UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

17-03-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

17-03-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 17. marts 2016
2. Ansøgninger til Vækstudvalgets puljer, marts 2016
3. Affaldsgebyrer til erhvervslivet
4. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
5. Orientering om kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler
6. Opfølgning på plan- og udviklingsstrategien
7. Eventuelt punkt på VÆUs møde 17. marts1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 17. marts 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 17. marts 2016

Beskrivelse af sagen
Nedenfor er dagsorden og tidsplan til mødet.
 
Vær opmærksom på at mødet starter kl. 16.30.
 
Beslutningspunkter:
 
a) Ansøgninger til VÆU’s puljer (16.30- 17.15) (Erik)
b) Erhvervsaffald – opfordring til FORS (17.15-17.25) (Kurt)
c) KL’s kodeks for ledelsens og forvaltningspersonalets pligter ved rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester (17.25-17.35) (Erik)
 
Orienteringspunkter:
d) Kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler i Holbæk Kommunes kontrakter. (17.35-17.45) (Erik)
e) Tema i PUS: godt sted at bo og flere jobs (17.45-18.15) (Lotte H)

Evt: 18.15-18.30
f) Vækstudvalgets deltagelse i Folkemødet på Bornholm (16-19. juni 2016)

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Ingen kommentarer
2. Ansøgninger til Vækstudvalgets puljer, marts 2016

Ansøgninger til Vækstudvalgets puljer, marts 2016

Sagsgang og sagstype
VÆU, beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Vækstudvalget behandler de fire modtagne ansøgninger til Vækstpuljerne – og beslutter, hvorvidt der skal tildeles støtte.

Beskrivelse af sagen
Sagsfremstilling:
Byrådet besluttede i oktober 2015, at Vækstudvalget skulle udmønte vækstmidler gennem to puljer på hver 1 mio. kr. årligt. Målet med puljerne er at skabe flere jobs og mere bosætning i henholdsvis lokalområderne – og lokalområdernes bysamfund.
Til ansøgningsfristen 1. marts 2016 er der modtaget fire ansøgninger.
 
1) St. Merløse IF Gymnastik/Carina Ipsen
Der søges om støtte til:
10.000 til byggestyring
27.000 til belysning ved shelter
I alt 37.000 kr.
Foreningen Meget Mere Merløse arbejder mod at skabe et aktivt og attraktivt byrum i St. Merløse.
 
Vurdering:
Foreningen har indtil videre modtaget ca. 300.000 fra forskellige kommunale støtteordninger til et projekt, der samlet set koster 1,1 mio. kr. Hvorvidt de to delprojekter, som der søges støtte til nu, vil opfylde puljernes formål og ambition om vækst i form af flere jobs og mere bosætning, er ikke helt klart.
 
2) Åhuset/ Anne Værgman
Der søges om støtte til:
Renovering af sommerhus, hvor der er indhentet to tilbud på enten 136.000 kr. eller 210.000 kr.
Med projektet ønsker Anne Værgman at renovere et hus, så der kan laves højtlæsning, foredrag og andre aktiviteter i huset for borgere – i første omgang gratis men efterfølgende mod entre.
 
Vurdering: Støtte til projektet vil til en enkelt person/enkelt virksomhed, hvilket en kommune ikke må ifølge kommunalfuldmagten. Derudover er det ikke klart, hvordan projektet konkret vil bidrage til at skabe flere jobs og mere bosætning.
 
3) Det Grønne Parcelhus/Jyderup Højskole
Der søges om støtte til etablering af have: 45.000 kr.
Jyderup Højskole ønsker at etablere en have midt i Jyderup. En have, som skal være selvforsynende.
 
Vurdering: Det fremgår ikke af ansøgningen, men ejeren af det pågældende hus og have er ifølge Tingbogen ”Trekløver Ejendomme ApS”, som har til formål: køb, salg og udlejning af fast ejendom’ (ifølge virksomhedsregisteret). Det betyder umiddelbart, at en støtte til udvikling af haven, kan være støtte til en kommerciel virksomhed (hvilket vil være i modstrid med kommunalfuldmagten). Det fremgår heller ikke af ansøgningen, hvordan højskolen har råderet over arealet – og dermed hvordan offentligheden er sikret adgang.
 
