UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

08-06-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-06-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 8. juni 20151. Møde i Projektudvalget for Vækst den 8. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Dette møde i Vækstudvalget lægger ud med en orientering om, hvordan det er gået med Holbæk i Pinsen 2015. Chefen for Kultur- og Fritid, Brian Worm Ahlquist, kommer og orienterer om årets event og giver en status.
 
Som opfølgning fra dialogmødet den 2. juni med Erhvervsforum, Handelstandsforeningen og ejendomsejerne drøfter udvalget oplæg til styrkelse af bymidten i Holbæk By.
 
Orienteringsnotat:
 
  1. Udvalget vil blive orienteret om et nyt initiativ om arbejdet med at tiltrække nye borgere til Holbæk kommune. Initiativet er en form for rekrutteringspakke som skal hjælpe vores lokale og regionale virksomheder med rekruttering.
 
Med studieturen frisk i erindringen er der afsat tid til, at Vækstudvalget kan have en drøftelse af, hvad de vigtigste erfaringer fra turen er.
 
Det næste møde i Vækstudvalget ligger i begyndelsen af august måned. Til dette møde vil der foreligge et udkast til et årshjul. Udkastet til årshjul bliver udarbejdet på bagrund af de input som Vækstudvalget og Byrådet har givet i forbindelse med udarbejdelsen og behandlingen af vækstpolitikken.
 
 
Punkt 1 – Orientering om Holbæk i Pinsen ved Brian Worm
Punkt 2 – Styrkelse af bymidten i Holbæk By
Punkt 3 – Orientering om notat vedr. initiativ om rekrutteringspakke til virksomheder.
                 Bilag vedlagt.
Punkt 4 – Drøftelse af udbyttet af studieturen
Punkt 5 – Eventuelt   

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 08-06-2015
Ad 1: Orientering om Holbæk i Pinsen ved Brian Worm (oplæg vedlægges referat)
Brian indledte med at slå fast, at det er et langt sejt træk at lave events – og han taler ud fra 3 års erfaring: Træskibstræf 2013 og Holbæk i krig 2014.
2015 er et overgangsår, hvor der er taget hul på noget nyt fremadrettet. Bestyrelsen er ansvarlig for, hvad der skal ske i 2016, men udgangspunktet forventes at være fjord, ild og vand.
Udvalget drøftede derefter generelt Holbæk i Pinsen:
Steen ville vide, om pengene til Holbæk i Pinsen var fra Vækstudvalget? Brian understregede, at der er afsat 2 mio. kr. hvert år, men beløbet stiger med et par hundrede tusinder hvert år, - og midlerne tages ikke fra VÆU.
Henrik udtrykte en skuffelse over arrangementet, og han spurgte til, om man ikke kunne have bedre fokus på succesmålene, at vi skal ud over bygrænsen og kommunen – og for eksempel gå efter 40.000 deltagere samlet set over alle dagene.
Søren bemærkede, at når gæsterne er kommet til byen, så skal de fastholdes med noget, der ikke nødvendigvis ses andre steder. Samtidigt bør arrangementet ikke være for specielt.
Brian næsten lovede, at arrangement vil blive ”mindre krøllet” næste år. Det skal være et trækplaster, hvis vi skal have gavn af event strategien.
Lars håbede, at oplevelsen i år ikke har skabt en barriere for næste år, for der er mange muligheder for involvering, strand, havn i mindst 2 dage med teater, ballet, musik og noget, der samler folk.
Erik kommenterede, at nogen skal have et puf. Vi skal have value for money og gøre noget andet, end vi plejer.
Målet er stadig, at vi skal op i mange tusinde deltagere med et koncept, som dur til at fortælle en historie.
Jens fandt, at kommunikation omkring arrangementet ikke havde været optimal.
Udvalget rundede drøftelsen af med at konstatere, at eventstrategien er skabt i regi af Vækstudvalget, og det er derfor vigtigt, at eventen skaber vækst.
Derfor besluttede udvalget, at dels skal Byforum inddrages tidligt og dels skal organisationen omkring eventstrategien på plads, så der kan planlægges frem i tiden – gerne to år. Og endelig skal bestyrelsen mødes med Vækstudvalget om målsætningerne. Vi skal have skabt en fælles forståelsesramme langt tidligere – og Vækstudvalget vil gerne inddrages løbende i processen, også før temaet fastlægges endeligt.

Ad 2: Styrkelse af bymidten i Holbæk By
På baggrund af det fremsendte oplæg om organiseringen af Byforum havde Vækstudvalget en drøftelse, som berørte følgende temaer:
- Hovedby kontra mindre byer
- Megacenter kontra Holbæk midtby
- Byforums organisering – og det nuværende Erhvervsforum.

Ad 2.1: Hovedby kontra mindre byer
Grundlæggende er der en accept af, at Holbæk er hovedbyen, men samtidig havde udvalget også en bekymring i forhold til, hvad der kan gøres for de mindre byer. Udvalget var tilfreds med, at Byforum havde fundet sin form, men det er også stadig vigtigt, at de små bysamfund også kommer med.

Ad 2.2: Megacenter kontra Holbæk midtby
Udvalget drøftede, hvordan Megacenteret stiller sig overfor ideen om at tiltrække flere folk til selve bymidten. Og i den sammenhæng blev der gjort opmærksom på, at det reelle billede er omvendt: det er mere Megacenteret, som er konkurrent til bymidten. Folk tager gerne til Megacenteret, så hvis vi samlet set kan tiltrække flere fra andre byer med et samlet bedre ’butiks-udbud’, vil alle få fordele.

