UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Auditoriet på Brorfelde,

STARTTIDSPUNKT

01-12-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-12-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 1. december 2016
2. Drøftelse af tilflytterindsats
3. Beslutning om fælles markedsføring af kulturevents i 2017
4. Beslutning om Fishing Zealand
5. Beslutning om Ugerløse helhedsplan
6. Drøftelse om status på indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse
7. Beslutning om ændring af krav om arbejdsgarantier
8. Beslutning om støtte til foreningen Fox Festival i Mørkøv
9. Drøftelse af principper for vækst-indsatser i lokalområderne
10. Eventuelt1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 1. december 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 1. december 2016

Sagsgang og sagstype
Mødet holdes i Auditoriet på Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes Vej 11, 4340 Tølløse.
 
 
PUNKT
TID
Tilflytterindsats
15:30 – 16:00
Markedsføring af kulturevents
16:00 – 16:15
Fishing Zealand
16:15 – 16:30
Helhedsplan i Ugerløse (med KMU)
16:30 – 17:30
Status på udbuds- og indkøbspolitik
17:30 – 18:00
Arbejdsgarantier
18:00 – 18:10
Ansøgning vedr. Fox Festival
18:10 – 18:15
Punkt om fremtiden for puljer
18:15 – 18:29
Eventuelt - Overførte midler
18:29 – 18:30
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Dagsordenen blev vedtaget – med det eftersendte dagsordens punkt (beslutning om at overføre 1 mio. kr. fra Vækstudvalget til Kultur, Fritid og Fællesskab).
2. Drøftelse af tilflytterindsats

Drøftelse af tilflytterindsats

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om evaluering af tilflytterindsats 2016 tages til efterretning
 2. det drøftes, hvordan den i budget 2017 afsatte million til at intensivere markedsføring af Holbæk som tilflytterkommune skal benyttes. 

Beskrivelse af sagen
Siden maj 2016 har Holbæk Kommune arbejdet målrettet på at tiltrække nye borgere til kommunen. Unge børnefamilier fra Københavns-området har været den primære målgruppe. I samme periode har tilflytningen udviklet sig positivt, også inden for målgruppen. Lokale ejendomsmæglere angiver desuden, at tilflytterindsatsen bliver bemærket, og data fra hjemmeside mv. peger på, at tiltaget har effekt.
 
Der er dog også områder, hvor indsatsen kan optimeres – det gælder især antallet af besøg på hjemmesiden samt mæglernes brug af mulighederne.
 
På mødet gennemgår Karen Breiner og Henrik Schmidt fra kommunikation dels befolkningsudviklingen det seneste år og dels evalueringen af indsatsen.
 
Tilflytter 2017
I budget 2017 har byrådet afsat en million kroner til at fortsætte markedsføringen af Holbæk Kommune for at sikre væksten i nye borgere og arbejdspladser. Kommunikation har drøftet forskellige muligheder med den gruppe af mæglere og erhvervsforum, som var med til at udvikle indsatsen for 2016.
 
Med dette afsæt anbefales det at fortsætte indsatsen med samme overordnet målgruppe – unge børnefamilier i Københavns-området – men at opdele målgruppen i flere, men mere specifikke grupper. Med en opdeling er det muligt at tage højde for, hvad der motiverer den enkelte gruppe og dermed ramme de forskellige typer af familier målrettet, intensivt og effektfuldt. Eksempler på målgrupper kunne være dem, der er særligt interesseret i natur og sund livsstil og dem, der prioriterer karrieren i København og en hverdagslogistik, der fungerer. Samtidig med opdelingen af målgruppen udvides indsatsen til at dække hele storkøbenhavn.
 
Lokalområdernes profiler og særkender bliver endnu vigtigere, hvis man opdeler målgruppen.  En del af arbejdet bliver derfor at beskrive og tydeliggøre de mange forskellige muligheder for at bo og leve i Holbæk Kommunes spændende lokalområder. 
 
Karen Breiner og Henrik Schmidt fra kommunikation deltager på mødet og uddyber oplægget til 2017.
 
