UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Absalonsvej 20, lok. D 179

STARTTIDSPUNKT

24-03-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-03-2014 18:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden for Projektudvalg for Vækst 24. marts 20141. Dagsorden for Projektudvalg for Vækst 24. marts 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

 

Formålet med projektudvalgets møde den 24. marts 2014 er, at udbygge den fælles vidensbank om vækst med særligt fokus på sammenhængen mellem erhverv, uddannelse og byudvikling.

 

På mødet kommer Bjarne E. Jensen fra REG LAB, og fortæller om sit arbejde med Vækstens Anatomi og Vækstens DNA – og giver sine anbefalinger til, hvordan man skaber de bedste rammer for vækst og velstandsudvikling.

 

Efterfølgende får udvalget lejlighed til at drøfte de lokale forudsætninger og muligheder for vækst i en lokal kontekst sammen med Bjarne og repræsentanter fra erhvervslivet, handelslivet og uddannelsesinstitutioner.

 

Program

 

16:00-16:05 Velkomst og dagens program v. Kurt Næsted

 

16:05-16:15 Præsentationsrunde

 

16:15-16:45 Hvordan skaber man de bedste rammer for vækst og velstandsudvikling v. Bjarne B. Jensen

Bjarne E. Jensen er sekretariatsleder i REG LAB, som er en non-profit organisation, hvis mission er at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling. Bjarne er specialiseret indenfor by- og regionaludvikling med særlige kompetencer indenfor udvikling af regionale erhvervsklynger, og har været projektleder for talrige projekter i både ind-og udland. REG LAB står bag publikationerne Vækstens Anatomi (2011) og Vækstens DNA (2014).

 

16:45-17:40 Fælles drøftelse om vækst og udvikling i Holbæk

Hvordan kan man omsætte Bjarnes anbefalinger til konkrete handlinger i en lokal kontekst. Hvad skal der til for at skabe vækst i Holbæk Kommune? Hvad skal vi stase på? Hvilke barrierer er der? Hvordan kan vi bruge hinanden strategisk?

 

17:40-17:45 Opsamling og tak for i dag v. Kurt

 

17:45-17:55 Drøftelse af forslag om nyt initiativ vedr. turismeindsats på Orø v. Brian

Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum ønsker at indgå en samarbejdsaftale om turismefremme på Orø. Aftalen skal være bundet op på konkrete effekter, således at det efterfølgende er muligt konkret at vurdere, hvorvidt satsningen har den ønskede effekt. (Se bilag: Projektbeskrivelse - Vækst i turismen, kulturen og bosætning på Orø.)

 

17:55-18:00 Afrunding v. Kurt Næsted

Hvor bevæger vi os hen? Lidt om de kommende møder samt inspirationstur til Ålborg den 11. april 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 24-03-2014

Referat
Pkt. 1: Velkomst og dagens program

Kurt Næsted bød velkommen og præsenterede dagens program.
 

Pkt. 2: Hvordan skaber man de bedste rammer for vækst v. Bjarne B. Jensen

Hovedpointer fra Bjarnes oplæg:
 
Vækstens DNA - hvad driver vækst? Det er iværksætterkultur og risikovillighed der gør en markant forskel, som har betydning for værditilvæksten i hele landet. Holdninger til at arbejde sammen, tage initiativer og engagere sig. Dvs. her skal vi arbejde med at flytte kulturen. Hjælpen kommer indefra. Holbæk og omegn er Gør det selv-land. Dvs. rimeligt med ideer, men ikke så meget for at gøre noget ved det.
 
Hvad kan gøres? Satse på Iværksætterkultur og risikovillighed i uddannelsessystemet. En holdånd, bakke hinanden op (kollektiv hjernevask): Vi kan og vi vil. Tag det ikke for givet - man skal hele tiden arbejde hårdt for det. Spørg os selv:
- Bakker vi iværksættere nok op?
- Har vi en kultur om at arbejde på tværs?
- Får ildsjælene opbakning?
 
Nogen gange er det positivt at vide, at man selv skal gøre en forskel. Vi skal selv gøre noget, og det kan være med til at mobilisere. Eks. Brain Business Ålborg, hvor de har champagnepauser og Awards. De unge og folk med vidensjob skal synes, at det er ok at blive i Ålborg. Vis at vi mener det alvorligt – eks. flot byggeri til studerende på havnen.
 
