UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Multihuset, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv

STARTTIDSPUNKT

02-05-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 2. maj 2016
2. Præsentation af ideerne i Mørkøv
3. Oplæg om Byforum
4. Midlertidige byrum
5. Orientering om analyse af erhvervsstrukturen i lokalområderne
6. Ansøgninger til VÆU 2. maj
7. Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet
8. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
9. Evt.
10. Beslutning om CSR Awards i Holbæk 2016 og 20171. Dagsorden og tidsplan til mødet den 2. maj 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 2. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Tidsrummet er 15.30-18.30
 
Rasmus Bjerregaard deltager i mødet fra kl 15.30 – 16.
 
Orienteringspunkter:
 
1) Oplæg om Mørkøv, Alex Christensen (kl. 15.30 – 16)
2) Status på Byforum, Byforumchef Jonas W. Petersen (kl. 16 – 16.45)
3) Oplæg om ’midlertidige byrum’, Lotte Højgaard (kl. 16.45 – 17.15)
4) Cowi-analyse om erhvervsstrukturerne i lokalområderne, Jesper Møller (kl. 17.15- 17.20)
 
 
Beslutningspunkter:

5) Ansøgninger til puljerne, Lotte Søndergaard Møller (kl. 17.20- 17.50)
6) Tværkommunalt turismesamarbejde, Erik Kjærgaard Andersen (kl. 17.50- 18.00)
7) Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020, Erik Kjærgaard Andersen (kl. 18.00-18.15)
 
8) Evt. (kl. 18.15-18.30)
Herunder erindring om fælles mødet med projektudvalget for lokaludvikling –
VÆU har modtaget invitation til at deltage i møde med Hanne Tandvig om vækst og udvikling i lokalområder, den 10. maj, fra kl 19 -21, Pyramiden, Tuse Næs Skole
2. Præsentation af ideerne i Mørkøv

Præsentation af ideerne i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalgets møde den 2. maj holdes i Mørkøv i Rævebjerg 1, som er ’samlingspunkt’ for mange af de lokale kræfter i Mørkøv. Derfor er første punkt på dagsordenen præsentation af ideerne og potentialerne i Mørkøv, hvor formanden Alex Christensen for Mørkøv Handels., Håndværker og Borgerforening byder velkommen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget tog Alex Christensens oplæg om ideerne og potentialerne i Mørkøv til efterretning.
3. Oplæg om Byforum

Oplæg om Byforum

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
På Vækstudvalgets møde den 2. maj 2016 kommer chef for Holbæk Byforum Jonas W. Petersen for at lave et oplæg om:

1) Status efter starten på Byforum, 1. oktober 2015
 
2) De fire dele, som Byforums fundament er gjort af:
 
- Oplevelser
- Koordination & Kommunikation
- Tilgængelighed
- Grundelementer
 
3) Det konkrete arbejde med de fire dele – hvor er Byforum på vej hen

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget tog Jonas W. Petersens orientering til efterretning.


caseno14-4378_#3764197_v1_bilag til referat 2. maj byforum præsentation .pdf

Bilag

Bilag til referat 2. maj Byforum præsentation


4. Midlertidige byrum

Midlertidige byrum

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i vækstudvalget
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at vækstudvalget
  1. drøfter muligheden for midlertidige byrum i Holbæk by

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget har ønsket en nærmere drøftelse af muligheden for midlertidige byrum i Holbæk by. Herunder, med udgangspunkt i byrumsplanen, drøfte muligheden for nye indsatser omkring aktivering af eksisterende byrum.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget drøftede mulighederne, herunder hvordan midlertidige byrum kunne støtte Byforums arbejde.  Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde et mere konkret oplæg, som kan præsenteres på oktober mødet.
5. Orientering om analyse af erhvervsstrukturen i lokalområderne

Orientering om analyse af erhvervsstrukturen i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Vækstudvalg
 
Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Vækstudvalget tager til orientering, at administrationen har bedt COWI om at udarbejde en analyse af erhvervsstrukturen i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

For at få et bedre overblik af erhvervslivet i Holbæk Kommune, har administrationen bedt COWI om at udføre en analyse af erhvervsstrukturen i de 18 lokalområder.
 