Samarbejde med virksomheder
En af målgrupperne bliver borgere, der arbejder i Holbæk Kommune, men bor et andet sted. Dette arbejde ligger allerede i tilflytterindsatsen, men kan intensiveres med de nye økonomiske muligheder.
 
I den forbindelse bliver der gjort en særlig indsats over for de kommende statslige arbejdspladser og ydermere arbejdes på et samarbejde med Holbæk Sygehus og NOVO i Kalundborg med det formål dels at tiltrække relevant arbejdskraft og dels at styrke bosætningen i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Bemærk venligst andet dagsordenspunkt, hvor det foreslås at benytte 100.000 kroner til fælles markedsføring af kulturevents.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
 1. Udvalget tog orientering om evaluering af tilflytterindsats 2016 til efterretning
 2. Udvalget drøftede det præsenterede forslag til, hvordan den i budget 2017 afsatte million til at intensivere markedsføring af Holbæk som tilflytterkommune skal benyttes – og besluttede at bakke op om forslaget. Udvalget bestilte en tilbagemelding/evaluering af den samlede indsats i april 2017.


caseno15-27421_#4013076_v1_bosaetningsraport.pdf
caseno14-4378_#4032145_v1_bilag til ref, væu 1 dec 1)væu_evaluering + 2017hhs+kabrn.pdf.pdf

Bilag

Bosaetningsraport
VÆU_Evaluering tilflytterindsats + 2017


3. Beslutning om fælles markedsføring af kulturevents i 2017

Beslutning om fælles markedsføring af kulturevents i 2017

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget beslutter at bevilge 100.000 kroner til at fortsætte den fælles markedsføring af større kulturevents, forudsat at de medvirkede aktører indgår med en medfinansiering på mindst 15.000 kroner hver især.  

Beskrivelse af sagen
I sommerhalvåret 2016 er der gennemført fælles markedsføring af større kulturevents under sloganet Sjovere & Klogere og med en ugle som logo. Aktørerne bidrog økonomisk, og det samme gjorde Projektudvalget for Vækst.
 
Aktørerne ønsker at fortsætte dette arbejde som supplement til deres individuelle indsatser. De er indstillet på at bidrage økonomisk, da de ser, at de i fællesskab kan skabe resultater, som ikke kan realiseres individuelt. Det gælder synlighed af egne aktiviteter, men også i forhold til turisme i hele området.
 
Samtidig er indsatsen med til at styrke det løbende samarbejde mellem kulturaktører, turismeaktører og erhvervsaktører. Dette til gavn for de enkelte aktører og for turisme-erhvervet.
 
Indsats 2017
Der er enighed om at fastholde målgruppe og overordnet strategi. Inden for disse rammer er tværgående arbejdsgrupper i gang med at forfine og videreudvikle konceptet. Både hvad angår indhold, deltagere, grafisk udtryk, aktørernes samarbejde og effektmåling. Styregruppen vil fortsat bestå af repræsentanter fra Sjællandske Medier, Erhvervsforum og Holbæk Kommune.
 
Samarbejdet fortsætter således uanset Projektudvalget for Vækst´s økonomiske opbakning, men da den økonomiske ramme så vil være væsentlig mindre, kan der ikke opnås nær samme synlighed og effekt.
 
Med den foreslåede økonomi vil det være muligt at gennemføre markedsføring i TV Øst og aviser samt på sociale medier og ved uddeling/ophængning af produkter. Herudover vil aktørerne samarbejde om fælles PR, og Erhvervsforum/Turismeforum og kulturaktørerne vil i samarbejde sørge for, at der ved hver enkelt event er en stand med reklame for øvrige oplevelser i området.
 
Det ligger endnu ikke helt fast, hvilke aktører der deltager i samarbejdet og hermed bidrager med 15.000 kroner hver især, men der er positive tilkendegivelser fra Holbæk Byforum, Holbæk Erhvervsforum/Turismeforum, Andelslandsbyen Nyvang, Brorfelde Observatorium og Skvulp. Styregruppen forventer at have en afklaring på dette inden udvalgsmødet.   
 
