UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.10, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

18-01-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-01-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 18. januar 2016
2. Orientering om tilflytterindsats og branding
3. Beslutning om fælles markedsføring af kulturevents
4. Evaluering af udbud ift. rengøring og visiteret kørsel
5. Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedrift
6. Beslutning om medfinansiering af medlemskab af Fishing Zeeland
7. Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne
8. Folder om VÆU's 2 puljer1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 18. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Årets første møde bliver et forholdsvist tæt pakket møde – og derfor er mødet forlænget med en halv time i forhold til det først aftalte.
 
Først præsenteres, hvordan den vedtagne tilflytningsstrategi vil blive implementeret.
 
Derefter er der besøg af Lars Petersson og Bruno Riis-Nielsen fra Sparekassen Sjælland, hvor I skal drøfte med dem, hvilke muligheder for vækst og investeringer, de ser.
 
Udbud og Indkøb har to områder på dagsordenen – derfor har Anders Brøndum fået ekstra tid.
 
Den internationale strategi er sammen med en ansøgning om deltagelse i projektet: Fishing Zealand de sidste egentlige punkter, som I skal tage beslutning om.
 
 
1) Orienteringspunkt: De næste skridt i ”Tilflytningsstrategien”, Karen Breiner Nielsen: 15.30-16.00
2) Drøftelse: Lars Petersson og Bruno Riis-Nielsen, Sparekassen Sjælland ca. 1 time – væksten og investeringer. Kl 16-17
3) Beslutningspunkt: Udbud, Anders Brøndum, kl 17 – 18.30:
- Evaluering af udbud af rengøring og visiteret kørsel
- Udbud af kantinedrift
4) Orienteringspunkt: Internationale strategi, Jesper Møller, 18.30-18.45
5) Beslutningspunkt: ansøgning om Fishing Zealand 18.45-18.50
6) Beslutningspunkt: Frigivelse af Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne, 18.50-18.55
7) Evt:
- Forslag til pjece om Vækstudvalgets to puljer

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Referat af møde i Projektudvalget for Vækst den 18. januar 2016
 
 
a) Orienteringspunkt: De næste skridt i ”Tilflytningsstrategien”, Karen Breiner Nielsen: 15.30-16.00
Herunder beslutning om fælles markedsføring af kulturevents.


Udvalget blev kort briefet om de kommende tiltag i tilflytterstrategien, og udvalget tog orienteringen til efterretning, samtidig med at udvalget valgte ’det gode liv’, som tema for strategien.

Beslutningspunktet om fælles markedsføring af kulturevents: Udvalget besluttede at afsætte 100.000 kr. til fælles markedsføring af større kulturevents i 2016.

Søren Stavnskær stemte imod: der er givet midler til turisme, kultur og events, herunder markedsføring – resten af udvalget stemte for, men med den præcisering at bevillingen kun er for 2016.

b) Drøftelse: Lars Petersson og Bruno Riis-Nielsen, Sparekassen Sjælland ca. 1 time – væksten og investeringer. Kl 16-17.

Lars og Bruno præsenterede Sparekassen og de overvejelser, som var på bagsiden af krisen. Drøftelserne kom langt omkring – både for så vidt angår bosætning og jobskabelse. De ser nye muligheder som følge af den bedre økonomiske situation.


c) Beslutningspunkt: Udbud, Anders Brøndum, kl 17 – 18.30:

Drøftelse: Evaluering af udbud af rengøring og visiteret kørsel.


Udvalget fik præsenteret evalueringerne af henholdsvis udbuddet af rengøring og befordring af visiterede borgere – og på den baggrund drøftede udvalget evalueringerne. 

Beslutning om Udbud af kantinedrift.

Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes, men i forhold til indstillingen præciseres det, at kantinedriften udbydes på vilkår, der fremmer socialøkonomiske virksomheders muligheder for at byde ind på opgaven.

Driften af kantinen på Seminariet ikke sættes i udbud på nuværende tidspunkt.


d) Orienteringspunkt: Internationale strategi, Jesper Møller, 18.30-18.45

Erik præsenterede status kort og henviste til det kommende temamøde, hvor Byrådet skal drøfte strategien. Efter Byrådets drøftelser den 28. januar vender strategien tilbage til Vækstudvalget for at blive gjort færdig, før den skal præsenteres i Byrådet med henblik på eventuel vedtagelse.


e) Beslutningspunkt: ansøgning om Fishing Zealand 18.45-18.50

Udvalget besluttede, at man ikke ville bevillige 50.000 kr. om år i 2016 og 2017.


f) Beslutningspunkt: Frigivelse af Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne, 18.50-18.55

Beslutningspunktet blev vedtaget – og går videre til Økonomiudvalget og Byrådets behandling.

g) Evt:

Udvalget kommenterede pjecen om Vækstudvalgets to puljer, og med et par rettelser vil den blive videresendt til Byrådets orientering og til lokalforumskonsulenterne.

