvalget på sit forrige møde, at der skulle udarbejdes et kommissorium for projektidéen ’Udviklingskraft i lokalområderne’. Udkastet til kommissorium fremgår af bilaget og det beskriver rammerne for hvordan projektet kan realiseres i perioden januar til december 2017.
 
I hovedtræk skal projektet:
- gennem kompetenceudvikling styrke de medvirkendes mulighed for at arbejde målrettet med udviklingen af deres eget lokalområde,
- give Holbæk Kommune viden om hvorvidt kompetenceudvikling kan skabe grundlag for langsigtet udvikling lokalområderne.
 
Projektet er udformet som en foregangsprojekt, der skal give ny viden til Holbæk Kommune om metoder til langsigtet lokal udvikling. Derfor foreslås det, at to, og ikke flere end to, lokalområder udvælges til at indgå i projektet. Dels for at sikre, at der via to lokalområder kommer et sæt af forskellige erfaringer, og samtidig holde projektet på lavest mulige niveau ressourcemæssigt.
 
Proces for at finde deltagende lokalområder:
Det er vigtigt at lokalområderne har mulighed for, at bringe sig selv i spil som deltagere i projektet. Der planlægges følgende proces for at finde frem til hvilke lokalområder der deltager:
1. Alle lokalområder informeres via fælles-skabere og opslag om projektet og kriterierne for at deltage.
2. Lokalområder der har lyst til at indgå i projektet sender en kort motiveret tilkendegivelse om at man ønsker at deltage.
3. På baggrund af tilkendegivelserne og en vurdering ud fra de nedenfor opstillede kriterier, beslutter PLU med hvilke lokalområder, der indgås en aftale om at deltage i projektet.
 
Kriterier for at deltage
I lyset af projektets ambition om at høste brugbare erfaringer, som kan spredes og deles med de øvrige lokalområder og den relativt korte tid til at gennemgå udviklingsforløbet, er det nødvendigt, at deltagerne har en parathed og en vis grad af et organisatorisk fundament at tage afsæt fra.
 
De medvirkende lokalområder bør desuden:
· have forskellige størrelser,
· have en tydelig ambition om at flytte deres lokalområde til en ny ”tilstand”,
· have en åbenhed for, at involvere nye lokale interessenter,
· ikke være for langt og etableret i deres arbejde med lokale udviklingsplaner, og
· eventuelt have en idé om hvad de lokale styrkepositioner består af og hvorfor man gerne vil udvikle sig med afsæt i dem.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-09-2016
Pkt. 1-3 drøftet.
Projektudvalget for Lokal Udvikling ser positivt på projektet og ønsker at realisere det, som en væsentlig del erfaringsindsamlingen vedrørende måder at skabe lokal udvikling på. Endelig beslutning om opstart af projektet foretages af byrådet efter temamødet d. 12/10-16 og vedtagelsen af budget 2017.


caseno16-2941_#3921190_v1_kommissorium udviklingskraft i lokalområderne 080916.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium udviklingskraft i lokalområderne 080916.pdf


3. Drøftelse af ny model for Lokalområdernes udviklingspulje

Drøftelse af ny model for Lokalområdernes udviklingspulje

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling, byrådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. oplæg til en ny model for LUP-midlerne, gældende for 2017, drøftes.

Beskrivelse af sagen
Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) blev i løbet af 2014 og 2105 uddelt tre gange via borgerbudgettering. Metoden blev afprøvet som et forsøg under Demokratieksperimentariet. I hver omgang blev der uddelt 200.000 kr., svarende til 400.000 kr./år. Tidligere blev fordelingen af LUP foretaget af byrådet på baggrund af konkrete projektansøgninger fra lokalområderne.
 
Projektudvalget for Lokal Udvikling behandlede på sit møde d. 29/3 sagen om Lokalområdernes Udviklingspulje og borgerbudgettering. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en ny model for den fremtidige tildeling af LUP-midler og at lokalområderne i høj grad skal involveres i udarbejdelsen af modellen for hvordan puljemidlerne på 400.000 kr./år fordeles.
 
På den baggrund har en gruppe af borgere over to møder udarbejdet et nyt forslag til koncept for hvorledes LUP-midlerne kan uddeles. Arbejdsgruppen har været bistået af fælles-skaberne og administrationen. Afsættet for gruppens arbejde har været borgernes egne erfaringer og evalueringen af borgerbudgetteringerne som fremgår af publikationen ”Borgerne på banen – borgerbudgettering og direkte demokrati”.
 
