UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-11-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-11-2014 21:00:00


PUNKTER

1. Forberedelse af byrådets temamøde i januar
2. Beslutning om forsøg - borgerdialog i Holbæk by 2015
3. Drøftelse af deltagelse i Folkemøde 2015
4. Eventuelt - 25. november 20141. Forberedelse af byrådets temamøde i januar

Sagsgang og sagstype

 

Demokratieksperimentariet

 

Drøftelse

 
 

Indstilling

 

Projektudvalget drøfter:

  1. Forslag til anbefalinger vedr. fremtidig dialog mellem borgere og kommune,

  2. Status for Demokratieksperimentariets første år,

  3. Planlægning af byrådets temamøde i januar.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Demokratieksperimentariet har nu været i gang i et år. På byrådets temamøde i januar skal projektudvalget fremlægge status for Demokratieksperimentariets arbejde indtil nu samt projektudvalgets anbefalinger til byrådet vedr. den fremtidige dialog mellem borgere og kommune.

 

Anbefalinger vedr. fremtidig dialog

Projektgruppen har udarbejdet et skitseforslag til ny dialogmodel. Modellen præsenteres på mødet og drøftes af projektudvalget.

 

Status for Demokratieksperimentariet – Hvad har vi lært indtil nu?

Statusnotat er vedhæftet som bilag. I notatet præsenteres de læringspunkter, som projektgruppen har identificeret i evalueringerne af Demokratieksperimentariets aktiviteter. Der gives desuden eksempler på, hvilke aktiviteter, som har givet de forskellige læringspunkter.

 

Læringspunkterne er samlet under tre overskrifter:

Desuden opsummeres, hvilke aktiviteter Demokratieksperimentariet har gennemført eller fulgt i året, der er gået. Aktiviteterne er kategoriseret efter Demokratieksperimentariets tre fokusområder (fra kommissoriet).

 

På projektudvalgsmødet drøfter udvalget:

Kommissorium for Demokratieksperimentariet og figuren med de tre fokusområder er vedhæftet som bilag, så projektudvalgsmedlemmerne kan forberede sig på de to spørgsmål inden projektudvalgsmødet.

 

Planlægning af byrådets temamøde den 15. januar 2015

På byrådets temamøde i januar har projektudvalget mulighed for at drøfte status og anbefalingerne vedrørende fremtidig dialog med byrådet.

 

Projektudvalget drøfter på udvalgsmødet, hvordan dialogen med byrådet skal foregå.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 25-11-2014
 
Ad. 1
Skitseforslag til ny dialogmodel blev godkendt som et godt udgangspunkt for drøftelse med byrådet på temamøde i januar 2015.
 
Projektudvalget bad om at modellen suppleres med en tekst, som forklarer:
Ad. 2
Status for Demokratieksperimentariets første år blev drøftet og godkendt.
 
Ad. 3
Det blev besluttet, at status og forslag til ny dialogmodel drøftes med byrådet på temamøde i januar.
Planlægning af proces og udvalgsmedlemmernes rolle/opgave på temamødet besluttes på projektudvalgsmøde d. 6. januar.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3797801e1.pdf
3797867e2.pdf
3433994e3.pdf

Bilag

Forslag til status - Demokratieksperimentariets første år
Kommissorium for Demokratieksperimentariet - januar 2014.pdf
Plakat med de tre fokusområder


2. Beslutning om forsøg - borgerdialog i Holbæk by 2015

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet

 

Beslutning

 

Indstilling

Projektudvalget:

 

1. drøfter oplæg til forsøg med dialog i Holbæk by i 2015

2. beslutter om forsøget skal igangsættes

3. beslutter hvilke 1-2 politikere fra Demokratieksperimentariet som skal deltage i koordinationsgruppen

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes dialogmodel har siden 2007 bestået af 17 lokalområder, hver med et lokalforum med en tilknyttet lokalforumkonsulent. Holbæk by har ikke, bortset fra de første år, været en del af denne struktur. Demokratieksperimentariets projektgruppe har derfor udarbejdet et forslag til forsøg med dialog og lokaldemokrati i Holbæk by i 2015, jf. aftale i projektudvalget på mødet i oktober måned 2014.

 

Rammer

I forsøget vil borgerne skulle samles om de fælles interesser og aktiviteter de ønsker at engagere sig i og være fælles om. Der laves ikke i en geografisk inddeling af Holbæk by i afgrænsede områder, da en sådan model vil trække administrative grænser mellem borgere i forskellige områder af byen med fælles interesser, og være administrativ tung for borgerne. Dermed kan borgere fra de 17 lokalområder også deltage på lige fod i dialogen om aktiviteter i Holbæk by, som hele kommunens hovedby – det er byen vi er sammen om.

 

Koordineringsgruppe

Til at sikre kontakt og koordinering etablerer vi en koordinationsgruppe for forsøget i 2015, med ca. 5-8 borgere, to fællesskabskonsulenter (de tidligere Lokalforumkonsulenter og Frivilligkoordinatorer) og 1-2 politikere fra Demokratieksperimentariet. Gruppen er åben og fungerer efter stort set samme principper som de 17 lokalfora.

 

Opstart

I januar 2015 inviterer de nye fællesskabskonsulenter til et åbent opstartsmøde for alle interesserede, hvor koordinationsgruppe og arbejdsgrupper etableres.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 25-11-2014
 
Projektudvalget godkendte forsøget som foreslået med følgende bemærkning:
 
Fra projektudvalget deltager Leif Juul og Christina K. Hansen i kontaktgruppen for Holbæk by.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3797873e4.pdf

Bilag

Forsøg med borgerdialog Holbæk by 2015.pdf


3. Drøftelse af deltagelse i Folkemøde 2015

Sagsgang og sagstype

 

Demokratieksperimentariet

 

Drøftelse

 

Indstilling

Projektudvalget drøfter:

 
  1. Hvad var stemningen i byrådet med hensyn til deltagelse i Folkemøde 2015?

  2. Hvem deltager i en arbejdsgruppe, der formulerer formål med deltagelsen og planlægger turen?

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 25-11-2014
 
Byrådet var positive overfor deltagelse i Folkemøde 2015. Udgangspunktet er, at formål med deltagelse skal defineres og på baggrund heraf besluttes, hvem det vil være relevant at invitere med.
 
Michael Suhr, Søren Harboe Rasmussen og Rasmus Brandstrup Larsen fra projektudvalget afklarer formål og deltagerkreds.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling4. Eventuelt - 25. november 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling

Orientering om bl.a.:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 25-11-2014
 
Mandag Morgens projekt Spydspidser er sat på stand-by, pga af manglende tilslutning fra de kommuner, som var tiltænkt en bærende rolle i projektet.
 
Anders Lauritsen overtager opgaven som projektleder for Demokratieksperimentariet idet Lise Kemp flytter fra Strategi & Analyse til det nye kerneområde Uddannelse til alle unge.
 
Christina K. Hansen foreslog, at projektudvalget tager på besøgsrunde hos lokalfora til drøftelse af forslag til ny dialogmodel. Besøgsrunden gennemføres efter byrådets temadrøftelse af dialogmodellen. Lokalfora fra flere områder samles til møderne, så antallet af møder begrænses. Projektgruppen udarbejder forslag til plan for besøgsrunden. Forslaget drøftes på projektudvalgsmøde 6. januar.
 

Referat
Sagsfremstilling