Vækstudvalget vil kunne give øremærket støtte til udvikling af haven men med betingelse om, at der er sikkerhed for, at haven kommer til at stå til rådighed for offentlighed fremover (f.eks. mindst 10 år). Endvidere skal det præciseres, hvordan offentligheden har adgang (hele tiden og gratis?). Det konkrete bidrag med projektet til at skabe flere jobs og mere bosætning er ikke helt klart.
 
4) Fællesskab Tølløse, NO1
Der søges om støtte til renovering af kultur- og mødestedet NO1 i Tølløse: 500.000 kr.
 
NO1 skal være et kultur- og mødested for Tølløses borgere, så de ikke behøver at tage til andre byer for at høre musik, gå i teateret eller på café.
 
Vurdering: Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorvidt de 150.000 kr. fra budgetaftalen og de nu ansøgte 500.000 kr. går til den samme renovering. Der er ikke fremsendt et egentligt budget, men kommunen kan kun bevillige midler til udgifter, kommunen lovligt må støtte. Herunder til udgifter, som rent faktisk afholdes. Det vil sige, at et tilsagn om støtte vil være betinget af, at der kan aflægges et regnskab, der viser, at hvad pengene præcist er gået til og med hvilke beløb.
 
NO1 skriver i ansøgningen, at caféen er kernen i projektet – og det skaber støttemæssigt en udfordring, for en kommune kan og må ikke støtte cafédrift (igen ifølge kommunalfuldmagten). Der er to veje at gå:
 
Vækstudvalget kan vælge at give anlægsstøtte – altså støtte til renoveringen. Det betyder, at alle aktiviteter, som skal foregå i huset, skal være nogle, en kommune lovligt kan støtte. Dermed vil NO1 være nødt til at bortforpagte cafédriften til trediepart på kommercielle vilkår.
 
Hvis NO1 vil drive caféen selv, så kan Vækstudvalget give driftstøtte til de aktiviteter, som foregår i huset, og som en kommune lovligt kan støtte gennem øremærkede midler: erhvervsforening, byudvikling, teater o.l.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Udvalget havde en indledende drøftelse om formålet med puljerne i forhold til de ansøgninger der er kommet. Udvalget var enigt om, at disse puljer er et forsøg på at kick-starte og afprøve noget, der kan hjælpe med at skabe jobs og øge bosætningen.
Udvalget gav udtryk for, at denne ansøgningsmodel til en vis grad lægger op til en dialog mellem ansøgerne, politikerne og administrationen. Herunder blev der givet udtryk for, at administrationen skal forsøge at være en stærk medspiller i forhold til ansøgningerne - dog med respekt for, at der i visse tilfælde også er en overordnet myndighedsrolle der skal tilgodeses i forhold til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre inden for kommunalfuldmagten.
Der var også en drøftelse af, om man skal gøre mere i forhold til henholdsvis at markedsføre puljerne og skærpe retningslinjerne i ansøgningsmaterialet. Udvalget vurderede at retningslinjerne er klare nok som de er nu, men at man kan overveje om de skal markedsføres yderligere.
 
