UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

27-10-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-10-2015 21:00:00


PUNKTER

150. Godkendelse af dagsorden
151. Drøftelse - Resultater fra Borgerpanelundersøgelse om demokrati
152. Drøftelse - Evaluering af borgerpanel
153. Beslutning - Demokratieksperimentariets evaluering af omstillingsgrupper
154. Drøftelse - Status på forsøg med borgerbudgettering
155. Beslutning - Temamøde om inddragende arbejdsformer og politisk lederskab
156. Drøftelse - Status på og input til aktiviteter
157. Eventuelt150. Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - beslutning

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Dagsorden godkendt

Referat
Sagsfremstilling151. Drøftelse - Resultater fra Borgerpanelundersøgelse om demokrati

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
· Projektudvalget drøfter resultater fra borgerpanelundersøgelsen om demokrati i Holbæk Kommune

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I Borgerpanelundersøgelsen om demokrati i Holbæk Kommune, som blev gennemført i september, blev panelet spurgt ind til følgende tre temaer:
 
 
Ud af borgerpanelets 1.052 deltagere, har 622 svaret på undersøgelsen, svarende til 59%, hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelse. I de to foregående undersøgelser har der været højere svarprocenter på hhv. 79 og 74%. Årsagen til den lavere svarprocent på denne undersøgelse skyldes sandsynligvis, at temaet denne gang er mere abstrakt end fx ’trafik’ og ’kommunikation’. Derudover er det forventeligt, at svarprocenten falder med tiden, da interessen, alt andet lige, er størst hos deltagerne umiddelbart efter deres tilmelding.
 
Resultater af undersøgelsen
Nedenfor er gengivet nogle af de mest markante resultater fra undersøgelsen:
 
Kendskab til og oplevelse af demokratiet
 
Ønsker og idéer til udviklingen af demokratiet
 
Borgerens egen deltagelse i demokratiet
 
 
På udvalgsmødet vil der blive fremlagt yderligere analyse og resultater fra borgerpanelundersøgelsen. Projektudvalget drøfter på den baggrund, hvilke overvejelser og anbefalinger undersøgelsen giver anledning til.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Projektudvalget drøftede resultater af borgerpanelundersøgelsen om lokaldemokrati. Der var tilfredshed med at relativt mange kendte til Fælles-skaberne, og at en stor del af deltagerne har en idé de ønsker at samarbejde med kommunen om.
 
Der var dog også opmærksomhed på, at der er flere forhold omkring dialog og inddragelse, der bør arbejdes videre med at forbedre.

Referat
Sagsfremstilling152. Drøftelse - Evaluering af borgerpanel

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
· Projektudvalget drøfter udbyttet af den gennemførte borgerpanelundersøgelse, med henblik på input til evaluering af borgerpanelet og Strategi for Brugerundersøgelser

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I efteråret 214 vedtog direktionen Strategi for Brugerundersøgelser. Strategien indeholder tre dele: borgerpanelet, brugerundersøgelser og brugerpejlinger. I forbindelse med vedtagelsen, blev det fastlagt, at strategien skulle evalueres med udgangen af 2015, i regi af Demokratieksperimentariet.
 
Evalueringen skal bidrage til at afklare, om strategien og indsatsen giver tilstrækkeligt udbytte for hhv. politikere, administration og borgere. Til det formål gennemføres der en vurdering af udbyttet, ved hver undersøgelse i borgerpanelet. Evalueringen af borgerpanelet, indgår i den samlede vurdering af strategien for brugerundersøgelser.
 
Vurdering af Borgerpanelundersøgelse
Projektudvalget drøfter på den baggrund følgende:

· Vurderer projektudvalget, at borgerpanelundersøgelsen har givet ny viden og inspiration?

Hvis Ja: Vurderer I, at denne viden vil kunne kvalificere jeres politiske drøftelser og beslutninger?
 
· Vurderer projektudvalge,t at undersøgelsen vil kunne bidrage til udvikling og styrkelse af  dialogen med borgerne?

· Vurderer projektudvalget, at borgerpanelundersøgelser fremover vil kunne bidrage til relevant ny viden eller indsigt i andre sammenhænge, fx i stående udvalg, øvrige projektudvalg, byrådsarbejde mv.?

· Ønsker projektudvalget, at eventuelle kommende borgerpanelundersøgelser skal være politisk bestilt, eller skal administrationen også selvstændigt kunne gennemføre undersøgelser i borgerpanelet?
 
 
Andet
Resultaterne af denne delevaluering vil indgå i den samlede evaluering af borgerpanelet og Strategi for Brugerundersøgelser. På projektudvalgsmødet den 25. november vil den samlede evalueringen blive fremlagt til godkendelse, med henblik på præsentation for byrådet i december.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Projektudvalget drøftede udbyttet af borgerpanelundersøgelsen, og vurderer at
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling153. Beslutning - Demokratieksperimentariets evaluering af omstillingsgrupper

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - beslutning

Indstilling
· Projektudvalget godkender forslag til Demokratieksperimentariets evaluering af omstillingsgrupperne som metode til styrket dialog om politisk retning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ud over de faste evalueringer af omstillingsgrupperne, der bliver lavet for hver runde af omstillingsgrupperne, med afsæt i deltagernes vurdering af udbytte og form i de enkelte forløb, har Demokratieksperimentariet et særligt fokus på at evaluere, hvordan omstillingsgruppernes bidrager til at skabe dialog om politisk retning og til politisk lederskab.
 
Demokratieksperimentariets evaluering skal dermed have fokus på hvad omstillingsgrupperne som arbejdsmetode for byrådet og udvalgene, har givet til byråd og udvalg.
 
