UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

16-05-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-05-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 16. maj 2017
2. Evaluering og anbefalinger af Vækstudvalget - Lukket punkt
3. Beslutning om kommende indsatser/projekter
4. Orientering om investorinteresse i Holbæk Kommune
5. Eventuelt til mødet den 16. maj 20161. Dagsorden og tidsplan til mødet den 16. maj 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet den 16. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.
 
Dagsorden og tidsplan er:
 
1) Drøftelse: Anden behandling af evaluering af udvalgets arbejde – og første behandling af forslag til anbefalinger til det kommende byråd, Kurt Næsted (fra 15 – 16)
 
2) Beslutningspunkt om kommende initiativer/projekter: På baggrund af byrådets beslutning den 9. maj 2017 om at vedtage budgetrevision 2 skal Vækstudvalget prioritere blandt de projekter og initiativer, som udvalget har undervejs.. Kurt Næsted (kl. 16-17)
2a) Bylivsstrategien (300.000 kr.)
2b) Valg af Brandingindsats (200.000 kr.)
2c) Tilflytterindsats (300.000 kr.)
2d) Nedsættelse af LokalVækstråd Jyderup (beløb ikke fastlagt)
 
3) Orienteringspunkt: Orientering om investorinteresse i Holbæk Kommune, Kristian Nabe-Nielsen (kl. 17 – 17.30)

4) Evt.
2. Evaluering og anbefalinger af Vækstudvalget - Lukket punkt
3. Beslutning om kommende indsatser/projekter

Beslutning om kommende indsatser/projekter

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Beslutningspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1) Udvalget drøfter og tager stilling til fire initiativer/projekter, som udvalget har initieret.

Beskrivelse af sagen
På baggrund af byrådets beslutning den 9. maj om at vedtage budgetrevision 2 skal Vækstudvalget prioritere blandt de projekter og initiativer, som udvalget har undervejs.
 
Første projekt er Bylivsstrategien, som udvalget tidligere har drøftet, og som har til formål at skabe midlertidige byrum for at styrke og udvikle mulighederne i byerne. Anslået budget 300.000 kr. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.
 
Andet projekt er valg af firma til at gennemføre branding analyse. På sidste møde præsenterede fire virksomheder hvert deres bud på analyser indenfor et fastlagt budget på 200.000 kr. (Hertil kommer så udgifter til implementering af det valgte firmas anbefalinger. Disse udgifter vurderes til at være minimum 300.000 kroner).
 
Tredje projekt er tilflytterindsatsen Velkommen til Holbæk, som Vækstudvalget igangsatte i 2016. Hvis vækstudvalget prioriterer mindre end 300.000 til denne indsats, vurderer kommunikationsafdelingen, at strategien om målrettet annoncering til nøje udvalgte målgrupper skal ændres. Færre penge vil betyde, at der ikke er råd til annoncering i samme omfang, hvorfor indsatsen primært vil foregå på sociale medier. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 3.
 
Fjerde projekt er Lokal Vækstråd Jyderup, som er et nyt initiativ, der har til formål at styrke dialogen, samarbejdet og udviklingen i Jyderup.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 16-05-2017
Udvalget drøftede og tog stilling til fire initiativer/projekter, som udvalget har initieret.
 
Bylivsstrategien gennemføres for så vidt angår de to projekter, som er foreslået i Jyderup, for en samlet sum på 50.000 kr. Det vigtige ved projektet vedrørende Jyderup afhænger ikke af midler, men mere at få skabt det rigtige forum for dialog og handling.
 
De resterende projekter gennemføres ikke for nuværende.
 
Søren Stavnskær ønskede i stedet, at pengene blev overført til Vækst & Bæredygtighed til drift og det absolutte nødvendige vedligehold af f.x. skolernes toiletter.


caseno16-54312_#4192835_v2_bilag 1 - midlertidige aktiviteter i byrum.pdf
caseno16-54312_#4192837_v1_bilag 2 - midlertidighed_maj2017.pdf.pdf
caseno16-54312_#4195896_v2_bilag 3 - notat om tilflytter til vækstudvalgets møde den 16. april.docx.pdf

Bilag

Bilag 1 - Midlertidige aktiviteter i byrum
Bilag 2 - Midlertidighed_maj2017.pdf
Bilag 3 - Notat om tilflytter til vækstudvalgets møde den 16. april.docx


4. Orientering om investorinteresse i Holbæk Kommune

Orientering om investorinteresse i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
 
Projektudvalget for Vækst
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. vækstudvalget tager orienteringen om arbejdet med at opdyrke interesse for at investere i bygge- og udviklingsprojekter i Holbæk Kommune til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune oplever for tiden en markant vækst i antallet af borgere og får også mange nye arbejdspladser. Derudover har kommunen en lang række meget interessante områder, der er klar til at blive udviklet gennem investeringer i opførelse af boliger, erhverv, hotel og konferencefaciliteter og andet byggeri, der kan indeholde et element af offentlig tilgængelighed og benyttelse. For at understøtte denne udvikling arbejder administrationen med at opdyrke kontakter til investorer, der kan have interesse i at være med til at udvikle Holbæk Kommune.
 
