UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge

STARTTIDSPUNKT

05-09-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-09-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 5. september 2016
2. Præsentation af SEAS-NVE ved forretningsudviklingsdirektør Jesper Lange
3. Oplæg om studietur til Berlin
4. Politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune
5. Orientering om effektanalyse af Væksthusene
6. Drøftelse - Mulige ekskursioner
7. Eventuelt til mødet den 5. september 20161. Dagsorden og tidsplan til mødet den 5. september 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 5. september 2016

Sagsgang og sagstype
Dagsordenen til VÆU´s møde den 5. september ser ud som følger:
 
Mødet holdes hos SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge fra kl 15.30 – 18.30
 
Drøftelser:
1) Oplæg og præsentation af SEAS-NVE ved forretningsudviklingsdirektør Jesper Lange. (1 time)
2) Oplæg fra Holbæk Erhvervsforum om den forestående studietur til Berlin, Caspar Christensen (15 min.)
3) Oplæg om mulighederne og perspektiverne i ”det attraktive liv i byerne, byudvikling, midlertidige byrum, o.l.” Lotte Højgaard (30 min.)
4) Oplæg om analyse om Væksthusene fra KL (punktet er videreført fra sidste møde), Jesper Møller (15 min.)
5) Drøftelse af forslag om ekskursioner til bl.a. Institut for Fremtidsforskning, Skanderborg Kommune og/eller DTU (5 min)
6) Evt.
2. Præsentation af SEAS-NVE ved forretningsudviklingsdirektør Jesper Lange

Præsentation af SEAS-NVE ved forretningsudviklingsdirektør Jesper Lange

Sagsgang og sagstype
Orientering, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1)Udvalget tager oplægget fra SEAS-NVE til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i Vækstudvalgets beslutning om at komme ud i lokalområderne – og ud til lokale virksomheder, har SEAS-NVE tilbudt at være vært for udvalgets møde. Derfor indleder SEAS-NVE med et oplæg om, hvad der er SEAS-NVE’s aktuelle fokus og udvikling – og hvordan man oplever samarbejdet med Holbæk Kommune.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-09-2016
Jesper Lange gennemgik sit oplæg om SEAS-NVE – og Udvalget tog oplægget til efterretning efter en god drøftelse.
3. Oplæg om studietur til Berlin

Oplæg om studietur til Berlin

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget tager oplægget om studieturen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget står for at skulle på studietur til Berlin. Turen er arrangeret og planlagt af Holbæk Erhvervsforum, der bl.a. har sørget for, at der er mulighed for, at lokale virksomheder har mulighed for at deltage i turen.
 
Til at folde programmet ud og knytte de nødvendige bemærkninger laver turens arrangør Caspar Christensen fra Holbæk Erhvervsforum en præsentation om turens indhold og ambitioner.
Det vedhæftede program for studieturen er foreløbigt, da ikke alle aftaler er helt på plads endnu.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-09-2016
Udvalget tog Caspars gennemgang af studieturen til efterretning.


caseno14-4378_#3905618_v2_foreløbigt program berlin opdateret.docx.pdf

Bilag

Foreløbigt program Berlin opdateret.docx


4. Politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune

Politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Sagen afgøres i Projektudvalget for Vækst
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         Udvalget beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med en politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen
Med baggrund i udvalgets studietur til Vejle i 2015 ønsker vækstudvalget at drøfte muligheden for en politik som skal sætte lys på kommunens by- og bygningsmæssige værdier.
 
Politikken er tænkt som vækstdriver og interessevækkelse for bosætning og investering og ligger derfor som en forlængelse af udvalgets vækstpolitik. Politikken skal udover at handle om byliv også behandle andre emner som fx bygningsarv, kulturværdier og landsbyer, da der er vigtige gevinster ved en bred markedsføring af kommunens by- og bygningsmæssige kvaliteter.
 
Politikken kunne også indeholde muligheder for at arbejde med midlertidighed i byrummene, som vækstudvalget også har prioriteret at arbejde videre med og som behandles på udvalgets møde i oktober.
 