Ansøgninger
2.1) St. Merløse: Udvalget giver et afslag til ansøgningen;
Udvalget vurderer, at formålene om bosætning og jobskabelse ikke er opfyldt i tilstrækkeligt omfang. 4 giver afslag (A, O, I) og 2 (B, V) vil gerne støtte byggestyringsdelen af ansøgningen.
2.2) Åhuset: Et samlet udvalg giver et afslag til ansøgningen;
Udvalget vurderer, at formålene om bosætning og jobskabelse ikke er opfyldt i tilstrækkeligt omfang. Derudover er det tvivlsomt, om det vil være lovligt at yde støtte til en virksomhed af denne karakter.
2.3) Det Grønne Parcelhus: Et samlet udvalg giver et afslag til ansøgningen;
Udvalget vurderer, at formålene om bosætning og jobskabelse ikke er opfyldt i tilstrækkeligt omfang. Derudover er der usikkerhed omkring ejerskab og offentlig adgang til den nævnte grund.
2.4) Tølløse: Et samlet udvalg giver et afslag til ansøgningen som den fremstår pt;
Et enigt udvalg beslutter dog, at administrationen skal tage en dialog med Tølløse i forhold til om ansøgningen kan blive justeret og skærpet forud for næste ansøgningsdeadline. Hvis det sker, vil udvalget behandle ansøgningen på ny ved næste ansøgningsrunde.


caseno16-5795_#3687148_v1_ansøgninger til offentliggørelse - .pdf.pdf
caseno16-5795_#3681473_v2_bilag merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - vækstudvalget i holbæk kommune har ned.pdf
caseno16-5795_#3681474_v2_bilag merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - 2.3 .2016 planlægning regneark af meget.pdf
caseno16-5795_#3681478_v2_bilag merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - 8.2.2016 støtte meget mere merløse skol.pdf
caseno16-5795_#3681481_v3_bilag merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - 20.2 2016 organisationsplan meget mere .pdf

Bilag

ansøgninger til offentliggørelse - .pdf
bilag merløse: ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - Vækstudvalget i Holbæk Kommune har nedsat to puljer.docx
bilag merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - 2.3 .2016 planlægning regneark af Megetmeremerløse.xlsx
bilag merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - 8.2.2016 Støtte Meget Mere Merløse skole m fl.pdf
bilag Merløse ansøgning vækstudvalgets puljer pr. 1.3.2016 - 20.2 2016 Organisationsplan Meget Mere Merløse.docx


3. Affaldsgebyrer til erhvervslivet

Affaldsgebyrer til erhvervslivet

Sagsgang og sagstype
Afgøres i VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Vækstudvalget beslutter at opfordre FORS til at overveje en justering af gebyrfastsættelsen på erhvervsaffald.

Beskrivelse af sagen
I forhold til kommunernes ambitioner om at være erhvervsvenlige og imødekommende har kommunerne forskellige rammevilkår, de kan skrue på. F. eks. sagsbehandlingstider, adgang til byggegrunde – og gebyrer. Og de samme rammevilkår måler de forskellige ’erhvervsvenligsanalyser’ på.
 
Et gebyr for erhvervslivet er for affald. Her er den nuværende takst for adgang for genbrugspladserne for håndværkere og gartnere er:
 
0-1 ansatte: 6.423 kr.
2-10 ansatte: 9.633 kr.
11+ ansatte: 12.845 kr.
 
Holbæk Erhvervsforum er bekendt med, at særligt de helt små virksomheder kan opleve forskellen mellem kategorierne:”0-1 ansatte” og ”2-10 ansatte” som stor.
 
I forbindelse med at FORS A/S nu arbejder med realisering af fusion, kunne Vækstudvalget opfordre FORS A/S til at overveje, om kategorierne for taksterne kunne strikkes sammen på en anderledes måde, så de måske i højere grad imødekommer de helt små virksomheder – og derved måske kan løfte ’erhvervsvenligheden’ i kommunen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Udvalget havde en drøftelse af forslaget, og de forventede positive konsekvenser det vil have for de helt små virksomheder, som der er en del af i Holbæk Kommune.
Beslutning:
Udvalget beslutter, at punktet godkendes, og at administrationen skal sørge for, at der bliver rettet henvendelse til FORS.
4. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg og projektudvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester vedtages.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på seminarer d. 21. oktober 2015 og d. 10. februar 2016 drøftet samarbejdet mellem byråd og administration. En af konklusionerne af drøftelserne var, at byrådet skulle vedtage et kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.
 
Kodekset svarer til anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget nedsat af Djøf, der har undersøgt og kommet med anbefalinger til det gode samarbejde mellem det politiske niveau og embedsmændene i staten, regionerne og kommunerne.
 