Effekt 2016
I 2016 var målgruppen børnefamilier i Region Sjælland og som et forsøg også Rødovre. Rødovre for at hente viden om, hvorvidt en målrettet indsats kan få familier fra hovedstadsområdet til at vælge kulturoplevelser i Holbæk Kommune.
 
I evalueringen af indsatsen i 2016 ses en interesse for eventsne, både fra borgere lokalt, resten af Region Sjælland og Rødovre. Det kan måles i forbindelse med hjemmesiden og elektroniske annoncer. Kulturaktørerne kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om effekten set i forhold til antal besøgende.
 
Styregruppen vurderer, at effekten vil stige i takt med, at markedsføringen gentages, og konceptet og mulighederne derved bliver mere kendt. 
 
Det kan ikke dokumentres, at markedsføringen bidrager til øget bosætning i Holbæk Kommune. I undersøgelser af, hvad tilflyttere prioriterer i deres hverdag, scorer lokale aktiviteter dog rimelig højt. Herudover kan det have en positiv betydning for turisme og kendskab til området Holbæk Kommune.  
 
Karen Breiner deltager på mødet og uddyber effekten i 2016 og oplægget til 2017.

Økonomiske konsekvenser
Med et budget på 200.000 kroner kan der opnås en massiv markedsføring.
 
Kultur-, erhvervs- og turismeaktørerne forventer at kunne bidrage med tilsammen 100.000 kroner.
 
Vækstudvalgets bidrag på 100.000 kroner tages fra den million, som i budget 2017 er afsat til øget tilflytterindsats.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Søren Stavnskær stemte imod, da han fandt, at de medvirkende aktører allerede modtager kommunal finansiering for at lave den slags.
 
Det øvrige udvalg besluttede at bevillige 100.000 kroner til at fortsætte den fælles markedsføring af større kulturevents, med den forudsætning at de medvirkede aktører indgår med en medfinansiering på mindst 15.000 kroner hver især. 
4. Beslutning om Fishing Zealand

Beslutning om Fishing Zealand

Sagsgang og sagstype
 
Projektudvalget for Vækst
 
Beslutningspunkt

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget bevilliger 100.000 kr. i 2017 samt 100.000 kr. i 2018 til medfinansiering af medlemskab af Fishing Zealand.
 2. Udvalget udpeger en politisk repræsentant til deltagelse i styregruppen for Fishing Zealand.

Beskrivelse af sagen
 
I januar 2016 blev Holbæk Kommune optaget i Fishing Zealand, som er et tværkommunalt samarbejde med fokus på bæredygtigt lystfiskeri. Der er ved udgangen af 2016 12 kommuner med i samarbejdet som tæller: Gribskov-, Guldborgsund-, Halsnæs-, Helsingør-, Kalundborg-, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde-, Stevns-, Vordingborg- og Holbæk Kommune. Holbæk er den eneste medlemskommune som ikke finansierer medlemskabet 100 %.
 
Disse kommuner arbejder sammen med Dansk Sportsfiskerforbund, frivillige lystfiskere samt lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen.
 
Der findes over 500.000 aktive lystfiskere i Danmark, der ifølge en rapport fra fødevareministeriet genererer 2,9 mia. kr. årligt i afledt omsætning hos grejbutikker, overnatningssteder, restauranter osv.  Men det er ikke kun de danske lystfiskere som bidrager til statistikken for det vurderes at der bookes over 3 mio. overnatninger årligt fra udenlandske lystfiskere. Fishing Zealand bidrager bl.a. via målrettet markedsføring og PR samt arrangering af diverse events til at udnytte dette potentiale, som trods ovennævnte resultater vurderes at være langt større.
 
Mens potentialets økonomiske karakter er åbenlys vil et bedre kendskab til Holbæk Kommunes lystfiskemuligheder også bidrage positivt til bosætningsindsatsen. Isefjorden er et af Holbæks største aktiver og rummer i denne sammenhæng noget af landets mest spændende fiskevand, hvilket dermed giver en unik mulighed for dyrkelse af lystfiskeriet som fritidsinteresse.
 