Evaluering konstaterede, at borgerbudgettering som metode betød, at:
 
Blandt udfordringerne var at:
 
Arbejdsgruppens anbefalinger
Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en ny model for hvorledes Lokalområdernes Udviklingspulje søges og tildeles.
 
Arbejdsgruppen lagt følgende principper/anbefalinger til grund for den foreslåede model:
 

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-09-2016
Drøftet.
Projektudvalget ser positivt på den foreslåede model. Modellen og sammensætningen af indstillingsgruppen bør evalueres ultimo 2017 efter anden omgang af tildelinger.
Den endelige beslutning om at tildele LUP-midler efter den anbefalede model foretages af byrådet efter temamødet d. 12/10-16 og vedtagelsen af budget 2017.


caseno16-2941_#3920840_v1_lokalområdernes udviklingspulje, model 060916 v2.docx.docx

Bilag

Lokalområdernes udviklingspulje, model 060916 v2.docx


4. Orientering om minikonference for råd, nævn og byråd

Orientering om minikonference for råd, nævn og byråd

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet satte som en af de sidste ting en opgave i gang om det optimale samarbejde mellem råd, nævn og kommune. Der er mange ressourcer at hente i råd og nævn og Projektudvalget for Lokal Udvikling kan fx drage nytte af integrations-, unge-, og ældrerådets ressourcer i arbejdet med lokal udvikling.
 
Som en del af denne opgave afholder kommunen i februar 2017 en minikonference for alle råd, nævn, relevante medarbejdere i administrationen og byrådet. Fokus er, hvad råd og nævns rolle skal være, når byrådet i visionen siger, at ”de vil være den kommune i Danmark, der er bedst til at inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger”. Kommunen har lavet omstillinger, vil samskabe direkte med borgerne og er generelt fokuseret på at være kommune på en ny måde. Hvad betyder det for samarbejdet med råd og nævn?
 
Hvorfor denne løsning?
Råd og nævn vil rigtigt gerne samarbejde med politikkerne i både byråd og udvalg. Idéen til konferencen opstod på et møde i maj med repræsentanter fra råd og nævn. Et tema, der stod højt på alles dagsorden, var at blive klogere på, hvad Holbæk i Fællesskab, samskabelse, kommune 3.0 osv. indebærer samt at afstemme sammen med politikkerne, hvad dette betyder for det optimale samarbejde med råd og nævn.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-09-2016
Orienteringen taget til efterretning.
Projektudvalget bemærker i øvrigt, at oplæg og indhold på minikonferencen skal være meget konkret og vedkommende for de deltagende råd og nævn.
5. Drøftelse af evalueringen af Folkemødet

Drøftelse af evalueringen af Folkemødet

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsesssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget tager orienteringen om evalueringen til efterretning.
  2. Udvalgets idéer vedrørende deltagelse på Folkemødet 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
For fjerde år i træk deltog Holbæk Kommune officielt på Folkemødet. 11 politikkere fra fire forskellige udvalg (Udvalget Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Projektudvalget for Lokal Udvikling) deltog på Folkemødet 2016. Alle deltagerne blev efterfølgende opfordret til at deltage i en online-evaluering. Igen i år viser evalueringen at over 80% af de deltagende politikkere er tilfredse med deres deltagelse på Folkemødet. Vi vil på mødet dykke lidt mere ned i nuancerne af evaluering og se på evalueringen af arrangementet ”Vejen til lokalt liv” der var planlagt specifikt for Projektudvalget for Lokal Udvikling.
 
Som erfaringen har vist os er det aldrig for tidligt at gå i gang med planlægningen af næste års eventuelle deltagelse på Folkemødet 2017. Med udgangspunkt i evalueringen og indledende tanker om mulige idéer drøfter vi på mødet kort udvalgets deltagelse på Folkemødet 2017.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-09-2016
Pkt. 1: Orienteringen taget til efterretning.
Pkt. 2: Drøftet.
6. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. indkomne punkter under ’Eventuelt’ drøftes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalgsmedlemmernes eventuelle nye idéer til aktiviteter vedrørende lokal udvikling drøftes.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13-09-2016
Intet at drøfte.