Analysen vil bestå af levering af rådata og 18 kort. Af kortene vil det fremgå, hvor virksomhederne ligger, hvor mange ansatte de har samt, hvilken branche de tilhører.
 
COWI har tidligere udført lignende analyse for andre kommuner. Nedenfor er der vist et eksempel fra Glostrup.
 
Figur 1 – Kort over virksomheder ved Glostrup station, opdelt efter branche og antal ansatte

Økonomiske konsekvenser

Analysen kommer til at koste 28.000 kr. ex. moms.


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget tog orienteringen til efterretning – og bestilte et oplæg på baggrund af analysen.
6. Ansøgninger til VÆU 2. maj

Ansøgninger til VÆU 2. maj

Sagsgang og sagstype
Beslutningspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget behandler de 3 modtagne ansøgninger med henblik på at tildele støtte eller afslag.

Beskrivelse af sagen
Til anden runde i Vækstudvalgets to puljer med frist den 19. april 2016 er der modtaget 3 ansøgninger.
Målet med puljerne er at skabe flere jobs og mere bosætning i henholdsvis lokalområderne – og lokalområdernes bysamfund.
 
 
1) Mørkøv Kræmmermarked
Formålet med ansøgningen er at skabe mulighed for, at kræmmermarkedet, som er kommunens største event, kan udvikle sig yderligere.
 
Der søges om støtte til 750.000 kr. til:
 
1) opgradering af elforsyning: 330.000 kr.
2)opgradering af toilet og badeforhold bl.a. til handicappede: 400.000 kr.
3) Ordentlig adgangsvej på 4 meter på begge p-pladser 200.000 kr.
 
Der ansøges altså ikke om det samlede beløb på 930.000 kr., men 750.000 kr.
 
Vurdering: Ansøgning opfylder umiddelbart kriterierne for puljerne med mulighed for at styrke jobs og bosætning i Mørkøv.
 
 
2) Tølløse, NO1
Formål: 1) skabe "base" for kulturelle og sociale oplevelser i Tølløse 2) styrke det lokale erhvervsliv ved at forberede rammebetingelser og være udgangspunkt for lokal erhvervsklub 3) udleje forsamlingslokalet med henblik på at skaffe driftsindtægter til at drive hovedformålene.
 
Der søges om 500.000 kr. ud af de samlede udgifter, som anslås til 1.315 mio. kr.
 
Der søges støtte til to delprojekter:
 
1) 415.000 udvendig facaderenovering
2) 85.000 kr. til omdisponering af stueplan inklusiv handicaptoilet
 
Derudover præsenteres delprojekt 3 & 4, som endnu ikke har finansiering. (3: kælder 4: vindfang og træterrasse).
 
Vurdering: Da foreningen er en almen nyttig forening, vil kommunen lovligt kunne støtte projekterne, såfremt at lokalerne altid udlejes til den gældende markedspris og alene er en biaktivitet.
 
 
3) Orø; Holbæk Erhvervsforum
Formålet er at fortsætte den positive udvikling, som Orø vurderes at være i – herunder at bidrage til at fastholde og videreudvikle Orø som et aktivt helårssamfund.
 
Holbæk Erhvervsforum søger midler til at drive 3 indsatsområder, i alt 150.000 kr.
 
1)Udvikling af strategiske aktørsamarbejder: 2 netværksmøder, 2 kendskabsture, 2 workshops
2) Udvikling og salg af oplevelsespakker: udvikling af 5 lokale oplevelsespakker - og udvikling af 5 oplevelsespakker mellem Orø og virksomheder på fastlandet.
3) Udvikling af sommerhusudlejningsservice: indgåelse af 10 bookingaftaler med sommerhusejere, udlejning af sommerhus for 10 uger samlet, kampagne mod 600 sommerhusejere.
 
Vurdering:
Ansøgningen med hovedparten af de nuværende indsatsområder vurderes til at falde uden for den type af aktiviteter og virksomhed, som en kommune må lovligt må støtte.
 