Fishing Zealands fokusområde strækker sig også til det sociale område ved at skabe nye lystfiskere og øget bevidsthed om natur og miljø gennem en række aktiviteter for børn, unge og udsatte. Medlemskabet bidrager således på flere måder til markedsføringen af Holbæk som attraktiv bosætningskommune med gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser.
 
Slutteligt bidrager Fishing Zealand også positivt til miljøindsatsen i medlemskommunerne ved i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger at arrangere forløb med vandløbsrestaurering, udlægning af gydegrus m.m. Alt sammen med det formål at sikre sunde fiskebestande mange år frem i tiden.
 
Fishing Zealand er organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen og projektgruppen er sammensat af medlemmer, der repræsenterer de forskellige samarbejdspartnere. Projektudvalget for Vækst foreslås at udpege et af sine medlemmer som repræsentant i den politiske styregruppe (2 møder årligt). Administrationen sikrer deltagelse på projektgruppeniveau og koordinering med de øvrige kommunale aktører.

Økonomiske konsekvenser
Fishing Zealand er finansieret af medlemskommunerne, der hver betaler 150.000 årligt i medlemskontingent. Holbæk er den eneste medlemskommune som ikke finansierer medlemskabet 100%. Det er unikt for Holbæk lykkedes at finde aktørmedfinansiering udover den direkte kommunale finansiering. Der vil i 2017 og 2018 kunne findes 50.000 kr. dels fra Turismeforum v. Holbæk Erhvervsforum og dels fra det lokale erhvervsliv. Medlemskabskontingentet for 2016 blev ekstraordinært dækket af en bred erhvervsaktørkreds, men for 2017 og 2018 er erhvervsbidraget alene fra en række mere direkte involverede virksomheder.
Hvis forslaget godkendes vil det betyde at Projektudvalget for Vækst giver Fishing Zealand 100.000 af sine midler i 2017 og igen i 2018 (dvs. i alt 200.000 kr.) til at støtte projektet.
Fishing Zealand medlemskab og effekt evalueres i 2018.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Søren Stavnskær stemte imod, da han ikke fandt, at indsatsen ikke er i tråd med Vækstpolitikken. 
 
Det øvrige udvalg besluttede at bevillige 100.000 kr. i 2017 samt 100.000 kr. i 2018 til medfinansiering af medlemskab af Fishing Zealand.
 
Udvalget foreslog Henrik Mosbæk, som en politisk repræsentant til deltagelse i styregruppen for Fishing Zealand (formanden undersøger med Henrik Mosbæk).
5. Beslutning om Ugerløse helhedsplan

Beslutning om Ugerløse helhedsplan

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Helhedsplan for Ugerløse vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ugerløse Lokalforum, borgere i Ugerløse og administrationen. Formålet med planen er, at synliggøre lokale ønsker til den fremtidige udvikling af byen. Herved kan der efterfølgende træffes politiske beslutninger om byen på et oplyst grundlag. Det skal bemærkes, at helhedsplanen ikke fastsætter konkrete planer eller projekter.
 
Helhedsplanen består af en beskrivelse af byen samt et idékatalog.
 
Beskrivelsen af byen indeholder bl.a. information om plangrundlag, trafik, det kulturhistoriske miljø og de grønne strukturer. Yderligere er der i afsnittet om historie og bystruktur givet forskellige bud på hvordan en forskønnelse af Hovedgaden kan gribes an. Idékataloget, som er udarbejdet af borgergrupper i Ugerløse, er et bruttokatalog med ønsker og idéer til nye tiltag og udvikling af byen. Idékataloget indeholder 5 fokusområder: sociale aktiviteter, bosætning, trafik, byforskønnelse samt erhverv og vækst. Særligt trafiksituationen har været et stort emne i arbejdet med helhedsplanen. Ugerløse hovedgade er en statsvej med tung trafik, og den skaber derfor nogle trafikmæssige udfordringer for byen. Vejdirektoratet har af den grund udlagt areal til en omfartsvej omkring Ugerløse. Omfartsvejen er dog ikke prioriteret politisk, og Vejdirektoratet vurderer at den ikke vil blive prioriteret i den nærmeste fremtid. Idékataloget indeholdt oprindeligt tre forslag til vejføring. Disse var hhv. ’omfartsvej’, ’halv omfartsvej’ og ’ingen omfartsvej’. Det er imidlertid besluttet, at man kun ønsker at gå videre med ’ingen omfartsvej’. Dette for at sikre en fokuseret indsats for byforskønnelse og vækst i byen. Forslagene om ’omfartsvej og ’halv omfartsvej’ er derfor udtaget af helhedsplanen og kan findes som bilag på sagen.
 
