UDVALG

Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

19-09-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-09-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet d. 19. september 2017
2. SKVULP evaluering
3. Orientering om status på HUSC
4. Ugerløse Helhedsplan
5. Orienteringspunkt om analyser
6. Evt.1. Dagsorden og tidsplan til mødet d. 19. september 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet d. 19. september 2017

Sagsgang og sagstype
Dagsorden til møde i Projektudvalget for Vækst den 15. august kl. 15.30 – 18.30 er:
 
1) Orienteringspunkt: Evaluering af Skvulp 2017 v/Skvulps bestyrelse. Udvalget for "Kultur, fritid og fællesskab" er inviteret til at deltage i behandlingen af dette dagsordenspunkt.
2) Status på HUSC, oplæg af Julie Becher og Emil Erichsen.
3) Orienteringspunkt: Helhedsplan Ugerløse v/Planlægger Sarah Grundtvig Christoffersen.
4) Orienteringspunkt: DI’s erhvervsklima og Vækstvilkår 2017 fra Væksthus Sjælland.
5) Evt.
 
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2.
2. SKVULP evaluering

SKVULP evaluering

Sagsgang og sagstype
Orienteringssag, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget tager evalueringen – og orienteringen fra SKVULP-bestyrelsen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som opfølgning på tre af de større events i Holbæk Kommune (Fox festival, Rockbæk og SKVULP) er det blevet tid til at evaluere initiativerne.
 
Derfor kommer bestyrelsen for SKVULP på Vækstudvalgets møde den 19. september og præsenterer evalueringen. På mødet er også Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab inviteret til at deltage.
 
Fox festival og Rockbæk vil blive evaluereret på Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskabs møde den 25. september – og her vil Vækstudvalget kunne deltage. (Der vil blive udsendt særskilt mail fra administrationen for KFFU).
 
For SKVULP gælder, at den nuværende aftale udløber 31/12 2018. Vækstudvalget har jævnfør budgetoversigten afsat 2.790 mio. kr. i 2017 og 2018 til SKVULP (Holbæk i Pinsen).

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 19-09-2017
Udvalget tog evalueringen – og orienteringen fra SKVULP-bestyrelsen til efterretning. Regnskabet vil blive eftersendt, når det er klart, og bestyrelsen arbejder videre på forslag til, hvordan grundlaget for SKVULP kan se ud frem over.


caseno16-54312_#4301772_v1_evaluering for skvulp 17 for politikerne i hhv vækstudvalg og kffu - evalueringsrapport - skvulp'17.pdf

Bilag

evaluering for SKVULP 17 for politikerne i hhv Vækstudvalg og KFFU - Evalueringsrapport - SKVULP'17. Vers. 1.1.pdf


3. Orientering om status på HUSC

Orientering om status på HUSC

Sagsgang og sagstype
Orienteringssag
 
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringen om status på HUSC tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
HUSC (Holbæk Uddannelses- og Studiecenter) har til formål at tiltrække og udvikle flere og bedre uddannelsesmuligheder i Holbæk.
 
Vækstudvalget fik i marts 2017 anden status på HUSC-projektet. I denne orienteringssag gives en status på projektet, som suppleres med en mundtlig orientering og drøftelse i på Vækstudvalgets møde.
 
Udvalgte projekt-aktiviteter marts-september 2016
 
Åbning
24. marts åbnede vi for brugere, og på Facebook.com/husc.din.uddannelse og hjemmesiden husc.holbaek.dk
 
 
Brugerstatus
HUSC har pt. 30 brugere – fra 8 forskellige uddannelsesudbydere. Der er flest studerende fra RUC og PH Absalon, men også fra KU, DPU, ÅU, SDU, og CBH Business. 8 er E-læringsstuderende, herunder en studiegruppe af fysioterapeuter og en studiegruppe af pædagogstuderende. Vi har studerende på både korte videregående, mellemlange videregående og lange videregående uddannelser. Vi har studerende fra første til sidste år. Det er ca. 2/3 kvinder. Aldersspændet er fra 21-40 år, men der er flest fra 25-30 år.
 