Udvalget kan derfor tilkendegive – som udvalget tidligere har gjort med Tølløse, NO1 og Mørkøv, at administrationen skal indlede dialog med Holbæk Erhvervsforum med henblik på at afdække, hvilke muligheder der for at støtte indsatsen på Orø. Og at Holbæk Erhvervsforum derefter kan indsende ny ansøgning.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget besluttede, at ansøgningen fra:
 
1) Mørkøv får tildelt 600.000 kr. hvor Mørkøv Kræmmermarked kan vælge at bruge pengene mellem de 3 nævnte forslag – og kommunen tager imod tilbuddet om det gratis telt til promotion. Søren Stavnskær deltog ikke i behandlingen.
 
2) Tølløse, NO1 får tildelt 150.000 kr. Samtidig besluttede udvalget, at hvis Tølløse NO1 opnår støtte fra fonde eller andre finansieringsmuligheder, kan Tølløse NO1 søge udvalget igen.
 
3) Orø ved Holbæk Erhvervsforum får afslag. Dels fordi hovedparten af initiativerne falder udenfor, hvad en kommune kan støtte – og dels fordi udvalget fandt, at en del af indsatserne bør kunne dækkes og håndteres af Orøkonsulenten og Holbæk Erhvervsforum.


caseno14-4378_#3754564_v1_bilag til punkt 5) ansøgninger væu 2. maj.pdf

Bilag

bilag til punkt 5) ansøgninger VÆU 2. maj


7. Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

Sagsgang og sagstype
Beslutning, Vækstudvalget

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1) Der bliver etableret en politisk styregruppe fra de fire kommuner bestående af borgmestre og formænd for erhvervs/vækstudvalg (eller lignende)
2) Styregruppen gives kompetence til at igangsætte en analyse af områdets unikke karakteristika, mulige signaturoplevelser og markedsføringspotentiale – som kan bidrage til a tiltrække flere besøgende.

Beskrivelse af sagen
Den 11. december 2015 mødtes bl.a. borgmestre og kommunaldirektører fra Lejre, Holbæk og Roskilde til en indledende drøftelse om et muligt, fremtidigt turisme-samarbejde mellem Fjordlandets kommuner.
 
Mødet tog udgangspunkt i det aktuelle udviklingsarbejde blandt de 44 kommercielle turismeaktører fra kommuner omkring Isefjorden, Lammefjorden og Roskilde Fjord, det såkaldte Fjordland, samt de 5 kommuners turistorganisationer, som sammen har udviklet nye, unikke oplevelses- og pakkeløsninger i området. Målet for samarbejdet har været at udvikle 1-2 pakker indenfor hvert af de 5 tema-områder (se vedhæftede)
 
Projektet har fokuseret på at udvikle, sælge og markedsføre sammenhængende natur- og kulturoplevelser, der har tiltrækningskraft til at sætte Fjordlandets unikke oplevelses-univers på landkortet i Danmark og det nære udland og dermed tiltrække flere turister.
 
Den 1. april 2016 holdt borgmestrene og kommunaldirektører fra Frederiksund, Lejre, Holbæk og Roskilde møde. På baggrund af oplæg fra Dansk Kyst- & Naturturisme samt fælles drøftelse var der politisk enighed om at arbejde videre med at undersøge potentialerne i et intensiveret, kommunalt samarbejde på turismeområdet, herunder arbejde hen imod eventuelle konkrete projekter.
 
Det blev derfor besluttet at foreslå at etablere en politisk styregruppe, som skal arbejde videre med mulighederne for et sådant kommunalt samarbejde. Styregruppen foreslås at bestå af borgmestre og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner og skal formulere visionen for og strategien bag det kommunale turismesamarbejde.
 
Styregruppens videre strategiarbejde foreslås at tage udgangspunkt i en analyse af Fjordlandets unikke karakteristika, mulige signaturoplevelser og markedsføringspotentiale, som kan forventes at tiltrække flere besøgende til området. Den politiske styregruppe skal vælge et konsulentfirma, der kan lave analysen.
 