Gode råd fra Bjarne:
- Prioriter strategiske mål fremfor kortsigtede målbare resultater. Tænk i stedet: Er det her vigtigt for Holbæk, så gør vi det!
- Fokus på forandringer fremfor nålestik.
- Pisk en stemning op! Fokuser på at motivere og mobilisere fælles kræfter. Bak op, når der er nogen som evner, at lykkes/viser vejen frem.
- Intet "Quick fix"

Ad. 3, Fælles drøftelse om vækst og velstandsudvikling i Holbæk

Indtryk fra gæsterne, hvad skal vi tage med i det videre arbejde?
 
EUC satser på fokus på innovation og iværksætteri.
- Kunne godt ønske sig mere anerkendelse fra kommunen, eks. når elever vinder konkurrencer.
- Hvordan kan vi understøtte, at dygtige unge har mulighed for og lyst til at blive i byen?
- Vi mangler ind imellem lidt risikovillig kapital.
- Byen har mistet sine korte og længerevarende uddannelsesmiljø.
- Vi har det, vi har, og vi får ikke noget nyt.
- Hvad vil vi være kendt for - velfærdsteknologi? Vi hører, at kommunen vil noget med IT-teknologi på velfærdsområdet, men vi ser ingen aktion. Hjælpemiddelcentralen, hvordan kan vi bruge dét til at udvikle - reparatøren er 70 år. Dvs. handle og smede, når jernet er varmt.
- Kapitalen er vigtig, men der er også andre ting.
 
Spørgsmål (Kurt):
- Der tales om risikovillighed og kapital; hvilken øvrig risikovillighed skal der være tilstede?
 
Svar (Bjarne):
- Når EUC vækster i Kalundborg, er det bl.a. fordi erhvervsliv og virksomheder arbejder tæt sammen.
 
Erhvervsforumer ved at lave en strategi for innovation.
- Vi har både ledige lokaler og ledige borgere, det må kunne bruges til noget!
- Miljø for iværksættere i form af Vækstforum.
- Hvor skal investeringerne komme fra, når banken siger nej? Kan fondene bidrage? Hvor kan det ellers komme fra? Vi savner kapital fra kommunen, nogen der er villige til at tage risikovillighed.
- Vi mangler også innovation, vi har masser af servicefag, håndværkere hvordan får vi mere ud af det.
 
Handelstandforeningen arbejder med strategier for byudviklingen.
- Hvad er det, vi vil med byen?
- Har nedsat en bred arbejdsgruppe med Handelstandsforeningen, Slotcenteret, Megacenteret - strategis byledelse inspireret af Herning, Forventer at have et oplæg klar til maj.
- Se på hvad vi har, hvad er vi gode til. Det bør vi gøre noget mere ved.
- Vi skal væk fra sognepolitikken, Holbæk by er hele kommunens hovedby.
 
Spørgsmål (Kenny):
- Vi er i samme båd. Hvem driver udviklingen? Det gør alle de folk, der tør tage chancen. Byrådet kan fastsætte mål, men det skaber ikke nødvendigvis udvikling. Vi starter ikke forfra, vi skal bygge på de styrker vi har. Obs. på rammevilkår så byrådet ikke står i vejen for udviklingen.
- Vi skal skabe jobs, men kunne det også være pendling? Uddannet arbejdskraft ikke kun til vores egne arbejdspladser.
 
Spørgsmål (Signe):
- Tag udgangspunkt i det vi kan. Kunne vi blive verdensmestre i at uddanne håndværkere? Tænk stort vis tingene frem. Vis tingene til omverdenen.
 
Spørgsmål (Gorm):
- Fokuser på vores styrker. Handler det også om at kill your darlings? Hvad skal vi satse på? Handler det om detail og håndværksuddannelser? Hvis vi kan målrette vores indsats i beskæftigelsesindsatsen kan vi blive meget bedre. En kvalificeret arbejdskraft er afgørende, hvis vi skal vende udviklingen.
 
Svar (Bjarne):
- Byg på styrkerne - og husk at det man har meget af, ikke nødvendigvis er ens styrke. Lad være med at gå efter modeluner eks. mad. Man skal bore længere ind og finde kimen til det helt særlige. Eks. Sunne vi kan noget særligt i form af en niche indenfor trykkeri.
- Brug det gode arbejde der allerede er i gang eks. med Erhvervspolitikken. Erhvervsforum og EUC skal samarbejde.
- Event og handel kan ikke vende udviklingen. Det er som hønen og ægget, hvis der er job kommer folk og så kommer der handel. Man kan ikke bygge en vækststrategi på handel alene.
- Tag fat i den med håndværk, vi mangler allerede håndværkere og det bliver endnu mere udtalt.
- Lav en vækststrategi der er bredt funderet, så den holder over tid. Alle i Herning ”ved” at det er godt at drive virksomhed her.
- Husk det tager tid.
 