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering om tilflytterindsats og branding

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst  

Indstilling
Udvalget tager orientering om de kommende steps i tilflytterindsatsen til efterretning.
 
Udvalget drøfter mulige tilgange til yderligere at styrke Holbæk Kommunes image.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Vækst besluttede på mødet den 8. december at gå videre med ”den store pakke” for en to-årig tilflytterindsats. Karen Breiner og Henrik Hyldgaard fra Strategi og Udvikling/Kommunikation præsenterer de kommende aktiviteter og en foreløbig tidsplan. Udvalget tiltænkes en aktiv rolle i forbindelse med præsentation og løbende synliggørelse af indsatsen. Første gang i forbindelse med byrådets temamøde den 28. januar.     
 
Som besluttet på mødet den 8. december præsenterer kommunikationskonsulenterne også mulige tilgange til yderligere at styrke Holbæk Kommunes image. Det sker med udgangspunkt i dels en smal og dels en bredere tilgang.
Den smalle tilgang bygger på brandingbegrebet, som det klassisk benyttes, altså én udvalgt egenskab, som kan skille Holbæk Kommune ud fra mængden.
Den brede tilgang sigter på en mere sammensat profil, hvor flere af Holbæk Kommunes styrker og aktører bringes i spil for tilsammen at styrke kommunens og områdets image.

Et element i den sidste tilgang kan være fælles markedsføring af events i området – det er fremsat som en beslutningssag herefter.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Udvalget blev kort briefet om de kommende tiltag i tilflytterstrategien, og udvalget tog orienteringen til efterretning, samtidig med at udvalget valgte ’det gode liv’, som tema for strategien.

Referat
Sagsfremstilling3. Beslutning om fælles markedsføring af kulturevents

Sagsgang og sagstype
Beslutning i Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Udvalget beslutter, om de vil bevilge 100.000 kroner til fælles markedsføring af større kulturevents i 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
En række store og professionelle kulturevents løber af stablen i Holbæk Kommune i 2016. For at skabe maksimal opmærksomhed, er der indgået et samarbejde om fælles markedsføring som supplement til markedsføringen af hver enkelt event.
 
I samarbejdet deltager på nuværende tidspunkt Holbæk Art, Kina-festival, Holbæk i Pinsen/Skvulp, Togtet, Images, Brorfelde Observatorium, Holbæk Erhvervsforum, Sjællandske Medier, Holbæk Byforum og Holbæk Kommune.
 
Forventningen er, at markedsføring og øvrig omtale skaber positiv opmærksomhed omkring området, og at de besøgende får en god oplevelse, som de vil fortælle andre om – og at dette således vil bidrage til at skabe en oplevelse af byen/området som levende og aktivt.
Forventningen er også, at velbesøgte events og fælles markedsføring vil skabe synergi mellem detailhandel og events og derved spille positivt ind på eksponering og omsætning.
 
Koncept
Markedsføringen vil være målrettet børnefamilier fra Region Sjælland og Rødovre. Rødovre for at hente viden om, hvorvidt en målrettet indsats kan få familier fra hovedstadsområdet til at vælge kulturoplevelser i Holbæk Kommune.
 
Den fælles markedsføring vil slå på, at der er tale om oplevelser med et læringsperspektiv, og sloganet vil være ”Klogere og sjovere”.
 
Forudsat at det foreslåede budget kan realiseres, vil markedsføringen ske i TV Øst og aviser samt på sociale medier og ved uddeling/ophængning af produkter. Herudover vil aktørerne samarbejde om fælles PR, og der vil ved hver enkelt event være reklame for de øvrige. 
 
Konceptet kan uddybes på mødet, hvor Karen Breiner og Henrik Hyldgaard fra Strategi og udvikling/kommunikation deltager.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Med et budget på 200.000 kroner kan der opnås en massiv markedsføring i både Region Sjælland og Rødovre.
 
Kultur- og turismeaktørerne forventer at kunne bidrage med tilsammen 100.000 kroner (bliver bekræftet inden mødet 18.11.16).

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Udvalget besluttede at afsætte 100.000 kr. til fælles markedsføring af større kulturevents i 2016.
 
