UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

11-08-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-08-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Møde i Vækstudvalget den 11. august 20151. Møde i Vækstudvalget den 11. august 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Velkommen tilbage fra sommerferie. Vækstpolitikken er nu blevet vedtaget i Byrådet, og Vækstudvalget kan nu arbejde endnu mere målrettet med at få de valgte initiativer og indsatsområder ført ud i livet. For at forsøge at være lidt på forkant med udviklingen og for at give udvalget mulighed for at påvirke, hvad Vækstudvalget skal arbejde med i det kommende halve år, vil dette første møde i nogen grad have form af et planlægnings- og prioriteringsmøde.
 
Der er på nuværende tidspunkt følgende temaer på årshjulet frem til december. Vækstudvalgets medlemmer skal drøfte om dette er de rette emner, og om der er andre emner der bør prioriteres.
 
 
Derudover skal Vækstudvalget beslutte om der skal arrangeres en studietur til efteråret, og på den baggrund drøfte, hvad indholdet skal være. Det kunne f.eks. være en tur til Nyborg og Holstebro, der begge med succes har arbejdet med internationalisering.
 
 
Pkt. 1: Årshjul. Udvalget drøfter udkastet til et årshjul og kommer med input i forhold til indhold og prioriteringer.
 
Pkt. 2   International strategi. Udvalget drøfter den forestående tur til Kina, og de øvrige perspektiver der ligger i en international strategi.
 
Pkt. 3: Indsats til at tiltrække nye virksomheder. Leder af Erhverv, Søren Korsholm, orienterer om status på erhvervs- og virksomhedsområdet og om arbejde med at tiltrække nye virksomheder til Holbæk kommune. Udvalget drøfter tiltaget på baggrund af oplægget.
 
Pkt. 4: Studietur. Udvalget drøfter tidspunkt og indhold for en eventuel studietur
 
Pkt. 5: Eventuelt
Orienteringsnotat vedrørende mulighederne for at anvende Orø som forsynings- og demonstrations-ø. (Notat vedlagt.)

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 11-08-2015
Pkt. 1: Årshjul. Udvalget drøfter udkastet til et årshjul og kommer med input i forhold til indhold og prioriteringer:
 
Oplæg til årshjul vedtaget – med følgende korrektioner:
 
14. september: drøftelse om, hvordan udvalget kan bakke op om udviklingen i lokal områderne  med henblik på at skabe vækst (ikke blot ’aktiviteter’).
 
Fælles møde med bestyrelsen i ”Holbæk i Pinsen” i oktober måned sammen med Kultur- og Fritidsudvalget.
 
(Ny version af årshjulet er vedlagt referatet).
 
Pkt. 2 International strategi. Udvalget drøfter den forestående tur til Kina, og de øvrige perspektiver der ligger i en international strategi:
 
Udvalget besluttede, at arbejdet med den internationale strategi genoptages efter Kinaturen.
 
 
Pkt. 3: Indsats til at tiltrække nye virksomheder. Leder af Erhverv, Søren Korsholm, orienterer om status på erhvervs- og virksomhedsområdet og om arbejde med at tiltrække nye virksomheder til Holbæk kommune. Udvalget drøfter tiltaget på baggrund af oplægget:
 
Søren Korsholm præsenterede oplæg om indsatsen med at tiltrække virksomheder: hvor kan kommunens indsats være med til at skabe vækst, og hvor kan kommunen med fordel være mere proaktiv?
 
 
Pkt. 4: Studietur. Udvalget drøfter tidspunkt og indhold for en eventuel studietur:
 
Studieturens indhold blev drøftet – en mulighed er den internationale vinkel. Det kunne være Nyborg og Holstebro, eller måske vækstområder i udlandet. Tidsmæssigt er studieturen udsat.
 
Pkt. 5: Eventuelt:
 
Nyhedsbrev nr. 2 fra Vækstudvalget vil blive udsendt.
 
Orienteringsnotat vedrørende mulighederne for at anvende Orø som forsynings- og demonstrations-ø blev præsenteret.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3396073_v1_caseno14-4378_#3394763_v1_orø som demonstrations- og forsynings-ø.pdf.pdf
caseno14-4378_#3407294_v1_virksomhedsindsatser til drøftelse.pdf.pdf
caseno14-4378_#3407232_v1_vedtaget årshjul ultimo 2015 - bilag til referat.docx.docx

Bilag

CaseNo14-4378_#3394763_v1_Orø som demonstrations- og forsynings-ø.pdf
Virksomhedsindsatser til drøftelse.pdf
Vedtaget årshjul ultimo 2015 - Bilag til referat.docx