På projektudvalgsmødet den 22. september, drøftede udvalget hvilke erfaringer der var gjort med forløbet med omstillingsgrupperne, og hvordan de havde bidraget til dialog om politisk retning og politisk lederskab. I vedlagte bilag, er der  lavet et udkast til sammenstilling fra drøftelsen, med de pointer og synspunkter der blev drøftet.
 
Projektudvalget beslutter, på baggrund af oplægget og drøftelserne, hvilke pointer og anbefalinger omkring omstillingsgrupperne, der skal indgå i Demokratieksperimentariets resultater til byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Projektudvalget godkendte forslag til Demokratieksperimentariets evaluering af omstillingsgrupper som metode.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-37262_#3480955_v1_udkast til de's evaluering og anbefalinger.pdf.pdf

Bilag

Udkast til evaluering og anbefalinger omstillingsgrupper.pdf


154. Drøftelse - Status på forsøg med borgerbudgettering

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
· Projektudvalget drøfter status og resultater fra efterårets forsøg og aktiviteter med borgerbudgettering

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er pr. 27/10 2015 gennemført tre forsøg med borgerbudgetteringer fra de pulje på 500.000 kr. som byrådet afsatte til formålet i 2014. Derudover er der gennemført i alt tre runder med borgerbudgettering af Lokalområdernes Udviklingspulje.
 
De fire særlige forsøg med borgerbudgetteringer der er gennemført er:

•           Borgerbudgettering med udsatte (gennemført som fire arrangementer á 25.000 kr. )
•           Borgerbudgettering på integrationsområdet (100.000 kr.)
•           Borgerbudgettering i et lokalområde, Orø (100.000 kr.)

Borgerbudgettering for unge var planlagt til at blive gennemført på Skolernes Demokratidag torsdag den 29. oktober. På grund af for få projektansøgninger fra målgruppen, var det dog nødvendigt at ændre projektet, og selve borgerbudgetteringen for unge bliver først gennemført i 2016. Målgruppen vil dog fortsat arbejde med borgerbudgettering på demokratidagen.
 
Forsøget med borgerbudgettering omkring temaet ’Attraktiv Holbæk’ der var planlagt til at blive forankret i det nye ’Holbæk by Lokalforum – aktive holbækkere’ bliver ikke gennemført i år, da det nye lokalforum ikke har været klar til at løfte projektet.
 
Den 3. runde af borgerbudgettering med Lokalområdernes Udviklingspulje blev gennemført den 24. oktober 2015. Formen og rammerne er blevet justeret i forhold til de evalueringer og tilbagemeldinger, der har været fra deltagerne.
 
Fremlæggelse
På mødet vil projektgruppen fremlægge den aktuelle status og de indhentede erfaringer fra de gennemførte forøg med borgerbudgettering, herunder Lokalområdernes Udviklingspulje.
 
På den baggrund drøfter projektudvalget, hvad læringen har været af forsøgene med særlige former for borgerbudgettering, samt hvilke pointer og anbefalinger, der skal indgå i afrapporteringen til byrådet, omkring den fortsatte anvendelse af borgerbudgettering som metode til inddragelse, dialog og demokrati.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Projektudvalget drøftede status på særlige forsøg med borgerbudgettering og borgerbudgetteringen med Lokalområdernes Udviklingspulje.
 
Demokratieksperimentariet anbefaler, at der også fremover arbejdes med borgerbudgettering, men at formen omkring især Lokalområdernes Udviklingspulje skal udvikles, og gøres endnu mere demokratisk.

Referat
Sagsfremstilling155. Beslutning - Temamøde om inddragende arbejdsformer og politisk lederskab

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - beslutning

Indstilling
· Projektudvalget godkender oplæg til invitation og program for temadag om inddragende arbejdsformer og politisk lederskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet inviterer byrådet til et temamøde den 18. november 2015, om  inspiration til inddragende arbejdsformer og politisk lederskab.
 
På projektudvalgets møde den 22. september, drøftede og kvalificerede udvalget oplæg til temamødet fra arbejdsgruppen (Leif Juul og Christina K. Hansen). Arbejdsgruppen har nu skærpet formålet med mødet, og udarbejdet forslag til program, invitation mv. på baggrund af drøftelserne i udvalget. Forslaget vil blive fremlagt for projektudvalget.
 
På den baggrund godkender projektudvalget invitation og endeligt program for temamødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Projektudvalget godkendte oplæg til invitation og program

Referat
Sagsfremstilling156. Drøftelse - Status på og input til aktiviteter

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
· Projektudvalget drøfter status på igangværende aktiviteter i Demokratieksperimentariet

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Projektudvalget orienteres om status på igangværende og kommende aktiviteter i Demokratieksperimentariet, og kvalificerer administrationens videre arbejde med aktiviteterne, samt evaluering og afrapportering heraf.
 
Aktiviteter er:

o Videoer om ’samskabelse’ og ’myndighed på ny måde’
o Holbæk by Lokalforum
o Demokratieksperimentariets input til den kommende evaluering af Frivilligstrategien
o Samarbejde og dialog med Råd og Nævn
o Udarbejdelse af resultater og anbefalinger fra Demokratieksperimentariet til byrådet
 
På mødet vil der blive redegjort for status på de enkelte aktiviteter.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Projektudvalget drøftede status på igangværende aktiviteter i Demokratieksperimentariet
 
Projektudvalget deltager på mødet i Holbæk by Lokalforum den 10. november.

Referat
Sagsfremstilling157. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – orientering/drøftelse

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Øvrige punkter til orienter og drøftelse.
 
Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 27-10-2015
Der var ingen punkter til drøftelse/orientering under eventuelt

Referat
Sagsfremstilling