Søren Stavnskær stemte imod: der er givet midler til turisme, kultur og events, herunder markedsføring – resten af udvalget stemte for, men med den præcisering at bevillingen kun er for 2016.

Referat
Sagsfremstilling4. Evaluering af udbud ift. rengøring og visiteret kørsel

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, Byrådet
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. evalueringen af rengøringsudbuddet drøftes
  2. evalueringen af udbuddet på befordring af visiterede borgere drøftes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes indkøb af både rengøring og befordring er udbudspligtige ydelser. Udbuddene er gennemført i efteråret 2015 med kontraktstart i foråret 2016.
 
Rengøringsudbuddet
Den eksisterende rengøringskontrakt med Forenede Service har været uforholdsmæssig svær at håndtere. Fagområdet har med genudbuddet af rengøringen ønsket at sikre kvaliteten i rengøringen gennem en anden rengøringsstandard; INSTA800. Det er forventningen, at overgangen til INSTA800 sammen med et tættere samarbejde med leverandøren og en bedre kontraktstyring vil sikre, at leverandøren leverer den ønskede kvalitet i rengøringen. I modsat fald er der nu formuleret meget klare bodsbestemmelser i kontrakten.
 
Allianceplus har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for samtlige delaftaler. Vedlagt er bilag 1 omkring evaluering af udbuddet.
 
Prismæssigt har Allianceplus i overvejende grad afgivet laveste eller næstlaveste tilbudspris
Allianceplus har generelt fået højeste point i de kvalitative kriterier
Allianceplus understøtter leveringssikkerheden med høj medarbejdertilfredshed, blandt andet ved en indsats for et godt arbejdsmiljø
Allianceplus har et fast tilknyttet afløserkorps og ekstra kontrol af kvalitet ved afløsning
Allianceplus har erfaring med ledelse inden for INSTA800.
 
Økonomiske konsekvenser af rengøringsudbuddet
Den samlede årlige kontraktsum er på 21 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret i budgettet for 2016, hvor der er afsat 23,3 mio. kr. til opgaven. I forbindelse med udbuddet var der desuden reserveret yderligere 5 mill. kr. i 2016 budgettet til imødegåelse af en evt. højere kontraktpris. Denne reservation kan nu frigives.
 
Udbud af befordring af visiterede borgere
For at optimere drift og økonomi blev flere befordringsopgaver samlet i ét udbud; kørsel af børn og voksne til specialinstitutioner, kørsel af børn til den almene folkeskole samt kørsel af ældre til aktivitetscentre.
 
I udbuddet har der været lagt vægt på at etablere en partnerskabsaftale for at sikre en stabil drift for brugerne og et samarbejde der bygger på tillid og dialog mellem parterne. Ditobus Servicetrafik A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for 13 ud af 16 delaftaler. VBT A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for de resterende tre delaftaler.
Vedlagt er bilag 2 omkring evalueringen af udbuddet.
 
Prismæssigt har Ditobus afgivet de laveste tilbudspriser på de fleste delaftaler
Ditobus har generelt fået de højeste point i de kvalitative kriterier
Ditobus redegør blandt andet for en ledelses struktur, der understøtter kvalitetsstyringen 
Ditobus viser god sammenhæng mellem planlægning og afvikling. Planlægning er systemunderstøttet med faglig menneskelig gennemgang. Effektiv kommunikation, f.eks tablets i bilerne til dagens relevante informationer
Ditobus udviser forståelse for kompleksiteten i opgaven.
 
VBT har prismæssigt afgivet laveste pris på nogle delaftaler. Deres tilbudspriser varierer for de resterende
VBT understøtter kvalitetsstyringen med god driftsledelse og et gennemprøvet it-system til planlægning af opgaven
VBT viser forståelse for brugergruppens behov
VBT har korte reaktionstider, grundet god personaledækning
VBT har udarbejdet en struktureret og udførlig implementeringsplan.
 
Økonomiske konsekvenser, befordring af visiterede borgere
Den samlede, årlige kontraktsum er på 22,6 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne i budgettet for 2016, hvor befordringsopgaven er budgetsat til 23,1 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen blev der indarbejdet en reduktion på 4 mio. kr. på befordring af elever i de kommunale specialskoler.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Udvalget fik præsenteret evalueringerne af henholdsvis udbuddet af rengøring og befordring af visiterede borgere – og på den baggrund drøftede udvalget evalueringerne

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-1898_#3578570_v1_bilag 2_evaluering - visiteret befordring.docx
caseno16-1898_#3578565_v1_bilag 1_evaluering - rengøringsudbuddet.docx

Bilag

Bilag 2_Evaluering - visiteret befordring
Bilag 1_Evaluering - rengøringsudbuddet


5. Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedrift

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. driften af kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes
  2. driften af kantinen på Seminariet ikke konkurrenceudsættes på nuværende tidspunkt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget traf den 3. november 2015 beslutning om at arbejde videre med potentialeafklaringen for kantinedrift. Udvalget ønskede belyst, hvorledes kantinedriften på Seminariet, Jernbanevej og Kanalstræde kan drives som socialøkonomisk virksomhed.
 