 
Rekruttering af studerende
Vi har fået RUC og Absalon til at sende mails ud til dem af deres studerende med bopæl i Holbæk Kommune. Vi er i dialog med Erhvervsakademi Sjælland om det samme.
 
Før sommerferien var vi ude og fortælle om HUSC på Slotshaven og VUC. På Stenhus Gymnasiums Facebook og SoSu Sjællands Facebook blev der også markedsført. Det er nok de færreste elever på ungdomsuddannelserne der vil være interesse i HUSC på kort sigt, men på mellemlangt og langt sigt vil der være en del.
 
Samarbejde om etablering af sygeplejerskeuddannelse
PH Absalon arbejder pt. på en ansøgning om et egentligt nyt udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk. Det er ”Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser” (RUVU) der skal behandle ansøgningen. Der forventes svar i november.
 
Absalon har fået lov til at optage 100 ekstra på sygeplejerskeuddannelsen fremadrettet, og det er en del af disse der påtænkes udbudt i Holbæk. Der er således ikke andre udbudssteder der ”mister” uddannelsespladser.
 
 
Samarbejde om finansøkonomuddannelsen
Vi er nu kommet i god dialog med Erhvervsakademi Sjælland, der ikke pt. er aktive i Holbæk. Dialogen skulle gerne lede til, at det bliver muligt at uddanne sig til Finansøkonom helt eller delvist i Holbæk. Finansøkonomuddannelsen er velanset, og er efterspurgt af de unge og af erhvervslivet.
 
Der var møde i HUSC den 16/8 med Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), Holbæk Erhvervsforum, Slotshaven (HHX) og HUSC omkring at få finansøkonomuddannelsen til Holbæk. Hvordan Holbæk-modellen skal skrues sammen er endnu ikke klart, men alle parter var villige til at gå videre med udviklingen.
 
EASJ ønsker at have 15-20 partnerskabsvirksomheder, for at få de studerende endnu tættere på erhvervslivet. Som partnerskabsvirksomhed kunne man deltage på en eller flere måder, f.eks. med cases, som vært for minipraktikker, virksomhedsbesøg, studiejobs eller praktikpladser på den afsluttende del. Der er lavet et udtræk af CVR der viser mindst 39 relevante virksomheder i kommunen. EASJ er i gang med at lave en beskrivelse af uddannelsens indhold, og ønskerne til erhvervslivet. Næste skridt bliver at Erhvervsforum har en indledende kontakt til de relevante virksomheder. Herefter skal der holdes et møde med virksomhederne, EASJ og kommunen.
 
Samarbejde omkring læreruddannelse
HUSC og Læring og Trivsel er i dialog med PH Absalon om udvikling/tilpasning af opkvalificeringsforløb for lærere. Oplægget til PH Absalon tager afsæt i de udfordringer, som Læring og Trivsel oplever ift. økonomi, rekruttering og behov for kompetenceløft bl.a. inden for inklusion.
 
 
Flytning af de tre statslige institutioner til Holbæk
Det er Bygningsstyrelsen, der har forhandlet på vegne af staten og de tre tilflyttende institutioner, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danida Fellowship Center. Forhandlingerne om renoveringsbehov, indretningsønsker, huslejestørrelse og længden af lejeperioden har været langvarige, men de landede lige inden sommerferien med en 10-årig aftale. Herefter har Østre Skole været i udbud som et renoveringsprojekt med en statslig lejekontrakt med budfrist den 1. september 2017. Der er indenfor fristen kommet et tilbud.
Forhandlingsprocessen har gjort at tilflytningen desværre er udskudt til sidste del af 2018.
Det var oprindeligt tanken at der også skal være plads til relevante virksomheder eller iværksættere på Østre skole. Kommunen og Holbæk Erhvervsforum har været i dialog med en virksomhed, som i forbindelse med ekspansion søgte nye lokaler i Holbæk. Dette er dog uafklaret, indtil de fremtidige ejerforhold og renoveringsplanen er på plads.
 