Det er forventningen, at det tværkommunale samarbejde kan igangsættes på denne side af sommerferien, og at resultaterne af en konsulentundersøgelse kan foreligge i løbet af september måned.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget tiltrådte begge indstillinger.


caseno14-4378_#3733363_v1_bilag turismesamarbejde - fjordlandet - oplevelser i fjordlandet 2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag Turismesamarbejde - Fjordlandet - Oplevelser i Fjordlandet 2016.pdf


8. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at projektudvalget:
 
  1. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet er aktuelt i gang med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune. Det er fortællingen om, hvor vi vil hen, hvad vi arbejder for, og hvad vi vil.
 
Samtidig er retningen for de seks kerneopgaver sat via de 27 politiske effektmål, som byrådet vedtog med Budget 2016. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et ”servicetjek” frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017.
 
Servicetjekket består af, at udvalget drøfter første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
 
A. Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven?
B. Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
C. Hvad skal målet være for 2020?
D. Kommentarer eller forslag særligt for kerneopgaven ”Fællesskab”?
 
Vi er i gang med det første år med politiske effektmål i Holbæk Kommune. Derfor vurderer administrationen, at servicetjekket hovedsageligt drejer sig om mindre justeringer og tilpasninger.
 
Flere steder venter vi på nye data
Byrådet skal følge op på de politiske effektmål ved årets udgang. Kerneopgaverne følger løbende op og gør status på effektmål og indsatser. Det er dog forskelligt, hvornår på året og hvor ofte kerneopgaverne kan hente data (konkrete tal). På mange af effektmålene er der således ikke kommet nye data siden efteråret 2015. I dette første udkast er nogle af de foreslåede mål for 2020 derfor direkte overført fra 2019.
 
Det giver en udfordring at drøfte mål for 2020, der hvor vi endnu ikke har data for, hvordan det er gået med at opnå effektmålene indtil videre. Kerneopgaverne og Økonomi & Effekt opdaterer løbende data, når de bliver tilgængelige. Hvis der er nye data, vil udvalget få en status på mødet.
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1-2 viser de politiske effektmål for kerneopgaverne Vækst og bæredygtighed – ansvar for fremtiden og Fællesskab. Tabellerne viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Vækst og bæredygtighed – ansvar for fremtiden
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Der skabes 150 flere arbejdspladser
 
28.553
28.703
2) Indbyggertallet stiger til mindst 71.809
 
69.800
71.809
3) CO2 udledningen fra kommunale bygninger, drift og transport falder med mindst 3% om året
 
11.751
10.402
 
 
Tabel 2 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)
 
Sagsgang frem mod at byrådet vedtager Budget 2017
På den baggrund samarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt om andet udkast.
 
På den baggrund udarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt forslag til politiske effektmål 2017-2020.
 
 
Oversættelse til faglige effektmål
Hver kerneopgave er i gang med at oversætte de overordnede politiske effektmål til nogle mere konkrete faglige effektmål. De skal give mening for medarbejdere og ledere at arbejde efter i hverdagen og kan f.eks. indeholde strategiske mål, driftsmål og brugeroplevelser.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Drøftet.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


9. Evt.

Evt.

Sagsgang og sagstype
VÆU

Beskrivelse af sagen
Bilag til VÆU’s møde den 2. maj:
 
1) Årshjul
2) Budgetoversigt


caseno14-4378_#3751034_v1_bilag til evt) 2. maj væu - årshjul -2016 - 2.13.pdf.pdf
caseno14-4378_#3751032_v1_bilag til evt). 2. maj budgetoversigt over vækstudvalgets mider 2016.pdf.pdf

Bilag

bilag til evt) 2. maj VÆU - Årshjul -2016 - 2.13.pdf
bilag til evt). 2. maj Budgetoversigt over Vækstudvalgets mider 2016.pdf


10. Beslutning om CSR Awards i Holbæk 2016 og 2017

Beslutning om CSR Awards i Holbæk 2016 og 2017

Sagsgang og sagstype
Beslutningspunkt, Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2016 til at finansiere CSR Award. Beløbet finansieres af Vækstudvalgets midler.
  2. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2017 til at finansiere CSR Award. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2017.