Forskønnelsen af Hovedgaden blev understøttet af en ansøgningspulje til landsbyfornyelsesmidler, hvor private ejere kunne få støtte til udvendig istandsættelse og nedrivning. Ansøgningsrunden havde frist d. 15. oktober 2016, og 4 husere fra Ugerløse ansøgte.

Økonomiske konsekvenser
Planen vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Idékataloget indeholder forslag som efterfølgende kan støttes økonomisk.

Sagshistorik, henvisninger
02.06.2015 - Indstilling i KMU om igangsættelse af helhedsplan
10.06.2015 - Indstilling godkendt i ØKU
17.06.2015 - Godkendt i Byrådet
21.10.2015 – Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler (260.000 kr reserveres til landsbyfornyelse i Ugerløse)

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Sammen med repræsentanter for Klima og Miljøudvalget og repræsentanter fra Lokalforum i Ugerløse drøftede udvalget den fremlagte helhedsplan.
Helhedsplan for Ugerløse blev ikke vedtaget, men skal gennemskrives en gang til – derefter sendes helhedsplanen omkring udvalgene igen.


caseno15-57074_#4019748_v1_alternative vejføringer.pdf.pdf
caseno15-57074_#4019739_v1_ugerløse helhedsplan 16112016.pdf.pdf

Bilag

Alternative vejføringer.pdf
Ugerløse Helhedsplan 16112016.pdf


6. Drøftelse om status på indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse

Drøftelse om status på indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse

Sagsgang og sagstype
 
Projektudvalget for Vækst
 
Drøftelse

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter status på arbejdet med indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse efter et oplæg fra Anders Brøndum, afdelingsleder i Indkøb.

Beskrivelse af sagen
 
I budgetaftalen for 2014 og i Holbæk i Fællesskab I og II er der formuleret gevinstmål for Holbæk Kommunes arbejde med indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse. Gevinstmålene er indarbejdet i kerneområderne og stabenes budgetter. Det vil sige, at budgetterne er reduceret i overensstemmelse med gevinstmålene. Gevinstmålene fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Gevinstmål for indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse
Tabel 2 viser den aktuelle status over gevinstrealiseringen og den forventede gevinstrealisering til og med 2018. Første række viser det årlige gevinstmål jf. tabel 1. Anden række viser størrelsen på de gevinster, der på nuværende tidspunkt er realiseret ved indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse. Tredje række viser størrelsen på de gevinster, der forventes at blive realiseret som følge af de planlagte aktiviteter. Fjerde række viser størrelsen på de realiserede og forventede gevinster i alt, mens den femte række viser forskellen mellem de årlige gevinstmål og de realiserede/forventede gevinster.
Som det fremgår, forventer administrationen ikke, at den fulde budgetreduktion kan udmøntes i 2016 og 2017. Det indebærer, at det enkelte kerneområde og den enkelte stab skal finde den resterende del af budgetreduktionen på anden vis. Administrationen arbejder på at igangsætte yderligere aktiviteter, der kan mindske gabet på de 2,6 mio. kr. i 2017.
Til gengæld forventes det, at der i 2018 udmøntes 8,4 mio. kr. mere end forudsat. Administrationen arbejder på at kvalificere dette tal, der kan bidrage til udmøntningen af den forudsatte budgetreduktion i budgetoverslaget for 2018.
Tabel 2. Status på gevinstrealisering ved indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse
I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet vil afdelingsleder i Indkøb, Anders Brøndum, uddybe ovenstående – herunder baggrunden for den manglende udmøntning af de fulde budgetreduktioner – og beskrive de igangværende og planlagte aktiviteter.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Udvalget tog status på arbejdet med indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse til efterretning.


caseno14-4378_#4032120_v1_bilag til ref væu 1. dec punkt 6 indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse - til udsendelse.pdf.pdf

Bilag

Bilag til ref væu 1. dec punkt 6 Indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse - til udsendelse.pdf


7. Beslutning om ændring af krav om arbejdsgarantier

Beslutning om ændring af krav om arbejdsgarantier

Sagsgang og sagstype
 
Projektudvalget for Vækst og byrådet.

