UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-02-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-02-2015 21:00:00


PUNKTER

113. Drøftelse - Samskabelse og den kommunale opgaveløsning
114. Drøftelse - dialogmodel
115. Drøftelse - Folkemøde 2015
116. Drøftelse - Samarbejder med råd og nævn
117. Orientering - Borgerbudgettering 2015
118. Beslutning - Ekstra udvalgsmøde113. Drøftelse - Samskabelse og den kommunale opgaveløsning

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet - drøftelse

 

Indstilling

Projektudvalget drøfter hvordan Demokratieksperimentariet i 2015 arbejder med emnet ’Den kommunale opgaveløsning’

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget besluttede på udvalgets møde den 27. januar, at der i det videre arbejde i eksperimentariet, skal sættes særligt fokus på dels at gennemføre eksperimenter med udvikling af den kommunale opgaveløsning, i et tæt samarbejde med de relevante fagområder, og dels at indhente erfaringer og læringer fra igangværende praksis og forsøg med udvikling af opgaveløsningen.

 

På den baggrund drøfter projektudvalget hvordan der arbejdes med opgaven i Demokratieksperimentariet, og om der skal igangsættes særlige initiativer/aktiviteter. Der kan eventuelt tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 

Inspiration

Fælles-skaberne Allan Lystrup fra ’Alle kan bidrage’ og Bente Meehan fra ’Vækst og Bæredygtighed’ deltager på mødet. De fortæller bl.a. om, hvordan de på hver deres områder arbejder med frivilligprojekter og samskabelse, hvor borgere løser opgaver for fællesskabet i samarbejde med kommunen.

 

Allan Lystrup er koordinator for kommunens mentorordning og for projekt ’frivillig gældsrådgivning’. Bente Meehan er frivilligkoordinator på naturområdet, herunder sti-vedligeholdelse og naturpleje.

 

Projektgruppen foreslår, at udvalget drøfter muligheden for en inspirationstur for Demokratieksperimentariet, til kommuner, institutioner eller myndigheder der har særlige erfaringer med samskabelse inden for velfærds- og serviceområdet.

 
 

Bilag

Artikel fra Danske Kommuner 5/2015 om samskabelse ”Sammen skaber vi noget bedre”

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-02-2015
 
Projektudvalget drøftede fokusområdet ’den kommunale opgaveløsning’. I de aktiviteter der sættes i gang i 2015 sættes der fokus på fremme af frivilligprojekter og samskabelse i udsatte boligområder i Holbæk.

Referat
Sagsfremstilling114. Drøftelse - dialogmodel

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet - drøftelse

 

Indstilling

Projektudvalget drøfter på baggrund af debatmøder med lokalfora i februar, forslaget til dialogmodel

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget har i løbet af februar 2015, været på besøgsrunde til lokalområderne, hvor repræsentanter for udvalget har mødtes med de 17 lokalfora, for at præsente status for demokratieksperimentariet og drøfte forslaget til ny dialogmodel.

 

På møderne har projektudvalget fremlagt erfaringer og læringer fra aktiviteterne i 2014, og præsenteret forslaget til ny dialogmodel. Desuden er de nye Fælles-skabere blevet præsenteret for deres respektive lokalområder.

 

Forslaget til ny dialogmodel gav på møderne anledning til både kritik, ros, spørgsmål og konkrete forslag til ændringer af modellen.

 

På baggrund af indtryk fra møderne, kommentarer og forslag, drøfter projektudvalget, om der skal foretages ændringer i dialogmodellen. Herunder drøfter udvalget om der skal tages særlige initiativer i forbindelse med implementeringen og formidlingen af modellen, samt i den fremtidige dialog mellem borgere og kommune.

 

Vedtagelse af dialogmodellen

Den endelige vedtagelse af forslag til dialogmodel er endnu ikke fastlagt. Projektgruppen foreslår at formanden for projektudvalget mødes med de stående udvalg og drøfter den nye dialogmodel, og at dialogmodellen efterfølgende sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Bilag:

Uddrag af kommentarer til modellen fra møderne med lokalfora

Pressemeddelelse om ny dialogmodel og Fælles-skaberne, udsendt 10/2 2015

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-02-2015
Projektudvalget drøftede indtryk og tilbagemeldinger fra møderne med lokalfora. Der laves ikke ændringer af modellen, men bemærkninger og forslag fra lokalfora bruges i det videre arbejde med implementering af dialogmodellen.
 
