UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

Seminariet, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

12-04-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-04-2016 20:00:00


PUNKTER

1. Oplæg til ny puljekonstruktion for de tidligere frivilligpuljer
2. Projektudvalgets midler til aktiviteter
3. Snitflader og synergier mellem udvalg1. Oplæg til ny puljekonstruktion for de tidligere frivilligpuljer

Oplæg til ny puljekonstruktion for de tidligere frivilligpuljer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         projektudvalget drøfter forslag til ny puljekonstruktion for de tre frivilligpuljer, som fælles-skaberne administrer.
 
2.         administrationen udarbejder på den baggrund endelig indstilling til byrådet om fremtidig puljekonstruktion gældende fra 2017-2020.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         projektudvalget indstiller til byrådet, at den nuværende puljekonstruktion forlænges til og med 2017. På baggrund af byrådets evaluering af dialogmodellen i 2017 besluttes herefter fremtidig puljekonstruktion for 2018- 2012.

Beskrivelse af sagen
Da det tidligere byråd vedtog frivilligstrategien i 2012 nedsatte byrådet frivillighedspuljer til ’støtte af nye konkrete samarbejdsprojekter og partnerskaber’ i perioden 2013-2016 med en årlig beløbsramme på 672.000 kr. fordelt på de tre puljer.
 
Pulje 1 – Partnerskaber
(260.000 kr.)
Pulje til længerevarende projekter med sammenhængende forløb med rammeaftale som grundlag. Indsatsen skal udføres af frivillige i samarbejde med eventuelle andre.
Pulje 2 – Samarbejder
(332.000 kr.)
Pulje til nye samarbejder med frivillige, hvor kommunale ansatte/kerneområder er involveret. Indsatsen skal udføres af frivillige i samarbejde med eventuelle andre.        
Pulje 3 – Aktiviteter og igangsatte projekter af koordinatorerne - intern brug (’Hurtige penge’)
(80.000 kr.)
Pulje til at lette og understøtte arbejdet med frivillighed - fx til forplejning, kurser, og/eller mindre udgifter, som kan være en udfordring for en given frivillig indsats.
 
De tre puljer har samlet set virket efter hensigt. Puljerne har eksempelvis
· medvirket til at sætte nye tiltag og samarbejder i gang.
· understøttet det frivillige engagement hurtigt og mens behovet var der.
· i nogen grad medvirket til spredning af velfungerende samarbejder til andre relevante aktører.
 
Der har dog også været udfordringer. Eksempelvis har der været en tendens til
· at puljerne har været anvendt til driftsstøtte frem for støtte til udvikling.
· at samspillet mellem de støttede aktiviteter og kerneområdernes fortløbende arbejde har været for lavt.
 
 
Forslag til ny puljekonstruktion for de tre frivilligpuljer m.fl.
Derudover har borgere, foreninger, lokalområder, politikere og kerneområder ikke haft tilstrækkeligt kendskab til puljerne, hvilket har begrænset en bredere anvendelse af puljerne.
 
Pulje Holbæk i Fællesskab
(296.000 kr.)
Formål: At støtte borgere og frivillige i udvikling og realisering af aktiviteter til gavn for fællesskabet.
Ansøgere: Borgerne, frivillige enkeltpersoner og organisationer.
Kriterier/krav: Aktiviteterne skal understøtte Holbæk i Fælleskab. Der vil blive set positivt på ansøgninger, der involverer flere aktører i aktiviteten.
Pulje Kerneområdernes udviklingspulje
(296.000 kr.)
Formål: At støtte kerneområderne og Kultur & Fritid i at samarbejde med borgere, frivillige, lokalområder i at nå fælles mål.
Ansøgere: Kerneområderne og Kultur & Fritid.
Kriterier/krav: Aktiviteterne skal understøtte Holbæk i Fælleskab og kommunens effektmål.
Det vil blive set positiv på ansøgninger, der involverer mere end ét kerneområde.
Pulje Hurtige penge
(80.000 kr.)
Formål: At understøtte afvikling af konkrete aktiviteter til gavn for fællesskabet, som afholdes af borgere, frivillige eller lokalområder. Fx til forplejning, kurser, og/eller mindre udgifter, som kan være en udfordring for en given frivillig indsats.Støtten tildeles ad hoc af fælles-skaberne.
 
For alle tre puljer gælder:
· at der ses positivt på ansøgninger om aktiviteter kan gentages af andre,
· ansøgerne kan ansøge andre eksterne puljer og fonde.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 12-04-2016
Ad 1. Drøftet. Udvalget anbefaler at puljemodellen gælder til udgangen af 2017, og at puljemodellen evalueres sammen med evalueringen af dialogmodellen.
 
Ad 2. Godkendt.
2. Projektudvalgets midler til aktiviteter

Projektudvalgets midler til aktiviteter

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. anvendelsen af udvalgets midler til aktiviteter drøftes.

Beskrivelse af sagen
Af projektudvalgets kommissorium fremgår at der er afsat 500.000 kr. til tudvalgets aktiviteter i hvert af årene 2016 og 2017. Der er ikke knyttet særlige krav til typen af aktiviteter. Derfor er der brug for at udvalget tager en første drøftelse af hvordan midlerne, eller dele af midlerne, kan anvendes inden for de overordnede rammer af kommissoriet.  

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 12-04-2016
Anvendelsen af udvalgets midler drøftet. Spørgsmålet tages op igen når udvalget er kommet lidt længere i sit arbejde og bl.a. har afholdt en række af udviklingsmøderne med de lokale fora.  
3. Snitflader og synergier mellem udvalg

Snitflader og synergier mellem udvalg

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Oplægget om snitflader og synergier mellem udvalgene drøftes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling kan tage en række politiske initiativer, som kan samtænkes med. bl.a. Projektudvalget for Vækst og Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Det vedlagte bilag giver et bud temaer der kan have fælles interesse på tværs af de tre udvalg.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftet

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 12-04-2016
Drøftet


caseno16-2941_#3730703_v1_snitflader ml. lokal udvikling, vækst og kff.docx.docx

Bilag

Snitflader ml. Lokal Udvikling, Vækst og KFF.docx