Samarbejde om de statslige institutioners arbejdskraftbehov
Der har været afholdt et fællesmøde mellem Holbæk Kommune, Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Akkrediteringsinstitution om de statslige institutioners vurderede kommende behov for arbejdskraft.
De statslige institutioner er opmærksomme på flytningens betydning for medarbejderomsætning og rekrutteringsmuligheder og vil i perioden henover flytningen følge med i udviklingen. De har i den senere tid ansat såvel generalister og specialister – også nogle bosat i Region Sjælland – uden at det har givet problemer.
Allerede nu er det dog fremhævet, at der forventes et stort behov for rekruttering af studentermedhjælpere. I EVA er ca. 25-30 ansatte studenter. I Danmarks Akkrediteringsinstitution er antallet ca. fem-syv. Der forudses at være udfordringer med at tiltrække studerende, når arbejdspladserne flytter til Holbæk.
Nyt fællesmøde mellem Holbæk Kommune, Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Akkrediteringsinstitution aftales at være til januar efter de statslige institutioners interne afklaringer af mere generelt behov for arbejdskraft. På dagsordenen er en fælles rekrutteringsindsats/koordineret kommunikationsstrategi for rekruttering af studerende til begge de statslige institutioner. Det forventes også, at der i samarbejde med HUSC vil blive afsøgt muligheder for at udfylde studenterstillingerne med andre profiler (fx administrationsbachelorer) og at en løsning fx kan være delte ansættelser af disse profiler mellem de statslige institutioner.
 
Understøttelse af uddannelsesnetværket
Et koordineret samarbejde mellem de statslige institutioner og relevante aktører indenfor uddannelsesområdet er under etablering. Ideen om ét stort netværk, som det blev italesat i projektets opstartsfase, er justeret så det nu består af flere små, konkrete netværk, der mødes om aktuelle emner.
Efterårets kommende faglige netværksmøde bliver om temaet: ’Daginstitutioner og samspillet mellem praksis, uddannelse og forskning’. Udgangspunktet er de oplevede kommunale udfordringer med og behov for en tæt kobling mellem teori og praksis. Hver aktør bidrager med et oplæg om deres arbejde med emnet og herefter drøfter deltagerne, hvordan de sammen kan højne kvalitet og output af uddannelser og opkvalificeringsforløb indenfor daginstitutionsområdet i Nordvestsjælland.
De inviterede institutioner er: EVA, RUC, Professionshøjskolen Absalon, Læring og Trivsel (Holbæk Kommune), Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune, HUSC. Der er planlagt en møderække indenfor daginstitutionstemaet i samarbejde med Læring og Trivsel. Og der planlægges flere andre netværksmøder i samarbejde med øvrige kerneområderne og de eksterne parter. 
 
Konference den 25. oktober
Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland afholder konference i Holbæk til oktober. Temaet bliver ”Kan uddannelse forme den digitale fremtid?” og de statslige institutioner, Roskilde Universitet og PH Absalon er medarrangører. Udover oplæg fra samarbejdspartnerne vil der også være oplæg fra to lokale virksomheder, der arbejder med teknologi.
 
Dialog med erhvervslivet
En af ambitionerne bag HUSC er at formidle og understøtte uddannelse tættere på erhvervslivet – før, under og efter uddannelserne. Det kræver et samarbejde og dialog med virksomhederne.
Det er mest relevant omkring arbejdet med tiltrækning af de enkelte uddannelser. Sygeplejerskeuddannelsen er enkel på dette område, idet regionen og kommunen er de klart største aftagere. Tilsvarende skal vi snart i dialog med den del af erhvervslivet der er relevante for Finansøkonomuddannelsen.
Vi har været i dialog med bl.a. Holbæk Erhvervsforum, og de vurderer, at det vil være vanskeligt at formidle den samlede ambition bag HUSC til erhvervslivet generelt. Vi vil have større gennemslagskraft hvis vi kommunikerer specifikt omkring enkelte uddannelser eller brancher.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 19-09-2017
Udvalget tog orienteringen om status på HUSC til efterretning, og oplægget bliver sendt ud med referatet.


caseno16-15955_#4311942_v1_slides væu husc sept 2017.pdf.pdf

Bilag

Slides VÆU HUSC sept 2017.pdf


4. Ugerløse Helhedsplan

Ugerløse Helhedsplan

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Helhedsplan for Ugerløse vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ugerløse Lokalforum, borgere i Ugerløse og administrationen. Formålet med planen er, at synliggøre lokale ønsker til den fremtidige udvikling af byen. Herved kan der efterfølgende træffes politiske beslutninger om byen på et oplyst grundlag. Det skal bemærkes, at helhedsplanen ikke fastsætter konkrete planer eller projekter.
 