EUC:
- Den hurtige vej til at høste frugter.
- Målinger; der bindes mange ressourcer i målinger.
- Plassdata er verdenskendt. Vi bør brande det mere.
 
Spørgsmål (Julie):
- Mange pendler ud af kommunen, hvordan tager vi dem med? Hvordan understøtter vi dem?
 
Svar (Bjarne):
- Kommunegrænser er ligegyldig for virksomheder. I har muligheden for at være bosætningskommune. Se jer selv som både pendlingskommune og erhvervskommune. Odsherred og Kalundborg er afhængige af at Holbæk er stærk.
 
Henrik:
- Kultur med innovation og iværksætteri. Mange gode ideer bliver dræbt. Det er oplagt at se på, hvordan vi kan gøre det bedre.
- Kommunen bygger. Vi bør se på, hvordan vi selv kan laver udbud, så vi får vores egne på banen.
- Femern belt er interessant.
- Formidlingsaktiviteter der hjælper andre landmænd der vil prøve lykken med øko-produkter i Kina.
- Mentaliteten i Holbæk skal påvirkes så vi får en højere vindermentalitet.
 
Hector:
- Plastdata med ca. 30 mand er en af kommunens store virksomheder. Mange af de små virksomheder, har brug for viden om hvordan man vækster. Der er investorer, der gerne vil skyde pengene i gode ideer.
 
Spørgsmål (Kristian):
- Vi kan afkode tendenser og lave rammerne. Vi mangler viden fra virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne mm. Hvem kan få det til at ske?
 
Svar (Bjarne):
- Det handler om mobilisering og selvforståelse – det er mindset. Ud at snakke med folk. Grib knoglen og tal med folk – det får det til at ske. Det er old-scholl.
 
Erhvervsforum:
- Vi har et fællesskab. Vi tager ud og tale med folk. Pick the winners, pas på med det. Vis modet gennemfør nu projekterne (Rosencenteret, Holbæk Arena) strategierne og helhedsplanerne er der.
 
Erik:
- Hvem er den risikovillige her? Det er byrådet, både i forrige (startede med at tage initiativ til Vækstfabrikken) og i denne byrådsperiode (satte 10 mio kr af til Vækst). Og, så er der banken som gerne vil være med! Dem kan vi godt få mere ud af.
 
Henrik:
- Vi har brug for hurtige resultater. En ny fortælling.
 
Lars:
- Der er afvandring fra land til by, det sker også i Holbæk. Holbæk bliver lokomotiv, det sker helt af sig selv. Store kulturhuse er ikke vækstfremmende.
 
Bjarne:
- Der er ikke et rigtigt svar eller en opskrift. Det ligger i kombinationen. Kultur og kulturhuse er sekundært ift. vækst. Hvis ikke folkene er der til at bruge det, er det ligegyldigt.
- Glem tallene, find retningen og implementer.
 

Ad 4, Drøftelse af forslag om nyt initiativ vedr. turismeindsats på Orø v. Brian Ahlquist

Brian Ahlquist beskrev kort initiativet, som omhandler en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum omkring turismefremme på Orø. Aftalen skal være bundet op på konkrete effekter, således at det efterfølgende er muligt konkret at vurdere, hvorvidt satsningen har den ønskede effekt.
 
Udvalget valgte at anbefale initiativet. Sagen indstilles til økonomiudvalget og byrådet.

Ad 5, Afrunding v. Kurt Næsted

Hvad sker der nu?
Vi samler viden og innovation
Første skitse når bøgen springer ud
Vi skal fortsætte dialogen også med gæsterne fra i dag
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3467567e1.pdf
3467581e2.pdf
3469152e3.pdf
3469153e4.pdf
3469156e5.pdf

Bilag

Bilag 1_Analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd_folk-i-job-flytter-til-storbyomraaderne_feb2014.pdf
Bilag 2_Analyse fra Kraka_de_kloge_hoveder_forlader_landomraaderne_-_240214.pdf
Bilag 3: Notat - Arbejdsmarkedsprognoser_18032014.pdf
Bilag 4: Notat - Erhversstruktur - Holbæk Kommune - 2006-2013_180314pdf
Bilag 5: Projektbeskrivelse - Vækst i turisme, kultur og bosætning på Orø.pdf