En del af indsatsen er stadig i forberedelsesfasen, og indtil videre er der fortrinsvis aftalt og afholdt indledende møder med en lang række interesserede aktører. Herudover er der også blevet udviklet og distribueret diverse fakta-ark og andet fysisk og digitalt materiale, der præsenterer både de overordnede og nogle af de specifikke udviklingsmuligheder i Holbæk Kommune. Der er fokus på at skabe interesse for at udvikle projekter på kommunalt ejede grunde, men administrationen formidler også udviklingsmuligheder på privatejede arealer videre til interesserede parter.
 
Helt konkret så orienterer Holbæk Kommune om de muligheder som kommuneplanen skaber rum til, herunder områderne omkring Holbæk Havn, Holbæk Have, Sportsbyen, erhvervsområderne ved motorvejene samt udviklingsområderne omkring Jyderup, Tølløse, Svinninge m.fl.
 
Indsatsen spiller sammen med det arbejde som Copenhagen Capacity laver for at fremme investeringer i området gennem Greater Copenhagen samarbejdet. Holbæk Kommune har derfor brugt Greater Copenhagen netværket og brandet aktivt, hvilket blandt andet betyder, at kommunen er blevet præsenteret som en case på Copenhagen Capacitys digitale platform Investorportalen, er blevet markedsført som en del af Invest in Denmark, har deltaget på en ejendomsinvesteringsmesse, indgår i diverse investornetværk samt er proaktive i forhold til at opsøge kontakter og opbygge relationer med Copenhagens Capacitys konsulenter og netværk.
 
Proces
For at holde mulighederne åbne og skabe så meget interesse i markedet som muligt arbejder administrationen med et bredt felt af interessenter. Hovedparten af det indledende arbejde med at skabe kontakter og markedsføre mulighederne i kommunen udføres af administrationen, men Borgmester Søren Kjærsgaard deltager dog også i enkelte af de planlagte møder.
 
Flere af projekterne vil kræve en plan-proces på 6-10 måneder ligesom diverse relevante interessenter, som f.eks. havnegruppen, gerne skal have mulighed for at komme med input, hvilket der også må påregnes noget tid til.
 
Administrationen holder Vækstudvalget opdateret om udviklingen, og udvalget vil blive orienteret, når der er nogle konkrete henvendelser. Et eventuelt salg af kommunalt ejede arealer skal besluttes af Byrådet.
 
Aktører
Holbæk Kommune har planlagt eller afholdt møder med de følgende aktører:
-           Sjælsø Management
-           MTHøjgaard
-           Enemærke og Petersen
-           AKF Holding
-           DADES
-           NorCap
-           Calum
-           AP Pension
-           Pension Danmark
-           Thylander group (PFA Pension + Industriens Pension)
-           Kuben (Pædagogernes Pensionskasse - PBU)
-           Sparekassen Sjælland
-           Realdania
-           Telling/Nesager
-           Horten Advokater
-           Bech-Brun Advokater
-           Lett Advokater
-           Byggesocietetet
-           CCCG (Kina)
-           Europacenter (Tyskland)
-           Copenhagen Capacity
-           Invest in Denmark

Lovgrundlag – link
 
http://www.investcph.com/projects
http://www.greatercph.dk/
www.copcap.com/

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 16-05-2017
Vækstudvalget tog orienteringen om arbejdet med at opdyrke interesse for at investere i bygge- og udviklingsprojekter i Holbæk Kommune til efterretning.
5. Eventuelt til mødet den 16. maj 2016

Eventuelt til mødet den 16. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Bilag til evt)

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 16-05-2017
Intet til referat.
Opdateret bilag vedr. Vækstudvalgets budget er tilføjet til referatet.


caseno16-54312_#4165480_v1_bilag til evt. 18. april væu - årshjul -2017 - 3.7.pdf.pdf
caseno16-54312_#4205589_v1_bilag til ref 16. majbr2 vækstudvalgets budget.pdf.pdf

Bilag

bilag til evt. 18. april VÆU - Årshjul -2017 - 3.7.pdf
bilag til ref 16. majBR2 Vækstudvalgets budget.pdf