Helhedsplanen er delt op i to dele, en generel beskrivelse af Ugerløse og et idekatalog der er udtryk for de lokale ønsker til udviklingen og lokale tiltag mm.
 
Den generelle beskrivelse af Ugerløse og lokalområdet indeholder bl.a. information om plangrundlag, trafik, det kulturhistoriske miljø og de grønne strukturer. Yderligere er der i afsnittet om historie og bystruktur givet forskellige bud på hvordan en forskønnelse af Hovedgaden kan gribes an.
Idékataloget, som er udarbejdet af borgergrupper i Ugerløse, er et bruttokatalog med ønsker og idéer til nye tiltag og udvikling af byen. Idékataloget indeholder 5 fokusområder: sociale aktiviteter, bosætning, trafik, byforskønnelse samt erhverv og vækst.
 
Trafiksituationen
Særligt trafiksituationen har været et stort emne i arbejdet med helhedsplanen. Ugerløse hovedgade er en statsvej med tung trafik, og den skaber derfor trafikmæssige udfordringer for byen. I kommuneplanen er der derfor udlagt areal til en omfartsvej omkring Ugerløse. Da rute 57 er en statsvej, har Holbæk kommune ingen reel indflydelse på hvornår, eller om, en omfartsvej bliver en realitet. Omfartsvejen er ikke prioriteret landspolitisk. Lokalt har man efterspurgt en politisk stillingtagen til, om der skal satses på en udvikling af Ugerløse, med trafikken igennem Hovedgaden, eller på, at der kommer en omfartsvej, og trafikken dermed bliver ledt uden om byen. Meldingen fra vejdirektoratet er, at der langt fra er et projekt på trapperne, og at der godt kan gå 10, 15 år eller mere, før der kommer et projekt. På et offentligt borgermøde i Ugerløse, juni 2016, blev det udmeldt fra politisk side, at det er udviklingen af Ugerløse med trafikken igennem Hovedgaden, som der skal satses på når byen udvikles. Vejdirektoratet holder dog fast i at arealudlægget til omfartsvejen fastholdes i kommuneplanen som en fremtidig mulighed. Idékataloget indeholdt oprindeligt tre forslag til vejføring af rute 57. Disse var hhv. ’omfartsvej’, ’halv omfartsvej’ og ’ingen omfartsvej’. De to forslag til en omfartsvej er taget ud af helhedsplanens idekatalog, på baggrund af lokalforums ønsker. Dette for at sikre en fokuseret indsats for byforskønnelse og vækst i byen med Hovedvejen som en blivende faktor. De to forslag til vejføring der er taget ud, kan findes som bilag til dette punkt.
 
Forskønnelse af Hovedgaden
Over sommeren og efteråret 2016 blev der gennemført en ansøgningsrunde, hvor private bygningsejere i Hovedgaden kunne søge om landsbyfornyelsesmidler til at nedrive og istandsætte boliger og erhvervsbygninger med henblik på at forskønne Hovedgaden. Holbæk kommune modtog 3 ansøgninger om udvendig istandsættelse, der alle kunne støttes i henhold til byfornyelsesloven og alle ville betyde en positiv visuel forskel i Hovedgaden. De tre projekter fik alle tilsagn om støtte. Projekterne er endnu ikke afsluttede.

Økonomiske konsekvenser
Planen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Idékataloget indeholder forslag som efterfølgende kan støttes økonomisk.