Administrationen har nu haft en dialog med LOS; interesseorganisationen for private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark, samt Selveje Danmark; brancheforeningen for selvejende non-profit organisationer.
 
På baggrund af samtalerne og de nugældende regler for udbud af offentlige kontrakter, har administrationen udarbejdet et notat omkring socialøkonomiske virksomheders mulighed for varetagelse af driften. Se bilag 1.

Notatet redegør for, at der findes flere socialøkonomiske virksomheder på markedet i dag, som har erfaring med kantinedrift og som har tilkendegivet deres interesse for den konkrete opgave i Holbæk Kommune.
 
Notatet beskriver også de forskellige muligheder, der er, for at etablere en socialøkonomisk kantinedrift. Her konkluderer notatet, at opgaven under alle omstændigheder skal konkurrenceudsættes, hvis en socialøkonomisk virksomhed skal varetage opgaven.

Ifølge potentialeafklaringen er kantinedriften på Seminariet ikke vurderet egnet til konkurrenceudsættelse på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at kantinedriften på Seminariet fremover vil blive drevet i tilknytning til et projekt hvor unge sent udviklede med psykiske udfordringer, deltager i et udviklings- og afklaringsforløb.
 
Den samlede konklusion og anbefaling i potentialeafklaringen er, at kantinedriften på Kanalstræde og Jernbanevej konkurrenceudsættes, med henblik på at teste markedet, og herigennem forventeligt realisere de gevinster, som er synliggjort i potentialeafklaringen.
Se potentialeafklaringens kapitel 7 for den samlede vurdering og indstilling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Udbudsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175507

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget den 3. november 2015: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4945&agendaType=Referat

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes, men i forhold til indstillingen præciseres det, at kantinedriften udbydes på vilkår, der fremmer socialøkonomiske virksomheders muligheder for at byde ind på opgaven.
 
Driften af kantinen på Seminariet ikke sættes i udbud på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-64951_#3576113_v1_notat_kantinedrift_socialøkonomiske virksomheder.docx
caseno15-64951_#3575847_v1_potentialeafklaring vedr. konkurrenceudsættelse af kantinedrift.pdf.pdf

Bilag

Notat_Kantinedrift_Socialøkonomiske virksomheder
Potentialeafklaring vedr. konkurrenceudsættelse af kantinedrift.pdf


6. Beslutning om medfinansiering af medlemskab af Fishing Zeeland

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstillet, at
 
  1. der bevilges 50.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i 2017 til medfinansiering af medlemskab af Fishing Zeeland.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det har længe været et ønske fra flere turistaktører i Holbæk Kommune at indgå et samarbejde med interesseorganisation Fishing Zealand omkring udvikling af lystfiskerturismen i Holbæk. Udfordringen har været at finde finansiering til medlemskabet, som beløber sig på 150.000 kr. årligt. Turismeforum har givet tilsagn om at økonomisk støtte på 50.000 kr. og 14 lokale erhvervsaktører har hver givet tilsagn om støtte økonomisk med 3.571 kr. (i alt 50.000 kr.)
 
De 14 aktører er:
•           Orø Kro
•           Holbæk Fjord Camping
•           Bybjerggaard B&B
•           Holbæk-Orø Færgen
•           Østre Færge A/S
•           Hotel Sidesporet
•           Dagli’Brugsen Orø
•           Hegnegården Outdoor & Retreat
•           Orø Forsamlingshus (Liv & Mad)
•           Pro-Outdoor
•           Ø-butikken
•           Restaurant SuRI
•           Orø Bådelaug
•           Orø Camping
 
Hvorfor Fishing Zealand?
Odsherred-, Roskilde-, Vordingborg-, Guldborgsund-, Kalundborg-, Lejre- og Gribskov Kommune er allerede medlem af organisation og ikke uden grund. For der er uden tvivl et stort potentiale i lystfisketurismen, som hidtil ikke har haft megen fokus i den samlede turismeindsats. En rapport fra 2013 dokumenterer eksempelvis, at en havørreds socialøkonomiske kilopris er intet mindre end 2500 kr. som lystfiskerne bruger lokalt på overnatning, mad, grej og indkøb i øvrigt m.m.
 