Dialogmodellen vil blive præsenteret for de stående udvalg i marts, og besluttet i byrådet.

Sagsfremstilling
Referat

3916585e2.pdf
3916582e3.pdf

Bilag

Pessemeddelelse om dialogmodel
Opsamling på pointer vedr dialogmodel


115. Drøftelse - Folkemøde 2015

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet - drøftelse

 

Indstilling

Projektudvalget drøfter byrådets deltagelse på Folkemødet 2015, herunder fokus i de arrangementer, hvor Holbæk Kommunes politikkere deltager

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Folkemødet på Bornholm afholdes i 2015 fra den 11. til 14. juni. Der forventes ca. 15-20.000 deltagere, og mere end tusinde små og store arrangementer, debatter, happenings mv.

Holbæk Kommune har deltaget på Folkemødet i både 2013 og 2014, med fokus på frivillighed, lokaldemokrati og Demokratieksperimentariet.

 

I 2015 deltager en stor del af byrådet sammen med Demokratieksperimentariet, med følgende formål:

· Gensidig politisk inspiration

· Tværpolitisk udveksling af idéer og erfaring

· Promovering af Holbæk Kommune, herunder ’Holbæk i Fællesskab’ og Demokratieksperimentariet, gennem deltagelse i debatter mv.

 

Som led i forberedelsen til byrådets deltagelse i Folkemødet, skal det drøftes, hvad det særligt er Holbæk Kommuner skal byde ind med, i de forskellige debatter, paneler og arrangementer, herunder hvad det er vi i Holbæk er særligt gode til, og som andre har interesse i at høre om?

 

Der kan evt. tages udgangspunkt i Holbæk i Fællesskab, og de aktiviteter der er opfundet og afprøvet Demokratieksperimentariet, bl.a.:

 

· Personlig middagsinvitation til forskellige borgere i Holbæk Kommune, og efterfølgende Go’dialog med stort fremmøde og engagement fra teater, borgere, politikere

 

· Opsamling på første års aktiviteter i eksperimentariet, herunder Fælles-skabere/ny dialogmodel

 

· Omstillingsgrupperne – erfaringer første år og andet år, med fokus på samskabelse i budgetlægning og opgaveløsning?

 

Andet:

Listen over organisationer som har arrangementer på mødet offentliggøres primo marts. Demokratieksperimentariet kontakter arrangører med henblik på deltagelse af holbæk-politikker i paneldebatter mv.

 

Fælles-skaberne vil derudover forberede arrangementer som brander Holbæk Kommune, Lokaldemokratiet, frivillighed mv. på samme måde som i 2013 og 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-02-2015
Projektudvalget drøftede byrådets deltagelse og aktiviteter på Folkemødet. Demokratieksperimentariet kontakter relevante organisationer, med henblik på samarbejde om arrangementer og debatter. Folkemødet drøftes igen på udvalgets møde den 24. marts.

Referat
Sagsfremstilling116. Drøftelse - Samarbejder med råd og nævn

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet - drøftelse

 

Indstilling

Projektudvalget drøfter rammer for Demokratieksperimentariets aktiviteter om udvikling af dialog og samarbejde med råd og nævn.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunens faste råd og nævn spiller i dag en vigtig rolle som bl.a. høringspart i mange sager, og i forbindelse med udvikling af tilbud, ydelser og rammer for de borgere og brugere de repræsenterer.

 

I Demokratieksperimentariet skal der arbejdes bredt med at udvikle dialog og samarbejdsformer, med mere fokus på samskabelse, tidlig inddragelse og fællesskab. Som en del af det arbejde, skal Demokratieksperimentariet undersøge, hvordan de mange og store potentialer i kommunens råd, nævn og bestyrelser kan udnyttes bedre end vi gør i dag, så den viden og de borgere rådet repræsenterer, bliver brugt bedre i planlægning og beslutninger.