Høring
Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Ugerløse lokalforum. Det færdige udkast til helhedsplanen har været fremsendt til medlemmerne af lokalforum og rettelser er blevet indarbejdet i tæt samarbejde mellem administrationen og lokalforum.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om prioritering af lokalplan, byrådet d. 17.06.2015 punkt 128 og 129
 
Beslutning om Ugerløse helhedsplan, Udvalget for Klima og miljø d. 01.12.2016 punkt 171
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler (260.000 kr. reserveres til landsbyfornyelse i Ugerløse) d. 21.10.2015 punkt 117
 
Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade, byrådet d. 08.02.2017 punkt 21
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 19-09-2017
Vækstudvalget tiltrådte, at helhedsplan for Ugerløse indstilles godkendt.


caseno15-57074_#4297204_v1_ugerløse helhedsplan_sept 2017.pdf.pdf
caseno15-57074_#4019748_v1_alternative vejføringer.pdf.pdf

Bilag

Ugerløse Helhedsplan_sept 2017.pdf
Alternative vejføringer.pdf


5. Orienteringspunkt om analyser

Orienteringspunkt om analyser

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget tager orienteringen om helholdsvis DI’s Erhvervsklimaanalyse 2017 og Væksthus Sjællands Vækstvilkår 2017 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Siden sidste møde er der kommet to analyser om Holbæk Kommune: DI’s analyse som bl.a. beror på udvalgte virksomheders vurdering af kommunen – og Væksthus Sjællands årlige analyse af de statistiske tal og oplysninger om kommunens virksomheder.
 
1) DI’s analyse, som for 2/3 af resultaterne beror på vurderinger/opfattelser blandt 81 udvalgte virksomheder i Holbæk kommune (med over 5 ansatte), viser en samlet placering som nummer 42 (sidste år nummer 25).
 
DI’s analyse er netop pga. den ’holdningsprægede’ vinkel omdiskuteret – og DI forsøger at imødekomme dele af kritikken ved at foretage tilpasninger, men det har til gengæld medført, at udregningen og vægtningen af svarene er blevet relativt ugennemskuelige – og dermed endnu svære at omsætte til konkrete handlinger efterfølgende.
 
2) Den anden årlige analyse: Vækstvilkår fra Væksthus Sjælland bygger derimod på de nyeste valide statistiske tal over udviklingen.
 
Vækstvilkår 2017 viser bl.a., at den private beskæftigelse i kommunen er steget med 640 nye jobs fra 2015 til 2016.
 
Samtidig bekræfter analysen den tendens, udvalget har set: at der er en stigende befolkningstilvækst. Alene i 2016 steg befolkningsantallet med næsten 1000 personer, og samtidig er den samlede erhvervsindkomst steget med 7,6%.
 
Eksporten viser også god udvikling. De virksomheder, som eksporterer, gør det fortsat rigtigt godt/flot. Udfordringen med eksport er primært branchesammensætningen i kommunen: der er flere virksomheder orienteret mod hjemmemarkedet.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 19-09-2017
Udvalget tog orienteringen om helholdsvis DI’s Erhvervsklimaanalyse 2017 og Væksthus Sjællands Vækstvilkår 2017 til efterretning.


caseno16-54312_#4298110_v1_materiale til punkt om analyser væu 199.pdf
caseno16-54312_#4298114_v1_materiale til analyse væu 199.pdf
caseno16-54312_#4290313_v1_vækstvilkår 2017 holbæk til evt 19. sep.pdf

Bilag

materiale til punkt om analyser VÆU 19/9
materiale til analyse VÆU 19/9
Vækstvilkår 2017 Holbæk til evt 19. sep


6. Evt.

Evt.

Sagsgang og sagstype
Evt) – med det sædvanlige budgetbilag.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 19-09-2017
Erik Kjærgaard Andersen orienterede om, at der ville blive sendt et kort statusnotat om Fishing Zealand med referatet.


caseno16-54312_#4295035_v1_bilag til væu 19.9, evt) -punkt.pdf
caseno16-54312_#4311929_v1_bilag til ref evt 19.sep fishing zealand.pdf.pdf

Bilag

bilag til VÆU 19.9, evt) -punkt
bilag til ref evt 19.sep Fishing Zealand.pdf