Hvad bidrager Fishing Zealand med?
Et medlemskab af Fishing Zealand hjælper den enkelte kommune med at skærpe fokus og få realiseret lystfiskerturismens socialøkonomiske potentiale via konsulentbistand målrettet på PR-arbejde, klyngekoordinering og hjælp til konkrete initiativer så som diverse fiskeevents, brochurer m.m.
Af de 150.000 som medlemsskabet beløber sig på går 15.000,- direkte til markedsføring, hvor medlemskommunen i samarbejde med Fishing Zealand beslutter hvorledes disse midler benyttes.
Den enkelte medlemskommune får kompetent eksperthjælp til at ramme en helt ny målgruppe, som oven i købet kan bidrage til øget omsætning i ”skuldersæsonen”, da lystfiskernes primære aktive måneder ligger i foråret og efteråret.
 
I forhold til kerneopgave og politik
Et medlemskab understøtter kerneopgaven Vækst og bæredygtighed. Endvidere understøtter et medlemskab Erhvervs- turismepolitikkens udviklingsmål om at: ”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet skal øges. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner Holbæk Kommune og nabokommuner”.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Udvalget besluttede, at man ikke ville bevillige 50.000 kr. om år i 2016 og 2017.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3570101_v1_artikel miljø og vandpleje (endelige).pdf.pdf
caseno14-4378_#3570089_v1_fishing zealand værdigrundlag (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx.docx
caseno14-4378_#3570096_v1_holbæk - kommunebrev pr. dec 2015.docx.docx

Bilag

artikel miljø og vandpleje (endelige).pdf
Fishing Zealand Værdigrundlag (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx
Holbæk - Kommunebrev pr. dec 2015.docx


7. Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til vækstinitiativer i lokalområderne. Midlerne finansieres af rammebeløbet i budget 2016, og de fordeles med 0,15 mio. kr. til Undløse lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fremtidens Jyderup, 0,15 mio. kr. til Hagested lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fællesskab Tølløse.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
For at understøtte de lokale vækstinitiativer er der i budgetaftalen for 2016 afsat midler til vækstinitiativer i lokalområderne.
 
Der er afsat 0,15 mio.kr. til henholdsvis Undløse lokalområde og Fremtidens Jyderup. Dermed er der mulighed for oprettelsen af almennyttige fonde, der kan medvirke til at realisere deres vækst- og udviklingsplaner.
 
Fællesskab Tølløse er ved at etablere et medborgerhus til byens borgere for at skabe mere liv og aktivitet i Tølløse. Der er afsat 0,15 mio.kr. til dette videre arbejde.
 
Hagested lokalområde tildeles 0,15 mio. kr. til deres videre arbejde med udviklingen af deres nye samlingssted – stedet hvor de mødes fra nær og fjern.
 
Vækstinitiativerne finansieres via vækstmidler fra Vækstudvalget.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I budget 2016 er der afsat et rammebeløb på 0,6 mio. kr. til vækstinitiativer i lokalområderne. Midlerne er fordelt med 0,15 mio. kr. til Undløse lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fremtidens Jyderup, 0,15 mio. kr. til Hagested lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fællesskab Tølløse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Beslutningspunktet blev vedtaget – og går videre til Økonomiudvalget og Byrådets behandling.

Referat
Sagsfremstilling8. Folder om VÆU's 2 puljer

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalg
Orienteringspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Vækstudvalget tager udkast til folder om Vækstvalgets to puljer til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog den 21. oktober, at Vækstudvalget fik mandat til at udmønte midler til indsatser på vækstområdet. En del af midlerne (2mio. kr.) er øremærket de to særlige puljer, som retter som indsatser i lokalområderne (udvikling i lokalområderne og deres større/mindre byer).
 
I den forbindelse efterlyste Byrådet en folder eller lignende, som potentielle ansøgere kunne bruge til at orientere sig om kriterier og krav for at komme i betragtning.
 
Vedlagte folder er derfor et bud på det – og vil efter Vækstudvalgets møde kunne sendes videre til Byrådets orientering.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-01-2016
Udvalget kommenterede pjecen om Vækstudvalgets to puljer, og med et par rettelser vil den blive videresendt til Byrådets orientering og til lokalforumskonsulenterne.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-4378_#3575152_v1_opslag vækstudvalgets puljer.pdf.pdf

Bilag

opslag Vækstudvalgets puljer.pdf