Kodekset beskriver syv centrale principper og pligter, som ansatte i kommunerne har i relation til rådgivning og bistand til byråd, udvalg og borgmester. Det drejer sig om:
 
1. Lovlighed
Administrationen skal altid handle inden for gældende ret.
 
2. Sandhed
Administrationen skal leve op til sandhedspligten. Hverken ledelse eller medarbejdere må videregive oplysninger, som er urigtige, eller som i den givne sammenhæng må anses for vildledende. Og de må ikke medvirke til, at borgmesteren, byrådet eller et udvalg giver urigtige eller vildledende oplysninger.
 
3. Faglighed
Administrationen skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder i forbindelse med udarbejdelse af dagsordentekster og andet beslutningsgrundlag samt i øvrigt ved udarbejdelse af materiale, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger. Det samme gælder, når beslutningerne skal gennemføres.
 
4. Partipolitisk neutralitet
Ansatte – herunder ledelsen – i administrationen skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale.
 
5. Ansvar og ledelse
Alle ansatte skal aktivt medvirke til at realisere de politikker, strategier og kerneopgaver, som byrådet, borgmesteren og den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i organisationen.
 
6. Udvikling og samarbejde
Medarbejderne skal løbende bestræbe sig på at udvikle opgaveløsningen og at forbedre kvaliteten af bistanden til byrådet, udvalgene og borgmesteren. De skal i deres bestræbelse på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område og være åbne og lydhøre over for omverdenen og samarbejde med andre. Og de skal forvalte de offentlige ressourcer på en økonomisk effektiv måde.
 
7. Åbenhed om fejl
Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl.
 
I den politiske behandling kan det drøftes, om der er andre principper og pligter udover de syv beskrevne, der skal være gældende i Holbæk Kommune. Det kan også drøftes, om der er noget, som skal specificeres i forhold til de syv principper og pligter.
 
Ud over forslaget til kodeks er der som bilag også vedlagt et katalog fra KL, der bl.a. indeholder temaer til diskussion vedrørende kodekset.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Udvalget tog det nye kodeks til efterretning og havde en kort drøftelse af temaerne og den videre proces.
Beslutning:
Udvalget beslutter, at punktet indstilles godkendt.


caseno16-11155_#3691971_v1_forslag - kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.pdf
caseno16-11155_#3691972_v1_kl-katalog - kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Bilag

Forslag - Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
KL-katalog - Kodeks for forvaltningens rådgivning


5. Orientering om kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler

Orientering om kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Vækst, Udvalget ”Job og Uddannelse”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager notat om kontrolgruppens udførelse af kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har over 4.000 leverandører. Holbæk Kommune har i en årrække benyttet arbejdsklausuler i kontrakter vedrørende tjenesteydelser.
 
En arbejdsklausul er en bestemmelse i en kontrakt om medarbejderes løn og arbejdsforhold. Den valgte leverandør sikrer, at løn, samt forhold omkring arbejdstid, ferie og sygdom ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende faglige område.
 
Holbæk Kommune har i 2015 tilsluttet sig Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 9471 om arbejdsklausuler i sin helhed, jf. Byrådets godkendelse af indkøbspolitik den 17. juni 2015, pkt. 116. Dette medfører bl.a., at Holbæk Kommune skal føre den nødvendige kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler i kommunes kontrakter.
 
I en prøveperiode på 1 år vil kommunens kontrolgruppe udføre kontrollen med overholdelse af arbejdsklausulerne. Kontrollen vil blive udført i forbindelse med gruppens øvrige kontrolopgaver.
 
