UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-09-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-09-2015 10:30:00


PUNKTER

1. Beslutning om udmøntning af vækstmidler1. Beslutning om udmøntning af vækstmidler

Sagsgang og sagstype

Vækstudvalg
Økonomiudvalg
Byråd

Beslutningspunkt


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
  1. Oplægget om udmøntning af vækstmidler godkendes.
  2. Projektudvalget for Vækst bemyndiges til at udmønte de vækstmidler, der er afsat i budgettet i henhold til vækstpolitikken og den tilhørende handleplan.


Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

På Vækstudvalgets møde den 14.september besluttede udvalget sig for, at man som udløb af vedtagelsen og prioriteringen af Byforum ønskede at rette sigtet mod resten af kommunen for at se, hvilke tiltag man der kunne støtte med henblik på at skabe mere vækst.
 
På den baggrund er der udarbejdet et notat, som skitserer mulige typer af projekter. Udvalget kan på den baggrund drøfte og beslutte, hvilke kriterier udvalget mener, der skal lægges til grund for en eventuel tildeling og med hvilke beløb.
 
Efterfølgende sendes udvalgets beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at skabe et mandat og en ramme for Vækstudvalgets videre arbejde med at omsætte indsatserne til konkrete projekter rundt om i kommunen.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 29-09-2015
Det blev besluttet at VÆU ønsker Byrådets mandat til, at VÆU løbende kan igangsætte projekter, som ligger indenfor vækstpolitikken og dens handlingsplan og derved disponere over de midler, der er afsat til vækst.
 
VÆU ønsker derudover at bruge en vækstpulje på 2 mio. kr. hvert år på projekter, der har til formål at skabe vækst i lokalområder og bysamfund i Holbæk Kommune.
 
Efterfølgende sendes udvalgets beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at skabe et mandat og en ramme for Vækstudvalgets videre arbejde med at omsætte indsatserne til konkrete projekter rundt om i kommunen.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3474269_v1_væu - årshjul - 2015-2016_final.pdf.pdf
caseno14-4378_#3474254_v1_udmøntning af vækstmidler byråd_final.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Årshjul - 2015-2016_final.pdf
Udmøntning af vækstmidler byråd_final.pdf