Beslutningspunkt

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes krav om arbejdsgarantier ændres, så der kun stilles krav om garantier ved byggeprojekter over 1.000.001 kr. og at det i stedet noteres i bygge-kontrakterne, at 10 % af entreprisesummen tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes krav om arbejdsgarantier ændres, så der kun stilles krav om garantier ved byggeprojekter over 500.001 kr. og at det i stedet noteres i bygge-kontrakterne, at 10 % af entreprisesummen tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret.

Beskrivelse af sagen
 
Hvis Projektudvalget for Vækst beslutter at hæve grænsen for, hvornår Holbæk Kommune stiller krav om arbejdsgarantier, vil det sandsynligvis sænke omkostningerne og lette den administrative byrde for både kommunen og entreprenørerne. Derudover vil det gøre det nemmere for mindre entreprenører at byde ind på kommunale opgaver. 
 
I nogle tilfælde vil det også medføre, at Holbæk Kommunes økonomiske risiko ved byggeprojekter - alt andet lige - øges. Dette vil dog kun være i de tilfælde, hvor entreprenøren ikke er medlem af BYG (Byggeriets Arbejdsgivere), og hvor entreprisesummen er forholdsvis lav, hvilket vil sige under 1.000.000 kr. og over 300.001 kr. som er den nuværende nedre grænse i kommunen.
 
Baggrund
Begrebet arbejdsgaranti dækker over, at en entreprenør skal stille en økonomisk garanti for at en aftale bliver overholdt. Garantien sikrer herved, at der ”lægges ud” for leverandøren i tilfælde af, at denne misligholder aftalen. Kravet om garantier er således et værktøj som en bygherre - i dette tilfælde Holbæk Kommune - kan bruge til at formindske den risiko der er ved byggeprojekter.
 
Dette krav rammer mindre entreprenører forholdsvis hårdt, da de ofte ikke har de samme muligheder for at få bankgarantier som større entreprenører. Derudover medfører kravet om garantier, at der kommer mere administrativt arbejde for såvel entreprenøren som for bygherren, hvilket også rammer de små hårdere.
 
Kravet om garantier medfører også omkostninger for entreprenørerne, der ofte skal betale for at få banken til at lave en garanti. Derved medfører garantierne ekstra omkostninger for entreprenørerne, hvilket i sidste ende betyder at projektet bliver dyrere for Holbæk Kommune.
 
Alternativer
Arbejdsgarantier er som beskrevet sat i verden for at gøre risikoen ved byggeprojekter mindre for bygherren. Der er dog mulighed for at minimere denne risiko, uden at der ukritisk stilles krav om en decideret selvstændig arbejdsgaranti.
 
For eksempel har entreprenører der er medlemmer af BYG en garantiordning for sine medlemmer, der dækker byggeri op til 1 mio. kr. inkl. moms. Hvis det drejer sig om et mindre byggeri og håndværkeren er medlem af BYG, kan man således helt undlade kravet om en bankgaranti ved mindre projekter.
 
Derudover er der mulighed for at tilbageholde 10 % af entreprisesummen (og af alle ekstraarbejder) indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret.
 
Ved at benytte nogle af disse tiltag vil Holbæk Kommune stadig være en ansvarlig og fleksibel indkøber, der hverken løber særlige risici eller stiller ukritiske krav om garantier ved alle projekter.
 
