UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

24-11-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-11-2015 21:00:00


PUNKTER

158. Beslutning - Godkendelse af dagsorden
159. Drøftelse - Evaluering af teamøde om politisk lederskab
160. Beslutning - Evaluering af strategi for brugerundersøgelser
161. Beslutning - Resultater fra Demokratieksperimentariet
162. Beslutning - Anbefalinger fra aktiviteter i Demokratieksperimentariet
163. Beslutning - Demokratieksperimentariets anbefalinger til evaluering af Frivilligstrategien
164. Eventuelt158. Beslutning - Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - beslutning

Indstilling
 
Projektudvalget godkender dagsordenen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling159. Drøftelse - Evaluering af teamøde om politisk lederskab

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – Drøftelse

Indstilling
Indstilling:
 
 1. Projektudvalget drøfter pointer og indtryk fra teamødet den 18. november om politisk lederskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 18. november 2015 havde Demokratieksperimentariet inviteret byrådet til temamøde om politisk lederskab. Temamødet indgår som en del af Demokratieksperimentariets aktiviteter på fokusområdet ’Dialog om politisk Retning’ fra kommissoriet.
 
Ved temamødet var der indlæg fra
 
Både Hedensted og Gentofte kommuner har ændret i mødeformerne i både byråd og udvalg, og oplægsholderne fortale om mål og erfaringer med nye mådeformer i forhold til politikernes muligheder for at udøve politisk lederskab.
 
Drøftelse
Projektudvalget drøfter, på baggrund af indtryk fra oplæg og den efterfølgende debat:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Projektudvalget drøftede resultater og anbefalinger fra temamødet
 
På bagrund af drøftelserne ønsker udvalget følgende tilføjet Demokratieksperimentariets anbefalinger til byrådet:
 

Referat
Sagsfremstilling160. Beslutning - Evaluering af strategi for brugerundersøgelser

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – beslutning

Indstilling
Projektudvalget
 1. drøfter konklusioner og anbefalinger i Evalueringsrapporten
 2. beslutter om administrationens forslag til forankring og forslag om justering af strategien skal anbefales til byrådet

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I 2014 indgik Strategi for Brugerundersøgelser som en del af Demokratieksperimentariets portefølje. Formålet med strategien er at udnytte det strategiske potentiale ved brugerundersøgelser i langt højere grad end tidligere. Strategien skal nu evalueres i forhold til udbyttet for henholdsvis politikere, borgere og administration.
 
Evalueringen skal indgå i Demokratieksperimentariets afsluttende afrapportering til byrådet i december 2015. Projektudvalget skal tage stilling til, om Demokratieksperimentariet anbefaler at strategien, herunder borgerpanelet, skal fortsætte og justeres og hvor den forankres fremadrettet.
 
Der er udarbejdet en evalueringsrapport på baggrund af bl.a. interviews og tilbagemeldinger fra de udvalg som har gennemført undersøgelser i borgerpanelet, medarbejdere på kerneområderne, samt tilbagemeldinger fra de borgere og brugere som har deltaget i undersøgelser.
 
Drøftelse og beslutning
På baggrund af drøftelse af evalueringsrapporten beslutter projektudvalget om administrationens anbefalinger til strategien herunder at
 
 
skal anbefales til byrådet på temamødet den 9. december 2015.
 
Bilag
Evalueringsrapporten er vedlagt dagsordenspunktet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Projektudvalget drøftede konklusioner og anbefalinger i Evalueringsrapporten, og godkendte
forslag til forankring af strategien, samt at en justering af strategien skal anbefales til byrådet

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-37262_#3519124_v1_pkt 2 - bilag til evalueringsrapport_final.pdf.pdf
caseno13-37262_#3519125_v1_pkt. 2 - evalueringsrapport for strategi for brugerundersøgelser_final.pdf.pdf

Bilag

Pkt 2 - Bilag til evalueringsrapport_final.pdf
Pkt. 2 - Evalueringsrapport for Strategi for brugerundersøgelser_Final.pdf


161. Beslutning - Resultater fra Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – beslutning

Indstilling
Indstilling:
 
 1. Projektudvalget beslutter resultater og anbefalinger i Demokratieksperimentariets afrapportering

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På byrådets temamøde den 9. december, skal projektudvalget præsentere Demokratieksperimentariets resultater og anbefalinger for byrådet.
 
Resultater og anbefalinger fra de aktiviteter og projekter, der er gennemført i løbet af 2014 og 2015, vil blive samlet i fem skriftlige publikationer. Derudover udarbejdes to ’whiteboard videoer’ om Samskabelse og Myndighed på ny Måde.
 
Publikationerne er planlægges er:
 
 1. Politisk lederskab og borgerdialog
 2. Borgerbudgettering og direkte demokrati
 3. Skab løsninger sammen
 4. Understøt borgernes initiativ
 5. Udvikling af lokale fællesskaber
 
De fem publikationer vil omfatte en afrapportering af anbefalinger og resultater på alle de tre fokusområder i kommissoriet for Demokratieksperimentariet, som er:
 
 
For hver publikation vil der desuden være en samlet præsentation af pointer og anbefalinger på de aktiviteter der er gennemført inden for publikationens tema.
 