Et notat, som nærmere beskriver, hvordan kontrolgruppen vil kunne løse opgaven, er vedhæftet denne sag som bilag. Notatet er godkendt af direktionen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Udvalget spørger ind til den forventede effekt når der lægges op til et forholdsvis begrænset antal kontroller. Administrationen fortæller, at man så vidt muligt vil målrette sin kontrolindsats mod de større kontraktområder for derved at forsøge at maksimere effekten. Derudover er udvalget positive overfor initiativet.
Beslutning:
Taget til efterretning.


caseno14-80138_#3674219_v1_endeligt notat.docx

Bilag

endeligt notat


6. Opfølgning på plan- og udviklingsstrategien

Opfølgning på plan- og udviklingsstrategien

Sagsgang og sagstype
Drøftelse i Projektudvalget for Vækst.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. udvalget drøfter initiativer i forhold til Plan- og udviklingsstrategien

Beskrivelse af sagen
Plan- og Udviklingsstrategien har været drøftet både i byrådet og i de politiske udvalg. Drøftelserne har ført til, at strategien har 7 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, et godt sted at bo, sundhed i fællesskab, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
Plan og udviklingsstrategien er byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal fungere som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går i dybden med et enkelt område, og følges op af konkrete udviklingsplaner og handlinger. Plan- og udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående, og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Den 9. december vedtog byrådet at sende forslag til Plan- og udviklingsstrategien i offentlig høring, og strategien har været i høring i perioden fra den 15. december til den 9. februar. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden, og strategien er på vej til at blive endelig vedtaget af byrådet. Herefter går arbejdet med at revidere kommuneplanen i gang.
 
Det videre arbejde
Der er to pejlemærker, der særligt vedrører vækstudvalgets arbejde. Pejlemærket ”Et godt sted at bo” handler om at skabe rammerne for at øge bosætningen i kommunen. Pejlemærket indeholder tre fokusområder:
 
Pejlemærket ”Flere jobs” indeholder tre fokusområder:
 
Administrationen arbejde pt. med at omsætte pejlemærkerne til konkrete initiativer. De foreløbige tanker præsenteres og drøftes i forhold til udvalgets interesser.
 
Se Plan- og udviklingsstrategien

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Udvalget drøftede, at det netop afsluttede arbejde med PUS har affødt nogle strategiske målsætninger som i peger ind i Vækstudvalgets arbejde med at skabe flere jobs og øge bosætningen.
Af konkrete indsatsområder blev det diskuteret om udvalget skal arbejde med at revitalisere byrumsplanen, at få udarbejdet med en arkitekturpolitik, at initiere en vækstfabrik for håndværkere eller lignende tiltag, der kan hjælpe til med at løfte byrum og understøtte jobskabelse i hele kommunen. Vækstudvalget lægger op til at drøfte eventuelle tiltag med andre relevante udvalg.
Beslutning:
Drøftet
7. Eventuelt punkt på VÆUs møde 17. marts

Eventuelt punkt på VÆUs møde 17. marts

Sagsgang og sagstype
VÆU, Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget drøfter deltagelse i Folkemødet på Bornholm, 16.-19. juni

Beskrivelse af sagen
Der er ikke en egentlig sagsfremstilling, men Udvalget skal drøfte om, udvalget ønsker at deltage i Folkemødet på Bornholm, den 16. til 19. juni 2016.
 
Endvidere er der vedlagt to bilag til orientering: dels årshjulet og dels budgetoversigt for Vækstmidlerne.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
7.1) Studietur til Hamborg: Udvalget vil gerne se et forslag til et muligt program.
7.2) Folkemøde: Udvalget tager ikke samlet afsted da der kun er enkelte af udvalgets medlemmer der kan deltage. Administrationen sørger for at koordinere med Strategi & Udvikling der står for det videre forløb mht. transport, indkvartering og program til de af udvalgets medlemmer der ønsker at deltage.
7.3) Studietur til Musicon i Roskilde: Forslag fra Henrik Mosbæk om at Vækstudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid sammen besøger Musicon i Roskilde.


caseno14-4378_#3689669_v2_budgetoversigt væu 17 marts.pdf
caseno14-4378_#3689661_v2_årshjul væu 17 marts, bilag til evt).pdf

Bilag

Budgetoversigt VÆU 17 marts
årshjul VÆU 17 marts, bilag til evt)