UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-09-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Møde i Demokratieksperimentariet 23. september 20141. Møde i Demokratieksperimentariet 23. september 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling

Dagsorden

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

  1. Drøftelse af Holbæk Kommunes valgfremmeindsats (30 min)

På baggrund af oplæg fra Jakob Villadsen fra Ledelsessekretariatet drøfter projektudvalget den fremtidige valgfremmeindsats. Projektudvalgets refleksioner videregives til byrådet.

 

Det forrige byråd besluttede i forbindelse med sidste års kommunal- og regionsvalg at igangsætte en række initiativer for at få flere borgere til at stemme. Byrådet skal senere på året eller i starten af næste år beslutte, om der også til næste valg skal være en særlig valgfremmeindsats.

På mødet vil Jakob Villadsen præsentere sidste års initiativer, og hvordan det gik med at få flere til at stemme i Holbæk Kommune (evalueringsnotat vedlagt dagsordenen). Derefter bliver der lagt op til en drøftelse af næste valgs valgfremmeindsats med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  1. Aktiviteter under overskriften ’Nye dialogformer mellem lokalområder og kommune’ (30 min)

Anders Lauritsen og Ruth Poulsen fra projektgruppen fortæller om de fem planlagte aktiviteter og projektudvalget har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

 

På baggrund af de mange ideer, synspunkter og forslag som er fremkommet på forårets møder med borgere fra lokalområderne har projektudvalg og projektgruppe identificeret fem forsøg, som skal gennemføres i det kommende halve år:

Brev til lokalområderne (udsendt d. 12. september 2014) med kortfattet beskrivelse af de fem aktiviteter er vedlagt som bilag.

 
  1. By & Land-debatten i Holbæk Kommunes demokratiarbejde (45 min)

På baggrund af et kort oplæg fra Lise Kemp drøfter projektudvalget synspunkter og muligheder.

 

Holbæk Kommune er til for alle borgeres skyld – både dem der bor i landområderne og landsbyerne, dem i de lidt større byer og i kommunens hovedby Holbæk. Ca. halvdelen af kommunens borgere bor i Holbæk by, mens den anden halvdel bor i de øvrige byer og landområderne.

 

Byrådet har i sin udviklingsstrategi udstukket pejlemærket ’En samlet kommune med by og land’. Holbæk er kommunens hovedby, som skal være et attraktivt og dynamisk center for erhverv, handel, privat og offentlig service til gavn for alle kommunens borgere. De stærke mellemstore byer Jyderup og Tølløse og kommunens øvrige byer og landområder skal bygge videre på de potentialer, de har i kraft af størrelse, trafikal beliggenhed, social sammenhængskraft mv. Det er byrådets målsætning at understøtte dette bl.a. ved at understøtte projekter, der bidrager med mere liv og aktivitet i Holbæk by, og at understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bygger videre på lokale kvaliteter i kommunens øvrige byer.

 

Demokrati, indflydelse og muligheder for at tage lokalt initiativ i fælleskab med andre er vigtigt for alle borgere i Holbæk Kommune.

 

Projektudvalget drøfter emnet med udgangspunkt i følgende diskussionsspørgsmål:

 

Hvad vil vi opnå med vores demokratiarbejde?

Med udgangspunkt i kommissoriets tre fokusområder (dialog om politisk retning, udvikling af den kommunale opgaveløsning og understøttelse af det lokale initiativ) drøfter projektudvalget, hvad der er vigtigt for demokratiarbejdet i henholdsvis Holbæk by, de mellemstore byer, kommunens øvrige byer og i landområderne.

 

Bilag med oversigt over nuværende dialogaktiviteter og understøttelse af lokale initiativer samt den økonomiske ramme er vedlagt dagsordenen.

 
  1. Eventuelt (15 min)

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 23-09-2014
Ad. 1
 
Projektudvalget drøftede Holbæk Kommunes valgfremmeindsats fremadrettet. Opsamling på udvalgets refleksioner udarbejdes af administrationen. Opsamlingen skal godkendes af projektudvalget, inden den videresendes til byrådsbehandlingen af valgfremmeindsatsen.
 
Ad. 2
 
Taget til efterretning.
 
Ad. 3
 
Projektudvalget drøftede emnet fra mange forskellige vinkler. Eksempler på udsagn og spørgsmål fra drøftelsen:
 
Det blev besluttet, at administrationen udarbejder et oplæg til, hvordan projektudvalget kommer i dialog med Holbæk bys mange aktører. Fokus for dialogen: Hvordan skal vi drive lokaldemokrati i Holbæk by?
Oplægget drøftes på et senere møde i projektudvalget.

Sagsfremstilling
Referat

3706004e1.pdf
3706008e2.pdf
3706015e3.pdf

Bilag

Valgfremmeindsatsen i Holbæk Kommune - notat sep 2014
Nye dialogformer mellem lokalområder og kommune - aktiviteter i efteråret
By og land debat - sep 2014 - bilag