Ad 2.3: Byforums organisering – og det nuværende Erhvervsforum.
Udvalget anerkendte og var tilfredse med det nye oplæg til en organisering, som betyder, at Handelsstandsforeningen og Erhvervsforum sammen med ejendomsejerne har taget et vigtigt skridt. Så selvom langt fra alle er medlemmer af Handelsstandsforeningen, så kan man håbe, at Byforum betyder, at flere vil melde sig ind. Det er et vigtigt signal, for vi er i konkurrence med Slagelse og Roskilde. Derfor er det også et vigtigt krav til ny handelschef, at vi gerne vil have kædeaktører ind.
Konklusionen på drøftelsen af oplægget om Byforum blev:
Vækstudvalget vil fortsat sætte en retning – også på lokalområderne, hvor der også gerne skulle være attraktive handelsmiljøer.
Og som der står i Vækstpolitikken, så vil vi samarbejde med alle, og det inkluderer også lokale ildsjæle, som vil rykke eller ændre noget udenfor Holbæk bymidte.
Den aftale, der skal indgås med Byforum – og Holbæk Erhvervsforum vil løbe frem til 2019, og for Byforum være et beløb på 1,7 mio. kr. om året.
For at vurdere situationen vil udvalget evaluere erfaringerne fra 2016 og 2017.
Udvalget drøftede endeligt, hvordan man bedst kan få igangsat en dialog med lokalområderne og deres udviklingsmuligheder – set i vækstdagsordenen. En mulighed er at holde en minikonference til efteråret med lokalområderne, så udvalget kan komme i dialog med lokalområderne om deres muligheder.

Ad 3: Drøftelse af udbyttet af studieturen
Kurt lagde ud med at rose programmet og det gode selskab. Det var relevante ting, vi så og hørte. Og de passede godt ind i en Holbæk relation – og så var det godt at møde ildsjæle.
Lars var enig. Det var spændende folk, udvalget havde mødt. Med engagement, energi og en plan, som betød, at de kunne bryde med gamle mønstre. Og de viste, at man kan trække penge ud af fremmede kasser – og det skal vi blive bedre til. Samtidig havde de valgte byer vist, at de langsigtede strategier lige pludselig går op og giver mening – og så havde det været en god social tur
Henrik sagde, at han også synes, at det havde været en super god tur. Han havde fået et godt personligt politisk udbytte ved at se nye områder. Han satte pris på, at udvalget havde været afsted som en samlet gruppe og for at få input til hvad der kunne inspirere os til at sætte nogle visionære mål. Han nævnte forbindelsen til havnen i Svendborg (Korridor til gågaden), og det at have en visionsplan og få lagt en strategi, som man holder fast i.
Jens sagde, at det var et godt og alsidigt program. Han havde bidt mærke i, at kommunerne havde en mere aggressiv rolle for udviklingen og erhvervsudvikling, og at det var kendetegnende for alle 3 steder, at man gjorde tingene forskelligt. Men det at ringe rundt – og få fat i nye virksomheder (eksemplet med Baresso i Vejle) – det burde ”nogen” gøre.
Steen havde ikke så meget mere at tilføje ud over ros til arrangørerne,
Søren bemærkede, at udvalget havde set eksempler på projekter, der er kørt helt igennem. Vejle havde fundet en vej til midlerne, og de havde en plan, som de følger 100%.
Kurt opsummerede, at han havde bidt mærke i infotavler i Horsens, hvor man får oplysninger om, hvad der sker i kommunen. De månedlige rundvisninger i Vejle var en positiv og proaktiv ’branding-adfærd’. Horsens havde formået at vende udviklingen – og hvis vi i Holbæk bare kunne stjæle lidt, så kunne det være en spændende vej. Vi kunne blive skarpere på en ”Arkitekturpolitik” og udvikling koblet sammen med vores særlige DNA. Måske kunne et parkeringshus finansieres med noget fondsfinansiering? Endelig var oplæggene i Svendborg om deres version af udbud også ret interessante.

Ad 4: Orientering om notat vedr. initiativ om rekrutteringspakke til virksomheder.
Bilag vedlagt.
Erik introducerede grundtanken, som er: Hvad vil kommunen gøre for at gribe medarbejdere og potentielle borgere, som har ansættelse i Novo. Søren Kjærsgaard har haft møder med ejendomsmæglere: hvad skal der til, for at folk kan flytte hertil. Idrætsfaciliteter, oplevelser på havnen, formidle jobs og så videre – alt sammen bidrag til at få ansatte fra Novo og deres ægtefæller til at føle sig velkomne i Holbæk Kommune.
 
Ad 5: Eventuelt, næste møde
Kurt foreslog, at der på dagsordenen til næste møde den 11. august skulle kigges både med det lange og det korte lys på, hvilke emner der var i støbeskeen.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3309704_v1_26.05 notat pakkeløsninger væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3313234_v1_beslutning om styrkelse af bym_04-06-2015 09-25-13.pdf.pdf
caseno14-4378_#3313229_v1_beslutning om styrkelse af bymidten i holbæk by - caseno15-28786_#3312265_v1_organisering - levende.pdf
caseno14-4378_#3319161_v1_holbæk i pinsen.vækstudvalg.08.06.15.pdf.pdf

Bilag

26.05 Notat pakkeløsninger VÆU.pdf
Beslutning om styrkelse af bym_04-06-2015 09-25-13.pdf
Beslutning om styrkelse af bymidten i Holbæk by - CaseNo15-28786_#3312265_v1_Organisering - Levende bymidte.PDF
Holbæk i pinsen.vækstudvalg.08.06.15.pdf