Andre kommuner
Holbæk Kommune stiller pt. krav om en arbejdsgaranti ved projekter der overstiger 300.000 kr. Det er op til de enkelte kommuner selv at fastsætte, om, og hvornår, der skal stilles krav om arbejdsgarantier. Derfor er der også stort udsving mellem, hvad de forskellige kommuner stiller krav om. Jf. undersøgelsen fra Dansk Byggeri fordeler kommunerne sig således:
Hvis Holbæk Kommune ændrer sine krav om arbejdsgarantier til at gælde for projekter på over 1.000.001 kr. vil det medføre, at kommunen vil være blandt de 16 kommuner der kun stiller krav til arbejdsgarantier ved større projekter.
 
Hvis Holbæk Kommune ændrer sine krav om arbejdsgarantier til at gælde for projekter på over 500.001 kr. vil det medføre, at kommunen vil være i samme kategori som hovedparten af resten af kommunerne i Danmark.

Lovgrundlag – link
Udbudsstrategi for bygge- og anlæg:
http://holbaek.dk/media/116195/Udbudsstrategi_bygge_anlaeg.pdf
 
Erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Byggeri:
http://www.danskbyggeri.dk/media/8696/kommunalperformance__2016-2308325.pdf

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Udvalget vedtog, at Holbæk Kommunes krav om arbejdsgarantier ændres, så der kun stilles krav om garantier ved byggeprojekter over 1.000.001 kr. og at det i stedet noteres i bygge-kontrakterne, at 10 % af entreprisesummen tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret.
8. Beslutning om støtte til foreningen Fox Festival i Mørkøv

Beslutning om støtte til foreningen Fox Festival i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Projektudvalget for Vækst.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives driftstilskud på 500.000 kr. til ”4440 Fox Festival 2017” i Mørkøv.
 2. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives underskudsgaranti på 500.000 kr. til ”4440 Fox Festival 2017” i Mørkøv under forudsætning af, at arrangøren selv rejser øvrige 500.000 kr. fra anden ekstern sponsor.

Beskrivelse af sagen
Foreningen 4440 Fox Festival i Mørkøv (foreningen) er et lokalt samarbejde mellem Mørkøv IF, Mørkøv Fodbold, Mørkøv KFUM, Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening, Mørkøv Hallens Støtteforening, Skamstrup Gymnastikforening, Stigs Bjergby Beboerforening.
 
Formålet med foreningen er at sætte Mørkøv på landkortet som en musikby bl.a. med afholdelse af en årlig musikfestival på Rævebjerg.
 
”4440 Fox Festival No 1” bliver første musikfestival på Rævebjerg, som afvikles over to dage, nemlig den 26.- 27. maj 2017. Til denne festival søger foreningen om støtte fra Holbæk Kommune på 500.000 kr. som driftsstøtte og 500.000 kr. som underskudsgaranti.
 
Det kommunale driftstilskuddet skal være med til at dække de opstartsomkostninger, der vil være ved at starte en ny festival op.
 
Fox Festival har på nuværende tidspunkt selv rejst 500.000 kr. fra medlemskredsen og fra sponsorer.
 
Den kommunale underskudsgaranti skal være med til at sikre, at interne og eksterne samarbejdspartnere og kunstnere har tiltro til, at de får deres arbejde betalt, og Fox Festival således kan opnå de nødvendige kreditter. Det er foreningens mål at rejse yderligere underskudsgaranti for 500.000 kr. hos andre samarbejdspartnere, så der i alt opbygges en underskudsgaranti på 1. mio. kr.
 
I konceptet for festivallen er der lagt op til at understøtte det frivillige foreningsarbejde økonomisk i lokalområdet, hvor foreningerne kan tjene penge ved forskellige arbejdsopgaver på festivallen. Men også andre foreninger i kommunen uden for lokalområdet vil kunne byde ind med deres arbejdskraft på festivallen og på den måde tjene penge til deres frivillige arbejde.
 
Økonomi ”4440 Fox Festival 2017”
Kommunalt driftstilskud
500.000 kr.
Egenkapital i Foreningen 4400 Fox Festival
500.000 kr.
Kommunal underskudsgaranti
500.000 kr.
Forventet underskudsgaranti rejst fra andre eksterne sponsorer
500.000 kr.
 

Øvrige konsekvenser
”4440 Fox Festival 2017” afvikles d. 26.- 27. maj 2017. Kommunen har ikke kendskab til andre større events i disse dage. Dog afvikles Skvulp Havnefestival i Holbæk i weekenden efter (d. 3.- 4. juni).