Beskrivelse af sagen
Baggrund:
CSR Award er en årlig konference, som har til formål at skabe synlighed og debat om virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar. CSR Award har fundet sted i 6 år – og er nu Danmarks største CSR- konference.
 
Målet med CSR Award er at give deltagerne konkrete redskaber og inspiration til, hvordan man bruge – eller blive bedre til at arbejde med social ansvarlighed. På konferencen bliver der sat fokus på udfordringer og succeshistorier indenfor CS-feltet med events, paneldebatter og talere. Og ikke mindst hyldes de rigtig gode eksempler med en Award, hvor priserne uddeles til virksomheder, der gør en markant forskel – og som kunne inspirere andre virksomheder.
 
Der forventes omkring 800 deltagere fra det private erhvervsliv, brancheorganisationer, NGO’ere, forskere, ministerier, det offentlige – og H.K.H. Prins Joakim.
 
Det foreslås, at kommunen afholder Awarden to år i træk, for det vil give bedre mulighed for at involvere det lokale erhvervsliv over en længere periode, spare ressourcer (ved år 2) og opnå en større branding.
 
Vurdering:
At være vært for CSR Award i 2016 og 2017 vil give Holbæk Kommune en unik mulighed på flere fronter.
For det første er hele ideen bag det at arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar byggestenen i meget af det, vi allerede gør – både i regi af hele tanken bag ”Holbæk i Fællesskab” og som et helt konkret eksempel: ‘den direkte virksomhedsrettede indsats’ fra ’Alle kan bidrage”. Her vil vi på en anderledes måde kunne løfte og sætte fokus på vigtigheden i, at vi (kommunen og virksomhederne) kan finde de rigtige løsninger sammen.
 
For det andet er det en stor og markant event, som vil tiltrække deltagere bredt og vidt fra, og dermed direkte og indirekte skabe omtale af kommunen.
 
Og for det tredje vil CSR Awarden være med til at skabe aktivitet i hele kommunen, fordi Skandinavisk Service Partner ved Gregers Hastrup (tidligere Smart Guy bygninger i Jyderup) har tilbudt at lægge faciliteter til.
 
Praktik:
Muligheden er, at Holbæk Kommune kan afholde CSR Awards to år i træk (altså både 2016 og 2017). Kommunens medfinansiering er 2 mio. kr. pr år. For 2016 foreslås det, at midlerne tages fra Vækstudvalgets midler, mens det i 2017 foreslås indarbejdet i budgettet. Som udgangspunkt er der tale om en ’max’ finansiering, ifald det ikke lykkes at få lokale virksomheder til at betale en del af udgifterne. Hvis det lykkes, vil kommunens medfinansiering selvklart blive mindre.  

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget efterlyste mere viden om, hvad erfaringen fra andre kommuner, som havde været med – som kunne tages med på Byrådsmødet.
To stemte for: Marie Friis og Kurt Næsted
To undlod at stemme: Steen Klink og Søren Stavnskær
To stemte imod: Henrik Mosbæk og Jens Kristiansen (Dog kunne forslaget støttes med et beløb på op til 500.000 kr.)


caseno14-4378_#3756234_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - venue til csr awards.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756233_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - muligt samarbejde ml. holbæk kommune og csr fonden.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756230_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - program csr awards 2015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756226_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - program 2014_csr awards.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756224_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - vedr. samarbejde mellem csr fonden og holbæk kommune.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756222_v1_væu 2. maj csr awards i 2016 og 2017 - image001.gif.gif

Bilag

VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Venue til CSR Awards.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Muligt samarbejde ml. Holbæk kommune og CSR Fonden.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Program CSR Awards 2015.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Program 2014_CSR Awards.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Vedr. samarbejde mellem CSR Fonden og Holbæk Kommune.pdf
VÆU 2. maj CSR Awards i 2016 og 2017 - image001.gif