Jævnfør oplæg i Vejle kunne emner i politikken være:

Høring
Der lægges ikke op til en bred inddragelse i politikken idet udvalget gennem længere tid har samlet inspiration både i andre byer samt i kommunens egne byer og derved er klar til at sætte retning for udviklingen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-09-2016
Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med en politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune, herunder at det først skal på et temamøde med Byrådet for at få sonderet politisk bredest muligt.


caseno14-4378_#3916410_v1_bilagref væu 5.sep punkt 4 - oplægvæu_050916.pptx.pptx

Bilag

bilagref VÆU 5.sep punkt 4 - oplægvæu_050916.pptx


5. Orientering om effektanalyse af Væksthusene

Orientering om effektanalyse af Væksthusene

Sagsgang og sagstype
 
Vækstudvalget
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Vækstudvalget bliver orienteret om effekten af Væksthusene

Beskrivelse af sagen
 
Væksthusene skal årligt leve op til en række resultatmål som bliver indgået mellem KL og regeringen. Aftalen om Væksthusenes resultatmål sætter år for år fokus på forudsætningerne for, at et sammenhængende erhvervsfremmesystem kan være drivkraft for udvikling og vækst i danske virksomheder.
 
I den seneste resultatopfølgning fra Væksthusene blev der taget en ny opgørelse i brug. Dette betyder, at man blandt andet kan lave en effektmåling af, hvor gode Væksthusene er til at skabe arbejdspladser og øge omsætningen hos de virksomheder de rådgiver.
 
Beregninger på baggrund af den nye opgørelse fra Erhvervsstyrelsen af de fem væksthuses resultater viser, at de tilsammen har været med til at skabe 1.305 arbejdspladser i perioden 2013-2015. Samtidig viser opgørelsen, at for hver krone investeret i væksthusene får samfundet 5,07 kroner tilbage i form af øget omsætning i de virksomheder, der har benyttet væksthusenes tilbud.
 
Væksthusene er stiftet af kommunerne og organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, fordelt i Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og hovedstadsregionen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget besluttede at udsætte oplægget om KL’s analyse af Væksthusene til næste Vækstudvalgsmøde i september.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-09-2016
Vækstudvalget blev orienteret om KL’s analyse.


caseno14-4378_#3877979_v1_væu - bilag - effekt af væksthusene - resultatopgørelse 2015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3919425_v1_bilag til ref 5 sep punkt 5 væu - pp - analyse af væksthusene.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Bilag - Effekt af Væksthusene - Resultatopgørelse 2015.PDF
bilag til ref 5 sep punkt 5 VÆU - PP - Analyse af Væksthusene.pdf


6. Drøftelse - Mulige ekskursioner

Drøftelse - Mulige ekskursioner

Sagsgang og sagstype
Drøftelse, Vækstudvalg

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget drøfter de forskellige forslag til steder, hvor udvalget kunne søge inspiration og information.

Beskrivelse af sagen
Vækstpolitikken – og den nye handlingsplan, som udvalget vedtog den 9. august 2016, har til mål at skabe mere vækst i form af flere jobs og mere bosætning.
 
Et af midlerne til at skabe vækst er samarbejde med dem, der kan og vil – og herunder følger også at opsøge inspiration og information andre steder og af andre kanaler.
 
Der er foreslået Skanderborg Kommune og Institut for Fremtidsforskning (Kurt Næsted) – og DTU (Henrik Mosbæk).

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-09-2016
Udvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med et besøg i Skanderborg og viden fra Institut for Fremtidsforskning på, hvad der får folk til at bosætte sig uden for de store byer.
7. Eventuelt til mødet den 5. september 2016

Eventuelt til mødet den 5. september 2016

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-09-2016
Jesper Møller orienterede om, at netværksmødet i Kina er rykket til december. Ellers intet til referat.


caseno14-4378_#3894839_v1_bilag til evt 5. sep væu - årshjul -2016 - 2.17.pdf.pdf
caseno14-4378_#3894877_v1_oversigt over vækstudvalgets midler. 5 sep.pdf.pdf

Bilag

bilag til evt 5. sep VÆU - Årshjul -2016 - 2.17.pdf
Oversigt over Vækstudvalgets midler. 5 sep.pdf