UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

04-08-2014 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-08-2014 17:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden for Projektudvalget for Vækst den 4. august 20141. Dagsorden for Projektudvalget for Vækst den 4. august 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Dagsorden for Projektudvalget for Væksts møde den 4. august 2014

Formål og indhold

Ved mødet i Vækstudvalget den 4. august 2014, skal udvalget samle op på drøftelserne i byrådet før sommerferien på Brorfelde. Derudover skal processen for det videre arbejde i Vækstudvalget frem mod årsskiftet drøftes.

Vækst er ikke noget Holbæk Kommune kan skabe alene, og derfor er det vigtigt at identificere og samarbejde med de parter der kan og vil medvirke til at skabe vækst i kommunen. På baggrund af de input byrådet kom med og de erfaringer Holbæk Kommune har med borgerinddragelse anbefaler udvalgsformand Kurt Næsted og administrationen at Vækstudvalget nedsætter nogle Vækstråd. Disse Vækstråd skal arbejde i en afgrænset periode i efteråret, og derefter levere input til Vækstudvalget som kan bruges i den kommende Vækstpolitik.

Hvis udvalget beslutter, at arbejde videre med at nedsætte nogle Vækstråd, foreligger der et udkast til en tids- og procesplan for Vækstudvalget og Vækstrådenes arbejde henover efteråret, som skal drøftes og godkendes.

Herefter er der en sag omkring afskaffelse af byggesagsgebyret som udvalget får til orientering så den efterfølgende behandling i de andre udvalg kan få Vækstudvalgets input med i deres drøftelser af sagen.

I arbejdet med at forsøge at skabe flere praktikpladser er arbejdsmarkedsområdet er ved at se på muligheden for at indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Uddannelsesrådet har drøftet forslaget umiddelbart før sommerferien, og har udtrykt fuld opbakning i forhold til at der arbejdes videre med det politisk, og derfor bedes Vækstudvalget nu drøfte forslaget.

Afslutningsvis vil der være en drøftelse af Holbæk Kommunes udbudsstrategi. Udbudsstrategien er byrådets svar på de overordnede og principielle spørgsmål om, hvordan Holbæk Kommunes opgaver sættes i konkurrence og derfor, også ramme for hvilke parametre der skal prioriteres i udbudsprocessen. Drøftelsen vil ligge i forlængelse af den debat i tidligere har haft i udvalg og byrådet.

Dagsorden

1) Udvalgets arbejde i det kommende halvår

Vækstpolitik 2014 – hvem skal vi samarbejde med?

2) Vækstråd


Beslutning om at oprette tre Vækstråd

3) Afskaffelse af byggesagsgebyr


Orienteres om sag vedr. afskaffelse af byggesagsgebyr

4) Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

Drøftelse af mulighederne med en Partnerskabsaftale

5) Udbudspolitik

Drøfte udbudspolitik 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-08-2014
Sagsfremstilling
Referat

3641621e1.pdf
3641620e2.pdf
3641619e3.pdf
3641618e4.pdf
3641616e6.pdf
3641615e7.pdf
3641613e8.pdf
3641617e5.xlsx

Bilag

VU - 2014.08.04 - Bilag 8 - Udbud 2.0.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 7 - Partnerskabsaftaler - Faktaark.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 6 - Partnerskabsaftale.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 5 - Orienteringspunkt - Beslutning om byggesagsbehandling.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 3 - Procesplan.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 2 - Vækstråd.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 1 - Målhierarki version 0.7.pdf
VU - 2014.08.04 - Bilag 4 - Tids- og procesplan.xlsx