 

Udvikling af dialog og samarbejde med råd og nævn, kan gribes an på flere forskellige måder, og der kan arbejdes bredt med alle råd og nævn, eller der kan udvælges nogle få til et tættere samarbejde. Projektudvalget tager en drøftelse af idéer, ønsker og forventninger til arbejdet med udvikling af dialogen og samarbejdet med råd og nævn, herunder hvilke råd og nævn der ønskes inddraget, og hvordan.

 

I det konkrete arbejde, vil der blive etableret et tæt samarbejde med de afdelinger og kontaktpersoner, som varetager driften af de råd og nævn, der inddrages.

 

Råd og Nævn

Der er følgende aktive råd og nævn i Holbæk Kommune, som det kan være relevant at inddrage i aktiviteten:

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-02-2015
Projektudvalget drøftede aktiviteten ’dialog og samarbejde med råd og nævn’. Aktiviteten vil blive indledt med et møde med relevante råd og nævn, om rammer for et tættere samarbejde.
 
 

Referat
Sagsfremstilling117. Orientering - Borgerbudgettering 2015

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet - orientering

 

Indstilling

Projektudvalgets orienteres om særlige forsøg med borgerbudgettering

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På projektudvalget møde den 27. marts, besluttede udvalget at gennemføre 5 forsøg med borgerbudgettering:

  1. Ungeprojekter og ungeliv - Skolernes demokratidag

  1. Tilknytning og et attraktivt sted at bo

  1. 1.000 x 100 kr. til en landsby

  1. Integration og demokrati

  1. Udsatte og marginaliserede gruppers deltagelse

 

Det blev også besluttet, at de fem projekter igangsættes trinvist i samråd med de relevante fagområder, for både at sikre stærkt fokus på de enkelte projekter, og give mulighed for at inddrage målgrupperne i planlægningen af de enkelte projekter, samt at give mulighed for at lære af erfaringerne undervejs.

 

Status for projekterne er:

 

Ad. 1: Ungeprojekter og ungeliv

Projektgruppen har haft kontakt med UngHolbæk omkring borgerbudgettering på Skolernes Demokratidag. Det er aftalt at etableres samarbejde mellem projektgruppen, UngHolbæk og Ungdomsbyrådet med henblik på at fastsætte rammer, indhold og form for projektet, og planlægning af det videre forløb.

 

Ad. 2: Tilknytning og et attraktivt sted at bo

Ikke påbegyndt. Der vil blive en åben invitation til interesserede og en særlig invitation til de 18 lokalområder.

 

Ad. 3: 1.000 x 100 kr. til en landsby

Projektet har været optalt på møderne med lokalfora om dialogmodellen, hvilket har givet spørgsmål til hvilke områder der kunne være med i udvælgelsen.

De 5 landsbyer og lokalområder i kommunen her har mellem 800 og 1.200 indbyggere er:

 

Tuse: 837

Orø: 844

Ugerløse: 970

Knabstrup: 1.078

Undløse: 1.148

 

Ad. 4: Integration og demokrati

Ikke påbegyndt

Ad. 5: Udsatte og marginaliserede gruppers deltagelse

Ikke påbegyndt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-02-2015
Projektudvalget blev orienteret om fremdriften i de 5 delprojekter
 

Referat
Sagsfremstilling118. Beslutning - Ekstra udvalgsmøde

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet - beslutning

 

Indstilling

Projektudvalget beslutter om der skal afholdes et ekstra udvalgsmøde i Demokratieksperimentariet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Demokratieksperimentariet har sit sidste projektudvalgsmøde den 27. november, og skal fremlægge resultater og anbefalinger på Byrådets temamøde den 9. december 2015.

 

Da der kun er planlagt 4 udvalgsmøder i Demokratieksperimentariet i 2. halvår af 2015, foreslår projektgruppen, at der planlægges et ekstra møde i projektudvalget, med henblik på opsamling af læringspointer og anbefalinger, samt fremlæggelse af disse til Byrådet.

 

Tirsdag den 1.december fra 18.00 – 21.00 foreslås som muligt mødedato og -tidspunkt.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 24-02-2015
Projektudvalget besluttede at der afholdes et ekstra udvalgsmøde den 1. december 2015, til forberedelse af fremlæggelse af anbefalinger til byrådet.
 
Projektudvalget fremlægger derudover en endelig evaluering af de igangsatte aktiviteter for byrådet, i foråret 2016.
 

Referat
Sagsfremstilling