Fremlæggelse
På udvalgets møde vil projektgruppen præsentere forslag til præsentationer og anbefalinger
 
Drøftelse
På den baggrund drøfter og beslutter projektudvalget forslag til indhold og præsentation i publikationer, samt forslag til anbefalinger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Projektudvalget godkendte udkast til resultatet og anbefalinger fra Demokratieksperimentariet, men en særlig opmærksomhed på:
 

Referat
Sagsfremstilling162. Beslutning - Anbefalinger fra aktiviteter i Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – beslutning

Indstilling
Indstilling:
 
 1. Projektudvalget godkender de resultater og anbefalinger fra aktiviteterne i Demokratieksperimentariet, der skal indgå i afrapporteringen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På byrådets temamøde den 9. december, skal projektudvalget præsentere Demokratieksperimentariets resultater og anbefalinger for byrådet.
 
Resultater og anbefalinger præsenteres bl.a. i form af 5 tematiserede publikationer, som hver bygger på de konkrete aktiviteter og projekter der har været gennemført i 2014 og 2015 i Demokratieksperimentariet, inden for hvert tema.
 
I bilag til dagsordenpunktet fremgår hvilke aktiviteter, der hører til hver af de 5 publikationer.
 
Fremlæggelse
På udvalgets møde vil projektgruppen præsentere forslag til hvilke resultater og anbefalinger der kan uddrages fra hver af de gennemførte aktiviteter.
 
Drøftelse
Projektudvalget drøfter og godkender på baggrund af oplæg fra projektgruppen, de vigtigste læringer og anbefalinger fra aktiviteterne i Demokratieksperimentariet

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Projektudvalget godkendte udkast til de resultater og anbefalinger fra aktiviteterne i Demokratieksperimentariet, der skal indgå i afrapporteringen

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-37262_#3519126_v1_pkt. 4 - bilag oversigt over aktiviteter.pdf.pdf

Bilag

Pkt. 4 - Bilag oversigt over aktiviteter.pdf


163. Beslutning - Demokratieksperimentariets anbefalinger til evaluering af Frivilligstrategien

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – beslutning

Indstilling
Indstilling:
 
 1. Projektudvalget godkender Demokratieksperimentariets anbefalinger til evalueringen af Frivilligstrategien.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I 2012 godkendte byrådet Frivilligstrategien, som skulle fremme frivillighed i Holbæk Kommune. Strategien har 3 målsætninger, som kort skitseret handler om:

 
Som led i Frivilligstrategien, blev der etableret en gruppe af frivilligkoordinatorer, der lige som lokalforumkonsulenterne, var ansat i fagområderne rundt om i kommunen, og samtidig havde en del af deres arbejdstid, hvor de arbejdede med hhv. frivillighed og lokaldemokrati. På den måde fungerede de som kontaktperson og ambassadør indadtil og udadtil. Desuden blev ’FrivilligCenter Holbæk’ etableret, med en fast tilknyttet frivilligkonsulent på fuld tid, og der er etableret forskellige puljer bl.a. til at samarbejder/partnerskaber med frivillige foreninger, (fx Home-Start).
 
Demokratieksperimentariets rolle
I forbindelse med Demokratieksperimentariets arbejde med udvikling af nye dialogformer og den nye dialogmodel, blev gruppen af Fælles-skabere etableret, som en fusion og videreudvikling af Lokalforum-konsulenterne og Frivilligkoordinatorerne. Bl.a. derfor har Demokratieksperimentariet haft et særligt engagement omkring frivillighed og frivilligstrategien. Demokratieksperimentariet har desuden arbejdet med både samskabelse, inddragelse af borgere i opgaveløsningen og fællesskab, som også relaterer sig til frivillighed.
 
Opmærksomhedspunkter fra Demokratieksperimentariets
På de nævnte områder og aktiviteter, har Demokratieksperimentariets haft følgende opmærksomhedspunkter:
 
1. At indsatsen for at fremme frivillighed på kommunens service- og velfærdsområder, bør udvides til også at omfatte samskabelse
 
2. At det bør overvejes, at styrke ressourcerne hos gruppen af Fælles-skabere, så de i endnu højere grad end nu, kan bidrage til at implementere intentionerne i Dialogmodellen
 
3. At der også fremover er behov for at understøtte kulturforandringer på velfærds- og serviceområderne, for at kommunen kan være en stærk medspiller overfor ildsjæle, for foreningslivet, for lokalområderne og andre fællesskaber, når det gælder frivillighed og samskabelse omkring den kommunale opgaveløsning.
 
4. At ansvaret for implementering af frivillighed (og samskabelse)på sigt bør forankres i et udvalg som har særligt fokus på at styrke den tværgående indsats.
 
Drøftelse
På baggrund af en drøftelse af ovenstående opmærksomhedspunkter, beslutter projektudvalget hvilke anbefalinger Demokratieksperimentariet bringer videre til den kommende evaluering af Frivilligstrategien
 
Link
Link til Frivilligstrategien: http://holbaek.dk/politik/politikker-og-strategier/strategier/frivilligstrategi/

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Projektudvalget godkendte udkast til Demokratieksperimentariets anbefalinger til evalueringen af Frivilligstrategien

Referat
Sagsfremstilling164. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – orientering/drøftelse

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Øvrige punkter til orienter og drøftelse.
 
Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-11-2015
Ingen punkter til eventuelt

Referat
Sagsfremstilling