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 24. oktober 2016: Punkt 127: Drøftelse af Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
KKFU afsætter 150.000 kr. fra egen eventpulje mod, at Vækstudvalget tager stilling til – og restfinansierer – øvrige midler til direkte ansøgt tilskud samt eventuel ansøgt underskudsgaranti hvis Vækstudvalget ønsker at stille en sådan.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Udvalget traf beslutning om, at der gives driftstilskud på 350.000 kr. til ”4440 Fox Festival 2017” i Mørkøv, som supplement til de 150.000 kr., som Kultur, Fritid og Fællesskab har afsat til festivalen. Derved gives der samlet set 500.000 kr. i driftstilskud til Fox Festivalen.
Midlerne tages af den million, som udvalget har indstillet, der afsættes til ’Kultur skaber vækst’.
Det betyder, at der ikke gives underskudsgaranti på 500.000 kr. til ”4440 Fox Festival 2017” i Mørkøv.


caseno16-48864_#4006101_v1_ansøgning om driftstilskud og underskudsgaranti 2017- ansøgning til holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om driftstilskud og underskudsgaranti 2017- Ansøgning til Holbæk Kommune.pdf


9. Drøftelse af principper for vækst-indsatser i lokalområderne

Drøftelse af principper for vækst-indsatser i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
 
Projektudvalget for Vækst
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Projektudvalget for Vækst drøfter principper for, hvordan udvalget vil arbejde med job og bosætning i lokalområderne

Beskrivelse af sagen
 
Ved mødet i Projektudvalget for Vækst den 1. november 2016 besluttede udvalget at nedlægge de to puljer, som udvalget har haft nedsat til styrkelse af lokalområderne og deres byer. Udvalget besluttede, at puljerne som sådan bliver lukket ned, men at formålet og ambitionen om at styrke lokalområderne skal fastholdes.
 
På baggrund af udvalgets drøftelser har administrationen udarbejdet et notat der opsummerer de problemstillinger som de gamle puljer led under. Derudover kommer notatet med bud på nogle principper som Projektudvalget for Vækst kan vælge at bruge, når der fremover skal gives støtte til at stimulere vækst i diverse lokalområder.
 
På baggrund af erfaringerne fra de afviklede puljer og de principper som administrationen beskriver i det medfølgende notat, bedes Projektudvalget for Vækst drøfte, hvordan det ønsker, at der skal arbejdes videre med konceptet om at give støtte til lokalområderne.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Projektudvalget for Vækst drøftede det fremlagte notat – og tiltrådte principperne.


caseno14-4378_#4011050_v2_væu - notat om principper for vækstindsatser i lokalområder i 2017.docx.pdf

Bilag

VÆU - Notat om principper for vækstindsatser i lokalområder i 2017.docx


10. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Eventuelt

Beskrivelse af sagen
 
Opfølgning fra forespørgsel på møde 01.11.2016 vedr. overførte midler til KFFU:
 
KFFU behandlede sagen på deres møde den 23.11.2015, og fordelte de 2,8 mio. således:

Lovgrundlag – link
 
https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4968&agendaType=Referat

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Udvalget tiltrådte det foreløbige årshjul.
 
Kurt orienterede kort om Kina-indsatsen. Administrationen arbejder videre i de forskellige spor, som er lagt, men på et lidt lavere ambitionsniveau. Til gengæld kan indsatsen i forhold til de ’tættere’ naboer (Norden og Tyskland) opjusteres


caseno14-4378_#4023892_v1_bilag til væu ref 1. dec, evt) oversigt over vækstudvalgets midler. 1.dec.pdf.pdf
caseno14-4378_#4023897_v1_bilag til væu ref 1. dec evt) væu - årshjul -2017 - 3.1.pdf.pdf

Bilag

Bilag til VÆU ref 1. dec, evt) Oversigt over Vækstudvalgets midler. 1.dec.pdf
bilag til VÆU ref 1. dec evt) VÆU - Årshjul -2017 - 3.1.pdf